CONTRATO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL

Verzija 1.8 (Izmenjena 25.08.2018.)

Ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom

Pažljivo pročitajte odredbe i uslove ovog Ugovora o licenciranju sa krajnjim korisnikom („Ugovor“) pre korišćenja Rešenja (kao što je definisano ispod). Ovo je pravno obavezujući ugovor. Ako elektronskim putem prihvatite ili ako instalirate Rešenje ili ako koristite Rešenje, vi time prihvatate sve uslove i odredbe ovog Ugovora u svoje ime i u ime bilo koje organizacije ili pojedinca koje predstavljate ili za čiji uređaj kupujete Rešenje (kolektivno "vi"). Ako ne pristajete na odredbe i uslove ovog Ugovora, nemojte da nastavite proces instalacije, nemojte da koristite Rešenje i izbrišite ili uništite sve kopije Rešenja koje posedujete ili kontrolišete.

Ovaj Ugovor se odnosi na vaše korišćenje određenog softvera ili usluga, uključujući Ažuriranja (svako se naziva „Rešenje“) u vezi sa kojima prihvatate ovaj Ugovor, kao i prateću Dokumentaciju. U ovom Ugovoru, "Prodavac" označava entitet identifikovan ovde kao dobavljač Rešenja za vas;"Dokumentacija" označava bilo koji priručnik ili uputstvo priloženo uz Rešenje; a "Primenljivi uslovi"podrazumevaju zajednički termin za Rok pretplate zajedno sa vrstom uređaja, dozvoljenim brojem uređaja, drugim uslovima transakcije, uslovima i dokumentima koje ste prihvatili prilikom kupovine Rešenja (uključujući sve uslove i odredbe prodaje) kao i bilo koji ugovor o distribuciji, ugovor sa preprodavcem, ugovor o partnerstvu ili bilo koji drugi ugovor između vas i Prodavca ili nekog drugog člana Grupe Preprodavca, kao i druga ograničenja opisana u Odeljku 2 i Dokumentaciji.

Imajte na umu da se ovaj Ugovor sastoji od dva dela. Odeljci od 1 do 12 ovog Ugovora primenjuju se na sva Rešenja, uključujući dolenavedena. Odeljak 13 definiše dodatne uslove i odredbe koje utiču na specifična Rešenja ili kategorije Rešenja, uključujući softver treće strane, usluge i druge proizvode (Odeljak 13.1); Kontrolisane licence za pružanje usluga (Odeljak 13.2); Čišćenje pregledača (član 13.3); WiFi Finder(Odeljak 13.4); Avast Privacy Shield (Odeljak 13.5); Mobilne aplikacije (Odeljak 13.6); Verzija za tehničara (Odeljak 13.7); Plan osiguranja (Odeljak 13.8); Premium tehnička podrška (Odeljak 13.9); Daljinski pristup; Softver za pomoć (Odeljak 13.10); Avast Driver Updater (Odeljak 13.11), CloudCare SWG ili CloudCare UTM (Odeljak 13.12), neke HideMyAss! usluge (Odeljak 13.13) i rešenja virtuelne privatne mreže Prodavca (Odeljak 13.14). Ovaj Ugovor je jedini važeći i zamenjuje sve druge ugovore koje ste prethodno sklopili u vezi sa nekom starijom verzijom Rešenja.

Prodavac može bilo kada da dopuni ovaj Ugovor tako što će vam pružiti obaveštenje u skladu sa ovim Ugovorom, a vaš nastavak korišćenja bilo kog Rešenja na koje se on odnosi u bilo kom trenutku, barem 30 dana nakon obaveštenja, smatraće se vašim pristankom na dodatak ovom Ugovoru. Prodavac može da zatraži da prihvatite dopunjeni Ugovor da biste mogli da nastavite da koristite Rešenje na koje se on odnosi, a koje ste prethodno nabavili. Ako odbijete da prihvatite dopunjeni Ugovor, Prodavac može da vam obustavi mogućnost korišćenja Rešenja na koje se on odnosi i u tom slučaju možete da dobijete refundaciju dela naknade za pretplatu koju ste platili za preostalo ili neiskorišćeno vreme Roka pretplate tako što ćete pratiti uputstva koja se nalaze ovde.

1. Licenca

Prodavac vam daje neisključivu licencu za korišćenje Rešenja i Dokumentacije tokom ugovorenog perioda navedenog u Primenljivim uslovima, uključujući sva produžavanja ili obnove ugovorenog perioda („Rok pretplate“), pod uslovom da pristanete na odredbe i uslove ovog Ugovora.

2. Dozvoljeno korišćenje Rešenja

2.1. Rešenje možete da koristite na ili podržavate do ugovorenog broja („Dozvoljeni broj uređaja“) mobilnih telefona, pametnih telefona, tableta, aparata mobilne mreže, drugih mobilnih uređaja (svaki se naziva „Mobilni uređaj“), ličnih računara, uređaja povezanih sa internetom ili drugih uređaja kompatibilnih sa Rešenjem (svaki se naziva „Uređaj“, uključujući i svaki Mobilni uređaj) naveden isključivo u Primenljivim uslovima:

2.1.1. U slučaju Rešenja koja Prodavac odredi za korporativnu, komercijalnu ili poslovnu upotrebu (svako se naziva „Poslovno rešenje”), od strane vas ili vaših filijala (entiteta koji vas kontrolišu, koje vi kontrolišete ili koji su pod zajedničkom kontrolom sa vama) u interne poslovne svrhe. U slučaju da vaša filijala na takav način koristi Poslovno rešenje, odgovorni ste za to da se filijala pridržava ovog Ugovora, a kršenje ugovora od strane filijale smatraće se vašim kršenjem. Sve obaveze Prodavca na osnovu ovog Ugovora isključivo se odnose na vas, a ne vaše filijale koje koriste Poslovno rešenje na osnovu odredaba i uslova ovog Ugovora.

2.1.2. U slučaju svih drugih Rešenja (a svako se naziva "Rešenje za klijenta"), od strane fizičkog lica ili članova njegovog domaćinstva za lične, nekomercijalne svrhe. Da bi se izbegla svaka sumnja, nijedno Rešenje za klijenta ne sme da se dobavlja ili licencira za upotrebu od strane nijednog: (i) fizičkog lica u komercijalne svrhe; ili (ii) poslovanje, kompaniju, vladin entitet, nevladinu organizaciju ili drugi neprofitni subekt ili obrazovnu instituciju.

2.2. Možete da napravite jednu rezervnu kopiju Rešenja.

2.3. Pod uslovom da je Rešenje konfigurisano za korišćenje na mreži, možete da ga koristite na jednom ili više servera datoteka ili virtuelnih mašina za upotrebu na jednoj lokalnoj mreži u samo jednu od sledećih namena (ali ne više):

2.3.1. Trajna instalacija Rešenja na čvrstim diskovima ili drugim uređajima za skladištenje za najviše Dozvoljeni broj uređaja ili

2.3.2. Korišćenje Rešenja putem jedne takve lokalne mreže, pod uslovom da broj različitih Uređaja na kojima se Rešenje koristi ne premašuje Dozvoljeni broj uređaja ili

2.3.3. Ako na osnovu Primenljivih uslova imate pravo da koristite Rešenje za pružanje MSP usluga, korišćenje Rešenja na način opisan u Odeljku 13.7.

2.4. KORIŠĆENJE REŠENJA NA NAČIN KOJI NIJE U SKLADU SA IZRIČITIM DOPUŠTENJEM DATIM U ODELJKU 2 OVOG UGOVORA, ILI PREPRODAJA ILI DALJA DISTRIBUCIJA REŠENJA PREDSTAVLJAJU MATERIJALNO KRŠENJE OVOG UGOVORA I MOŽE DA KRŠI VAŽEĆE ZAKONE O AUTORSKIM PRAVIMA.

3. Ažuriranja

Tokom Roka pretplate i bez vaše zasebne dozvole ili pristanka, Prodavac povremeno može da primeni nadogradnju, ažuriranje ili zamenu za bilo koje Rešenje („Ažuriranje“), a zbog te primene vi možda nećete moći da koristite Rešenje ili Uređaj (ili određene funkcije Uređaja) na koje se ona odnosi dok se takvo Ažuriranje potpuno ne instalira ili aktivira. Svako Ažuriranje se smatra delom „Rešenja“ u sve svrhe na osnovu ovog Ugovora. Ažuriranja mogu da obuhvataju dodatke i uklanjanja određenih odlika ili funkcionalnosti koje nudi Rešenje ili se one mogu u potpunosti zameniti, a Prodavac određuje sadržaj, odlike i funkcionalnost ažuriranog Rešenja po sopstvenom nahođenju. Prodavac nije obavezan da vam ponudi mogućnost odbijanja ili odlaganja Ažuriranja, ali u svakom slučaju možda morate da preuzmete i dozvolite instalaciju ili aktivaciju svih dostupnih Ažuriranja da biste dobili maksimalnu korist od Rešenja. Prodavac može prestati da pruža podršku za Rešenje dok ne prihvatite i instalirate ili aktivirate sva Ažuriranja. Prodavac po sopstvenom nahođenju određuje kada i da li su Ažuriranja prikladna i nema obavezu da vam pruži nikakva Ažuriranja. Prodavac po sopstvenom nahođenju može prestati da pruža Ažuriranja za bilo koju verziju Rešenja osim najnovije ili Ažuriranja koja podržavaju korišćenje Rešenja u vezi sa verzijama operativnih sistema, programa za email, pregledača i drugog softvera sa kojim je Rešenje dizajnirano da radi.

4. Prava vlasništva

4.1. Rešenja i Dokumentacija su intelektualna svojina Prodavca i zaštićeni su primenljivim zakonima o autorskim pravima, odredbama međunarodnog sporazuma i drugim primenljivim zakonima zemlje u kojoj se Rešenje koristi. Struktura, organizacija i računarski kôd Rešenja predstavljaju vredne poslovne tajne i poverljive informacije Prodavca. Ukoliko Prodavcu pružite bilo kakve komentare ili predloge o Rešenju, dajete mu pravo i licencu da zadrži i koristi sve takve komentare ili predloge u bilo koju svrhu u svojim trenutnim ili budućim proizvodima ili uslugama, bez dodatne kompenzacije za vas i bez vašeg odobrenja takvog zadržavanja ili korišćenja.

4.2. Posedovanje i korišćenje Rešenja ne daju vam nikakva prava niti ovlašćenja na prava na intelektualnu svojinu za Rešenje ili Dokumentaciju, osim onih koja su navedena u ovom Ugovoru. Prodavac zadržava sva prava na Rešenje i Dokumentaciju, uključujući sva povezana autorska prava, patente, poslovne tajne, žigove i druga prava za intelektualnu svojinu.

