Böngészőket támogatunk, nem őskövületeket. Kérjük, frissítse a böngészőjét, ha rendesen szeretné látni a weboldal tartalmát.

END USER LICENSE AGREEMENT

1.4-es verzió (2017. július 7.)

Végfelhasználói Licencszerződés

Kérjük, az alábbiakban meghatározott Megoldás használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen Végfelhasználói Licencszerződés („Szerződés”) feltételeit. Ez egy jogilag kötelező érvényű szerződés a Cseh Köztársaság törvényei szerint megalapított Avast Software s.r.o. vállalattal az „AVAST” márkajelzésű, a holland törvények szerint megalapított AVG Netherlands BV vállalattal az „AVG” márkajelzésű, illetve az angol és walesi törvények szerint megalapított Privax Limited vállalattal a „HIDE MY ASS!” vagy „HMA!” márkajelzésű Megoldásokkal kapcsolatban. (Az Avast Software s.r.o., az AVG Netherlands BV és a Privax Limited vállalat az adott esetekben külön-külön mint „Forgalmazó” vannak feltüntetve.) Az elektronikus hozzájárulásával, a Megoldás telepítésével vagy annak használatával elfogadja a jelen Szerződés összes feltételét saját és bármely Ön által képviselt jogi vagy magánszemély, illetve azok részéről, akiknek Eszközére Megoldásokat szerez be a Forgalmazótól (összefoglalóan „Ön”). Ha Ön nem ért egyet a jelen Szerződés feltételeivel, akkor ne folytassa a telepítési folyamatot, valamint törölje vagy semmisítse meg a Megoldásnak az Ön tulajdonában lévő összes másolatát.

A jelen Szerződés a Forgalmazó által biztosított bizonyos szoftverek vagy szolgáltatások (beleértve azok bármely verziófrissítéseit és frissítéseit) – külön-külön: „Megoldás” – és az azokhoz tartozó bármely Dokumentáció Ön általi használatára vonatkozik. A jelen Szerződésben a „Dokumentáció” a Forgalmazó által a Megoldással együtt biztosított bármely felhasználói kézikönyvet és utasítást jelenti; a „Vonatkozó Feltételek” pedig összefoglaló néven utal az Előfizetési Időszakra az Eszközök típusaival, az Engedélyezett Eszközök Számával, a 2. szakaszban leírt más korlátozásokkal, a Dokumentációval, illetve azon tranzakciós dokumentumokkal együtt, amelyek keretében a Megoldást beszerezte. A jelen Szerződés hatályon kívül helyez és felvált minden más, a Megoldás korábbi változataival kapcsolatban korábban kötött szerződést.

A Forgalmazó bármikor módosíthatja a jelen Szerződést a Szerződésnek megfelelő értesítés biztosításával, és bármely Megoldás további használata, illetve az a döntés, hogy az értesítést követő 30 napon belül nem igényel visszatérítést, a jelen Szerződés módosításának elfogadásaként lesz értelmezve. A Forgalmazó a korábban megvásárolt Megoldások további használatának feltételeként megkövetelheti a módosított Szerződés elfogadását. Amennyiben nem fogadja el a jelen Szerződés módosítását, a Forgalmazó felfüggesztheti a Megoldások Ön általi használatát, és ebben az esetben visszatérítheti a Megoldásokért kifizetett Díjakat (az Előfizetési Időszak le nem járt részére arányosítva), amennyiben követi az alább található utasításokat: https://www.avast.com/en-us/faq.php?article=‌AVKB24#idt_0440 (ha a Forgalmazó az Avast Software s.r.o) vagy https://support.avg.com/SupportArticleView?l‌=en&urlName=What-is-AVG-refund-policy (ha a Forgalmazó az AVG Netherlands BV) vagy http://www.hidemyass.com/legal/refunds (ha a Forgalmazó a Privax Limited).

1. Licenc

A Forgalmazó egy nem kizárólagos licencet biztosít Önnek a Megoldás és a Dokumentáció használatára a Vonatkozó Feltételekben (beleértve annak bármely kiegészítését és hosszabbításait) jelzett megállapodott időtartamra (az „Előfizetési Időszak”), feltéve, hogy elfogadja a jelen Szerződés feltételeit.

2. A Megoldás engedélyezett használata

2.1. A Megoldást legfeljebb a megegyezett számú (az „Engedélyezett Eszközök Száma”) mobiltelefonon, okostelefonon, táblagépen, mobil hálózati eszközön és más mobileszközön (külön-külön: „Mobileszköz”), személyi számítógépen, internethez csatlakoztatott eszközökön vagy más, a Megoldással kompatibilis eszközön (külön-külön – beleértve a Mobileszközöket is: „Eszköz”) telepítheti és használhatja kizárólagosan a Vonatkozó Feltételekben foglaltak szerint:

2.1.1. Ön, illetve kapcsolt vállalkozásai (az Önt irányító, az Ön által irányított, vagy azon entitások, amelyek Önnel együtt közös irányítás alá esnek) belső üzleti célokra abban az esetben, ha a Megoldásokat a Forgalmazó vállalati, kereskedelmi vagy üzleti célokra (külön-külön: „Üzleti Megoldás”) kínálja. Amennyiben ilyen formában valósul meg egy Üzleti Megoldás használata, Ön felel azért, hogy kapcsolt vállalkozásai betartsák a jelen Szerződésben foglaltakat, és egy kapcsolt vállalkozás szerződésszegése esetén felelősséget vállal a szerződésszegésért. A Forgalmazó bármely, a jelen Szerződés hatálya alá eső kötelezettsége kizárólag Ön felé érvényes, és nem azon kapcsolt vállalkozásai felé, amelyek a jelen Szerződés keretében az Üzleti Megoldást használják.

2.1.2. Ön, illetve háztartásának tagjai személyes, nem kereskedelmi célokra minden más Megoldás esetében (külön-külön: „Fogyasztói Megoldás”).

2.2. A Megoldásról egy biztonsági másolatot készíthet.

2.3. Feltéve, hogy a Megoldás konfigurálva van hálózati használatra, a Megoldást egy vagy több fájlkiszolgálón helyi hálózaton való használatra az alábbi célok közül csak egy (és nem mindkettő) érdekében telepítheti és használhatja:

2.3.1. A Megoldás állandó telepítése érdekében egy merevlemezre vagy egyéb tárolóeszközre az Engedélyezett Eszközök Számáig, vagy

2.3.2. A Megoldás egyetlen ilyen helyi hálózaton való használata érdekében, feltéve, hogy a Megoldást használó különböző Eszközök száma nem haladja meg az Engedélyezett Eszközök Számát.

2.4. A MEGOLDÁS ÖN ÁLTAL TÖRTÉNŐ, A JELEN SZAKASZBAN MEGENGEDETTEKTŐL ELTÉRŐ HASZNÁLATA, VALAMINT A MEGOLDÁS TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉSE VAGY TERJESZTÉSE A JELEN SZERZŐDÉS, ILLETVE A VONATKOZÓ SZERZŐI JOGI TÖRVÉNYEK MEGSÉRTÉSÉNEK MINŐSÜL.

