Velmi zastaralé verze prohlížečů bohužel nepodporujeme. Chcete-li si obsah této webové stránky zobrazit správně, aktualizujte si prohlížeč.

Pokyny pro dodavatele společnosti Avast

Společnost Avast plc, společně se svými dceřinými společnostmi, včetně společností Avast Software s.r.o., AVG Technologies Limited, Piriform Softwar Limited („CCleaner“), Privax Limited („HideMyAss!“), a všemi smluvními partnery, představiteli a zástupci, pokud vystupují naším jménem (společně „společnost Avast“).

Tyto pokyny stanoví sociální, etické a ekologické normy a očekávání pro náš dodavatelský řetězec. V souladu s globálními předpisy, našimi základními hodnotami, zásadami společnosti Avast týkajícími se moderního otroctví, etickým kodexem a dalšími souvisejícími zásadami tyto pokyny zachycují principy, kterými se řídíme a které dodržujeme. V rámci vašeho spojení s námi jako naším partnerem, dodavatelem, smluvním partnerem nebo jinak očekáváme, že tyto hodnoty a normy budou dodržovány, společně se zákony, pravidly a nařízeními zemí, ve kterých působíte. Dodržování pokynů rovněž znamená, že přebíráte odpovědnost za to, s kým uzavřete smlouvu za účelem plnění smlouvy s námi, protože i tito smluvní partneři tvoří součást našeho dodavatelského řetězce. Jakákoli známka porušení našich pokynů pro dodavatele může vést k ukončení našeho smluvního vztahu.

Naše směrnice se zakládají na mezinárodních normách, s formulacemi a za použití určitých ustanovení z různých zdrojů, včetně obecných zásad Organizace spojených národů v oblasti podnikání a lidských práv (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, UNGP), základního kodexu Etické obchodní iniciativy (Ethical Trading Initiative, ETI), etického kodexu Aliance pro odpovědné podnikání (Responsible Business Alliance, RBA), poznámky ohledně správné praxe pro soukromý sektor týkající se řízení rizik spojených s moderním otroctvím (Good Practice Note, GPN), Všeobecné deklarace lidských práv (Universal Declaration of Human Rights, UDHR), prohlášení Mezinárodní organizace práce o zásadách a základních právech při práci (prohlášení MOP) a návrhu pokynů pro subjekty podávající hlášení v souvislosti se zákonem o moderním otroctví z roku 2018 australského ministerstva vnitra.

Naše očekávání

Očekáváme, že budete dodržovat mezinárodní normy chování uvedené v těchto pokynech, našich zásadách a dalších klíčových mezinárodních dokumentech v oblasti lidských práv, včetně prohlášení UNGP, UDHR a MOP.
Očekáváme, že podniknete přiměřené kroky ke kontrole a sledování svých obchodních a dodavatelských řetězců, abyste zajistili dodržování všech platných zákonů a předpisů v souladu s těmito pokyny.

I. Práce

Dodržujeme lidská práva pracovníků a jednáme s každým pracovníkem důstojně a s respektem v souladu s mezinárodními normami. Výraz „pracovník“ zahrnuje trvalé, dočasné a smluvní pracovníky a studenty.

Zákaz diskriminace

Nediskriminujeme žádného pracovníka na základě rasy, barvy pleti, věku, pohlaví, náboženství, etnického původu, postižení, sexuální orientace, politické funkce, členství v odborech, národnostního původu nebo rodinného stavu v rámci našich náborových a zaměstnaneckých postupů, jako jsou školení, povýšení, odměny, pracovní úkoly, mzda, benefity, disciplinární řízení, ukončení pracovního poměru a odchod do důchodu. Nesmíme žádat provedení těhotenského testu nebo diskriminovat těhotné pracovnice, s výjimkou případů, kdy to vyžadují příslušné zákony nebo předpisy. Rovněž nežádáme pracovníky ani potenciální pracovníky, aby podstoupili lékařské testy nebo fyzická vyšetření, která by mohla být použita k diskriminaci, s výjimkou případů, kdy to vyžadují platné zákony nebo nařízení nebo je-li to nezbytné pro bezpečnost na pracovišti.

