เรารองรับเบราว์เซอร์ ไม่ใช่ไดโนเสาร์ โปรดอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณหากคุณต้องการดูเนื้อหาของหน้าเว็บนี้อย่างถูกต้อง

END USER LICENSE AGREEMENT

เวอร์ชั่น 1.5 (9/7/2017)

ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ฉบับนี้ (“ข้อตกลง”) อย่างรอบคอบก่อนที่ท่านจะใช้โซลูชั่น (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้) ข้อตกลงนี้เป็นสัญญาผูกพันตามกฎหมายกับ Avast Software s.r.o. (บริษัทที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐเช็ก) เกี่ยวกับโซลูชั่นภายใต้ตราสินค้าของ “AVAST”, Avast Software B.V. (บริษัทที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์ และเป็นผู้สืบทอดตามกฎหมายของ AVG Netherlands B.V.) เกี่ยวกับโซลูชั่นภายใต้ตราสินค้าของ “AVG” หรือ Privax Limited (บริษัทที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศอังกฤษและเวลส์) เกี่ยวกับโซลูชั่นภายใต้ตราสินค้า “HIDE MY ASS!” หรือ “HMA!” (Avast Software s.r.o., AVG Netherlands BV และ Privax Limited ต่อไปนี้จะเรียกบริษัทแต่ละบริษัทเหล่านี้ว่า “ผู้จำหน่าย”) โดยการแสดงความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ การติดตั้งโซลูชั่นหรือการใช้โซลูชั่นจะถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงฉบับนี้ในนามของท่านเองและหน่วยงานใดๆ หรือบุคคลใดๆ ที่ท่านเป็นตัวแทนหรือมีอุปกรณ์ที่ท่านได้รับโซลูชั่นมาจากผู้จำหน่าย (รวมเรียกว่า “ท่าน”) หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ โปรดอย่าดำเนินการติดตั้งต่อ และขอให้ลบหรือทำลายสำเนาของโซลูชั่นทั้งหมดที่มีอยู่ในความครอบครองของท่าน

ข้อตกลงฉบับนี้เกี่ยวข้องกับการใช้งานซอฟต์แวร์หรือบริการบางอย่างของท่าน (รวมถึงการอัปเกรดหรือการอัปเดตใดๆ) ที่ผู้จำหน่ายมอบให้ (แต่ละอย่างเรียกว่า “โซลูชั่น”) และเอกสารกำกับโปรแกรมที่เกี่ยวข้องใดๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ “เอกสารกำกับโปรแกรม” หมายถึง คู่มือการใช้งานและคำแนะนำใดๆ ที่ผู้จำหน่ายให้มาพร้อมกับโซลูชั่น และ “เงื่อนไขที่ใช้บังคับ” หมายรวมถึงระยะเวลาการเป็นสมาชิกร่วมกับประเภทของอุปกรณ์ จำนวนอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาต ข้อจำกัดอื่นที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 เอกสารกำกับโปรแกรมหรือเอกสารการทำธุรกรรมภายใต้สิ่งที่ท่านได้มาซึ่งโซลูชั่น ข้อตกลงฉบับนี้ใช้แทนหรือแทนที่ข้อตกลงอื่นใดที่ท่านเคยทำไว้กับโซลูชั่นเวอร์ชันก่อน

ผู้จำหน่ายสามารถแก้ไขข้อตกลงฉบับนี้ได้ตลอดเวลาโดยประกาศที่ให้ไว้แก่ท่านตามข้อตกลงฉบับนี้ และการใช้งานต่อไปของท่านหรือการตัดสินใจที่จะไม่ขอรับการคืนเงินสำหรับโซลูชั่นใดๆ ณ เวลาใดๆ อย่างน้อย 30 วันภายหลังวันที่ประกาศ จะถือเป็นการยอมรับการแก้ไขข้อตกลงฉบับนี้ของท่าน ผู้จำหน่ายอาจกำหนดให้ท่านยอมรับการแก้ไขข้อตกลงเพื่อให้สามารถใช้งานโซลูชั่นที่ท่านได้ซื้อก่อนหน้านี้ได้ต่อไป หากท่านปฏิเสธที่จะยอมรับการแก้ไขข้อตกลงฉบับนี้ ผู้จำหน่ายอาจยุติการใช้โซลูชั่นที่ได้รับผลกระทบของท่าน ซึ่งในกรณีนี้ท่านอาจขอเงินค่าธรรมเนียมสำหรับโซลูชั่นคืน (โดยคิดตามสัดส่วนของระยะเวลาการเป็นสมาชิกที่ยังไม่หมดอายุหรือยังไม่ได้ใช้งาน) โดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่ https://www.avast.com/en-us/faq.php?article=‌AVKB24#idt_0440 (ในกรณีที่ผู้จำหน่ายคือ Avast Software s.r.o) หรือ https://support.avg.com/SupportArticleView?l‌=en&urlName=What-is-AVG-refund-policy (ในกรณีที่ผู้จำหน่ายคือ AVG Netherlands BV) หรือ www.hidemyass.com/legal/refunds (ในกรณีที่ผู้จำหน่ายคือ Privax Limited)

1. สิทธิ์การใช้งาน

ผู้จำหน่ายมอบสิทธิ์การใช้งานโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวแก่ท่านเพื่อใช้โซลูชั่น และเอกสารกำกับโปรแกรมตามระยะเวลาที่ได้ตกลงไว้ซึ่งระบุอยู่ในเงื่อนไขที่ใช้บังคับ รวมถึงการเพิ่มระยะเวลาหรือการต่ออายุ (“ระยะเวลาการเป็นสมาชิก”) โดยที่ท่านจะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้

2. การใช้งานโซลูชั่นที่ได้รับอนุญาต

2.1. ท่านอาจติดตั้งและใช้โซลูชั่นบนหรือเพื่อสนับสนุนโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์เครือข่ายแบบพกพา อุปกรณ์พกพาอื่นๆ (อุปกรณ์แต่ละชนิดเรียกว่า “อุปกรณ์พกพา”) คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้กับโซลูชั่น (อุปกรณ์แต่ละชนิด รวมทั้งอุปกรณ์พกพาแต่ละชนิดจะเรียกว่า “อุปกรณ์”) ได้สูงสุดตามจำนวนที่ตกลงไว้ ("จำนวนของอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาต") ซึ่งระบุไว้ในเงื่อนไขที่ใช้บังคับโดยเฉพาะ:

2.1.1. ในกรณีที่ซึ่งผู้จำหน่ายกำหนดให้ใช้งานสำหรับบริษัท การใช้งานเชิงพาณิชย์หรือทางธุรกิจ (แต่ละอย่างเรียกว่า “โซลูชั่นทางธุรกิจ”) โดยท่านหรือบริษัทในเครือของท่าน (หน่วยงานต่างๆ ที่กำกับดูแลท่าน ควบคุมดูแลโดยท่าน หรืออยู่ภายใต้การควบคุมทั่วไปของท่าน) เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายใน ในกรณีที่ใช้งานโซลูชั่นทางธุรกิจเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ดังกล่าวโดยบริษัทในเครือของท่าน ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ของบริษัทในเครือของท่าน และการละเมิดข้อตกลงใดๆ โดยบริษัทในเครือจะถือว่าเป็นการละเมิดโดยท่าน ข้อผูกพันใดๆ ของผู้จำหน่ายภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้จะถือเป็นข้อผูกพันของท่านแต่เพียงผู้เดียว และไม่ใช่ข้อผูกพันของบริษัทในเครือของท่านที่ใช้โซลูชั่นทางธุรกิจภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้

2.1.2. ในกรณีที่โซลูชั่นอื่นๆ ทั้งหมด (แต่ละโซลูชั่นเรียกว่า “โซลูชั่นสำหรับผู้บริโภค”) ที่ใช้โดยท่านหรือสมาชิกในบ้านของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการค้า

2.2. ท่านยังอาจทำสำเนาโซลูชั่นสำรองไว้หนึ่งชุด

2.3. ในกรณีที่มีการกำหนดค่าโซลูชั่นไว้สำหรับการใช้งานบนเครือข่าย ท่านอาจติดตั้งและใช้โซลูชั่นบนไฟล์เซิร์ฟเวอร์หนึ่งเครื่องหรือมากกว่าเพื่อใช้กับเครือข่ายแลนหนึ่งเครือข่ายเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ต่อไปนี้เพียงข้อเดียว (ไม่ใช่ทั้งสองข้อ):

2.3.1. การติดตั้งโซลูชั่นบนฮาร์ดดิสก์หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอื่นๆ อย่างถาวรบนอุปกรณ์ต่างๆ ตามจำนวนสูงสุดของอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาต หรือ

2.3.2. การใช้โซลูชั่นบนเครือข่ายแลนหนึ่งเครือข่ายซึ่งมีจำนวนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้โซลูชั่นไม่เกินจำนวนของอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาต

2.4. การใช้โซลูชั่นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆ นอกเหนือไปจากที่อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งในส่วนนี้หรือการนำไปจำหน่ายต่อหรือการแจกจ่ายโซลูชั่นต่อจะถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้และอาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ที่ใช้บังคับอีกด้วย

3. การปรับรุ่นและการปรับปรุง

ระหว่างระยะเวลาการเป็นสมาชิกและไม่ต้องมีการอนุญาตหรือการยินยอมของท่านต่างหาก ผู้จำหน่ายอาจดำเนินการปรับปรุงหรือเปลี่ยนทดแทนโซลูชั่นใดๆ เป็นครั้งคราว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้โซลูชั่นหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (หรือบางฟังก์ชันของอุปกรณ์) จนกว่าการปรับปรุงจะได้รับการติดตั้งโดยสมบูรณ์ การปรับปรุงจะถือเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชั่นสำหรับวัตถุประสงค์ทุกข้อภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ การปรับปรุงอาจรวมถึงทั้งการเพิ่มและการลบคุณลักษณะหรือฟังก์ชันการทำงานบางอย่างที่มีอยู่ในโซลูชั่น หรืออาจเปลี่ยนฟังก์ชันการทำงานทั้งหมด และผู้จำหน่ายจะกำหนดเนื้อหา คุณลักษณะและฟังก์ชันการทำงานของโซลูชั่นที่ได้รับการปรับปรุงตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว ผู้จำหน่ายหรืออุปกรณ์ของท่านไม่จำเป็นต้องเสนอทางเลือกให้แก่ท่านในการปฏิเสธหรือชะลอการปรับปรุง แต่ในกรณีใดๆ ก็ตาม ท่านอาจจำเป็นต้องดาวน์โหลดและอนุญาตการติดตั้งการปรับปรุงที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อรับประโยชน์สูงสุดจากโซลูชั่น ผู้จำหน่ายอาจยุติการให้การสนับสนุนสำหรับโซลูชั่นจนกว่าท่านจะยอมรับและติดตั้งการปรับปรุงทั้งหมด ผู้จำหน่ายจะใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินว่าเมื่อใดและการปรับปรุงมีความเหมาะสมหรือไม่ และไม่มีภาระผูกพันในการจัดหาการปรับปรุงให้กับท่าน ภายใต้ดุลยพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียว ผู้จำหน่ายอาจยุติการให้การปรับปรุงสำหรับเวอร์ชันใดๆ ของโซลูชั่น นอกเหนือจากเวอร์ชันล่าสุด หรือการปรับปรุงที่สนับสนุนการใช้โซลูชั่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเวอร์ชันใดๆ ของระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอีเมล โปรแกรมเบราว์เซอร์และซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่โซลูชั่นได้รับการออกแบบมาให้ทำงานด้วย