3. Verziófrissítések és frissítések

A Forgalmazó az Előfizetési Időszak során időről időre – az Ön külön engedélye vagy hozzájárulása nélkül – frissítéseket vagy helyettesítéseket telepíthet bármely Megoldáshoz, és az ilyen telepítések következtében előfordulhat, hogy a frissítés telepítésének vagy aktiválásának befejezéséig Ön nem tudja használni a vonatkozó Megoldást vagy Eszközt (vagy az Eszköz bizonyos funkcióit). A jelen Szerződés alapján a frissítések minden szempontból a Megoldás részének minősülnek. A frissítésekbe beletartozhat a Megoldás által kínált bármely adott szolgáltatás vagy funkció hozzáadása és eltávolítása, illetve annak teljes cseréje, továbbá a Forgalmazó a frissített Megoldás tartalmát, illetve szolgáltatásait és funkcióit saját belátása szerint szabja meg. A Forgalmazó vagy az Eszköz nem köteles felajánlani a frissítések elutasításának vagy késleltetésének lehetőségét, mindenesetre a Megoldás előnyeinek maximális kihasználásához szüksége lehet az összes elérhető frissítés letöltésére, és azok telepítésének engedélyezésére. Az összes frissítés elfogadásáig és telepítéséig a Forgalmazó leállíthatja a támogatás biztosítását egy adott Megoldáshoz. A Forgalmazó saját belátása szerint határozza meg, hogy mikor szükséges egy frissítés, illetve hogy szükséges-e, és nem köteles frissítéseket elérhetővé tenni az Ön számára. A Forgalmazó saját belátása szerint leállíthatja a legfrissebb verziótól eltérő Megoldások frissítéseinek biztosítását, vagy a Megoldás bármilyen operációs rendszerrel, levelezőprogrammal, böngészőprogrammal és egyéb, a Megoldással együttműködő szoftverekkel való használatát támogató frissítések biztosítását.

4. Tulajdonjogok

4.1. A Megoldás és a Dokumentáció a Forgalmazó szellemi tulajdona, amelyet a vonatkozó szerzői jogok, nemzetközi egyezmények rendelkezései, valamint a Megoldás használati országának egyéb vonatkozó törvényei védenek. A Megoldás felépítése, szerkezete és kódja a Forgalmazó értékes üzleti titkának és bizalmas információjának minősül. Amennyiben bármilyen megjegyzéseket vagy javaslatokat biztosít a Megoldással kapcsolatban a Forgalmazónak, azzal biztosítja a jogot és licencet a Forgalmazó részére, hogy megtartsa és felhasználja bármelyik ilyen megjegyzést vagy javaslatot a jelenlegi vagy jövőbeli termékeinkhez vagy szolgáltatásainkhoz az Önnek biztosított bármilyen ellenszolgáltatás nélkül és ennek a megőrzésnek vagy felhasználásnak az Ön általi jóváhagyása nélkül.

4.2. Hacsak a jelen Szerződésben nincs külön rögzítve, a Megoldás Ön általi birtoklása, telepítése vagy használata semmilyen jogot vagy jogcímet nem ad Önnek a Megoldással vagy a Dokumentációval kapcsolatos bármilyen szellemi tulajdonjogra. A Megoldással és a Dokumentációval kapcsolatos összes jogot, beleértve az összes kapcsolódó szerzői jogot, szabadalmat, üzleti titokhoz való jogot, védjegyet és egyéb szellemi tulajdonjogot a Forgalmazó birtokolja.

5. Korlátozások

5.1. Nem másolhatja vagy használhatja a Megoldást vagy a Dokumentációt a jelen Szerződés 2. szakaszának rendelkezéseitől eltérően. Ön a saját és mások nevében is vállalja, hogy: (i) a Forgalmazó által a Megoldáshoz adott licencszámot, felhasználónév/jelszó párost vagy egyéb hitelesítési kódot vagy számot a Vonatkozó Feltételekben meghatározott számúnál több Eszközön vagy Eszközhöz nem használja fel; (ii) a licencszámokat, felhasználónév/jelszó párost vagy egyéb hitelesítési kódokat vagy számokat a Forgalmazó vagy a Forgalmazó kijelölt képviselői kivételével nem hozza mások tudomására; (iii) a jogszabályokban kifejezetten engedélyezetteken túl (A) a Megoldást vagy a Megoldás bármely részét (korlátozás nélkül beleértve a hozzá kötődő kártevő-aláírásokat és kártevőészlelési rutinokat) nem fordítja vissza, belső felépítését nem elemzi, nem fejti vissza, nem fordítja le, nem reprodukálja, nem alakítja át, vagy nem nyeri ki, illetve (B) a Megoldást (korlátozás nélkül beleértve a hozzá kötődő kártevő-aláírásokat és a kártevőészlelési rutinokat) nem változtatja meg, nem módosítja, vagy egyéb módon nem alakítja át; (iv) a Megoldást nem értékesíti tovább, nem adja tovább, nem sugározza, nem továbbítja, nem kommunikálja, nem ruházza át, nem zálogosítja el, nem adja bérbe, nem osztja meg és nem licenceli tovább; (v) a jelen Szerződésben vagy a Vonatkozó Feltételekben meghatározottaktól eltérő esetben nem használja a Megoldást harmadik felek létesítményeinek kezelésére, vagy harmadik felek számára a Megoldáshoz nem biztosít hozzáférést, ügyfélszolgálati, időmegosztó, előfizetés- vagy alkalmazásszolgáltató vagy más, ahhoz hasonló alapon annak felhasználását nem engedélyezi; (vi) nem biztosít vagy készít a Megoldások segítségével olyan terméket vagy szolgáltatást, amely a Megoldással versenyez; (vii) nem használja a Megoldásokat olyan módon, amely sértené a Forgalmazó által közzétett, elfogadható használatra vonatkozó szabályzatot; (viii) nem használja vagy nem kíséreli meg a Megoldást olyan adatok, információk vagy tartalmak feltöltésére, tárolására vagy átvitelére, amelyek: sértik harmadik felek szellemi tulajdonjogát vagy más jogait; törvénytelen, káros, fenyegető, gyalázkodó vagy bármilyen egyéb nemkívánatos anyagot tartalmaznak, vagy bármilyen más módon károsítják vagy megakadályozzák a Megoldás működését; (ix) nem szerez vagy próbál meg jogosulatlan hozzáférést szerezni bármely Megoldáshoz, az ahhoz kapcsolódó hálózatokhoz vagy az azokon tárolt és kézbesített adatokhoz bármilyen módszerrel, beleértve a hackelést, a hamisítást vagy a tűzfalak és egyéb technológiai vagy másfajta védelem és biztonsági lépések megkerülését vagy feltörését; (x) a Forgalmazó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Megoldásokat nem teszteli, vagy a teljesítményüket nem értékeli, illetve a tesztek és a teljesítményértékelések eredményeit nem adja ki, vagy nem teszi közzé; továbbá (xi) a Megoldás telepítésére vagy felhasználására vonatkozó korlátozásokat nem töri fel vagy nem kerüli meg, nem próbálja meg feltörni vagy megkerülni, vagy a feltörést vagy megkerülést harmadik feleknek nem engedélyezi, illetve nem nyújt hozzá segítséget.

