Stokoude browsers ondersteunen wij niet. Werk uw browser bij als u de inhoud van deze pagina goed wilt zien.

Uw privacy en voorkeuren

De persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan uw Avast-account bekijken, bewerken en beheren

Als u een Avast-abonnement of -licentie hebt, moet u hier zijn. Op deze website kunt u zien welke machtigingen u ons hebt gegeven, welke gegevens wij opslaan en hoe u een en ander kunt wijzigen.

Voer het e-mailadres in dat is gekoppeld aan uw betaalde product om toegang te krijgen:

Wilt u meer weten over uw privacyvoorkeuren? Ga naar het gedeelte Veelgestelde vragen of lees ons privacybeleid

Geconsolideerd profiel

Dit is het profiel dat we voor u hebben gemaakt, op basis van uw actieve abonnement. U kunt het bijwerken met geldige gegevens om eventuele fouten te corrigeren.

Nieuwe e-mailadressen moeten eerst worden geverifieerd en het kan tot 30 dagen duren voordat uw profiel is bijgewerkt In de tussentijd kunt u geen nieuwe wijzigingen doorgeven.

Overige informatie

Gegevens van eerdere abonnementen, uw ondersteuningskanalen en andere communicatiekanalen waartoe u toegang hebt gehad.

E-mailmachtigingen

Dit is een overzicht van uw machtigingen voor communicatie via e-mail. Als u meer wilt weten over de manier waarop we met onze abonnees communiceren, raadpleegt u onze gebruiksrechtovereenkomst U kunt zich afmelden voor marketing- en verkoopaanbiedingen door op de koppeling Afmelden in uw e-mailbericht te klikken.

Privacyvoorkeuren

Zodra u onze app hebt bijgewerkt naar de meest recente versie, kunt u hier het volledige overzicht van uw privacyvoorkeuren bekijken. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie. U kunt zich afmelden voor het delen van gegevens via de privacyinstellingen in uw toepassing.

Naleving van de AVG - Veelgestelde vragen

In dit artikel kunt u meer lezen over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), voor zover deze van toepassing is op gebruikers van producten en diensten van de Avast Group, waaronder Avast, AVG, Privax (Hide My Ass!), Location Labs, Norman, TuneUp en Piriform (CCleaner).

BELANGRIJK: Deze informatie is bedoeld als een nuttige leidraad voor gebruikers die te maken krijgen met de AVG en met onze activiteiten om de naleving hiervan te waarborgen. Deze informatie is niet bedoeld als een volledige handleiding of als juridisch advies. Zie het nieuwe, gezamenlijke privacybeleid van Avast voor meer informatie.

Algemene informatie

Alles uitvouwen
Wat is de AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe privacywetgeving van de Europese Unie (EU). De verordening bevat voorwaarden en regels voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. Ook landen als het Verenigd Koninkrijk passen de verordening toe, die deze hebben opgenomen in hun nationale wetgeving. De verordening introduceert een reeks nieuwe beginselen, die gevolgen hebben voor de manier waarop bedrijven omgaan met de persoonsgegevens van hun klanten en gebruikers.

Online gaat de aandacht nu vooral uit naar de veranderingen die de AVG naar verwachting zal brengen. De AVG treedt in werking op 25 mei 2018. De meesten van u hebben waarschijnlijk de pop-upvensters opgemerkt die op allerlei websites en in allerlei toepassingen verschijnen om u te informeren over de wijzigingen die zijn aangebracht in het privacybeleid en om u te vragen deze te bekijken en te accepteren. Dit is vanwege de AVG.

Wat zijn de belangrijkste begrippen en rechten die u moet kennen?

De AVG introduceert verschillende nieuwe beginselen of principes om te garanderen dat wij onze verantwoording jegens u nemen, bijvoorbeeld door "privacy by design". Dit houdt in dat we bij alle stappen van het ontwerpproces rekening houden met uw privacy. In de AVG worden uw rechten als betrokkene onder de gegevensbeschermingswetgeving (zoals het recht op inzage, verwijdering en wijziging van persoonsgegevens) verder uitgewerkt en worden deze uitgebreid met het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking, het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om vergeten te worden (het zogenaamde "recht op vergetelheid").

