Velmi zastaralé verze prohlížečů bohužel nepodporujeme. Chcete-li si obsah této webové stránky zobrazit správně, aktualizujte si prohlížeč.

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM

Verze 1.11 (revize z 1. dubna 2019)

Licenční smlouva s koncovým uživatelem

Před použitím Řešení (dle níže uvedené definice) si pečlivě přečtěte Podmínky a ujednání tohoto Licenčního ujednání s koncovým uživatelem („Ujednání“). Toto je právně závazná smlouva. Elektronickým vyjádřením souhlasu, instalací nebo použitím Řešení přijímáte všechny podmínky a ujednání této smlouvy svým jménem a jménem všech právnických nebo fyzických osob, které zastupujete nebo pro jejichž zařízení Řešení pořizujete (společně „vy“). Pokud s podmínkami a ujednáními této smlouvy nesouhlasíte, nepokračujte v procesu instalace, Řešení nepoužívejte a smažte nebo zničte všechny kopie Řešení, které vlastníte nebo nad nimiž máte kontrolu.

Toto ujednání se týká vašeho použití určitého softwaru(„Software”), služeb nebo hardwaru, včetně jejich aktualizací, (jednotlivě „Řešení“), ve spojení s nimiž přijímáte toto ujednání, a související dokumentace. V tomto ujednání znamená „Prodejce“ subjekt, který je identifikován zde jako poskytovatel vašeho Řešení; Dokumentací“ se rozumí všechny uživatelské příručky a pokyny poskytnuté k Řešení; a „Platnými podmínkami“ se rozumí souhrnně podmínky předplatného spolu s typy zařízení, povoleným počtem zařízení, jinými transakčními podmínkami, ujednáními a dokumenty, které jste přijali při získání Řešení (včetně jakýchkoli podmínek a ujednání prodeje), a jakákoli distribuční smlouva, prodejní smlouva, smlouva o partnerství nebo jiná smlouva mezi vámi a prodejcem nebo jiným členem skupiny prodejce, stejně jako další omezení, popsaná v článku 2 a dokumentaci.

Upozorňujeme, že tato smlouva má dvě části. Části 112 tohoto ujednání se vztahují na všechna Řešení včetně níže vyjmenovaných. Článek 13 stanoví další podmínky a ujednání týkající se konkrétních Řešení nebo kategorií Řešení, jako software třetích stran, služby a jiné produkty (článek 13.1); licence poskytovatele řízených služeb (článek 13.2); čištění prohlížeče (článek 13.3); Wi-Fi Finder (článek 13.4; Avast Family Space (také prodáváno jako Star Guard Family, Vodafone Family Protect a Wind Family Protect) (článek 13.5); mobilní aplikace (článek 13.6); Technician Edition (článek 13.7); Assurance Plan (článek 13.8); prémiová technická podpora (článek 13.9), vzdálený přístup; asistenční software (článek 13.10); Avast Driver Updater (článek 13.11), Avast Secure Web Gateway nebo Avast Secure Internet Gateway (článek 13.12), některé služby HideMyAss! (článek 13.13), Řešení virtuální privátní sítě dodavatele (článek 13.14), jakýkoli dongle nebo přístroj, který vám společnost Avast poskytuje jako součást vašeho předplatného (článek 13.15) a platforma pro mobilní hrozbu (článek 13.16). Toto ujednání nahrazuje veškeré ostatní ujednání dříve uzavřená k předchozí verzi Řešení.

Prodejce může toto ujednání kdykoli změnit prostřednictvím oznámení, které obdržíte v souladu s tímto ujednáním. Jestliže budete dané Řešení dále používat ve lhůtě alespoň 30 dnů ode dne oznámení, bude to znamenat, že změnu tohoto ujednání přijímáte. Prodejce může požadovat, abyste upravené ujednání před dalším používáním dříve zakoupených dotčených Řešení přijali. Pokud změněné ujednání odmítnete přijmout, prodejce vám může znemožnit další používání dotčeného Řešení. V takovém případě můžete získat zpět poměrnou část částky předplatného, kterou jste za zbývající nebo nevyužitou část období předplatného zaplatili, podle zde uvedených pokynů.

1. Licence

Prodejce vám uděluje nevýhradní licenci na používání Řešení a dokumentace po sjednanou dobu uvedenou v příslušných podmínkách včetně všech prodloužení nebo obnovení sjednané doby („Období předplatného“), za předpokladu, že souhlasíte s podmínkami a ujednáními tohoto ujednání.

2. Povolené používání Řešení

2.1. Řešení můžete používat nebo jím podporovat nejvýše sjednaný počet („Povolený počet zařízení“) mobilních telefonů, chytrých telefonů, tabletů, zařízení v mobilní síti, dalších mobilních zařízení (ve všech případech „Mobilní zařízení“), osobních počítačů, zařízení s připojením k internetu nebo jiných zařízení kompatibilních s Řešením (ve všech případech, včetně všech mobilních zařízení, „Zařízení“) uvedených v příslušných podmínkách výhradně:

2.1.1. V případě Řešení ustanovených prodejcem pro firemní, komerční nebo podnikové použití (ve všech případech „Podnikové Řešení”) vámi nebo vašimi přidruženými společnostmi (subjekty, které vás ovládají, jsou vámi ovládány nebo jsou společně s vámi ovládány stejným subjektem) pro interní podnikové účely. V případě takového použití podnikového Řešení vaší přidruženou společností odpovídáte za dodržování tohoto ujednání přidruženou společností a porušení z její strany bude považováno za vaše porušení ujednání. Veškeré povinnosti prodejce vyplývající z tohoto ujednání se vztahují výhradně na vás a nikoli na vaše přidružené společnosti, které používají podnikové Řešení v souladu s podmínkami a ujednáními tohoto ujednání.

2.1.2. V případě všech ostatních Řešení, včetně Avast Free Antivirus, AVG Free Antivirus, CCleaner Free a všech ostatních Řešení, u kterých není třeba zaplatit poplatek za předplatné nebo jinou sumu, a to buď pro získání Řešení nebo pro pokračování v používání Řešení po zkušební době (každé „Řešení pro spotřebitele“) fyzickou osobou nebo členy jeho domácnosti pro osobní, nekomerční účely. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností: žádné spotřebitelské Řešení není poskytováno nebo schváleno pro použití jakoukoli: (i) fyzickou osobou pro komerční účely; nebo (ii) podnikem, společností, státním subjektem, nevládní organizací nebo jiným neziskovým subjektem nebo vzdělávací institucí.

2.2. Můžete si pořídit jednu záložní kopii softwaru

2.3. Pokud je Řešení nakonfigurováno pro síťové používání, můžete jej používat na jednom nebo více souborových serverech nebo virtuálních počítačích pro použití v jedné místní oblastní síti pouze pro jeden (avšak ne oba) z následujících účelů:

2.3.1. pro trvalou instalaci Řešení na pevné disky či jiná úložná zařízení až na povolený počet zařízení, nebo

2.3.2. pro používání Řešení prostřednictvím jedné místní oblastní sítě za podmínky, že počet různých zařízení, na nichž je Řešení používáno, nepřekročí povolený počet zařízení, nebo

2.3.3. pokud vám příslušné podmínky udělují právo používat Řešení při poskytování služeb MSP, pro používání Řešení dle popisu v článku 13.2.

2.4. POUŽITÍ ŘEŠENÍ V ROZPORU S VÝSLOVNÝMI SVOLENÍMI V ČÁSTI 2 TOHOTO UJEDNÁNÍ NEBO DALŠÍ PRODEJ ČI DISTRIBUCE ŘEŠENÍ PŘEDSTAVUJE ZÁVAŽNÉ PORUŠENÍ TOHOTO UJEDNÁNÍ A MŮŽE ZNAMENAT PORUŠENÍ PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ O AUTORSKÝCH PRÁVECH.

3. Aktualizace

Prodejce může občas během období předplatného bez vašeho zvláštního svolení či souhlasu příležitostně nasazovat upgrady, aktualizace nebo náhrady kteréhokoli Řešení („Aktualizace“), a při tom je možné, že v důsledku jakéhokoli takového nasazení nebudete moci příslušné používat Řešení nebo zařízení (nebo některé funkce zařízení), dokud nebude aktualizace zcela nainstalována nebo aktivována. Každá aktualizace bude považována za součást „Řešení“ pro všechny účely podle tohoto ujednání. Aktualizace mohou jak doplňovat, tak odebírat určité funkční prvky a funkce daného Řešení, případně mohou Řešení úplně nahradit a obsah, funkční prvky a funkce aktualizací Řešení jsou zcela na uvážení prodejce. Prodejce není povinen vám nabízet možnost odmítnout nebo odložit aktualizace, ale chcete-li mít z daného Řešení maximální užitek, je třeba, abyste stahovali všechny dostupné aktualizace a povolovali jejich instalaci nebo aktivaci. Prodejce také může pro konkrétní Řešení přestat poskytovat podporu, dokud nepřijmete a nenainstalujete nebo neaktivujete všechny aktualizace. Prodejce zcela dle svého uvážení určí, kdy a zda jsou aktualizace vhodné, přičemž není povinen vám jakékoli aktualizace poskytovat. Prodejce může dle vlastního uvážení přestat poskytovat aktualizace pro jinou verzi Řešení, než je nejaktuálnější verze, nebo aktualizace podporující používání Řešení spolu s jakýmikoli verzemi operačních systémů, e-mailových programů, prohlížečů a dalšího softwaru, s nimiž má Řešení fungovat.

4. Vlastnická práva

4.1. Řešení a dokumentace jsou duševním vlastnictvím prodejce a jsou chráněny příslušnými zákony o autorských právech, ustanoveními mezinárodních smluv a dalšími příslušnými zákony státu, ve kterém je Řešení používáno. Struktura, uspořádání a počítačový kód Řešení a firmwaru jsou cenná obchodní tajemství a důvěrné informace prodejce. Pokud poskytnete prodejci nějaké komentáře nebo návrhy týkající se Řešení, udělujete mu právo a licenci si tyto komentáře a návrhy ponechat a použít je k jakémukoli účelu u svých aktuálních nebo budoucích produktů či služeb, a to bez další odměny a bez vašeho schválení takového ponechání nebo užití.

4.2. Není-li v tomto ujednání uvedeno jinak, držení a používání Řešení vám neposkytuje žádná práva nebo nárok na práva duševního vlastnictví na Řešení nebo dokumentaci. Prodejce si vyhrazuje veškerá práva na Řešení a dokumentaci včetně všech souvisejících autorských práv, patentů, práv na obchodní tajemství, ochranných známek a ostatních práv duševního vlastnictví.