5.2. Egyes Megoldások Önnek vagy egy másik felhasználónak rendszergazdai jogosultságokat adnak, ami többek között lehetővé teheti a rendszergazdának az Eszközök és/vagy a más Eszközökre telepített Megoldások állapotának megfigyelését, beleértve például az előfizetés állapotát, valamint a Megoldással kapcsolatos értesítéseket és üzeneteket. Ön kijelenti és szavatolja, hogy a rendszergazdai jogosultságokat kizárólag azon Eszközökkel és Megoldásokkal kapcsolatban fogja alkalmazni, amelyekre felhatalmazást kapott, és más célból nem. Emellett kijelenti és szavatolja, hogy Ön jogosult elfogadni a jelen Szerződést és telepíteni a Megoldást az Eszközön a felügyelt Eszközök tulajdonosai és felhasználói nevében, és a nevükben elfogadja a jelen Szerződés rendelkezéseit.

5.3. Egyes Megoldások lehetővé tehetik más forrásokból előállított vagy beszerzett tartalmak („Felhasználói Tartalmak”) közzétételét vagy másokkal való nyilvános megosztását. Ön rendelkezik bármely és minden, a Megoldáson keresztül Ön által közzétett vagy megosztott Felhasználói Tartalomra a vonatkozó törvények által biztosított, meglévő szellemi tulajdonjoggal, amelyre a jelen Szerződésben foglalt jogok, licencek és egyéb feltételek vonatkoznak – beleértve a másoknak a bármely használt vagy módosított Felhasználói Tartalomhoz fűződő jogait. A Forgalmazó számára nem kizárólagos, korlátozás és feltétel nélküli, korlátlan, az egész világra érvényes, visszavonhatatlan, örökös és jogdíjmentes jogot és licencet biztosít, hogy kizárólag a Megoldások Szerződésben foglaltak szerinti biztosításának céljából a valamely Megoldáson keresztül Ön által közzétett vagy megosztott Felhasználói Tartalmait (és az azokból származtatható munkákat) részben vagy egészben felhasználja, lemásolja, rögzítse, terjessze, reprodukálja, nyilvánosságra hozza, eladja, továbbértékesítse, továbblicencelje (több szinten keresztül), módosítsa, nyilvánosan megjelenítse, átruházza, közzétegye, sugározza, lefordítsa, más munkák alapjaként használja vagy bármilyen módon felhasználja. Minden alkalommal, amikor Felhasználói Tartalmakat tesz közzé vagy oszt meg, kijelenti és szavatolja, hogy az Ön életkora eléri a tartózkodási országában érvényes nagykorúsági határt, illetve szülője vagy törvényes gyámja annak a fiatalkorúnak – vagy rendelkezik az érintett fiatalkorú szülőjének vagy törvényes gyámjának minden szükséges hozzájárulásával –, aki szerepel a közzétett vagy megosztott Felhasználói Tartalmakban, vagy közreműködött abban, valamint az adott Felhasználói Tartalmakhoz kapcsolódóan: (i) Ön a Felhasználói Tartalmak kizárólagos szerzője és szellemi tulajdonosa, vagy törvényes joga van a Felhasználói Tartalmak közzétételére vagy megosztására, valamint a jelen részben a felhasználásra vonatkozóan leírt jogoknak a Forgalmazó számára való biztosítására anélkül, hogy a Forgalmazó kötelezettséget vállalna bármely harmadik féltől származó hozzájárulás beszerzésére, vagy kötelezettséget vagy felelősséget róna a Forgalmazóra; (ii) a Felhasználói Tartalmak pontosak; (iii) a Felhasználói Tartalmak nem sértik, és a jelen Szerződésben a Forgalmazó számára biztosított használat és felhasználás nem fogja sérteni bármely harmadik fél bármilyen szellemi tulajdonát vagy egyéb jogát; illetve (iv) a Felhasználói Tartalmak nem szegik meg a jelen Szerződést, és nem okoznak sérülést vagy kárt semmilyen személynek.

6. Korlátozott jótállás; jogi nyilatkozatok és a felelősség kizárása

6.1. A jelen 6. szakasz fennmaradó része alapján a Forgalmazó garantálja, hogy a Megoldás alapjaiban a Dokumentációnak megfelelően fog működni vagy lesz működtetve a Megoldás legelső átvételét követő harminc (30) napos időszak során. Jótállási követelés benyújtásához követnie kell az attól a forrástól kapott utasításokat, akitől a Megoldást megvásárolta. Ha a Megoldás alapjaiban nem a Dokumentációnak megfelelően működik, a Forgalmazó, valamint disztribútorainak és megbízottainak teljes és kizárólagos felelőssége, illetve az Ön kizárólagos jogorvoslati lehetősége – a Forgalmazó belátása szerint – az alábbiakra korlátozódik: (i) a Megoldás cseréje; vagy (ii) a Megoldás visszajuttatása esetén a Megoldásért fizetett díjak és költségek („Díjak”) visszatérítése. A jelen jótállás csak az eredetileg átadott Megoldásra vonatkozik, de nem vonatkozik frissítésekre vagy olyan hibákra, amelyeket a Megoldás nem a Forgalmazó által biztosított szoftverekkel, hardverekkel vagy egyéb anyagokkal, vagy a Forgalmazó Dokumentációban lefektetett követelményeinek nem megfelelő Eszközökkel, szoftverekkel és egyéb anyagokkal való kombinációja, működtetése vagy használata okoz.