4. สิทธิ์การเป็นเจ้าของ

4.1. โซลูชั่นและเอกสารกำกับโปรแกรมถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้จำหน่ายและได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ที่ใช้บังคับ บทบัญญัติในสนธิสัญญาระหว่างประเทศ และกฎหมายที่ใช้บังคับของประเทศซึ่งมีการใช้งานโซลูชั่น โครงสร้าง องค์ประกอบ และโค้ดของโซลูชั่นเป็นความลับทางการค้าอันมีค่าและถือเป็นข้อมูลลับของผู้จำหน่าย ท่านมอบสิทธิ์และอนุญาตให้ผู้จำหน่ายเก็บและใช้ความคิดเห็นหรือคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการในปัจจุบันหรือในอนาคตของเราโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ท่านและโดยไม่ต้องขอรับการอนุมัติในการเก็บหรือใช้ความคิดเห็นหรือคำแนะนำดังกล่าวภายในขอบเขตของความคิดเห็นหรือคำแนะนำเกี่ยวกับโซลูชั่นที่ส่งถึงผู้จำหน่าย

4.2. การครอบครอง การติดตั้ง และการใช้โซลูชั่นของท่านไม่ได้เป็นการมอบสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ใดๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาในโซลูชั่นหรือเอกสารกำกับโปรแกรมให้แก่ท่าน นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ ผู้จำหน่ายขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในโซลูชั่นและเอกสารกำกับโปรแกรม รวมทั้งลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิ์ในความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

5. ข้อจำกัด

5.1. ท่านต้องไม่ทำสำเนาหรือใช้โซลูชั่นหรือเอกสารกำกับโปรแกรมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ของข้อตกลงฉบับนี้ ท่านต้องไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามใดๆ: (1) ใช้หมายเลขสิทธิ์การใช้งาน ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน และรหัสหรือหมายเลขการอนุญาตอื่นใดที่ผู้จำหน่ายให้มาที่เกี่ยวข้องกับโซลูชั่นใดๆ บนอุปกรณ์หรือเกินกว่าจำนวนอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในเงื่อนไขที่ใช้บังคับ (2) เปิดเผยหมายเลขสิทธิ์การใช้งาน ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน รหัสหรือหมายเลขการอนุญาตใดๆ ต่อบุคคลอื่นใดๆ นอกเหนือจากผู้จำหน่ายหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้จำหน่าย (3) ยกเว้นตามที่กฎหมายอนุญาตไวเอย่างชัดแจ้ง (ก) ทำการวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดการประกอบ คอมไฟล์กลับ แปล สร้างใหม่ แปลง หรือตัดทอนโซลูชั่นใดๆ หรือส่วนใดๆ ของโซลูชั่น (รวมทั้งโดยไม่จำกัดเฉพาะลายเซ็นมัลแวร์ที่เกี่ยวข้องใดๆ และชุดคำสั่งการตรวจจับมัลแวร์) หรือ (ข) เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือดัดแปลงด้วยวิธีอื่นๆ สำหรับโซลูชั่นใดๆ (รวมทั้งโดยไม่จำกัดเฉพาะลายเซ็นมัลแวร์ที่เกี่ยวข้องใดๆ และชุดคำสั่งการตรวจจับมัลแวร์) (4) เผยแพร่ ขายต่อ แจกจ่าย แพร่สัญญาณ ส่งผ่าน สื่อสาร โอนย้าย ให้จำนำ ให้เช่า แบ่งปันหรือให้สิทธิ์การใช้งานต่อโซลูชั่นใดๆ (5) ใช้โซลูชั่นใดๆ เพื่อจัดการหน่วยงานของบุคคลที่สามหรือมอบสิทธิ์ในการเข้าถึงหรือใช้งานโซลูชั่นใดๆ แก่บุคคลที่สามต่อหน่วยงานบริการ การแบ่งใช้เวลา บริการสมัครสมาชิก หรือผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน หรือพื้นฐานที่คล้ายคลึงกันอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อตกลงฉบับนี้หรือเงื่อนไขที่ใช้บังคับ (6) ใช้โซลูชั่นใดๆ เพื่อมอบหรือสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นการแข่งขันกับโซลูชั่น (7) ใช้โซลูชั่นใดๆ ในลักษณะที่ละเมิดละเมิดนโยบายการใช้งานอันเป็นที่ยอมรับที่ผู้จัดจำหน่ายประกาศแจ้งไว้ (8) ใช้หรือพยายามใช้โซลูชั่นใดๆ เพื่ออัปโหลด จัดเก็บ หรือถ่ายโอนข้อมูลดิบ ข้อมูล หรือเนื้อหาใดๆ ที่; ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลที่สาม; มีเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย ข่มขู่ ดูถูก หมิ่นประมาท หรือน่ารังเกียจทุกชนิด; หรือสร้างความเสียหาย ทำให้เสียความสามารถ หรือสร้างความบกพร่องให้แก่การปฏิบัติงานของโซลูชั่น (9) ได้มาหรือพยายามทำให้ได้มาซึ่งสิทธิ์การเข้าถึงโซลูชั่นใดๆ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับโซลูชั่น หรือเนื้อหาที่จัดเก็บไว้ หรือส่งมอบผ่านโซลูชั่นโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยวิธีการใดๆ ก็ตาม รวมถึงการเจาะระบบ การปลอมตัว การหาทางหลบเลี่ยง หรือเอาชนะไฟร์วอลล์ใดๆ หรือเทคโนโลยีอื่นๆ หรือการป้องกันหรือมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ (10) ทดสอบหรือวัดเกณฑ์มาตรฐาน หรือเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลการทดสอบหรือการวัดเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับโซลูชั่นใดๆ โดยไม่ได้รับการยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จำหน่าย หรือ (11) ทำลายหรือหลบเลี่ยง พยายามที่จะทำลายหรือหลบเลี่ยง หรืออนุญาตหรือช่วยเหลือบุคคลที่สามใดๆ ในการทำลายหรือหลบเลี่ยงการควบคุมในการติดตั้ง หรือใช้สำเนาโซลูชั่นใดๆ

5.2. บางโซลูชั่นมอบสิทธิพิเศษในการดูแลระบบให้แก่ท่านหรือผู้ใช้รายอื่น นอกเหนือจากสิ่งอื่นๆ โดยสามารถอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบติดตามอุปกรณ์อื่นและ/หรือสถานะของโซลูชั่นที่นำมาใช้บนอุปกรณ์อื่น รวมทั้งสถานะการเป็นสมาชิก การแจ้งเตือนและข้อความของโซลูชั่น เป็นต้น ท่านแสดงตัวและรับรองว่าท่านจะใช้สิทธิพิเศษของผู้ดูแลระบบเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับอุปกรณ์และโซลูชั่นที่ท่านได้รับอนุญาต และไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านแสดงตัวและรับรองอีกด้วยว่าท่านมีอำนาจในการยอมรับข้อตกลงฉบับนี้และติดตั้งโซลูชั่นลงบนอุปกรณ์ในนามของเจ้าของและผู้ใช้อุปกรณ์ที่ดูแลเหล่านั้น และยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ในนามของเจ้าของและผู้ใช้มา ณ ที่นี้

5.3. โซลูชั่นบางตัวอาจอนุญาตให้ท่านสามารถเผยแพร่หรือแบ่งปันเนื้อหาที่ท่านสร้างขึ้นหรือได้รับจากแหล่งอื่นให้กับบุคคลอื่น (“เนื้อหาผู้ใช้”) ท่านรักษาสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ และทั้งหมดที่ท่านถืออยู่แล้วภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ในเนื้อหาผู้ใช้ที่ท่านเผยแพร่และแบ่งปันผ่านโซลูชั่น โดยขึ้นอยู่กับสิทธิ์ สิทธิ์การใช้งาน และเงื่อนไขอื่นๆ ของข้อตกลงฉบับนี้ รวมทั้งสิทธิ์พื้นฐานใดๆ ของบุคคลอื่นในเนื้อหาผู้ใช้ใดๆ ที่ท่านอาจใช้หรือปรับเปลี่ยน ท่านมอบสิทธิ์และสิทธิ์การใช้งานไม่เฉพาะเจาะจง ไม่มีข้อจำกัด ไม่มีเงื่อนไข ไม่จำกัด ทั่วโลก เพิกถอนไม่ได้ ตลอดกาลและไม่มีค่าสิทธิ ให้แก่ผู้จำหน่ายในการใช้งาน คัดลอก บันทึก แจกจ่าย ผลิตซ้ำ เปิดเผย ขาย ขายต่อ ให้สิทธิ์ต่อ (ผ่านหลายระดับ) ปรับเปลี่ยน แสดง แสดงโดยสาธารณะ ส่งผ่าน เผยแพร่ ออกอากาศ แปล สร้างงานที่ได้มาจาก และใช้ประโยชน์อื่นในลักษณะใดๆ ก็ตาม สำหรับส่วนทั้งหมดหรือส่วนใดๆ ของเนื้อหาผู้ใช้ที่ท่านเผยแพร่หรือแบ่งปันผ่านโซลูชั่น (และงานที่ได้มาจากนั้น) เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาโซลูชั่นให้แก่ท่านเพียงอย่างเดียวภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ แต่ละครั้งที่ท่านเผยแพร่หรือแบ่งปันเนื้อหาผู้ใช้ใดๆ ท่านแสดงตนและรับรองว่าท่านมีอายุครบนิติภาวะบริบูรณ์ในรัฐที่ท่านอาศัยอยู่ และเป็นผู้ปกครองหรือผู้คุ้มครองตามกฎหมาย หรือมีการยินยอมที่ถูกต้องทุกประการจากผู้ปกครองหรือผู้คุ้มครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ใดๆ ที่บรรยายไว้หรือมีส่วนร่วมต่อเนื้อหาผู้ใช้ใดๆ ที่ท่านเผยแพร่หรือแบ่งปัน และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาผู้ใช้นั้นว่า: (1) ท่านเป็นผู้เขียนและเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวของทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิ์อื่นๆ ต่อเนื้อหาผู้ใช้นั้น หรือท่านมีสิทธิ์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการเผยแพร่หรือแบ่งปันเนื้อหาผู้ใช้และมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้จำหน่ายในการใช้งานตามที่อธิบายไว้ในมาตรานี้ ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่มีภาระผูกพันของผู้จำหน่ายใดๆ ในการขอรับการยินยอมจากบุคคลที่สามใดๆ และไม่มีการสร้างภาระผูกพันหรือความรับผิดใดๆ ของผู้จำหน่าย (2) เนื้อหาผู้ใช้มีความถูกต้อง (3) เนื้อหาผู้ใช้ ตามการใช้งานที่อนุญาตของผู้จำหน่ายและการใช้ประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ ไม่และจะไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลที่สามใดๆ และ (4) เนื้อหาผู้ใช้จะไม่ละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ หรือเป็นสาเหตุให้มีการบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลใดๆ

6. ขอบเขตของการประกัน; การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด

6.1 ภายใต้ส่วนที่เหลือของส่วนที่ 6 นี้ ผู้จำหน่ายรับประกันว่าโซลูชั่นจะทำงานหรือจะใช้งานได้จริงตามที่ระบุไว้ในเอกสารกำกับโปรแกรมเป็นระยะเวลาสามสิบ (30) วันหลังจากที่ท่านได้รับโซลูชั่นครั้งแรก หากต้องการใช้สิทธิ์การรับประกัน ท่านต้องปฏิบัติตามคำแนะนำจากแหล่งที่ท่านซื้อโซลูชั่น หากโซลูชั่นไม่สามารถทำงานได้ตามที่ระบุไว้ในเอกสารกำกับโปรแกรม ความรับผิดทั้งหมดและความรับผิดแต่เพียงผู้เดียวของผู้จำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย และตัวแทน และการเยียวยาเพียงอย่างเดียวเฉพาะสำหรับท่านจะถูกจำกัดอยู่กับทางเลือกของผู้จำหน่าย อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้: (1) การเปลี่ยนทดแทนโซลูชั่น หรือ (2) การส่งคืนโซลูชั่นเพื่อคืนเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้บริการที่ท่านจ่ายไปสำหรับโซลูชั่น (“ค่าธรรมเนียม”) การรับประกันนี้ใช้ได้กับโซลูชั่นตามที่ส่งให้ครั้งแรกเท่านั้น และใช้ไม่ได้กับการปรับปรุงหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากการผสม การทำงานหรือการใช้โซลูชั่นกับซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์หรือวัสดุอื่นๆ ที่ผู้จำหน่ายไม่ได้ให้มา หรือโดยอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์หรือวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้จำหน่ายตามที่กำหนดไว้ในเอกสาร

6.2. ผู้จำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย และตัวแทนไม่รับประกันประสิทธิภาพหรือผลลัพธ์ที่ท่านอาจได้รับโดยใช้โซลูชั่นหรือเอกสารกำกับโปรแกรมใดๆ การเยียวยาในส่วนนี้ระบุถึงการเยียวยาเพียงอย่างเดียวและเฉพาะสำหรับผู้ใช้ของผู้จำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่าย หรือตัวแทนในกรณีที่ไม่เป็นไปตามการรับประกัน นอกเหนือจากขอบเขตของการประกันที่ระบุไว้ข้างต้น โซลูชั่นได้รับการจัดหาให้ “ตามสภาพที่เป็นอยู่” และผู้จำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย และตัวแทนไม่ได้ให้การรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย หรือเงื่อนไขและเป็นไปตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ปฏิเสธเงื่อนไขและการรับประกันใดๆ และทั้งหมดที่แสดงนัยโดยพระราชบัญญัติ กฎหมายจารีตประเพณี หลักนิติศาสตร์ หรือทฤษฎีของกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขการไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ความสามารถที่จะขายได้ คุณภาพที่เหมาะสม หรือความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดๆ เฉพาะ ผู้จำหน่ายไม่รับประกันว่าการทำงานของโซลูชั่นจะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด โซลูชั่นจะทำงานอย่างถูกต้องบนอุปกรณ์ที่ให้มาใดๆ หรือด้วยการกำหนดค่าเฉพาะของฮาร์ดแวร์และ/หรือซอฟต์แวร์ หรือว่าโซลูชั่นจะให้การปกป้องที่สมบูรณ์สำหรับความถูกต้องของข้อมูลที่เลือก สารสนเทศหรือเนื้อหาที่จัดเก็บหรือส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต

6.3. โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติอื่นใดของข้อตกลงฉบับนี้ โซลูชั่นทั้งหมดที่มอบให้แก่ท่านโดยไม่มีค่าธรรมเนียม (รวมถึงโซลูชั่นที่จัดหาให้แบบ “ไม่มีค่าใช้จ่าย” “ทดลองใช้งาน” หรือ “เบต้า” โซลูชั่น) ถูกจัดหาให้แก่ท่าน “ตามสภาพที่เป็นอยู่”, “มีข้อผิดพลาดทั้งหมด” และ “ตามที่มีอยู่” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ และไม่มีการสนับสนุนหรือบริการอื่นๆ จากผู้จำหน่าย

6.4. ผู้จำหน่ายปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดสำหรับโซลูชั่น รวมถึงการสูญเสียหรือความรับผิดใดๆ ที่เป็นผลมาจากการที่ข้อมูลสูญหายหรือตกอยู่ในความเสี่ยงซึ่งมีสาเหตุมาจากโซลูชั่น ผู้จำหน่ายไม่รับประกันใดๆ ว่าข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยหรืออย่างแน่นหนา โซลูชั่นอาจดำเนินการเปลี่ยนแปลงกับอุปกรณ์ของท่านซึ่งอาจส่งผลอันไม่พึงประสงค์ต่อฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์ เช่น การลบไฟล์ระบบหรือไฟล์แอปพลิเคชันที่โซลูชั่นพบว่าติดไวรัส (อย่างถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง) ท่านรับทราบและยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ของท่านอันเป็นผลมาจากการใช้โซลูชั่น โซลูชั่นไม่คงทนต่อความเสียหายและไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่อันตรายซึ่งจำเป็นต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยเมื่อเกิดข้อผิดพลาด (fail-safe)

6.5. ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้จำหน่ายหรือบริษัทใดๆ ที่ควบคุม ถูกควบคุมโดย หรืออยู่ภายใต้การควบคุมโดยทั่วไปของผู้จำหน่าย (รวมเรียกกว่า “กลุ่มผู้จำหน่าย”) หรือตัวแทนที่เกี่ยวข้อง ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ตัวแทน ซัพพลายเออร์ ตัวแทนจำหน่าย ผู้ค้าปลีก ผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายที่เป็นเจ้าของเครือข่ายซึ่งใช้ส่งมอบโซลูชั่น หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจอื่นๆ จะไม่รับผิดต่อท่านหรือบุคคลที่สามใดๆ สำหรับความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ความเสียหายเพื่อการลงโทษ หรือความเสียหายพิเศษใดๆ ก็ตาม โดยไม่คำนึงถึงสาเหตุหรือทฤษฎีความรับผิด หรือความเสียหายใดๆ (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม) ที่เกิดขึ้นสำหรับการสูญเสียธุรกิจ กำไร หรือรายได้ การสูญเสียความเป็นส่วนตัว การสูญเสียการใช้อุปกรณ์หรือโซลูชั่นใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โซลูชั่น) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาทดแทนหรือการเปลี่ยนสินค้าและบริการ การหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญเสียข้อมูลทางธุรกิจ หรือการสูญเสียด้านการเงินอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงฉบับนี้หรือโซลูชั่นที่จัดหาให้ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ แม้ว่าผู้จำหน่ายได้พิจารณาถึงความเป็นได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม สมาชิกของกลุ่มผู้จำหน่ายจะไม่รับผิดใดๆ สำหรับการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตใดๆ หรือความเสียหาย การลบทิ้ง การโจรกรรม การทำลาย การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผยโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือการสูญหายของข้อมูล สารสนเทศหรือเนื้อหาที่ส่งผ่าน ได้รับหรือจัดเก็บไว้โดยหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโซลูชั่น โดยไม่คำนึงถึงสาเหตุ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ไม่ว่ากรณีใดๆ ความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ของผู้จำหน่าย สมาชิกใดๆ ของกลุ่มผู้จำหน่าย หรือของผู้แทนจำหน่ายหรือตัวแทนจะไม่เกินห้าเหรียญสหรัฐฯ (US$5.00) หรือจำนวนค่าธรรมเนียมที่ท่านชำระเป็นค่าโซลูชั่นตามระยะเวลาการเป็นสมาชิก

6.6. ข้อยกเว้นและข้อจำกัดการรับผิดที่ระบุไว้ข้างต้น สมาชิกของกลุ่มผู้จำหน่ายและตัวแทนจำหน่ายและตัวแทนไม่ได้จำกัดความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นได้สำหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือการฉ้อโกงเกินขอบเขตของกฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต

7. ความเป็นส่วนตัว; การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

7.1. ท่านรับทราบและยอมรับว่าโซลูชั่นอาจสื่อสารกับเทคโนโลยีระบบคลาวด์ของผู้จำหน่ายโดยอัตโนมัติเพื่อให้สามารถทำงานได้ และเพื่อให้โซลูชั่นและผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของผู้จำหน่ายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท่านสามารถถอนความยินยอมให้มีการสื่อสารดังกล่าวได้ด้วยการถอนการติดตั้งโซลูชั่นเท่านั้น

7.2. ผู้จำหน่ายจะประมวลผลข้อมูลและข้อมูลดิบบางอย่าง (ซึ่งอาจมีข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคล) ที่เกี่ยวข้องกับ: (1) ผู้ใช้โซลูชั่นและ/หรืออุปกรณ์ใดๆ ซึ่งใช้โซลูชั่น; (2) โซลูชั่นและ/หรืออุปกรณ์ใดๆ ซึ่งใช้โซลูชั่น ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้จำหน่ายที่ www.avast.com (ในกรณีที่ผู้จำหน่ายคือ Avast Software s.r.o), www.avg.com (ในกรณีที่ผู้จำหน่ายคือ AVG Netherlands BV) หรือ www.hidemyass.com (ในกรณีที่ผู้จำหน่ายคือ Privax Limited)