Zákaz nedobrovolné práce

Nenutíme naše pracovníky, aby vykonávali svoji práci, ani je nezastrašujeme. Nesmíme používat jakoukoli formu nucené, nevolnické nebo vykořisťující vězeňské práce nebo vězeňské práce k umořování dluhu. Nesmíme požadovat po našich pracovnících, aby odevzdali jakékoli státem vydané doklady totožnosti, pasy nebo pracovní povolení, nevyžaduje-li to zákon. Naši pracovníci mají svobodu pohybu, mohou přicházet a odcházet a ukončit své zaměstnání na základě přiměřené výpovědi.

Zákaz dětské práce

Nezaměstnáváme děti. Podmínkou zaměstnání nebo práce musí být dosažení minimálního věku 15 let, minimálního věku pro zaměstnání v příslušné zemi nebo věku pro dokončení povinné vzdělávání v dané zemi, podle toho, který věk je vyšší.

Práce vykonávaná studenty, stážisty a učni

Poskytujeme vhodnou podporu a školení našim studentům, stážistům a učňům a zajišťujeme, aby byli přiměřeně placeni podle norem stanovených místními zákony a pokud nejsou stanoveny, alespoň na stejné úrovni jako ostatní začínající pracovníci vykonávající stejné nebo obdobné úkoly.

II. Pracovní podmínky

Ceníme si našich pracovníků a věříme, že zdravá a spokojená pracovní síla je produktivnější. Studie prokázaly, že dlouhá pracovní doba nemusí nutně vést k vyšší produktivitě a ve skutečnosti může dojít k opaku.

Pracovní doba

Pokud se nejedná o výjimečnou situaci, pracovní doba nesmí překročit 60 hodin, včetně přesčasů. Naši pracovníci mají nárok nejméně na jeden den volna týdně a pracovní doba nesmí překročit maximální pracovní dobu stanovenou podle platných zákonů a předpisů dané země. Našim zaměstnancům musíme nabídnout dovolenou, volno a svátky v souladu s příslušnými zákony a předpisy.

Mzda a výhody

Našim zaměstnancům musíme vyplácet alespoň minimální mzdu a všechny povinné výhody vyžadované příslušnými zákony a předpisy. Přesčasy budou placeny za použití sazby vyšší, než je běžná hodinová sazba v souladu s příslušnými zákony a předpisy. Srážky ze mzdy nepoužíváme jako disciplinární opatření. Naše pracovníky platíme včas a pravidelně a poskytujeme jim mzdový výměr, který je srozumitelný.

Svoboda sdružování

Respektujeme právo našich pracovníků svobodně se sdružovat, svobodně vytvářet pracovní organizace a vstupovat do nich, usilovat o zastoupení a kolektivně vyjednávat, v souladu s příslušnými zákony a předpisy.

Zákaz hrubého zacházení a obtěžování

Nesmíme obtěžovat naše pracovníky nebo je zastrašovat, ani s nimi zacházet drsným nebo nehumánním způsobem. To znamená, že nesmí docházet k žádnému sexuálnímu nebo verbálnímu obtěžování či zneužívání, tělesným trestům, psychickému nebo fyzickému nátlaku na pracovníky.

III. Zdraví a bezpečnost na pracovišti

Zavázali jsme se vytvářet bezpečné a zdravé pracovní prostředí pro všechny pracovníky. Udržujeme bezpečná a zdravá pracoviště tím, že jsme zavedli správné postupy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci začleněné do všech aspektů naší činnosti.

Bezpečnost a hygiena na pracovišti

Vyhodnocujeme vystavení pracovníka bezpečnostním rizikům na našich pracovištích, včetně vystavení nebezpečným chemickým, biologickým a fyzickým látkám, poskytování vhodných kontrol, bezpečných pracovních postupů, preventivní údržby a ochranných opatření za účelem řízení zdravotních a bezpečnostních rizik.