6.2. A FORGALMAZÓ, ANNAK DISZTRIBÚTORAI, ILLETVE MEGBÍZOTTAI NEM GARANTÁLJÁK A MEGOLDÁS VAGY A DOKUMENTÁCIÓ HASZNÁLATÁVAL ELÉRHETŐ MŰKÖDÉST VAGY EREDMÉNYEKET. A JELEN SZAKASZBAN ISMERTETETT JOGORVOSLAT ISMERTETI A FORGALMAZÓ, ANNAK DISZTRIBÚTORAI VAGY MEGBÍZOTTAI GARANCIASZEGÉSÉNEK EGYEDÜLI ÉS KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATAIT. AZ ELŐZŐ KORLÁTOZOTT GARANCIA KIVÉTELÉVEL A MEGOLDÁST „JELENLEGI ÁLLAPOTÁBAN” BOCSÁTJUK RENDELKEZÉSRE, ÉS A FORGALMAZÓ, ANNAK DISZTRIBÚTORAI ÉS MEGBÍZOTTAI KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST VAGY FELTÉTELEKET NEM VÁLLALNAK, ILLETVE – A TÖRVÉNY ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKBEN – NEM VÁLLALNAK SEMMILYEN JOGSZABÁLY, TÖRVÉNY, JOGHATÓSÁG VAGY A TÖRVÉNY MÁS JOGÉRTELMEZÉSE SZERINT VÉLT FELTÉTELT VAGY JÓTÁLLÁST, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A HARMADIK FELEK JOGAIRA VONATKOZÓ JOGBITORLÁS-MENTESSÉGGEL, ELADHATÓSÁGGAL, MEGFELELŐ MINŐSÉGGEL VAGY BÁRMILYEN ADOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLHATÓSÁGGAL KAPCSOLATOS VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST VAGY FELTÉTELEKET. A FORGALMAZÓ NEM SZAVATOLJA, HOGY A MEGOLDÁSOK MŰKÖDÉSÉBEN NEM KELETKEZHET ZAVAR VAGY HIBA, HOGY A MEGOLDÁSOK MEGFELELŐEN MŰKÖDNEK BÁRMELY ADOTT ESZKÖZÖN VAGY BÁRMELY HARDVER- ÉS/VAGY SZOFTVERKONFIGURÁCIÓN, ILLETVE HOGY A MEGOLDÁSOK TÖKÉLETES VÉDELMET NYÚJTANAK ÉS GARANTÁLJÁK AZ INTERNETEN TÁROLT VAGY TOVÁBBÍTOTT ADATOK, INFORMÁCIÓK VAGY TARTALMAK SÉRTETLENSÉGÉT.

6.3. A JELEN SZERZŐDÉS BÁRMELY MÁS RENDELKEZÉSE ELLENÉRE MINDEN, AZ ÖN SZÁMÁRA DÍJ NÉLKÜL NYÚJTOTT MEGOLDÁST (BELEÉRTVE AZ „INGYENES”, „PRÓBAVERZIÓS” VAGY „BÉTAVERZIÓS” MEGOLDÁSOKAT) „JELENLEGI ÁLLAPOTBAN”, „MINDEN HIBÁJUKKAL” ÉS „A RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTTAK SZERINT”, BÁRMILYEN JÓTÁLLÁS ÉS A FORGALMAZÓ TÁMOGATÁSA VAGY EGYÉB SZOLGÁLTATÁSAI NÉLKÜL BIZTOSÍTJUK.

6.4. A Forgalmazó elhárít a Megoldással kapcsolatos minden felelősséget, beleértve bármilyen veszteséget vagy felelősséget, amely a Megoldás által okozott adatvesztésből vagy adatbiztonság-vesztésből ered. A Forgalmazó nem garantálja az Ön adatállományának biztonságos tárolását. A Megoldás módosíthatja az eszközét olyan módon, amely negatívan befolyásolja a működését, beleértve a Megoldás által (helyesen vagy hibásan) fertőzöttként azonosított rendszer- vagy alkalmazásfájlok törlését. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy előfordulhatnak ilyen változások az eszközén a Megoldás Ön általi használatának eredményeként. A Megoldás nem rendelkezik hibatűrő képességekkel, és nem használható olyan veszélyes környezetekben, ahol üzembiztos teljesítmény szükséges.

6.5. AMENNYIBEN A JOGSZABÁLYOK MEGENGEDIK, OKTÓL VAGY FELELŐSSÉGI SZABÁLYTÓL FÜGGETLENÜL A FORGALMAZÓ VAGY BÁRMELY VÁLLALAT, AMELY IRÁNYÍTJA A FORGALMAZÓT, ANNAK IRÁNYÍTÁSA ALATT ÁLL, VAGY AZZAL EGYÜTT TARTOZIK MÁS IRÁNYÍTÁSA ALÁ (ÖSSZEFOGLALÓAN: „FORGALMAZÓI CSOPORT”), ILLETVE ANNAK MEGBÍZOTTAI, LICENCTULAJDONOSAI, KÉPVISELŐI, BESZÁLLÍTÓI, DISZTRIBÚTORAI, VISZONTELADÓI, VALAMINT A VEZETÉK NÉLKÜLI SZOLGÁLTATÓK, AMELYEK HÁLÓZATÁN KERESZTÜL A MEGOLDÁS BIZTOSÍTÁSA TÖRTÉNIK, ILLETVE AZ EGYÉB ÜZLETI PARTNEREK NEM TARTOZNAK SEMMILYEN FELELŐSSÉGGEL ÖNNEL VAGY HARMADIK FELEKKEL SZEMBEN A JELEN SZERZŐDÉSBŐL VAGY AZ ANNAK ALAPJÁN BIZTOSÍTOTT MEGOLDÁSBÓL KELETKEZŐ KÖZVETETT, OK-OKOZATI, ESETI, BÜNTETŐJOGI VAGY SPECIÁLIS KÁROKÉRT, AZ ÜZLETI EREDMÉNY- VAGY BEVÉTELKIESÉS, A SZEMÉLYES ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA KERÜLÉSE, AZ ESZKÖZÖK VAGY MEGOLDÁSOK (NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A MEGOLDÁST, A HELYETTESÍTŐ- VAGY CSERETERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGÉT IS) HASZNÁLHATATLANSÁGA, AZ ÜZLETVITEL MEGSZAKADÁSA, AZ ÜZLETI ADATOK ELVESZTÉSE VAGY EGYÉB (KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT) ANYAGI VESZTESÉG MIATT FELMERÜLŐ KÁROKÉRT, MÉG AKKOR SEM, HA A LEHETSÉGES KÁROKRÓL A FORGALMAZÓ ELŐZETES ÉRTESÍTÉST KAPOTT. A FORGALMAZÓI CSOPORT EGYETLEN TAGJA SEM FELEL AZÉRT, HA EGY MEGOLDÁSON KERESZTÜL VAGY AZZAL KAPCSOLATBAN TOVÁBBÍTOTT, FOGADOTT VAGY TÁROLT ADATOKHOZ VAGY TARTALOMHOZ BÁRMILYEN OKBÓL JOGOSULATLANUL HOZZÁFÉRNEK, AZOKBAN KÁRT TESZNEK, VAGY TÖRLIK, ELLOPJÁK, MEGSEMMISÍTIK, MÓDOSÍTJÁK, VÉLETLENÜL NYILVÁNOSSÁGRA HOZZÁK AZOKAT, VAGY AZOK ELVESZNEK. A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT TELJES MÉRTÉKBEN A FORGALMAZÓ, A FORGALMAZÓI CSOPORT TAGJAI, AZOK DISZTRIBÚTORAI VAGY MEGBÍZOTTAI KÁRFELELŐSSÉGE SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADHATJA MEG AZ ÖN ÁLTAL A MEGOLDÁSÉRT A VONATKOZÓ ELŐFIZETÉSI IDŐSZAK ALATT FIZETETT DÍJAK MÉRTÉKE VAGY ÖT AMERIKAI DOLLÁR (5,00 USD) ÉRTÉKE KÖZÜL A NAGYOBBIKAT.