5. Ograničenja

5.1. Rešenje i Dokumentaciju možete da kopirate ili koristite samo onako kako je navedeno u Odeljku 2 ovog Ugovora. Vi ne smete da vršite, niti možete da dozvolite bilo kojoj trećoj strani da vrši sledeće radnje:

5.1.1. da koristi bilo koji kôd za autorizaciju, broj licence, kombinaciju korisničko ime/lozinka ili drugi kôd za aktivaciju ili broj dobijen od strane Prodavca u vezi sa bilo kojim Rešenjem ("Kôd za aktivaciju") na ili za veći broj uređaja od broja koji je naveden u Primenljivim uslovima;

5.1.2. da otkrije bilo koji kôd za aktivaciju bilo kojoj strani osim Prodavcu ili ovlašćenom predstavniku Prodavca;

5.1.3. osim kako je to izričito dozvoljeno zakonom: (i) obrnuti inženjering, rastavljanje, dekompiliranje, prevođenje, rekonstrukciju, transformaciju ili ekstrakciju bilo kojeg Rešenja ili bilo kog dela Rešenja (uključujući sve povezane signale malvera i rutine otkrivanja malvera); ili (ii) modifikovanje ili bilo kakvo menjanje Rešenja (uključujući sve povezane signale malvera i rutine otkrivanja malvera);

5.1.4. osim ako nije dozvoljeno ugovorom o distribuciji, ugovorom o preprodaji ili nekim drugim ugovorom između vas i Prodavca, ili nekog drugog člana Grupe Prodavca objavljivanje, preprodaja, distribucija, emitovanje, prenos, komunikacija, transfer, davanje u zalog, iznajmljivanje, deljenje ili podlicenciranje bilo kog Rešenja;

5.1.5. osim ako nije izričito dozvoljeno ovim Ugovorom (uključujući Odeljke 13.2, 13.5 i 13.7), Primenljivim uslovima ili nekim drugim ugovorom između vas i Prodavca ili nekog drugog člana Grupe Prodavca, korišćenje bilo kog Rešenja za upravljanje sredstvima treće strane ili dodela pristupa bilo kojoj trećoj strani ili korišćenje bilo kog Rešenja u servisnom birou, za raspoređivanje vremena, uslugu pretplate ili dobavljača usluge aplikacija ili na drugoj sličnoj osnovi;

5.1.6. korišćenje bilo kog Rešenja za dobavljanje ili pravljenje proizvoda ili usluge koja bi bila konkurencija Rešenju;

5.1.7. korišćenje ili pokušaj korišćenja Rešenja za: (i) učitavanje, preuzimanje, protok, prenos, kopiranje ili čuvanje bilo kojih informacija, podataka ili materijala, ili angažovanje ili pomoć u bilo kojoj aktivnosti koja bi mogla da: (A) povredi prava intelektualne svojine ili neka druga prava bilo koje treće strane; (B) sadrži bilo koji nezakonit, štetan, preteći, uvredljiv, klevetnički ili na neki drugi način neprijatan materijal bilo koje vrste, (C) povredi ili pokuša da povredi druge; (D) ima potencijal da podstiče ili uzrokuje ponašanje koje je nezakonito, štetno, preteće, zlostavljaće, uznemiravajuće, mučeničko, klevetničko, vulgarno, opsceno, invazivno po tuđu privatnost, omalovažavajuće ili rasističko, etnički, verski ili seksualno diskriminatorno ili sporno u bilo kom drugom smislu; (E) promoviše ili pruža instruktivne informacije o ilegalnim aktivnostima, promoviše fizičku štetu ili povredu protiv bilo koje grupe ili pojedinca, ili promoviše bilo koji čin okrutnosti prema životinjama; (F) lažno predstavlja bilo koju osobu ili entitet ili na bilo koji drugi način pogrešno predstavlja vaš odnos sa osobom ili entitetom; ili (G) pomaže bilo kakvu prevaru ili krađu; ili (H) oštećuje, onemogućuje ili oštećuje rad, ili dobija ili pokušava da dobije neovlašćeni pristup, prijem, korištenje, kopiranje, izmenu ili uništavanje bilo koje imovine, uređaja, softvera, usluga, mreža ili podataka na bilo koji način, uključujući hakiranje, lažno predstavljanje, prevaru ili pokušavaj da zaobiđe ili pobedi bilo koji zaštitni zid, zaštitu lozinkom ili druge zaštite ili kontrole informacija bez obzira na njihovu prirodu; (ii) na bilo koji način krši bilo koji primenljivi lokalni, nacionalni ili međunarodni zakon ili propis; (iii) falsifikuje zaglavlja ili na drugi način manipuliše identifikatorima kako bi prikrio poreklo bilo kog sadržaja prenetog korišćenjem Rešenja; (iv) učitava, objavljuje, šalje email ili na drugi način prenosi bilo koje neželjeno ili neovlašćeno oglašavanje, promotivni materijal, "neželjenu poštu", "spamove", "lančana pisma" ili "piramidalne šeme"; ili (v) prikuplja ili čuva lične podatke bez znanja i izričite saglasnosti vlasnika podataka;

5.1.8. oštećuje, onemogućava ili ometa rad ili dobija ili pokušava da dobije neovlašćeni pristup bilo kom Rešenju ili bilo kojoj svojini, uređaju, softveru, uslugama, mrežama ili podacima koji su povezani ili međusobno operativni sa takvim Rešenjem ili bilo kojem sadržaju ili podacima koji se čuvaju, kojima se pristupa ili se isporučuju putem takvog Rešenja, na bilo koji način, uključujući hakiranje, lažiranje, prevaru ili pokušaj zaobilaženja ili probijanja bilo kog zaštitnog zida, zaštite lozinkom ili druge zaštite bezbednosti informacija ili kontrola bez obzira na njihovu prirodu;

5.1.9. testira ili benčmarkuje, ili otkriva ili objavljuje rezultate testiranja ili rezultate benčmarkovanja za bilo koje Rešenje bez prethodne pismene saglasnosti proizvođača; ili

5.1.10. probija ili zaobilazi, pokušava da probije ili zaobiđe, odobrava ili pomaže bilo kojoj trećoj strani u probijanju ili zaobilaženju kontrola upotrebe kopija bilo kojeg Rešenja; ili

5.1.11 krši politiku Prodavca koja uređuje prihvatljivo korišćenje Rešenja ("Politika prihvatljivog korišćenja"), koju možete da pogledate ovde. Ako i u meri u kojoj su ovaj Ugovor i Politika prihvatljivog korišćenja konfliktni, preovladaće restriktivnija odredba.

5.2. Određena Rešenja mogu da dodeljuju vama ili drugom korisniku administratorske privilegije koje, između ostalog, administratoru mogu da dozvole da nadgleda druge Uređaje i/ili status Rešenja primenjenih na drugim Uređajima, uključujući, na primer status Roka pretplate, poruke Rešenja i Ažuriranja. Izjavljujete i garantujete da ćete koristiti takve administratorske privilegije samo za Uređaje i Rešenja za koja ste uredno ovlašćeni i ni u koje druge svrhe. Takođe izjavljujete i garantujete Prodavcu sledeće: (i) imate sva potrebna ovlašćenja da prihvatite ovaj Ugovor, kao i da instalirate i/ili koristite Rešenje na Uređajima, u ime vlasnika i korisnika tih administriranih Uređaja i (ii) ovim prihvatate ovaj Ugovor za i u ime: (A) takvih vlasnika i korisnika tih administriranih Uređaja i (B) u svoje ime.

5.3. Određena Rešenja mogu da vam omoguće da objavljujete ili sa drugima javno delite sadržaj koji ste generisali ili dobili iz drugih izvora („Korisnički sadržaj“). Vi zadržavate bilo koja i sva prava na intelektualnu svojinu koja već imate prema primenljivom zakonu nad Korisničkim sadržajem koji objavljujete ili delite pomoću Rešenja, u skladu sa pravima, licencama i drugim odredbama ovog Ugovora, uključujući sva osnovna prava drugih osoba nad Korisničkim sadržajem koji možete da koristite ili izmenite. Svakom članu Grupe prodavaca dajete neisključivo, nesputano, bezuslovno, neograničeno, međunarodno, neopozivo, vremenski neograničeno i besplatno pravo i licencu da koristi, kopira, snima, distribuira, reprodukuje, otkriva, prodaje, preprodaje, podlicencira (kroz više nivoa), menja, prilagođava, prikazuje, javno izvodi, prenosi, objavljuje, emituje, prevede, pravi izvedena dela i inače na bilo koji mogući način iskoristi celokupan Korisnički sadržaj, ili neki njegov deo (kao i dela izvedena od njega), koji objavite ili delite pomoću Rešenja, isključivo da bi vam pružio Rešenja na osnovu ovog Ugovora. Svaki put kada objavite ili delite Korisnički sadržaj, izjavljujete i garantujete svakom članu Grupe prodavaca da ste barem punoletni u zemlji ili jurisdikciji u kojoj živite i da ste roditelj ili zakonski staratelj ili da imate sve odgovarajuće pristanke od roditelja ili zakonskog staratelja bilo kog maloletnika koji je opisan u Korisničkom sadržaju koji objavite ili delite, ili koji mu je doprineo, i da u vezi sa tim Korisničkim sadržajem važi sledeće: (i) vi ste jedini autor i vlasnik intelektualne svojine i drugih prava na Korisnički sadržaj ili imate zakonito pravo da objavljujete i delite Korisnički sadržaj i date svakom članu Grupe prodavaca pravo da ga koristi kao što je opisano u Odeljku 5.3, bez nametanja ikakve obaveze članovima Grupe prodavaca da dobiju pristanak bilo koje treće strane i bez formiranja bilo kakve obaveze ili odgovornosti za bilo kog člana Grupe prodavaca; (ii) Korisnički sadržaj je ispravan; (iii) Korisnički sadržaj ne krši i neće prekršiti pravo na intelektualnu svojinu ili drugo pravo bilo koje treće strane u odnosu na dozvoljene upotrebe i korišćenja koja su navedena u ovom Ugovoru za svakog člana Grupe prodavaca i (iv) Korisnički sadržaj ne krši ovaj Ugovor niti izaziva povredu ili štetu bilo kojoj osobi.