5. Omezení

5.1. Řešení ani dokumentaci nesmíte kopírovat ani používat jinak, než je uvedeno v článku 2 tohoto ujednání. Nesmíte provádět tyto činnosti ani umožnit třetím stranám, aby prováděly tyto činnosti:

5.1.1. používat jakýkoli autorizační kód, číslo licence, kombinace uživatelského jména/hesla nebo jiného aktivačního kódu nebo čísla, poskytnutého prodejcem v souvislosti s jakýmkoli Řešením („Aktivační kód“) na nebo pro větší počet zařízení, než je uvedeno v platných podmínkách;

5.1.2. sdílet jakýkoli aktivační kód jakékoli straně kromě prodejce a prodejcem určených zástupců;

5.1.3. nestanoví-li zákon výslovně jinak: (i) provádět zpětnou analýzu, rozkládat, dekompilovat, překládat, rekonstruovat, transformovat nebo extrahovat jakékoliv Řešení nebo jakoukoli část Řešení (včetně jakýchkoli souvisejících signatur škodlivého kódu a běžné detekce škodlivého kódu); nebo (ii) měnit, upravovat nebo jinak pozměňovat jakékoliv Řešení (včetně jakýchkoli souvisejících signatur škodlivého kódu a běžné detekce škodlivého kódu); „Škodlivý kód“ znamená jakýkoli kód, vlastnost, rutinu nebo zařízení určené nebo navržené aby automaticky, nebo při určité události, nebo při provedení či neprovedení určité akce, nebo na pokyn či pod kontrolou jakékoli osoby nebo subjektu: (a) naruší provoz jakéhokoli softwaru, služby, zařízení, majetku, sítě nebo dat; (b) způsobí, že jakýkoli software, služba, zařízení, majetek, síť nebo data budou zničeny, pozměněny, vymazány, poškozeny nebo jinak narušeny nebo bude zhoršen jejich provoz; nebo (c) umožní jakékoli osobě nebo subjektu přístup, převzetí kontroly, zničení, změnu, vymazání, poškození nebo jiné narušení či zhoršení provozu jakékoli části softwaru, služby, zařízení, majetku, sítě nebo dat, a jakýkoli počítačový virus, červ, trap door, back door, časová bomba, škodlivý program nebo mechanismus, jako je softwarový zámek nebo rutina pro kontrolu hesel, kontrolu sériového čísla CPU, časovou závislost nebo jakýkoli jiný kód určený k aktivitám popsaným v této definici (včetně appletů jazyka Java, ovládacích prvků ActiveX, skriptovacích jazyků, zásuvných modulů prohlížeče nebo obsahu s posunem);

5.1.4. nestanoví-li distribuční smlouva, smlouva o předprodeji nebo jiná smlouva mezi vámi a prodejcem nebo jiným členem skupiny prodejce jinak: publikovat, předprodávat, distribuovat, vysílat, předávat, sdělovat, převádět, zastavovat, pronajímat, sdílet nebo poskytovat sublicenci na jakékoli Řešení;

5.1.5. nestanoví-li tato smlouva (včetně článků 13.2, 13.5 a 13.7) platné podmínky nebo jiné ujednání mezi vámi a prodejcem nebo jiným členem skupiny prodejce jinak: používat jakékoli Řešení ke správě vybavení třetí strany nebo povolit jakékoli třetí straně přístup k nebo použití jakéhokoli Řešení na bázi servisního střediska, sdílení času, služby předplatného nebo poskytovatele aplikačních služeb nebo podobné;

5.1.6. používat jakékoli Řešení k poskytování nebo tvorbě produktu nebo služby, která by byla konkurencí Řešení;

5.1.7. používat nebo se snažit používat jakékoli Řešení k: (i) nahrávání, stahování, streamování, přenášení, kopírování nebo ukládání jakýchkoli informací, údajů, materiálů nebo se účastnit nebo asistovat při jakékoli aktivitě, která by mohla: (A) porušovat práva duševního vlastnictví nebo jiná práva jakékoli třetí strany; (B) obsahovat jakýkoli nezákonný, škodlivý, ohrožující, zneužívající, hanlivý nebo jinak nežádoucí materiál jakéhokoli druhu, (C) poškodit nebo pokusit se ublížit ostatním; (D) mít potenciál podněcovat nebo vytvářet chování, které je protiprávní, škodlivé, vyhrožující, hanlivé, obtěžující, obtěžující, hanlivé, urážlivé, vulgární, obscénní, invazivní vůči soukromí jiného, nenávistné nebo rasově, etnicky, nábožensky nebo sexuálně diskriminační nebo jinak nevhodné; (E) propagovat nebo poskytovat instruktážní informace o nezákonných činnostech, podporovat fyzickou újmu nebo zranění jakékoli skupiny nebo jednotlivce nebo podporovat jakýkoli čin krutosti vůči zvířatům; (F) vydávat se za jakoukoli osobu nebo subjekt nebo jiným způsobem zkreslovat vaši příslušnost k osobě nebo subjektu; nebo (G) napomáhat jakémukoli podvodu, podvodu nebo krádeži; nebo (H) poškozovat, zakazovat nebo zhoršením provozu, získat nebo pokusit se získat neoprávněný přístup, převzetí, užívání, kopírování, změny nebo zničení jakéhokoli majetku, zařízení, softwaru, služeb, sítí nebo dat, včetně hackování, phishingu, spoofingu nebo snahy obcházet nebo porazit brány firewall, password protection nebo jiné ochrany informací nebo kontroly jakékoli povahy; (ii) jakýmkoli způsobem porušovat platné místní, národní nebo mezinárodní právo nebo nařízení; (iii) falšovat hlavičky nebo jinak manipulovat s identifikátory, aby se zakryl původ jakéhokoli obsahu přenášeného pomocí Řešení; (iv) nahrávat, posílat, zasílat e-mailem nebo jinak předávat nevyžádanou nebo neautorizovanou reklamu, propagační materiály, „nevyžádanou poštu“, „spam“, „řetězové dopisy“ nebo „pyramidové schémata“; nebo (v) shromažďovat nebo uchovávat osobní údaje bez vědomí a výslovného souhlasu subjektu údajů;

5.1.8. poškozovat, blokovat nebo zhoršovat fungování nebo získat nebo se pokusit získat neautorizovaný přístup k jakémukoli Řešení nebo majetku, zařízením, softwaru, službám, sítím nebo údajům, ke kterým je připojeno nebo s nimi interoperuje takové Řešení, nebo k jakémukoli obsahu nebo údajům, uloženým, zpřístupněným nebo doručeným pomocí takového Řešení jakýmkoli způsobem včetně hackování, phishingu, spoofingu nebo snahy obcházet nebo porazit brány firewall, password protection nebo jakékoli jiné metody zabezpečení nebo kontroly jakékoli povahy;

5.1.9. testovat nebo srovnávat, sdílet nebo zveřejňovat výsledky testování a srovnávání jakéhokoli Řešení bez předchozího psaného souhlasu prodejce; nebo

5.1.10. prolomit nebo obejít, pokusit se prolomit nebo obejít, nebo autorizovat nebo asistovat jakékoli třetí straně při prolomení nebo obcházení kontrol použití kopií jakéhokoli Řešení; nebo

5.1.11. porušovat zásady prodejce týkající se přijatelného používání jeho Řešení („Podmínky přijatelného používání“), které můžete nalézt zde. Pokud a v příslušném rozsahu, v jakém budou tato smlouva a zásady přijatelného použití v rozporu, bude rozhodující více omezující ustanovení.

5.2. Některá Řešení mohou vám nebo jinému uživateli udělit oprávnění pro správu, která mohou správci mimo jiné umožnit, aby monitoroval jiná zařízení a/nebo stav nasazených Řešení na jiných zařízeních, například včetně stavu období předplatného, zpráv daného Řešení či aktualizací. Prohlašujete a zaručujete se, že budete tato oprávnění správce využívat pouze ve vztahu k zařízením a Řešením, u nichž jste k tomu řádně oprávněni, a za žádným jiným účelem. Dále prohlašujete a zaručujete se prodejci, že: i) máte všechna potřebná oprávnění přijmout toto ujednání a instalovat nebo používat Řešení na zařízeních jménem vlastníků a uživatelů těchto spravovaných zařízení a ii) toto ujednání tímto přijímáte jménem: A) všech takových vlastníků a uživatelů těchto spravovaných zařízení a B) svým vlastním.

5.3. Některá Řešení vám mohou umožnit zveřejňovat nebo sdílet obsah, který jste vytvořili nebo získali z jiných zdrojů (dále jen „Uživatelský obsah“). Zůstávají vám veškerá práva duševního vlastnictví, jež vám již náležejí podle platných právních předpisů k uživatelskému obsahu, který prostřednictvím Řešení zveřejňujete nebo sdílíte, s výhradou práv, licencí a dalších podmínek tohoto ujednání, včetně případných základních práv jiných osob k uživatelskému obsahu, který používáte nebo upravujete. Všem členům skupiny prodejce udělujete nevýlučné, neomezené, bezpodmínečné, nelimitované, celosvětové, neodvolatelné, trvalé a bezplatné právo a licenci na používání, kopírování, zaznamenávání, distribuci, reprodukci, sdělování, prodej, další prodej, udělování sublicencí (prostřednictvím několika úrovní), úpravy, přizpůsobení, zobrazování, veřejné provádění, přenos, zveřejňování, vysílání, překlad, vytváření odvozených děl a jakékoli další využívání uživatelského obsahu, který zveřejňujete nebo sdílíte prostřednictvím Řešení (a z něj odvozených děl), nebo jakékoli jeho části, a to výlučně za tím účelem, aby vám mohla být poskytována Řešení podle této smlouvy. Při každém odeslání nebo sdílení uživatelského obsahu prohlašujete a zaručujete se všem členům skupiny prodejce, že jste dosáhli alespoň věku zletilosti ve státě či jurisdikci, kde máte bydliště, a jste rodičem či opatrovníkem nebo máte všechna patřičná svolení rodiče či opatrovníka každého nezletilého dítěte, které je zobrazeno ve vámi odesílaném uživatelském obsahu nebo k němu přispělo, a že ve vztahu k tomuto uživatelskému obsahu platí, že: i) jste jediným autorem a vlastníkem práv duševního vlastnictví a dalších práv k uživatelskému obsahu nebo máte legální právo uživatelský obsah odeslat a sdílet a udělit každému členu skupiny prodejce právo používat jej v souladu s článkem 5.3, a to aniž by kterémukoli členu skupiny prodejce vznikala povinnost získat svolení třetí strany a aniž by mu vznikala jakákoli povinnost nebo závazek, ii) uživatelský obsah je přesný, iii) uživatelský obsah neporušuje, a s ohledem na použití povolená všem členům skupiny prodejce uvedená v tomto ujednání, ani nebude porušovat práva duševního vlastnictví nebo jiná práva třetích stran a iv) uživatelský obsah nebude porušovat toto ujednání a nezpůsobí žádné osobě škodu či újmu.

6. Omezená záruka; odmítnutí a vyloučení odpovědnosti

6.1. V souladu se zbývajícím zněním článku 6 se prodejce zaručuje, že Řešení bude fungovat nebo bude prováděno v zásadě v souladu s dokumentací po dobu 30 dnů od vašeho nabytí Řešení. Chcete-li uplatnit reklamaci, řiďte se postupem, který stanovil zdroj, od nějž jste dané Řešení získali. Pokud Řešení nebude fungovat v souladu s dokumentací, úplnou a výhradní odpovědností všech členů skupiny prodejce a jeho partnerů a vaším výhradním prostředkem nápravy ve spojení s touto zárukou bude, dle volby prodejce, buď: (i) nahrazení Řešení, nebo (ii) vrácení Řešení s náhradou poměrné části předplatného zaplaceného za zbývající nebo nevyužitou část období předplatného. Tato záruka se vztahuje pouze na původně dodané Řešení, nikoli na: i) aktualizace, ii) vady způsobené kombinací, provozem nebo používáním Řešení s: (A) softwarem, hardwarem či jinými materiály neposkytovanými prodejcem, nebo (B) zařízeními, softwarem či jinými materiály, které neodpovídají požadavkům prodejce uvedeným v dokumentaci.