6.6. A FORGALMAZÓ, A FORGALMAZÓI CSOPORT TAGJAI, AZOK DISZTRIBÚTORAI ÉS MEGBÍZOTTAI FELELŐSSÉGÉRE VONATKOZÓ, AZ ELŐBB EMLÍTETT KIVÉTELEK ÉS KORLÁTOZÁSOK A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT MÉRTÉKEN TÚL NEM KORLÁTOZZÁK AZ ÉRINTETTEK ESETLEGES FELELŐSSÉGVÁLLALÁSÁT HALÁLESETÉRT, SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT VAGY CSALÁSÉRT.

7. Adatvédelem; személyes adatok feldolgozása

7.1. Tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megoldás automatikusan kommunikálhat a Forgalmazó felhőalapú technológiájával a működése, vagy a Megoldás vagy a Forgalmazó más termékének hatékonyabbá tétele érdekében. Az ilyen kommunikációhoz való hozzájárulását csak a Megoldás eltávolításával vonhatja vissza.

7.2. A Forgalmazó feldolgoz bizonyos információkat és adatokat (amelyek tartalmazhatnak személyes azonosításra alkalmas információkat és/vagy személyes adatokat) az alábbiakkal kapcsolatban: (i) a Megoldás és/vagy bármely, a Megoldást használó Eszköz felhasználója; (ii) a Megoldás és/vagy bármely, a Megoldást használó Eszköz. A feldolgozás a Forgalmazó Adatvédelmi szabályzatának megfelelően történik, amely elérhető a www.avast.com (ha a Forgalmazó az Avast Software s.r.o), a www.avg.com (ha a Forgalmazó az AVG Netherlands BV), illetve a www.hidemyass.com (ha a Forgalmazó az Privax Limited) weboldalon.

8. Megszűnés

A jelen Szerződés azonnal megszűnik a fentiekben ismertetett bármely kötelezettsége megszegésekor (beleértve a 2., 5. vagy 9. szakaszban található kötelezettségek megszegését, amelyek elmulasztása esetén a frissítések fogadásával és a Megoldásért fizetett Díjak visszatérítésével kapcsolatos minden jogát elveszíti). A Forgalmazó fenntartja a jogot minden egyéb törvény által megengedett jogorvoslatra, amennyiben a jelen Szerződés megszegése negatívan befolyásolja a Forgalmazót, annak disztribútorait vagy megbízottait. A felelősségre vonatkozó korlátozások, valamint a jótállásra, felelősségre és károkra vonatkozó kizárások a jelen Szerződés megszűnésekor is érvényben maradnak. Bármely rendelkezés joglemondása kizárólag a Forgalmazó kézjegyével ellátott, írásos formában léphet hatályba. Ha a Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek minősül, a Szerződés további rendelkezései továbbra is teljes mértékben érvényesek és hatályosak maradnak.

9. Az Egyesült Államok kormányzatának korlátozott jogai

Minden Megoldás „kereskedelmi terméknek” minősül, amely definíciója a 48 C.F.R. 2.101 szakaszban található, és „kereskedelmi számítógépes szoftverből”, illetve „kereskedelmi számítógépes szoftver dokumentációjából” áll, amely kifejezések definíciója a 48 C.F.R. 12.212 szakaszban található. A 48 C.F.R. 12.212, illetve a 48 C.F.R. 227.7202-1 és 227.7202-4 közötti szakaszoknak megfelelően minden, az Egyesült Államok kormányához tartozó végfelhasználó az ilyen Megoldásokhoz és az azokhoz tartozó Dokumentációkhoz kizárólag azon, a jelen Szerződésben meghatározott jogok mellett jut hozzá, amelyek a nem-kormányzati ügyfelekre érvényesek. Az ilyen Megoldások és az azokhoz tartozó Dokumentációk használata annak elismerését jelenti a kormányzat szerv által, hogy a számítógépes szoftver és annak dokumentációja kereskedelmi célú, illetve a jelen Szerződésben ismertetett jogok és korlátozások elfogadásának is minősül.

10. Exportkorlátozások

Ön elfogadja, hogy betartja a Megoldások exportálására és újraexportálására vonatkozó valamennyi egyesült államokbeli és nemzetközi törvényt, beleértve az Egyesült Államok exporthivatalának szabályozásait, vagy az Egyesült Államok és egyéb kormányok végfelhasználói, véghasználati vagy országokra kiterjedő korlátozásait. A fentiek általánosságától való eltérés nélkül: (i) Ön kijelenti, hogy nem szerepel a tiltott személyek listáján, ellenőrizetlen listán, jogalanyok listáján, speciálisan megjelölt személyek listáján, kizárt felek listáján vagy bármely, az Egyesült Államok Kormánya által közzétett listán; és (ii) a Megoldást nem fogja olyan területeken és úti célokon használni, illetve olyan helyekre, olyan vállalatoknak és egyéneknek exportálni vagy újraexportálni, amelyekre, illetve akikre az Egyesült Államok és az Európai Unió embargói vagy kereskedelmi szankciói vonatkoznak. Ön vállalja, hogy kártalanítja, megvédi és mentesíti a Forgalmazót bármely olyan követeléssel, igénnyel, keresettel vagy eljárással, valamint minden olyan károkozással, felelősséggel, költséggel és kiadással szemben, amely a jelen 10. szakasz Ön által történő betartásának sikertelenségéből következik.

11. Kötelező érvényű választottbíráskodási szerződés és csoportos perindításról való joglemondás

11.1. A jelen 11. szakasz érvényes minden olyan esetben, amely során Jogvita alakul ki egy Megoldáshoz vagy a jelen Szerződéshez kapcsolódóan, és amely Önt és a Forgalmazói Csoport bármely vállalatát érinti. A „Jogvita” a jelen 11. szakaszban bármilyen vitát, eljárást vagy vitás kérdést jelenthet, az indított eljárás(ok) kiváltó okától függetlenül (vagyis más lehetséges jogi eljárást kiváltó okok vagy jogalapok mellett magában foglalja a szerződésszegésen, csaláson, illetve a törvények vagy rendelkezések megszegésén alapuló követeléseket).

11.2. Jogvita esetén a Forgalmazó rendelkezésére kell bocsátania egy Jogvitáról szóló értesítést. Ez az írásos nyilatkozat tartalmazza a kibocsátó fél nevét, címét és kapcsolattartási információit, a Jogvita kiváltó okát és az igényelt jogorvoslatot. A Jogvitáról szóló értesítést e-mailben kell elküldeni a Forgalmazónak a legal@avast.com címre (az e-mail tárgya: Section 11 Notice of Dispute Under EULA (Jogvitáról szóló értesítés a Végfelhasználói Licencszerződés 11. pontja értelmében)).