Bez ohledu na druh bezpečnostního rizika musí být přijata opatření, včetně poskytování vhodných osobních ochranných prostředků pracovníkům. Pracovníci musí být schopni odmítnout nebezpečné pracovní podmínky bez strachu z odvety a vedení musí řešit jejich obavy tak, aby došlo k odstranění nebezpečí.

Připravenost na krizové situace

Dbáme na zdraví a bezpečnost našich pracovníků tím, že zajistíme, že budeme předvídat, identifikovat a vyhodnocovat potenciální krizové situace, abychom minimalizovali tato rizika. Přijali jsme vhodné krizové plány a postupy reakce, včetně evakuačních postupů, praktických pomůcek pro první pomoc, požárních postupů a dostatečných únikových cest.

Pracovní úrazy a nemoci

Musíme mít zaveden řádný systém pro řízení, sledování a hlášení pracovních úrazů a nemocí, abychom je mohli prošetřit a implementovat opatření k jejich nápravě nebo eliminaci příčin, a zajistit správnou lékařskou péči a zavést zásady pro návrat do práce osob, kterých se to týká.

Fyzicky náročná nebo opakující se práce

Musíme identifikovat, posoudit a řídit riziko vystavení zaměstnance fyzicky a psychicky náročným úkolům, včetně zvedání těžkých předmětů, stání po dlouhou dobu nebo vysoce monotónních úkolů.

Zařízení

Našim pracovníkům poskytujeme čisté toalety, přístup k bezpečné pitné vodě a, je-li k dispozici, jídelnu a místo pro hygienickou přípravu potravin a jejich uložení. Pokud jsou pracovníci ubytováni v ubytovacím zařízení společnosti, musí být tyto prostory čisté a bezpečné, přiměřeně prostorné s řádnými požárními hlásiči a únikovými cestami, dostatečně vytápěné a ventilované.

Komunikace

Našim pracovníkům musíme poskytnout příslušné informace o zdraví a bezpečnosti práce týkající se všech pracovních rizik, kterým jsou pracovníci vystaveni, a rovněž řádné školení ohledně řízení rizik.

IV. Obchodní chování a etika

V rámci obchodních jednání dodržujeme nejvyšší etické standardy, abychom splnili své sociální povinnosti.

Obchodní bezúhonnost

Netolerujeme korupci, úplatkářství, vydírání ani zpronevěru. Dbáme na to, abychom dodržovali všechny platné zákony a mezinárodní úmluvy týkající se těchto záležitostí, včetně konvencí Spojených národů (UN) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD).

Zákaz střetu zájmů

Při činění obchodních rozhodnutích nesmíme pociťovat jakýkoli střet zájmů, proto žádáme partnery a potenciální partnery, aby neposílali pozvání a dary za účelem získání jakékoli formy vlivu. Veškeré dary nebo pozvání našim zaměstnancům musí být nízké finanční hodnoty a v souladu s běžnými místními obchodními zvyky nebo zdvořilostí.

Transparentní jednání

Naše obchodní jednání by měla být transparentní a být zaznamenána v našich účetních knihách a záznamech. V souladu s platnými zákony a osvědčenými postupy zveřejňujeme všechny požadované informace. Je nepřijatelné falšovat záznamy nebo zkreslovat podmínky nebo postupy.

Práva duševního vlastnictví

Respektujeme práva duševního vlastnictví a zajišťujeme, aby převody technologií a znalostí byly prováděny způsobem, který chrání práva duševního vlastnictví, jakož i informace o zákaznících a dodavatelích.

Ochrana osobních údajů

Zavazujeme se chránit osobní údaje těch, s nimiž obchodujeme, a dodržovat právní předpisy o ochraně osobních údajů a zabezpečení informací a regulační požadavky, jsou-li osobní údaje shromažďovány, ukládány, zpracovávány, přenášeny a sdíleny.

Poctivé jednání

Dodržujeme normy poctivého podnikání, reklamy a konkurence.

