Chúng tôi hỗ trợ trình duyệt chứ không phải loài khủng long. Vui lòng cập nhật trình duyệt nếu bạn muốn nội dung của trang web này hiển thị đúng.

Khách hàng yêu cầu nhiều hơn ở nhà cung cấp. Họ muốn một điểm liên hệ duy nhất cho mọi vấn đề liên quan đến CNTT. Trở thành nhà cung cấp dịch vụ được quản lý mang đến trách nhiệm lớn và cả cơ hội tuyệt vời để phát triển doanh nghiệp của bạn. Thông tin chuyên sâu này sẽ chỉ ra các cơ hội có sẵn đối với người đã sẵn sàng chuyển sang dịch vụ được quản lý.

Tải xuống thông tin chuyên sâu này để tìm hiểu cách:

  • Xác định các cơ hội doanh thu định kỳ
  • Đa dạng hóa sản phẩm của bạn để bao quát các nguồn doanh thu mới
  • Tận dụng các mối quan hệ với khách hàng để phát triển doanh nghiệp
  • Tăng thời gian hoạt động của khách hàng và lợi nhuận của bạn
  • Rời khỏi phạm trù phổ thông
  • Tăng giá trị của dịch vụ