11.3. BÁRMILYEN JOGVITA ELDÖNTÉSÉRE VAGY MEGOLDÁSÁRA IRÁNYULÓ MINDEN JOGI ELJÁRÁS KIZÁRÓLAG EGYÉNI ALAPON INDÍTHATÓ BÁRMELY RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FÓRUMON. ÖN NEM KERESHET ALKALMAT ARRA, HOGY EGY JOGVITÁT CSOPORTOSAN INDÍTOTT PERKÉNT, KÖZÉRDEKŰ KERESETKÉNT VAGY BÁRMILYEN OLYAN ELJÁRÁSKÉNT VIGYEN BÍRÓSÁGRA, AMELYBEN BÁRMELYIK FÉL KÉPVISELETI FORMÁBAN VESZ RÉSZT. SEM VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS, SEM EGYÉB ELJÁRÁS NEM VONHATÓ ÖSSZE EGY MÁSIKKAL ANÉLKÜL, HOGY ELŐTTE ERRŐL AZ ÖSSZES ÉRINTETT FÉLTŐL SZÁRMAZÓ ÍRÁSOS BELEEGYEZÉS SZÜLETNE AZ ÖSSZES ÉRINTETT VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS ÉS EGYÉB ELJÁRÁS TEKINTETÉBEN.

11.4. Ha Ön és a Forgalmazó informális úton nem tud megállapodni a Jogviták rendezéséről, a Jogvita megoldását célzó további intézkedések kizárólag az Egyesült Államok szövetségi választottbíráskodási törvénye („FAA”) (9 U.S.C. 1. paragrafusa és azt követő bekezdései) által szabályozott, kötelező érvényű választottbírósági ítélet alapján történhetnek. Az alább meghatározottak kivételével lemond azon jogáról, hogy a Jogviták ügyében pert indítson (illetve hogy peres félként vagy csoportos keresetben érdekelt tagként bírósági eljárásban részt vegyen) bíró vagy esküdtszék előtt. Minden felmerülő Jogvitát egy semleges választottbíró bevonásával kell megoldani, akinek a döntését véglegesnek kell tekinteni, az FAA rendelkezéseiben foglalt korlátozott bírósági felülbírálási jog kivételével. A felek felett joghatósággal rendelkező bármely bíróság érvényesítheti a választottbíró döntését.

11.5. A jelen 11. szakaszra vonatkozó választottbíráskodási követelményekre az alábbi kivételek érvényesek:

11.5.1. Peres úton rendezhet bármilyen Jogvitát a kis értékű követelések bíróságán abban az országban vagy hasonló politikai térségben, amelyben lakik, ha a Jogvita megfelel a kis értékű követelések bírósága feltételeinek. Ha követelést kezdeményez a kis értékű követelések bíróságán, Ön felelős minden bírósági költség és díj megfizetéséért.

11.5.2. Az AVG szellemi tulajdonjogának bármely állítólagos megsértésével kapcsolatos összes Jogvitát bíróságon oldják meg.

11.5.3. Ha az Európai Unió területén él, és a Megoldást az Európai Unió területén székhellyel rendelkező Forgalmazói Csoport vállalatától vásárolta, a Jogvitáját az Európai Bizottság által létrehozott internetalapú online vitarendezési platformon keresztül (az „ODR Platform”) is rendezheti. Az ODR Platform célja a termékek és szolgáltatások online vásárlásával kapcsolatos viták bíróságon kívüli rendezésének elősegítése az Európai Unióban honos fogyasztók és kereskedők között. Az ODR Platformot az alábbi hivatkozáson érheti el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.6. Minden választottbíráskodási eljárást az Amerikai Választottbírósági Szövetség (American Arbitration Association, „AAA”) folytat le az AAA 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett, fogyasztói választottbíráskodási szabályai („Consumer Arbitration Rules”) szerint, beleértve a 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett „Választottbírósági költségek, beleértve az AAA adminisztratív díjait” (Costs of Arbitration (Including AAA Administrative Fees)) című rendelkezéseket (együttesen: „Fogyasztói Eljárások”), továbbá az alábbi feltételeket:

11.6.1. A Fogyasztói Eljárások bizonyos költségekkel járnak a fogyasztó (Ön) és a vállalkozás (Forgalmazó) számára is. Ha az igény legfeljebb 75 000 dollár értékű, a Forgalmazó kifizeti az összes megadott díjat és költséget, beleértve a fogyasztó számára kijelölt díjakat. A Forgalmazó nem vállalja egyéb költségek kifizetését. Ha az igény több mint 75 000 dollár, a Fogyasztói Eljárások határozzák meg a kifizetést.

11.6.2. Az alább meghatározottak kivételével az AAA Fogyasztói Eljárásait a felek közötti összes Jogvitájára alkalmazni kell. De az R-1(e) fogyasztói választottbíráskodási szabályok szerint bármely fél hivatkozhat a fogyasztói választottbíráskodási szabályzat megfelelő alkalmazására a választottbíró végső döntésénél. A jelen Szerződés határozza meg, hogy ez mennyire ütközik a Fogyasztói Eljárásokkal. Ön vállalja, hogy csak abban az országban vagy hasonló politikai térségben kezdeményez választottbíráskodást, amelyben lakik. A választottbírósági eljárások lebonyolítása konferenciahívás keretében történik. Azonban ha az eljárást az AAA Fogyasztói Eljárásoknak megfelelően végzik, a választottbíró(k) tetszés szerint személyes találkozót követelhet(nek) meg bármely fél kérésére.

11.6.3. Ön és a Forgalmazó beleegyezik abba, hogy az AAA választottbíráskodásra történő felkérése nem képezi részét a felek Jogviták eldöntésével kapcsolatos megállapodásának. Ha az AAA nem végzi el vagy nem tudja elvégezni a választottbíráskodást, Önnek és a Forgalmazónak kell megegyeznie egyetlen választottbíró személyében, akinek a Fogyasztói Eljárásoknak megfelelően meg kell oldania a Jogvitát. Ha a felek nem tudnak megegyezni egy választottbíróban, akkor egy megfelelő joghatóságú bíróság jelölhet ki választottbírót, akinek követnie kell az AAA Fogyasztói Eljárásait.

11.6.4. Ha a jelen 11. szakasz egy vagy több része törvénytelennek, érvénytelennek vagy a Jogvita részére vagy egészére nézve érvényesíthetetlennek bizonyul, akkor – és csakis akkor – ezek a részek elválaszthatók, és a Jogvita a jelen 11. szakasz és a jelen Szerződés összes többi rendelkezésének megfelelően oldható meg. Ha ilyen elválasztás történik egy Jogvita valamely részének vagy egészének kapcsán, bírósági eljárás keretében, a bírósági eljárás során Kalifornia állam Santa Clara megyéjének törvényei és bíróságai kizárólagos illetékességgel rendelkeznek. Az ilyen bírósági eljárások tekintetében Ön elismeri és nem vitatja Kalifornia bíróságának illetékességét, továbbá lemond a nem megfelelő illetékes bíróságon és forum non conveniens doktrínán alapuló ellenvetésről, és nem kísérli meg más körzetbe vagy joghatósághoz áthelyezni az eljárást.

11.7. A fenti paragrafusok ellenére, ha a Megoldást nem személyes vagy otthoni használatra vásárolta meg, a választottbíráskodási eljárások – beleértve a költségek kifizetését – az AAA kereskedelmi választottbíráskodási szabályai (Commercial Arbitration Rules) (a „Kereskedelmi Eljárások”) szerint történnek. A Kereskedelmi Eljárásokat a felek közti minden Jogvitában megfelelően alkalmazni kell, és Ön vállalja, hogy semmilyen eljárás során nem kezdeményez más megoldást. Azonban a jelen Szerződés határozza meg, hogy ez mennyire ütközik a Kereskedelmi Eljárásokkal.