Hoe voldoet de Avast Group aan de AVG?

Uw privacy is voor ons van het allergrootste belang en wij doen al het mogelijke om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gegevens die we verzamelen en verwerken te waarborgen. Daarnaast eisen wij dat alle partijen die toegang hebben tot onze gegevens strikte veiligheidsnormen in acht nemen en alle in de sector gebruikelijke voorzorgsmaatregelen treffen. Op die manier wordt uw privacy beschermd, of u nu in een EU-lidstaat woont of niet.

Welke wijzigingen heeft Avast doorgevoerd om te voldoen aan de AVG?

Alle verschillende teams op de terreinen waarop wij werkzaam zijn (juridisch, productontwerp, marketing, projectbeheer en IT) hebben onze bestaande procedures en werkwijzen geëvalueerd om vast te stellen op welke terreinen aanpassingen noodzakelijk zijn. We zijn momenteel druk bezig op basis daarvan oplossingen door te voeren en onze interne procedures aan te passen om te garanderen dat we volledig voldoen aan de eisen van de AVG.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Het opzetten van een nieuwe privacyvoorkeurenportal, waar onze gebruikers hun gegevensprofiel kunnen bekijken en corrigeren, en een overzicht kunnen bekijken van de specifieke toestemmingen die zij hebben gegeven voor de producten die ze gebruiken. Gebruikers kunnen hun persoonsgegevens ook van ons systeem downloaden.
  • Het benoemen van een functionaris voor gegevensbescherming die erop toeziet dat wij de AVG naleven, zo nodig advies geeft en samenwerkt met de toezichthoudende autoriteiten. U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via: dpo@avast.com
  • Het coördineren van de samenwerking met onze zakenpartners om te waarborgen dat zij zich houden aan alle toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving, met inbegrip van de AVG.
  • Het vaststellen van één gezamenlijk privacybeleid voor heel Avast, met inbegrip van daarmee verbonden bedrijven als AVG en Privax Ltd (HideMyAss!). Wij zien erop toe dat het nieuwe privacybeleid in overeenstemming met de wettelijke vereisten van de AVG en transparant en begrijpelijk is.
  • Het trainen van alle medewerkers die tijdens hun dagelijkse werkzaamheden te maken hebben met gebruikersgegevens om te waarborgen dat zij hun nieuwe verplichtingen en verantwoordelijkheden kennen en de nieuwe privacyregels kunnen toepassen.
Waar vind ik de wettelijke voorwaarden die van toepassing zijn op mijn relatie met Avast en de Avast Group?

U kunt de specifieke voorwaarden vinden in de gebruiksrechtovereenkomst voor elk product en in het bijgewerkte privacybeleid van Avast

Welke persoonsgegevens worden er bewaard en waar komen ze vandaan?

Wanneer u een product of dienst afneemt bij de Avast Group, verzamelen wij gegevens om uw betaling te verwerken, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en creditcardnummer. Dit zijn persoonsgegevens die van u afkomstig zijn. Deze gegevens worden apart gehouden van de andere gegevens die wij verzamelen wanneer u onze producten en diensten activeert en gebruikt.

Wanneer u onze producten en diensten activeert en gebruikt, verzamelen wij gegevens die nodig zijn om de productfunctionaliteit of de dienst te leveren, zoals informatie over het apparaat, het netwerk dat u gebruikt om toegang te verkrijgen tot internet, uw toepassingen en andere softwareprogramma's die op uw apparaat worden uitgevoerd en de websites die u bezoekt. Wij verzamelen deze gegevens om besmetting met virussen te voorkomen of virussen op te sporen, u te helpen uw systeem te optimaliseren, technische ondersteuning te leveren en u de functionaliteit te leveren van het product dat u hebt gedownload. Wij gebruiken deze gegevens bovendien om de prestaties van de producten en diensten te meten.