6.2. S VÝJIMKOU ZNĚNÍ V ČLÁNKU 6.1 TOHOTO UJEDNÁNÍ ČLENOVÉ SKUPINY PRODEJCE A PARTNEŘI PRODEJCE NEZARUČUJÍ VÝKON NEBO VÝSLEDKY, KTERÝCH POUŽÍVÁNÍM ŘEŠENÍ NEBO DOKUMENTACE DOSÁHNETE. S VÝJIMKOU ZNĚNÍ V ČLÁNKU 6.1 TOHOTO UJEDNÁNÍ JE ŘEŠENÍ POSKYTOVÁNO „TAK, JAK JE“ A ČLENOVÉ SKUPINY PRODEJCE A PARTNEŘI PRODEJCE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY A V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM ODMÍTAJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁKONEM, OBYČEJOVÝM PRÁVEM, JUDIKATUROU NEBO JINOU PRÁVNÍ TEORIÍ, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH OSOB, VLASTNICKÉHO NÁROKU, OBCHODOVATELNOSTI, VHODNÉ KVALITY NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. PRODEJCE NEZARUČUJE, ŽE JAKÉKOLI ŘEŠENÍ BUDE FUNGOVAT NEPŘERUŠOVANĚ ČI BEZCHYBNĚ, ŽE BUDE FUNGOVAT SPRÁVNĚ V JAKÉMKOLI ZAŘÍZENÍ NEBO S JAKOUKOLI KONKRÉTNÍ KONFIGURACÍ HARDWARU A/NEBO SOFTWARU ANI ŽE ZAJISTÍ ÚPLNOU OCHRANU INTEGRITY VYBRANÝCH DAT A INFORMACÍ ČI OBSAHU ULOŽENÝCH NEBO PŘENÁŠENÝCH PO INTERNETU.

6.3. BEZ OHLEDU NA JAKÉKOLI JINÉ USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY JSOU VŠECHNA ŘEŠENÍ, KTERÁ JSOU POSKYTOVANÁ ZDARMA (VČETNĚ ŘEŠENÍ POSKYTOVANÉHO JAKO „BEZPLATNÉ“, „ZKUŠEBNÍ“ NEBO „BETA“ ŘEŠENÍ), POSKYTOVÁNA „TAK JAK JSOU“, „SE VŠEMI VADAMI“ A „DLE DOSTUPNOSTI“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK A PODPORY ČI DALŠÍCH SLUŽEB PRODEJCE.

6.4. PRODEJCE ANI ŽÁDNÉ SPOLEČNOSTI, KTERÉ PRODEJCE ŘÍDÍ, JSOU JÍM ŘÍZENY NEBO JSOU ŘÍZENY SPOLEČNĚ S PRODEJCEM STEJNÝM SUBJEKTEM (SOUHRNNĚ „SKUPINA PRODEJCE“), ANI JEJICH ZÁSTUPCI, POSKYTOVATELÉ LICENCE, PŘEDSTAVITELÉ, DODAVATELÉ, DISTRIBUTOŘI, PRODEJCI, MOBILNÍ OPERÁTOŘI, PROSTŘEDNICTVÍM JEJICHŽ SÍTĚ NEBO SYSTÉMŮ JE JAKÉKOLI ŘEŠENÍ POSKYTOVÁNO, ANI OSTATNÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI KTERÉHOKOLI ČLENA SKUPINY PRODEJCE (SOUHRNNĚ „PARTNEŘI PRODEJCE“) V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NEPONESOU ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM ČI TŘETÍM STRANÁM ZA:

6.4.1. ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, VEDLEJŠÍ, SANKČNÍ, ZVLÁŠTNÍ ČI EXEMPLÁRNÍ ŠKODY NEBO ODŠKODNĚNÍ, BEZ OHLEDU NA PŘÍČINU ČI POJETÍ ODPOVĚDNOSTI;

6.4.2. ŠKODY, KTERÉ VZNIKNOU V DŮSLEDKU ZTRÁTY OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ, ZISKU ČI VÝNOSŮ, ZTRÁTY SOUKROMÍ, NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT ZAŘÍZENÍ NEBO ŘEŠENÍ (MIMO JINÉ VČETNĚ DANÉHO ŘEŠENÍ), ZBYTEČNÝCH VÝDAJŮ, NÁKLADŮ NA OPATŘENÍ NÁHRADY NEBO VÝMĚNU ZBOŽÍ, SLUŽEB NEBO DIGITÁLNÍCH PRODUKTŮ, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, NEOPRÁVNĚNÉHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ NEBO ZTRÁTY (VČETNĚ POŠKOZENÍ, DEGRADACE NEBO NEDOSTUPNOSTI) DAT ČI INFORMACÍ JAKÉKOLI POVAHY (BEZ OHLEDU NA TO, ZDA NĚKTERÉ Z VÝŠE UVEDENÝCH ZTRÁT, ŠKOD, NÁKLADŮ NEBO VÝDAJŮ PŘEDSTAVUJÍ PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ ZTRÁTY ČI ŠKODY); NEBO

6.4.3. JAKÉKOLI JINÉ PENĚŽNÍ I NEPENĚŽNÍ ZTRÁTY ČI ŠKODY, KE KTERÝM DOJDE V SOUVISLOSTI S TÍMTO SMLOUVOU ČI ŘEŠENÍM POSKYTOVANÝM PODLE TÉTO SMLOUVY,

A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE ČLEN SKUPINY PRODEJCE NEBO PARTNER PRODEJCE BYL NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ZTRÁT NEBO ŠKOD UPOZORNĚN. ANIŽ BY TÍM BYLA DOTČENA PŘÍPADNÁ OPAČNÁ USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY, ŽÁDNÝ ČLEN SKUPINY PRODEJCE ANI PARTNER PRODEJCE NEPONESE VŮČI VÁM ANI ŽÁDNÉ JINÉ TŘETÍ STRANĚ ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZTRÁTY ANI ŠKODY (PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ) ZA NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP ČI JAKÉKOLI POŠKOZENÍ, DEGRADACI, NEDOSTUPNOST, VYMAZÁNÍ, KRÁDEŽ, ZNIČENÍ, POZMĚNĚNÍ, VYZRAZENÍ ČI ZTRÁTU DAT, INFORMACÍ NEBO OBSAHU PŘENÁŠENÝCH, OBDRŽENÝCH ČI ULOŽENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM ŘEŠENÍ NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM BEZ OHLEDU NA PŘÍČINU. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM CELKOVÁ ODPOVĚDNOST ČLENA SKUPINY PRODEJCE NEBO PARTNERA PRODEJCE VŮČI VÁM NEBO JAKÉKOLI TŘETÍ STRANĚ ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU NEBO ŠKODU VZNIKLOU V DŮSLEDKU JAKÉHOKOLI ŘEŠENÍ, PŘEDPLATNÉHO NEBO TOHOTO UJEDNÁNÍM ČI VE SPOJENÍ S NÍM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESÁHNE VYŠŠÍ Z TĚCHTO ČÁSTEK: (I) ČÁSTKU PĚTI AMERICKÝCH DOLARŮ (5,00 USD), A (II) ČÁSTKU PŘEDPLATNÉHO, KTERÉ JSTE ZAPLATILI ZA 12 BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍCH MĚSÍCŮ OBDOBÍ PŘEDPLATNÉHO.

6.5. VYLOUČENÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ČLENŮ SKUPINY PRODEJCE A PARTNERŮ PRODEJCE OBSAŽENÁ V TÉTO SMLOUVĚ NEOMEZUJÍ ANI NEVYLUČUJÍ JEJICH POTENCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST ZA:

6.5.1. ÚMRTÍ, ÚJMU NA ZDRAVÍ OSOB NEBO PODVODNÉ JEDNÁNÍ PŘEKRAČUJÍCÍ ROZSAH POVOLENÝ PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY A

6.5.2. ZÁLEŽITOSTI, KTERÉ NESMÍ BÝT JINAK ZE ZÁKONA OMEZENY NEBO VYLOUČENY.

7. Soukromí; zpracování osobních A JINÝCH informací

7.1. Pojem „údaje“ má v tomto ustanovení a v zásadách ochrany soukromí tento význam: (a) informace, které poskytnete prodejci, jinému členovi skupiny prodejce nebo partnerovi prodejce v průběhu objednání Řešení, včetně vašeho jména, fakturační adresy (včetně poštovního směrovacího čísla), e-mailové adresy, telefonního čísla, čísla platební karty nebo účtu, ověřovacího kód platební karty nebo účtu, data vydání platební karty a data vypršení platnosti, hesla, které jste zvolili pro svůj účet u prodejce nebo jiného člena skupiny prodejce, a dalších fakturačních údajů dle definice v zásadách ochrany soukromí prodejce („Zásady ochrany soukromí“, které naleznete zde) (souhrnně „Transakční údaje“); (b) informace, které prodejce, další člen skupiny prodejce nebo partner prodejce shromáždí v průběhu zpracování a plnění vašich objednávek Řešení, včetně informací o značce, modelu, operačním systému a dalších identifikačních podrobnostech vašeho zařízení, poskytovatele internetových služeb, adresu vašeho internetového protokolu (IP); a (c) informace o vaší instalaci a používání Řešení (souhrnně (b) a (c) se v zásadách ochrany soukromí označují jako „Údaje o službách“).

7.2. Povolujete prodejci, jinému členovi skupiny prodejce nebo partnerovi prodejce použít vaše údaje pro účely popsané v zásadách ochrany soukromí. Berete na vědomí, že takové použití vašich údajů zahrnuje zpracování a plnění vašich objednávek předplatného, zlepšování Řešení a poskytování informací vám informací o Řešení, které máte předplacené, a nabízení vám jiných Řešení. Berete na vědomí, že prodejce nebo jiný člen skupiny prodejce může sdílet vaše údaje s partnery prodejce jako například poskytovateli e-commerce platformy a zpracovateli plateb, dodavateli, poskytujícími vám podporu, služby a Řešení jménem prodejce a poskytovateli, poskytujícími prodejci nebo členovi skupiny prodejce analýzy o nákupech a o chybách Řešení. Také berete na vědomí, že prodejce nebo člen skupiny prodejce může sdílet údaje, které jsou anonymizované a agregované třetími stranami kvůli analýze trendů.

8. Ukončení

8.1. Toto ujednání bude okamžitě ukončeno, pokud porušíte kteroukoli povinnost obsaženou v tomto něm (včetně porušení povinností v článcích 2, 5 nebo 10), což způsobí odnětí všech práv, jež případně máte na získání aktualizací nebo vrácení poměrné části předplatného zaplaceného za zbývající nebo nevyužitou část období předplatného. Prodejce si v případě vašeho porušení kterékoli povinnosti obsažené v tomto ujednání, které by mělo nepříznivý dopad na člena skupiny prodejce nebo partnera prodejce, vyhrazuje právo na libovolné další prostředky nápravy dostupné podle zákona. Vyloučení a omezení odpovědnosti členů skupiny prodejce a partnerů prodejce obsažená v tomto ujednání zůstávají v platnosti i po ukončení tohoto ujednání.

8.2. Prodejce může zasláním oznámení kdykoli okamžitě toto ujednání ve vztahu k jakémukoli Řešení nebo všem Řešením ukončit a úplnou a výhradní odpovědností všech členů skupiny prodejce a všech partnerů prodejce a váš výlučný prostředek nápravy ve spojení s tímto ukončením bude omezen na vrácení poměrné části předplatného zaplaceného za zbývající nebo nevyužitou část období předplatného. Od data účinnosti takového ukončení již nebudete oprávněni používat žádné dotčené Řešení a dokumentaci.

9. Omezená práva vlády USA

Všechna Řešení představují „komerční položky“ ve smyslu definice v 48 CFR, oddíl 2.101, zahrnující „komerční počítačový software“ a „dokumentaci ke komerčnímu počítačovému softwaru“ ve smyslu použití těchto pojmů v 48 CFR, oddíl 12.212. V souladu s 48 CFR, oddíl 12.212, a 48 CFR, oddíl 227.7202-1 až 227.7202-4 jsou tato Řešení a související dokumentace poskytovány k používání koncovým uživatelům ze skupiny vládních institucí USA pouze v rozsahu práv, která jsou v tomto ujednání udělena všem ostatním koncovým uživatelům. Použitím těchto Řešení a související dokumentace vyjadřuje vládní instituce USA souhlas s tím, že počítačový software a dokumentace k počítačovému softwaru je komerční, a přijímá práva a omezení uvedená v tomto ujednání.