12. Irányadó jog

Jelen Szerződés, valamint a Megoldás és a Dokumentáció Ön általi használata Kalifornia állam törvényeinek hatálya alá tartozik, kivéve a kollíziós szabályokat. Az Egyesült Nemzetek Szövetségének nemzetközi árukereskedelmi szerződésekre vonatkozó konvenciójának alkalmazását a Szerződés kifejezetten kizárja.

13. Általános

13.1. Teljes megállapodás. A jelen Szerződés az Ön és a Forgalmazó közötti teljes megállapodás a Megoldások és a Dokumentáció Ön által történő használatára vonatkozóan. A jelen Szerződés hatályon kívül helyez minden megelőző vagy egyidejű szóbeli vagy írásbeli közleményt, ajánlatot, jótállást és nyilatkozatot a Megoldás vagy a Dokumentáció Ön által történő használatára vonatkozóan. Az előzőektől függetlenül a jelen Szerződés semelyik pontja sem csökkenti az Ön joghatóságában meglévő fogyasztóvédelmi jogszabályok vagy egyéb vonatkozó törvények által biztosított azon jogait, amelyekről nem lehet szerződéses úton lemondani. A jelen Szerződést, a Vonatkozó Feltételeket és a Dokumentációt az észszerűség keretein belüli lehető legnagyobb mértékben úgy írják meg, hogy azok megfeleljenek egymásnak, azonban ütközés esetén az irányadó rendelkezést az alábbi sorrend szerint kell meghatározni: (i) a Vonatkozó Feltételek; (ii) a jelen Szerződés; és (iii) a Dokumentáció.

13.2. Értesítés. A Forgalmazó bármikor küldhet értesítéseket e-mailben, előugró ablakokban, párbeszédablakokban vagy egyéb formában, de előfordulhat, hogy Ön csak a Megoldás elindításakor kapja meg az értesítéseket. Az értesítéseket azon a napon kell kézbesítettnek tekinteni, amikor a Forgalmazó a Megoldáson keresztül először elérhetővé tette, függetlenül attól, hogy Ön ténylegesen mikor kapta meg azokat.

13.3. Jogválasztás. Jelen Szerződés értelmezése, érvényessége és teljesítése, valamint a jelen Szerződésből felmerülő, vagy azzal kapcsolatos szerződésen kívüli kötelezettségek elbírálása az egyesült államokbeli Kalifornia állam törvényei alapján történik, kivéve a kollíziós szabályokat.

13.4. A szöveg értelmezése. A Szerződés címsorai nem befolyásolják annak értelmezését. Az alanyok megjelölésére használt kifejezések nemtől függetlenül értelmezendők. Az egyes szám többes számot is jelölhet, és fordítva. A meghatározott szavak vagy szókapcsolatok eltérő nyelvtani formában is a megadott jelentésre utalnak.

13.5. Elválaszthatóság. Ha a Szerződés bármely rendelkezése törvénytelennek, érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek minősül a vonatkozó jogszabályok vagy szabályozások értelmében, a Szerződés további rendelkezései továbbra is teljes mértékben érvényesek és hatályosak maradnak.

13.6. Ellehetetlenülés. A Forgalmazó nem vállal felelősséget olyan teljesítménybeli hibákért vagy késésekért, amelyek egésze vagy része a közművek (beleértve az áramellátást) meghibásodásából, az internet, a telekommunikációs vagy informatikai szolgáltatások kimaradásából, telekommunikációs vagy informatikai eszközök meghibásodásából, illetve munkabeszüntetésekből vagy más munkaügyi zavarokból (nem kizárólagosan ideértve a Forgalmazói Csoport vállalatait vagy azok megbízottait, licenctulajdonosait, képviselőit, beszállítóit, forgalmazóit, viszonteladóit, illetve egyéb üzleti partnereit érintő munkabeszüntetéseket vagy más munkaügyi zavarokat), a háborús vagy terrorcselekményekből, szolgáltatásmegtagadásos támadásból, illetve a Forgalmazót, a Forgalmazói Csoport bármely tagját vagy azok beszállítóit érintő más informatikai támadásból vagy biztonsági eseményből, árvizekből, szabotázsakciókból, tűzesetekből, más természeti katasztrófákból és vis maior eseményekből vagy egyéb olyan okból adódik, amely a Forgalmazó észszerűen körülhatárolt befolyása alá nem tartozik.

13.7. Joglemondás. Amennyiben bármely fél nem ragaszkodik a Szerződésben foglalt feltételek és rendelkezések szigorú teljesítéséhez, az nem minősül a Szerződésnek való későbbi megfelelésről történő joglemondásnak vagy lemondásnak. A Szerződés feltételei és rendelkezései továbbra is teljes mértékben érvényesek és hatályosak maradnak. A Szerződés bármely feltételének vagy rendelkezésének bármely fél részéről és bármilyen célból kifolyólag történő joglemondása kizárólag kézjeggyel ellátott, írásos formában léphet hatályba. Amennyiben a felek bármelyike nem emel kifogást a Szerződés bármely rendelkezésének a másik fél általi megszegése ellen, ez nem minősül folyamatos joglemondásnak a Szerződés ugyanazon vagy egyéb előírásainak megszegésére vonatkozóan.

13.8. Átruházás. A Forgalmazó előzetes írásos beleegyezése nélkül Ön nem ruházhatja át a Szerződésben foglalt jogait és kötelezettségeit. A Forgalmazó a Szerződést bármikor, saját belátása szerint átruházhatja, az Ön előzetes írásos beleegyezése nélkül.

13.9. Értelmezés. Az Egyesült Nemzetek Szövetségének nemzetközi árukereskedelmi szerződésekre vonatkozó konvenciója a Szerződésre nem érvényes, annak alkalmazását a Szerződés kifejezetten kizárja. Ha kétértelműség, illetve szándékkal vagy értelmezéssel kapcsolatos kérdés merül fel bármilyen bírósági eljárás folyamán vagy egyéb módon, a Szerződés feltételei annak szellemében értelmezendők, hogy azt a felek közösen fogalmazták meg, így nem vetődhet fel olyan vélelem vagy bizonyítási teher, amely szerint a Szerződés bármely rendelkezése a fogalmazó szándéka szerint valamely fél számára kedvező vagy hátrányos.

13.10. Harmadik haszonélvező fél kizárása. A Szerződésnek kizárólag Ön, valamint a Forgalmazó és más, a Forgalmazói Csoporthoz tartozó vállalatok, valamint ezek megbízottai, licenctulajdonosai, képviselői, beszállítói, disztribútorai, viszonteladói, illetve egyéb üzleti partnerei lehetnek a kedvezményezettjei. A Szerződést el nem fogadó feleknek a jelen Szerződés alapján harmadik haszonélvező félként nem lehet abból fakadó kereseti jogalapja.

