Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

SLUTANVÄNDARAVTAL

Version 1.11 (reviderad den 1 april 2019)

Slutanvändaravtal

Läs noga igenom de Allmänna villkoren och Slutanvändaravtalet (”Avtalet”) innan du använder lösningen (enligt definitionen nedan). Detta är ett juridiskt bindande avtal. Genom att ge ditt samtycke elektroniskt, eller installera eller använda lösningen, godtar du alla allmänna villkor i detta Avtal för din egen räkning och för varje aktör eller person som du företräder eller för vars enhet du köper lösningen (gemensamt ”du”). Om du inte samtycker till de allmänna villkoren i detta Avtal ska du avbryta installationsprocessen, inte använda lösningen och radera eller förstöra alla kopior av lösningen som du har kontroll eller förfogar över.

Detta Avtal gäller din användning av en viss programvara (”Programvaran”), vissa tjänster eller hårdvara och sammanhörande inbyggd programvara, inklusive alla uppdateringar (vardera en ”Lösning”) i samband med ditt godkännande av detta Avtal och all tillhörande dokumentation. I detta Avtal skall ”Leverantören” betyda den aktör, identifierad här, som levererar Lösningen till dig, ”Dokumentation” betyda alla användarmanualer och instruktioner som följer med Lösningen och ”Tillämpliga villkor” betyda Prenumerationsperioden tillsammans med enhetstyper, tillåtet antal enheter, andra transaktionsbestämmelser, villkor och dokument som du godkände vid ditt köp av Lösningen (inklusive alla allmänna försäljningsvillkor) och varje distributionsavtal, återförsäljaravtal, partneravtal eller annat avtal mellan dig och Leverantören eller annan medlem av Leverantörsgruppen, såväl som övriga begränsningar som beskrivs i avsnitt 2 och i Dokumentationen.

Observera att detta Avtal består av två delar. Avsnitt 1 till 12 i detta Avtal gäller alla Lösningar, inklusive de som anges nedan. I avsnitt 13 anges de ytterligare allmänna villkor som gäller för speciella Lösningar eller kategorier av Lösningar, inklusive tredjepartsprogram, tjänster och andra produkter (Avsnitt 13.1), leverantörslicenser för hanterade tjänster (Avsnitt 13.2), webbläsarrensning (Avsnitt 13.3), WiFi Finder (Avsnitt 13.4), Avast Family Space (säljs även som Star Guard Family, Vodafone Family Protect och Wind Family Protect) (Avsnitt 13.5), Mobilappar (Avsnitt 13.6), teknikerutgåva (Avsnitt 13.7), försäkringsavtal (Avsnitt 13.8), Premium teknikersupport (Avsnitt 13.9), fjärråtkomst, hjälpprogramvara (Avsnitt 13.10), Avast Driver Updater (Avsnitt 13.11), Avast Secure Web Gateway eller Avast Secure Internet Gateway (Avsnitt 13.12), vissa HideMyAss!-tjänster (Avsnitt 13.13), leverantörers lösningar för virtuella privata nätverk (Avsnitt 13.14), varje dongel eller apparat som Avast tillhandahåller i samband med din prenumeration (Avsnitt 13.15) och informationsplattform för mobila hot (avsnitt 13.16). Detta Avtal gäller framför och ersätter alla andra avtal som du tidigare har ingått gällande en tidigare version av Lösningen.

Leverantören kan ändra det här Avtalet när som helst efter meddelande till dig i enlighet med Avtalet, och ditt fortsatta användande av påverkad Lösning vid något tillfälle minst 30 dagar efter meddelandets datum innebär att du godkänner ändringen av Avtalet. Leverantören kan kräva att du accepterar det ändrade Avtalet för att kunna fortsätta använda den Lösning som du har köpt tidigare. Om du inte accepterar det ändrade Avtalet kan Leverantören avsluta din prenumeration på en sådan påverkad Lösning. Du får då en återbetalning för den del av prenumerationsavgiften som avser den återstående eller oanvända delen av prenumerationsperioden genom att följa instruktionerna här.

1. Licens

Leverantören beviljar dig en icke-exklusiv licens för att använda Lösningen och Dokumentationen under den avtalsperiod som avtalats och anges i Tillämpliga villkor, inklusive eventuella förlängningar eller förnyelser (”Prenumerationsperioden”), förutsatt att du godkänner de allmänna villkoren i detta Avtal.

2. Tillåten användning av Lösningen

2.1. Du får använda Lösningen på, eller för att stödja, upp till det avtalade antalet (”Tillåtet antal enheter”) mobiltelefoner, smarttelefoner, surfplattor, mobila nätverksenheter, andra mobila enheter (var och en, en ”Mobil enhet”), persondatorer, Internetanslutna enheter eller annan enhet som är kompatibel med Lösningen (var och en, inklusive varje mobil enhet, en ”Enhet”) som anges i Tillämpliga villkor och uteslutande:

2.1.1. Lösningar som Leverantören betecknar som avsedda för företags-, kommersiell eller affärsmässig användning (var och en, en ”Företagslösning”), av dig eller dina närstående enheter (aktörer som kontrollerar dig, som du själv kontrollerar eller som du tillsammans med någon annan kontrollerar) för interna företagssyften. I samband med dina närstående enheters användning av Företagslösningen ansvarar du för att de följer detta Avtal och deras överträdelser av Avtalet kommer att betraktas som din överträdelse av Avtalet. Leverantörens skyldigheter enligt detta Avtal gäller endast gentemot dig och inte gentemot dina närstående enheter som använder Företagslösningen enligt de Allmänna villkoren i detta Avtal.

2.1.2. Vid alla andra Lösningar, inklusive Avast Free Antivirus, AVG Free Antivirus, CCleaner Free och alla andra Lösningar för vilka du måste betala en prenumerationsavgift eller annat pris antingen för att inhämta Lösningen eller för att fortsätta använda Lösningen efter en provperiod (var och en, en ”Konsumentlösning”) av en fysisk person eller medlemmar i hans/hennes hushåll för personliga, icke-kommersiella syften. Här vill vi förtydliga att inga Konsumentlösningar tillhandahålls eller licensieras till någon: (i) privatperson för kommersiella ändamål eller (ii) affärsenhet, företag, myndighet, icke-statlig organisation eller annan ideell enhet eller utbildningsinstitution.

2.2. Du får ta en säkerhetskopia av Programvaran.

2.3. Om Lösningen är konfigurerad för nätverksanvändning får du använda den på en eller flera filservrar eller virtuella maskiner för utnyttjande i ett enskilt lokalt nätverk i något av följande syften (men inte i mer än ett syfte):

2.3.1. Permanent installation av Programvaran på hårddiskar eller andra lagringsenheter för upp till Tillåtet antal enheter, eller

2.3.2. Användning av Lösningen i ett sådant enskilt lokalt nätverk, förutsatt att antalet olika Enheter på vilka Lösningen används inte överskrider tillåtet antal Enheter, eller

2.3.3. Om de Tillämpliga villkoren ger dig rätt att använda Lösningen för att tillhandahålla MSP-tjänster skall Lösningen användas enligt vad som beskrivs i avsnitt 13.2.

2.4. DIN ANVÄNDNING AV LÖSNINGEN PÅ ANNAT SÄTT ÄN VAD SOM UTTRYCKLIGEN AUKTORISERAS I AVSNITT 2 I DETTA AVTAL, ÅTERFÖRSÄLJNING ELLER VIDAREDISTRIBUTION AV LÖSNINGEN UTGÖR ETT VÄSENTLIGT BROTT MOT DETTA AVTAL OCH KAN STRIDA MOT GÄLLANDE UPPHOVSRÄTT.

3. Uppdateringar

Leverantören kan från tid till annan under Prenumerationsperioden och utan separat tillåtelse eller ditt medgivande distribuera uppdateringar eller ersättningar av alla Lösningar (”Uppdatering”) och distributionen kan eventuellt medföra att du inte kan använda den tillämpliga Lösningen eller Enheten (eller vissa av Enhetens funktioner) förrän Uppdateringen har installerats eller aktiverats helt. Varje Uppdatering anses vara en del av en Lösning för alla syften enligt detta Avtal. Uppdateringar kan inkludera såväl tillägg till som borttagning av specifika funktioner eller funktionalitet som erbjuds av en Lösning eller kan ersätta den helt. Leverantören fastställer innehåll, funktioner och funktionalitet för den uppdaterade Lösningen efter eget godtycke. Leverantören är inte skyldig att ge dig möjlighet att avvisa eller fördröja Uppdateringar, men i vilket fall som helst kan du behöva ladda ned och tillåta installation eller aktivering av alla tillgängliga Uppdateringar för att få största utbyte av Lösningen. Leverantören kan upphöra med att tillhandahålla support för en Lösning till dess att du har accepterat och installerat alla Uppdateringar. Leverantören avgör helt efter eget gottfinnande när och om Uppdateringar är lämpliga och har ingen skyldighet att göra sådana Uppdateringar tillgängliga för dig. Leverantören kan, enligt eget godtycke, upphöra med att tillhandahålla Uppdateringar för versioner av Lösningen med undantag av den mest aktuella versionen, eller Uppdateringar som stöder användning av Lösningen i anslutning till någon version av operativsystem, e-postprogram, webbläsarprogram och övrig programvara som Lösningen är utformad för att driva.

4. Ägarrättigheter

4.1. Lösningarna och Dokumentationen är immateriell egendom som tillhör Leverantören och skyddas av gällande upphovsrättslagar, bestämmelserna i internationella avtal och andra tillämpliga lagar i det land där Lösningen används. Varje Programvaras (inklusive inbyggd programvaras) struktur, organisation och datorkod är värdefulla affärshemligheter och konfidentiell information som tillhör Leverantören. I den utsträckning du lämnar kommentarer eller förslag om Lösningen till Leverantören, beviljar du Leverantören rätt och licens att lagra och använda sådana kommentarer eller förslag i något syfte i dennes nuvarande eller framtida produkter eller tjänster, utan vidare ersättning till dig och utan ditt godkännande av sådan lagring eller användning.

4.2. Med undantag för vad som uppges i detta Avtal, medför inte ditt innehav eller din användning av Lösningen att du beviljas några immateriella rättigheter till Lösningen eller Dokumentationen. Alla rättigheter till Lösningen och Dokumentationen, inklusive alla tillhörande upphovsrätter, patent, rättigheter till affärshemligheter, varumärken och andra immateriella rättigheter, förbehålls Leverantören.