10. Kontrola vývozu

Jste povinni dodržovat všechny příslušné zákony USA a mezinárodní právní předpisy upravující vývoz a zpětný vývoz Řešení, včetně předpisů správního úřadu pro vývoz USA, a omezení týkající se koncového uživatele, koncového použití a místa určení vydaná vládou USA a dalšími vládami. Aniž by tím byla dotčena obecnost výše uvedeného, prohlašujete, zaručujete a zavazujete se, že: i) nejste uvedeni na seznamu zamítnutých osob, seznamu neověřených osob, seznamu subjektů, seznamu osob kategorie SDN (specially designated nationals), seznamu zakázaných osob ani jiných seznamech zveřejňovaných vládou USA, a ii) nebudete žádné Řešení používat, vyvážet nebo zpětně vyvážet na území či místa určení ani společnostem či jednotlivcům, kteří porušují embarga nebo obchodní sankce USA či Evropské unie. Všechny členy skupiny prodejce odškodníte, budete hájit a zbavíte odpovědnosti za veškeré nároky, žaloby nebo soudní řízení a veškeré škody, závazky, náklady a výdaje, které vzniknou v důsledku vašeho nedodržení tohoto článku 10.

11. Závazná rozhodčí dohoda a zřeknutí se skupinové žaloby

11.1. Článek 11 se vztahuje na jakýkoli spor ohledně jakéhokoli Řešení, předplatného Řešení nebo tohoto ujednání, který se týká vás a prodejce. „Sporem“ se pro účely článku 11 rozumí jakýkoli spor, žaloba nebo jiná pře bez ohledu na konkrétní předmět(y) sporu (tj. zahrnuje – kromě jiných potenciálních předmětů sporu nebo právních základů – žaloby pro porušení smlouvy, uvedení v omyl, podvod, odškodnění, občanskoprávní odpovědnost (včetně nedbalosti) a porušení zákona či nařízení).

11.2. Dojde-li ke sporu, musíte prodejci zaslat oznámení o sporu. Jedná se o písemné prohlášení, ve kterém jsou uvedeny vaše jméno, adresa a kontaktní údaje, důvody vzniku sporu a požadovaná náprava. Oznámení o sporu je prodejci třeba zaslat e-mailem na adresu legal@avast.com (jako předmět uveďte: Section 11 Notice of Dispute Under EULA).

11.3. VEŠKERÁ SOUDNÍ NEBO JINÁ ŘÍZENÍ PRO ŘEŠENÍ SPORU BUDOU PROBÍHAT VÝLUČNĚ JEDNOTLIVĚ. NEBUDETE ŽÁDAT O PROJEDNÁNÍ SPORU JAKO SKUPINOVÉ ŽALOBY, ŽALOBY SOUKROMÉ STRANY VE VEŘEJNÉM ZÁJMU ANI V JAKÉMKOLI JINÉM ŘÍZENÍ, V JEHOŽ RÁMCI BY NĚKTERÁ STRANA JEDNALA JAKO ZÁSTUPCE NEBO PODÁVALA NÁVRH, ABY TAK MOHLA JEDNAT. ROZHODČÍ ANI JINÉ ŘÍZENÍ NEBUDE SLOUČENO S JINÝM BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU VŠECH STRAN VŠECH DOTČENÝCH ROZHODČÍCH ČI JINÝCH ŘÍZENÍ.

11.4. Pokud spor s prodejcem nevyřešíte neformálním jednáním, bude další Řešení sporu probíhat výlučně prostřednictvím závazného rozhodčího řízení v souladu s federálním zákonem USA o rozhodčím řízení (Federal Arbitration Act („FAA“), 9 U.S.C. § 1 et seq. a hmotné zákony státu New York (bez ohledu na volbu principů zákonů)). S výjimkou ustanovení v článku 11.5 níže se vzdáváte účastnit se všech sporů před soudcem nebo porotou (nebo práva účastnit se soudního sporu jako člen strany nebo třídy) . Místo toho budou všechny spory řešeny nestranným rozhodcem, jehož rozhodnutí bude konečné, s výjimkou omezeného práva na soudní revizi v souladu se zákonem FAA. Rozhodčí nález může vykonat jakýkoli soud příslušný pro strany.

11.5. Na požadavek rozhodčího řízení v článku 11 se vztahují následující výjimky:

11.5.1. Jste oprávněni nechat projednat jakýkoli spor u soudu pro drobné žaloby v okrese (county) nebo v jiném podobném územním správním celku, ve kterém máte bydliště, pokud spor splňuje veškeré požadavky potřebné k projednání soudem pro drobné žaloby. Pokud podáte žalobu u soudu pro drobné žaloby, nesete veškeré soudní poplatky.

11.5.2. Veškeré spory týkající se údajného zcizení vašeho duševního vlastnictví nebo duševního vlastnictví prodejce budou řešeny u soudu.

11.5.3. Pokud jste spotřebitel a žijete v Evropské unii, Norsku, Islandu nebo Lichtenštejnsku, můžete mít nárok na řešení sporu prostřednictvím internetové platformy pro Řešení sporů online, kterou založila Evropská komise („Platforma ODR“). Platforma ODR slouží ke zprostředkování mimosoudních řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky v Evropské unii, Norsku, na Islandu a v Lichtenštejnsku, týkajících se nákupu zboží a služeb na internetu. Platforma ODR je k dispozici na následujícím odkazu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.6. Všechna rozhodčí řízení budou vedena organizací American Arbitration Association (dále jen „AAA”) a budou se řídit „Pravidly rozhodčích řízení se spotřebiteli“ (Consumer Arbitration Rules) organizace AAA účinnými od 1. září 2014 včetně „Nákladů rozhodčího řízení (včetně administrativních poplatků AAA)“ (Costs of Arbitration (Including AAA Administrative Fees)) účinných od 1. září 2014 (souhrnně dále jen „Postupy při spotřebitelských řízeních“) a budou pro ně platit následující ujednání:

11.6.1. Postupy při spotřebitelských řízeních upravují určité poplatky, některé jsou stanoveny spotřebiteli (vám) a jiné společnosti (prodejci). Pokud je váš nárok 75 000 USD nebo méně, zaplatí prodejce všechny uvedené poplatky a náklady, včetně těch stanovených spotřebiteli. Prodejce nesouhlasí s úhradou žádných dalších nákladů. Pokud je váš nárok vyšší než 75 000 USD, budou rozhodné pro platby Postupy při spotřebitelských řízeních.

11.6.2. S výjimkou ustanovení níže se na jakýkoli spor mezi smluvními stranami uplatní Postupy při spotřebitelských řízeních AAA. V souladu s Pravidlem rozhodčích řízení se spotřebiteli R-1(e) je však smluvní strana oprávněna nechat řádné uplatnění Pravidel rozhodčích řízení posoudit rozhodci, který vydá konečné rozhodnutí. Tato smlouva má přednost v rozsahu, ve kterém je v rozporu s Postupy při spotřebitelských řízeních. Rozhodčí řízení zahájíte pouze v okrese (county) nebo v jiném podobném územním správním celku, ve kterém máte bydliště. Rozhodčí řízení bude vedeno prostřednictvím konferenčního hovoru. Pokud však bude rozhodčí řízení vedeno v souladu s Postupy při spotřebitelských řízeních AAA, má rozhodce (rozhodci) pravomoc rozhodnout na žádost smluvní strany o požadavku jednání za přítomnosti zúčastněných.

11.6.3. Spolu s prodejcem se zavazujete, že využití organizace AAA k vedení rozhodčích řízení není považováno za součást ujednání mezi smluvními stranami ohledně řešení sporů rozhodčím řízením. Pokud organizace AAA nebude ochotná nebo schopná rozhodčí řízení vést, dohodnete se s prodejcem v dobré víře na jediném rozhodci, který rozhodne spor podle Postupů při spotřebitelských řízeních. Pokud se smluvní strany na rozhodci neshodnou, je příslušný soud oprávněn jmenovat rozhodce, který bude jednat v souladu s Postupy při spotřebitelských řízeních AAA.

11.6.4. Bude-li jedno nebo více ustanovení článku 11 vzhledem ke všem nebo některým částem sporu shledáno nezákonným, neplatným či nevymahatelným, pak pouze za těchto okolností budou tyto části odděleny a spor bude řešen podle ostatních ustanovení článku 11 a dalších ustanovení ujednání. Pokud bude mít takové oddělení za následek projednání všech nebo některých částí sporu u soudu, mají výhradní příslušnost u takovýchto soudních jednání soudy okresu New York ve státě New York v USA. Pro účely těchto soudních řízení souhlasíte s osobní příslušností soudů v New Yorku a nebudete ji napadat a dále se vzdáváte možnosti podat námitku místní nepříslušnosti nebo námitku forum non conveniens či žádat o přeložení do jiného soudního okrsku nebo jurisdikce.

11.7. Pokud jste Řešení získali pro jiné než osobní použití nebo použití v domácnosti, rozhodčí řízení, včetně plateb poplatků, se budou řídit Pravidly obchodních rozhodčích řízení organizace AAA (Commercial Arbitration Rules) („Postupy při obchodních řízeních“), bez ohledu na odstavce uvedené výše v článku 11. Tyto Postupy při obchodních řízeních se náležitě použijí pro všechny spory mezi smluvními stranami a vy nebudete v žádném řízení navrhovat nic jiného. Nicméně, toto ujednání upravuje řešení sporů v rozsahu, ve kterém je v rozporu s Postupy při obchodních řízeních.

12. Obecné

12.1. Oznámení. Prodejce vám může kdykoli doručit oznámení prostřednictvím elektronické pošty, vyskakovacího okna, dialogového okna či jinými prostředky. V některých případech je ovšem možné, že oznámení neobdržíte, dokud nespustíte určité Řešení. Každé takové oznámení bude považováno za doručené k datu, kdy jej prodejce poprvé zpřístupní prostřednictvím Řešení, bez ohledu na to, kdy oznámení skutečně obdržíte.

12.2. Otázky k tomuto ujednání. Máte-li jakékoli otázky týkající se této smlouvy nebo chcete prodejce požádat o jakékoli informace, napište na adresu Avast Software s.r.o., Pikrtova 1737/1a, Praha 4, PSČ 140 00, Česká republika, e-mail: support@avast.com, tel.: +420 274 005 777 nebo navštivte naše stránky podpory na adrese www.avast.com/support.

12.3. Oddělená ujednání. Pokud jste získali dvě nebo více Řešení, i v rámci jedné transakce, nebo jste získali předplatné k některému Řešení ve více transakcích, možná jste toto Licenční ujednání s koncovým uživatelem přijali vícekrát. Přestože přijaté podmínky a ujednání mohou být podobné nebo identické, při každém přijetí podmínek a ujednání tohoto Licenčního ujednání s koncovým uživatelem jste uzavřeli jiné a samostatné ujednání s prodejcem poskytujícím příslušné Řešení.

12.4. Celé ujednání. Toto ujednání představuje úplné ujednání mezi vámi a prodejcem týkající se vašeho používání Řešení a dokumentace. Toto ujednání nahrazuje veškerá předchozí nebo souběžná ústní či písemná sdělení, návrhy, prohlášení a záruky týkající se vaší instalace nebo používání Řešení či dokumentace. Bez ohledu na předchozí ustanovení nemůže žádná část tohoto ustanovení omezovat žádná práva, která vám poskytují platné zákony na ochranu spotřebitele a další příslušné zákony ve vaší právní jurisdikci, které nelze smluvně odmítnout. Toto ustanovení, příslušné podmínky a dokumentace budou v maximálním použitelném rozsahu považovány za konzistentní, v případě rozporu však mají přednost v následujícím pořadí: (i) příslušné podmínky, (ii) toto ujednání, (iii) dokumentace.