V. Prostředí

Zavázali jsme se brát při naší činnosti v úvahu životní prostředí a vytvářet udržitelná pracoviště.

Odpovědné řízení

Snažíme se snižovat škodlivé dopady na životní prostředí prostřednictvím našich návrhů, postupů a recyklace odpadu. Hledáme cenově efektivní způsoby, jak být energeticky úsporní a snižovat emise skleníkových plynů. Náš dodavatelský řetězec musí dodržovat všechny platné zákony a předpisy zakazující nebo omezující konkrétní látky, emise a znečištění.

Identifikace rizik

Musíme identifikovat a řídit situace týkající se látek, která představují ekologická rizika. Řídíme se příslušnými zákony týkajícími se nebezpečných nebo toxických látek používaných na pracovišti a řádně školíme pracovníky, kteří jsou jim vystaveni.

Povolení a registrace

Uplatňujeme všechna povolení a registrace požadované pro oblast životního prostředí. Očekáváme, že náš dodavatelský řetězec vybuduje systém řízení životního prostředí, který bude splňovat normu ISO 14001 nebo obdobné požadavky.

VI. Konfliktní minerály

Nepodporujeme ani nefinancujeme přímo či nepřímo ozbrojené skupiny, které se dopouštějí závažného porušování lidských práv v Demokratické republice Kongo nebo sousedních zemích.

Odpovědné zajišťování zdrojů minerálů

V rámci našich globálních povinností očekáváme, že naši dodavatelé budou dodržovat veškeré platné předpisy týkající se konfliktních minerálů a zdroje budou zajišťovat odpovědně. Pokud dodaný produkt obsahuje jeden nebo více „konfliktních minerálů“ (cín, tantal, wolfram a zlato nebo jejich rudy), partner nebo dodavatel musí na vyžádání prokázat transparentnost dodavatelského řetězce až po tavírnu. Vzhledem k tomu bychom měli vést kompletní sadu záznamů za účelem sledování veškerého nám poskytovaného zboží a služeb.

VII. Systémy řízení

Zavazujeme se zavést systémy řízení, které nám pomůžou identifikovat a minimalizovat provozní rizika, dodržovat příslušné zákony a předpisy týkající se provozů a produktů a umožní nám zachovávat soulad s těmito pokyny.

Odpovědnost řídících pracovníků

Určujeme vyšší vedení a představitele odpovědné za implementaci systémů řízení dodržování předpisů. Vyšší vedení pravidelně kontroluje systémy řízení.

Zákonné požadavky

Pravidelně se snažíme identifikovat příslušné zákony a právní předpisy, držet s nimi krok a rozumět jim, včetně požadavků těchto pokynů, za účelem určení provozních rizik a zajištění dodržování předpisů.

Náležitá péče týkající se moderního otroctví

Musíme uplatňovat náležitou péči při kontrole toho, zda náš dodavatelský řetězec a jeho vedoucí pracovníci, zaměstnanci nebo jiné osoby s ním spojené, nebyli obviněni z jakéhokoli trestného činu, který se týká otroctví a obchodování s lidmi.

Přiměřeným šetřením musíme zajistit, že jakýkoli potenciální partner, dodavatel, smluvní partner nebo jiný partner, dle svého nejlepšího vědomí, nebyli předmětem jakéhokoliv vyšetřování, šetření nebo donucovacího řízení ze strany kteréhokoli státního, správního nebo regulatorního orgánu, pokud jde o jakýkoli trestný čin nebo údajný trestný čin nebo v souvislosti s otroctvím a obchodováním s lidmi.

Musíme zavést postupy náležité péče pro sledování dodavatelů, subdodavatelů a dalších účastníků za účelem zajištění toho, že nedochází k otroctví nebo obchodování s lidmi.

Hlášení případů moderního otroctví

Náš partner nás musí informovat, jakmile se dozví o jakémkoli skutečném výskytu otroctví nebo obchodování s lidmi nebo podezření na ně, v dodavatelském řetězci, který je s námi spojen.