5. Begränsningar

5.1. Du får varken kopiera eller använda Lösningen eller Dokumentationen med undantag för vad framställs i avsnitt 2 i detta Avtal. Du får inte, och får inte tillåta någon tredje part, att:

5.1.1. använda någon verifieringskod, licensnummer, användarnamn/lösenordskombination eller annan aktiveringskod eller nummer som Leverantören tillhandahållit i samband med någon Lösning (”Aktiveringskod”) på, eller för, fler än det antal Enheter som anges i de Tillämpliga villkoren,

5.1.2. avslöja någon Aktiveringskod för någon annan part än Leverantören eller Leverantörens utsedda representanter,

5.1.3. med undantag för vad som uttryckligen är tillåtet enligt lag: (i) bakåtutveckla, demontera, dekompilera, översätta, rekonstruera, omvandla eller utvinna någon Lösning eller del av Lösning (inklusive eventuella relaterade signaturer för skadlig kod (som definieras nedan) och detekteringsrutiner för skadlig kod), eller (ii) ändra, modifiera eller på annat sätt förändra någon Lösning (inklusive eventuella relaterade signaturer för skadlig kod och detekteringsrutiner för skadlig kod). ”Skadlig kod” avser varje kod, funktion, rutin eller enhet som är avsedd eller automatiskt utformad, eller inträffande vid särskild händelse, eller när du vidtar eller försummar att vidta en viss åtgärd, eller under någon persons eller aktörs kontroll eller anvisning, att: (a) avbryta driften av någon programvara, tjänst, utrustning, egendom, nätverk eller data, (b) orsaka att någon programvara, tjänst, utrustning, egendom, nätverk eller data förstörs, förändras, raderas, skadas eller på annat sätt orsaka att dess drift avbryts eller försämras eller (c) tillåta någon persons eller aktörs tillträde, övertagande av kontroll, förstörande, förändring, radering, skada eller på annat sätt avbrytande av någon programvara, tjänst, utrustning, egendom, nätverk eller data och varje datorvirus, mask, fallucka, bakdörr, tidsbomb, skadligt program eller mekanism, exempelvis mjukvarulås eller procedur för lösenordskontroll, kontroll av CPU-serienummer, tidsberoende eller annan kod avsedd eller utformad för möjliggörande av några saker som beskrivs i denna definition (inklusive Java-applets, Active-X-kontroller, skriptmeddelanden, webbläsartillägg eller push-innehåll),

5.1.4. med undantag för vad som godkänts av ett distributionsavtal, återförsäljaravtal eller annat avtal mellan dig och Leverantören eller annan medlem av Leverantörsgruppen, publicera, återförsälja, distribuera, sända, överföra, kommunicera, utlova, hyra, dela eller underlicensiera någon Lösning,

5.1.5. med undantag för vad som uttryckligen godkänts av detta Avtal (inklusive avsnitten 13.2, 13.5 och 13.7), de Tillämpliga villkoren eller ett annat avtal mellan dig och Leverantören eller någon annan medlem av Leverantörsgruppen, använda någon Lösning för att hantera tredje parts anläggningar eller bevilja en tredje part tillgång till eller användning av någon Lösning som en servicebyrå, tidsdelning, prenumerationstjänst eller programuthyrningsföretag eller annan liknande grund,

5.1.6. använda en Lösning för att tillhandahålla eller bygga en produkt eller tjänst som konkurrerar med Lösningen,

5.1.7. använda eller försöka använda Lösningen för att: (i) ladda upp, ladda ned, strömma, överföra, kopiera eller lagra information, data eller material, eller ta del eller hjälpa till i någon aktivitet som kan: (A) göra intrång på någon tredje parts immateriella rättigheter eller andra rättigheter, (B) innehålla olagliga, skadliga, hotande, kränkande, förolämpande eller annat stötande material av något slag, (C) skada eller försöka skada andra, (D) ha potential att uppmuntra eller framkalla uppträdande som är olagligt, skadligt, hotfullt, ovettigt, trakasserande, plågsamt, förolämpande, kränkande, vulgärt, obscent, invasivt mot andras integritet, hatiskt eller rasistiskt, etniskt, religiöst eller sexuellt diskriminerande eller på annat sätt stötande, (E) främja eller ge instruktionsliknande information om olaglig verksamhet, främja fysisk skada eller skada mot någon grupp eller individ, eller djurplågeri, (F) imitera någon person eller enhet eller på annat sätt förvanska din anknytning till en person eller enhet, eller (G) medverka till bedrägeri, villfarelse eller stöld, eller (H) skada, inaktivera eller försämra driften av eller förvärva eller skaffa obehörig åtkomst, mottagning, användning, kopiering, ändring eller förstörelse av eller på någon egendom, enhet, programvara, tjänst, nätverk eller data på något sätt, inklusive genom hackning, nätfiske, spoofing eller försöka kringgå eller manipulera brandväggar, lösenordsskydd eller andra skydd av informationssäkerhet eller kontroller av något slag, (ii) på något sätt bryta mot gällande lokal, nationell eller internationell lag eller förordning, (iii) förfalska brevhuvuden eller på annat sätt manipulera identifierare för att dölja ursprunget av något innehåll som överförs genom användningen av Lösningen, (iv) ladda upp, publicera, e-posta eller på annat sätt överföra någon oombedd eller obehörig reklam, kampanjmaterial, ”skräppost”, ”spam”, ”kedjebrev” eller ”pyramidspel”, eller (v) samla in eller lagra personuppgifter utan att den registrerade känner till det eller har samtyckt till det,

5.1.8. skada, inaktivera eller försämra driften av, eller förvärva eller försöka få obehörig åtkomst till, någon Lösning eller egendom, Enhet, programvara, tjänst, nätverk eller data med anknytning till eller som fungerar tillsammans med sådan Lösning, eller till något innehåll eller någon lagrad information som nåtts eller levererats genom sådan Lösning, på något sätt, inklusive genom hackning, nätfiske, spoofing eller genom försök att kringgå eller manipulera brandväggar, lösenordsskydd eller andra skydd av informationssäkerhet eller kontroller av något slag,

5.1.9. testa eller jämföra, eller avslöja eller publicera test- eller jämförelseresultat, för någon Lösning utan Leverantörens föregående skriftliga medgivande eller

5.1.10. manipulera eller kringgå, försöka manipulera eller kringgå eller tillåta eller hjälpa någon tredje part att manipulera eller kringgå kontroller av användning av kopior av någon Lösning eller

5.1.11. bryta mot Leverantörens policy som reglerar acceptabel användning av dennes Lösning (”Användarvillkor”), som du kan hitta här. Om och i den utsträckning detta Avtal och Användarvillkoren är motstridiga, ska den mer restriktiva bestämmelsen ha företräde.

5.2. Vissa Lösningar kan bevilja dig eller en annan användare administratörsbehörighet som, bland annat, kan ge administratören rätt att övervaka andra Enheter och/eller statusen för Lösningar som distribuerats till andra Enheter, exempelvis status för Prenumerationsperiod, Lösningsmeddelanden och Uppdateringar. Du försäkrar och garanterar att du endast utövar din administratörsbehörighet för de Enheter och Lösningar som du är vederbörligen behörig för och inte i andra syften. Du försäkrar och garanterar även för Leverantören att: (i) du har all behörighet som krävs för att godkänna Avtalet och installera och/eller använda Lösningen i Enheter åt alla ägare och användare för de administrerade Enheterna och (ii) härmed godkänner du Avtalet för och på uppdrag av: (A) varje sådan ägare och användare av de administrerade Enheterna och (B) dig själv.

5.3. Vissa Lösningar kan göra det möjligt för dig att publicera eller med andra offentligt utbyta innehåll som du har genererat eller erhållit från andra källor (”Användarinnehåll”). Du behåller alla dina immateriella rättigheter som du redan innehar enligt gällande lag i Användarinnehåll som du publicerar eller utbyter via Lösningen, med förbehåll för behörigheterna, licenserna och övriga villkor i detta Avtal, inklusive andras underliggande rättigheter till Användarinnehåll som du kan använda eller ändra. Du beviljar varje medlem i Leverantörsgruppen en icke-exklusiv, obegränsad, ovillkorlig, obegränsad, global, oåterkallelig, oupphörlig och royaltyfri rätt och licens för att använda, kopiera, arkivera, distribuera, reproducera, offentliggöra, sälja, återförsälja, underlicensiera (via flera nivåer), modifiera, anpassa, visa, offentligt framföra, överföra, publicera, sända, översätta, producera härledda verk från och på alla andra sätt utnyttja hela eller delar av det Användarinnehåll som du publicerar eller delar via en Lösning (och härledda verk därav), uteslutande i syfte att tillhandahålla dig Lösningarna enligt detta Avtal. Varje gång du publicerar eller delar något Användarinnehåll, framställer och garanterar du för varje medlem i Leverantörsgruppen att du har uppnått myndig ålder i det område du befinner dig och är förälder eller vårdnadshavare, eller har alla tillämpliga tillstånd från föräldern eller vårdnadshavaren, till någon minderårig som är avbildad i eller som har bidragit till något Användarinnehåll som du publicerar eller sprider och att du vad gäller detta Användarinnehåll: (i) är enda upphovsperson till och ägare av de immateriella rättigheterna och andra rättigheter till Användarinnehållet eller att du har laglig rätt att publicera och sprida Användarinnehållet och beviljar varje medlem i Leverantörsgruppen rätten att använda det enligt beskrivningen i avsnitt 5.3, till fullo utan att någon medlem i Leverantörsgruppen är skyldig att erhålla tillstånd från någon tredje part eller att det uppstår någon skyldighet eller något ansvar för någon medlem i Leverantörsgruppen, (ii) garanterar att Användarinnehållet är korrekt, (iii) garanterar att Användarinnehållet inte gör och inte heller, vad gäller varje medlem i Leverantörsgruppens tillåtna användning och nyttjande som redovisas i detta Avtal, kommer att göra intrång i någon tredje parts immateriella rättigheter eller andra rättigheter och (iv) garanterar att Användarinnehållet inte kommer att bryta mot detta Avtal eller på något sätt skada någon person.

6. Begränsad garanti, friskrivning och undantag av ansvar

6.1. Med förbehåll för återstoden av avsnitt 6 garanterar Leverantören dig att Lösningen i huvudsak kommer att fungera, eller fås att fungera, i enlighet med Dokumentationen under en period om trettio (30) dagar efter att du först mottagit Lösningen. För att ställa anspråk på garantin måste du följa de instruktioner som tillhandahålls av källan från vilken du förvärvade Lösningen. Om Lösningen inte i huvudsak fungerar i enlighet med Dokumentationen, begränsas var och en av Leverantörsgruppens medlemmars och varje Leverantörspartners hela och exklusiva ansvar, och din enda och exklusiva gottgörelse, avseende sådan garanti, enligt Leverantörens gottfinnande, till antingen: (i) ersättning av Lösningen eller (ii) retur av Lösningen och att få den del av prenumerationsavgiften som du betalt för den återstående eller ej använda delen av Prenumerationsperioden återbetald. Garantin gäller bara för den ursprungligt levererade Lösningen och gäller inte: (i) alla Uppdateringar, (ii) alla fel som uppstått av kombination eller användning av Lösningen med: (A) programvara, hårdvara eller annat material som inte tillhandahålls av Leverantören, eller (B) Enheter, programvara eller annat material som inte uppfyller Leverantörens krav som framställs i Dokumentationen.

6.2. MED UNDANTAG FÖR VAD SOM UPPGES I AVSNITT 6.1 I DETTA AVTAL GARANTERAR MEDLEMMAR I LEVERANTÖRSGRUPPEN OCH LEVERANTÖRSPARTNER INTE DEN PRESTANDA ELLER DE RESULTAT SOM DU ERHÅLLER NÄR DU ANVÄNDER EN LÖSNING ELLER DOKUMENTATION. MED UNDANTAG FÖR VAD SOM ANGES I AVSNITT 6.1 I DETTA AVTAL, TILLHANDAHÅLLS LÖSNINGEN ”I BEFINTLIGT UTFÖRANDE” OCH MEDLEMMAR I LEVERANTÖRSGRUPPEN OCH LEVERANTÖRSPARTNER UTFÄRDAR INGA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR OCH, I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM DETTA ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG, FRISKRIVER DE SIG FRÅN ALLA GARANTIER OCH VILLKOR SOM ÄR UNDERFÖRSTÅDDA I STADGAR, SEDVANERÄTT, RÄTTSPRAXIS ELLER ANDRA LAGTEORIER, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR ICKE-INTRÅNG, SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR VISST SYFTE. LEVERANTÖREN GARANTERAR INTE ATT DRIFTEN AV LÖSNINGARNA KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN ELLER FELFRI, ATT LÖSNINGARNA KOMMER ATT FUNGERA KORREKT PÅ ALLA ENHETER ELLER MED EN VISS MASKINVARU- OCH/ELLER PROGRAMVARUKONFIGURATION, ELLER ATT LÖSNINGARNA KOMMER ATT TILLHANDAHÅLLA ETT FULLSTÄNDIGT SKYDD FÖR INTEGRITETEN FÖR DATA, INFORMATION ELLER INNEHÅLL SOM LAGRAS ELLER ÖVERFÖRS VIA INTERNET.