12.5. Výklad. Nadpisy v tomto ujednání nemají vliv na jeho výklad. Je-li použit určitý gramatický rod, vztahuje se význam na všechny gramatické rody. Je-li použito jednotné číslo, vztahuje se význam i na množné číslo a naopak. Pokud jsou slovo nebo výraz definovány, mají odpovídající význam i jejich další gramatické tvary. Slovo „včetně“ bude vykládáno tak, jako by bylo následováno slovy „bez omezení“. Veškeré zmínky o vašem „použití“ softwaru, Řešení nebo aktualizace se vztahují zároveň na vaši instalaci tohoto softwaru, Řešení nebo aktualizace (pokud to kontext nevyžaduje jinak). Toto ujednání bylo původně vyhotoveno v anglickém jazyce. Ačkoli prodejce může poskytovat jednu či více přeložených verzí tohoto ujednání za účelem snazšího porozumění, je v případě konfliktu či nejasnosti rozhodující anglické znění ujednání. V případě, že se při soudním řízení nebo v jiné situaci objeví nejednoznačnost nebo otázka záměru či výkladu, vyloží se podmínky tohoto ujednání tak, že byly stranami vypracovány společně, a nevznikne žádná právní domněnka ani důkazní břemeno zvýhodňující nebo znevýhodňující kteroukoli stranu z důvodu autorství kterýchkoli ustanovení tohoto ujednání.

12.6. Oddělitelnost. Bude-li kterékoli ustanovení tohoto ujednání shledáno nezákonným, neplatným či nevymahatelným podle platných právních předpisů, nebude považováno za součást tohoto a zbytek tohoto ujednání bude i nadále platný a vymahatelný v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy.

12.7. Nemožnost plnění. Prodejce nemá odpovědnost za neplnění nebo opožděné plnění způsobené zcela nebo zčásti výpadkem veřejných služeb (včetně dodávek elektřiny), výpadkem internetu, poruchami telekomunikačních nebo IT služeb, poruchami telekomunikačních nebo IT zařízení, stávkami nebo jinými pracovněprávními spory (mimo jiné včetně stávky nebo jiného pracovněprávního sporu týkajícího se členů skupiny prodejce nebo partnerů prodejce), válečnými akty, teroristickými činy, útoky typu „odepření služby“ nebo jinými útoky na informační technologie či jejich narušení s dopadem na některého člena skupiny prodejce nebo partnera prodejce, povodněmi, sabotáží, požárem, jinými přírodními katastrofami nebo zásahy vyšší moci či jinou příčinou, kterou člen skupiny prodejce nebo partner prodejce nemohl při vynaložení přiměřené snahy ovlivnit.

12.8. Zřeknutí se nároků. Netrvá-li kterákoli strana na přesném plnění všech podmínek, ujednání a ustanovení tohoto ujednání, nebude to považováno za zřeknutí se či vzdání se budoucího dodržování tohoto ujednání a podmínky, ujednání a ustanovení tohoto ujednání zůstanou platné a účinné v plném rozsahu. Zřeknutí se jakékoli podmínky tohoto ujednání kteroukoli stranou není účinné pro žádný účel, pokud není vyhotoveno písemně a podepsáno příslušnou stranou. Pokud kterákoli strana promine druhé straně porušení kteréhokoli ustanovení tohoto ujednání, nevykládá se to jako trvalé promíjení daného porušení ani jako prominutí jiných porušení stejného ustanovení nebo jiných ustanovení tohoto ujednání.

12.9. Postoupení. Svá práva nebo povinnosti v rámci tohoto ujednání nesmíte postoupit bez předchozího písemného svolení prodejce. Prodejce smí toto ujednání kdykoli postoupit podle svého uvážení bez vašeho předchozího písemného svolení.

12.10. Žádné oprávněné Třetí Strany. Žádné výslovné ani předpokládané ustanovení tohoto ujednání nemá za cíl a nebude mít za následek udělení jakéhokoli práva, výhody nebo nápravného prostředku libovolné povahy na základě nebo z důvodu tohoto ujednání žádné osobě kromě vás, členů skupiny prodejce a partnerů prodejce. Nikdo kromě vás, prodejce a členů skupiny prodejce nemůže ve spojení s tímto ujednáním podat žalobu. Prodejce bude mít nárok (nikoli však povinnost) vymáhat všechna práva, prostředky nápravy, omezení a vyloučení odpovědnosti a okolnosti vylučující protiprávnost kteréhokoli člena skupiny prodejce nebo partnera prodejce vyplývající z tohoto ujednání, včetně všech práv a prostředků nápravy za případné ztráty, škody nebo nároky vzniklé členovi skupiny prodejce nebo partnerovi prodejce: i) ve spojení s vaším nedodržením některé z podmínek tohoto ujednání, nebo ii) za které jste na základě tohoto ujednání povinni prodejce odškodnit. Žádné takové ztráty, škody nebo nároky nebudou považovány za nepřímé, následné či vedlejší ztráty nebo škody dle článku 6.4.1. v důsledku toho, že vznikly nebo byli přivozeny jinému členovi skupiny prodejce nebo partnerovi prodejce namísto prodejce.

12.11. Rozhodné právo. Zákonem upravujícím toto ujednání a jakýmkoli spor (jak je definováno v článku 11) bude hmotněprávní právo státu New York v USA, bez ohledu na zásady volby zákonů. Toto ujednání se neřídí Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, jejíž použití se výslovně vylučuje.

12.12. Připojení k internetu. Některá Řešení mohou ke svému fungování vyžadovat aktivní a stabilní připojení k internetu. Proto je vaší odpovědností zajistit, abyste měli vždy k dispozici aktivní a stabilní připojení k internetu.

12.13. Názvy produktů. Prodejce může příležitostně Řešení přejmenovat nebo změnit název či logo použité u Řešení na název či logo jiného člena skupiny prodejce nebo partnera prodejce. Tyto změny nebudou mít vliv na vaše předplatné k Řešení, období předplatného ani na toto ujednání a nedávají vám právo na ukončení předplatného k Řešení, období předplatného nebo tohoto ujednání.

13. Zvláštní podmínky

Tyto zvláštní podmínky se vztahují na některá Řešení. V případě rozporu mezi těmito zvláštními podmínkami a zbytkem ujednání budou mít tyto zvláštní podmínky přednost ohledně příslušných Řešení.

13.1. Software, služby a další produkty třetích stran. Některá Řešení nabízejí možnost získat software, služby a další produkty poskytované třetími stranami. Berete na vědomí, že za nabídku plně odpovídá příslušná třetí strana a prodejce nečiní žádná prohlášení ani neposkytuje žádné záruky ohledně těchto nabídek a nenese za ně žádnou odpovědnost. Pokud jakékoli takové nabídky třetích stran získáte nebo budete používat, budou se na ně a na jejich použití vztahovat všechna licenční ujednání, podmínky používání, zásady ochrany osobních údajů a/nebo další podmínky a ujednání vyžadované třetí stranou.

13.2. Licence poskytovatele řízených služeb (MSP). Daný článek 13.2 se vztahuje: (i) v rozsahu, v kterém vám platné podmínky umožňují použít CloudCare, Managed Workplace, služeb Avast Business, CCleaner Business Edition nebo jiné Řešení pro poskytnutí řízených služeb (MSP) třetím stranám; a (ii) na všechny licence k použití CCleaner Cloud for Business.

13.2.1. Dle použití v článku 13.2:

(a) „Služba Avast Business“ znamená služby HD a/nebo služby NOC tak, jak vyžaduje kontext.

(b) „Zákazník“ znamená třetí stranu, které poskytujete nebo chcete poskytovat služby MSP.

(c) „Služby HD“ znamenají služby zákaznické podpory, které vám prodejce nebo jeho dodavatelé jako třetí strany poskytují ve prospěch jednoho nebo více zákazníků – v obou případech tak, jak je popsáno v dokumentaci, přičemž prodejce může dokumentaci příležitostně změnit.

(d) „Služby MSP“ znamenají spravované služby, které poskytujete zákazníkům s využitím Řešení (včetně služeb Avast Business).

(e) „Služby NOC“ znamenají služby vzdáleného monitorování zařízení a služby správy, které prodejce nebo jeho dodavatelé jako třetí strany poskytují ve prospěch jednoho nebo více zákazníků – v obou případech tak, jak je popsáno v dokumentaci, přičemž prodejce může dokumentaci příležitostně změnit.

(f) „Ujednání o službách“ znamená ujednání mezi vámi a zákazníkem, které mimo jiné jasně popisuje služby, na jejichž poskytování jste se se zákazníkem dohodli.

13.2.2. Prodejce vám podle ustanovení tohoto ujednání poskytuje omezenou, nevýhradní, nepřenositelnou licenci na období předplatného (bez práva na sublicencování) pro používání příslušných Řešení (včetně služeb Avast Business Services, CCleaner Business Edition nebo CCleaner Cloud for Business) k poskytování služeb MSP zákazníkům.

13.2.3. Prodejce vám bude podle podmínek a ujednání této smlouvy poskytovat Řešení (včetně příslušných služeb Avast Business Services, CCleaner Business Edition nebo CCleaner Cloud for Business) ve prospěch vašich zákazníků.

13.2.4. Vy budete s výhradou podmínek a ujednání uvedených v tomto ujednání:

(a) požadovat, aby: (i) každý zákazník (včetně vás, pokud to je relevantní), který obdržel Řešení, podepsal nebo se jinak zavázal, že bude dodržovat právě aktuální znění tohoto ujednání, a aby (ii) každý zákazník, se kterým jste se dohodli, že mu budete poskytovat Řešení, podepsal nebo se jinak zavázal, že bude dodržovat smlouvu o službách. Aniž by tím byla omezena platnost výše uvedeného, Licenční ujednání s koncovým uživatelem můžete jménem zákazníka odsouhlasit pouze v případě, že vás k tomu zákazník ve smlouvě o službách nebo jinak výslovně zmocnil. Smlouva o službách bude: (i) obsahovat opatření, která budou chránit zájmy skupiny prodejce nejméně do té míry jako toto ujednání, a ii) výslovně opravňovat vás a skupinu prodejce, abyste při provozování Řešení reprodukovali, přenášeli, ukládali a zpracovávali data a informace zákazníka.

(b) stejně jako ve vztahu mezi vámi a prodejcem výhradně odpovědní za: (i) plnění svých povinností vyplývajících ze smlouvy o službách, (ii) zajištění toho, že vy i všichni vaši zákazníci budete dodržovat všechny platné zákony týkající se monitorování zaměstnanců a dalších třetích stran a jejich zařízení, (iii) plnění úkolů a povinností, které vám a zákazníkům ukládá smlouva, příslušné podmínky a dokumentace a (iv) ukončení poskytování Řešení po ukončení platnosti příslušné smlouvy o službách a odstranění nebo zajištění toho, aby zákazník odstranil Řešení ze všech zařízení, na kterých je používáno, nebo Řešení deaktivoval.

13.3. Čištění prohlížečů. Při používání doplňku Čištění prohlížečů („BCU“) opravňujete doplněk BCU, aby změnil stávající nastavení vašeho prohlížeče na nové nastavení.

13.4. WiFi Finder. Nástroj WiFi Finder umožňuje uživatelům pomáhat jiným uživatelům získat přístup k internetu sdílením dat o bezdrátových sítích. Pokud se rozhodnete sdílet data o bezdrátových sítích s dalšími uživateli, nesete výhradní odpovědnost za neporušení práv třetích stran týkajících se těchto bezdrátových sítí a všech sdílených dat. Členové skupiny prodejce žádným způsobem nepřejímají odpovědnost za vaše dodržování podmínek a ujednání vztahujících se na používání bezdrátových sítí nebo sdílených dat.