6. Ograničena garancija; odricanje i izuzimanje odgovornosti

6.1. U skladu sa ostatkom ovog Odeljka 6, Prodavac vam garantuje da će Rešenje u znatnoj meri funkcionisati ili se izvršavati u skladu sa Dokumentacijom u periodu od 30 dana od dana kada Rešenje nabavite prvi put. Da biste uputili reklamacioni zahtev, morate da pratite uputstva izvora od kog ste nabavili Rešenje. Ako Rešenje u znatnoj meri ne funkcioniše u skladu sa Dokumentacijom, čitava i isključiva odgovornost svakog člana Grupe prodavaca i svakog Partnera prodavaca, kao i vama jedino i isključivo dostupan pravni lek, u pogledu takve garancije, prema odluci Prodavca, ograničavaju se na: (i) zamenu Rešenja ili (ii) povraćaj Rešenja radi dobijanja refundacije dela naknade za pretplatu koju ste platili za preostalo ili neiskorišćeno vreme Roka pretplate. Ova garancija se odnosi samo na Rešenje u stanju u kom je prvobitno isporučeno i ne odnosi se na: (i) Ažuriranja; (ii) kvarove izazvane kombinovanjem, rukovanjem ili korišćenjem Rešenja sa: (A) softverom, hardverom ili drugim materijalima koje nije pružio Prodavac ili (B) Uređajima, softverom ili drugim materijalima koji nisu u skladu sa zahtevima Prodavca navedenim u Dokumentaciji.

6.2. SA IZUZETKOM NAVEDENOG U ODELJKU 6.1 OVOG UGOVORA, ČLANOVI GRUPE PRODAVACA I PARTNERI PRODAVACA NE GARANTUJU ZA PERFORMANSE ILI REZULTATE KOJE MOŽETE DOBITI KORIŠĆENJEM BILO KOG REŠENJA ILI DOKUMENTACIJE. SA IZUZETKOM NAVEDENOG U ODELJKU 6.1 OVOG UGOVORA, REŠENJE SE OBEZBEĐUJE NA OSNOVI ONAKVO „KAKVO JESTE“ I ČLANOVI GRUPE PRODAVACA I PARTNERI PRODAVACA NE DAJU NIKAKVE IZRIČITE ILI IMPLICITNE GARANCIJE ILI USLOVE I, U MAKSIMALNOJ MERI KOJU DOZVOLJAVA ZAKON, ODRIČU SE SVIH GARANCIJA I USLOVA KOJE IMPLICIRAJU STATUT, OBIČAJNO PRAVO, SUDSKA PRAKSA ILI DRUGE TEORIJE ZAKONA, UKLJUČUJUĆI IMPLICIRANE GARANCIJE ILI USLOVE NEKRŠENJA PRAVA, OVLAŠĆENJA, PODESNOSTI ZA PRODAJU, POGODNOSTI KVALITETA ILI PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU TREĆIH STRANA. PRODAVAC NE GARANTUJE DA ĆE BILO KOJE REŠENJE FUNKCIONISATI BEZ PREKIDA ILI GREŠAKA, DA ĆE BILO KOJE REŠENJE ISPRAVNO FUNKCIONISATI NA BILO KOM UREĐAJU ILI SA BILO KOJOM ODREĐENOM KONFIGURACIJOM HARDVERA I/ILI SOFTVERA ILI DA ĆE BILO KOJE REŠENJE PRUŽITI POTPUNU ZAŠTITU ZA INTEGRITET ODABRANIH PODATAKA, INFORMACIJA ILI SADRŽAJA KOJI SE ČUVAJU ILI PRENOSE PREKO INTERNETA.

6.3. BEZ OBZIRA NA DRUGE ODREDBE OVOG UGOVORA, BILO KOJE REŠENJE KOJE VAM JE PRUŽENO BEZ NAKNADA (UKLJUČUJUĆI REŠENJA KOJA SE PRUŽAJU KAO „BESPLATNA“, „PROBNA VERZIJA“ ILI „BETA“ REŠENJA) OBEZBEĐUJE SE PO PRINCIPU „KAKVO JESTE“, „SA SVIM NEDOSTACIMA“ I „KAO ŠTO JE RASPOLOŽIVO“, BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE I BEZ PODRŠKE ILI DRUGIH USLUGA PRODAVCA.

6.4. U PUNOJ MERI KOJU DOZVOLJAVA ZAKON, PRODAVAC ILI BILO KOJA KOMPANIJA KOJA GA KONTROLIŠE, KOJU ON KONTROLIŠE ILI KOJA SE NALAZI POD ZAJEDNIČKOM KONTROLOM SA PRODAVCEM (ZAJEDNO SE NAZIVAJU „GRUPA PRODAVACA“) ILI NJIHOVI ODGOVARAJUĆI AGENTI, IZDAVAČI LICENCI, PREDSTAVNICI, DOBAVLJAČI, DISTRIBUTERI, PREPRODAVCI ILI BEŽIČNI OPERATERI PUTEM ČIJE MREŽE ILI SISTEMA SE PRUŽA REŠENJE, KAO NI DRUGI POSLOVNI PARTNERI BILO KOG ČLANA GRUPE PRODAVACA (ZAJEDNO SE NAZIVAJU „PARTNERI PRODAVACA“) NI U KOM SLUČAJU NE SNOSE ODGOVORNOST PREMA VAMA NITI BILO KOJOJ TREĆOJ STRANI ZA:

6.4.1. BILO KAKVU INDIREKTNU, POSLEDIČNU, SLUČAJNU, KAZNENU, POSEBNU ILI EGZEMPLARNU ŠTETU ILI GUBITKE, BEZ OBZIRA NA UZROK ILI TEORIJU ODGOVORNOSTI;

6.4.2. BILO KAKVU ŠTETU NASTALU GUBITKOM POSLA, ZARADE ILI PRIHODA, GUBITKOM PRIVATNOSTI, GUBITKOM MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA BILO KOG UREĐAJA ILI REŠENJA (UKLJUČUJUĆI OVO REŠENJE), PROTRAĆENIM RASHODOM, TROŠKOVIMA DOBAVLJANJA ZAMENE ILI ZAMENSKE ROBE, USLUGA ILI DIGITALNIH PROIZVODA, PREKIDOM POSLOVANJA, NEOVLAŠĆENIM OTKRIVANJEM ILI GUBITKOM (UKLJUČUJUĆI OŠTEĆENJE, DEGRADACIJU ILI NEDOSTUPNOST) BILO KOJIH PODATAKA ILI INFORMACIJA BILO KOJE PRIRODE (NEZAVISNO OD TOGA DA LI SU GOREPOMENUTI GUBICI, ŠTETE, TROŠKOVI ILI RASHODI DIREKTNI ILI INDIREKTNI GUBICI ILI ŠTETE); ILI

6.4.3. BILO KOJI DRUGI NOVČANI ILI NENOVČANI GUBITAK ILI ŠTETU KOJI NASTANU NA OSNOVU OVOG UGOVORA ILI REŠENJA KOJE SE NA OSNOVU NJEGA PRUŽA,

ČAK I AKO JE TAJ ČLAN GRUPE PRODAVACA ILI PARTNER PRODAVACA BIO UPOZOREN NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVOG GUBITKA ILI ŠTETE. BEZ OBZIRA NA SVE ŠTO JE SUPROTNO OVOM UGOVORU ILI DRUGAČIJE, NIJEDAN ČLAN GRUPE PRODAVACA NI PARTNER PRODAVACA NIJE ODGOVORAN VAMA NITI BILO KOJOJ TREĆOJ STRANI ZA BILO KAKAV GUBITAK ILI ŠTETU (BILO DA SU ONI DIREKTNI ILI INDIREKTNI) U SLUČAJU NEOVLAŠĆENOG PRISTUPA ILI OŠTEĆENJA, DEGRADACIJE, NEDOSTUPNOSTI, BRISANJA, KRAĐE, UNIŠTENJA, IZMENE, OTKRIVANJA ILI GUBITKA BILO KOJIH PODATAKA, INFORMACIJA ILI SADRŽAJA KOJI SE PRENESU, PRIME ILI SAČUVAJU POMOĆU ILI U VEZI SA BILO KOJIM REŠENJEM NEZAVISNO OD UZROKA. U PUNOJ MERI KOJU DOZVOLJAVA ZAKON, UKUPNA ZAJEDNIČKA ODGOVORNOSTI BILO KOG ČLANA GRUPE PRODAVACA ILI PARTNERA PRODAVACA PREMA VAMA ILI BILO KOJOJ TREĆOJ STRANI ZA SVE GUBITKE ILI ŠTETE KOJI NASTANU IZ ILI U VEZI SA BILO KOJIM REŠENJEM, PRETPLATOM ILI OVIM UGOVOROM, NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA NE PREMAŠUJE VEĆI OD SLEDEĆIH IZNOSA: (I) PET AMERIČKIH DOLARA (5,00 USD) I (II) IZNOS NAKNADA ZA PRETPLATU KOJE STE PLATILI ZA NEPOSREDNO PRETHODNIH 12 MESECI ROKA PRETPLATE.

6.5. IZUZECI I OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI ČLANOVA GRUPE PRODAVACA I PARTNERA PRODAVACA IZ OVOG UGOVORA NE OGRANIČAVAJU NITI IZUZIMAJU NJIHOVU POTENCIJALNU ODGOVORNOST ZA:

6.5.1. SMRT, TELESNU POVREDU ILI PREVARU PREKO MERE KOJU DOZVOLJAVA PRIMENLJIVI ZAKON I

6.5.2. BILO KOJE PITANJE KOJE PRIMENLJIVI ZAKONI INAČE NE OGRANIČAVAJU NITI IZUZIMAJU.

7. Privatnost; obrada ličnih I DRUGIH informacija

7.1. Termin "Podaci" kao što se koristi u ovom Ugovoru i Politici privatnosti, znači: (a) informacije koje dostavljate Prodavcu, nekom drugom članu Grupe Prodavca ili Partneru Prodavca prilikom naručivanja rešenja, uključujući vaše ime, adresu za naplatu (uključujući poštanski broj), email, broj telefona, platnu karticu ili broj računa, platnu karticu ili kôd za potvrđivanje računa, datum izdavanja platne kartice i datum isteka, lozinku za račun koji ste izabrali za svoj račun kod Prodavca ili drugog člana Grupe Prodavca (“Podatke o transakciji,” koji se u Politici privatnosti nazivaju" Podaci o fakturisanju"); (b) informacije koje Prodavac, neki drugi član grupe Prodavca ili partner Prodavca prikuplja tokom obrade i izvršenja vaših naloga za Rešenje, uključujući informacije o proizvodu, modelu, operativnom sistemu i drugim identifikacionim detaljima vašeg uređaja, naziv vašeg Internet provajdera, adresu vašeg Internet protokola (IP); i (c) informacije o vašoj instalaciji i korišćenju Rešenja (kolektivno (b) i (c) se nazivaju "Podaci o uslugama" u Politici privatnosti). 

