Υποστηρίζουμε προγράμματα περιήγησης, όχι δεινόσαυρους. Ενημερώστε το πρόγραμμα περιήγησης αν θέλετε να βλέπετε σωστά το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας.

END USER LICENSE AGREEMENT

Έκδοση 1.5 (9/7/2017)

Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη

Διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας άδειας χρήσης τελικού χρήστη (η «Συμφωνία») πριν χρησιμοποιήσετε τη Λύση (όπως ορίζεται παρακάτω). Το παρόν αποτελεί νομικά δεσμευτική σύμβαση με την Avast Software s.r.o. (εταιρεία συσταθείσα σύμφωνα με τη νομοθεσία της Τσεχικής Δημοκρατίας) όσον αφορά τις Λύσεις με την επωνυμία «AVAST», με την Avast Software B.V. (εταιρεία συσταθείσα σύμφωνα με τη νομοθεσία των Κάτω Χωρών που είναι ο νόμιμος διάδοχος της AVG Netherlands B.V.) όσον αφορά τις Λύσεις με την επωνυμία «AVG» ή με την Privax Limited (εταιρεία συσταθείσα σύμφωνα με τη νομοθεσία της Αγγλίας και της Ουαλίας) όσον αφορά τις Λύσεις με τις επωνυμίες «HIDE MY ASS!» ή «HMA!» (Οι εταιρείες Avast Software s.r.o., AVG Netherlands BV και Privax Limited, όπως ισχύει, αναφέρονται μεμονωμένα ως ο «Προμηθευτής»). Με την ηλεκτρονική συγκατάθεσή σας, την εγκατάσταση της Λύσης ή τη χρήση της Λύσης, αποδέχεστε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, εξ ονόματός σας και εξ ονόματος οποιασδήποτε άλλης οντότητας ή ατόμου που εκπροσωπείτε ή για του οποίου τη Συσκευή αποκτάτε Λύσεις από τον Προμηθευτή (συλλογικά αποκαλούμενοι «εσείς»). Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, μην συνεχίσετε τη διαδικασία εγκατάστασης και διαγράψτε ή καταστρέψτε όλα τα αντίγραφα της Λύσης που βρίσκονται στην κατοχή σας.

Η παρούσα Συμφωνία σχετίζεται με την εκ μέρους σας χρήση ορισμένου λογισμικού ή υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων τυχόν αναβαθμίσεων ή ενημερώσεων αυτών) που παρέχονται από τον Προμηθευτή (έκαστη αποκαλούμενη «Λύση») και της σχετικής Τεκμηρίωσης. Στην παρούσα Συμφωνία, ως «Τεκμηρίωση» νοείται οποιοδήποτε εγχειρίδιο χρήσης και οδηγίες που συνοδεύουν τη Λύση και παρέχονται από τον Προμηθευτή. Ως «Ισχύοντες όροι» ορίζονται συλλογικά η Περίοδος συνδρομής και οι διαφορετικοί τύποι Συσκευών, ο Επιτρεπόμενος αριθμός συσκευών, άλλοι περιορισμοί που περιγράφονται στην ενότητα 2, η Τεκμηρίωση ή τα έγγραφα συναλλαγής σύμφωνα με τα οποία αποκτήσατε τη Λύση. Η παρούσα Συμφωνία ακυρώνει και αντικαθιστά οποιαδήποτε πρότερη συμφωνία που αφορά προηγούμενη έκδοση της Λύσης.

Ο Προμηθευτής δύναται να τροποποιήσει την παρούσα Συμφωνία ανά πάσα στιγμή, κατόπιν ειδοποίησής σας σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. Η συνεχιζόμενη χρήση εκ μέρους σας ή η απόφαση να μην ζητήσετε επιστροφή χρημάτων για μια Λύση ανά πάσα στιγμή μετά την παρέλευση 30 ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης συνιστά την εκ μέρους σας αποδοχή της τροποποίησης της παρούσας Συμφωνίας. Ο Προμηθευτής ενδέχεται να σας ζητήσει να αποδεχτείτε την τροποποιημένη Συμφωνία προκειμένου να εξακολουθήσετε τη χρήση των Λύσεων που αγοράσατε στο παρελθόν. Αν δεν αποδεχθείτε την τροποποίηση της παρούσας Συμφωνίας, ο Προμηθευτής ενδέχεται να καταγγείλει την εκ μέρους σας χρήση των εν λόγω Λύσεων. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή των Τελών που καταβλήθηκαν για τις Λύσεις (προϋπολογιζόμενη για το χρονικό διάστημα της Περιόδου συνδρομής που δεν έχει λήξει ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί), ακολουθώντας τις οδηγίες στη διεύθυνση https://www.avast.com/en-us/faq.php?article=‌AVKB24#idt_0440 (where Vendor is Avast Software s.r.o) or https://support.avg.com/SupportArticleView?l‌=en&urlName=What-is-AVG-refund-policy (εφόσον ο Προμηθευτής είναι η AVG Netherlands BV) ή τη διεύθυνση http://www.hidemyass.com/legal/refunds (where Vendor is Privax Limited).

1. Άδεια χρήσης

Ο Προμηθευτής σάς χορηγεί μια μη αποκλειστική άδεια χρήσης για τη χρήση της Λύσης και της Τεκμηρίωσης για τη συμφωνηθείσα χρονική περίοδο που καθορίζεται στην ενότητα Ισχύοντες όροι, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επεκτάσεων ή ανανεώσεων αυτής (η «Περίοδος συνδρομής»), υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας.

2. Επιτρεπόμενη χρήση της Λύσης

2.1. Μπορείτε να εγκαταστήσετε τη Λύση για χρήση ή υποστήριξη ενός συμφωνημένου αριθμού συσκευών (ο «Επιτρεπόμενος αριθμός συσκευών»), στις οποίες περιλαμβάνονται κινητά τηλέφωνα, smartphone, tablet, συσκευές δικτύου κινητής τηλεφωνίας, άλλες κινητές συσκευές (έκαστη αποκαλούμενη «Κινητή συσκευή»), προσωπικοί υπολογιστές, συσκευές με δυνατότητα σύνδεσης στο Internet ή άλλες συσκευές που είναι συμβατές με τη Λύση (έκαστη αποκαλούμενη «Συσκευή», συμπεριλαμβανομένων όλων των Κινητών συσκευών) όπως υποδεικνύεται στην ενότητα Ισχύοντες όροι και αποκλειστικά για τους ακόλουθους σκοπούς:

2.1.1. σε περίπτωση Λύσεων που προσδιορίζονται από τον προμηθευτή ως λύσεις εταιρικής, εμπορικής ή επιχειρηματικής χρήσης (έκαστη αποκαλούμενη «Επιχειρηματική λύση») από εσάς ή τους συνεργάτες σας (οντότητες που σας ελέγχουν, ελέγχονται από εσάς ή βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο με εσάς), για εσωτερικούς επιχειρηματικούς σκοπούς. Σε περίπτωση της εν λόγω χρήσης της Επιχειρηματικής λύσης από τους συνεργάτες σας, φέρετε την ευθύνη για τη συμμόρφωση των συνεργατών σας με την παρούσα Συμφωνία και οποιαδήποτε παραβίαση αυτής από κάποιο συνεργάτη σας θα θεωρηθεί παραβίαση εκ μέρους σας. Τυχόν υποχρεώσεις του Προμηθευτή σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία αφορούν αποκλειστικά εσάς και όχι τους συνεργάτες σας που χρησιμοποιούν την Επιχειρηματική λύση σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία.

2.1.2. Σε περίπτωση όλων των άλλων Λύσεων (έκαστη αποκαλούμενη «Καταναλωτική λύση»), από εσάς ή μέλη της οικογένειάς σας για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς.

2.2. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας της Λύσης.

2.3. Υπό την προϋπόθεση ότι η Λύση έχει διαμορφωθεί για χρήση σε δίκτυο, μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε τη Λύση σε έναν ή περισσότερους διακομιστές αρχείων, για χρήση σε μεμονωμένο τοπικό δίκτυο, για μόνο έναν από τους δύο ακόλουθους σκοπούς:

2.3.1. Για τη μόνιμη εγκατάσταση της Λύσης σε μονάδα σκληρού δίσκου ή άλλη συσκευή αποθήκευσης για έως και τον Επιτρεπόμενο αριθμό συσκευών ή

2.3.2. Για χρήση της Λύσης στο εν λόγω μεμονωμένο τοπικό δίκτυο, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των διαφορετικών Συσκευών στις οποίες χρησιμοποιείτε τη Λύση δεν υπερβαίνει τον Επιτρεπόμενο αριθμό συσκευών.

2.4. Η ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Ή Η ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ Ή ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΛΙΚΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.

3. Αναβαθμίσεις και ενημερώσεις

Ο Προμηθευτής μπορεί, κατά διαστήματα κατά τη διάρκεια της Περιόδου συνδρομής και χωρίς τη ρητή άδεια ή συναίνεσή σας, να αναπτύξει ενημερώσεις ή προϊόντα αντικατάστασης για οποιαδήποτε Λύση και, ως αποτέλεσμα της εν λόγω ανάπτυξης, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σχετική Λύση ή Συσκευή (ή ορισμένες λειτουργίες της Συσκευής), έως ότου ολοκληρωθεί η εγκατάσταση ή ενεργοποίηση της ενημέρωσης. Οι ενημερώσεις θεωρούνται τμήμα της Λύσης για όλους τους σκοπούς στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας. Οι ενημερώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν προσθήκες αλλά και αφαιρέσεις οποιασδήποτε συγκεκριμένης δυνατότητας ή λειτουργικότητας που προσφέρει η Λύση ή να την αντικαθιστούν πλήρως και το περιεχόμενο, οι δυνατότητες και η λειτουργικότητα της ενημερωμένης Λύσης εναπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια του Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής ή η Συσκευή σας δεν υποχρεούνται να σας προσφέρουν την επιλογή απόρριψης ή καθυστέρησης της λήψης ενημερώσεων, αλλά σε κάθε περίπτωση ενδέχεται να απαιτείται η λήψη και έγκριση της εγκατάστασης όλων των διαθέσιμων ενημερώσεων, ούτως ώστε να επωφεληθείτε από τη Λύση στο έπακρο. Ο προμηθευτής ενδέχεται να διακόψει την παροχή υποστήριξης για μια Λύση έως ότου αποδεχθείτε και εγκαταστήσετε όλες τις ενημερώσεις. Κατά τη διακριτική του ευχέρεια, ο Προμηθευτής καθορίζει πότε και αν απαιτούνται ενημερώσεις και δεν υποχρεούται να καταστήσει οποιεσδήποτε ενημερώσεις διαθέσιμες σε εσάς. Κατά τη διακριτική του ευχέρεια, ο Προμηθευτής μπορεί να διακόψει την παροχή ενημερώσεων για οποιαδήποτε έκδοση της Λύσης πέραν της πιο πρόσφατης έκδοσης ή την παροχή ενημερώσεων που υποστηρίζουν τη χρήση της Λύσης σε συνδυασμό με οποιεσδήποτε εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων, προγραμμάτων email, προγραμμάτων περιήγησης και άλλου λογισμικού με το οποίο έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί η Λύση.