13.5. Avast Family Space (prodávaný též jako Star Guard Family, Vodafone Family Protect a Wind Family Protect).

13.5.1. Produkt Avast Family Space, prodávaný též jako Star Guard Family, Vodafone Family Protect a Wind Family Protect („Family Space“) je určen pro osobní nekomerční použití rodiči pro ochranu jejich dětí, zákonnými zástupci pro ochranu jejich svěřenců nebo pro dospělé pro ochranu jiných dospělých, od nichž získali úplný informovaný souhlas. Avast Family Space nesmíte používat jinak, než bylo zamýšleno, a členové skupiny prodejce nepřejímají odpovědnost za žádné neoprávněné nebo nezákonné použití.

13.5.2. Použitím produktu Avast Family Space prohlašujete a zavazujete se: (i) že jste starší 18 let a (ii) že máte oprávnění a tímto poskytujete souhlas se shromažďováním údajů pro všechny osoby, které zahrnete do svého účtu Avast Family Space, včetně všech osob mladších 13 let. Berete na vědomí, že členové skupiny prodejce budou shromažďovat, používat a zpřístupňovat informace o geografické poloze a další informace nezbytné pro fungování a poskytování funkcí aplikace Avast Family Space.

13.5.3. Berete na vědomí, že: (i) výsledky získané z aplikace Avast Family Space, včetně údajů a zpráv, nemusí být přesné, včasné nebo spolehlivé; (ii) Avast Family Space nemusí vždy blokovat veškerý obsah, který považujete za nežádoucí nebo který chcete blokovat; (iii) Avast Family Space může občas blokovat obsah, který považujete za přijatelný, a (iv) vzhledem k tomu, že obsah třetích stran se může bez upozornění změnit, prodejce nemůže zaručit, že kategorie obsahu a filtry obsahu budou vždy aktuálně odrážet změny obsahu třetích stran. Pokud jste přesvědčeni, že Avast Family Space určité stránky nebo služby klasifikuje chybně, kontaktujte prodejce zasláním e-mailu na adresu familyshieldhelp@avast.com.

13.6. Mobilní aplikace. Tato část 13.6 se vztahuje na Řešení určená pro mobilní zařízení.

13.6.1. U Řešení stažených z obchodu Google Play (http://play.google.com) licence udělená v tomto ujednání nahrazuje veškerá práva k používání Řešení, která by byla jinak udělena na základě výchozích podmínek pro aplikace stažené z obchodu Google Play.

13.6.2. Pro Řešení stažená z obchodu Apple App Store platí následující podmínky:

(a) Licence udělené v tomto ujednání jsou omezeny na nepřenositelnou licenci na používání Řešení v zařízení iPhone, iPod Touch nebo jiném zařízení od společnosti Apple, které vlastníte nebo máte v držení, v souladu s pravidly používání uvedenými v podmínkách služby Apple App Store, jež jsou k dispozici na webové stránce http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html nebo prostřednictvím dalších webových stránek či jiných prostředků poskytnutých společností Apple.

(b) Toto ujednání se uzavírá výlučně mezi jejími stranami, nikoli se společností Apple. Za Řešení a jeho obsah je odpovědný výlučně prodejce, nikoli společnost Apple.

(c) Společnost Apple není povinna poskytovat ve vztahu k Řešení žádné služby v oblasti údržby a podpory.

(d) Jestliže Řešení neodpovídá příslušné záruce, můžete to oznámit společnosti Apple, která vám vrátí kupní cenu Řešení. V maximální míře povolené příslušnými zákony nebude mít společnost Apple žádné další závazky ze záruk ve vztahu k Řešení a ve vztahu mezi vámi, prodejcem a společností Apple je za veškeré další nároky, ztráty, závazky, škody, náklady nebo výdaje, jež lze připsat nedodržení jakékoli záruky, odpovědný výlučně prodejce.

(e) Prodejce, nikoli společnost Apple, odpovídá za Řešení jakýchkoli vašich nároků nebo nároků třetích stran ve vztahu k Řešení nebo k vašemu vlastnictví či používání tohoto Řešení, včetně: (i) nároků založených na odpovědnosti za výrobek, (ii) nároků založených na tom, že Řešení nesplňuje jakýkoli příslušný zákonný nebo regulační požadavek, a (iii) nároků vyplývajících z právních předpisů o ochraně spotřebitele či podobné legislativy.

(f) V případě nároku třetí strany, jež tvrdí, že Řešení nebo vaše vlastnictví a používání Řešení porušuje práva duševního vlastnictví této třetí strany, nese výlučnou odpovědnost za vyšetřování, obhajobu, vyrovnání a uspokojení takového nároku vyplývajícího z porušení duševního vlastnictví prodejce, a nikoli společnost Apple.

(g) Při používání Řešení musíte dodržovat všechny příslušné podmínky stanovené třetí stranou. Například v případě Řešení VOIP nesmíte při používání Řešení porušit smlouvu uzavřenou ke službě bezdrátového přenosu dat.

(h) Společnost Apple a její dceřiné společnosti jsou oprávněnými třetími stranami této smlouvy a vaším přijetím jejich podmínek a ujednání získává společnost Apple právo (a bude se mít za to, že přijala právo) vymáhat od vás plnění této smlouvy jako oprávněná třetí strana.

13.6.3. U Řešení stažených z obchodu Amazon Appstore je společnost Amazon oprávněna stanovit určité podmínky používání pro zákazníky v rámci obchodu Amazon Appstore jako „Výchozí podmínky EULA“. Takové výchozí podmínky EULA se na vás budou vztahovat, když budete používat Řešení, která zakoupíte v obchodě Amazon Appstore. Ve výchozích podmínkách EULA bude mimo jiné uvedeno, že prodejce je poskytovatelem licence k Řešení a společnost Amazon není smluvní stranou tohoto ujednání. Budou-li výchozí podmínky EULA a toto ujednání v rozporu, budou mít v rozsahu takového rozporu přednost výchozí podmínky EULA. Společnost Amazon nenese odpovědnost v souvislosti s dodržováním nebo nedodržením výchozích podmínek EULA vámi nebo prodejcem.

13.7. Verze Technician Edition. Podmínky článku 13.7 platí, pokud jste zakoupili Řešení ve verzi Technician Edition. Smíte umožnit technikům, v počtu uvedeném v příslušných podmínkách, používat Řešení za účelem poskytování optimalizačních služeb a oprav zařízení vlastněných vámi (pokud jste zakoupili firemní předplatné) nebo třetími stranami (pokud jste zakoupili předplatné pro opravy typu „break-fix“). Každý technik smí v jednu chvíli nainstalovat Řešení pouze na jedno zařízení a Řešení musí ze zařízení odinstalovat dříve, než ho vrátí jeho majiteli.

13.8. Služba Assurance Plan. Tento článek 13.8 se vztahuje na službu Assurance Plan.

13.8.1. „Assurance Plan“ označuje službu, v jejímž rámci vám technik prodejce („Společník”) za samostatné předplatné pomůže odstraňovat viry a jiný malware, které napadnou vaše chráněné zařízení v průběhu období předplatného. Služba Assurance Plan se prodává společně s určitými antivirovými Řešeními prodejce nebo jinými bezpečnostními Řešeními (dále jednotlivě jako „Bezpečnostní Řešení“) a doplňuje ochranu, kterou nabízí bezpečnostní Řešení.

13.8.2. Pokud požadujete pomoc prodejce v rámci služby Assurance Plan a pokud máte vy a vaše zařízení nárok na tuto pomoc podle článku 13.8.3, vynaloží prodejce přiměřenou snahu, aby vám pomohl odstranit viry nebo jiný malware, které postihnou vaše zařízení. Tímto potvrzujete, přijímáte a souhlasíte s tím, že snaha prodejce nemusí být dostačující k odstranění určitých virů nebo jiného malwaru z vašeho zařízení a že prodejce může v rámci poskytování služby změnit, odstranit nebo poškodit data ve vašem zařízení, změnit nastavení zařízení nebo jinak narušit jeho správné fungování.

13.8.3. Služba Assurance Plan se vztahuje: (i) pouze na zařízení, pro které jste zakoupili příslušné bezpečnostní Řešení, a nelze ji převést na jiné zařízení, a (ii) pouze na viry a jiný malware, které postihnou zařízení během období předplatného poté, co jste stáhli a nainstalovali bezpečnostní Řešení do zařízení, a za podmínky, že bezpečnostní Řešení pracovalo s aktuálními malwarovými definicemi. Prodejce může službu Assurance Plan bez předchozího upozornění ukončit, pokud zcela na základě vlastního uvážení usoudí, že jste si vyžádali nebo jste obdrželi službu Assurance Plan pro zařízení, na které se služba Assurance Plan nevztahuje, že jste převedli nebo se pokusili převést službu Assurance Plan na jinou osobu nebo subjekt nebo jste jinak porušili podmínky služby Assurance Plan.

13.8.4. Prodejce může při poskytování podpory v rámci služby Assurance Plan vyžadovat vzdálený přístup k vašemu zařízení a/nebo může vyžadovat, abyste nainstalovali asistenční software, a vy v takovém případě berete na vědomí a souhlasíte s tím, že platí článek 13.10. Pokud nemůžete poskytnout nebo neposkytnete vzdálený přístup ke svému zařízení a/nebo nemůžete provést nebo neprovedete stažení a instalaci asistenčního softwaru do zařízení nebo nedodržíte ostatní pokyny prodejce či společníka, nebo pokud prodejce rozhodne, že vaše zařízení nemá na podporu v rámci služby Assurance Plan nárok, prodejce tuto službu Assurance Plan neposkytne. Prodejce vás může (avšak není povinen) odkázat na službu, v jejímž rámci vám prodejce nebo jeho subdodavatel za poplatek poskytnou pomoc.

13.9. Prémiová technická podpora. Článek

13.9.1. Společník při poskytování prémiové technické podpory vynaloží přiměřenou snahu pomoci vám s problémy, které nastaly, ale vzhledem k množství a složitosti technologií dostupných na trhu je možné, že nebude schopen vaše problémy vyřešit. Může jít například o problémy vzniklé v důsledku softwarových nebo hardwarových chyb, které výrobce ještě nevyřešil, nebo problémy související s konfigurací zařízení, které znemožní společníkovi problém řádně diagnostikovat a vyřešit, nebo mu to nepřiměřeně znesnadní. Proto tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že snaha prodejce nemusí vést k vyřešení vašich problémů, nebo že problémy nebudou vyřešeny včas.

13.9.2. Společník může při poskytování prémiové technické podpory vyžadovat vzdálený přístup k vašemu zařízení a může vyžadovat, abyste nainstalovali asistenční software, a vy v takovém případě berete na vědomí a souhlasíte s tím, že platí článek 13.10. Pokud nemůžete poskytnout nebo neposkytnete vzdálený přístup k vašemu zařízení a/nebo nemůžete provést nebo neprovedete stažení a instalaci asistenčního softwaru do zařízení nebo nedodržíte ostatní pokyny prodejce či společníka, nebo pokud prodejce rozhodne, že vaše zařízení nemá na podporu v rámci předplatného prémiové technické podpory nárok, prodejce prémiovou technickou podporu neposkytne.