7.2. Vi prihvatate i ovlašćujete Prodavca, nekog drugog člana Grupe Prodavca ili partnera Prodavca da koristi vaše podatke, u svrhe opisane u primenljivoj Politici privatnosti Prodavca, koju možete da pogledateovde ( “Politika privatnosti”). Prihvatate da takva upotreba vaših podataka uključuje obradu i ispunjavanje vaših naloga za pretplatu, poboljšanje Rešenja i pružanje informacija o Rešenjima za koje ste se pretplatili i nuđenje drugih rešenje za vas. Prihvatate da Prodavac ili neki drugi član Grupe Prodavca mogu da dele vaše podatke sa partnerima Prodavca, kao što su provajedri platforme za e-trgovinu Prodavca i organizacije za obradu plaćanja, dobavljači koji pružaju usluge podrške, usluge i Rešenja za vas u ime Prodavca i dobavljači koji pružaju Prodavcu ili članu Grupe Prodavca analize kupovine i analize kvarova u vezi sa Rešenjima. Takođe prihvatate da Prodavac ili član grupe Prodavca može da deli podatke koji su anonimni i agregirani sa trećim licima za analizu trendova. 

8. Prekid Ugovora

8.1. Ovaj Ugovor odmah se raskida u slučaju kršenja bilo koje od vaših obaveza iz ovog Ugovora (uključujući bilo koje kršenje vaših obaveza iz Odeljaka 2, 5 ili 10), što rezultira oduzimanjem bilo kojeg prava koje imate na primanje Ažuriranja ili dobijanje povraćaja za neispunjeni ili neiskorišteni deo pretplate koji ste platili. Prodavac zadržava pravo na sve druge pravne lekove dostupne po zakonu u slučaju da vaše kršenje bilo koje od obaveza koje imate na osnovu ovog Ugovora negativno utiče na bilo kog člana Grupe prodavaca ili bilo kog Partnera prodavaca. Izuzeci i ograničenja odgovornosti članova Grupe prodavaca i Partnera prodavaca iz ovog Ugovora važe i nakon raskida ovog Ugovora.

8.2. Prodavac, uz slanje obaveštenja vama, može odmah da raskine ovaj Ugovor po sopstvenom nahođenju u bilo kom trenutku u vezi sa bilo kojim određenim Rešenjem ili svim Rešenjima, kao i sa ukupnom i isključivom odgovornošću svakog člana Grupe prodavaca i svakog Partnera prodavaca, a vaš jedini i isključivi pravni lek u pogledu bilo kakvog takvog raskida ograničen je na refundaciju dela naknade za pretplatu koju ste platili za preostalo ili neiskorišćeno vreme Roka pretplate. Od datuma stupanja na snagu takvog raskida više nemate prava na korišćenje Rešenja ili Dokumentacije na koje se on odnosi.

9. Prava koja ograničava vlada SAD

Sva Rešenja kvalifikuju se kao „komercijalne stavke“, onako kako je taj termin definisan u propisu 48 C.F.R. 2.101, koji se sastoji iz „komercijalnog računarskog softvera“ i „dokumentacije komercijalnog računarskog softvera“ onako kako se ti termini koriste u propisu 48 C.F.R. 12.212. U skladu sa propisima 48 C.F.R. 12.212 i od 48 C.F.R. 227.7202-1 do 227.7202-4, svi krajnji korisnici u vladi SAD dobijaju takva Rešenja i povezanu Dokumentaciju isključivo uz prava navedena u ovom Ugovoru koja se odnose na klijente koji nisu državne ustanove. Korišćenje takvih Rešenja i povezane Dokumentacije smatra se pristankom entiteta vlade SAD na to da su računarski softver i dokumentacija računarskog softvera komercijalni, kao i prihvatanjem prava i ograničenja navedenih u ovom Ugovoru.

10. Kontrole izvoza

Morate da poštujete sve primenljive međunarodne zakone i zakone SAD kojima podležu izvoz i ponovni izvoz Rešenja, uključujući Izvozne propise SAD kao i ograničenja vezana za krajnje korisnike, krajnju upotrebu i ograničenje odredišta koje objavljuju vlade SAD i vlade drugih država. Bez odstupanja od suštine izjava datih ranije u ovom tekstu, izjavljujete, garantujete i obavezujete se na sledeće: (i) niste član ni jedne liste odbijenih lica, nepotvrđene liste, liste entiteta, posebno određene liste državljana, liste zabrana ili bilo koje druge liste koje je objavila Vlada SAD-a; i (ii) nećete koristiti, izvoziti ili ponovo izvoziti bilo koje Rešenje u ili na teritorijama, destinacijama, kompanijama ili pojedincima koji krše embarga ili trgovinske sankcije SAD-a i EU. Vi obeštećujete, štitite i oslobađate krivice svakog člana Grupe prodavaca u slučaju svih potraživanja, zahteva, tužbi ili sudskih postupaka i svih šteta, odgovornosti, troškova i izdataka koji proisteknu iz vašeg nepostupanja u skladu sa ovim Odeljkom 10.

11. Ugovor o obavezujućoj arbitraži i odricanje od kolektivne tužbe

11.1. Ovaj Odeljak 11 odnosi se na svaki Spor koji potiče iz upotrebe bilo kog Rešenja, pretplate na bilo koje Rešenje ili ovog Ugovora i koji je povezan sa njima, a uključuje vas i Prodavca. Za potrebe ovog Odeljka 11, termin „Spor“, predstavlja svaki spor, postupak ili drugu raspravu bez obzira na eventualan konkretno iznet osnov za podnošenje tužbe (tj. obuhvata, pored drugih potencijalnih osnova za podnošenje tužbe ili pravnih osnova, tužbe zbog kršenja ugovora, lažnog prikazivanja ili prevare, tužbe za obeštećenje, kao i tužbe zbog delikta (uključujući nemar) i kršenja statuta ili propisa).

11.2. U slučaju Spora, Prodavcu morate dostaviti obaveštenje o Sporu, koje predstavlja pisanu izjavu sa vašim imenom, adresom i kontakt informacijama, činjenicama koje su dovele do Spora, kao i odštetom koju zahtevate. Obaveštenje o Sporu morate poslati Prodavcu putem emaila na legal@avast.com (sa naslovom: Obaveštenje o sporu u skladu sa Odeljkom 11 na osnovu EULA ugovora).

11.3. SVI POSTUPCI ZA REŠAVANJE ILI PARNIČENJE U SPORU NA BILO KOM SUDU OBAVLJAJU SE ISKLJUČIVO POJEDINAČNO. NE TRAŽITE DA NIJEDAN SPOR BUDE SASLUŠAN KAO KOLEKTIVNA TUŽBA, OPŠTI POSTUPAK PRIVATNOG ADVOKATA ILI U BILO KOM DRUGOM POSTUPKU U KOM BILO KOJA STRANA UČESTVUJE ILI PREDLAŽE DA UČESTVUJE KAO PREDSTAVNIK. NIJEDNA ARBITRAŽA ILI POSTUPAK NE KOMBINUJE SE SA NEKIM DRUGIM BEZ PRETHODNE PISANE DOZVOLE SVIH STRANA ZA SVE ARBITRAŽE ILI POSTUPKE NA KOJE TO UTIČE.

11.4. Ako vi i Prodavac ne rešite Spor putem neformalnih pregovora, svi ostali pokušaji rešavanja Spora obavljaju se isključivo prema obavezujućoj arbitraži koju reguliše Federalni zakon SAD o arbitraži („FAA“), 9 U.S.C. § 1 et seq. Sa izuzetkom navedenog u Odeljku 11.5 ispod, odričete se prava na parničenje (ili učestvovanje u parničenju kao strana u sudskom postupku ili član grupe koja je pokrenula zajedničku tužbu) u svim Sporovima na sudu pred sudijom ili porotom. Umesto toga, svi Sporovi se rešavaju pred neutralnim sudijom čija odluka je konačna, osim u slučaju ograničenog prava na žalbu na osnovu zakona FAA. Svaki sud koji ima jurisdikciju nad stranama može nametnuti odluku sudije.

11.5. Zahtev za arbitražu ovog Odeljka 11 podleže sledećim izuzecima:

11.5.1. Možete da se parničite povodom Spora na sudu za mala potraživanja, u zemlji ili drugoj sličnoj političkoj jedinici u kojoj živite, ako Spor ispunjava sve zahteve za saslušanje na sudu za mala potraživanja. Ako pokrenete tužbu na sudu za mala potraživanja, odgovorni ste za sve sudske troškove i naknade.

11.5.2. Svi Sporovi koji se tiču bilo kakve navodne pronevere vaše ili intelektualne svojine Prodavca rešavaju se na sudu.

11.5.3. Ako ste korisnik koji živi u Evropskoj uniji, Norveškoj, na Islandu ili u Lihtenštajnu, moguće je da imate pravo da se Sporom bavite putem internet platforme za rešavanje sporova na mreži, koju je osnovala Evropska komisija („ODR platforma“). Namena ODR platforme jeste da olakša postizanje vansudskih poravnanja u vezi sa kupovinom robe i usluga na mreži između korisnika i trgovaca u Evropskoj uniji, Norveškoj, na Islandu ili u Lihtenštajnu. Da biste pristupili ODR platformi, pratite ovu vezu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.6. Arbitraže obavlja Američko udruženje za arbitražu („AAA“) u skladu sa svojim „Pravilima arbitraže za korisnike“ koja su na snazi od 01.09. 2014., uključujući „Troškove arbitraže“ (koji obuhvataju Administrativne naknade Američkog udruženja za arbitražu)“ koji su na snazi od 01.09.2014. (zajedno se nazivaju „Potrošačke procedure“) i podležu sledećem:

11.6.1. Potrošačke procedure uređuju određene naknade, tako što neke konkretno dodeljuju korisniku (vama), a druge preduzeću (Prodavcu). Ako potraživanje iznosi 75.000 USD ili manje, Prodavac plaća sve te navedene naknade i troškove, uključujući one dodeljene korisniku. Prodavac ne pristaje da snosi nijedan drugi trošak. Ako potraživanje iznosi više od 75.000 USD, plaćanje uređuju Potrošačke procedure.

11.6.2. Osim u dolenavedenom slučaju, Potrošačke procedure Američkog udruženja za arbitražu primenjuju se na sve Sporove između strana. Međutim, prema Pravilniku R-1(e) o Korisničkoj Arbitraži strana može da iznese odgovarajuću primenu Pravila o arbitraži potrošača pred sudijom radi konačne odluke. Ovaj Ugovor vredi sve dok nije u sukobu s Potrošačkim Procedurama. Arbitražu pokrećete isključivo u zemlji ili drugoj sličnoj političkoj jedinici u kojoj živite. Postupak arbitraže se obavlja putem konferencijskog poziva. Međutim, ako se postupci obavljaju u skladu sa Potrošačkim procedurama Američkog udruženja za arbitražu, sudije imaju diskreciono ovlašćenje da zatraže lično saslušanje po zahtevu strane.

11.6.3. Vi i Prodavac prihvatate da učešće Američkog udruženja za arbitražu u sprovođenju arbitraže nije sastavni deo pristanka ugovornih strana na arbitražu Sporova. Ako Američko udruženje za arbitražu neće ili ne može da sprovede arbitražu, vi i Prodavac pregovarate u najboljem uverenju kako biste se složili po pitanju jednog sudije koji rešava Spor kao što je navedeno u Potrošačkim procedurama. Ako strane ne mogu da se slože po pitanju sudije, nadležni sud može da dodeli sudiju koji se pridržava Potrošačkih procedura Američkog udruženja za arbitražu.