4. Δικαιώματα ιδιοκτησίας

4.1. Οι Λύσεις και η Τεκμηρίωση αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Προμηθευτή και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, τις διατάξεις διεθνών συνθηκών και άλλη ισχύουσα νομοθεσία της χώρας στην οποία χρησιμοποιείτε τη Λύση. Η δομή, η οργάνωση και ο κώδικας της Λύσης αποτελούν πολύτιμα εμπορικά μυστικά και θεωρούνται εμπιστευτικές πληροφορίες του Προμηθευτή. Στο βαθμό που παρέχετε στον Προμηθευτή σχόλια ή προτάσεις σχετικά με τη Λύση, παρέχετε το δικαίωμα και την άδεια διατήρησης και χρήσης των εν λόγω σχολίων ή προτάσεων σε τρέχοντα ή μελλοντικά προϊόντα ή υπηρεσίες, χωρίς παροχή περαιτέρω αποζημίωσης σε εσάς και χωρίς την έγκρισή σας όσον αφορά την εν λόγω διατήρηση ή χρήση.

4.2. Εκτός όπως ορίζεται στην παρούσα Συμφωνία, η εκ μέρους σας κατοχή, εγκατάσταση και χρήση μιας Λύσης δεν σας παρέχει δικαιώματα ή κυριότητα οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί της Λύσης ή της Τεκμηρίωσης. Ο Προμηθευτής διατηρεί όλα τα δικαιώματα επί της Λύσης και της Τεκμηρίωσης, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών πνευματικών δικαιωμάτων, πατέντων, δικαιωμάτων επί εμπορικών μυστικών, εμπορικών σημάτων και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

5. Περιορισμοί

5.1. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή ή χρήση της Λύσης ή της Τεκμηρίωσης, εκτός όπως ορίζεται στην ενότητα 2 της παρούσας Συμφωνίας. Δεν επιτρέπεται σε εσάς και οποιοδήποτε τρίτο μέρος: (i) να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε αριθμό άδειας χρήσης, συνδυασμό ονόματος χρήστη/κωδικού πρόσβασης ή άλλο κωδικό ή αριθμό εξουσιοδότησης που παρέχεται από τον Προμηθευτή σε συνδυασμό με οποιαδήποτε Λύση, σε περισσότερες Συσκευές από τον αριθμό Συσκευών που καθορίζεται στους Ισχύοντες όρους, (ii) να αποκαλύψετε οποιονδήποτε αριθμό άδειας χρήσης, συνδυασμό ονόματος χρήστη/κωδικού πρόσβασης ή άλλο κωδικό ή αριθμό εξουσιοδότησης σε οποιοδήποτε μέρος πλην του Προμηθευτή ή των επίσημων εκπροσώπων αυτού, (iii) εκτός αν επιτρέπεται ρητά από το νόμο, (Α) να προβείτε σε αποσυμπίληση, αποσυναρμολόγηση, απομεταγλώττιση, μετάφραση, ανακατασκευή, μετασχηματισμό ή εξαγωγή οποιασδήποτε Λύσης ή τμήματος της Λύσης (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, σχετικών υπογραφών κακόβουλου λογισμικού και διαδικασιών ανίχνευσης κακόβουλου λογισμικού) ή (Β) να αλλάξετε, τροποποιήσετε ή άλλως μεταβάλετε οποιαδήποτε Λύση (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σχετικών υπογραφών κακόβουλου λογισμικού και διαδικασιών ανίχνευσης κακόβουλου λογισμικού), (iv) να δημοσιεύσετε, μεταπωλήσετε, διανείμετε, αναμεταδώσετε, μεταδώσετε, γνωστοποιήσετε, μεταβιβάσετε, ενεχυριάσετε, ενοικιάσετε, μοιραστείτε ή χορηγήσετε παρεπόμενη άδεια χρήσης οποιασδήποτε Λύσης, (v) εκτός αν επιτρέπεται ρητά από την παρούσα Συμφωνία ή τους Ισχύοντες όρους, να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε Λύση για τη διαχείριση εγκαταστάσεων τρίτων μερών ή να παράσχετε σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος πρόσβαση στη χρήση οποιασδήποτε Λύσης σε γραφείο εξυπηρέτησης, υπηρεσία χρονομερισμού, συνδρομητική υπηρεσία ή πάροχο υπηρεσιών εφαρμογών ή άλλη παρόμοια βάση, (vi) να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε Λύση για την παροχή ή ανάπτυξη προϊόντος ή υπηρεσίας που ανταγωνίζεται τη Λύση, (vii) να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε Λύση με τρόπο που παραβιάζει τη δημοσιευμένη πολιτική εύλογης χρήσης του Προμηθευτή, (viii) να χρησιμοποιήσετε ή να αποπειραθείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε Λύση για την αποστολή, αποθήκευση ή μετάδοση δεδομένων, πληροφοριών ή υλικών που: παραβιάζουν την πνευματική ιδιοκτησία ή άλλα δικαιώματα τρίτων μερών, περιέχουν παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό ή με άλλο τρόπο ανάρμοστο υλικό οποιουδήποτε είδους ή να προκαλέσετε βλάβη, απενεργοποιήσετε ή παρεμποδίσετε τη λειτουργία της Λύσης με οποιονδήποτε τρόπο, (ix) να αποκτήσετε ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιαδήποτε Λύση ή σε δίκτυα που έχουν συνδεθεί με αυτήν ή με περιεχόμενο που έχει αποθηκευτεί ή παραδίδεται μέσω αυτής με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών εισβολής, πλαστογράφησης ή απόπειρας παράκαμψης ή ανατροπής οποιωνδήποτε τειχών προστασίας ή άλλων τεχνολογικών ή άλλων μέτρων ασφαλείας, (x) να προβείτε σε έλεγχο ή αξιολόγηση ή να δημοσιεύσετε αποτελέσματα ελέγχου ή αξιολόγησης για οποιαδήποτε Λύση χωρίς την πρότερη γραπτή έγκριση του Προμηθευτή ή (xi) να προβείτε σε ανατροπή, παράκαμψη ή απόπειρα ανατροπής ή παράκαμψης ή να εξουσιοδοτήσετε ή να βοηθήσετε οποιοδήποτε τρίτο μέρος να προβεί σε ανατροπή ή παράκαμψη των ελέγχων σχετικά με την εγκατάσταση ή χρήση των αντιγράφων οποιασδήποτε Λύσης.

5.2. Ορισμένες Λύσεις παρέχουν σε εσάς ή σε άλλο χρήστη προνόμια διαχείρισης, τα οποία, μεταξύ άλλων, μπορεί να επιτρέπουν στο διαχειριστή να παρακολουθεί άλλες Συσκευές ή/και την κατάσταση Λύσεων που χρησιμοποιούνται σε άλλες Συσκευές, όπως για παράδειγμα την κατάσταση της συνδρομής ή ειδοποιήσεις και μηνύματα σχετικά με τη Λύση. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι θα ασκείτε δικαιώματα διαχειριστή μόνο σε σχέση με τις Συσκευές και τις Λύσεις για τις οποίες είστε εξουσιοδοτημένος και για κανέναν άλλο σκοπό. Δηλώνετε επίσης και εγγυάστε ότι έχετε την αρμοδιότητα να αποδεχθείτε την παρούσα Συμφωνία και να εγκαταστήσετε τη Λύση στις Συσκευές, εκ μέρους των ιδιοκτητών και χρηστών των σχετικών διαχειριζόμενων Συσκευών, και ότι με το παρόν αποδέχεστε αυτήν τη Συμφωνία εξ ονόματός τους.

5.3. Ορισμένες Λύσεις μπορεί να σας παρέχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύσετε ή να μοιραστείτε δημόσια με άλλα άτομα περιεχόμενο που έχετε δημιουργήσει ή αποκτήσει από άλλες πηγές (το «Περιεχόμενο χρήστη»). Διατηρείτε όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που κατέχετε ήδη βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας επί του Περιεχομένου χρήστη που δημοσιεύετε ή μοιράζεστε μέσω της Λύσης, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων, αδειών χρήσης και λοιπών όρων της παρούσας Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υποκείμενων δικαιωμάτων τρίτων επί οποιουδήποτε Περιεχομένου χρήστη που ενδέχεται να χρησιμοποιήσετε ή να τροποποιήσετε. Χορηγείτε στον Προμηθευτή μη αποκλειστικό, απεριόριστο, ανεπιφύλακτο, παγκόσμιο, αμετάκλητο, διαρκές και δωρεάν δικαίωμα και άδεια χρήσης, αντιγραφής, καταγραφής, διανομής, αναπαραγωγής, αποκάλυψης, πώλησης, μεταπώλησης, υποαδειοδότησης (μέσω πολλαπλών επιπέδων), τροποποίησης, εμφάνισης, δημόσιας εκτέλεσης, μετάδοσης, δημοσίευσης, αναμετάδοσης, μετάφρασης, δημιουργίας παράγωγων έργων και άλλου είδους εκμετάλλευσης, με οποιονδήποτε τρόπο, του συνόλου ή μέρους του Περιεχομένου χρήστη που δημοσιεύετε ή μοιράζεστε μέσω μιας Λύσης (και παράγωγων έργων αυτού), αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό παροχής των Λύσεων σε εσάς στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας. Κάθε φορά που δημοσιεύετε ή κοινοποιείτε Περιεχόμενο χρήστη, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε συμπληρώσει το έτος ενηλικίωσης της χώρας στην οποία κατοικείτε και ότι είστε ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας ή ότι έχετε λάβει κάθε κατάλληλη συγκατάθεση από το γονέα ή το νόμιμο κηδεμόνα οποιουδήποτε ανηλίκου που εμφανίζεται ή συμβάλλει σε οποιοδήποτε τμήμα του Περιεχομένου χρήστη που δημοσιεύετε ή κοινοποιείτε και ότι, όσον αφορά το εν λόγω Περιεχόμενο χρήστη: (i) είστε ο μοναδικός δημιουργός και κάτοχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων δικαιωμάτων επί του Περιεχομένου χρήστη ή έχετε νόμιμο δικαίωμα να δημοσιεύσετε ή να κοινοποιήσετε το Περιεχόμενο χρήστη και ότι χορηγείτε στον Προμηθευτή το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσει όπως περιγράφεται στην παρούσα ενότητα, χωρίς καμία υποχρέωση του Προμηθευτή να εξασφαλίσει τη συναίνεση οποιουδήποτε τρίτου μέρους και χωρίς να δημιουργείτε οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη για τον Προμηθευτή, (ii) το Περιεχόμενο χρήστη είναι ακριβές, (iii) το Περιεχόμενο χρήστη δεν παραβιάζει και, όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις του Προμηθευτή και την εκμετάλλευσή του όπως ορίζεται στην παρούσα Συμφωνία, δεν πρόκειται να παραβιάσει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτων και (iv) το Περιεχόμενο χρήστη δεν παραβιάζει την παρούσα Συμφωνία, ούτε προκαλεί τραυματισμό ή βλάβη σε οποιοδήποτε πρόσωπο.