Zie het privacybeleid van Avast voor meer informatie.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Wij beperken ons bij het verzamelen en bewaren van uw persoonsgegevens tot wat toereikend, ter zake dienend en noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde doeleinden ("minimale gegevensverwerking"). Dit betekent dat wij de gegevens hetzij van onze systemen verwijderen hetzij anonimiseren wanneer het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verzameld is vervallen, met inachtneming van een extra termijn die op grond van de wet is toegestaan of vereist, bijvoorbeeld in het geval van gegevens die wij bewaren ten behoeve van de naleving van belastingwetgeving. Zie het privacybeleid van Avast voor meer informatie.

Kan ik mijn gegevens van uw systeem verwijderen of het gebruik daarvan beperken?

Betalende klanten, klanten met een proefabonnement en geregistreerde gebruikers kunnen zich met hun e-mailadres (dat wordt geverifieerd) aanmelden bij onze nieuwe privacyvoorkeurenportal om te zien hoe Avast hun persoonsgegevens verwerkt. Als u de manier waarop Avast bepaalde gegevens gebruikt wilt veranderen, kunt u de productinstellingen openen via de gedownloade app. U kunt zo onder andere uw gegevens verwijderen of bepaalde secundaire vormen van gebruik blokkeren.

Gebruikers van gratis producten en diensten of van onze mobiele apps, van wie de contactgegevens niet worden verzameld wanneer ze de Avast-app downloaden of activeren, hebben geen toegang tot de privacyvoorkeurenportal omdat we hun contactgegevens niet hebben. U bent echter mogelijk nog steeds in staat om bepaalde instellingen voor gegevensgebruik in uw gedownloade toepassingen te wijzigen via Instellingen. Zo kunt u bijvoorbeeld de manier veranderen waarop Avast uw gebruiksgegevens gebruikt voor analyse door derden. Overigens gebruikt Avast niet alle gebruiksgegevens voor secundair gebruik. Als u dus in uw productinstellingen bijvoorbeeld geen keuzeoptie ziet voor analyse door derden, betekent dit dat Avast uw gebruiksgegevens voor dat product niet voor dit doel gebruikt.

Sommige vormen van gebruik van uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de functionaliteit van uw product of dienst. Als u bijvoorbeeld contact met ons opneemt voor technische ondersteuning, hebben wij uw e-mailadres nodig om contact met u op te nemen. Het voorkomen of opsporen van besmetting met virussen is alleen mogelijk als wij toegang hebben tot uw apparaat.

Zie het privacybeleid van Avast voor een volledig overzicht van het gebruik dat wij maken van uw gegevens.

Waarom worden gebruikersgegevens bewaard?

Wij bewaren persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de werking van de gedownloade software, voor de levering van functionaliteit, voor de facturering of de verlenging van uw abonnement, voor onderzoek naar de beveiliging van uw systemen, voor interne statistiek, voor de analyse van bedrijfsprestatie-indicatoren en voor de marketing van onze producten.

Worden mijn betalingsgegevens opgeslagen?

Wanneer u producten en diensten van ons afneemt, worden uw factureringsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en creditcardnummer verzameld door onze externe serviceprovider.

Bij aankoop van onze zakelijke producten treedt de serviceprovider op als onze wederverkoper. U koopt het product dus rechtstreeks bij onze serviceprovider en niet bij Avast of de Avast Group Wanneer u een mobiel product koopt, worden uw factureringsgegevens verzameld door de app store waar u het product koopt, zoals Google Play of iTunes.

De verwerking en opslag van uw factureringsgegevens wordt geregeld in het privacybeleid of de servicevoorwaarden die zijn gepubliceerd door de serviceprovider. Op uw factuur staat de naam van het externe bedrijf dat uw bestelling verwerkt. Als u de gegevens wilt inzien die een extern bedrijf over uw bewaart, moet u rechtstreeks contact opnemen met dat bedrijf.