6.3. OAKTAT ÖVRIGA BESTÄMMELSER I DETTA AVTAL, TILLHANDAHÅLLS ALLA LÖSNINGAR SOM TILLHANDAHÅLLS TILL DIG UTAN AVGIFT (INKLUSIVE LÖSNINGAR SOM TILLHANDAHÅLLS SOM ”KOSTNADSFRI”, ”PROVVERSION” ELLER ”BETAVERSION” AV LÖSNINGAR) ”I BEFINTLIGT SKICK”, ”MED ALLA BRISTER” OCH ”EFTER TILLGÅNG” UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI OCH UTAN SUPPORT ELLER ANDRA LEVERANTÖRSTJÄNSTER.

6.4. I DEN UTSTRÄCKNING SOM DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG, KOMMER LEVERANTÖREN OCH/ELLER FÖRETAG SOM KONTROLLERAR, KONTROLLERAS AV ELLER HAR GEMENSAM KONTROLL MED LEVERANTÖREN (GEMENSAMT ”LEVERANTÖRSGRUPPEN”) ELLER DERAS RESPEKTIVE AGENTER, DISTRIBUTÖRER, ÅTERFÖRSÄLJARE, TRÅDLÖSA DISTRIBUTÖRER ÖVER VARS NÄTVERK ELLER SYSTEM EN LÖSNING TILLHANDAHÅLLS ELLER EN ANNAN AFFÄRSPARTNER TILL NÅGON MEDLEM I LEVERANTÖRSGRUPPEN (”LEVERANTÖRSPARTNER”) UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ATT HÅLLAS ANSVARIG/ANSVARIGA GENTEMOT DIG OCH TREDJE PART FÖR:

6.4.1. ALLA INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA, STRAFFBARA, SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR ELLER FÖRLUST AV NÅGOT SLAG, UTAN ATT HÄNSYN TAS TILL ANSVARSTEORI,

6.4.2. EVENTUELLA SKADOR FÖR FÖRLUST AV AFFÄR, INKOMST ELLER INTÄKT, FÖRLUST AV INTEGRITET, ANVÄNDNING AV NÅGON ENHET ELLER LÖSNING (INKLUSIVE LÖSNINGEN), BORTKASTADE UTGIFTER, KOSTNADER FÖR ANSKAFFANDE AV ERSÄTTNINGSVAROR, TJÄNSTER ELLER DIGITALA PRODUKTER, AFFÄRSAVBROTT, OTILLÅTET AVSLÖJANDE ELLER FÖRLUST (INKLUSIVE SKADA, DEGRADERING ELLER OTILLGÄNGLIGHET) AV DATA ELLER INFORMATION AV NÅGOT SLAG (OAVSETT OM NÅGRA AV DE FÖREGÅENDE FÖRLUSTERNA, SKADORNA, KOSTNADERNA ELLER UTGIFTERNA ÄR DIREKTA ELLER INDIREKTA), ELLER

6.4.3. NÅGON ANNAN PEKUNIÄR ELLER ICKE PEKUNIÄR FÖRLUST ELLER SKADA I SAMBAND MED AVTALET ELLER NÅGON LÖSNING SOM TILLHANDAHÅLLS HÄRI,

ÄVEN OM EN SÅDAN MEDLEM AV LEVERANTÖRSGRUPPEN ELLER LEVERANTÖRSPARTNER HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDAN FÖRLUST ELLER SKADA. UTAN HINDER AV NÅGOT SOM TALAR EMOT DETTA I DETTA AVTAL ELLER I ÖVRIGT, ANSVARAR EN MEDLEM I LEVERANTÖRSGRUPPEN ELLER EN LEVERANTÖRSPARTNER INTE GENTEMOT DIG ELLER TREDJE PART FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA (DIREKT ELLER INDIREKT) FÖR EJ BEHÖRIG ÅTKOMST, ELLER FÖR SKADA, DEGRADERING, OTILLGÄNGLIGHET, RADERING, STÖLD, FÖRSTÖRELSE, ÄNDRING, AVSLÖJANDE ELLER FÖRLUST AV DATA, INFORMATION ELLER ÖVERFÖRT INNEHÅLL, MOTTAGET ELLER SPARAT AV ELLER I SAMBAND MED EN LÖSNING OAVSETT ORSAK. I DEN FULLA UTSTRÄCKNING SOM LAGEN MEDGER, KOMMER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER DET TOTALA SAMMANLAGDA ANSVARET HOS EN MEDLEM I LEVERANTÖRSGRUPPEN ELLER EN LEVERANTÖRSPARTNER FÖR ALL FÖRLUST ELLER SKADA SOM DU ELLER NÅGON TREDJE PART LIDIT SOM UPPSTÅTT FRÅN ELLER I RELATION TILL EN LÖSNING, PRENUMERATIONEN ELLER DETTA AVTAL ATT ÖVERSKRIDA DET STÖRRE AV: (I) 5 USD OCH (II) DET BELOPP SOM DU HAR BETALAT I PRENUMERATIONSAVGIFTER FÖR PRENUMERATIONSPERIODEN UNDER DE FÖREGÅENDE 12 MÅNADERNA.

6.5. UNDANTAGEN OCH BEGRÄNSNINGARNA AV ANSVARET FÖR MEDLEMMAR I LEVERANTÖRSGRUPPEN OCH LEVERANTÖRSPARTNER SOM INGÅR I DETTA AVTAL BEGRÄNSAR INTE OCH UTESLUTER INTE DERAS POTENTIELLA ANSVAR FÖR:

6.5.1. DÖDSFALL, PERSONSKADOR, SKADOR PÅ MATERIELLA TILLGÅNGAR ELLER BEDRÄGERI GENOM LAGÖVERTRÄDELSE OCH

6.5.2. VARJE FALL SOM INTE PÅ ANNAT SÄTT BEGRÄNSAS ELLER UNDANTAS ENLIGT GÄLLANDE LAG.

7. Integritet, behandling av personliga OCH ANDRA uppgifter

7.1. Ordet ”Uppgifter”, som det används i detta Avtal och i Sekretesspolicyn, avser: (a) de uppgifter du lämnar till Leverantören, en annan medlem i Leverantörsgruppen eller en Leverantörspartner när du beställer Lösningar, inklusive ditt namn, din fakturaadress (inklusive postnummer), e-postadress, telefonnummer, betalkorts- eller kontonummer, verifieringskod för betalkort eller kontonummer, start- och utgångsdatum för betalkort, det lösenord du väljer för ditt konto hos Leverantören eller annan medlem i Leverantörsgruppen och andra faktureringsuppgifter enligt Leverantörens Sekretesspolicy (”Sekretesspolicyn” som återfinns här) (gemensamt ”Transaktionsuppgifterna”), (b) uppgifter som Leverantören, en annan medlem i Leverantörsgruppen eller en Leverantörspartner samlar in när dina beställningar av Lösningar behandlas och färdigställs, inklusive uppgifter om märke, modell, operativsystem och andra identifierande detaljer om din Enhet, namnet på din internetleverantör, din IP-adress och (c) uppgifter om din installation och användning av Lösningar (tillsammans benämns (b) och (c) ”Tjänsteuppgifter” i Sekretesspolicyn).

7.2. Du ger Leverantören, en annan medlem i Leverantörsgruppen eller en Leverantörspartner tillåtelse att använda dina Uppgifter, för de ändamål som beskrivs i Sekretesspolicyn. Du bekräftar att sådan användning av dina Uppgifter innefattar genomförande av dina beställningar av prenumerationer, förbättring av Lösningar och leverans av information till dig om de Lösningar du har prenumererat på och att erbjuda dig andra Lösningar. Du bekräftar att Leverantören eller en annan medlem i Leverantörsgruppen får dela dina Uppgifter med en Leverantörspartner, t.ex. de som tillhandahåller Leverantörens e-handelsplattform och betaltjänster, leverantörer som tillhandahåller support, tjänster och Lösningar till dig på Leverantörens vägnar och leverantörer som tillhandahåller köpanalyser och kraschanalyser avseende Lösningar till Leverantören eller en medlem av Leverantörsgruppen. Du bekräftar även att Leverantören eller en medlem i Leverantörsgruppen får dela Uppgifter som är anonymiserade och aggregerade med tredje parter för trendanalyser.

8. Uppsägning

8.1. Det här Avtalet avbryts med omedelbar verkan om du bryter mot någon av dina skyldigheter i detta Avtal (inklusive brott mot dina skyldigheter i avsnitt 2, 5 eller 10), vilket leder till att dina rättigheter att ta emot Uppdateringar eller få återbetalning för den del av prenumerationsavgiften du har betalat för under återstående eller oanvänd del av Prenumerationsperioden förverkas. Leverantören förbehåller sig rätten till alla andra rättsmedel som är tillgängliga enligt lag om ditt brott mot någon av dina skyldigheter enligt detta Avtal negativt påverkar någon medlem i Leverantörsgruppen eller någon Leverantörspartner. Undantagen och begränsningarna av ansvaret för medlemmar i Leverantörsgruppen och Leverantörspartner som ingår i detta Avtal överlever uppsägning av detta Avtal.

8.2. Leverantören kan genom meddelande till dig omedelbart säga upp Avtalet när som helst med avseende på en viss Lösning eller alla Lösningar och det fullständiga och exklusiva ansvaret för varje medlem i Leverantörsgruppen och varje Leverantörspartner, och din enda och exklusiva gottgörelse, avseende en sådan uppsägning är begränsat till återbetalning för den del av prenumerationsavgiften som du har betalat avseende återstående eller oanvänd del av Prenumerationsperioden. Från det datum då uppsägningen upphör har du inte längre rätt att använda någon Lösning och Dokumentation som påverkas.

9. Begränsade rättigheter för användning inom offentliga sektorn i USA

Samtliga Lösningar kvalificerar sig som ”kommersiella produkter” enligt definitionen i 48 C.F.R. 2.101, bestående av ”kommersiell datorprogramvara” och ”dokumentation till kommersiell datorprogramvara” så som termerna används i 48 C.F.R. 12.212. I överensstämmelse med 48 C.F.R. 12.212 och 48 C.F.R. 227.7202-1 till 227.7202-4 förvärvar alla slutanvändare i statlig tjänst i USA dessa Lösningar och relaterad Dokumentation med endast de rättigheter som framställs i det här Avtalet som gäller ej statligt anställda kunder. Användning av sådana Lösningar och relaterad Dokumentation utgör ett samtycke från USA:s statsförvaltning om att datorprogramvaran och dokumentationen till datorprogramvaran är kommersiell och utgör ett accepterande av rättigheterna och begränsningarna i Avtalet.