13.10. Vzdálený přístup; Asistenční software

13.10.1. Vzdálený přístup. Prodejce nebo společník může při poskytování služeb Assurance Plan v rámci prémiové technické podpory, nebo ve spojení s jinými službami, potřebovat vzdáleně se připojit k vašemu zařízení a ovládat je, aby mohl vzniklé potíže vyřešit. Ve spojení s touto relací vzdáleného připojení:

(a) může společník potřebovat spustit na vašem zařízení různé skripty, provést změny konfigurace, instalovat a odinstalovat software a provádět další změny zařízení nebo jeho softwarového nastavení, které jsou zapotřebí pro vyřešení problémů. Berete na vědomí, že společník může, ale není povinen, nainstalovat a odebrat různé softwarové nástroje třetích stran, pokud to bude považovat za nezbytné při řešení vzniklých potíží. Prvky takového softwaru jsou chráněny právními předpisy, včetně zákonů o autorských právech.

(b) Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud společníkovi povolíte navázat vzdálené připojení, udělujete tím prodejci (a partnerům a smluvním pracovníkům jednajícím jeho jménem) plný nebo omezený přístup k vašemu zařízení, softwaru a síti (v závislosti na konfiguraci zařízení, softwaru a sítě) a opravňujete ho k provedení změn, které jsou popsány výše, nebo které vám společník popíše při poskytování Řešení. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společník, nebo vy sami podle pokynů společníka, můžete změnit, odstranit, nebo poškodit software či data ve vašem zařízení, změnit nastavení zařízení, softwaru nebo sítě, nebo jinak narušit řádné fungování zařízení, softwaru či sítě.

(c) Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společník může mít přístup k jakýmkoli informacím uloženým ve vašem zařízení. Společníci jsou vyškoleni, aby nepřistupovali k informacím, které nejsou nezbytné k vyřešení problémů, se kterými jste se na ně obrátili. Přesto však musíte zůstat před obrazovkou zařízení, abyste mohli sledovat postup společníka při poskytování Řešení na vašem zařízení. Budete mít možnost poskytování podpory kdykoli ukončit upozorněním společníka nebo odpojením relace vzdáleného připojení.

13.10.2. Asistenční software.

(a) Aby vám mohla být poskytnuta pomoc v rámci služby Assurance Plan, prémiové technické podpory nebo jiných služeb, může prodejce nebo společník vyžadovat, abyste stáhli a nainstalovali do zařízení softwarový program („Asistenční software“), který společníkovi umožní získat vzdálený přístup k zařízení, shromažďovat informace o zařízení a jeho činnosti, diagnostikovat a opravovat problémy a měnit nastavení zařízení. Je možné, že bude zapotřebí také provést určité úkony podle pokynů prodejce nebo společníka.

(b) Pokud vy nebo společník nainstalujete na zařízení asistenční software, může tento software:

(i) vyžadovat, abyste ho v zařízení aktivovali. Pokud aktivační proces nedokončíte v časové lhůtě uvedené společníkem nebo asistenčním softwarem, může asistenční software přestat fungovat do té doby, než bude aktivace dokončena.

(ii) pravidelně komunikovat se servery prodejce (nebo jeho partnera či smluvního pracovníka) za účelem: (i) zajištění poskytnutí všech služeb a softwaru, na které máte v rámci Řešení nárok, (ii) umožnění okamžitého spuštění chatu se společníkem v rámci Řešení, nebo (iii) poskytnutí přístupu k určitým samoobslužným nástrojům v rámci Řešení.

(iii) být ve výchozím nastavení v zařízení neustále spuštěn a provádět různé úlohy na pozadí, které pomohou zařízení udržovat ve funkčním stavu. Spuštěný software může shromažďovat různé údaje o vašem zařízení, jako jsou technické specifikace, informace o operačním systému, staženém a/nebo nainstalovaném softwaru, aktualizacích a upgradech, dostupnosti a stavu softwaru pro zabezpečení, zálohách a branách firewall, různé jedinečné identifikátory, systémové a softwarové chybové zprávy, stav síťového připojení, připojená periferní zařízení a jiná připojená zařízení a další podobné informace a údaje. Tyto informace pomáhají prodejci předcházet mnoha běžným potížím, které se mohou vyskytnout, a také rychle identifikovat problémy, kvůli nimž žádáte prodejce o podporu.

13.11. Avast Driver Updater

13.11.1. Aplikace Avast Driver Updater je určena pro použití na zařízení, které je jediným fyzickým počítačem a nikoliv „virtuálním počítačem“, ve kterém sdílený výpočetní zdroj emuluje funkce několika vyhrazených fyzických počítačů. Avast Driver Updater nebude na virtuálním přístroji stejně účinný, jako na fyzickém počítači.

13.11.2. Avast Driver Updater se spoléhá na výrobcem poskytnuté údaje v instalačních souborech ovladače zařízení, včetně data výroby, za účelem poskytnutí informací zobrazených Řešením ve výsledcích skenování. ČLENOVÉ SKUPINY PRODEJCE A PARTNEŘI PRODEJCE NEZARUČUJÍ ANI NEPROHLAŠUJÍ, ŽE OVLADAČ ZAŘÍZENÍ, POSKYTNUTÝ ŘEŠENÍM BUDE NEJAKTUÁLNĚJŠÍ, NEBO JAKÉKOLI KONKRÉTNÍ VERZE DANÉHO OVLADAČE ZAŘÍZENÍ, BEZ OHLEDU NA JAKÉKOLI ODPORUJÍCÍ TVRZENÍ POSKYTNUTÉ ŘEŠENÍM.

13.12. Avast Secure Web Gateway a Avast Secure Internet Gateway

13.12.1. Dle použití v článku 13.12:

(a) „Agregované údaje“ znamenají údaje, které jsou: (i) anonymizované a je nemožné s jejich pomocí identifikovat jakéhokoli jednotlivce nebo subjekt; (ii) kombinované s údaji dalších uživatelů Avast Secure Gateway a/nebo dalšími zdroji údajů; a (iii) prezentovány způsobem, díky kterému nebude možné individuální uživatele Avast Secure Gateway identifikovat.

(b) „Avast Secure Gateway“ znamená Avast Secure Web Gateway nebo Avast Secure Internet Gateway;

(c) „DNS transakce“ znamenají rekurzivní DNS dotaz, který posíláte vaším použitím Avast Secure Web Gateway.

(d) „Místo“ znamená předplatné jednotlivce, který má přístup k internetu v souvislosti s Avast Secure Gateway, jak je více popsáno v článku 13.12.5. Místo může být přeneseno z jednoho jednotlivce na jiného, pouze pokud původní jednotlivec nemá dále přístup k internetu v souvislosti s Avast Secure Gateway.

(e) „Transakce“ znamená žádost HTTP nebo HTTPS, kterou jste odeslali nebo která vám byla odeslána prostřednictvím vašeho používání Avast Secure Internet Gateway.

13.12.2. Ze žádného zařízení chráněného Avast Secure Gateway nesmíte: (i) posílat spam nebo jiné duplicitní nebo nevyžádané zprávy, které porušují platné zákony; (ii) posílat neoprávněný, obscénní, ohrožující, urážlivý nebo nezákonný materiál; (iii) využívat blokované služby v rozporu s platnými zákony; nebo (iv) spouštět automatizované dotazy na internetové adresy URL.

13.12.3. Potvrzujete také a souhlasíte s tím, že: (i) aby mohl prodejce poskytovat Avast Secure Gateway, musíte přesměrovat vaši internetovou komunikaci prodejci prostřednictvím platných mechanismů přesměrování, které umožňují automatické převzetí (např. DNS, PAC, IPSEC, GRE protokoly nebo vhodné Řešení prodejce); (ii) jste odpovědní za dodání jakýchkoli technických údajů a jiných informací, které od vás může prodejce rozumně čas od času vyžadovat; (iii) skupina prodejce a partneři prodejce mohou používat informace o malware, spamu, botnetech apod. odvozené z vašeho použití Avast Secure Gateway za účely: (1) udržování, vylepšování a/nebo analyzování Avast Secure Gateways; (2) dodržování jakýchkoli právních nebo smluvních požadavků; nebo (3) vytváření škodlivého nebo nežádoucího obsahu anonymně dostupného partnerům prodejce za účelem dalšího rozvoje a vylepšení Avast Secure Gateways; a (iv) skupina prodejce a partneři prodejce mohou vyvíjet a komercializovat srovnání a opatření založená na agregovaných údajích.

13.12.4. Skupina prodejce a partneři prodejce si vyhrazují právo řídit šířku pásma nebo provoz na internetu komerčně optimálním způsobem, pokud takové akce neohrožují povinnosti prodejce s ohledem na Avast Secure Gateways. Prodejce nebo partner prodejce (je-li relevantní) může omezit váš přístup k nebo možnost stáhnout Avast Secure Gateways v případě, že tato Řešení použijete způsobem, který představuje bezprostřední hrozbu jakékoli síti skupiny prodejců nebo partnerovi prodejce, nebo pokud je to nutné v souladu s platnými zákony. Za takových okolností prodejce nebo partner prodejce (je-li relevantní): (i) pozastaví Avast Secure Gateways pouze v míře přiměřeně nutné k zabránění poškození jakékoliv sítě skupiny nebo partnerů prodejce (například blokování narušujících IP adres) a k dodržování příslušných zákonů; (ii) vynaloží přiměřené úsilí na to, aby se s vámi okamžitě spojili a poskytli vám příležitost okamžitě změnit konfiguraci vašeho serveru (serverů) a/nebo s vámi spolupracovali, abyste okamžitě vyřešili problémy, které způsobily pozastavení Avast Secure Gateways; a (iii) obnoví jakoukoli takovou pozastavenou službu Avast Secure Gateways poté, co budou všechny tyto problémy vyřešeny k přiměřené spokojenosti prodejce nebo partnera prodejce (je-li relevantní).

13.12.5. Pro účely určení, zda jste zakoupili dostatečné množství míst, se každé 2 000 transakcí za kalendářní den procházející přes Avast Secure Internet Gateway považují za „místo“ Avast Secure Internet Gateway a každé 2 000 DNS transakcí za kalendářní den procházející přes Avast Secure Web Gateway se považují za „místo“ Avast Secure Web Gateway. Berete na vědomí a souhlasíte, že počet míst, které jste povinni zakoupit pro vaše použití: (i) Avast Secure Internet Gateway se vypočítá tak, že celkový počet transakcí procházejících přes Avast Secure Internet Gateway za kalendářní den bude vydělen 2 000; a (ii) Avast Secure Web Gateway se vypočítá tak, že celkový počet transakcí procházejících přes Avast Secure Web Gateway za kalendářní den bude vydělen 2 000.

13.12.6.  Přestože vám prodejce nemusí účtovat odděleně za šířku pásma ve spojení s používáním služby Avast Secure Gateway, prodejci a příslušnému partnerovi prodejce vzniknou značné náklady na šířku pásma v souvislosti s tím, že vám službu Avast Secure Gateway poskytují. Podstatné zvýšení spotřeby šířky pásma v souvislosti s používáním služby Avast Secure Gateway proto významně ovlivňuje a narušuje obchodní operace prodejce a partnera prodejce. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v případech, kdy vaše spotřeba šířky pásma ve spojení s používáním služby Avast Secure Gateway výrazně převýší počet transakcí DNS nebo transakcí DNS na Místo, který je uveden v příslušných podmínkách, prodejce nebo partner prodejce vás o tom mohou informovat a v takovém případě musíte s prodejcem v dobré víře vyjednávat: i) o plánu snížení šířky pásma; a/nebo ii) zvýšení ceny služby Avast Secure Gateway pro zbývající část období předplatného. Pokud se vám nepodaří dosáhnout oboustranně uspokojivého řešení s prodejcem do třiceti (30) dní od data upozornění prodejcem nebo partnerem prodejce (podle toho, co přichází v úvahu), může prodejce zbývající část období předplatného služby Avast Secure Gateway vypovědět s třicetidenní (30denní) výpovědní lhůtou a vrátit vám zpět jakoukoli část poplatků předplatného, které jste předplatili za nevyužitou část období předplatného.