6. Περιορισμένη εγγύηση, αποποιήσεις ευθυνών και απαλλαγή ευθύνης

6.1. Με την επιφύλαξη του εναπομένοντος τμήματος της παρούσας ενότητας 6, ο Προμηθευτής εγγυάται ότι η Λύση θα λειτουργήσει ή θα εκτελεστεί επαρκώς σύμφωνα με την Τεκμηρίωση για περίοδο τριάντα (30) ημερών από την αρχική παραλαβή της Λύσης. Για τη λήψη απαίτησης βάσει εγγύησης, πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που παρέχονται από την πηγή από την οποία αγοράσατε τη Λύση. Αν η Λύση δεν λειτουργήσει ουσιαστικά σύμφωνα με την Τεκμηρίωση, η πλήρης και αποκλειστική ευθύνη του Προμηθευτή και των διανομέων και αντιπροσώπων αυτού και η μόνη και αποκλειστική δική σας δέσμευση περιορίζεται, κατά την επιλογή του Προμηθευτή, στις ακόλουθες επιλογές: (i) αντικατάσταση της Λύσης ή (ii) επιστροφή της Λύσης με σκοπό την παραλαβή επιστροφής των τελών και χρεώσεων που καταβλήθηκαν για τη Λύση (τα «Τέλη»). Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο για τη Λύση όπως παραδίδεται αρχικά και δεν ισχύει για ενημερώσεις ή ελαττώματα που προκαλούνται από το συνδυασμό, τη λειτουργία ή τη χρήση της Λύσης με λογισμικό, υλικό ή άλλο υλικό το οποίο δεν παρέχεται από τον Προμηθευτή ή από Συσκευές, λογισμικό ή άλλο υλικό που δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Προμηθευτή που καθορίζονται στην Τεκμηρίωση.

6.2. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΟΥ ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ Ή ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΛΥΣΗΣ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ. Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Ή ΤΟΥΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΑΥΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, Η ΛΥΣΗ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΡΗΤΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΩΝ ΠΟΥ ΕΝΝΟΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ, ΚΟΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΕΝΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΟΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ, ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΟΤΙ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΩΣΤΑ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΣΚΕΥΗ Ή ΜΕ ΚΑΘΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΥΛΙΚΟΥ Ή/ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΟΤΙ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ Ή ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕΣΩ INTERNET.

6.3. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΥΧΟΝ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΩΣ ΛΥΣΕΙΣ «ΔΩΡΕΑΝ», «ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ» Ή «ΕΚΔΟΣΗ BETA») ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΣΗ «ΩΣ ΕΧΕΙ», «ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ» ΚΑΙ «ΟΠΩΣ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ», ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

6.4. Ο Προμηθευτής αποποιείται πάσας ευθύνης για τη Λύση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν απωλειών ή ευθυνών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα δεδομένων που έχουν χαθεί ή καταστραφεί λόγω της Λύσης. Ο Προμηθευτής δεν εγγυάται ότι τα δεδομένα σας θα αποθηκεύονται με ασφάλεια. Η Λύση ενδέχεται να εκτελέσει αλλαγές στη Συσκευή σας οι οποίες ενδεχομένως να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργικότητά της, όπως η διαγραφή αρχείων συστήματος ή εφαρμογών που αναγνωρίζονται (σωστά ή εσφαλμένα) από τη Λύση ως μολυσμένα. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε τις εν λόγω αλλαγές στη Συσκευή σας που ενδέχεται να προκύψουν ως αποτέλεσμα της εκ μέρους σας χρήσης της Λύσης. Η Λύση δεν διαθέτει ανοχή σφαλμάτων και ως εκ τούτου δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε επικίνδυνα περιβάλλοντα που απαιτούν ασφαλή απόδοση.

6.5. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΥΤΟΥ Ή ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕ ΑΥΤΟΝ (ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ «ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ») Ή ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ, ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ ΤΗΣ, ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Η ΛΥΣΗ Ή ΑΛΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΥΤΟΥ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΥΜΩΝ Ή ΈΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ, ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ Ή ΕΙΔΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ Ή ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ (ΑΜΕΣΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Ή ΛΥΣΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ), ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΛΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ή ΤΗΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΛΥΣΗ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ. ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΑΛΛΟΙΩΣΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ, ΚΛΟΠΗ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΚΟΥΣΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ, ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ή ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΛΥΣΗ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΗΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΙΤΙΑΣ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΔΟΛΑΡΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (US$5,00) Ή ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ.

6.6. ΟΙ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ Ή ΑΠΑΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

7. Ιδιωτικό απόρρητο, επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών

7.1. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Λύση μπορεί να επικοινωνεί αυτόματα με την τεχνολογία του Προμηθευτή που βασίζεται στο cloud προκειμένου να λειτουργήσει και να καταστήσει πιο αποτελεσματικές τις Λύσεις και τα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες του Προμηθευτή. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την εν λόγω επικοινωνία μόνο εάν καταργήσετε την εγκατάσταση της Λύσης.

7.2. Ο Προμηθευτής επεξεργάζεται ορισμένες πληροφορίες και δεδομένα (στα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνονται πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσωπική αναγνώριση ατόμων ή/και προσωπικά δεδομένα) τα οποία σχετίζονται με: (i) το χρήστη της Λύσης ή/και οποιασδήποτε Συσκευής στην οποία χρησιμοποιείται η Λύση, (ii) τη Λύση ή/και οποιαδήποτε Συσκευή στην οποία χρησιμοποιείται η Λύση, σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου του Προμηθευτή που βρίσκεται στη διεύθυνση www.avast.com (εφόσον ο Προμηθευτής είναι η Avast Software s.r.o), τη διεύθυνση www.avg.com (εφόσον ο Προμηθευτής είναι η AVG Netherlands BV) ή τη διεύθυνση www.hidemyass.com (εφόσον ο Προμηθευτής είναι η Privax Limited).

8. Τερματισμός

Η παρούσα Συμφωνία καταγγέλλεται αμέσως σε περίπτωση εκ μέρους σας παραβίασης οποιασδήποτε υποχρέωσης που περιέχεται στο παρόν (συμπεριλαμβανομένων παραβιάσεων των υποχρεώσεων που προσδιορίζονται στις ενότητες 2, 5 ή 9, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα τη στέρηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων διατηρείτε επί της λήψης ενημερώσεων για τη Λύση ή επιστροφής των καταβεβλημένων Τελών). Ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα επί οποιωνδήποτε άλλων δεσμεύσεων διατίθενται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε περίπτωση που η εκ μέρους σας παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας επηρεάζει αρνητικά τον Προμηθευτή ή τους διανομείς ή αντιπροσώπους αυτού. Οι περιορισμοί ευθύνης και οι αποποιήσεις εγγυήσεων και ευθυνών για βλάβες που περιέχονται στο παρόν υπερισχύουν της καταγγελίας της παρούσας Συμφωνίας. Ο Προμηθευτής δεν παραιτείται από καμία διάταξη του παρόντος έως ότου παράσχει την εν λόγω γραπτή και υπογεγραμμένη παραίτηση. Αν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας κριθεί άκυρη ή μη εκτελεστή, το εναπομένον τμήμα της παρούσας Συμφωνίας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και εκτελεστότητα.

9. Περιορισμένα δικαιώματα της κυβέρνησης των Η.Π.Α.

Όλες οι Λύσεις χαρακτηρίζονται ως «εμπορικά στοιχεία», όπως ο όρος ορίζεται στην ενότητα 2.101 του Τίτλου 48 του Κώδικα C.F.R. των ΗΠΑ (Code of Federal Regulations - Κώδικας ομοσπονδιακών κανονισμών), τα οποία αποτελούνται από «εμπορικό λογισμικό υπολογιστή» και «τεκμηρίωση εμπορικού λογισμικού υπολογιστή», όπως χρησιμοποιούνται οι εν λόγω όροι στην ενότητα 12.212 του Τίτλου 48 του Κώδικα C.F.R. των ΗΠΑ. Σε συμφωνία με τις ενότητες 12.2121 και 227.7202-1 έως 227.7202-4 του Τίτλου 48 του Κώδικα C.F.R. των ΗΠΑ, όλοι οι τελικοί χρήστες της Κυβέρνησης των ΗΠΑ λαμβάνουν τις εν λόγω Λύσεις και τη σχετική Τεκμηρίωση μόνο με τα δικαιώματα που προσδιορίζονται στο παρόν, τα οποία ισχύουν για μη κυβερνητικούς πελάτες. Η χρήση των εν λόγω Λύσεων και της σχετικής Τεκμηρίωσης αποτελεί αποδοχή εκ μέρους της κυβερνητικής οντότητας ότι το λογισμικό υπολογιστή και η τεκμηρίωση λογισμικού υπολογιστή αποτελούν εμπορικό προϊόν και αποτελεί επίσης αποδοχή των δικαιωμάτων και περιορισμών που περιέχονται στο παρόν.