11.6.4. Ako se otkrije da su neki delovi ovog Odeljka 11 nezakoniti, nevažeći ili neprimenljivi u svim ili nekim delovima Spora, onda se, i samo u tom slučaju, ti delovi izbacuju, a Spor se rešava u skladu sa svim preostalim delovima Odeljka 11 i svih ostalih odredbi ovog Ugovora. Ako to izbacivanje dovede do toga da se ceo Spor ili neki njegovi delovi nastave na sudu, isključiva jurisdikcija za sve takve sudske postupke pripada sudovima koji zasedaju u okrugu Njujork, Njujork, SAD. Za potrebe takvih sudskih postupaka, pristajete i ne osporavate na ličnu jurisdikciju sudova u okrugu Njujork, Njujork, i dodatno se odričete prava na prigovor na osnovu neodgovarajuće lokacije ili odbijanja nadležnosti i ne tražiti prenos u drugi okrug ili jurisdikciju.

11.7. Bez obzira na prethodne pasuse ovog Odeljka 11, ako niste nabavili Rešenje za lično korišćenje i korišćenje u domaćinstvu, proces arbitraže, uključujući plaćanje troškova, administrira se u skladu sa Pravilnikom za komercijalnu arbitražu Američkog udruženja za arbitražu („Komercijalne procedure“). Te Komercijalne procedure se na odgovarajući način primenjuju na sve Sporove između strana i vi ne zagovarate suprotno u bilo kom postupku. Međutim, ovaj Ugovor važi samo u meri u kojoj nije u suprotnosti sa Komercijalnim procedurama.

12. Opšte informacije

12.1. Napomena. Prodavac vam može bilo kada dati bilo koje obaveštenje putem elektronske pošte, iskačućeg prozora, dijaloga ili na drugi način, iako u nekim slučajevima vi to obaveštenje možda nećete dobiti ako i dok ne pokrenete Rešenje. Svako takvo obaveštenje smatra se uručenim onog datuma kada ga Prodavac putem Rešenja učini dostupnim, bez obzira na to kada ste ga vi zaista primili.

12.2. Pitanja o ovom Ugovoru. Ako imate pitanja u vezi sa ovim Ugovorom ili želite da zatražite bilo kakve informacije od Prodavca, pišite na adresu: Avast Software s.r.o., Pikrtova 1737/1a, Prague 4, Postal Code 140 00, Czech Republic, email: support@avast.com, tel.: +420 274 005 777 ili posetite stranicu podrške na adresi www.avast.com/support.

12.3. Zasebni ugovori. Ako ste nabavili dva ili više Rešenja, čak i u jednoj transakciji, ili ako ste nabavili pretplate na jedno Rešenje u više transakcija, moguće je da ste prihvatili ovaj Ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom više puta. Iako odredbe i uslovi koje ste prihvatili mogu da budu slični ili identični, svaki put kada ste prihvatili odredbe i uslove ovog Ugovora o licenciranju sa krajnjim korisnikom, sklopili ste različit i zaseban ugovor između vas i Prodavca koji pruža odgovarajuće Rešenje.

12.4. Celokupni Ugovor. Ovaj Ugovor predstavlja celokupni ugovor između vas i Prodavca koji se odnosi na vaše korišćenje Rešenja i Dokumentacije. Ovaj Ugovor zamenjuje sve prethodne ili aktuelne usmene ili pisane komunikacije, ponude, izjave, garancije i tvrdnje u odnosu na vašu instalaciju i/ili korišćenje Rešenja ili Dokumentacije. Bez obzira na gorepomenuto, ništa u ovom Ugovoru ne umanjuje prava koja možete da imate na osnovu važećih zakona o zaštiti potrošača ili drugih primenljivih zakona u vašoj jurisdikciji koja ne mogu da se opovrgnu ugovorom. Ovaj Ugovor, Primenljivi uslovi i Dokumentacija tumače se kao dosledni jedan drugom u najvećoj razumno primenljivoj meri, ali u slučaju neusaglašenosti primenjuju se po sledećem redosledu važnosti: (i) Primenljivi uslovi; (ii) ovaj Ugovor i (iii) Dokumentacija.

12.5. Tumačenje. Naslovi u ovom Ugovoru ne utiču na njegovo tumačenje. Korišćenje bilo kog roda uključuje sve rodove. Jednina uključuje množinu i obrnuto. Kada se reč ili fraza definiše, njeni drugi gramatički oblici imaju odgovarajuće značenje. Reči „uključuje“ i „uključujući“ tumače se kao da iza njih sledi izraz „bez ograničenja“. Prilikom pominjanja vašeg „korišćenja“ bilo kog softvera, Rešenja ili Ažuriranja, smatra se da ono uključuje vašu instalaciju takvog softvera, Rešenja ili Ažuriranja (osim u slučaju da kontekst nalaže drugačije). Ovaj ugovor originalno je sastavljen na engleskom jeziku. Iako Prodavac radi vaše pogodnosti može da pruži prevedene verzije ovog Ugovora, njegova verzija na engleskom jeziku je njegova vodeća verzija u slučaju svih sukoba ili neslaganja. U slučaju da dođe do dvosmislenosti ili dovođenja u pitanje namere ili tumačenja, u sudskim postupcima ili na drugi način, odredbe ovog Ugovora tumače se kao da su ih zajedno izradile ugovorne strane i ne dolazi do pretpostavke ili tereta dokazivanja koji je naklonjen ili nenaklonjen bilo kojoj strani usled autorstva nad odredbama ovog Ugovora.

12.6. Izdvajanje. Ako se bilo koja odredba ovog Ugovora pokaže kao nezakonita, nevažeća ili nesprovodljiva na osnovu važećih zakona, smatra se da ona u toj meri ne čini deo ovog Ugovora, s tim što ostatak Ugovora ostaje na snazi i sprovodi se u najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom.

12.7. Nemogućnost. Prodavac ne snosi odgovornost ni za kakav prekid ili kašnjenje u performansama do kojeg delimično ili u potpunosti dođe usled prekida pružanja komunalnih usluga (uključujući struju), prekida u pružanju interneta, telekomunikacija ili usluga informacionih tehnologija, kvara telekomunikacione ili informaciono-tehnološke opreme, štrajkova ili drugih prekida rada (uključujući, bez ograničenja, štrajk ili druge prekide rada proistekle u vezi sa članovima Grupe prodavaca ili Partnerima prodavaca), slučajeva rata ili terorizma, napada uskraćivanjem usluga ili drugih informaciono-tehnoloških napada ili kršenja koja utiču na bilo kog člana Grupe prodavaca ili Partnera prodavaca, poplava, sabotaže, požara, drugih prirodnih katastrofa ili više sile odnosno bilo kog drugog razloga koji je izvan razumne kontrole Grupe prodavaca ili Partnera prodavaca.

12.8. Odricanje. Neinsistiranje bilo koje strane na strogoj primeni odredaba, uslova i propisa iz ovog Ugovora ne tumači se kao odricanje ili odustajanje od budućeg poštovanja ovog Ugovora, a odredbe, uslovi i propisi iz ovog Ugovora ostaju potpuno važeći i na snazi. Nikakvo odricanje bilo koje odredbe ili uslova ovog Ugovora od bilo koje strane nije na snazi ni u koju svrhu osim ako je takvo odricanje u pisanoj formi i potpisano od te strane. Odricanje bilo koje strane od kršenja bilo kog propisa ovog Ugovora od strane druge strane ne tumači se kao nastavak odricanja takvog kršenja ili kao odricanje drugih kršenja istog ili drugih propisa ovog Ugovora.

12.9. Dodela. Ne možete da dodelite svoja prava i obaveze u okviru ovog Ugovora bez prethodnog pismenog pristanka Prodavca. Prodavac može da dodeli ovaj Ugovor bilo kada po sopstvenom nahođenju bez prethodnog dobijanja vaše pismene saglasnosti.

12.10. Bez trećih lica kao korisnika. Ništa iz ovog Ugovora, bilo izričito navedeno ili implicirano, nema namenu da, niti može da, bilo kojoj osobi osim vama, članovima Grupe prodavaca i Partnerima prodavaca, pruži bilo kakvo pravo, pogodnost ili pravni lek na osnovu ovog Ugovora ili usled njega. Nijedna osoba osim vas, Prodavca i članova Grupe prodavaca ne može da podnese tužbu na osnovu ovog Ugovora. Prodavac ima pravo (ali ne i obavezu) da primeni prava, pravne lekove, ograničenja i izuzimanja odgovornosti, kao i pravne odbrane bilo kog člana Grupe prodavaca ili Partnera prodavaca na osnovu ovog Ugovora, uključujući prava i pravne lekove za bilo kakav gubitak, štetu ili potraživanje koje pretrpi ili izazove bilo koji član Grupe prodavaca ili Partner prodavaca: (i) koji nastanu iz ili u vezi sa vašim nepoštovanjem bilo koje odredbe ili uslova ovog Ugovora ili (ii) koje morate da obeštetite na osnovu ovog Ugovora. Nijedan takav gubitak, šteta ili potraživanje ne smatra se kao indirektan, posledičan ili slučajan gubitak ili šteta na osnovu Odeljka 6.4.1 ukoliko takav gubitak, štetu ili potraživanje pretrpi ili izazove neki drugi član Grupe prodavaca ili Partner prodavaca, a ne Prodavac.

12.11. Merodavni zakon. Merodavni zakon za ovaj Ugovor je materijalno pravo države Njujork, SAD. Ovaj Ugovor ne reguliše Konvencija Ujedinjenih nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe, čija se primena izričito izuzima.

12.12. Internet veza. Aktivna i stabilna veza sa internetom može biti potrebna za rad određenih Rešenja. Stoga je vaša odgovornost da obezbedite stalno aktivnu i stabilnu internet vezu.

12.13. Nazivi proizvoda. Prodavac s vremena na vreme može da promeni naziv Rešenja ili da promeni naziv ili logotip koji se odnose na Rešenje u naziv ili logotip drugog člana Grupe prodavaca ili Partnera prodavaca. Ove promene ne menjaju vašu pretplatu ni na jedno Rešenje, kao ni Rok pretplate ili ovaj Ugovor niti vam daju pravo da prekinete pretplatu na Rešenje, kao ni Rok pretplate ili ovaj Ugovor.

13. Specijalne odredbe

Sledeće specijalne odredbe važe za određena Rešenja. Ako su te specijalne odredbe u sukobu sa ostatkom Ugovora, te specijalne odredbe se primenjuju i imaju prednost u pogledu Rešenja na koja se odnose.