Vraagt Avast om toestemming voor de verwerking van gegevens?

In het algemeen niet. Wij verzamelen alleen gegevens die noodzakelijk zijn om uw betaling te verwerken, uw account te verifiëren of de functionaliteit voor het product of de dienst in kwestie te leveren. We hergebruiken gegevens uitsluitend als dit in overeenstemming is met de oorspronkelijke reden voor het verzamelen van die gegevens, bijvoorbeeld voor veiligheidsonderzoek, systeemanalyse, trendrapportage, meldingen binnen het product en productontwikkeling tussen producten. Als voor de verwerking van persoonsgegevens echter uw vrijwillige toestemming is vereist, vermelden wij de bijzonderheden van de verwerking in het verzoek om toestemming. U hebt het recht uw toestemming in te trekken. In dat geval beëindigen wij de verwerking die op deze toestemming was gebaseerd. Intrekking van de toestemming is echter niet van invloed op de verwerking die plaatsvond voordat u uw toestemming introk. Zo kan Avast om uw toestemming vragen wanneer u zich hebt opgegeven voor een Avast-evenement of -wedstrijd en wij uw foto willen gebruiken voor de marketing van toekomstige evenementen of wedstrijden.

Deelt Avast mijn gegevens met derden?

Wanneer u producten en diensten bij ons afneemt, worden factureringsgegevens zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en creditcardnummer verzameld door onze betalingspartner om de aankoop te verwerken.

Wanneer u producten of diensten koopt, worden gegevens als uw IP-adres verzameld door Google Analytics om ons te helpen met het analyseren en verbeteren van het inkoopproces.

Wanneer u een beroep doet op de technische ondersteuning, worden gegevens als uw e-mailadres gebruikt door onze ondersteuningspartner om u te helpen bij het oplossen van uw probleem.

Bij een softwarebug, een softwarecrash of een netwerkfout worden gegevens als uw IP-adres gebruikt voor analyse door derden (bijvoorbeeld Firebase van Google Analytics) om ons te helpen bij het oplossen van het probleem.

Hoe kan ik mijn e-mail- of privacyvoorkeuren wijzigen?

Op onze privacyvoorkeurenportal vindt u een overzicht van de e-mail- en privacyvoorkeuren voor producten die we hebben gekoppeld aan het e-mailadres dat u gebruikt om u aan te melden. Als u de voorkeuren wilt wijzigen die u daar ziet, voert u de instructies hieronder uit.

Als u uw e-mailvoorkeuren wilt wijzigen, schuift u naar de onderkant van een e-mailbericht dat u van Avast hebt ontvangen en klikt u op de koppeling Afmelden.

Als u uw privacyvoorkeuren wilt wijzigen, gaat u naar de instellingen voor uw Avast-product en zoekt u naar de privacyinstellingen.

De privacyvoorkeurenportal gebruiken

Alles uitvouwen
Wat is de privacyvoorkeurenportal?

Op onze nieuwe privacyvoorkeurenportal vinden betalende of geregistreerde gebruikers van producten en diensten van Avast, AVG en HMA! een overzicht van hun basisgegevensprofiel en kunnen zij correcties doorvoeren in de persoonsgegevens die door de Avast Group over hen worden bewaard. Daarnaast kunnen gebruikers op de portal een overzicht weergeven van de specifieke toestemmingen die ze hebben gegeven voor de producten die ze gebruiken en hun persoonsgegevens downloaden in een machineleesbare indeling (.json).

De portal is beschikbaar via uw e-mail. De portal is alleen beschikbaar voor gebruikers die zich met hun e-mailadres bij Avast inschrijven, bijvoorbeeld wanneer ze een betaald product of een betaalde dienst activeren. Gebruikers van gratis producten en diensten of van onze mobiele apps, van wie de contactgegevens niet worden verzameld wanneer ze de Avast-app downloaden of activeren, hebben geen toegang tot de privacyvoorkeurenportal omdat we hun contactgegevens niet hebben.