10. Exportkontroll

Samtliga tillämpliga lagar i USA och andra länder måste följas vid export- och återexport av Lösningar. Detta inbegriper USA:s EAR (Export Administration Regulations) samt restriktioner beträffande slutanvändare, slutanvändning och destination som gäller i USA och andra länder. Utan att avvika från ovanstående intygar, garanterar och förbinder du dig att: (i) du inte är upptagen på någon av sanktionslistorna ”U.S. Denied Persons List”, ”U.S. Unverified List”, ”Entity List”, ”U.S. Specially Designated Nationals” och ”Blocked Persons List” eller någon annan lista som publiceras av den amerikanska regeringen och (ii) att du inte kommer att använda, exportera eller återexportera någon Lösning i eller till territorier, destinationer, företag eller personer i strid mot USA:s och EU:s embargon eller handelssanktioner. Du ska ersätta, försvara och hålla varje medlem i Leverantörsgruppen skadelös från och mot alla anspråk, fordringar, stämningar eller förfaranden och alla skador, ansvar, kostnader och utgifter som uppstår till följd av ditt underlåtande att följa bestämmelserna i avsnitt 10.

11. Bindande skiljedomsavtal och avstående från grupptalan

11.1. Avsnitt 11 gäller för eventuella tvister som härrör från eller är relaterade till någon Lösning, prenumeration på någon Lösning eller detta Avtal och involverar dig och Leverantören. ”Tvist”, med hänsyn till avsnitt 11, innebär varje tvist, åtgärd eller annan konflikt, oavsett fastställd rättsgrund (dvs. det omfattar utöver annan potentiell rättsgrund även skadeståndsanspråk på grund av avtalsbrott, oriktiga uppgifter eller bedrägeri, skadestånd, skadeståndsansvar (inklusive oaktsamhet) samt lag- eller regelbrott).

11.2. I händelse av Tvist måste du tillhandahålla ett Tvistmeddelande till Leverantören, vilket är en skriftlig redogörelse innehållande ditt namn, din adress och dina kontaktuppgifter samt anledning till Tvisten och den åtgärd som efterfrågas. Tvistmeddelanden måste skickas via e-post till Leverantören på legal@avast.com (i ämnesraden skriver du: Avsnitt 11, tvistmeddelande under EULA).

11.3. VARJE RÄTTSFÖRFARANDE FÖR ATT LÖSA ELLER DRIVA PROCESS I EN TVIST I NÅGOT FORUM KOMMER ATT UTFÖRAS ENBART PÅ INDIVIDUELL BASIS. DU FÅR INTE FÖRSÖKA DRIVA NÅGON TVIST SOM GRUPPTALAN, ALLMÄN TALAN VIA PRIVAT OMBUD ELLER VIA NÅGOT ANNAT RÄTTSFÖRFARANDE I VILKET NÅGON AV PARTERNA AGERAR ELLER UTGER SIG FÖR ATT AGERA I EGENSKAP AV FÖRETRÄDARE. INGET SKILJEDOMSAVTAL ELLER RÄTTSFÖRFARANDE SKA KUNNA KOMBINERAS MED NÅGOT ANNAT UTAN FÖREGÅENDE SKRIFTLIGT BEVILJANDE AV ALLA PARTER TILL ALLA BERÖRDA SKILJEDOMS- ELLER RÄTTEGÅNGSFÖRFARANDEN.

11.4. Om du och Leverantören inte kan lösa en Tvist genom informell förhandling, skall varje annan strävan att lösa tvisten utföras exklusivt genom bindande förhandling reglerad av amerikansk lag om förlikning (”FAA”), 9 U.S.C. § 1 et seq. och de väsentliga lagarna i delstaten New York (utan hänsyn till val av rättsprinciper). Med undantag för vad som anges i Avsnitt 11.5 nedan avstår du från rätten att vidta rättsåtgärder (eller delta som part i grupptalan) gällande varje Tvist i domstol inför domare eller jury. Alla Tvister ska i stället prövas inför en neutral skiljeman vars beslut blir slutgiltigt, bortsett från en begränsad rätt till juridiskt överklagande enligt FAA. Skiljedom kan utfärdas av vilken behörig domstol som helst inom parternas jurisdiktion.

11.5. Skiljedomskraven i avsnitt 11 omfattas av följande undantag:

11.5.1. Du kan driva process om vilken Tvist som helst i en domstol för mindre rättstvister, i den provins eller annan liknande politisk underavdelning där du bor, om Tvisten uppfyller alla krav för att prövas i en domstol för mindre rättstvister. Om du tar upp ett anspråk i en domstol för mindre rättstvister är du ansvarig för alla domstolskostnader och avgifter.

11.5.2. Alla Tvister rörande påstått missbruk av din eller Leverantörens immateriella egendom avgörs i domstol.

11.5.3. Om du är konsument och bor i Europeiska unionen, Norge, Island eller Liechtenstein, har du möjlighet att lösa din tvist via en internetplattform för tvistlösning som upprättats av Europeiska kommissionen (”ODR-plattformen”). ODR-plattformen är avsedd att underlätta tvistelösning utanför domstol när det gäller köp av varor och tjänster via internet mellan konsumenter och handlare i EU, Norge, Island och Liechtenstein. Du hittar ODR-plattformen här: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.6. Alla skiljedomar kommer att administreras av American Arbitration Association (”AAA”) i enlighet med AAA:s ”Konsumentrelaterade skiljedomsregler” som trädde i kraft den 1 september 2014, inklusive ”Kostnaderna för skiljedomsförfarande (inklusive AAA:s administrativa avgifter)” som trädde i kraft den 1 september 2014 (gemensamt benämnda ”Konsumentförfarandena”) och kommer att vara föremål för följande:

11.6.1. I konsumentförfarandena ingår vissa kostnader, några av vilka särskilt allokeras till kunden (dig) och andra till affärsverksamheten (Leverantören). Om ditt anspråk uppgår till 75 000 USD eller mindre, kommer Leverantören att betala alla dessa specificerade kostnader, inklusive dem som allokerats till konsumenten. Leverantören går inte med på att stå för några andra kostnader. Om ditt anspråk uppgår till mer än 75 000 USD kommer konsumentförfarandena att reglera betalningen.

11.6.2. Förutom enligt vad som anges nedan, skall AAA:s konsumentförfaranden tillämpas på varje Tvist mellan parterna. Enligt den konsumentrelaterade skiljedomsregeln R-1(e) kan dock en part själv lyfta frågan om korrekt tillämpning av de konsumentrelaterade skiljedomsreglerna för en skiljedomare som fattar ett slutgiltigt beslut. Detta Avtal gäller om det strider mot konsumentförfarandena. Ett skiljeförfarande kan endast påbörjas i den provins där du bor, eller i motsvarande politiska förvaltningsområde. Skiljeförfarandet ska äga rum via konferenssamtal. Om förfarandet sker enligt AAA:s konsumentförfaranden, ska dock skiljemannen/-männen ha den oinskränkta makten att begära ett förhör ansikte mot ansikte ifall en part så önskar.

11.6.3. Du och Leverantören samtycker till att användningen av AAA för att hantera skiljeförfarandet inte är en integrerad del av parternas överenskommelse om att tillämpa skiljedom vid Tvist. Om AAA inte vill eller kan leda ett skiljeförfarande ska du och Leverantören förhandla i god tro och komma överens om en ensam skiljeman som ska lösa Tvisten, så som anges i konsumentförfarandena. Om parterna inte kan komma överens om en skiljeman får en domstol med kompetent jurisdiktion utse en skiljeman, vilken ska följa AAA:s konsumentförfaranden.

11.6.4. Om en eller flera delar av Avsnitt 11 fastslås vara olagliga, ogiltiga eller inte verkställbara för hela eller delar av tvisten, då, och endast under dessa omständigheter, ska dessa delar förklaras ogiltiga och tvisten lösas med utgångspunkt i alla övriga delar i Avsnitt 11 och alla övriga bestämmelser i detta Avtal. Om detta resulterar i alla eller vissa delar av en Tvist i en domstol, kommer exklusiv jurisdiktion för ett sådant domstolsförfarande att vara domstolarna i New York, USA. För en sådan domstolsprocess samtycker du till och kan inte invända mot New Yorks domstolars personliga jurisdiktion, och du avstår från invändning baserat på felaktig plats eller ej lämpligt forum och kommer inte att söka överföring till ett annat distrikt eller jurisdiktion.

11.7. Oaktat föregående paragrafer i Avsnitt 11 ska skiljedomsförfarandena, inklusive betalningen av kostnaderna, om du har förvärvat en Lösning för annat än personlig användning eller användning i hushållet, administreras i enlighet med AAA:s kommersiella skiljedomsregler (de ”Kommersiella förfarandena”). Dessa Kommersiella förfaranden är tillämpliga för alla typer av Tvister mellan parterna och du får inte förespråka annat i samband med rättsförfaranden. Detta Avtal gäller emellertid om det strider mot de Kommersiella förfarandena.

12. Allmänt

12.1. Meddelande. Leverantören kan när som helst skicka meddelanden till dig via e-post, popup-fönster, dialogrutor eller andra metoder, även om dessa meddelanden i vissa fall inte visas förrän du har startat Lösningen. Ett sådant meddelande anses vara levererat det datum som Leverantören tillgängliggjorde det i Lösningen, oaktat när du faktiskt tog emot det.

12.2. Frågor om detta Avtal. Om du har några frågor om det här Avtalet eller vill få information från Leverantören kan du skriva till Avast Software s.r.o., Pikrtova 1737/1a, Prag 4, postnr 140 00, Tjeckien, e-post: support@avast.com, tel.: +420 274 005 777 eller besöka vår supportsida på www.avast.com/support.

12.3. Separata Avtal. Om du har förvärvat två eller flera Lösningar, även i en enda transaktion, eller om du har förvärvat prenumerationer på någon Lösning i flera transaktioner, kan du ha accepterat detta Slutanvändaravtal flera gånger. Även om de Allmänna villkoren du accepterade kan vara likartade eller identiska har du, varje gång du accepterat villkoren för detta Slutanvändaravtal, ingått ett annat och separat avtal mellan dig och Leverantören som tillhandahåller den tillämpliga Lösningen.

12.4. Det fullständiga Avtalet. Detta Avtal utgör det fullständiga avtalet mellan dig och Leverantören vad gäller din användning av Lösningarna och Dokumentationen. Detta Avtal gäller före alla tidigare eller samtida muntliga eller skriftliga meddelanden, förslag, uttalanden, garantier och framställningar avseende din installation och/eller användning av Lösningarna eller Dokumentationen. Oaktat det föregående minskar inget i detta Avtal några rättigheter som du kan ha enligt befintlig konsumentskyddslagstiftning eller andra tillämpliga lagar i din jurisdiktion som inte kan avtalas bort. Detta Avtal, de Tillämpliga villkoren och Dokumentationen ska tolkas som att överensstämma med varandra i största möjliga omfattning, men i händelse av konflikt ska de tillämpas i följande ordning: (i) de Tillämpliga villkoren, (ii) detta Avtal och (iii) Dokumentationen.

