Chúng tôi hỗ trợ trình duyệt chứ không phải loài khủng long. Vui lòng cập nhật trình duyệt nếu bạn muốn nội dung của trang web này hiển thị đúng.

Số SMB bị ảnh hưởng bởi phần mềm tống tiền đã tăng mạnh. Theo một số ước tính, con số này đã đạt đến 60%. Bằng cách cung cấp dịch vụ bảo mật được quản lý, các MSP có thể mang đến khả năng bảo vệ mà khách hàng cần và khiến doanh nghiệp của họ trở nên khác biệt. Mất dữ liệu có thể là thảm họa đối với doanh nghiệp nhỏ.

Hãy tham dự hội thảo trên web này để tìm hiểu:

  • Tại sao dữ liệu phi cấu trúc của bạn không phải lúc nào cũng được bảo vệ
  • Cách bảo vệ và khôi phục từ cuộc tấn công của phần mềm tống tiền
  • Cách thức hoạt động của phần mềm tống tiền và lý do phần mềm này tấn công thiết bị cuối
  • Cách tận dụng bản sao lưu & giải pháp khôi phục sau thảm họa của Avast Business...