Als u producten hebt aangeschaft bij Piriform en wilt weten welke persoonsgegevens door dit bedrijf zijn verzameld, neemt u contact op met de ondersteuningsafdeling van Piriform

Hoe kan ik correcties op mijn gegevens doorvoeren?

Op de pagina persoonsgegevens kunt u de persoonsgegevens bekijken die we hebben gekoppeld aan het e-mailadres dat u hebt gebruikt om u aan te melden. In het venster Geconsolideerd profiel kunt u correcties op uw gegevens doorvoeren en indienen.

Let op: de doorgevoerde wijzigingen zijn om technische redenen niet meteen zichtbaar. Totdat uw correcties zijn verwerkt, wordt de melding Status: in behandeling weergegeven.

Hoe kan ik mijn gegevens downloaden?

Klik op de pagina Persoonsgegevens op Gegevens exporteren in de rechterbovenhoek van het scherm. Uw gegevens worden geëxporteerd en gedownload als JSON-bestand. (Dit bestand verschijnt doorgaans in de map Downloads op uw computer.)

Waarom zie ik niet alle items in Privacyvoorkeuren?

In het algemeen ziet u in het venster Privacyvoorkeuren voor elk product waarvoor u op dit moment een licentie hebt, vier categorieën of doelen waarvoor we gegevens verwerken. In sommige gevallen verwerkt het specifieke product dat u gebruikt gegevens niet op een manier die binnen een of meer van deze categorieën valt. In dat geval worden de categorie of categorieën die niet van toepassing zijn op uw product niet weergegeven.

Met wie kan ik contact opnemen voor ondersteuning?

Als u vragen hebt of hulp nodig hebt bij het gebruik van de privacyvoorkeurenportal, neemt u contact op met de ondersteuningsafdeling van Avast

Neem bij specifieke vragen over uw gegevens of rechten onder de AVG contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van Avast via: dpo@avast.com

Hebt u vragen over uw privacyinstellingen?
Neem dan via onderstaand berichtvak contact op met ons ondersteuningsteam.

Uw toegangskoppeling is verlopen

Ga terug naar de introductiepagina en vraag een nieuwe toegangskoppeling aan.

Terug naar introductiepagina
We kunnen u niet vinden in onze database

We hebben het e-mailadres nodig dat is gekoppeld aan uw betaalde product.
Hebt u het goed ingevoerd?

Opnieuw proberen
Er wordt al een update uitgevoerd
OK
Uw verzoek is verzonden
OK
Het is niet toegestaan het oude e-mailadres te wijzigen.
OK
Verifieer eerst uw e-mailadres

Verifieer eerst uw e-mailadres. Kijk in uw Postvak IN of in de map met ongewenste e-mail of spam voor het e-mailbericht met de verificatiekoppeling.
De koppeling is 30 minuten geldig.

OK
Controleer uw e-mail.

We hebben u zojuist de toegangskoppeling toegestuurd. Als u het e-mailbericht met de koppeling niet kunt vinden in uw Postvak IN, controleert u de map met ongewenste e-mail of spam.
Wanneer u op de koppeling klikt, wordt u meteen naar de portal geleid.

OK
Uw bericht is verzonden

Ons ondersteuningsteam neemt zo snel mogelijk contact met u op. Voor ondersteuningsvragen die geen verband houden met uw privacy kunt u hier terecht

OK
Fout

Er is iets misgegaan

Opnieuw proberen
Fout

Geen gegevens gevonden

Terug naar introductiepagina
Fout

Er is iets misgegaan

Terug naar introductiepagina
Laden...
Sluiten

Bijna klaar!

Voltooi de installatie door op het gedownloade bestand te klikken en de instructies te volgen.

Download starten...
Opmerking: Als niet automatisch met downloaden wordt begonnen, klikt u hier.
Klik op dit bestand om de installatie van Avast te starten.