12.5. Tolkning. Avtalets rubriker påverkar inte tolkningen av det. Användning av ett genus inbegriper samtliga genus. Singularis inbegriper även pluralis, och vice versa. Vid definiering av ett ord eller en fras har dess övriga grammatiska strukturer samma innebörd. Orden ”inkluderar” och ”inklusive” kommer att tolkas som följda av orden ”utan begränsning”. Eventuella hänvisningar till ”användning” av någon programvara, Lösning eller Uppdatering av dig ska anses innefatta eventuell installation av sådan programvara, Lösning eller Uppdatering av dig (om inte annat krävs i sammanhanget). Den ursprungliga versionen av det här Avtalet författades på engelska. Även om det kan hända att Leverantören tillhandahåller en eller flera översatta versioner av det här Avtalet av bekvämlighetsskäl, äger den engelska versionen företräde i händelse av konflikt eller avvikelser. Vid oklarheter eller tolkningsfrågor gällande rättsförfaranden eller annat ses villkoren i detta Avtal som överenskomna mellan parterna. Ingen presumtion eller bevisbörda ska gynna eller missgynna en specifik part utifrån vilken av dem som har författat någon bestämmelse i Avtalet.

12.6. Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet. Om någon bestämmelse i detta Avtal anses vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar enligt gällande lagar, ska den i denna utsträckning inte anses ingå i detta Avtal, men återstoden av detta Avtal kommer att förbli giltigt och verkställbart i största möjliga utsträckning enligt gällande lag.

12.7. Hinder för verkställande. Leverantören kan inte hållas ansvarig för utebliven eller fördröjd funktion som helt eller delvis beror på sviktande allmännyttigheter (inklusive strömavbrott), sviktande internet, sviktande telekommunikationer eller informationstekniktjänster, sviktande telekommunikationer eller informationsteknisk utrustning, strejker eller andra arbetskraftsstörningar (inklusive men inte begränsat till strejk eller annan arbetskraftsstörning som uppstår i förhållande till några medlemmar i Leverantörsgruppen eller några Leverantörspartner), krigs- eller terrorhandlingar, DoS-attacker eller andra informationstekniksattacker eller -brott som påverkar någon medlem i Leverantörsgruppen eller någon Leverantörspartner, översvämning, sabotage, brand, andra naturkatastrofer eller force majeure eller någon annan orsak som är bortom någon av Leverantörsgruppens medlemmars eller någon Leverantörspartners rimliga kontroll.

12.8. Ansvarsbefrielse. Underlåtenhet från någon av parterna att strikt följa Avtalets villkor och bestämmelser medför inte ansvarsbefrielse eller befrielse från framtida efterlevnad av Avtalet och dess villkor och bestämmelser, utan dessa ska fortfarande efterföljas till fullo. Ansvarsbefrielse från något av Avtalets villkor eller bestämmelser för någon av parterna måste vara skriftlig och undertecknad av den berörda parten för att vara giltig. Ansvarsbefrielse för någon av parterna på grund av brott mot en bestämmelse i Avtalet som begåtts av den andra parten, medför inte fortsatt ansvarsbefrielse för brottet eller för liknande brott mot övriga bestämmelser i Avtalet.

12.9. Överlåtelse. Rättigheter eller skyldigheter som anges i det här Avtalet får inte överlåtas utan skriftligt godkännande från Leverantören. Leverantören kan när som helst upplåta det här Avtalet efter eget godtycke och utan ditt skriftliga tillstånd.

12.10. Inga tredje parter som förmånstagare. Ingenting i detta Avtal, uttryckt eller underförstått, är avsett att eller kommer att ge någon annan person än dig, medlemmar i Leverantörsgruppen och Leverantörspartner någon rätt, förmån eller åtgärd av någon typ enligt eller på grund av detta Avtal. Ingen annan person än du, Leverantören och medlemmar i Leverantörsgruppen kan frambringa en grund för talan enligt detta Avtal. Leverantören har rätt (men ingen skyldighet) att verkställa rättigheter, rättsmedel, begränsningar och undantag av ansvar och juridiska försvar av någon medlem i en Leverantörsgrupp eller Leverantörspartner enligt detta Avtal, inklusive eventuella rättigheter och rättsmedel för förlust, skada eller fordran som uppkommit av någon medlem i en Leverantörsgrupp eller Leverantörspartner: (i) från eller i samband med eventuell underlåtenhet av dig att följa något villkor eller någon bestämmelse i detta Avtal eller (ii) du är skyldig att ersätta enligt detta Avtal. Ingen sådan förlust, skada eller fordran anses utesluten som indirekt, påföljande eller tillfällig förlust eller skada enligt Avsnitt 6.4.1 till följd av förlust, skada eller anspråk som uppkommit av en annan medlem i en Leverantörsgrupp eller Leverantörspartner snarare än av Leverantören.

12.11. Tillämplig lag. Den lag som reglerar detta Avtal och varje Tvist (enligt definition i Avsnitt 11) skall vara lagen som gäller i delstaten New York, USA, utan hänsyn till val av rättsprinciper. Det här avtalet är inte underkastat FN:s köpkonvention CISG (Contracts for the International Sales of Goods), utan utesluter uttryckligen denna.

12.12. Internetanslutning. Vissa Lösningar fungerar inte utan en aktiv och stabil internetanslutning. Det är därför ditt ansvar att säkerställa att du vid alla tidpunkter har en aktiv och stabil internetanslutning.

12.13. Produktnamn. Leverantören kan när som helst ändra namnet på en Lösning eller ändra namn eller logotyp som tillämpas på Lösningen till namnet eller logotypen för en annan medlem i Leverantörsgruppen eller en Leverantörspartner. Dessa ändringar förändrar inte din prenumeration på någon Lösning, Prenumerationsperioden eller detta Avtal och ger dig inte rätt att säga upp din prenumeration på en Lösning, Prenumerationsperioden eller detta Avtal.

13. Särskilda villkor

Följande särskilda villkor gäller för vissa Lösningar. Om dessa särskilda villkor står i konflikt med återstoden av Avtalet ska dessa särskilda villkor äga företräde avseende de tillämpliga Lösningarna.

13.1. Programvara, tjänster och andra produkter från tredje part. Vissa Lösningar ger dig möjligheten att förvärva programvara, tjänster och andra produkter som tillhandahålls av tredje parter. Du samtycker till att den tillämpliga tredje parten ensam ansvarar för sina erbjudanden och Leverantören gör inga utfästelser och utfärdar inga garantier för dessa erbjudanden och tar inget ansvar för dem och om du förvärvar eller använder något av dessa tredjepartserbjudanden regleras erbjudandena och din användning av dem av licensavtal, användarvillkor, integritetspolicy och/eller andra allmänna villkor som krävs av den tredje parten.

13.2. Licenser för leverantörer av hanterade tjänster. Detta Avsnitt 13.2 gäller: (i) i den utsträckning de Tillämpliga villkoren tillåter dig att använda CloudCare, Managed Workplace, Avast Business Services, CCleaner Business Edition eller andra Lösningar för leverantörer av hanterade tjänster (Managed Service Provider, MSP) till tredje parter och (ii) för alla licenser för att använda CCleaner Cloud for Business.

13.2.1. Så som de används i Avsnitt 13.2 innebär:

(a) ”Avast Business-tjänster” HD-tjänster och/eller NOC-tjänster beroende på sammanhanget.

(b) ”Kund” en tredje part som du förser eller vill förse med MSP-tjänster.

(c) ”HD-tjänster” de helpdesk-tjänster som Leverantören eller dess tredjepartsleverantör tillhandahåller dig till förmån för en eller flera Kunder, i varje enskilt fall enligt beskrivningen i Dokumentationen som Leverantören från tid till annan kan komma att ändra.

(d) ”MSP-tjänster” den hanterade tjänst som du tillhandahåller till dina Kunder med hjälp av Lösningarna (inklusive efter vad som är tillämpligt, Avast Business-tjänster).

(e) ”NOC-tjänster” de tjänster för fjärrövervakning av Enheter och de hanteringstjänster som Leverantören eller dess tredjepartsleverantör tillhandahåller dig till förmån för en eller flera Kunder, i varje enskilt fall enligt beskrivningen i Dokumentationen som Leverantören från tid till annan kan komma att ändra.

(f) ”Serviceavtal” ett avtal mellan dig och en Kund som, bland annat, tydligt beskriver de tjänster du har gått med på att tillhandahålla kunden.

13.2.2. Leverantören ger dig, med förbehåll för bestämmelserna i detta Avtal, en begränsad, icke-exklusiv, icke-överlåtbar licens (utan rätt att underlicensiera) att under Prenumerationsperioden använda relevanta Lösningar (inklusive, det som är tillämpligt, Avast Business Services, CCleaner Business Edition eller CCleaner Cloud for Business) för att tillhandahålla MSP-tjänster till dina Kunder.

13.2.3. Leverantören kommer att förse dig, med förbehåll för de allmänna villkoren i detta Avtal, med Lösningar (inklusive, det som är tillämpligt, Avast Business Services, CCleaner Business Edition eller CCleaner Cloud for Business) för att tillhandahålla MSP-tjänster till dina Kunder.

13.2.4. Du ska med förbehåll för de allmänna villkoren i detta Avtal:

(a) kräva att: (i) alla Kunder (inklusive du själv, så långt det är tillämpligt) som får ta emot en Lösning, följer eller på annat sätt binder sig till den aktuella versionen av detta Avtal, och (ii) alla Kunder som du har gått med på att förse med Lösningar, följer eller på annat sätt binder sig till ett Serviceavtal. Utan att begränsa föregående, kan du godkänna Leverantörens Slutanvändaravtal på Kundens vägnar endast i den utsträckning som Kunden uttryckligen har auktoriserat dig att göra det, enligt Serviceavtalet eller på annat sätt. Serviceavtalet ska: (i) innehålla bestämmelser som skyddar Leverantörsgruppens intressen i minst lika hög grad som detta Avtal och (ii) uttryckligen auktorisera dig och Leverantörsgruppen att reproducera, överföra, lagra och behandla Kundens uppgifter och information vid utförandet av någon Lösning.

(b) precis som mellan dig och Leverantören, vara ensam ansvarig för: (i) att utföra dina skyldigheter enligt Serviceavtalet, (ii) att se till att du och alla Kunder följer alla tillämpliga lagar gällande övervakning av anställda och andra tredje parter och deras respektive Enheter, (iii) att utföra de uppgifter och skyldigheter som tilldelats dig och Kunder via Avtalet, de Tillämpliga villkoren och Dokumentationen, och (iv) då det tillämpliga Serviceavtalet löper ut eller sägs upp, att avsluta leveransen av Lösningarna och ta bort eller få Kunden att ta bort alla Lösningar på alla Enheter på vilka de används.

13.3. Webbläsarrensning. När du använder ”Browser Clean Up” (webbläsarrensningstillägget) (”BCU”) ger du BCU tillstånd att ändra din befintliga webbläsarinställning till den nya webbläsarinställningen.

13.4. WiFi Finder. Med WiFi Finder kan användarna hjälpa andra användare att få internetåtkomst genom att dela uppgifter om WiFi-nätverk. Om du väljer att dela dina uppgifter om dina WiFi-nätverk med andra användare, bär du ensam ansvaret för att säkerställa att du inte bryter mot någon tredje parts rättigheter i förhållande till sådana WiFi-nätverk eller data som du delar. Medlemmarna i Leverantörsgruppen har inte något ansvar för att du följer de allmänna villkoren för användning av WiFi-nätverk eller data som du delar.