Náš partner z dodavatelského řetězce na požádání vypracuje a doručí nám nejpozději do pěti měsíců po skončení každého roku, tedy do 31. května, každoroční prohlášení ohledně otroctví a obchodování s lidmi stanovící kroky, které byly přijaty za účelem zajištění toho, že k otroctví a obchodování s lidmi nedochází v kterémkoli z jeho dodavatelských řetězců nebo v rámci jakékoli části jeho činnosti.

Oznamování podezření z protiprávního jednání a zákaz odvetných opatření

Zavedli jsme mechanismus pro hlášení stížností, jako například horkou linku, a zajišťujeme to, aby si naši zaměstnanci a subdodavatelé byli vědomi svých práv v souvislosti s hlášením.

Máme zásady týkající se oznamování podezření z protiprávního jednání, včetně ustanovení o zákazu odvetných opatření na ochranu osob, které je použijí, a za účelem zaznamenávání a vyřizování stížností identifikujících zdravotní nebo bezpečností rizika při práci nebo incidenty moderního otroctví a obchodování s lidmi.

Pokud náš dodavatelský řetězec nemůže přiměřeně vytvořit mechanismus pro hlášení, zaměstnanci a subdodavatelé dodavatelského řetězce musí být informováni o tom, že naše asistenční služba pro oznamování podezření z protiprávního jednání je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a lze ji kontaktovat na celém světě vytočením místního čísla (které by mělo být zpřístupněno všem zaměstnancům a subdodavatelům) nebo e-mailem na adresu whistleblowing@avast.com nebo online prostřednictvím linky společnosti Avast pro etiku a hlášení (pouze v angličtině).

Audit a monitorování

V rámci procesu náležité péče můžeme kontrolovat náš dodavatelský řetězec. To může zahrnovat ohlášené nebo neohlášené návštěvy zařízení společnosti našimi zaměstnanci nebo zástupci, mimo jiné včetně auditorů třetích stran, za účelem monitorování a ověření dodržování těchto pokynů.

Můžeme vyžadovat přístup k informacím, které se týkají sledování moderního otroctví, obchodování s lidmi a dalších rizik, včetně například: pracovních smluv, smluv s náborovými agenturami, mzdových záznamů, odpracované doby a potvrzení plateb.

Vyšetřování

Pokud důvodně předpokládáme, že dochází nebo může docházet k modernímu otroctví nebo obchodování s lidmi nebo jiným porušením v rámci naší činnosti nebo dodavatelského řetězci, vyhrazujeme si právo prošetřit takové obavy a náš partner dodavatelského řetězce zaručuje plnou spolupráci za účelem zajištění provedení vyšetřování. V případě potřeby můžeme spolupracovat s partnerem dodavatelského řetězce na realizaci akčních plánů ve spolupráci s vedením nejvyšší úrovně, abychom mohli řešit jakékoli zjištěné problémy.

Školení

Zajišťujeme školení pro příslušné zaměstnance tak, aby rozuměli principům moderního otroctví, sociálním, etickým a ekologickým právním předpisům a dokázali rozpoznat varovné signály a zabránit výskytu moderního otroctví, obchodování s lidmi a dalších problémů. Očekáváme, že náš dodavatelský řetězec bude uchovávat záznamy o všech školeních nabízených zaměstnancům a o jejich absolvování, a že na vyžádání předloží kopie těchto záznamů.

Nápravná opatření

Zavazujeme se spolupracovat s naším dodavatelským řetězcem na zavedení nápravných opatření pro nápravu výskytu nebo rizik moderního otroctví, obchodování s lidmi a dalších problémů, pokud je to možné. Jakékoli závažné nebo trvalé porušení příslušných předpisů, zákonů a nařízení může vést k ukončení smluvního vztahu a/nebo hlášení příslušným orgánům.

Zavřít

Téměř hotovo…

Dokončete instalaci kliknutím na stažený soubor a postupem podle pokynů.

Spouští se stahování…
Poznámka: Pokud se stahování nespustilo automaticky, klikněte sem.
Kliknutím na tento soubor spusťte instalaci Avastu.