8. การสิ้นสุด

ข้อตกลงฉบับนี้จะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อท่านละเมิดข้อผูกพันใดๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้ (รวมถึงการละเมิดข้อผูกพันใดๆ ของท่านในหัวข้อ 2, 5 หรือ 9 ซึ่งจะส่งผลให้เสียสิทธิ์ใดๆ ที่ท่านอาจมีในการรับโปรแกรมปรับปรุงโซลูชั่นหรือการคืนค่าธรรมเนียม) ผู้จำหน่ายสงวนสิทธิ์ในการเยียวยาอื่นใดที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายในกรณีที่ท่านละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ซึ่งส่งผลเสียต่อผู้จำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่าย หรือตัวแทน ข้อจำกัดความรับผิดและการปฏิเสธการรับประกันและความรับผิดสำหรับความเสียหายที่ระบุในที่นี้จะยังคงมีผลแม้ข้อตกลงฉบับนี้สิ้นสุดลงแล้วก็ตาม ไม่มีบทบัญญัติของข้อตกลงฉบับนี้ที่จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ เว้นแต่การสละสิทธิ์ดังกล่าวจะเป็นในการเขียนและลงนามโดยผู้ขาย หากบทบัญญัติของข้อตกลงนี้เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่วนที่เหลือของข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์

9. สิทธิ์ที่จำกัดโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

โซลูชั่นทั้งหมดมีคุณสมบัติเป็น “สินค้าเชิงพาณิชย์” ซึ่งเป็นคำที่ได้มีการให้คำจำกัดความไว้ใน 48 C.F.R. 2.101 ซึ่งประกอบด้วย “ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์” และ “เอกสารกำกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์” ซึ่งเป็นคำที่ใช้ใน 48 C.F.R. 12.212 สอดคล้องกับ 48 C.F.R. 12.212 และ 48 C.F.R. 227.7202-1 ไปจนถึง 227.7202-4 ผู้ใช้งานภายใต้รัฐบาลของสหรัฐฯ ได้มาซึ่งโซลูชั่นดังกล่าวและเอกสารกำกับโปรแกรมที่เกี่ยวข้องพร้อมกับสิทธิ์เหล่านั้นที่ระบุไว้ในที่นี้ซึ่งใช้กับลูกค้าที่ไม่ใช่ภาครัฐ การใช้โซลูชั่นและเอกสารกำกับโปรแกรมที่เกี่ยวข้องถือเป็นการตกลงยินยอมจากหน่วยงานของรัฐว่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเอกสารกำกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ และถือเป็นการยอมรับสิทธิและข้อจำกัดในข้อตกลงฉบับนี้

10. การควบคุมการส่งออก

ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาและกฎหมายระหว่างประเทศที่บังคับใช้ทั้งหมดที่ใช้กำกับดูแลการส่งออกและการส่งกลับออกของโซลูชั่น รวมทั้งระเบียบการบริหารการส่งออกแห่งสหรัฐอเมริกา ตลอดจนข้อจำกัดของผู้ใช้งานขั้นปลาย การใช้งานขั้นปลายและปลายทาง ซึ่งออกโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลอื่นๆ โดยไม่มีการยกเลิกบางส่วนจากหลักเกณฑ์ทั่วไปของที่กล่าวมานี้: (1) ท่านแสดงตนว่าท่านไม่มีชื่ออยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกปฏิเสธ รายชื่อที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ รายชื่อหน่วยงาน รายชื่อประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ รายชื่อที่ถูกสั่งห้าม หรือรายชื่ออื่นใดที่เผยแพร่โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (2) ท่านจะไม่ใช้ ส่งออกหรือส่งกลับออกโซลูชั่นไปยังดินแดน ปลายทาง บริษัทหรือบุคคล โดยฝ่าฝืนต่อคำสั่งห้ามสินค้าหรือการลงโทษทางการค้าของสหรัฐอเมริกาหรือสหภาพยุโรป ท่านจะชดใช้ ป้องกัน และปกป้องผู้จำหน่ายจากและต่อการถูกเรียกร้อง ความต้องการ การฟ้องร้องหรือการดำเนินคดี และความเสียหาย ความรับผิด ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่ระบุไว้ในส่วนที่ 10

11. ข้อตกลงในการตัดสินชี้ขาดที่ผูกมัดและการสละสิทธิ์ในการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล

11.1. ส่วนที่ 11 นี้ใช้กับข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับโซลูชั่นหรือข้อตกลงฉบับนี้ และเกี่ยวข้องกับท่านและบริษัทของกลุ่มผู้จำหน่าย สำหรับวัตถุประสงค์ของส่วนที่ 11 นี้ “ข้อพิพาท” หมายถึงข้อพิพาท การกระทำหรือข้อโต้เถียงอื่นๆ โดยไม่คำนึงถึงสาเหตุของการกระทำที่ยืนกราน (กล่าวคือ ประกอบด้วยข้อเรียกร้องสำหรับการละเมิดสัญญา การทุจริตและการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับ นอกเหนือจากสาเหตุที่เป็นไปได้อื่นใดของการกระทำหรือเหตุผลทางกฎหมาย)

11.2. ในกรณีของข้อพิพาท ท่านจะต้องแสดงประกาศข้อพิพาทต่อผู้จำหน่ายซึ่งเป็นคำประกาศอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรของชื่อ ที่อยู่และข้อมูลการติดต่อของฝ่ายที่ให้มา ข้อเท็จจริงที่ทำให้เกิดข้อพิพาท และการบรรเทาที่ร้องขอ ท่านต้องส่งประกาศข้อพิพาททางอีเมลให้แก่ผู้จำหน่ายที่ legalnotice@avg.com (ระบุชื่อเรื่อง: Section 11 Notice of Dispute Under EULA)

11.3. การดำเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขหรือฟ้องร้องข้อพิพาทใดๆ ในเวทีใดๆ จะได้ถูกจัดทำขึ้นเฉพาะรายเท่านั้น ท่านจะไม่ร้องขอให้ข้อพิพาทได้รับการไต่สวนในแบบการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล การฟ้องร้องทั่วไปโดยทนายความส่วนตัว หรือในการพิจารณาคดีอื่นใดที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำการหรือเสนอให้กระทำการในวิสัยของผู้แทน การตัดสินชี้ขาดหรือการพิจารณาคดีใดๆ จะไม่ถูกนำมารวมกัน โดยไม่มีการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากทุกฝ่ายต่อการตัดสินชี้ขาดหรือการพิจารณาคดีทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ

11.4. หากท่านและผู้จำหน่ายไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทใดๆ ด้วยการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการ ความพยายามอื่นใดในการแก้ไขข้อพิพาทจะได้รับการจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะโดยการตัดสินชี้ขาดที่ผูกมัด ซึ่งกำกับดูแลโดยกฎหมายการตัดสินชี้ขาดของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา (“FAA”), 9 U.S.C. § 1 et seq. นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ ท่านกำลังจะสละสิทธิ์ในการฟ้องร้อง (หรือมีส่วนร่วมในการฟ้องร้องในฐานะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือสมาชิกของกลุ่มบุคคล) ข้อพิพาททั้งหมดในศาลต่อหน้าผู้พิพากษาหรือลูกขุน โดยข้อพิพาททั้งหมดจะได้รับการแก้ไขต่อหน้าผู้ตัดสินที่เป็นกลางแทน ซึ่งการตัดสินจะเป็นที่ยุติ ยกเว้นสิทธิ์จำกัดในการพิจารณาทบทวนโดยศาลภายใต้ FAA ศาลใดๆ ที่มีอำนาจการตัดสินศาลเหนือทั้งสองฝ่าย สามารถบังคับใช้การตัดสินของผู้ชี้ขาดได้

11.5. ข้อกำหนดในการชี้ขาดของส่วนที่ 11 นี้มีข้อยกเว้นต่อไปนี้:

11.5.1. ท่านอาจฟ้องร้องข้อพิพาทใดๆ ในศาลเรียกร้องขนาดเล็กในประเทศหรือเขตการปกครองที่คล้ายกันซึ่งท่านอาศัยอยู่ หากข้อพิพาทนั้นตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดที่จะได้ยินในศาลเรียกร้องขนาดเล็ก หากท่านยื่นคำร้องต่อศาลเรียกร้องขนาดเล็ก ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทั้งหมดของศาล

11.5.2. ข้อพิพาททั้งหมดที่เกี่ยวกับข้อกล่าวหาถึงความไม่เหมาะสมใดๆของทรัพย์สินทางปัญญาของท่านหรือผู้จำหน่ายจะได้รับการตัดสินในศาล

11.5.3. หากท่านอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปและได้ซื้อโซลูชั่นจากบริษัทกลุ่มผู้จำหน่ายที่ตั้งอยู่ในสหภาพยุโรป ท่านอาจมีสิทธิ์ส่งข้อพิพาทผ่านแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตเพื่อรับการแก้ไขข้อพิพาทออนไลน์ซึ่งจัดให้มีขึ้นโดยคณะกรรมาธิการยุโรป (“แพลตฟอร์ม ODR”) โดยแพลตฟอร์ม ODR มีวัตถุประสงค์ที่จะแก้ไขข้อพิพาทนอกชั้นศาลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการแบบออนไลน์ระหว่างผู้บริโภคและผู้ขายที่มีที่ตั้งอยู่ในสหภาพยุโรป ท่านสามารถไปยังแพลตฟอร์ม ODR ได้โดยไปตามลิงก์นี้: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

11.6. การตัดสินชี้ขาดใดๆ จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมอนุญาโตตุลาการแห่งสหรัฐอเมริกา (“AAA”) ตาม “กฎการตัดสินชี้ขาดเกี่ยวข้องกับผู้บริโภค” ของ AAA ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2014 ซึ่งรวมถึง “ค่าใช้จ่ายของการตัดสินชี้ขาด (รวมทั้งค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการของ AAA)” ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2014 (รวมเรียกว่า “ขั้นตอนผู้บริโภค”) และจะอยู่ภายใต้:

11.6.1. ขั้นตอนผู้บริโภคจะใช้สำหรับบางค่าธรรมเนียม โดยแบ่งบางส่วนอย่างเฉพาะเจาะจงไปยังผู้บริโภค (ท่าน) และผู้อื่นจนถึงธุรกิจ (ผู้จำหน่าย) หากคำร้องของท่านมีมูลค่าไม่เกิน 75,000 ดอลลาร์ ผู้จำหน่ายจะชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ระบุทั้งหมดซึ่งรวมถึงส่วนที่แบ่งไปยังผู้บริโภค ผู้จำหน่ายไม่ตกลงแบกรับค่าใช้จ่ายอื่นใด หากคำร้องของท่านมีมูลค่าเกิน 75,000 ดอลลาร์ จะมีการใช้ขั้นตอนผู้บริโภคในการกำกับดูแลการชำระเงิน

11.6.2. นอกเหนือจากที่บัญญัติข้างล่าง ขั้นตอนผู้บริโภคของ AAA จะต้องใช้กับข้อพิพาทใดๆ ระหว่างคู่กรณี อย่างไรก็ดี ตามกฎการตัดสินชี้ขาดผู้บริโภค R-1(จ) คู่กรณีฝ่ายหนึ่งอาจยกกฎการตัดสินชี้ขาดผู้บริโภคที่เหมาะสมให้ผู้ตัดสินชี้ขาดใช้ในการตัดสินครั้งสุดท้าย ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้จนถึงส่วนที่ขัดกับขั้นตอนผู้บริโภค ท่านจะดำเนินการตัดสินชี้ขาดในประเทศหรือเขตแดนย่อยทางการเมืองที่คล้ายคลึงกันอื่นๆ ซึ่งท่านพำนักอาศัยเท่านั้น การดำเนินการชี้ขาดจะถูกจัดทำขึ้นด้วยการประชุมทางโทรศัพท์ อย่างไรก็ดี หากการพิจารณาคดีเป็นไปตามขั้นตอนผู้บริโภคของ AAA ผู้ตัดสินชี้ขาดจะมีอำนาจในการใช้ดุลยพินิจในการเรียกให้เข้าฟังการพิจารณาคดีด้วยตนเองตามการร้องขอของคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

11.6.3. ท่านและผู้จำหน่ายตกลงว่าการใช้ AAA ให้ควบคุมดูแลการตัดสินชี้ขาดนั้นไม่จำเป็นต่อข้อตกลงของคู่กรณีให้มีการตัดสินข้อพิพาทโดยมีผู้ชี้ขาด หากว่า AAA ไม่หรือไม่สามารถทำการตัดสินชี้ขาดได้ ท่านและผู้จำหน่ายจะต้องเจรจาโดยสุจริตเพื่อหาผู้ชี้ขาดผู้เดียวซึ่งจะคลี่คลายข้อพิพาทดังที่ระบุไว้ในขั้นตอนผู้บริโภค หากคู่กรณีไม่สามารถหาข้อยุติเกี่ยวกับผู้ชี้ขาดได้ ศาลที่มีขอบเขตอำนาจเพียงพอจะแต่งตั้งผู้ชี้ขาดซึ่งจะปฏิบัติตามขั้นตอนผู้บริโภคของ AAA

11.6.4. หากส่วนที่ 11 มีเนื้อหาอย่างน้อยหนึ่งส่วนที่มิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ต่อข้อพิพาททั้งหมดหรือบางส่วน ดังนั้นเฉพาะในสภาวการณ์ดังกล่าว ส่วนเหล่านั้นจะเป็นโมฆะและจะมีการตัดสินข้อพิพาทตามส่วนที่เหลือของส่วนที่ 11 และบทบัญญัติอื่นๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ หากผลของการเป็นโมฆะบางส่วนหรือทั้งหมดของข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาคดีในชั้นศาล อำนาจการตัดสินคดีเฉพาะสำหรับการพิจารณาคดีของศาลดังกล่าวใดๆ จะต้องเป็นศาลที่ตั้งอยู่ในเมืองซานต้า คลารา รัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อวัตถุประสงค์ของการพิจารณาคดีในศาลดังกล่าวใดๆ ท่านยินยอมและจะไม่คัดค้านอำนาจการตัดสินคดีส่วนบุคคลของศาลแคลิฟอร์เนียที่มีต่อท่าน และสละสิทธิ์เพิ่มเติมในการคัดค้านตามหลักการศาลที่ไม่เหมาะสม (forum non conveniens) และจะไม่หาทางที่จะย้ายไปยังเขตหรือเขตอำนาจศาลอื่น

11.7. แม้ว่าจะมีวรรคก่อน หากท่านซื้อโซลูชั่นเพื่อการใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช่การใช้งานส่วนบุคคลหรือการใช้งานในบ้าน กระบวนการตัดสินชี้ขาด รวมทั้งการชำระค่าใช้จ่าย จะดำเนินการตามกฎการตัดสินชี้ขาดเชิงพาณิชย์ของ AAA (“ขั้นตอนเชิงพาณิชย์”) ขั้นตอนผู้บริโภคจะใช้กับข้อพิพาทใดๆ ระหว่างคู่กรณีอย่างเหมาะสม และท่านจะไม่สนับสนุนในการพิจารณาคดีใดๆ ในทางอื่น อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้จนถึงส่วนที่ขัดกับขั้นตอนผู้บริโภค

12. กฎหมายที่ใช้บังคับ

กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย ไม่รวมถึงความขัดแย้งของหลักกฎหมายจะใช้บังคับข้อตกลงฉบับนี้และการใช้โซลูชั่นและเอกสารกำกับโปรแกรม การใช้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศถูกตัดออกไปอย่างชัดแจ้ง

13. ทั่วไป

13.1. ข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ ข้อตกลงฉบับนี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างท่านและผู้จำหน่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโซลูชั่นและเอกสารกำกับโปรแกรมของท่าน ข้อตกลงฉบับนี้จะแทนที่การสื่อสารด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ข้อเสนอ ถ้อยแถลง การรับประกัน และการรับรองก่อนหน้าหรือในปัจจุบันเกี่ยวกับการใช้โซลูชั่นหรือเอกสารกำกับโปรแกรมของท่าน ไม่สิ่งใดในข้อตกลงนี้จะลดรอนสิทธิ์ใดๆ ที่ท่านอาจมีภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่มีอยู่หรือกฎหมายที่ใช้บังคับอื่นๆ ในเขตอำนาจศาลของท่านที่อาจไม่ได้รับการยกเว้นตามสัญญาโดยไม่คำนึงถึงข้อความที่ได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ ข้อตกลงฉบับนี้ เงื่อนไขที่ใช้บังคับ และเอกสารกำกับโปรแกรมจะได้รับการตีความให้สอดคล้องต้องกันในขอบเขตสูงสุดที่สามารถปฏิบัติได้อย่างสมเหตุสมผล แต่ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งจะบังคับใช้ตามลำดับต่อไปนี้: (1) เงื่อนไขที่ใช้บังคับ (2) ข้อตกลงฉบับนี้ และ (3) เอกสารกำกับโปรแกรม

13.2. ประกาศ ผู้จำหน่ายอาจส่งประกาศใดๆ ได้ตลอดเวลาให้แก่ท่านผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หน้าต่างป็อปอัพ กล่องสนทนาหรือวิธีอื่นๆ แม้ว่าในบางกรณี ท่านอาจไม่ได้รับประกาศ เว้นแต่และจนกว่าท่านจะเรียกใช้โซลูชั่น ประกาศดังกล่าวใดๆ จะถือว่าถูกส่งในวันที่ผู้จำหน่ายจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกผ่านทางโซลูชั่น โดยไม่คำนึงว่าท่านจะได้รับจริงเมื่อใด

13.3. ทางเลือกของกฎหมาย การจัดทำ การมีผลบังคับใช้และการปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้และภาระผูกพันที่ไม่อยู่ในสัญญาทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเชื่อมโยงกับข้อตกลงฉบับนี้ จะถูกกำกับดูแลโดยกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โดยไม่รวมถึงหลักการการขัดกันแห่งกฎหมาย

13.4. การตีความ หัวเรื่องในข้อตกลงฉบับนี้ไม่มีผลต่อการตีความ การใช้เพศใดๆ หมายรวมถึงทุกเพศ เอกพจน์หมายรวมถึงพหูพจน์และในทางกลับกัน ในกรณีที่คำหรือวลีถูกให้คำจำกัดความ รูปแบบทางไวยากรณ์อื่นๆ มีความหมายที่สอดคล้องกัน

13.5. การเป็นโมฆะบางส่วน หากพิจารณาเห็นว่าข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงฉบับนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ภายกฎหมายและกฎข้อบังคับที่บังคับใช้ใดๆ ข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งหมดของข้อตกลงฉบับนี้ จะยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์

13.6. เหตุสุดวิสัย ผู้จำหน่ายจะไม่รับผิดต่อความล้มเหลวหรือความล่าช้าใดๆ ในการทำงาน อันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบสาธารณูปโภค (รวมทั้งระบบไฟฟ้า) ทั้งหมดหรือบางส่วน ความขัดข้องของระบบอินเทอร์เน็ต ความขัดข้องของระบบการโทรคมนาคมสื่อสารหรือบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ความขัดข้องของอุปกรณ์โทรคมนาคมสื่อสารหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ การประท้วงหยุดงานหรือการก่อความไม่สงบของคนงานอื่นๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการประท้วงหยุดงานหรือการก่อความไม่สงบของคนงานอื่นๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทของกลุ่มผู้จำหน่าย หรือตัวแทน ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ผู้แทน ซัพพลายเออร์ ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย และหุ้นส่วนธุรกิจอื่นๆ) ภัยสงครามหรือการก่อการร้าย การโจมตีที่มีจุดประสงค์เพื่อทำให้ไม่สามารถให้บริการได้ หรือการโจมตีเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ หรือการละเมิดที่ส่งผลกระทบต่อผู้จำหน่าย สมาชิกใดๆ ของกลุ่มผู้จำหน่ายหรือซัพพลายเออร์ อุทกภัย การก่อวินาศกรรม เพลิงไหม้ ภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆ หรือเหตุสุดวิสัย หรือสาเหตุอื่นใดที่เกินการควบคุมอย่างสมเหตุสมผลของผู้จำหน่าย

13.7. การสละสิทธิ์ ความล้มเหลวของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในการยืนกรานการปฏิบัติตามข้อตกลง เงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงฉบับนี้อย่างเคร่งครัด จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือการล้มเลิกการปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ในภายภาคหน้า และข้อตกลง เงื่อนไขและข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้ จะยังมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ การสละสิทธิ์ของข้อตกลงหรือเงื่อนไขใดๆ ของข้อตกลงฉบับนี้ในส่วนของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด จะไม่มีผลบังคับใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ว่าการสละสิทธิ์นั้นจะเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยฝ่ายดังกล่าว การสละสิทธิ์โดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดของการผิดสัญญาในข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงฉบับนี้โดยอีกฝ่ายหนึ่ง จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ต่อเนื่องของการผิดสัญญาดังกล่าว หรือการสละสิทธิ์ของการผิดสัญญาอื่นๆ ของข้อกำหนดเดียวกันหรือข้อกำหนดอื่นๆ ของข้อตกลงฉบับนี้

13.8. การมอบหมาย ท่านจะต้องไม่มอบหมายสิทธิ์หรือภาระผูกพันของท่านภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้โดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้จำหน่าย ผู้จำหน่ายอาจมอบหมายข้อตกลงฉบับนี้ได้ตลอดเวลาในดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องมีการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากท่าน

13.9. การตีความตามเจตนารมณ์ ข้อตกลงฉบับนี้จะไม่ถูกกำกับโดยอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ ซึ่งการใช้ดังกล่าวถูกตัดออกเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่เกิดความกำกวมหรือคำถามเกี่ยวกับเจตนารมณ์หรือการตีความ ในการพิจารณาคดีทางศาลหรืออื่นๆ จะถือว่าข้อตกลงของข้อตกลงฉบับนี้ได้รับการร่างร่วมกันโดยทั้งสองฝ่าย และจะไม่มีข้อสันนิษฐานหรือภาระในการพิสูจน์ใดๆ เกิดขึ้นที่ให้ข้อได้เปรียบเสียเปรียบต่อฝ่ายใดๆ ที่อาศัยอำนาจของความเป็นผู้เขียนข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดฉบับนี้

13.10. ไม่มีผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สาม ข้อตกลงฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ของท่านกับผู้จำหน่ายและบริษัทของกลุ่มผู้จำหน่าย และตัวแทน ผู้อนุญาต ผู้แทน ผู้จำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนจำหน่ายและพันธมิตรธุรกิจอื่นๆ เพียงอย่างเดียว ผู้ที่ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้ไม่สามารถก่อให้เกิดมูลเหตุที่ก่อให้เกิดสิทธิ์ฟ้องร้องตามข้อตกลงฉบับนี้ในฐานะผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สาม

13.11. ภาษา ข้อตกลงฉบับนี้ถูกเตรียมขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษในต้นฉบับ ถึงแม้ว่าผู้จำหน่ายอาจจัดเตรียมข้อตกลงฉบับแปลหนึ่งฉบับหรือมากกว่าเพื่อความสะดวกของท่าน แต่ข้อตกลงฉบับภาษาอังกฤษจะถูกนำมาใช้ควบคุมข้อตกลงฉบับนี้ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องตรงกัน

13.12. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต บางโซลูชั่นอาจต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้และเสถียร เพื่อให้สามารถทำงานได้ ดังนั้น จึงเป็นความรับผิดชอบของท่านในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านมีอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้และเสถียรอยู่ตลอดเวลา

13.13. ชื่อผลิตภัณฑ์ ผู้จำหน่ายสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนชื่อของโซลูชั่นเป็นครั้งคราว ภายใต้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

13.14. ข้อมูลผู้ติดต่อ สามารถติดต่อผู้จำหน่ายได้ทาง:

13.14.1. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ CloudCare หรือ Managed Workplace ตามนำแนะนำที่โพสต์ไว้ที่ www.avg.com/support และ

13.14.2. หากท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลงฉบับนี้หรือต้องการขอข้อมูลใดๆ จากผู้จำหน่าย โปรดส่งจดหมายมาที่ Avast Software s.r.o., Pikrtova 1737/1a, Prague 4, Postal Code 140 00, Czech Republic อีเมล: support@avast.com, โทรศัพท์: +420 274 005 777 หรือเข้าไปที่หน้าสนับสนุนของเราที่ www.avast.com/support

14. ข้อตกลงพิเศษ

ข้อตกลงพิเศษต่อไปนี้ใช้กับบางโซลูชั่น หากข้อตกลงพิเศษเหล่านี้ขัดแย้งกับส่วนที่เหลือของข้อตกลงฉบับนี้ ข้อตกลงพิเศษเหล่านี้จะควบคุมเกี่ยวกับโซลูชั่นที่เกี่ยวข้อง

14.1. ซอฟต์แวร์ บริการ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบุคคลที่สาม

โซลูชั่นบางอย่างจะนำเสนอโอกาสในการได้รับซอฟต์แวร์ บริการ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่จัดหาให้โดยบุคคลที่สาม ท่านรับทราบว่าบุคคลที่สามที่นำเสนอซอฟต์แวร์ บริการ และผลิตภัณฑ์นั้นๆ เป็นผู้รับผิดชอบสิ่งที่ตนนำเสนอแต่เพียงผู้เดียว และผู้จำหน่ายไม่ได้รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับสิ่งที่นำเสนอเหล่านั้นและไม่รับผิดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น และหากท่านได้รับหรือใช้สิ่งใดๆ ที่บุคคลที่สามเสนอให้ สิ่งที่นำเสนอและการใช้สิ่งเหล่านั้นของท่านจะอยู่ภายใต้การควบคุมโดยข้อตกลงข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนบุคคลใดๆ และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่บุคคลที่สามกำหนด

14.2. เครื่องมือล้างข้อมูลเบราว์เซอร์

เมื่อท่านติดตั้งและใช้เครื่องมือล้างข้อมูลเบราว์เซอร์ (“BCU”) ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริมเท่ากับว่าท่านอนุญาตให้ BCU เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของเบราว์เซอร์ที่มีอยู่ของท่านไปใช้การตั้งค่าของเบราว์เซอร์ใหม่

14.3. แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์พกพา

ส่วนที่ 14.3 นี้ใช้กับโซลูชั่นที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับอุปกรณ์พกพา

14.3.1. สำหรับโซลูชั่นที่ดาวน์โหลดมาจาก Google Play (http://play.google.com) สิทธิ์การใช้งานที่มอบให้โดยข้อตกลงฉบับนี้จะแทนที่สิทธิ์ในการใช้งานใดๆ ที่อาจได้รับมอบมาจากข้อกำหนดโดยปริยายสำหรับแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมาจาก Google Play Store

14.3.2. สำหรับโซลูชั่นที่ดาวน์โหลดมาจาก Apple App Store จะใช้ข้อกำหนดต่อไปนี้:

(ก) สิทธิ์การใช้งานที่มอบให้โดยข้อตกลงฉบับนี้ถูกจำกัดที่สิทธิ์การใช้งานที่ไม่สามารถโอนย้ายได้ในการใช้งานโซลูชั่นบน iPhone, iPod Touch หรืออุปกรณ์ที่สนับสนุนโดย Apple ที่ท่านเป็นเจ้าของหรือควบคุม และตามที่อนุญาตโดยกฎการใช้งานที่กำหนดในข้อตกลงการบริการของ Apple App Stores ซึ่งมีอยู่ทางออนไลน์ที่ http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html หรือผ่านทางไซต์ดังกล่าวและวิธีการอื่นที่ Apple จัดหาให้ท่าน

(ข) ข้อตกลงฉบับนี้เป็นการตัดสินใจระหว่างทั้งสองฝ่ายเท่านั้น ไม่ใช่กับ Apple ผู้จำหน่ายมิใช่ Apple เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับโซลูชั่นและเนื้อหาดังกล่าว

(ค) Apple ไม่มีภาระผูกพันใดๆ ก็ตามในการจัดหาบริการดูแลรักษาและสนับสนุนใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับโซลูชั่น

(ง) หากโซลูชั่นไม่สามารถเป็นไปตามการรับประกันที่ใช้ใดๆ ท่านสามารถแจ้งต่อ Apple และ Apple จะคืนเงินในราคาซื้อสำหรับโซลูชั่นให้แก่ท่าน ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ Apple จะไม่มีภาระผูกพันในการรับประกันอื่นๆ ทั้งสิ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโซลูชั่น และระหว่างท่าน ผู้จำหน่ายและ Apple ข้อเรียกร้องอื่นใด การสูญเสีย หนี้สิน ความเสียหาย ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการไม่สามารถปฏิบัติตามการรับประกันใดๆ จะเป็นความรับผิดชอบของผู้จำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว

(จ) ผู้จำหน่าย มิใช่ Apple จะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการจัดการกับข้อเรียกร้องใดๆ ของท่านหรือบุคคลที่สามใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโซลูชั่นหรือการครอบครองของท่านและ/หรือการใช้โซลูชั่นนั้นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: (1) ข้อเรียกร้องให้รับผิดในผลิตภัณฑ์ (2) ข้อเรียกร้องใดๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้ และ (3) ข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นภายใต้การคุ้มครองลูกค้าหรือข้อกฎหมายที่คล้ายกัน

(ฉ) ในกรณีที่บุคคลที่สามกล่าวอ้างว่าโซลูชั่นหรือการครอบครองของท่านและการใช้งานโซลูชั่นนั้นละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามดังกล่าว ผู้จำหน่ายมิใช่ Apple จะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการสอบสวน การแก้ต่าง การยอมความและการถอนคำกล่าวอ้างการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวใดๆ

(ช) ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ใช้บังคับใดๆ ของบุคคลที่สามเมื่อใช้โซลูชั่น ตัวอย่างเช่น สำหรับโซลูชั่น VOIP ท่านต้องไม่ละเมิดข้อตกลงการใช้บริการข้อมูลแบบไร้สายของท่านเมื่อใช้โซลูชั่น

(ซ) Apple และบริษัทในเครือของ Apple เป็นผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สามของข้อตกลงฉบับนี้ และเมื่อท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ Apple จะมีสิทธิ์ (และจะถือว่ายอมรับสิทธิ์นั้นแล้ว) ในการบังคับใช้ข้อตกลงฉบับนี้ต่อท่านในฐานะผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สาม

14.3.3. สำหรับโซลูชั่นที่ดาวน์โหลดมาจาก Amazon Appstore, Amazon อาจกำหนดข้อกำหนดในการใช้งานของลูกค้าบางอย่างสำหรับ Amazon Appstore โดยเป็น “ข้อตกลง EULA เริ่มต้น” ข้อตกลง EULA เริ่มต้นจะใช้กับการใช้งานโซลูชั่นที่ท่านซื้อผ่าน Amazon Appstore นอกเหนือจากสิ่งอื่นๆ ข้อตกลง EULA เริ่มต้นจะกำหนดให้ผู้จำหน่ายเป็นผู้อนุญาตของโซลูชั่นและ Amazon ไม่ใช่คู่กรณีในข้อตกลงนี้ หากมีข้อขัดแย้งใดๆ ระหว่างข้อตกลง EULA เริ่มต้นและข้อตกลงนี้ ให้ใช้ข้อตกลง EULA เริ่มต้นตามขอบเขตของข้อขัดแย้งดังกล่าว Amazon ไม่มีความรับผิดชอบและความรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง EULA เริ่มต้นของผู้จำหน่ายหรือท่าน

14.4. WiFi Finder

WiFi Finder จะช่วยให้ผู้ใช้ช่วยผู้ใช้คนอื่นๆ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่าย WiFi หากท่านเลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่าย WiFi ของท่านกับผู้ใช้คนอื่นๆ ถือเป็นหน้าที่ของท่านแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านไม่ได้ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย WiFi ดังกล่าว ผู้จำหน่ายไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับการใช้เครือข่ายใด ๆ ที่มีข้อมูลที่ท่านได้ใช้ร่วมกัน

14.5. CloudCare และ Managed Workplace ส่วนที่ 14.5 นี้จะใช้กับเงื่อนไขที่ใช้บังคับที่อนุญาตให้ท่านใช้ CloudCare หรือ Managed Workplace ในการให้บริการ MSP แก่บุคคลที่สาม

14.5.1. ตามที่ใช้ในส่วนที่ 14.5:

(ก) “บริการด้านธุรกิจของ AVG” หมายถึงบริการ HD และ/หรือบริการ NOC แล้วแต่บริบท

(ข) “ลูกค้า” หมายถึงบุคคลที่สามที่ท่านจัดหาหรือประสงค์ที่จะจัดหาบริการ MSP ให้

(ค) “บริการ HD” หมายถึงบริการให้ความช่วยเหลือที่ผู้จำหน่ายหรือผู้จำหน่ายที่เป็นบุคคลที่สามจัดหาให้แก่ท่าน เพื่อประโยชน์ของลูกค้าหนึ่งรายหรือมากกว่า แล้วแต่กรณีตามที่อธิบายไว้ในเอกสาร เนื่องจากผู้จำหน่ายอาจปรับเปลี่ยนได้เป็นระยะๆ

(ง) “บริการ MSP” หมายถึงการบริหารจัดการเครือข่าย (managed service) ที่ท่านมอบให้แก่ลูกค้าของท่านโดยใช้โซลูชั่น (รวมถึงบริการด้านธุรกิจของ AVG ที่เกี่ยวข้อง)

(จ) “บริการ NOC” หมายถึงบริการติดตามและการจัดการอุปกรณ์ที่ผู้จำหน่ายหรือ ผู้จำหน่ายที่เป็นบุคคลที่สามจัดหาให้แก่ท่าน เพื่อประโยชน์ของลูกค้าหนึ่งรายหรือมากกว่า แล้วแต่กรณีตามที่อธิบายไว้ในเอกสาร เนื่องจากผู้จำหน่ายอาจปรับเปลี่ยนได้เป็นระยะๆ

(ฉ) “ข้อตกลงการใช้บริการ” หมายถึงข้อตกลงระหว่างท่านกับลูกค้า ซึ่งอธิบายบริการที่ท่านตกลงที่จะจัดหาให้แก่ลูกค้า รวมทั้งสิ่งอื่นๆ อย่างชัดเจน

14.5.2. ผู้จำหน่ายภายใต้บทบัญญัติของข้อตกลงฉบับนี้มอบสิทธิ์การใช้งานแบบจำกัด ไม่เฉพาะตัวและโอนย้ายไม่ได้ให้แก่ท่าน (โดยไม่มีสิทธิ์ที่จะให้สิทธิ์ต่อ) ระหว่างระยะเวลาการเป็นสมาชิกเพื่อใช้โซลูชั่นที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงบริการด้านธุรกิจของ AVG ที่เกี่ยวข้อง) เพื่อให้บริการ MSP แก่ลูกค้าของท่าน

14.5.3. ผู้จำหน่ายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้จะมอบโซลูชั่น (รวมถึงบริการด้านธุรกิจของ AVG ที่เกี่ยวข้อง) ให้แก่ท่านเพื่อประโยชน์ของลูกค้าของท่าน

14.5.4. ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ ท่านจะ

(ก) กำหนดให้: (1) ลูกค้าแต่ละราย (รวมถึงท่าน ตามขอบเขตที่เกี่ยวข้อง) ที่ได้รับโซลูชั่นดำเนินการหรือผูกมัดตนเองกับข้อตกลงนี้ฉบับปัจจุบัน และ (2) ลูกค้าแต่ละรายที่ท่านที่ท่านตกลงที่จะมอบโซลูชั่นดำเนินการหรือผูกมัดตนเองกับข้อตกลงการใช้บริการ ท่านอาจยอมรับ EULA แทนลูกค้าได้เฉพาะภายใต้ขอบเขตที่ลูกค้าได้อนุญาตไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้ท่านกระทำเช่นนั้นได้ในข้อตกลงการใช้บริการหรือข้อตกลงอื่นๆ โดยไม่จำกัดสิ่งที่ระบุไว้ข้างต้น ข้อตกลงการใช้บริการจะ: (1) ประกอบด้วยข้อกำหนดอย่างน้อยเพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้จำหน่ายตามข้อตกลงฉบับนี้ และ (2) อนุญาตท่านและผู้จำหน่ายเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อผลิตซ้ำ ส่งข้อมูล จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศของลูกค้าในการให้บริการ

(ข) ผู้จำหน่ายและท่านมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเรื่อง: (1) การดำเนินการภาระผูกพันของท่านภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการ (2) รับรองว่าท่านและลูกค้าทุกรายปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดเกี่ยวกับการติดตามพนักงานและบุคคลที่สามอื่นๆ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของพวกเขา (3) การดำเนินการงานและภาระผูกพันที่มอบหมายให้แก่ท่านและลูกค้าตามข้อตกลง เงื่อนไขที่ใช้บังคับ และเอกสารกำกับโปรแกรม และ (4) การยุติการให้บริการและการลบหรือทำให้ลูกค้าลบโซลูชั่นใดๆ ออกจากอุปกรณ์ใดๆ ที่ได้ติดตั้งเอาไว้ เมื่อข้อตกลงการใช้บริการที่เกี่ยวข้องหมดอายุหรือสิ้นสุดลง

14.6. แผนการรับประกัน ส่วนที่ 14.6 นี้จะใช้กับแผนการรับประกัน 

14.6.1. “แผนการรับประกัน” หมายถึงบริการอย่างหนึ่งซึ่งผู้เชี่ยวชาญของผู้จำหน่าย (“ผู้ช่วย”) จะช่วยเหลือท่านในการกำจัดไวรัสหรือมัลแวร์อื่นๆ ซึ่งติดเข้ามาในอุปกรณ์ที่ได้รับการปกป้องของท่านระหว่างระยะเวลาการเป็นสมาชิก โดยถือเป็นการแลกเปลี่ยนสำหรับค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกที่แยกต่างหาก แผนการรับประกันจะจำหน่ายร่วมกับโซลูชั่นป้องกันไวรัสของผู้จำหน่ายหรือโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ (แต่ละโซลูชั่นเรียกกว่า “โซลูชั่นการรักษาความปลอดภัย”) และเสริมการป้องกันที่นำเสนอโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัย

14.6.2. หากท่านขอความช่วยเหลือจากผู้จำหน่ายภายใต้แผนการรับประกัน และหากท่านและอุปกรณ์ของท่านมีคุณสมบัติที่จะได้รับความช่วยเหลือภายใต้ส่วนที่ 14.6.3 ผู้จำหน่ายจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ในการช่วยท่านกำจัดไวรัสหรือมัลแวร์อื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ของท่าน ท่านรับทราบ ยอมรับ และเห็นด้วยว่าความพยายามของผู้จำหน่ายอาจจะไม่เพียงพอที่จะลบไวรัสหรือมัลแวร์อื่นๆ จากอุปกรณ์ของท่าน และผู้จำหน่ายอาจเปลี่ยนแปลง ลบ หรือทำลายข้อมูลบนอุปกรณ์ของท่าน เปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์ หรือแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของอุปกรณ์ของท่านระหว่างการให้บริการ

14.6.3. แผนการรับประกันให้ความคุ้มครอง: (1) เฉพาะอุปกรณ์ที่ท่านซื้อโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง และไม่สามารถถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์อื่น และ (2) เฉพาะไวรัสและมัลแวร์อื่นๆ ที่ติดเข้ามาในอุปกรณ์ระหว่างระยะเวลาการเป็นสมาชิก หลังจากที่ท่านดาวน์โหลดและติดตั้งโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยบนอุปกรณ์ และในขณะที่โซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยกำลังทำงานด้วยการกำหนดมัลแวร์ที่เป็นปัจจุบัน ผู้จำหน่ายอาจยกเลิกแผนการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหากผู้จำหน่ายตัดสินโดยใช้หลักการตัดสินทางธุรกิจแต่เพียงผู้เดียวว่าท่านได้ร้องขอหรือได้รับบริการภายใต้แผนการรับประกันสำหรับอุปกรณ์หนึ่งๆ ที่ไม่ได้อยู่ในแผนการรับประกัน ถ่ายโอนหรือพยายามถ่ายโอนแผนการรับประกันไปให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น หรือละเมิดข้อกำหนดของแผนการรับประกันนี้ 

14.6.4. ในการให้ความช่วยเหลือภายใต้แผนการรับประกัน ผู้จำหน่ายอาจจำเป็นต้องสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ของท่านจากระยะไกล และ/หรืออาจขอให้ท่านติดตั้งซอฟต์แวร์ความช่วยเหลือ (ดังที่ระบุด้านล่าง) ในกรณีที่ท่านรับทราบและยอมรับว่าส่วนที่ 14.8 มีผลบังคับใช้ หากท่านไม่สามารถหรือไม่ดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ความช่วยเหลือบนอุปกรณ์หรือปฏิบัติตามคำแนะนำอื่นๆ ของผู้จำหน่ายหรือผู้ช่วย หรือหากผู้จำหน่ายตัดสินว่าอุปกรณ์ของท่านไม่มีคุณสมบัติที่จะรับการสนับสนุนภายใต้แผนการรับประกัน ผู้จำหน่ายจะไม่ให้บริการภายใต้แผนการรับประกันนี้ ผู้จำหน่ายอาจ (แต่ไม่จำเป็นต้องทำ) ส่งต่อท่านไปยังบริการของผู้จำหน่ายหรือผู้รับจ้างช่วงของผู้จำหน่ายที่จะให้ความช่วยโดยคิดค่าบริการ

14.7. การสนับสนุนเทคโนโลยีแบบพรีเมี่ยม ส่วนที่ 14.7 นี้จะมีผลบังคับใช้ต่อ Avast Total Care, AVG Premium Tech Support, AVG Go และบริการสนับสนุนเทคโนโลยีอื่นๆ (แต่ละบริการเรียกว่า “การสนับสนุนเทคโนโลยีแบบพรีเมี่ยม”) ซึ่งผู้จำหน่ายมีจำหน่ายแยกต่างหากจากโซลูชั่นซอฟต์แวร์ของตน และผู้จำหน่ายรายดังกล่าวอาจช่วยเหลือท่านในการติดตั้ง กำหนดค่า หรือแก้ไขปัญหาใดๆ ของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และ/หรืออุปกรณ์หรือระบบ ซึ่งรวมถึงคอมพิวเตอร์, Mac, แท็บเล็ต, โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลประเภทอื่นๆ, เราเตอร์ไร้สาย, โมเด็มต่อสายเคเบิลหรือเราเตอร์อื่นๆ, เครื่องพิมพ์, กล้องถ่ายรูปดิจิทัล, เกมคอนโซล, เครื่องเล่นสื่อ, Smart TV, เครื่องเล่น DVD/Blu-Ray 

14.7.1. ในการให้การสนับสนุนเทคโนโลยีแบบพรีเมี่ยม ผู้ช่วยจะใช้ความพยายามที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์เพื่อช่วยเหลือท่านเกี่ยวกับปัญหาที่ท่านกำลังประสบอยู่ อย่างไรก็ดี ผู้ช่วยอาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาของท่านได้เนื่องด้วยความหลากหลายและความซับซ้อนของเทคโนโลยีที่มีในตลาด ตัวอย่างเช่น ปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจากผู้ผลิต หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าของอุปกรณ์ที่ทำให้ปัญหาพ้นวิสัยหรือยากเกินไปสำหรับผู้ช่วยในการวินิจฉัยหรือแก้ไขอย่างถูกต้อง ดังนั้น ท่านรับทราบและยอมรับในที่นี้ว่าความพยายามของผู้จำหน่ายอาจไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาที่ท่านระบุ หรือปัญหาเหล่านั้นอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที

14.7.2. ในการให้การสนับสนุนเทคโนโลยีแบบพรีเมี่ยม ผู้ช่วยอาจจำเป็นต้องสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ของท่านจากระยะไกล และ/หรืออาจขอให้ท่านติดตั้งซอฟต์แวร์ความช่วยเหลือ ในกรณีที่ท่านรับทราบและยอมรับว่าส่วนที่ 14.8 มีผลบังคับใช้ หากท่านไม่สามารถหรือไม่ดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ความช่วยเหลือบนอุปกรณ์หรือปฏิบัติตามคำแนะนำอื่นๆ ของผู้จำหน่ายหรือผู้ช่วย หรือหากผู้จำหน่ายตัดสินว่าอุปกรณ์ของท่านไม่มีคุณสมบัติที่จะรับการสนับสนุนภายใต้การสมัครรับการสนับสนุนเทคโนโลยีแบบพรีเมี่ยม ผู้จำหน่ายจะไม่ให้การสนับสนุนเทคโนโลยีแบบพรีเมี่ยม

14.8. การเข้าถึงระยะไกล; ซอฟต์แวร์ความช่วยเหลือ

14.8.1. การเข้าถึงระยะไกล เมื่อให้บริการภายใต้แผนการรับประกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนเทคโนโลยีแบบพรีเมี่ยมหรือโดยเชื่อมโยงกับบริการอื่นๆ ผู้จำหน่ายหรือผู้ช่วยอาจจำเป็นเชื่อมต่อและควบคุมอุปกรณ์ของท่านจากระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาที่ท่านกำลังประสบอยู่ ในเซสชันการเชื่อมต่อระยะไกลนี้:

(ก) ผู้ช่วยอาจจำเป็นต้องเปิดใช้งานสคริปต์ต่างๆ บนอุปกรณ์ของท่าน เปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าของอุปกรณ์ ติดตั้งและถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ และดำเนินการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ต่ออุปกรณ์และ/หรือการติดตั้งซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์นั้นๆ ตามความจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาของท่าน ท่านเข้าใจว่าผู้ช่วยอาจดำเนินการแต่ไม่มีข้อผูกพันที่จะติดตั้งและถอนเครื่องมือซอฟต์แวร์ต่างๆ ของเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือบุคคลที่สามซึ่งผู้ช่วยคิดว่าจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อช่วยเหลือท่านเกี่ยวกับปัญหาที่ท่านกำลังประสบ ส่วนประกอบต่างๆ ของซอฟต์แวร์นั้นได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์

(ข) ท่านรับทราบและยอมรับว่าการอนุญาตให้ผู้ช่วยสร้างเซสชันการเชื่อมต่อจากระยะไกลหมายความว่าท่านให้สิทธิ์แก่ผู้จำหน่าย (และพันธมิตรและผู้รับจ้างที่ปฏิบัติในนามของผู้จำหน่าย) ในการเข้าถึงอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายของท่าน (โดยขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายของท่าน) อย่างเต็มที่หรือมีข้อจำกัด และอนุญาตให้ผู้จำหน่ายทำการดัดแปลงตามลักษณะที่ระบุไว้ข้างต้นหรือลักษณะอื่นๆ ตามคำแนะนำของผู้ช่วยในระหว่างการส่งมอบโซลูชั่น ท่านรับทราบและยอมรับว่าผู้ช่วยหรือการปฏิบัติของท่านตามคำแนะนำของผู้ช่วยนั้นอาจเปลี่ยนแปลง ลบ หรือทำลายซอฟต์แวร์หรือข้อมูลบนอุปกรณ์ของท่าน เปลี่ยนอุปกรณ์ การตั้งค่าซอฟต์แวร์หรือเครือข่าย หรือแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือเครือข่ายของท่าน

(ค) ท่านรับทราบและยอมรับว่าผู้ช่วยอาจมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลใดๆ ที่เก็บบันทึกไว้ในอุปกรณ์ของท่าน ผู้ช่วยได้รับการฝึกอบรมไม่ให้เข้าถึงข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจากข้อมูลที่จำเป็นอย่างแท้จริงต่อการแก้ไขปัญหาซึ่งท่านได้ขอรับการสนับสนุนจากผู้ช่วย อย่างไรก็ตาม ท่านจะต้องไม่อยู่ที่หน้าจออุปกรณ์ของท่านเพื่อสำรวจการดำเนินการของผู้ช่วยในขณะที่ผู้ช่วยกำลังส่งมอบโซลูชั่นในอุปกรณ์ของท่าน ท่านจะมีโอกาสที่จะจบเซสชันการสนับสนุนแบบทันทีได้ทุกเมื่อด้วยการบอกกล่าวต่อผู้ช่วยหรือตัดการเชื่อมต่อเซสชันการเชื่อมต่อระยะไกล

14.8.2. ซอฟต์แวร์ความช่วยเหลือ 

(ก) ในฐานะเงื่อนไขข้อหนึ่งของการให้บริการภายใต้แผนการรับประกัน การสนับสนุนเทคโนโลยีแบบพรีเมี่ยม หรือบริการอื่นๆ ผู้จำหน่ายหรือผู้ช่วยอาจแนะนำให้ท่านดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ (“ซอฟต์แวร์ความช่วยเหลือ”) ลงในอุปกรณ์เพื่ออนุญาตให้ผู้ช่วยมีสิทธิ์เข้าถึงอุปกรณ์ของท่านจากระยะไกล รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และการทำงานของอุปกรณ์ วินิจฉัย และแก้ไขปัญหา และเปลี่ยนการตั้งค่าของอุปกรณ์ นอกจากนี้ ท่านอาจจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอื่นๆ จากผู้จำหน่ายหรือผู้ช่วย 

(ข) หากท่านหรือผู้ช่วยติดตั้งซอฟต์แวร์ความช่วยเหลือลงในอุปกรณ์ใดๆ ซอฟต์แวร์ความช่วยเหลือดังกล่าว:

(1) อาจขอให้ท่านเปิดใช้งานในอุปกรณ์ของท่าน หากท่านไม่ดำเนินการเปิดใช้งานให้เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่ผู้ช่วยร้องขอหรือตามที่ซอฟต์แวร์ความช่วยเหลือได้เตือน ซอฟต์แวร์ความช่วยเหลืออาจไม่ทำงานจนกว่าการเปิดใช้งานจะเสร็จสมบูรณ์ 

(2) อาจสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ของผู้จำหน่าย (หรือของพันธมิตรหรือผู้รับจ้าง) เป็นประจำเพื่อ (1) ตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านได้รับบริการทั้งหมดและซอฟต์แวร์ที่ท่านมีสิทธิ์ได้รับในฐานะส่วนหนึ่งของโซลูชั่นของท่าน (2) ช่วยให้ท่านสามารถเปิดเซสชันการสนทนากับผู้ช่วยได้ในทันทีในฐานะส่วนหนึ่งของโซลูชั่นของท่าน หรือ (3) มอบสิทธิ์ให้ท่านสามารถเข้าถึงเครื่องมือบริการตนเองบางชนิดได้ในฐานะส่วนหนึ่งของโซลูชั่นของท่าน

(3) อาจทำงานบนอุปกรณ์ของท่านอย่างสม่ำเสมอตามค่าเริ่มต้นและทำงานต่างๆ บนพื้นหลังซึ่งช่วยบำรุงรักษาให้อุปกรณ์ของท่านมีสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยเมื่อทำงาน ซอฟต์แวร์อาจเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของท่าน ซึ่งร่วมถึงข้อกำหนดด้านเทคนิค ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดและ/หรือติดตั้ง การอัปเดตและการอัปเกรด ความพร้อมใช้งานและสถานะของซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของท่าน การสำรองข้อมูลและไฟร์วอลล์ ตัวระบุต่างๆ ที่ไม่ซ้ำกัน ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของระบบและซอฟต์แวร์ สถานะการเชื่อมต่อเครือข่าย อุปกรณ์รอบข้างที่เชื่อมต่อและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อ และข้อมูลที่คล้ายกัน ข้อมูลนี้จะช่วยให้ผู้จำหน่ายสามารถป้องกันปัญหาหลายประการที่เกิดขึ้นบ่อยซึ่งท่านอาจกำลังประสบอยู่ รวมทั้งสามารถระบุปัญหาที่ท่านอาจกำลังขอรับการสนับสนุนจากผู้จำหน่ายได้อย่างรวดเร็ว

ปิด

เกือบเสร็จแล้ว!

โปรดดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์โดยคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลดแล้วดำเนินการตามคำแนะนำ

กำลังเริ่มการดาวน์โหลด...
หมายเหตุ: หากการดาวน์โหลดไม่เริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ คลิกที่นี่
คลิกไฟล์นี้เพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง Avast