13.5. Avast Family Space (säljs även som Star Guard Family, Vodafone Family Protect och Wind Family Protect).

13.5.1. Avast Family (säljs även som Star Guard Family, Vodafone Family Protect och Wind Family Protect) (”Family Space”) är avsett för personlig, icke-kommersiell användning av föräldrar för att skydda sina barn, av vårdnadshavare för att skydda omyndiga eller av vuxna för att skydda andra vuxna från vilka de har fått fullständigt samtycke. Du får inte använda Family Space på annat sätt än vad det är avsett för och medlemmar i Leverantörsgruppen har inte något ansvar för obehörig eller olaglig användning.

13.5.2. När du använder Family Space framställer och garanterar du att: (i) du har fyllt 18 år och (ii) du har behörighet till och samtycker härmed till insamling av uppgifter om personer som du inlemmar i ditt Family Space-konto, inklusive varje person under 13 år. Du bekräftar att medlemmar i Leverantörsgruppen kan samla in, använda och offentliggöra geografisk plats och annan nödvändig information för att möjliggöra drift och leverans av Family Space-funktioner.

13.5.3. Du är införstådd med att: (i) resultat du kan få från Family Space, inklusive data och meddelanden, kanske inte är korrekta, aktuella eller tillförlitliga, (ii) visst innehåll som du anser är olämpligt eller vill blockera eventuellt inte alltid blockeras av Family Space, (iii) Family Space kan blockera innehåll som du anser är acceptabelt och (iv) eftersom tredje parts innehåll kan ändras utan föregående meddelande, kan inte Leverantören garantera att dess innehållskategorier och innehållsfilter alltid överensstämmer med ändringar i tredje parts innehåll. Om du tror att Family Space har felklassificerat en webbplats eller tjänst kontaktar du Leverantören via e-post på familyspacehelp@avast.com.

13.6. Mobilappar. Avsnitt 13.6 gäller för Lösningar avsedda för mobila Enheter.

13.6.1. För Lösningar som laddas ned från Google Play (http://play.google.com) gäller den licens som beviljas genom detta Avtal i stället för alla rättigheter till att använda en Lösning som i annat fall skulle beviljats enligt standardvillkoren för de program som laddas ner från Google Play Store.

13.6.2. För Lösningar som laddas ned från Apple App Store gäller följande villkor:

(a) De licenser som beviljas i det här Avtalet är begränsade, icke överlåtbara licenser för att använda Lösningen på valfri iPhone-, iPod Touch- eller annan Apple-enhet som du äger eller disponerar samt i enlighet med Apple App Stores villkor för tjänsten som är tillgängliga online på http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html eller via andra webbplatser och kommunikationssätt som Apple tillhandahåller.

(b) Detta Avtal sluts endast mellan parterna och inte med Apple. Leverantören, inte Apple, har det fulla ansvaret för Lösningarna och deras innehåll.

(c) Apple har ingen skyldighet att erbjuda vare sig underhåll eller supporttjänster för Lösningen.

(d) Om Lösningen inte uppfyller en tillämplig garanti kan du kontakta Apple som då återbetalar Lösningens inköpspris till dig. I den maximala omfattning det tillåts av gällande lagar har Apple inga som helst andra garantiskyldigheter gällande Lösningen. Mellan Leverantören, Apple och dig har Leverantören det fulla ansvaret för övriga anspråk, förluster, ansvarsfrågor, skador, kostnader eller utgifter som uppstår på grund av underlåtenhet att uppfylla en garanti.

(e) Leverantören, inte Apple, är ansvarig för att reda ut eventuella anspråk från dig eller annan tredje part angående Lösningen eller ditt innehav och/eller din användning av Lösningen, inklusive: (i) anspråk gällande produktansvar, (ii) anspråk gällande Lösningens bristande överensstämmelse med lagar och regelverk, samt (iii) anspråk gällande konsumentskydd eller liknande lagstiftning.

(f) Om anspråk från tredje part gör gällande att Lösningen eller ditt innehav och användning av Lösningen strider mot tredje parts immateriella rättigheter är det Leverantören, inte Apple, som ansvarar för utredning, försvar, reglering samt avvisande av ett sådant immateriellt rättighetsanspråk.

(g) Du måste följa alla tredjepartsvillkor vid användandet av Lösningen. För en VOIP-Lösning får du till exempel inte bryta mot ditt avtal för trådlösa datatjänster när du använder Lösningen.

(h) Apple och Apples dotterbolag är tredjepartsförmånstagare i det här Avtalet och Apple har, i och med ditt godkännande av Avtalets allmänna villkor, rätt (och anses ha godtagit rätten) att använda Avtalet mot dig som tredjepartsförmånstagare.

13.6.3. För Lösningar som laddas ned från Amazon Appstore, kan Amazon utfärda vissa kundvillkor för användning av Amazon Appstore i form av ”Standardvillkor för EULA.” Dessa Standardvillkor för EULA kommer att vara tillämpliga för din användning av de Lösningar som du köper via Amazon Appstore. Standardvillkoren för EULA kommer bland annat att specificera att Leverantören är licensutfärdare för Lösningen och att Amazon inte utgör en part i detta Avtal. Om konflikter uppstår mellan Standardvillkoren för EULA och detta Avtal kommer standardvillkoren för EULA att gälla och äga företräde. Amazon har inget ansvar i samband med Leverantörens eller din uppfyllelse eller bristande uppfyllelse av Standardvillkoren för EULA.

13.7. Teknikerutgåva. Detta Avsnitt 13.7 gäller i den utsträckning du har köpt teknikerutgåvan av en Lösning. Du kan tillåta att det antal tekniker som anges i de Tillämpliga villkoren använder Lösningen för att utföra optimeringstjänster och reparationer av Enheter som ägs av dig (om du har köpt en företagslösning) eller tredje parter (om du har köpt en breakfix-prenumeration). Varje tekniker kan installera Lösningen på endast en Enhet i taget och måste ta bort Lösningen från Enheten innan ägaren återfår kontroll av Enheten.

13.8. Försäkringsplan. Detta Avsnitt 13.8 behandlar försäkringsplaner.

13.8.1. ”Försäkringsplan” skall betyda en tjänst enligt vilken Leverantörens tekniker (en ”Närstående”) i utbyte mot en separat prenumerationsavgift hjälper dig att avlägsna virus eller annan skadlig kod som infekterar din skyddade Enhet under Prenumerationsperioden. Försäkringsplaner säljs tillsammans med vissa av Leverantörens antiviruslösningar eller andra Lösningar för ökad säkerhet (var och en, en ”Säkerhetslösning”) och kompletterar det skydd som erbjuds av Säkerhetslösningen.

13.8.2. Om du begär hjälp från Leverantören enligt Försäkringsplanen och om du och din Enhet är kvalificerad för hjälp enligt Avsnitt 13.8.3 ska Leverantören göra sitt bästa för att hjälpa dig att avlägsna virus eller annan skadlig kod som infekterar din Enhet. Du bekräftar, accepterar och samtycker härmed till att Leverantörens ansträngningar kanske inte räcker till för att avlägsna vissa virus eller annan skadlig kod från din Enhet och att Leverantören, under leverans av tjänster, kan ändra, ta bort eller korrumpera data på din Enhet, ändra inställningarna på enheten eller på annat sätt störa korrekt drift av enheten.

13.8.3. Försäkringsplanen omfattar: (i) endast den Enhet för vilken du köpte den relaterade Säkerhetslösningen och kan inte överföras till en annan Enhet och (ii) endast virus och annan skadlig kod som infekterar Enheten under Prenumerationsperioden, efter att du har laddat ner och installerat Säkerhetslösningen på Enheten, och medan Säkerhetslösningen körs med uppdaterade definitioner för skadlig kod. Leverantören kan säga upp Försäkringsplanen utan föregående meddelande om denne enligt eget affärsmässigt gottfinnande bedömer att du har begärt eller erhållit tjänster enligt Försäkringsplanen för en Enhet som inte omfattas av Försäkringsplanen, har överfört eller har försökt överföra Försäkringsplanen till en annan person eller Enhet eller på annat sätt brutit mot villkoren i Försäkringsplanen.

13.8.4. Leverantören kan i samband med tillhandahållande av assistans enligt Försäkringsplanen begära fjärråtkomst till din Enhet, och/eller kräva att du installerar ett hjälpprogram, varvid du förstår och bekräftar att Avsnitt 13.10 gäller. Om du inte kan tillhandahålla eller inte tillhandahåller fjärråtkomst till Enheten och/eller om du inte kan ladda ner och installera hjälpprogrammet på Enheten eller följa Leverantörens eller den Närståendes övriga instruktioner, eller om Leverantören fastställer att din Enhet inte kvalificerar sig för support enligt Försäkringsplanen, tillhandahåller Leverantören inte någon tjänst enligt Försäkringsplanen. Leverantören kan (men måste inte) hänvisa dig till en tjänst enligt vilken Leverantören eller dess underentreprenör kan tillhandahålla hjälp.

13.9. Teknisk premiumsupport. Avsnitt 13.9 gäller för Avast Total Care, AVG Premium Tech Support, AVG Go och andra tekniska supporttjänster (var och en ”Teknisk premiumsupport”) som Leverantören säljer separat från sina programlösningar, och genom vilka Leverantören hjälper dig att installera, konfigurera eller felsöka en mängd programprodukter och/eller utrustning eller system, däribland en PC, Mac, surfplatta, mobiltelefon eller andra persondatorer, trådlösa routrar, kabelmodem eller andra routrar, skrivare, digitalkameror, spelkonsoler, mediaspelare, smart-tv och DVD/Blu-Ray-spelare.

13.9.1. Den Närstående kommer vid tillhandahållande av Teknisk premiumsupport att göra sitt bästa för att hjälpa dig med de problem som du upplever, men på grund av den stora variationen och komplexiteten av teknologier på marknaden kanske den Närstående inte kan lösa ditt problem. Till exempel kan problem uppstå som ett resultat av fel i programvara eller maskinvara som tillverkaren ännu inte löst, eller problem som rör konfiguration av utrustningen som gör det omöjligt eller orimligt svårt för den Närstående att diagnostisera och lösa problemet. Därför är du införstådd med och samtycker till att Leverantörens ansträngningar kanske inte räcker för att lösa de problem du har identifierat, eller att problemen inte kan lösas inom rimlig tid.

13.9.2. Den Närstående kan vid leveransen av Teknisk premiumsupport kräva fjärråtkomst till din Enhet, och/eller kräva att du installerar ett hjälpprogram varvid du förstår och bekräftar att Avsnitt 13.10 gäller. Om du inte kan tillhandahålla eller inte tillhandahåller fjärråtkomst till din Enhet och/eller om du inte kan ladda ner och installera Hjälpprogrammet på Enheten eller följa Leverantörens eller den Närståendes övriga instruktioner, eller om Leverantören fastställer att din Enhet inte kvalificerar sig för support enligt prenumerationen på Teknisk premiumsupport, tillhandahåller Leverantören inte någon Teknisk premiumsupport.

13.10. Fjärrassistans, hjälpprogram

13.10.1. Fjärråtkomst. Leverantören eller en Närstående kan i samband med leverans av tjänster enligt Försäkringsplanen, som en del av Teknisk premiumsupport eller i samband med andra tjänster, behöva fjärransluta till och ta kontroll över din utrustning för att kunna lösa dina problem. I samband med fjärranslutningen:

(a) kan den Närstående behöva köra diverse skript på din utrustning, göra ändringar i konfigurationen, installera och avinstallera program, och göra andra nödvändiga ändringar i utrustningen och/eller programinställningar i sådan utrustning för att lösa problemen. Du är införstådd med att den Närstående kan, men inte måste, installera och ta bort olika egna och andra programverktyg om den Närstående bedömer att det är nödvändigt för att kunna hjälpa dig med de problem som du upplever. Programmens delar är skyddade enligt lag, däribland upphovsrätt.