10. Έλεγχοι εξαγωγών

Οφείλετε να συμμορφώνεστε με την ισχύουσα αμερικανική και διεθνή νομοθεσία που διέπει την εξαγωγή και επανεξαγωγή των Λύσεων, συμπεριλαμβανομένων των Κανονισμών διαχείρισης εξαγωγών των ΗΠΑ, καθώς και με τους περιορισμούς τελικού χρήστη, τελικής χρήσης και προορισμού που εκδίδει η Κυβέρνηση των ΗΠΑ και άλλες κυβερνήσεις. Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα των ανωτέρω: (i) δηλώνετε ότι δεν είστε άτομο που περιλαμβάνεται στους καταλόγους απαγορευμένων προσώπων, μη επιβεβαιωμένων προσώπων, φυσικών προσώπων, ειδικά καθορισμένων υπηκόων, αποκλεισμένων προσώπων τα οποία έχουν αποστερηθεί του δικαιώματος εξαγωγών ή σε άλλους καταλόγους που εκδίδει η Κυβέρνηση των ΗΠΑ και (ii) δεν θα προβείτε σε χρήση, εξαγωγή ή επανεξαγωγή των Λύσεων σε επικράτειες, προορισμούς, εταιρείες ή πρόσωπα κατά παράβαση των εμπορικών αποκλεισμών ή των εμπορικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ και την ΕΕ. Θα αποζημιώσετε, θα υπερασπιστείτε και θα απαλλάξετε τον Προμηθευτή από και έναντι οποιασδήποτε απαίτησης, αξίωσης ή προσφυγής και κάθε ζημίας, ευθύνης, κόστους και δαπάνης που προκύπτουν από την εκ μέρους σας αποτυχία συμμόρφωσης με την παρούσα ενότητα 10.

11. Συμφωνία δεσμευτικής διαιτησίας και παραίτηση από άσκηση ομαδικής αγωγής

11.1. Η παρούσα ενότητα 11 ισχύει για οποιαδήποτε Διαφορά προκύψει ή σχετίζεται με μια Λύση ή με την παρούσα Συμφωνία και αφορά εσάς και οποιαδήποτε εταιρεία Ομίλου προμηθευτών. Για τους σκοπούς της παρούσας ενότητας 11, ως «Διαφορά» νοείται οποιαδήποτε διαφορά, αγωγή ή άλλη αντιπαράθεση, ανεξάρτητα από τον επικαλούμενο λόγο ή τους λόγους αγωγής (ήτοι περιλαμβάνει, εκτός από κάθε άλλη πιθανή αιτία αγωγής ή νομική βάση, απαιτήσεις για παραβίαση της σύμβασης, απάτη και παραβίαση νόμου ή κανονισμού).

11.2. Σε περίπτωση Διαφοράς, οφείλετε να παράσχετε στον Προμηθευτή μια ειδοποίηση Διαφοράς, ήτοι γραπτή δήλωση περιλαμβάνουσα το όνομα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του μέρους που την παρέχει, τα γεγονότα που εγείρουν τη Διαφορά και τα αιτούμενα μέτρα αποκατάστασης. Η ειδοποίηση Διαφοράς θα πρέπει να αποσταλεί στον Προμηθευτή μέσω email στη διεύθυνση legal@avast.com (αναφέροντας ως θέμα: ενότητα 11, Ειδοποίηση Διαφοράς βάσει της Συμφωνίας άδειας χρήσης τελικού χρήστη).

11.3. ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ Ή ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ. ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΔΙΩΞΕΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΕΙ ΙΔΙΩΤΗΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙ Ή ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΗΣΕΙ ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΛΛΩΝ. Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΓΡΑΠΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ Ή ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ.

11.4. Αν εσείς και ο Προμηθευτής δεν επιλύσετε οποιαδήποτε Διαφορά μέσω άτυπης διαπραγμάτευσης, κάθε άλλη προσπάθεια επίλυσης της Διαφοράς θα διεξάγεται αποκλειστικά μέσω δεσμευτικής διαιτησίας, η οποία θα διέπεται από τον Ομοσπονδιακό νόμο περί διαιτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών (United States Federal Arbitration Act ή «FAA»), Τίτλος 9 του Κώδικα των ΗΠΑ (U.S.C.) άρθρα 1 και επόμενα. Εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται παρακάτω, παραιτείστε του δικαιώματος δικαστικής προσφυγής (ή συμμετοχής σε αντιδικία ως διάδικος ή μέλος σε ομαδική αγωγή) για οποιαδήποτε Διαφορά ενώπιον δικαστή ή σώματος ενόρκων. Αντ’ αυτού, όλες οι Διαφορές θα επιλύονται ενώπιον αμερόληπτου διαιτητή, η απόφαση του οποίου θα είναι οριστική, με την εξαίρεση περιορισμένου δικαιώματος προσφυγής σε δικαστικό έλεγχο της νομιμότητας σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό νόμο περί διαιτησίας των ΗΠΑ. Οποιοδήποτε δικαστήριο διαθέτει δικαιοδοσία επί των διαδίκων μπορεί να επιβάλει την απόφαση του διαιτητή.

11.5. Η απαίτηση διαιτησίας της παρούσας ενότητας 11 υπόκειται στις ακόλουθες εξαιρέσεις:

11.5.1. Μπορείτε να προσφύγετε στο Ειρηνοδικείο της κομητείας ή άλλης παρόμοιας πολιτικής υποδιαίρεσης στην οποία κατοικείτε για οποιαδήποτε Διαφορά, εφόσον η Διαφορά πληροί όλες τις προϋποθέσεις εκδίκασης στο Ειρηνοδικείο. Σε περίπτωση που εγείρετε απαίτηση ενώπιον του Ειρηνοδικείου, ευθύνεστε για όλα τα δικαστικά έξοδα και τις αμοιβές.

11.5.2. Κάθε Διαφορά που αφορά επικαλούμενη παράνομη ιδιοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας σας ή αυτής του Προμηθευτή θα επιλύεται δικαστικά.

11.5.3. Εάν διαμένετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αγοράσατε τη Λύση από μία εταιρεία του Ομίλου προμηθευτών που εδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να επιλύσετε τη διαφορά σας μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (η «Πλατφόρμα ΗΕΔ»). Η Πλατφόρμα ΗΕΔ έχει ως στόχο τη διευκόλυνση εξωδικαστικών διαφορών που έχουν σχέση με ηλεκτρονικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να βρείτε την πλατφόρμα ΗΕΔ: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.6. Η όποια διαιτησία θα διεξάγεται από την Αμερικανική ένωση διαιτησίας (American Arbitration Association - «AAA») σύμφωνα με τους «Κανόνες καταναλωτικής διαιτησίας» της ΑΑΑ που ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου 2014, συμπεριλαμβανομένων των «Εξόδων διαιτησίας (και των Τελών διεκπεραίωσης της ΑΑΑ)» που ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου 2014 (συλλογικά αποκαλούμενες «Καταναλωτικές διαδικασίες») και θα υπόκεινται στα ακόλουθα:

11.6.1. Οι Καταναλωτικές διαδικασίες προβλέπουν ορισμένα τέλη και διευκρινίζουν ποια εξ αυτών βαρύνουν τον καταναλωτή (εσάς) και ποια την επιχείρηση (Προμηθευτής). Αν το ποσό της απαίτησής σας είναι μικρότερο των 75.000 δολαρίων ΗΠΑ (US$75,000), ο Προμηθευτής θα καταβάλει όλες τις αμοιβές και δαπάνες που διευκρινίζονται, συμπεριλαμβανομένων όσων βαρύνουν τον καταναλωτή. Ο Προμηθευτής δεν αποδέχεται να αναλάβει οποιαδήποτε άλλα έξοδα. Αν το ποσό της απαίτησής σας υπερβαίνει τα 75.000 δολάρια ΗΠΑ (US$75,000), θα ισχύουν όσα προβλέπουν οι Καταναλωτικές διαδικασίες για την πληρωμή.

11.6.2. Με εξαίρεση την παρακάτω περίπτωση, οι Καταναλωτικές διαδικασίες της Αμερικανικής ένωσης διαιτησίας (AAA) θα ισχύουν για κάθε διαφορά μεταξύ των μερών. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Κανονισμό καταναλωτικής διαιτησίας R-1(ε), ένα μέρος δύναται να υποβάλει το ζήτημα της ορθής εφαρμογής των Κανόνων καταναλωτικής διαιτησίας σε έναν διαιτητή για την έκδοση οριστικής απόφασης. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας Συμφωνίας με τις Καταναλωτικές διαδικασίες, υπερισχύει η παρούσα Συμφωνία. Συμφωνείτε η διαδικασία διαιτησίας να αρχίσει μόνο στην κομητεία ή σε άλλη παρόμοια πολιτική υποδιαίρεση στην οποία κατοικείτε. Η διαιτητική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης. Ωστόσο, σε περίπτωση που η διαδικασία διεξαχθεί σύμφωνα με τις Καταναλωτικές διαδικασίες της ΑΑΑ, οι διαιτητές δύνανται κατά τη διακριτική τους ευχέρεια να απαιτήσουν τη διεξαγωγή ακροαματικής διαδικασίας κατόπιν αιτήματος ενός μέρους.

11.6.3. Εσείς και ο Προμηθευτής συμφωνείτε ότι η διεξαγωγή της διαιτησίας από την AAA δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμφωνία των μερών να υποβάλουν τις Διαφορές τους σε διαιτησία. Σε περίπτωση που η AAA δεν προτίθεται ή αδυνατεί να διεξαγάγει τη διαιτησία, εσείς και ο Προμηθευτής θα διαπραγματευτείτε καλόπιστα προκειμένου να ορίσετε από κοινού έναν μοναδικό διαιτητή, ο οποίος θα επιλύσει τη Διαφορά όπως ορίζουν οι Καταναλωτικές διαδικασίες. Σε περίπτωση που τα μέρη αδυνατούν να επιλέξουν διαιτητή, ένα αρμόδιο δικαστήριο μπορεί να ορίσει έναν διαιτητή, ο οποίος θα ακολουθήσει τις Καταναλωτικές διαδικασίες της AAA.