13.12.7. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že skupina prodejce a partneři prodejce mohou použít, reprodukovat, uchovávat, modifikovat a zveřejňovat informace z vašich záznamů transakcí (tj. metadata veškeré síťové komunikace, kterou jste obdrželi nebo odeslali pomocí služby Avast Secure Gateway) („záznamy transakcí“). Záznamy transakcí budou uchovány skupinou prodejce nebo partnery prodejce po dobu klouzavého období 6 měsíců během období předplatného. Po ukončení nebo uplynutí období předplatného budou protokoly transakcí smazány skupinou prodejce a partnery prodejce podle standardního cyklu uchovávání skupiny prodejce a partnerů prodejce, nebo dříve, o což můžete požádat písemně.

13.13. Některá Řešení HideMyAss!

13.13.1. Virtuální privátní síť. Není-li v příslušných podmínkách stanoveno jinak, předplatné produktu virtuální privátní sítě HMA! („ HMA! VPN “) vám umožňuje vytvořit maximálně 5 současných připojení pro každé předplatné HMA! VPN. Bez ohledu na to, co v této smlouvě stanoveno jinak, pokud překročíte počet povolených současných připojení pro vaše předplatné VPN HMA!, prodejce může kdykoli bez předchozího upozornění pozastavit nebo zakázat váš přístup k a/nebo použití VPN HMA!. Chcete-li zvýšit povolený počet současných připojení pro vaše předplatné VPN HMA!, kontaktujte nás na adrese sales@hidemyass.com.

13.13.2. Webové proxy. Služba webové proxy HMA! („Webové proxy“) je zdarma dostupné Řešení, které nevyžaduje registraci vašich detailů u prodejce. Berete na vědomí a souhlasíte, že jste plně odpovědní a skupina prodejce a partneři prodejce nepřijímají žádnou odpovědnost vůči vám nebo jakékoli třetí straně za: (a) váš přístup, prohlížení nebo používání či obsah (včetně jakéhokoli urážlivého nebo nežádoucího obsahu), jakékoli webové stránky třetích stran navštívené nebo zobrazené při používání webové proxy; (b) vaše dodržování podmínek používání, které se vztahují na jakékoli webové stránky třetích stran, ke kterým máte přístup, navštívíte je nebo použijete při používání webové proxy; a (c) jakýkoli nárok, ztrátu nebo škodu vyplývající z jakéhokoli obsahu, který vytváříte, zpřístupňujete, přenášíte nebo zobrazujete při používání služby webové proxy, včetně reklamace, ztráty nebo škody, které utrpěly nebo vznikly dodavatelské skupině nebo dodavatelským partnerům.

13.14. Virtuální privátní sítě. Některé státy zakazují používání virtuálních privátních sítí („VPN“) a některé zavedly technologická opatření, která jim brání ve fungování. Výsledkem je, že VPN Řešení prodejce (včetně VPN HMA!) podléhají územním omezením, která se mohou čas od času změnit. Další informace naleznete zde .

13.15. Zařízení. Dodavatel může jako součást vašeho Řešení poskytnout dongle nebo jiné zařízení („ Zařízení “), v případě čehož budou platit dodatečná ustanovení uvedená v článku 13.15:

13.15.1. Období omezené záruky stanovené v článku 6.1 je prodlouženo pro zařízení na jeden (1) rok od data zakoupení („ Období záruky spotřebiče “).

13.15.2. Jakékoli poškození zařízení musíte prodejci okamžitě oznámit. Pokud upozorníte prodejce na vadu během záruční doby zařízení a prodejce nedokáže odstranit vadu na dálku, může prodejce podle své volby a výdajů do pěti (5) pracovních dnů buď: (a) vyměnit zařízení za nové nebo renovované zařízení, v takovém případě se záruka stanovená v článku 6.1 vztahuje na zbývající část záruční lhůty platnou pro původní zařízení; nebo (b) ukončit vaše předplatné. po čemž vám budou vráceny všechny nezasloužené poplatky za předplatné, které jste dříve zaplatili. Pokud zařízení selže po ukončení záruční doby nebo pokud selže z důvodu nesprávného použití, manipulace, rušení, zneužití, nehody, ztráty nebo krádeže, může vám prodejce účtovat standardní cenu za náhradní jednotku zařízení. Prodejce může na základě vlastního uvážení nahradit zařízení novými nebo jinými zařízeními, které budou rovněž předmětem tohoto ujednání (včetně článku 13.15 ).

13.16. Platforma pro mobilní hrozbu

13.16.1. Dle použití v článku 13.16:

(a) „ Obsah “ znamená jakýkoli obsah, materiály, produkty a služby, ke kterým máte přístup prostřednictvím MTIP, včetně obsahu prodejce, vašeho obsahu a informací, které sdílíte s jinými uživateli MTIP.

(b) „ MTIP “ znamená platformu pro mobilní hrozbu (Mobile Threat Intelligence Platform), která byla zpřístupněna společností Avast.

(c) „ Ukázka hrozby “ značí jakýkoli kód, funkci, rutinu nebo zařízení, které obsahují, popisují nebo demonstrují jakýkoli prvek škodlivého kódu.

(d) „ Obsah prodejce C znamená veškerý obsah, který členové prodejné skupiny nahrávají, publikují, zobrazují nebo zpřístupňují ostatním prostřednictvím MTIP a veškerý obsah, který je zobrazen, distribuován nebo zpřístupněn jinými stranami používajícími MTIP, kromě vašeho obsahu a ukázek hrozby.

(e) „ Váš obsah “ znamená veškerý obsah (s výjimkou všech ukázek hrozby), materiály, produkty a služby, které nahráváte, publikujete, zobrazujete nebo zpřístupňujete pomocí MTIP.

13.16.2. Obsah prodejce je, mezi vámi a prodejní skupinou, majetkem členů skupiny dodavatelů. Členové prodejní skupiny, s výhradou podmínek a ujednání tohoto ujednání, vám udělují omezenou nevýhradní licenci k používání a přístupu k obsahu prodejce, který máte k dispozici na MTIP výlučně v souvislosti s používáním MTIP.

13.16.3. Dostupnost libovolného obsahu na MTIP nepředstavuje potvrzení nebo ověření takového obsahu žádným členem prodejní skupiny. Členové prodejní skupiny neposkytují žádné záruky nebo prohlášení týkající se přesnosti, úplnosti nebo včasnosti jakéhokoli obsahu dostupného na MTIP. Členové prodejní skupiny vám neposkytují žádné rady ani doporučení tím, že zpřístupní obsah v MTIP (včetně obsahu prodejce), a proto se musíte rozhodovat na základě vlastní náležité péče a prošetření, a nesmíte spoléhat na přesnost, úplnost nebo včasnost jakéhokoli obsahu dostupného na MTIP.

13.16.4. Nahráváním, publikováním, zobrazováním, distribucí nebo zpřístupněním vašeho obsahu na MTIP udělujete členům prodejní skupiny nevýhradní, celosvětově vymahatelné, plně licencované, převoditelné, sublicenční (prostřednictvím více vrstev) právo k použití, kopírování , reprodukování, zpracovávání, přizpůsobování, upravování, vytváření odvozených díl, odesílání, publikování, přenášení, ukládání, zobrazování, distribuování, zpřístupňování a jinému použití vašeho obsahu v souvislosti s provozem nebo použitím MTIP nebo propagace, inzerce či marketingu MTIP na jakémkoli médiu nebo jakýmikoli distribučními metodami nebo způsoby zpřístupňování MTIP nebo obsahu ostatním (nyní známým nebo později získaným). Souhlasíte s tím, že tato licence zahrnuje právo členů skupiny dodavatelů zpřístupnit váš obsah dodavatelským partnerům, kteří spolupracují s členy prodejní skupiny při nahrávání, publikování, zobrazování, distribuci nebo zpřístupňování vašeho obsahu prostřednictvím jiných médií nebo distribučních metod nebo způsoby zpřístupnění MTIP nebo obsahu ostatním. Tato licence také zahrnuje právo ostatních uživatelů MTIP používat a měnit váš obsah. Chápete, že můžeme váš obsah upravovat nebo z něj vytvářet odvozená díla, aby bylo možné jej nahrát, publikovat, zobrazit, distribuovat nebo zpřístupnit prostřednictvím počítačových sítí, zařízení, poskytovatelů služeb a na různých médiích. Můžeme také odebrat nebo odmítnout zveřejnění vašeho obsahu na MTIP, a to kompletně nebo částečně, kdykoliv a dle našeho vlastního uvážení.

13.16.5. Nahráváním, publikováním, zobrazováním, distribucí nebo zpřístupněním vašeho obsahu na MTIP představujete, zaručujete a zavazujete se každému členovi prodejní skupiny, že: (a) máte vlastnické právo nebo jste získali všechna potřebná práva a licence nebo oprávnění od jakýchkoli příslušných stran, abyste mohli používat svůj obsah a udělit členům prodejní skupiny všechna potřebná práva, licence a oprávnění k používání vašeho obsahu, jak je stanoveno podle tohoto ujednání; a (b) že nahrávání, publikování, zobrazování, distribuce nebo zpřístupnění vašeho obsahu na MTIP neporušuje práva duševního vlastnictví žádné třetí strany nebo člena prodejní skupiny, nebo soukromí či jiné osobní práva ostatních, nebo neporušuje obecně závazné právo. Přijímáte plnou zodpovědnost za zabránění porušení duševního vlastnictví, soukromí nebo jiných osobních práv třetích osob nebo porušení platných zákonů v souvislosti s vaším obsahem. Souhlasíte s tím, že budete platit veškeré licenční poplatky a jakékoliv jiné poplatky, které by jste dlužili jakékoli osobě, protože jste nahráli, publikovali, zobrazovali, distribuovali nebo zpřístupnili svůj obsah na MTIP nebo členům prodejní skupiny nebo prodejním partnerům, kteří uplatňují některá z těchto práv, licencí a oprávnění, která jste udělili podle článku 13.16 .

13.16.6. Žádný člen prodejní skupiny neposkytne jakékoli zastoupení, záruku nebo závazek týkající se ukázek hrozby a prodejní skupina se zříká jakékoliv záruky (výslovné nebo předpokládané), že reprodukce, distribuce nebo použití jakékoli ukázky hrozby neporušuje práva duševního vlastnictví žádné třetí strany, neporušuje soukromí nebo jiné osobní práva ostatních nebo neporušuje platné zákony. Používáte-li, kopírujete, reprodukujete, upravujete, vytváříte odvozená díla, nahráváte, publikujete, přenášíte, ukládáte, zobrazujete, distribuujete, zpřístupňujete ostatním nebo použijete jakoukoli ukázku hrozby, přebíráte všechna související rizika a neodvolatelně upouštíte od veškerých nároků na uplatnění nároku vůči kterémukoli členu prodejní skupiny v souvislosti s takovou ukázkou hrozby.

13.16.7. Za účelem vyloučení pochybností, články 4 , 5.1.7 , 5.1.11 a 5.3 (“Příslušné články”) se vztahují na váš obsah a vaše používání MTIP (včetně nahrávání, publikování, zobrazování, distribuce nebo zpřístupnění vašeho obsahu na MTIP). Článek 13.16 a příslušné články budou v maximálním použitelném rozsahu považovány za konzistentní, v případě rozporu však mají přednost v následujícím pořadí: (i) tento článek 13.16 ; a (ii) příslušné články.

Zavřít

Téměř hotovo…

Dokončete instalaci kliknutím na stažený soubor a postupem podle pokynů.

Spouští se stahování…
Poznámka: Pokud se stahování nespustilo automaticky, klikněte sem.
Kliknutím na tento soubor spusťte instalaci Avastu.