(b) Du är införstådd med och samtycker till att genom att tillåta den Närstående upprätta en fjärranslutning ger du Leverantören (och partner och underleverantörer som agerar på uppdrag av Leverantören) fullständig eller begränsad åtkomst till din utrustning, program och nätverk (beroende på utrustning, program och nätverkskonfiguration), och ger Leverantören tillstånd att göra de ändringar som beskrivs ovan eller som den Närstående rekommenderar vid leverans av Lösningen. Du är införstådd med och samtycker till att den Närstående, eller du själv på uppmaning av den Närstående, kan ändra, ta bort eller förstöra program eller data på din utrustning, ändra utrustningens, programmets eller nätverkets inställningar, eller på annat sätt störa utrustningens, programmets eller nätverkets normala drift.

(c) Du är införstådd med och samtycker till att den Närstående kan få åtkomst till information som du har i din Enhet. Närstående är utbildade att inte ta reda på mer information än vad som är nödvändigt för att lösa de problem för vilka du sökt support. Du måste ändå sitta framför din Enhets skärm och iaktta den Närståendes åtgärder medan han eller hon levererar Lösningen på din Enhet. Du kan när som helst avbryta en realtidssupportsession genom att säga till den Närstående eller avsluta fjärrsessionen.

13.10.2. Hjälpprogram.

(a) Leverantören eller en Närstående kan som ett villkor för att tillhandahålla tjänsterna enligt Försäkringsplanen, Teknisk premiumsupport eller andra tjänster instruera dig att ladda ned och på Enheten installera ett program (”Hjälpprogrammet”) som gör att den Närstående kan få fjärråtkomst till din Enhet, samla information om Enheten och driften, diagnostisera och reparera problemet och ändra enhetens inställningar. Du kan också behöva följa andra instruktioner som ges av Leverantören eller en Närstående.

(b) Om du eller en Närstående installerar Hjälpprogrammet på en Enhet kan Hjälpprogrammet:

(i) kräva att du aktiverar det på din Enhet. Om du inte slutför aktiveringsprocessen inom den tidsperiod som den Närstående begär eller som Hjälpprogrammet anger kan Hjälpprogrammet sluta att fungera tills aktiveringen slutförts.

(ii) regelbundet kommunicera med Leverantörens (eller dess partners eller underleverantörs) servrar för att regelbundet: (i) säkerställa att du får alla de tjänster och program som du har rätt till som en del av din Lösning, (ii) möjliggöra för dig att inleda en chattsession med en Närstående som en del av din Lösning eller (iii) ge dig åtkomst till vissa självbetjäningsverktyg som en del av din Lösning.

(iii) som standard konstant köras på din Enhet och utföra diverse bakgrundsuppgifter som håller din Enhet i funktionellt skick. Under tiden det körs kan det samla in diverse data om din Enhet, däribland tekniska specifikationer, information om operativsystem, ladda ned och/eller installera programvara, uppdateringar och uppgraderingar, information om säkerhetsprogramvara, backup och brandväggar, olika unika identifierare, felmeddelanden gällande system och program, nätverksanslutningsstatus, kringutrustning och andra anslutna enheter samt liknande information och data. Informationen hjälper Leverantören att förhindra många vanliga problem som du kan uppleva, och identifierar snabbt problem för vilka du kan komma att begära support från Leverantören.

13.11. Avast Driver Updater

13.11.1. Avast Driver Updater är avsedd att användas på en Enhet som är en fristående fysisk dator, och inte en ”virtuell maskin” där en delad dataresurs emulerar funktionerna hos flera dedikerade fysiska datorer. Avast Driver Updater kommer inte vara lika effektiv när den används på en virtuell maskin som på en fysisk dator.

13.11.2. Avast Driver Updater förlitar sig på tillverkarens tillhandahållna data i enhetsdrivrutinernas installationsfiler, inklusive utgivningsdatum, för att tillhandahålla information som visas av Lösningen i skanningsresultat. MEDLEMMAR I LEVERANTÖRSGRUPPEN OCH LEVERANTÖRSPARTNER VARKEN GARANTERAR ELLER BEKRÄFTAR ATT NÅGON ENHETSDRIVRUTIN SOM TILLHANDAHÅLLS AV LÖSNINGEN KOMMER ATT VARA DEN SENASTE, ELLER NÅGON VISS VERSION, AV SÅDAN ENHETSDRIVRUTIN, OAVSETT NÅGON ANNAN ELLER MOTSÄGANDE INFORMATION SOM LÖSNINGEN TILLHANDAHÅLLER.

13.12. Avast Secure Web Gateway och Avast Secure Internet Gateway

13.12.1. Så som de används i Avsnitt 13.12 innebär:

(a) ”Aggregerade uppgifter” uppgifter som: (i) är anonymiserade och inte identifierar någon enskild person eller enhet, (ii) är kombinerade med uppgifter från andra användare av Avast Secure Gateway och/eller ytterligare datakällor och (iii) presenteras på ett sätt som gör att enskilda användare av Avast Secure Gateway inte kan identifieras.

(b) ”Avast Secure Gateway” Avast Secure Web Gateway eller Avast Secure Internet Gateway,

(c) ”DNS-transaktion” en rekursiv DNS-fråga du skickar genom din användning av Avast Secure Web Gateway.

(d) ”Plats” en prenumeration för en person som har tillgång till internet i förbindelse med Avast Secure Gateway, som vidare beskrivs i avsnitt 13.12.5. En Plats får endast överföras från en sådan person till en annan sådan person, om den ursprungliga personen inte längre får ansluta till, och inte ansluter till, internet i förbindelse med Avast Secure Gateway.

(e) ”Transaktion” en HTTP- eller HTTPS-begäran som skickas till eller av dig genom din användning av Avast Secure Internet Gateway.

13.12.2. Du får inte från någon Enhet som skyddas av en Avast Secure Gateway: (i) skicka spam eller på annat sätt duplicerande eller oönskade meddelanden i strid med gällande lagar, (ii) skicka kränkande, obscena, hotande, ärekränkande eller olagligt material, (iii) tillgå blockerade tjänster i strid med gällande lagar eller (iv) skicka automatiska förfrågningar till internetadresser.

13.12.3. Du bekräftar och godkänner att: (i) du, för att Leverantören ska kunna tillhandahålla Avast Secure Gateway, måste vidarebefordra din internettrafik till Leverantören via giltiga mekanismer som möjliggör automatisk ”fail-over” (dvs. DNS, PAC, IPSEC, GRE-tunnlar eller en lämplig Leverantörslösning), (ii) du är ansvarig för att förse Leverantören med alla tekniska data och annan information som Leverantören då och då rimligen kan begära, (iii) Leverantörsgruppen och Leverantörspartner får använda den skadliga koden (enligt definition i 13.16.1(b)), spam, botnets eller annan information som härrör från din användning av Avast Secure Gateway i syfte att: (1) underhålla, förbättra och/eller analysera Avast Secure Gateways, (2) uppfylla alla krav enligt lag eller avtal, eller (3) göra skadligt eller oönskat innehåll tillgängligt för Leverantörspartner i anonymt format i syfte att vidareutveckla och förbättra Avast Secure Gateways och (iv) Leverantörsgruppen och Leverantörspartner ska kunna utveckla och kommersialisera jämförelser och åtgärder baserade på Aggregerade data.

13.12.4. Leverantörsgruppen och Leverantörspartner förbehåller sig rätten att hantera bandbredd eller leda trafik över Internet på ett kommersiellt optimalt sätt, förutsatt att sådana åtgärder inte äventyrar Leverantörens skyldigheter med avseende på Avast Secure Gateways. Leverantören eller (i förekommande fall) Leverantörspartner kan avbryta din åtkomst eller nedladdning av Avast Secure Gateways om din användning av dessa Lösningar utgör ett överhängande hot mot något av Leverantörsgruppens eller en Leverantörspartners nätverk eller om det krävs enligt gällande lag. Under sådana omständigheter kommer Leverantören eller (i förekommande fall) Leverantörspartner att: (i) stänga Avast Secure Gateways endast i den utsträckning som är rimligen nödvändigt för att förhindra att något av Leverantörsgruppens eller en Leverantörspartners nätverk skadas (till exempel blockera källan till kränkande IP-adresser) och för att följa gällande lag, (ii) med rimliga ansträngningar omgående kontakta dig och ge dig möjlighet att omedelbart ändra konfigurationen av din(-a) server(-rar) i enlighet därmed och/eller samarbeta för att snabbt lösa de problem som orsakade stängningen av Avast Secure Gateways och (iii) öppna varje sådan stängd Avast Secure Gateways igen efter att alla sådana problem är lösta på ett sätt som är till Leverantörens eller (i förekommande fall) Leverantörspartners belåtenhet.

13.12.5. För syftet att fastställa huruvida du har köpt tillräckligt antal Platser skall var 2 000:e transaktion per kalenderdag som passerar genom Avast Secure Internet Gateway räknas som en ”Plats” på Avast Secure Internet Gateway och var 2 000:e DNS-transaktion per kalenderdag som passerar genom Avast Secure Web Gateway skall räknas som en ”Plats” på Avast Secure Web Gateway. Du bekräftar och godkänner att antalet Platser du måste köpa för din användning av: (i) Avast Secure Internet Gateway beräknas genom att det totala antalet transaktioner som passerar Avast Secure Internet Gateway per kalenderdag divideras med 2 000 och (ii) Avast Secure Web Gateway beräknas genom att antalet DNS-transaktioner som passerar Avast Secure Web Gateway per kalenderdag divideras med 2 000.

13.12.6.  Även om Leverantören inte får debitera dig separat för bandbredd i samband med din användning av Avast Secure Gateway, påför Leverantören och den relevanta Leverantörspartnern avsevärda bandbreddskostnader för att tillhandahålla Avast Secure Gateway till dig. Följaktligen kommer en väsentlig ökning i din bandbreddsförbrukning i samband med din användning av Avast Secure Gateway att avsevärt påverka och störa Leverantörens och Leverantörspartnerns verksamhet. Du är införstådd med och samtycker till att Leverantören eller Leverantörspartnern kan informera dig om din bandbreddsförbrukning i samband med din användning av Avast Secure Gateway väsentligen skulle överstiga det antal DNS-transaktioner eller DNS-transaktioner per Plats som framgår av gällande villkor, i vilket fall du måste förhandla i god tro med Leverantören: (i) om en plan för reduktion av bandbredd; och/eller (ii) om att öka priset för Avast Secure Gateway under återstoden av Prenumerationsperioden. Om du inte kan nå en ömsesidigt tillfredsställande lösning med Leverantören inom trettio (30) dagar från och med det att du blivit meddelad av Leverantören eller Leverantörspartnern (i respektive fall), får Leverantören med trettio (30) dagars varsel avsluta den återstående delen av din Prenumerationsperiod på Avast Secure Gateway och återbetala till dig en del av de prenumerationsavgifter du förbetalat för den oanvända delen av Prenumerationsperioden.