11.6.4. Αν ένα ή περισσότερα τμήματα του άρθρου 11 κριθούν παράνομα, άκυρα ή μη εκτελεστά ως προς το σύνολο ή μέρος μιας Διαφοράς, τότε, και μόνο τότε, τα τμήματα αυτά θα αποκοπούν και η Διαφορά θα επιλυθεί σύμφωνα με όλα τα εναπομείναντα τμήματα της παρούσας ενότητα 11 και τις υπόλοιπες διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας. Σε περίπτωση που το εν λόγω αποτέλεσμα αποκοπής οδηγήσει στην εκδίκαση του συνόλου ή μέρους μιας Διαφοράς από δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδια για οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία αυτής της φύσεως θα είναι τα πολιτειακά ή ομοσπονδιακά δικαστήρια της Σάντα Κλάρα της Πολιτείας της Καλιφόρνια. Για τους σκοπούς οποιασδήποτε τέτοιας δικαστικής διαδικασίας, συναινείτε και δεν θα αμφισβητήσετε την δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Καλιφόρνια σχετικά με το άτομό σας και περαιτέρω παραιτήστε κάθε ένστασης περί αναρμοδιότητας του δικαστηρίου καθ’ ύλην και κατά τόπον για λόγους διευκόλυνσης, και δεν θα ζητήσετε την εκδίκαση της υπόθεσης σε άλλη περιφέρεια ή δικαιοδοσία.

11.7. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω παραγράφων, αν αγοράσετε μια Λύση για άλλη χρήση πέραν της προσωπικής ή οικιακής, η διαδικασία διαιτησίας, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής εξόδων, θα διεξάγεται σύμφωνα με τους Εμπορικούς κανόνες διαιτησίας της ΑΑΑ («Εμπορικές διαδικασίες»). Οι Εμπορικές διαδικασίες θα εφαρμόζονται αναλόγως σε οποιαδήποτε Διαφορά μεταξύ των μερών και δεν θα υποστηρίξετε το αντίθετο σε οποιαδήποτε διαδικασία. Ωστόσο, σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας Συμφωνίας με τις Εμπορικές διαδικασίες, υπερισχύει η παρούσα Συμφωνία.

12. Ισχύουσα νομοθεσία

Η παρούσα Συμφωνία και η εκ μέρους σας χρήση της Λύσης και της Τεκμηρίωσης διέπονται από τη νομοθεσία της Πολιτείας της Καλιφόρνια, εξαιρουμένων των διατάξεων περί σύγκρουσης δικαίων. Η εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις διεθνούς πώλησης εμπορευμάτων αποκλείεται ρητά.

13. Γενικά

13.1. Πλήρης Συμφωνία. Η παρούσα Συμφωνία αποτελεί την πλήρη συμφωνία μεταξύ υμών και του Προμηθευτή όσον αφορά την εκ μέρους σας χρήση των Λύσεων και της Τεκμηρίωσης. Η παρούσα Συμφωνία υπερισχύει όλων των προηγούμενων ή ταυτόχρονων προφορικών ή γραπτών ανακοινώσεων, προτάσεων, δηλώσεων, εγγυήσεων και δηλώσεων όσον αφορά την εκ μέρους σας χρήση των Λύσεων ή της Τεκμηρίωσης. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, κανένα τμήμα της παρούσας Συμφωνίας δεν υποβαθμίζει τα δικαιώματα που ενδεχομένως διατηρείτε σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών ή άλλη ισχύουσα νομοθεσία στην περιοχή σας η οποία δεν δύναται να αρθεί από τη σύμβαση. Στο μέγιστο βαθμό που είναι εύλογα εφαρμοστέο, η παρούσα Συμφωνία, οι Ισχύοντες όροι και η Τεκμηρίωση ερμηνεύονται ως συνεπείς μεταξύ τους. Σε περίπτωση αντίφασης, πρέπει να ακολουθείται η παρακάτω σειρά ισχύος: (i) οι Ισχύοντες όροι, (ii) η παρούσα Συμφωνία και (iii) η Τεκμηρίωση.

13.2. Ειδοποίηση. Ο Προμηθευτής δύναται ανά πάσα στιγμή να σας παράσχει ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναδυόμενου παραθύρου, παραθύρου διαλόγου ή άλλων μέσων, παρότι σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να μην λάβετε την ειδοποίηση έως ότου εκκινήσετε κάποια Λύση. Η εν λόγω ειδοποίηση θα θεωρείται παραδοθείσα κατά την ημερομηνία κατά την οποία ο Προμηθευτής την καθιστά για πρώτη φορά διαθέσιμη μέσω μιας Λύσης, ανεξαρτήτως από το πότε την λαμβάνετε στην πραγματικότητα.

13.3. Επιλογή δικαίου. Η ερμηνεία, η ισχύς και η εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας και του συνόλου των μη συμβατικών υποχρεώσεων που απορρέουν ή σχετίζονται με την παρούσα Συμφωνία διέπονται από τη νομοθεσία της Πολιτείας της Καλιφόρνια των ΗΠΑ, εξαιρουμένης της εφαρμογής των διατάξεών της περί σύγκρουσης δικαίων.

13.4. Ερμηνεία. Οι επικεφαλίδες στην παρούσα Συμφωνία δεν επηρεάζουν την ερμηνεία της. Η χρήση ενός γένους περιλαμβάνει όλα τα γένη. Ο ενικός αριθμός περιλαμβάνει τον πληθυντικό και το αντίστροφο. Αν για μια λέξη ή φράση παρέχεται ορισμός, ο ορισμός αυτός ισχύει και για τις άλλες γραμματικές μορφές στις οποίες μπορεί να εμφανίζεται.

13.5. Διαιρετότητα. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας κριθεί παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή βάσει οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου ή κανονισμού, οι υπόλοιπες διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εκτελεστότητα.

13.6. Αντικειμενική αδυναμία. Ο Προμηθευτής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία ή καθυστέρηση εκτέλεσης έργου, η οποία οφείλεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, σε σφάλμα βοηθητικού προγράμματος (συμπεριλαμβανομένης της παροχής ενέργειας), σφάλμα της σύνδεσης στο Internet, σφάλμα υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών ή τεχνολογίας πληροφορικής, σφάλμα εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών ή τεχνολογίας πληροφορικής, απεργίας ή άλλης εργασιακής αναταραχής (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της απεργίας ή άλλης εργασιακής αναταραχής που προκύπτει σε σχέση με τον Προμηθευτή και τις εταιρείες του Ομίλου προμηθευτών, τους αντιπροσώπους, δικαιοπαρόχους, εκπροσώπους, προμηθευτές, διανομείς, μεταπωλητές και άλλους επιχειρηματικούς συνεργάτες της), εχθροπραξίες ή τρομοκρατικές ενέργειες, επιθέσεις άρνησης υπηρεσιών ή άλλες επιθέσεις τεχνολογίας πληροφορικής ή παραβιάσεις που επηρεάζουν τον Προμηθευτή, ένα μέλος του Ομίλου προμηθευτών ή τους προμηθευτές αυτών, πλημμύρες, δολιοφθορά, πυρκαγιά, φυσικές καταστροφές ή θεομηνίες ή οποιαδήποτε άλλη αιτία πέραν του εύλογου ελέγχου του Προμηθευτή.

13.7. Παραίτηση. Η μη επιμονή ενός μέρους στην αυστηρή εκτέλεση οποιουδήποτε όρου, προϋπόθεσης και διάταξης της παρούσας Συμφωνίας δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση από τη μελλοντική συμμόρφωση με τη Συμφωνία και οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εκτελεστότητα. Τυχόν παραίτηση ενός μέρους από οποιονδήποτε όρο ή προϋπόθεση της παρούσας Συμφωνίας θα ισχύει μόνο εφόσον η εν λόγω παραίτηση είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη από το εν λόγω μέρος. Η παραίτηση ενός μέρους από την παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Συμφωνίας από το έτερο μέρος δεν θα εκλαμβάνεται ως διαρκής παραίτηση από την εν λόγω παραβίαση ή ως παραίτηση από άλλες παραβιάσεις της ίδιας ή άλλων διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας.

13.8. Εκχώρηση. Δεν δικαιούστε να εκχωρήσετε τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που φέρετε δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας χωρίς την πρότερη έγγραφη συγκατάθεση του Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής μπορεί να εκχωρήσει την παρούσα Συμφωνία ανά πάσα στιγμή, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή σας.

13.9. Κατάρτιση. Η παρούσα Συμφωνία δεν θα διέπεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις διεθνούς πώλησης εμπορευμάτων, η εφαρμογή της οποίας αποκλείεται ρητά. Σε περίπτωση που προκύψει αμφισημία ή ζήτημα προθέσεων ή ερμηνείας, σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή με άλλον τρόπο, οι όροι της παρούσας Συμφωνίας θα ερμηνεύονται ως καταρτισμένοι από τα μέρη από κοινού και δεν θα προκύπτει καμία υπόθεση ή βάρος απόδειξης υπέρ ή κατά οποιουδήποτε μέρους που βασίζεται στην πατρότητα οποιωνδήποτε διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας.

13.10. Απουσία τρίτων δικαιούχων. Η παρούσα Συμφωνία αποβαίνει αποκλειστικά προς όφελος υμών και του Προμηθευτή και των εταιρειών του Ομίλου προμηθευτών και των αντίστοιχων αντιπροσώπων, δικαιοπαρόχων, εκπροσώπων, προμηθευτών, διανομέων, μεταπωλητών και άλλων επιχειρηματικών συνεργατών αυτών. Κανένα πρόσωπο που δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα Συμφωνία δεν μπορεί να προβάλει αιτία αγωγής βάσει της παρούσας Συμφωνίας, ως τρίτος δικαιούχος της παρούσας.

13.11. Γλώσσα. Η παρούσα Συμφωνία καταρτίστηκε αρχικά στην αγγλική γλώσσα. Παρά το γεγονός ότι ο Προμηθευτής μπορεί να παράσχει μία ή περισσότερες μεταφρασμένες εκδόσεις της παρούσας Συμφωνίας για τη διευκόλυνσή σας, η αγγλική έκδοση της παρούσας Συμφωνίας θα υπερισχύει σε περίπτωση σύγκρουσης ή ασυμφωνίας.

13.12. Σύνδεση στο Internet. Ορισμένες Λύσεις ενδέχεται να απαιτούν ενεργή και σταθερή σύνδεση στο Internet προκειμένου να λειτουργήσουν. Ως εκ τούτου, φέρετε την ευθύνη να διασφαλίσετε ότι διαθέτετε ενεργή και σταθερή σύνδεση στο Internet ανά πάσα στιγμή.

13.13. Ονόματα προϊόντων. Ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει κατά καιρούς τα ονόματα των Λύσεών του, κατά τη διακριτική του ευχέρεια.

13.14. Στοιχεία επικοινωνίας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Προμηθευτή ως εξής:

13.14.1. Όσον αφορά τις Λύσεις CloudCare και Managed Workplace, σύμφωνα με τις οδηγίες που δημοσιεύονται στη διεύθυνση www.avg.com/support και

13.14.2. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Συμφωνία ή θέλετε να ζητήσετε πληροφορίες από τον Προμηθευτή, επικοινωνήστε ταχυδρομικά με την Avast Software s.r.o. στη διεύθυνση Pikrtova 1737/1a, Prague 4, Postal Code 140 00, Czech Republic, μέσω email στη διεύθυνση support@avast.com, τηλεφωνικά στον αριθμό: +420 274 005 777 ή επισκεφτείτε τη σελίδα υποστήριξης στη διεύθυνση www.avast.com/support.

14. Ειδικοί όροι

Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν για ορισμένες Λύσεις. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των παρόντων ειδικών όρων και των υπόλοιπων όρων της Συμφωνίας, οι παρόντες ειδικοί όροι θα διέπουν τις Λύσεις τις οποίες αφορούν.

14.1. Λογισμικό, υπηρεσίες και άλλα προϊόντα τρίτων μερών

Ορισμένες Λύσεις παρέχουν τη δυνατότητα λήψης λογισμικού, υπηρεσιών και άλλων προϊόντων που παρέχονται από τρίτα μέρη. Αναγνωρίζετε ότι τα εν λόγω τρίτα μέρη φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις προσφορές τους και ότι ο Προμηθευτής δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις σχετικά με τις εν λόγω προσφορές και δεν επιδέχεται καμία ευθύνη όσον αφορά αυτές και ότι σε περίπτωση λήψης ή χρήσης οποιωνδήποτε εκ των εν λόγω προσφορών τρίτων μερών, οι προσφορές και η εκ μέρους σας χρήση αυτών διέπεται από οποιεσδήποτε συμφωνίες άδειας χρήσης, όρους χρήσης, πολιτικές απορρήτου ή/και άλλους όρους και προϋποθέσεις απαιτούνται από το τρίτο μέρος.

14.2. Καθαρισμός Προγραμμάτων Περιήγησης

Όταν εγκαθιστάτε το πρόσθετο Καθαρισμός Προγραμμάτων Περιήγησης (το «BCU» - Browser Clean Up), εξουσιοδοτείτε το BCU να αλλάξει την υπάρχουσα ρύθμιση προγράμματος περιήγησης στη νέα ρύθμιση προγράμματος περιήγησης.

14.3. Εφαρμογές κινητών συσκευών

Η παρούσα ενότητα 14.3 ισχύει για τις Λύσεις που προορίζονται για χρήση σε Κινητές συσκευές.

14.3.1. Για τις Λύσεις των οποίων εκτελείτε λήψη από το Google Play (http://play.google.com), η άδεια χρήσης που χορηγείται από την παρούσα Συμφωνία ισχύει σε αντικατάσταση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων χρήσης μιας Λύσης που διαφορετικά θα εκχωρούνταν από τους προκαθορισμένους όρους για εφαρμογές των οποίων η λήψη εκτελείται από το Google Play Store.

14.3.2. Για τις Λύσεις των οποίων εκτελείτε λήψη από το Apple App Store, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:

(α) Οι άδειες χρήσης που χορηγούνται από την παρούσα Συμφωνία περιορίζονται σε μία μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης της Λύσης σε οποιαδήποτε συσκευή iPhone, iPod Touch ή άλλη συσκευή που παρέχεται από την Apple την οποία κατέχετε ή ελέγχεται όπως προβλέπεται από τους Όρους χρήσης που καθορίζονται στους Όρους υπηρεσίας του Apple App Store και διατίθενται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html ή μέσω άλλων τοποθεσιών Web και άλλων μέσων που η Apple καθιστά διαθέσιμα για εσάς.

(β) Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται αποκλειστικά μεταξύ των μερών, και όχι με την Apple. Ο Προμηθευτής και όχι η Apple, ευθύνεται αποκλειστικά για τις Λύσεις και το περιεχόμενό τους.

(γ) Η Apple δεν έχει καμία υποχρέωση να παράσχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης σχετικά με τη Λύση.

(δ) Αν η Λύση δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε ισχύουσα εγγύηση, μπορείτε να ενημερώσετε την Apple, και η Apple θα σας επιστρέψει το τίμημα αγοράς της Λύσης. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Apple δεν θα έχει καμία άλλη υποχρέωση παροχής οποιασδήποτε εγγύησης σχετικά με τη Λύση, και ότι, όσον αφορά εσάς, τον Προμηθευτή και την Apple, κάθε άλλη απαίτηση, απώλεια, ευθύνη, ζημία, κόστος ή δαπάνη που οφείλεται στη μη συμμόρφωση με οποιαδήποτε εγγύηση, θα αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Προμηθευτή.

(ε) Ο Προμηθευτής, και όχι η Apple, είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση τυχόν απαιτήσεων από εσάς ή τρίτα μέρη που αφορούν τη Λύση ή την εκ μέρους σας κατοχή ή/και χρήση της εν λόγω Λύσης, στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: (i) απαιτήσεις για ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων, (ii) οποιαδήποτε απαίτηση ότι η Λύση δεν πληροί τις ισχύουσες νομικές ή ρυθμιστικές απαιτήσεις και (iii) απαιτήσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών ή άλλη παρόμοια νομοθεσία.

(στ) Σε περίπτωση απαίτησης τρίτου μέρους που ισχυρίζεται ότι η Λύση ή η εκ μέρους σας κατοχή και χρήση της εν λόγω Λύσης παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του εν λόγω τρίτου μέρους, ο Προμηθευτής, και όχι η Apple, θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διερεύνηση, την υπεράσπιση, το συμβιβασμό και την εξόφληση της σχετικής απαίτησης για παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας.

(ζ) Υποχρεούστε να συμμορφώνεστε με τους όρους του τρίτου μέρους κατά τη χρήση της Λύσης. Για παράδειγμα, σε περίπτωση Λύσης VOIP, δεν πρέπει να παραβιάσετε τη συμφωνία υπηρεσιών ασύρματων δεδομένων κατά τη χρήση της Λύσης.

(η) Η Apple και οι θυγατρικές εταιρείες της Apple αποτελούν τρίτους δικαιούχους της παρούσας Συμφωνίας και, με την εκ μέρους σας αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας Συμφωνίας, η Apple θα έχει το δικαίωμα (και θα θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί το δικαίωμα) να επιβάλει την εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας εναντίον σας ως τρίτος δικαιούχος.

14.3.3. Για Λύσεις των οποίων εκτελείτε λήψη από το Amazon Appstore, η Amazon μπορεί να καθορίσει ορισμένους όρους χρήσης για τους πελάτες του Amazon Appstore ως τους «Προεπιλεγμένους όρους άδειας χρήσης τελικού χρήστη». Αυτοί οι Προεπιλεγμένοι όροι άδειας χρήσης τελικού χρήστη θα ισχύουν για την εκ μέρους σας χρήση των Λύσεων που αγοράζετε μέσω του Amazon Appstore. Οι Προεπιλεγμένοι όροι άδειας χρήσης τελικού χρήστη θα διευκρινίζουν, μεταξύ άλλων, ότι ο Προμηθευτής είναι ο δικαιοπάροχος της Λύσης και ότι η Amazon δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα Συμφωνία. Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ των Προεπιλεγμένων όρων άδειας χρήσης τελικού χρήστη και της παρούσας Συμφωνίας, θα υπερισχύουν οι Προεπιλεγμένοι όροι άδειας χρήσης τελικού χρήστη μόνο όσον αφορά τη σχετική αντίφαση. Η Amazon δεν φέρει καμία υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά με τη συμμόρφωση ή μη συμμόρφωση εκ μέρους σας ή εκ μέρους του Προμηθευτή με τους Προεπιλεγμένους όρους άδειας χρήσης τελικού χρήστη.

14.4. Εύρεση WiFi

Το Εύρεση WiFi δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να βοηθούν άλλους χρήστες να αποκτήσουν πρόσβαση στο Internet μέσω κοινής χρήσης δεδομένων σχετικά με δίκτυα WiFi. Αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα σχετικά με τα δίκτυα WiFi σας από κοινού με άλλους χρήστες, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι δεν παραβιάζετε οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων που αφορούν τα εν λόγω δίκτυα WiFi. Ο Προμηθευτής δεν αναλαμβάνει σε καμία περίπτωση την ευθύνη για την εκ μέρους σας συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν όσον αφορά τη χρήση οποιουδήποτε δικτύου του οποίου τα δεδομένα χρησιμοποιείτε από κοινού.

14.5. Λύσεις CloudCare και Managed Workplace. Η παρούσα ενότητα 14.5 ισχύει στο βαθμό στον οποίο οι Ισχύοντες όροι σάς παρέχουν το δικαίωμα χρήσης των Λύσεων CloudCare ή Managed Workplace για την παροχή υπηρεσιών MSP σε τρίτους.

14.5.1. Όπως χρησιμοποιούνται στην παρούσα ενότητα 14.5:

(α) Ως «Επιχειρηματική υπηρεσία AVG» νοούνται οι Υπηρεσίες HD ή/και οι Υπηρεσίες NOC, ανάλογα με τα συμφραζόμενα.

(β) Ως «Πελάτης» νοείται ένα τρίτο μέρος στο οποίο παρέχετε ή επιθυμείτε να παράσχετε Υπηρεσίες MSP.

(γ) Ως «Υπηρεσίες HD» νοούνται οι υπηρεσίες γραφείου βοήθειας που παρέχονται από τον Προμηθευτή ή από τρίτο πάροχο αυτού σε εσάς, προς όφελος ενός ή περισσότερων Πελατών, σε κάθε περίπτωση όπως περιγράφεται στην Τεκμηρίωση και όπως ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά καιρούς από τον Προμηθευτή.

(δ) Ως «Υπηρεσίες MSP» νοείται η διαχειριζόμενη υπηρεσία που παρέχετε στους Πελάτες σας χρησιμοποιώντας τις Λύσεις (συμπεριλαμβανομένων όπως ισχύουν των Επιχειρηματικών υπηρεσιών AVG).

(ε) Ως «Υπηρεσίες NOC» νοούνται οι υπηρεσίες απομακρυσμένης παρακολούθησης συσκευών και διαχείρισης που παρέχονται από τον Προμηθευτή ή από τρίτο πάροχο αυτού σε εσάς, προς όφελος ενός ή περισσότερων Πελατών, σε κάθε περίπτωση όπως περιγράφεται στην Τεκμηρίωση και όπως ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά καιρούς από τον Προμηθευτή.

(στ) Ως «Συμφωνία παροχής υπηρεσιών» νοείται μια σύμβαση μεταξύ υμών και ενός Πελάτη, η οποία, μεταξύ άλλων, περιγράφει με σαφήνεια τις υπηρεσίες που έχετε συμφωνήσει να παρέχετε στον Πελάτη.

14.5.2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, ο Προμηθευτής σάς χορηγεί μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης (χωρίς δικαίωμα χορήγησης παρεπόμενης άδειας) κατά τη διάρκεια της Περιόδου συνδρομής, για χρήση των σχετικών Λύσεων (συμπεριλαμβανομένων, όπως ισχύει, των Επιχειρηματικών υπηρεσιών AVG) για παροχή Υπηρεσιών MSP στους Πελάτες σας.

14.5.3. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, ο Προμηθευτής θα σας παρέχει Λύσεις (συμπεριλαμβανομένων, όπως ισχύει, των Επιχειρηματικών υπηρεσιών AVG), προς όφελος των Πελατών σας.

14.5.4. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, οφείλετε να:

(α) Απαιτείτε ότι: (i) κάθε Πελάτης (όρος που περιλαμβάνει και εσάς στο βαθμό που είναι εφαρμοστέο) που λαμβάνει μια Λύση, θα πρέπει να υπογράψει ή άλλως να δεσμευτεί στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας έκδοσης της παρούσας Συμφωνίας και (ii) κάθε Πελάτης στον οποίον έχετε συμφωνήσει να παρέχετε Υπηρεσίες θα πρέπει να υπογράψει ή άλλως να δεσμευτεί στο πλαίσιο μιας Σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Χωρίς να περιορίζεται η ισχύς των ανωτέρω, μπορείτε να αποδεχτείτε τη Συμφωνία άδειας χρήσης τελικού χρήστη εκ μέρους του Πελάτη μόνο εφόσον ο Πελάτης σάς έχει εξουσιοδοτήσει ρητά προς το σκοπό αυτό στη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή με άλλο τρόπο. Η Σύμβαση παροχής υπηρεσιών: (i) θα περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες θα προστατεύουν τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό τα συμφέροντα του Προμηθευτή όπως προβλέπεται στην παρούσα Συμφωνία και (ii) θα επιτρέπει ρητά σε εσάς και τον Προμηθευτή την αναπαραγωγή, μετάδοση, αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων και πληροφοριών του Πελάτη κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών.

(β) Όσον αφορά εσάς και τον Προμηθευτή, ευθύνεστε αποκλειστικά για: (i) την εκτέλεση των υποχρεώσεών σας στο πλαίσιο της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών, (ii) τη διασφάλιση της συμμόρφωσής σας και των Πελατών σας με όλους τους ισχύοντες νόμους που αφορούν την παρακολούθηση υπαλλήλων και άλλων τρίτων, καθώς και των αντίστοιχων Συσκευών τους, (iii) την εκτέλεση των καθηκόντων και των υποχρεώσεων που σας ανατίθενται από τους Πελάτες μέσω της Συμφωνίας, των Ισχυόντων όρων και της Τεκμηρίωσης και (iv) κατά τη λήξη ή καταγγελία της σχετικής Σύμβασης παροχής υπηρεσιών, για την καταγγελία της παροχής υπηρεσιών και την αφαίρεση ή την πρόκληση αφαίρεσης από τον Πελάτη οποιασδήποτε Λύσης από τις Συσκευές στις οποίες έχει εγκατασταθεί.

14.6. Σχέδιο διασφάλισης ποιότητας. Η παρούσα ενότητα 14.6 αφορά τα Σχέδια διασφάλισης ποιότητας. 

14.6.1. Ως «Σχέδιο διασφάλισης ποιότητας» νοείται μια υπηρεσία κατά την οποία ο τεχνικός του Προμηθευτή (ο «Συνεργάτης») θα σας παρέχει υποστήριξη για την κατάργηση ιών ή άλλου κακόβουλου λογισμικού σε περίπτωση μόλυνσης της προστατευμένης Συσκευής κατά τη διάρκεια της Περιόδου συνδρομής, έναντι ενός ξεχωριστού τέλους συνδρομής. Τα Σχέδια διασφάλισης ποιότητας πωλούνται από κοινού με ορισμένες Λύσεις προστασίας από ιούς ή άλλες Λύσεις ασφαλείας του Προμηθευτή (έκαστη αποκαλούμενη «Λύση ασφαλείας») και συμπληρώνουν την προστασία που προσφέρεται από τη Λύση ασφαλείας.

14.6.2. Εάν ζητήσετε βοήθεια από τον Προμηθευτή στο πλαίσιο του Σχεδίου διασφάλισης ποιότητας και εφόσον εσείς και η Συσκευή σας δικαιούστε βοήθεια σύμφωνα με την ενότητα 14.6.3, ο Προμηθευτής θα καταβάλει κάθε εμπορικά εύλογη προσπάθεια για την παροχή υπηρεσιών κατάργησης ιών ή άλλου κακόβουλου λογισμικού που επηρεάζει τη Συσκευή σας. Με το παρόν αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι οι προσπάθειες του Προμηθευτή ενδέχεται να μην είναι επαρκείς για την κατάργηση ορισμένων ιών ή άλλου κακόβουλου λογισμικού από τη Συσκευή σας και ότι, κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσίας, ο Προμηθευτής ενδέχεται να τροποποιήσει, να διαγράψει ή να καταστρέψει δεδομένα στη Συσκευή σας, να αλλάξει ρυθμίσεις της Συσκευής ή να παρέμβει με άλλο τρόπο στη σωστή λειτουργία της Συσκευής σας.

14.6.3. Το Σχέδιο διασφάλισης ποιότητας καλύπτει: (i) μόνο τη Συσκευή για την οποία αγοράσατε τη σχετική Λύση ασφαλείας και δεν δύναται να μεταφερθεί σε άλλη Συσκευή και (ii) μόνο ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό που επηρεάζει τη Συσκευή κατά τη διάρκεια της Περιόδου συνδρομής, μετά τη λήψη και εγκατάσταση της Λύσης ασφαλείας στη Συσκευή και για το διάστημα κατά το οποίο η Λύση ασφαλείας εκτελέστηκε με ενημερωμένους ορισμούς κακόβουλου λογισμικού. Ο Προμηθευτής δύναται να καταγγείλει το Σχέδιο διασφάλισης ποιότητας χωρίς πρότερη ειδοποίηση αν, κατά την επιχειρηματική του κρίση, θεωρήσει ότι ζητήσατε ή λάβατε υπηρεσίες σύμφωνα με το Σχέδιο διασφάλισης ποιότητας για μια Συσκευή που δεν καλύπτεται από το Σχέδιο διασφάλισης ποιότητας, αν μεταφέρατε ή επιχειρήσατε να μεταφέρετε το Σχέδιο διασφάλισης ποιότητας σε άλλο άτομο ή οντότητα ή αν παραβιάσατε με άλλο τρόπο τους όρους του Σχεδίου διασφάλισης ποιότητας. 

14.6.4. Για την παροχή βοήθειας στο πλαίσιο του Σχεδίου διασφάλισης ποιότητας, ενδέχεται ο Προμηθευτής να χρειαστεί απομακρυσμένη πρόσβαση στη Συσκευή σας ή/και να χρειαστεί την εγκατάσταση Λογισμικού υποστήριξης (όπως ορίζεται παρακάτω), οπότε αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ισχύει η ενότητα 14.8. Αν δεν μπορείτε ή δεν επιλέξετε να εκτελέσετε λήψη και εγκατάσταση του Λογισμικού υποστήριξης στη Συσκευή, αν δεν ακολουθήσετε άλλες οδηγίες του Προμηθευτή ή αν ο Προμηθευτής θεωρήσει ότι η Συσκευή σας δεν πληροί τις προϋποθέσεις παροχής υποστήριξης σύμφωνα με το Σχέδιο διασφάλισης ποιότητας, ο Προμηθευτής δεν θα σας παράσχει βοήθεια σύμφωνα με το Σχέδιο διασφάλισης ποιότητας. Ο Προμηθευτής μπορεί (αλλά δεν υποχρεούται) να σας παραπέμψει σε μια υπηρεσία μέσω της οποίας ο Προμηθευτής ή ένας εξωτερικός συνεργάτης αυτού θα σας παράσχει υπηρεσίες υποστήριξης έναντι χρέωσης.

14.7. Τεχνική Υποστήριξη Premium. Η παρούσα ενότητα 14.7 ισχύει για το Avast Total Care, το AVG Premium Tech Support, το AVG Go και άλλες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (για κάθε μία που περιλαμβάνεται στην «Τεχνική Υποστήριξη Premium») τις οποίες ο Προμηθευτής πωλεί ξεχωριστά από τις λύσεις λογισμικού και μέσω των οποίων ο Προμηθευτής μπορεί να σας βοηθήσει να εγκαταστήσετε, να διαμορφώσετε ή να αντιμετωπίσετε τυχόν προβλήματα διαφόρων προϊόντων λογισμικού ή/και εξοπλισμού ή συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών υπολογιστών, Mac, tablet, κινητών τηλεφώνων ή άλλης προσωπικής υπολογιστικής συσκευής, ασύρματου δρομολογητή, καλωδιακού μόντεμ ή άλλου δρομολογητή, εκτυπωτή, ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής, κονσόλας παιχνιδιών, προγράμματος αναπαραγωγής πολυμέσων, έξυπνης τηλεόρασης, συσκευής αναπαραγωγής DVD/Blu-Ray. 

14.7.1. Ο Συνεργάτης, για την παροχή Τεχνικής Υποστήριξης Premium, θα καταβάλει κάθε εμπορικά εύλογη προσπάθεια για να σας βοηθήσει με τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε, αλλά δεδομένης της ποικιλίας και της πολυπλοκότητας των τεχνολογιών που υπάρχουν στην αγορά, ο Συνεργάτης ενδέχεται να μην είναι σε θέση να επιλύσει τα προβλήματά σας. Εδώ μπορεί να περιλαμβάνονται για παράδειγμα προβλήματα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα σφαλμάτων λογισμικού ή υλικού τα οποία δεν έχουν ακόμη επιλυθεί από τον κατασκευαστή ή προβλήματα σχετικά με τη διαμόρφωση του εξοπλισμού, γεγονός που καθιστά αδύνατη ή αδικαιολόγητα δυσχερή τη διάγνωση και την σωστή επίλυσή τους από την πλευρά του Συνεργάτη. Ως αποτέλεσμα, με την παρούσα αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι προσπάθειες του Προμηθευτή μπορεί να μην επαρκούν για την επίλυση των ζητημάτων που εντοπίζετε ή ότι τα συγκεκριμένα ζητήματα ενδέχεται να μην επιλυθούν σε εύλογο χρόνο.

14.7.2. Για την παροχή βοήθειας στο πλαίσιο της Τεχνικής Υποστήριξης Premium, ενδέχεται ο Συνεργάτης να χρειαστεί απομακρυσμένη πρόσβαση στη Συσκευή σας ή/και να χρειαστεί την εγκατάσταση Λογισμικού υποστήριξης, οπότε αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ισχύει η ενότητα 14.8. Αν δεν μπορείτε ή δεν επιλέξετε να εκτελέσετε λήψη και εγκατάσταση του Λογισμικού υποστήριξης στη Συσκευή, αν δεν ακολουθήσετε άλλες οδηγίες του Προμηθευτή ή αν ο Προμηθευτής θεωρήσει ότι η Συσκευή σας δεν πληροί τις προϋποθέσεις παροχής υποστήριξης σύμφωνα με το Σχέδιο Τεχνικής Υποστήριξης Premium, ο Προμηθευτής δεν θα σας παράσχει Τεχνική Υποστήριξη Premium.

14.8. Απομακρυσμένη βοήθεια, Λογισμικό υποστήριξης

14.8.1. Απομακρυσμένη βοήθεια. Κατά την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του Σχεδίου διασφάλισης ποιότητας, ως μέρος της Τεχνικής Υποστήριξης Premium ή σε συνδυασμό με άλλες υπηρεσίες, ο Προμηθευτή ή ο Συνεργάτης μπορεί να χρειαστεί να συνδεθεί εξ αποστάσεως και να αναλάβει τον έλεγχο του εξοπλισμού σας για να επιλύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Σε σχέση με την εν λόγω περίοδο απομακρυσμένης σύνδεσης:

(α) Ο Συνεργάτης μπορεί να χρειαστεί να εκτελέσει διάφορες δέσμες ενεργειών στον εξοπλισμό σας, να πραγματοποιήσει αλλαγές στη διαμόρφωσή του, να εγκαταστήσει και να απεγκαταστήσει λογισμικό και να πραγματοποιήσει άλλες αλλαγές στον εξοπλισμό ή/και τις ρυθμίσεις λογισμικού του εξοπλισμού, τα οποία θα έχουν κριθεί αναγκαία για την αντιμετώπιση των ζητημάτων σας. Κατανοείτε ότι ο Συνεργάτης μπορεί - αλλά δεν υποχρεούται - να εγκαταστήσει και να καταργήσει διάφορα εργαλεία λογισμικού αποκλειστικής ιδιοκτησίας ή εργαλεία τρίτων μερών, όπου κρίνει ότι είναι απαραίτητα για να σας βοηθήσει με τα ζητήματα που αντιμετωπίζετε. Τα στοιχεία του εν λόγω λογισμικού προστατεύονται από το νόμο, όπως και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τους.

(β) Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι εφόσον εξουσιοδοτείτε τον Συνεργάτη να πραγματοποιήσει μια απομακρυσμένη σύνδεση, παρέχετε στον Προμηθευτή (καθώς επίσης στους συνεργάτες και τους συμβαλλόμενους που ενεργούν εκ μέρους του Προμηθευτή) πλήρη ή περιορισμένη πρόσβαση στον εξοπλισμό, το λογισμικό και το δίκτυό σας (ανάλογα με τη διαμόρφωση του εξοπλισμού, του λογισμικού και του δικτύου) και εξουσιοδοτείτε τον Προμηθευτή να προβεί στις εν λόγω τροποποιήσεις σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται παραπάνω ή σύμφωνα με τα όσα συστήνει ο Συνεργάτης κατά την υλοποίηση της Λύσης. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ο Συνεργάτης, ή εσείς που ενεργείτε σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Συνεργάτη, μπορεί να μεταβάλει, να διαγράψει ή να καταστρέψει λογισμικό ή δεδομένα στον εξοπλισμό σας, να μεταβάλει τον εξοπλισμό, το λογισμικό ή τις ρυθμίσεις δικτύου ή να δυσχεράνει την εύρυθμη λειτουργία του εξοπλισμού, του λογισμικού ή του δικτύου σας.

(γ) Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ο Συνεργάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία βρίσκεται αποθηκευμένη στη Συσκευή σας. Οι Συνεργάτες εκπαιδεύονται ώστε να έχουν πρόσβαση μόνο στις πληροφορίες που κρίνονται απολύτως απαραίτητες για την επίλυση των ζητημάτων για τα οποία ζητάτε την υποστήριξη κάποιου Συνεργάτη. Ωστόσο, καλό θα είναι να παραμείνετε μπροστά στην οθόνη της Συσκευής σας για να παρατηρείτε τις ενέργειες του Συνεργάτη ενόσω αυτός εργάζεται για να βρει τη Λύση για τη Συσκευή σας. Ανά πάσα στιγμή θα έχετε την ευκαιρία να τερματίσετε τη συνεδρία υποστήριξης ενημερώνοντας τον Συνεργάτη ή αποσυνδέοντας τη συνεδρία απομακρυσμένης σύνδεσης.

14.8.2. Λογισμικό υποστήριξης

(α) Ως προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του Σχεδίου διασφάλισης ποιότητας, της Τεχνικής Υποστήριξης Premium ή άλλων υπηρεσιών, ο Πωλητής ή ο Συνεργάτης, μπορεί να σας δώσει οδηγίες για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση ενός προγράμματος λογισμικού στη Συσκευή (το «Λογισμικό υποστήριξης»), το οποίο επιτρέπει στο Συνεργάτη να αποκτήσει απομακρυσμένη πρόσβαση στη Συσκευή, να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τη Συσκευή και τις λειτουργίες αυτής, να εκτελέσει διαγνωστικό έλεγχο και επιδιόρθωση του προβλήματος και να αλλάξει ρυθμίσεις της Συσκευής. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να ακολουθήσετε άλλες οδηγίες που παρέχονται από τον Προμηθευτή ή τον Συνεργάτη. 

(β) Εάν εσείς ή ο Συνεργάτης εγκαταστήσετε το Λογισμικό υποστήριξης σε μια Συσκευή, το Λογισμικό υποστήριξης:

(i) Μπορεί να ζητήσει να το ενεργοποιήσετε στη Συσκευή. Εάν δεν ολοκληρώσετε τη διαδικασία ενεργοποίησης εντός του χρονικού διαστήματος που ζητήθηκε από τον Συνεργάτη ή που ζητήθηκε από το Λογισμικό υποστήριξης, το Λογισμικό υποστήριξης ενδέχεται να σταματήσει να λειτουργεί έως ότου ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση. 

(ii) Μπορεί να επικοινωνεί σε τακτική βάση με τους διακομιστές του Προμηθευτή (ή του συνεργάτη του ή του συμβαλλόμενου) προκειμένου (i) να διασφαλίσει ότι λαμβάνετε όλες τις υπηρεσίες και το λογισμικό που δικαιούστε ως μέρος της Λύσης, (ii) να σας δώσει τη δυνατότητα να ξεκινήσετε αμέσως μια συνομιλία με έναν Συνεργάτη ως μέρος της Λύσης ή (iii) να σας εκχωρήσει πρόσβαση σε ορισμένα εργαλεία αυτοεξυπηρέτησης ως μέρος της Λύσης.

(iii) Μπορεί από προεπιλογή να εκτελείται συνεχώς στη Συσκευή και να εκτελεί διάφορες εργασίες παρασκηνίου που βοηθούν στο να διατηρείται η Συσκευής σε κατάσταση λειτουργίας. Κατά την εκτέλεση του, ενδέχεται να συλλέξει διάφορα δεδομένα σχετικά με τη Συσκευή, όπως τεχνικές προδιαγραφές, πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό σύστημα, ληφθέν ή/και εγκατεστημένο λογισμικό, ενημερώσεις και αναβαθμίσεις, διαθεσιμότητα και κατάσταση του λογισμικού ασφαλείας, αντίγραφα ασφαλείας και τείχη προστασίας, διάφορα μοναδικά αναγνωριστικά, μηνύματα σφαλμάτων συστήματος και λογισμικού, κατάσταση συνδέσεων δικτύου, συνδεδεμένα περιφερειακά και συνδεδεμένες συσκευές, καθώς και άλλες παρεμφερείς πληροφορίες και στοιχεία. Οι πληροφορίες αυτές βοηθούν τον Προμηθευτή να αποτρέψει πολλά συνηθισμένα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε αλλά και να εντοπίσει γρήγορα προβλήματα για τα οποία ενδέχεται να ζητήσετε υποστήριξη από τον Προμηθευτή.

Κλείσιμο

Σχεδόν τελειώσατε!

Για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση κάντε κλικ στο αρχείο που κατεβάσατε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Εκκίνηση λήψης…
Σημείωση: Εάν η λήψη του αρχείου δεν ξεκινήσει αυτόματα, κάντε κλικ εδώ.
Κάντε κλικ σε αυτό το αρχείο για να ξεκινήσει η εγκατάσταση του Avast.