13.1. Softver, usluge i drugi proizvodi trećih strana. Neka Rešenja nude mogućnost da dobijete softver, usluge i druge proizvode koje pružaju treće strane. Pristajete na to da je samo treća strana odgovorna za svoje ponude, a Prodavac ne pruža zastupanja niti garancije u vezi sa tim ponudama i ne prihvata nikakvu odgovornost u odnosu na njih, a ako dobijete ili koristite bilo koju od tih ponuda treće strane, ponude i vaše korišćenje njih uređuju svi ugovori o licenciranju, uslovi korišćenja, politike privatnosti i/ili druge odredbe i uslovi koje zahteva treća strana.

13.2. Kontrolisane licence dobavljača usluga Ovaj Odeljak 13.2 se primenjuje: (i) u meri u kojoj vas Primenljivi uslovi ovlašćuju da koristite CloudCare, Managed Workplace, AvastBusiness Services, CCleaner Business Edition ili druga Rešenja u pružanju MSP usluga trećim stranama; i (ii) na sve licence za korišćenje CCleaner Cloud za preduzeća.

13.2.1. Kao što se koristi u ovom Odeljku 13.2:

(a) Termin „Avast Business usluga“ označava HD usluge i/ili NOC usluge, u zavisnosti od konteksta.

(b) Termin „Klijent“ označava treću stranu kojoj pružate ili želite da pružate MSP usluge.

(c) Termin „HD usluge“ označava usluge za tehničku pomoć koje vam obezbeđuju Prodavac ili njegov dobavljač treće strane radi jednog ili više Klijenata, u svakom slučaju kao što je opisano u Dokumentaciji i kao što Prodavac može da ih izmeni s vremena na vreme.

(d) Termin „MSP usluge“ označava kontrolisanu uslugu koju pružate Klijentima pomoću Rešenja (uključujući, po potrebi, Avast Business uslugu).

(e) Termin „NOC usluge“ označava usluge za daljinsko nadgledanje Uređaja i upravljanje uslugama koje vam obezbeđuju Prodavac ili njegov dobavljač treće strane radi jednog ili više Klijenata, u svakom slučaju kao što je opisano u Dokumentaciji i kao što Prodavac može da ih izmeni s vremena na vreme.

(f) Termin „Ugovor o uslugama“ označava ugovor između vas i Klijenta koji, između ostalog, jasno opisuje usluge koje ste prihvatili da pružate Klijentu.

13.2.2. Prodavac, u skladu sa odredbama ovog Ugovora, odobrava vam ograničenu, neisključivu, neprenosivu licencu (bez prava na podlicencu) tokom Roka pretplate za korišćenje relevantnih Rešenja (uključujući i odgovarajuće Avast Business Services, CCleaner Business Edition ili CCleaner Cloud za preuzeća) za pružanje MSP usluga vašim korisnicima.

13.2.3. Prodavac vam u skladu sa uslovima i odredbama ovog Ugovora, obezbeđuje Rešenja (uključujući kao što je primenljivo Avast Business Services, CCleaner Business Edition ili CCleaner Cloud for Business) u korist vaših kupaca.

13.2.4. Vi se, u skladu sa odredbama i uslovima ovog Ugovora, obavezujete na sledeće:

(a) Zahtevaćete: (i) da svaki Klijent (uključujući vas, ako je to primenljivo) koji prima Rešenje primenjuje ili se na drugi način obavezuje tada aktuelnom verzijom ovog Ugovora i (ii) da svaki Klijent kome ste se obavezali da obezbeđujete Rešenja primenjuje ili se na drugi način obavezuje Ugovorom o uslugama. Bez ograničavanja gorepomenutog, možete da prihvatite Ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom Prodavca u ime Klijenta samo ako vas je Klijent izričito ovlastio da to uradite u Ugovoru o uslugama ili na neki drugi način. Ovaj Ugovor o uslugama: (i) sadrži odredbe koje štite interese Grupe prodavaca makar u onoj meri u kojoj to čini ovaj Ugovor i (ii) izričito ovlašćuje vas i Grupu prodavaca da reprodukujete, prenosite, skladištite i obrađujete podatke i informacije Klijenta u vezi sa radom i performansama Rešenja.

(b) Između Prodavca i vas, isključivo ste vi odgovorni za: (i) izvršavanje svojih obaveza na osnovu Ugovora o uslugama; (ii) obezbeđivanje da se vi i svi Klijenti pridržavate svih važećih zakona koji se tiču nadgledanja zaposlenih i drugih trećih strana i njihovih odgovarajućih Uređaja; (iii) izvršavanje zadataka i obaveza dodeljenih vama i Klijentima na osnovu Ugovora, Primenljivih uslova i Dokumentacije i (iv) po isteku ili raskidu primenljivog Ugovora o uslugama, obustavljanje pružanja Rešenja i uklanjanje ili podsticanje Klijenta da ukloni ili deaktivira Rešenje sa Uređaja na kojima se ono koristi.

13.3. Čišćenje pregledača. Kada koristite programski dodatak Čišćenje pregledača („BCU”), dajete ovlašćenje programskom dodatku BCU da promeni postojeću postavku pregledača u novu postavku pregledača.

13.4. WiFi Finder. WiFi Finder omogućava korisnicima da pomognu drugim korisnicima da dobiju pristup internetu putem deljenja podataka o WiFi mrežama. Ako pristanete na deljenje podataka o Wi-Fi mrežama sa drugim korisnicima, isključivo vi imate odgovornost da se uverite da ne kršite prava nijedne treće strane u vezi sa takvim Wi-Fi mrežama ili podacima koje delite. Članovi Grupe prodavaca ne prihvataju nikakvu odgovornost ili obavezu u vezi sa vašim poštovanjem odredaba i uslova koji važe za korišćenje Wi-Fi mreža ili za podatke koje delite.

13.5. Avast Family Shield.

13.5.1. Avast Family Shield je predviđen za ličnu, nekomercijalnu upotrebu od strane roditelja kako bi zaštitili decu, od strane zakonskih staratelja kako bi zaštitili štićenike ili od strane odraslih osoba kako bi zaštitile druge odrasle osobe od kojih su dobili potpuno informisanu saglasnost. Ne smete da koristite Avast Family Shield na način koji nije predviđen, a članovi Grupe prodavaca ne prihvataju nikakvu odgovornost ni obavezu ni za kakvu neovlašćenu ili nezakonitu upotrebu.

13.5.2.  Upotrebom proizvoda Avast Family Shield izjavljujete i garantujete sledeće: (i) imate 18 ili više godina i (ii) imate ovlašćenje da prihvatite, i ovim prihvatate, prikupljanje podataka za sve osobe koje uvrstite na svoj Avast Family Shield nalog, uključujući osobe mlađe od 13 godina. Prihvatate da članovi Grupe prodavaca prikupljaju, koriste i otkrivaju geografsku lokaciju i druge informacije potrebne da bi se omogućili rad i pružanje Avast Family Shield funkcija.

13.5.3. Prihvatate sledeće: (i) rezultate koje možete dobiti od Avast Family Shield-a, uključujući podatke i razmenu poruka možda nisu tačni, blagovremeni ili pouzdani; (ii) neki sadržaj koji smatrate neprihvatljivim ili želite da bude blokiran ne može uvek da bude blokiran pomoću Avast Family Shield-a; (iii) Avast Family Shield ponekad blokira sadržaj koji smatrate prihvatljivim; i (iv) pošto se sadržaj treće strane može promeniti bez obaveštenja, Prodavac ne može garantovati da će njegove kategorije sadržaja i filteri sadržaja uvek ostati aktuelni sa promenama u sadržaju trećih strana. Ako smatrate da je Avast Family Shield pogrešno klasifikovao neku veb lokaciju ili uslugu, kontaktirajte Prodavca e-poštom na familyshieldhelp@avast.com.

13.6. Aplikacije za mobilne uređaje. Ovaj Odeljak 13.6 primenjuje se na bilo koje Rešenje predviđeno za korišćenje na Mobilnim uređajima.

13.6.1. Za bilo koje Rešenje preuzeto iz usluge Google Play (http://play.google.com), licenca dodeljena u ovom Ugovoru zamenjuje bilo koja prava na korišćenje Rešenja koja bi u suprotnom bila dodeljena putem podrazumevanih odredaba za aplikacije preuzete iz Google Play prodavnice.

13.6.2. Za bilo koje Rešenje preuzeto iz usluge Apple App Store, važe sledeće odredbe:

(a) Licence dodeljene u ovom Ugovoru ograničene su na neprenosivu licencu za korišćenje Rešenja na bilo kom iPhone, iPod Touch ili drugom Uređaju kompanije Apple koji posedujete ili kontrolišete i kao što je dozvoljeno u Pravilima upotrebe navedenim u Uslovima korišćenja usluge Apple App Store, dostupnim na mreži na adresi http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html ili putem takvih lokacija i drugih sredstava koje vam omogućava Apple.

(b) Ovaj Ugovor je zaključen samo između ugovornih strana, a ne sa kompanijom Apple. Za Rešenje i njegov sadržaj odgovoran je isključivo Prodavac, a ne Apple.

(c) Apple nema nikakvu obavezu da pruži usluge održavanja i podrške u odnosu na Rešenje.

(d) Ako Rešenje ne ispunjava bilo koju važeću garanciju, možete da obavestite kompaniju Apple, a kompanija Apple će vam refundirati kupovnu cenu Rešenja. U najvećoj meri koju dozvoljava primenljivi zakon, kompanija Apple nema nikakvih drugih garantnih obaveza u odnosu na Rešenje, a pritom između vas, Prodavca i kompanije Apple za bilo koja druga potraživanja, gubitke, odgovornosti, štete, troškove ili izdatke proistekle iz bilo kog neuspeha da se ispuni bilo koja garancija odgovornost snosi samo Prodavac.

(e) Prodavac, a ne Apple, odgovoran je za rešavanje svih potraživanja koja uputite vi ili bilo koja treća strana, a koja se odnose na Rešenje ili vaše posedovanje i/ili korišćenje tog Rešenja, uključujući: (i) potraživanja odgovornosti za proizvod; (ii) sve tvrdnje da Rešenje ne ispunjava primenljive pravne ili propisane zahteve i (iii) potraživanja proistekla iz zakona za zaštitu potrošača ili sličnih zakona.

(f) U slučaju tvrdnje bilo koje treće strane da Rešenje ili vaše posedovanje i korišćenje Rešenja krši prava na intelektualnu svojinu te treće strane, Prodavac, a ne Apple, jedini je odgovoran za istragu, odbranu, nagodbu i odbacivanje svih takvih tvrdnji o kršenju prava na intelektualnu svojinu.

(g) Morate da se usaglasite sa svim primenljivim odredbama i uslovima treće strane dok koristite Rešenje. Na primer, za VOIP rešenje, ne smete da prekršite ugovor o usluzi bežičnog prenosa podataka kada koristite Rešenje.