13.12.7. Du är införstådd med och samtycker till att Leverantörsgruppen och Leverantörspartner får använda, reproducera, lagra, ändra och visa informationen från dina transaktionsloggar (dvs. metadata för all nätverkstrafik skickad till eller mottagen från dig genom din användning av Avast Secure Gateway) (”Transaktionsloggarna”). Transaktionsloggarna kommer att sparas av Leverantörsgruppen eller Leverantörspartner i rullande sexmånadersperioder under Prenumerationsperioden. Vid uppsägning eller utgång av Prenumerationsperioden ska Transaktionsloggarna raderas av Leverantörsgruppen och Leverantörspartner i enlighet med gängse arkiveringstider för Leverantörsgruppen och Leverantörspartner, eller tidigare, vilket du kan begära skriftligen.

13.13. Vissa lösningar för HideMyAss!

13.13.1. Virtuellt privat nätverk. Om inte annat föreskrivs i de Tillämpliga villkoren, ska din prenumeration på produkten HideMyAss! (HMA!) för virtuella privata nätverk (VPN) (”HMA! VPN”) tillåta dig att skapa högst fem samtidiga anslutningar för varje HMA! VPN-prenumeration. Utan hinder av något som talar emot detta i detta Avtal får Leverantören, om du överskrider antalet samtidiga anslutningar som är tillåtna för din HMA! VPN-prenumeration, när som helst, utan föregående meddelande till dig, stänga ner eller inaktivera din tillgång till och/eller användning av HMA! VPN. Om du vill öka det tillåtna antalet samtidiga anslutningar för din HMA! VPN-prenumeration, kan du kontakta oss på sales@hidemyass.com.

13.13.2. Webbproxy. Tjänsten HMA! webbproxy (”Webbproxy”) är en gratislösning som inte kräver att du registrerar dina uppgifter hos Leverantören. Du bekräftar och godkänner att du är ensam ansvarig för, och Leverantörsgruppen och Leverantörspartner åtar sig inget ansvar gentemot dig eller någon tredje part för: (a) din tillgång till, visning eller användning av eller innehållet på (inklusive eventuellt kränkande eller stötande innehåll) någon tredje parts webbplats som nås eller visas när du använder Webbproxy, (b) din efterlevnad av de användarvillkor som är tillämpliga på en tredje parts webbplats som du når, besöker eller använder, vid användning av Webbproxy och (c) eventuella krav, förluster eller skador som härrör från något innehåll som du skapar, gör tillgängligt, sänder eller visar vid användning av Webbproxy, inklusive eventuella krav, förluster eller skador som Leverantörsgruppen eller Leverantörspartner lidit eller åsamkats.

13.14. Virtuella privata nätverk. Flera länder förbjuder eller begränsar användning av virtuella privata nätverk (”VPN-nätverk”), och vissa har infört tekniska åtgärder för att förhindra att VPN-nätverk fungerar. På grund av detta är Leverantörens VPN-Lösningar (inklusive HMA! VPN) föremål för territoriella begränsningar som kan förändras från tid till annan. Mer information finns här.

13.15. Apparatur. Leverantören kan tillhandahålla en dongel eller annan apparatur (”Apparaturen”) som en del av din Lösning varvid ytterligare bestämmelser som anges i detta Avsnitt 13.15 gäller:

13.15.1. Perioden för den begränsade garantin enligt Avsnitt 6.1 förlängs för apparaturen till ett (1) år från inköpsdatumet (”Apparaturens garantiperiod”).

13.15.2.royalty Om apparaturen inte fungerar skall Leverantören meddelas omgående. Om du meddelar Leverantören om felet under Apparaturens garantiperiod och Leverantören inte kan åtgärda felet på distans, kan Leverantören efter egen bedömning och på egen bekostnad inom fem (5) arbetsdagar antingen: (a) ersätta Apparaturen med en ny eller reparerad enhet av Apparaturen, i vilket fall garantin som specificeras i Avsnitt 6.1 gäller för återstoden av Apparaturens garantiperiod som gäller för den ursprungliga enheten av Apparaturen eller (b) avbryta din prenumeration och återbetala alla outnyttjade prenumerationsavgifter som tidigare har betalats. Om Apparaturen fallerar efter utgången av Apparaturens garantiperiod eller på grund av felaktigt användande, manipulering, störningar, missbruk, olycksfall, förlust eller stöld kan Leverantören debitera dig sitt standardpris för ersättningsapparaturen. Leverantören kan efter ensidig bedömning byta ut Apparaturen mot en ny eller annorlunda apparatur som även är föremål för detta Avtal (inklusive Avsnitt 13.15).

13.16. Informationsplattform för mobila hot

13.16.1. Så som de används i Avsnitt 13.16 innebär:

(a) ”Innehåll” betyda allt innehåll, material, produkter och tjänster som du har tillgång till genom MTIP, inklusive Leverantörsinnehåll, Ditt innehåll och information som du kan utbyta med andra MTIP-användare.

(b) ”MTIP” betyda den mobila hotinformationsplattformen som tillgängliggörs av Avast.

(c) ”Hotexempel” betyda varje kod, egenskap, rutin eller enhet som innehåller, beskriver eller uppvisar någon skadlig kod.

(d) ”Leverantörsinnehåll” betyda allt innehåll som medlemmar i Leverantörsgruppen laddar upp, publicerar, visar eller gör tillgängligt för andra genom att använda MTIP och allt innehåll som publiceras, visas, sprids eller görs tillgängligt av andra parter med hjälp av MTIP, med undantag för Ditt innehåll och Hotexempel.

(e) ”Ditt innehåll” betyda allt innehåll (utom alla Hotexempel), material, produkter och tjänster som du laddar upp, publicerar, visar, sprider eller gör tillgängliga för andra genom att använda MTIP.

13.16.2. Leverantörsinnehåll, som mellan dig och Leverantörsgruppen, tillhör medlemmarna i Leverantörsgruppen. Medlemmarna av Leverantörsgruppen beviljar dig enligt de allmänna villkoren i detta Avtal en begränsad, icke exklusiv licens för användning och tillträde till Leverantörsinnehåll som görs tillgängligt för dig på MTIP endast genom din användning av MTIP.

13.16.3. Tillgängligheten av Innehåll på MTIP innebär inte ett godkännande eller en verifiering av sådant innehåll av någon medlem av Leverantörsgruppen. Medlemmar av Leverantörsgruppen lämnar ingen garanti eller framställning angående riktighet, fullständighet eller tidsanpassning för något innehåll som tillgängliggörs på MTIP. Medlemmar av Leverantörsgruppen ger ingen rådgivning eller rekommendation till dig genom att göra Innehåll tillgängligt på MTIP (inklusive med hänsyn till Leverantörsinnehåll) och du måste följaktligen bilda din egen uppfattning och ta dina beslut baserat på din egen bedömning och undersökning, och skall inte förlita dig på riktigheten, fullständigheten eller aktualiteten av något Innehåll som tillgängliggjorts på MTIP.

13.16.4. Genom att ladda upp, publicera, visa, sprida eller tillgängliggöra Ditt innehåll på MTIP beviljar du medlemmarna av Leverantörsgruppen en icke-exklusiv, världsomfattande, royalty-fri, fullt betald, överförbar, underlicensierbar (via flera led) licens för användning, kopiering, reproduktion, behandling, anpassning, ändring, skapande av härledda arbeten av, uppladdning, publicering, sändning, lagring, visning, spridning, tillgängliggörande för andra och på annat sätt av Ditt innehåll i samband med drift eller användning av MTIP via varje medium eller spridningsmetod eller sätt att göra MTIP eller Innehåll tillgängligt för andra (nu kända eller i framtiden utvecklade). Du godkänner att denna licens innefattar rätten för medlemmar av Leverantörsgruppen att göra Ditt innehåll tillgängligt för Leverantörspartner som samverkar med medlemmar av Leverantörsgruppen för att ladda upp, publicera, visa, sprida eller tillgängliggöra Ditt innehåll genom andra medier eller spridningsmetoder eller sätt att göra MTIP eller Innehåll tillgängligt för andra. Licensen innefattar även rätten för andra användare av MTIP att använda eller ändra Ditt innehåll. Du bekräftar att vi kan ändra, anpassa eller skapa härledda arbeten av Ditt innehåll för att ladda upp, publicera, visa, sprida eller tillgängliggöra det via datornätverk, enheter, tjänsteleverantörer och olika medier. Vi kan även helt eller till någon del vid tidpunkten för vår ensidiga bedömning ta bort eller neka till att publicera Ditt innehåll på MTIP.

13.16.5. Genom att ladda upp, publicera, visa, sprida eller tillgängliggöra Ditt innehåll på MTIP, framställer, garanterar och åtar du dig gentemot varje medlem i Leverantörsgruppen: (a) att du har äganderättigheter eller har inskaffat alla nödvändiga rättigheter eller tillstånd från relevanta parter att använda Ditt innehåll och att bevilja medlemmar av Leverantörsgruppen alla nödvändiga rättigheter, licenser och tillstånd att använda Ditt innehåll i enlighet med detta Avtal och (b) att uppladdning, publicering, visning, spridning och tillgängliggörande av Ditt innehåll på MTIP inte inkräktar på någon tredje parts eller Leverantörsgrupp-medlems immateriella rättigheter, strider mot sekretess eller andra personers individuella rättigheter eller strider mot gällande lag. Du åtar dig fullt ansvar för att undvika intrång på immateriella rättigheter, brott mot andras sekretess eller individuella rättigheter eller överträdelse av gällande lag i samband med Ditt innehåll. Du samtycker till att betala alla royalties, avgifter och andra belopp som du är skyldig varje person på grund av din uppladdning, publicering, visning, spridning eller tillgängliggörande av Ditt innehåll på MTIP eller Leverantörsgrupp-medlemmars eller Leverantörspartners användning av någon av de rättigheter, licenser och tillstånd som du har beviljat enligt detta Avsnitt 13.16.

13.16.6. Ingen medlem av Leverantörsgruppen åtar sig någon utfästelse, någon garanti eller något åtagande gällande Hotexempel och Leverantörsgruppen frånsäger sig varje garanti (uttalad eller underförstådd) om att reproduktionen, spridningen eller användningen av varje Hotexempel inte inkräktar på någon tredje parts eller annan persons immateriella rättigheter eller strider mot gällande lag. Om du använder, kopierar, reproducerar, behandlar, anpassar, ändrar, skapar härledda arbeten av, laddar upp, publicerar, överför, lagrar, visar, sprider, tillgängliggör för andra eller på annat sätt använder något Hotexempel övertar du alla sammanhängande risker och upphäver oåterkalleligen alla rättigheter att framställa ett anspråk mot någon medlem av Leverantörsgruppen i anslutning till sådant Hotexempel.

13.16.7. Här vill vi förtydliga att Avsnitten 4, 5.1.7, 5.1.11 och 5.3 (”Relevanta avsnitt”) skall gälla för Ditt innehåll och din användning av MTIP (inklusive uppladdning, publicering, visning eller tillgängliggörande av Ditt innehåll på MTIP). Detta Avsnitt 13.16 och de Relevanta avsnitten skall så långt det är praktiskt möjligt uttolkas som förenliga med varandra men skall i händelse av en tvist vara styrande i följande företrädesordning: (i) detta Avsnitt 13.16 och (ii) de Relevanta avsnitten.

Stäng

Nästan klart!

Slutför installationen genom att klicka på den nedladdade filen och följa anvisningarna.

Initierar nedladdning …
Obs! Klicka här om nedladdningen inte påbörjades automatiskt.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast.