Chúng tôi hỗ trợ trình duyệt chứ không phải loài khủng long. Vui lòng cập nhật trình duyệt nếu bạn muốn nội dung của trang web này hiển thị đúng.

Bạn hiểu biết về CNTT - từ dịch vụ sửa lỗi đến dịch vụ được quản lý toàn diện - bạn là người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình nhưng làm thế nào để giải thích điều đó với khách hàng và khách hàng tiềm năng? Phần lớn MSP cho chúng tôi biết rằng rất khó để giải thích giá trị thực sự của dịch vụ với những người không hiểu về kỹ thuật. Trong hội thảo trên web này, bạn sẽ tìm hiểu cách vượt qua thách thức này bằng cách sử dụng dữ liệu để nhấn mạnh giá trị dịch vụ.

Xem hội thảo trên web này và tìm hiểu cách:

  • Định vị các dịch vụ được quản lý của bạn nổi bật
  • Bán thêm các dịch vụ khác
  • Bán giá trị của các dịch vụ được quản lý
  • Truyền đạt giá trị bằng cách sử dụng dữ liệu