(h) Kompanija Apple i njene podružnice jesu treće strane koje su korisnici ovog Ugovora i, kad prihvatite odredbe i uslove ovog Ugovora, Apple ima pravo (i smatra se da je prihvatio to pravo) da primeni ovaj Ugovor protiv vas u svojstvu treće strane.

13.6.3. Za Rešenja preuzeta iz usluge Amazon Appstore, Amazon klijentima može da odredi izvesne uslove korišćenja usluge za Amazon Appstore kao „Podrazumevane odredbe EULA ugovora“. Te Podrazumevane odredbe EULA ugovora primenjuju se na vaše korišćenje Rešenja koja kupite putem usluge Amazon Appstore. Podrazumevane odredbe EULA ugovora, između ostalog, navode da je Prodavac izdavalac licence Rešenja i da Amazon nije strana u ovom Ugovoru. Ako postoje bilo kakve neusaglašenosti između Podrazumevanih odredbi EULA ugovora i ovog Ugovora, u okvirima te neusaglašenosti primenjuju se i imaju prednost Podrazumevane odredbe EULA ugovora. Amazon nema nikakvu odgovornost ili obavezu u vezi sa vašim ili Prodavčevim poštovanjem ili nepoštovanjem Podrazumevanih odredaba EULA ugovora.

13.7. Tehničko izdanje. Ovaj Odeljak 13.7 važi ukoliko ste kupili Tehničko izdanje Rešenja. Možete dozvoliti da Rešenje koristi onaj broj tehničara koji je naveden u Primenljivim uslovima kako bi obavljali usluge optimizacije i popravke Uređaja koji su u vlasništvu trećih strana. Svaki tehničar u bilo kom trenutku može da instalira Rešenje na samo jednom Uređaju treće strane i mora da ukloni Rešenje sa Uređaja pre nego što kontrolu nad Uređajem prepusti vlasniku.

13.8. Plan garancije. Ovaj Odeljak 13.8 primenjuje se na Planove garancije.

13.8.1. Termin „Plan garancije“ označava uslugu u okviru koje vam tehničar Prodavca („Partner“), u zamenu za zasebnu naknadu za pretplatu, pomaže da uklonite viruse ili drugi malver koji zarazi zaštićeni Uređaj tokom Roka pretplate. Planovi garancije se prodaju uz antivirusna Rešenja ili druga bezbednosna Rešenja nekih Prodavaca (svako se zove „Bezbednosno rešenje“) i dopunjuju zaštite koje nudi Bezbednosno rešenje.

13.8.2. Ako zatražite pomoć Prodavca na osnovu Plana garancije i ako vi i vaš Uređaj ispunjavate uslove za pomoć u skladu sa Odeljkom 13.8.3, Prodavac uložaže komercijalno razuman trud da vam pomogne da uklonite viruse ili drugi malver kojim je vaš Uređaj zaražen. Ovim priznajete, prihvatate i pristajete na to da trud Prodavca možda neće biti dovoljan za uklanjanje određenih virusa ili drugog malvera sa Uređaja, kao i da Prodavac, tokom pružanja usluge, može da izmeni, izbriše ili ošteti podatke na Uređaju, promeni postavke Uređaja ili na drugi način ometa pravilan rad Uređaja.

13.8.3. Plan garancije pokriva: (i) samo Uređaj za koji ste kupili povezano Bezbednosno rešenje i ne može da se prenese na drugi Uređaj i (ii) samo viruse i drugi malver koji inficira Uređaj tokom Roka pretplate, posle preuzimanja i instaliranja Bezbednosnog rešenja na Uređaj i dok je Bezbednosno rešenje bilo pokrenuto sa ažuriranim definicijama malvera. Prodavac može da obustavi Plan garancije bez obaveštenja ako po sopstvenoj poslovnoj proceni utvrdi da ste zatražili ili primili uslugu u okviru Plana garancije za Uređaj koji nije pokriven Planom garancije, preneli ili pokušali da prenesete Plan garancije na drugu osobu ili entitet ili na drugi način prekršili odredbe Plana garancije.

13.8.4. Prilikom pružanja pomoći na osnovu Plana garancije, Prodavac može da zatraži daljinski pristup vašem Uređaju i/ili može da zahteva da instalirate Pomoćni softver, u kom slučaju razumete i prihvatate da se primenjuje Odeljak 13.10. Ako ne možete da obezbedite daljinski pristup Uređaju i/ili ne možete da preuzmete i instalirate Pomoćni softver na Uređaju ili ne možete da pratite druga uputstva Prodavca ili Partnera, odnosno ako to ne uradite, ili ako Prodavac utvrdi da Uređaj ne ispunjava uslove za podršku na osnovu Plana garancije, Prodavac vam ne pruža uslugu na osnovu Plana garancije. Prodavac može (ali nije obavezan) da vam ukaže na uslugu na osnovu koje Prodavac ili njegov podizvođač pružaju pomoć uz naknadu.

13.9. Premium tehnička podrška. Odeljak 13.9 odnosi se na Avast Total Care, AVG Premium Tech Support i druge usluge tehničke podrške (pojedinačno, „Premium tehnička podrška“) koje Prodavac prodaje nezavisno od svojih softverskih Rešenja i putem kojih Prodavac može da vam pomogne da instalirate, konfigurišete ili rešite probleme sa različitim softverskim proizvodima i/ili opremom ili sistemima, uključujući PC, Mac, tablet, mobilni telefon ili bilo koji drugi lični računarski uređaj, bežični ruter, kablovski modem ili neki drugi ruter, štampač, digitalnu kameru, plejer medija, pametni televizor i DVD/Blu-Ray plejer.

13.9.1. Prilikom pružanja Premium tehničke podrške, Partner ulaže komercijalno razumne napore da vam pomogne sa problemima koje imate, ali zbog raznolikosti i složenosti tehnologija koje su dostupne na tržištu, Partner možda neće uspeti da reši vaše probleme. Na primer, to može da obuhvati probleme proistekle kao rezultat softverskih ili hardverskih grešaka koje proizvođač još nije rešio ili probleme u vezi sa konfiguracijom opreme usled kojih je Partneru nemoguće ili nerazumno teško da ispravno postavi dijagnozu i reši problem. Zbog toga razumete i slažete se s time da nastojanja Prodavca možda nisu dovoljna da reše probleme koje ste uočili ili da ti problemi neće biti odmah rešeni.

13.9.2. Prilikom pružanja Premium tehničke podrške, Partner može da zatraži daljinski pristup vašem Uređaju i/ili može da zahteva da instalirate Pomoćni softver, u kom slučaju razumete i prihvatate da se primenjuje Odeljak 13.10. Ako ne možete da obezbedite daljinski pristup Uređaju i/ili ne možete da preuzmete i instalirate Pomoćni softver na Uređaju ili ne možete da pratite druga uputstva Prodavca ili Partnera, odnosno ako to ne uradite, ili ako Prodavac utvrdi da Uređaj ne ispunjava uslove za podršku na osnovu pretplate na Premium tehničku podršku, Prodavac vam ne pruža Premium tehničku podršku.

13.10. Daljinski pristup i pomoćni softver

13.10.1. Daljinski pristup. Prilikom pružanja usluga na osnovu Plana garancije, kao deo Premium tehničke podrške ili u vezi sa drugim uslugama, Prodavac ili Partner možda mora daljinski da se poveže i preuzme kontrolu nad vašom opremom kako bi rešio probleme koje imate. U vezi sa tom sesijom daljinskog povezivanja:

(a) Partner možda mora da pokrene različite skripte na opremi, promeni njenu konfiguraciju, instalira i deinstalira softver i izvrši druge promene opreme i/ili postavki softvera te opreme ukoliko to bude potrebno za rešavanje problema. Razumete da Partner može, ali nije u obavezi, da instalira i uklanja različite vlasničke ili nezavisne softverske alatke ukoliko Partner smatra da je to neophodno kako bi vam pomogao s problemima koje imate. Elementi takvog softvera zaštićeni su zakonom, uključujući autorska prava.

(b) Razumete i slažete se s time da putem ovlašćenja Partnera da uspostavi sesiju daljinskog povezivanja Prodavcu (kao i partnerima i ugovaračima koji rade u ime Prodavca) date pun ili ograničen pristup opremi, softveru i mreži (u zavisnosti od konfiguracije opreme, softvera i mreže) i ovlašćujete Prodavca da primeni izmene opisane u prethodnom tekstu ili koje je Partner preporučio tokom isporuke Rešenja. Razumete i slažete se s time da Partner ili vi u skladu sa uputstvima Partnera možete da izmenite, izbrišete ili oštetite softver ili podatke na opremi, promenite postavke opreme, softvera ili mreže ili na drugi način utičete na ispravan rad opreme, softvera ili mreže.

(c) Razumete i slažete se s time da Partner može imati pristup informacijama koje čuvate na Uređaju. Partneri su obučeni da ne pristupaju informacijama osim ako to nije neophodno da bi se rešili problemi zbog kojih tražite podršku Partnera. U svakom slučaju, morate ostati ispred ekrana Uređaja da biste posmatrali radnje Partnera dok primenjuje Rešenje na vaš Uređaj. Imate mogućnost da u bilo kom trenutku prekinete sesiju podrške uživo tako što zamolite Partnera ili sami prekinete sesiju daljinske veze.

13.10.2. Pomoćni softver.

(a) Kao uslov za pružanje usluga na osnovu Plana garancije, Premium tehničke podrške ili drugih usluga, Prodavac ili Partner vam mogu tražiti da preuzmete i da na Uređaju instalirate softverski program („Pomoćni softver“) koji Partneru omogućava da dobije daljinski pristup Uređaju, prikupi informacije o Uređaju i njegovom radu, dijagnostikuje i reši problem i promeni postavke Uređaja. Možda morate da pratite i druga uputstva Prodavca ili Partnera.

(b) Ako vi ili Partner instalirate Pomoćni softver na Uređaju, taj Pomoćni softver:

(i) može zahtevati da ga aktivirate na Uređaju. Ako ne dovršite proces aktivacije u vremenskom roku koji je zatražio Partner ili koji se navodi u Pomoćnom softveru, Pomoćni softver može prestati da funkcioniše dok se aktivacija ne dovrši.

(ii) Može redovno da komunicira sa serverima Prodavca (ili njegovim partnerima ili ugovaračima): (i) kako bi osigurao da dobijate sve usluge i softver za koje ispunjavate uslove u okviru Rešenja, (ii) kako bi vam omogućio da brzo pokrenete sesiju ćaskanja sa Partnerom u okviru Rešenja ili (iii) kako bi vam pružio pristup određenim alatkama za samostalno servisiranje u okviru Rešenja.

(iii) može po zadatim postavkama da bude konstantno pokrenut na Uređaju i da vrši različite zadatke u pozadini koji vam pomaže da održite Uređaj u ispravnom radnom stanju. Dok radi, može da prikuplja različite podatke u vezi sa Uređajem, uključujući tehničke specifikacije, informacije o operativnom sistemu, preuzetom i/ili instaliranom softveru, ispravkama i nadogradnjama, dostupnosti i statusu bezbednosnog softvera, rezervnim kopijama i zaštitnim zidovima, različitim jedinstvenim identifikatorima, sistemskim i softverskim porukama o grešci, statusu mrežne veze, povezanim perifernim uređajima, kao i drugim povezanim uređajima, i druge slične informacije i podatke. Te informacije pomažu Prodavcu da spreči mnoge uobičajene probleme koje možete iskusiti, kao i da brzo identifikuje probleme za koje možda tražite podršku Prodavca.

13.11. Avast Driver Updater

13.11.1. Avast Driver Updater je namenjen za korišćenje na uređaju koji je pojedinačan fizički računar, a ne na "virtuelnoj mašini" u kojoj deljeni računarski resurs emulira funkcije nekoliko namenskih fizičkih računara. Avast Driver Updater nije toliko efikasan kada se koristi na virtuelnoj mašini, umesto na fizičkom računaru.

13.11.2. Avast Driver Updater se oslanja na podatke koje je proizvođač obezbedio u instalacionim datotekama upravljačkog programa uređaja, uključujući datume objave, kako bi pružili informacije koje su prikazane u Rešenju u rezultatima skeniranja. ČLANOVI GRUPE PRODAVCA I PARTNERI PRODAVCA NE GARANTUJU ILI NE IZJAVLJUJU DA JE BILO KOJI UPRAVLJAČKI PROGRAM UREĐAJA KOJI PRUŽA REŠENJE, NAJNOVIJI ILI BILO KOJE POSEBNE VERZIJE OVOG UPRAVLJAČKOG PROGRAMA UREĐAJA, UKOLIKO REŠENJE NE DAJE DRUGAČIJU ILI SUPROTNU INFORMACIJU.

13.12. CloudCare SWG i CloudCare UTM

13.12.1. Kao što se koristi u ovom Odeljku 13.12:

(a) "Agregirani podaci" označava podatke koji su: (i) anonimni i ne mogu da se identifikuju ili povežu ni sa jednim pojedinačnim licem ili entitetom; (ii) u kombinaciji sa podacima drugih korisnika CloudCare SWG ili CloudCare UTM i/ili dodatnim izvorima podataka; i (iii) prikazani tako da pojedinačni korisnici CloudCare SWG ili CloudCare UTM ne mogu biti identifikovani.

(b) "DNS Transakcija"znači rekurzivni DNS upit koji šaljete pomoću CloudCareSWG-a.

(c) "Sedište" znači pretplata za pojedinca koji pristupa internetu pri konekciji sa CloudCare SWG ili CloudCare UTM, kao što je dalje objašnjeno u Odeljku 13.12.5. Sedište može da se prenese samo sa jednog takvog pojedinca na drugog takvog pojedinca ako prvobitnom pojedincu više nije dozvoljen pristup i on ne pristupa Internetu pri konekciji sa CloudCare SWG-om ili CloudCare UTM-om.

(d) "Transakcija" znači HTTP ili HTTPS zahtev poslat vama ili koji ste vi poslali pomoću CloudCare UTM-a.

13.12.2. Ne smete, sa bilo kog uređaja zaštićenog CloudCare SWG-om ili CloudCare UTM-om: (i) da šaljete neželjenu poštu ili na drugi način duplicirane ili neželjene poruke u suprotnosti sa bilo kojim primenljivim zakonima; (ii) šaljete nepropisni, opsceni, preteći, klevetnički ili ilegalni materijal; (iii) pristupate blokiranim uslugama u suprotnosti sa bilo kojim primenljivim zakonima; ili (iv) pokrećete automatske upite na URL adrese Interneta.

13.12.3. Prihvatate i saglasni ste da: (i) da bi Prodavac mogao da obezbedi CloudCare SWG ili CloudCare UTM, morate prosleđivati Internet saobraćaj Prodavcu putem validnih mehanizama za prosleđivanje koji omogućavaju automatsko prekoračenje (tj. DNS, PAC, IPSEC, GRE tuneli ili odgovarajuće rešenje za Prodavca) ; (ii) odgovorni ste za snabdevanje Prodavca svim tehničkim podacima ili drugim informacijama koje dobavljač može razumno tražiti s vremena na vreme; (iii) Grupa Prodavca i partneri Prodavca mogu da koriste malvere, spamove, botnete ili druge informacije koje proizilaze iz vaše upotrebe CloudCare SWG-a ili CloudCare UTM-a u svrhe: (1) održavanja, poboljšanja i/ili analiziranja CloudCare SWG-a ili CloudCare UTM-a; (2) usklađivanja sa zakonskim ili ugovornim zahtevima; ili (3) anonimno stavljanje na raspolaganje zlonamernog ili neželjenog sadržaja partnerima Prodavca radi daljeg razvoja i unapređenja CloudCare SWG-a ili CloudCare UTM-a; i (iv) Grupa Prodavca i partneri Prodavca mogu da razviju i komercijalizuju benčmarkove i mere zasnovane na agregiranim podacima.

13.12.4. Grupa Prodavca i partneri Prodavca zadržavaju pravo da upravljaju širinom pojasa ili usmeravaju saobraćaj preko Interneta na komercijalno optimalan način, pod uslovom da takve akcije ne ugrožavaju obaveze Prodavca u odnosu na CloudCare SWG ili CloudCare UTM. Prodavac ili partner Prodavca (po potrebi) može da suspenduje vaš pristup ili skidanje CloudCare SWG-a ili CloudCare UTM-a u slučaju da vaša upotreba ovih Rešenja predstavlja neposrednu pretnju bilo kojoj mreži grupe Prodavca ili partnera Prodavca ili ako je potrebno da se pridržavate primenljivih zakona. U takvim okolnostima, Prodavac ili partner Prodavca (po potrebi): (i) suspenduju CloudCare SWG ili CloudCare UTM samo u meri u kojoj je to neophodno kako bi se sprečila bilo kakva šteta na bilo kojoj mreži Grupe Prodavca ili partnera Prodavca (na primer, blokiranje IP adresa koje su izvor vređanja) i da se pridržava primenljivih zakona; (ii) koriste svoje razumne napore da Vas odmah kontaktiraju i da vam pruže mogućnost da odmah zamenite konfiguraciju servera i / ili da rade sa vama kako biste brzo rešili probleme koji izazivaju suspenziju CloudCare SVG ili CloudCare UTM-a; i (iii) ponovno uspostavljaju bilo koji suspendovan CloudCare SWG-a ili CloudCare UTM-a nakon što se sva takva pitanja reše na razumno zadovoljstvo Prodavca ili partnera Prodavca (po potrebi).

13.12.5. U svrhu utvrđivanja da li ste kupili dovoljno Sedišta, svakih 2.000 transakcija po kalendarskom danu koje prolaze kroz CloudCare UTM smatra se CloudCare UTM "Sedištem", a svakih 2.000 DNS Transakcija po kalendarskom danu koje prolazi kroz CloudCare SWG smatra se CloudCare SWG "Sedištem." Prihvatate i saglasni ste da broj Sedišta koje morate da kupite za korišćenje: (i) CloudCare UTM se izračunava deljenjem ukupnog broja Transakcija koje prolaze kroz CloudCare UTM po kalendarskom danu, do 2.000; a (ii) CloudCare SWG se izračunava deljenjem ukupnog broja DNS Transakcija koje prolaze kroz CloudCare SWG po kalendarskom danu do 2.000.

13.12.6. Prihvatate i saglasni ste da grupa Prodavca i partneri Prodavca mogu da koriste, reprodukuju, čuvaju, modifikuju i prikazuju informacije iz vaših dnevnika transakcija (tj. metapodataka celokupnog mrežnog saobraćaja poslatog vama ili primljenog od vas kroz vaše korišćenje CloudCare SWG-a ili CloudCare UTM-a) ("Dnevnik transakcija" Dnevnik Transakcija zadržava Grupa Prodavca ili Partner prodavca tokom šest (6) uzastopnih mesečnih perioda tokom Roka pretplate. Po prestanku ili isteku Roka pretplate, Grupa Prodavca i partneri Prodavca brišu dnevnik transakcija u skladu sa standardnim ciklusom zadržavanja Grupe Prodavca i partnera Prodavca, ili ranije kao što možete da zatražite u pisanoj formi.

13.13. Određena HideMyAss! Rešenja

13.13.1. Virtuelna privatna mreža Ako drugačije nije predviđeno primenljivim uslovima, vaša pretplata na HMA! proizvod virtuelne privatne mreže (“HMA! VPN”) vam dozvoljava da kreirate više od 5 istovremenih veza u odnosu na svaku HMA! VPN pretplatu. Bez obzira na sve suprotno u ovom Ugovoru, ako premašite broj istovremenih veza odobrenih za vašu HMA! VPN pretplatu, Prodavac može u bilo koje vreme bez ikakvog prethodnog obaveštenja, suspendovati ili onemogućiti pristup i/ili upotrebu HMA! VPN. Ako želite da povećate dozvoljeni broj istovremenih konekcija za vašu HMA! VPN pretplatu, kontaktirajte nas nasales@hidemyass.com.

13.13.2. Web Proxy. The HMA! web proxy usluga (“Web Proxy”) je besplatno Rešenje koje ne zahteva da registrujete svoje podatke kod Prodavca. Prihvatate i slažete se da ste isključivo odgovorni i Grupa Prodavca i Partneri Prodavca ne prihvataju odgovornost prema Vama ili trećem licu za; (a) vaš pristup, pregled ili korišćenje ili sadržaje (uključujući bilo koji uvredljiv ili neprihvatljiv sadržaj), bilo koji internet sajt trećeg lica kojem se pristupa ili koji se gleda tokom korišćenja Web Proxy; (b) vašu usaglašenost sa uslovima korišćenja koji se primenjuju na bilo koju treću stranu kojoj pristupate, koju posećujete ili koristite dok koristite Web Proxy; i (c) bilo koje potraživanje, gubitak ili štetu koja proizilazi iz bilo kog sadržaja koji kreirate, stavljate na raspolaganje, prenosite ili prikazujete dok koristite Web Proxy, uključujući bilo koje potraživanje, gubitak ili štetu koja je pretrpljena ili koju su uzrokovali Grupa prodavca ili Partneri Prodavca.

13.14. Virtuelne privatne mreže. Nekoliko zemalja je zabranilo korišćenje virtuelnih privatnih mreža ("VPN"), a neke su i pokrenule tehničke mere da bi sprečile rad VPN-a. Kao rezultat toga, VPN rešenja Prodavca (uključujući HMA! VPN) podležu teritorijalnim ograničenjima koja se mogu menjati s vremena na vreme.