13.11. Nyelv. A jelen Szerződés eredetileg angol nyelven készült. Bár a Forgalmazó elérhetővé teheti az Ön számára a Szerződés egy vagy több fordítását is az Ön kényelme érdekében, ellentmondás vagy eltérés esetén a jelen Szerződés angol nyelvű változata az irányadó.

13.12. Internetkapcsolat. Egyes Megoldások működéséhez aktív és stabil internetkapcsolat szükséges. Az Ön feladata ezért arról gondoskodni, hogy mindenkor legyen élő és stabil internetkapcsolata.

13.13. Terméknevek. A Forgalmazó fenntartja a jogot, hogy időről időre, saját belátása szerint megváltoztassa Megoldásainak a nevét.

13.14. Elérhetőségi adatok. A következő elérhetőségeken léphet kapcsolatba a Forgalmazóval:

13.14.1. A CloudCare vagy a Managed Workplace tekintetében a www.avg.com/support helyen közzétett útmutatások szerint; és

13.14.2. Amennyiben kérdése van a jelen Szerződéssel kapcsolatban, vagy bármilyen információt igényel a Forgalmazótól, kérjük, írjon az Avast Software s.r.o., Pikrtova 1737/1a, Prague 4, 140 00, Cseh Köztársaság postai címre, a support@avast.com e-mail-címre, hívja az alábbi telefonszámot: +420 274 005 777, vagy látogassa meg a www.avast.com/support webcímen található támogatási oldalunkat.

14. Különleges feltételek

Az alábbi Különleges Feltételek csak bizonyos Megoldásokra érvényesek. Ha ezen Különleges Feltételek és a Szerződés egyéb részei közötti ellentmondás lép fel, az érintett Megoldások tekintetében ezen Különleges Feltételek az irányadóak.

14.1. Harmadik fél szoftverei, szolgáltatásai és egyéb termékei

Némely Megoldás lehetőséget kínál harmadik felektől származó szoftverek, szolgáltatások és más, a harmadik felek által biztosított termékek beszerzésére. Elfogadja, hogy az adott harmadik fél kizárólagosan felel annak kínálatáért, és a Forgalmazó nem tesz nyilatkozatot vagy nem biztosít jótállást azokkal az ajánlatokkal kapcsolatban, illetve nem vállal felelősséget azokért, ha pedig Ön úgy dönt, hogy beszerez és használ ilyen harmadik féltől származó ajánlatot, az ajánlatok és használatuk a harmadik fél által megkövetelt licencszerződések, használati feltételek, adatvédelmi nyilatkozatok és/vagy más feltételek hatálya alá esik.

14.2. Böngészőtakarító

A Böngészőtakarító bővítmény („BCU”) telepítésével és használatával jóváhagyja, hogy a BCU módosíthatja a böngésző aktuális beállításait az új böngészőbeállításokra.

14.3. Mobilra

A jelen 14.3. szakasz Mobileszközökön való használatra készült Megoldásokra vonatkozik.

14.3.1. A Google Play áruházból (http://play.google.com) letöltött Megoldások esetén: a jelen Szerződés által biztosított licenc a Google Play áruházból letöltött alkalmazások alapértelmezett feltételei által biztosított Megoldáshasználati jogok helyett alkalmazandó.

14.3.2. Az Apple App Store áruházból letöltött Megoldások esetében az alábbi feltételek érvényesek:

(a) A jelen Szerződés által biztosított licencek a Megoldásnak egy, az Apple App Store áruház http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/hu/terms.html címen, illetve egyéb hasonló webhelyeken vagy egyéb módokon elérhető szolgáltatási feltételeiben megfogalmazott felhasználási szabályok szerint Ön által birtokolt vagy kezelt iPhone, iPod touch vagy egyéb Apple-eszköz használatára vonatkozó, nem átruházható licencre korlátozódnak.

(b) Ez a Szerződés kizárólag a felek között köttetik, és nem az Apple vállalattal. Kizárólagosan a Forgalmazó – nem pedig az Apple – felelős a Megoldásokért és azok tartalmáért.

(c) Az Apple semmilyen kötelezettséget sem vállal a Megoldással kapcsolatos karbantartási és támogatási szolgáltatások biztosítása tekintetében.

(d) Ha a Megoldás nem felel meg bármely vonatkozó jótállásnak, értesítheti az Apple vállalatot, és az Apple visszatéríti Önnek a Megoldás vételárát. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett maximális mértékben az Apple semmilyen további jótállási kötelezettséget nem vállal a Megoldással kapcsolatosan, továbbá az Ön, a Forgalmazó és az Apple között a jótállásnak való megfelelőség hiányából adódó bármilyen további követelés, veszteség, kötelezettség, költség, kár vagy kiadás a Forgalmazó kizárólagos felelősségi körébe tartozik.

(e) A Forgalmazó – nem pedig az Apple – felelős minden olyan követelés kezeléséért, amelyet Ön vagy egy harmadik fél nyújt be a Megoldással vagy a Megoldás tulajdonjogával és/vagy használatával kapcsolatosan, korlátozás nélkül beleértve a következőket: (i) termékfelelősségi károkra vonatkozó követelések; (ii) bármilyen követelés, amely szerint a Megoldás nem felel meg egy vonatkozó jogi vagy szabályozási követelménynek; és (iii) a fogyasztóvédelmi vagy hasonló jogszabályok alapján felmerülő követelések.

(f) Amennyiben bármely harmadik fél azt állítja, hogy a Megoldás vagy a Megoldás birtoklása és használata sérti a harmadik fél szellemi tulajdonjogait, a Forgalmazó – és nem az Apple – kizárólagos felelősséget vállal minden szellemi tulajdonnal kapcsolatos követelés kivizsgálásáért, védelméért, rendezéséért és teljesítéséért.

(g) Önnek be kell tartania bármely harmadik felektől származó feltételt a Megoldás használatakor. Egy VOIP-megoldás esetén például nem sértheti meg a vezeték nélküli adatszolgáltatásra vonatkozó szerződést a Megoldás használata során.

(h) Az Apple és az Apple leányvállalatai a jelen Szerződés harmadik haszonélvező felei, és miután Ön elfogadja a Szerződés feltételeit, az Apple vállalatnak harmadik haszonélvező félként jogában áll (és elfogadja a jogot) a Szerződés érvényesítésére Önnel szemben.

14.3.3. Az Amazon Appstore áruházból letöltött Megoldások esetében az Amazon cég bizonyos fogyasztói használati feltételeket határozhat meg az Amazon Appstore áruház igénybevételéhez, az „Alapértelmezett Végfelhasználói Licencszerződéses Feltételek” részeként. Ezek az Alapértelmezett Végfelhasználói Licencszerződéses Feltételek az Amazon Appstore áruházon keresztül vásárolt Megoldásokra érvényesek. Az Alapértelmezett Végfelhasználói Licencszerződéses Feltételek többek között meghatározzák, hogy a Forgalmazó a Megoldás licencbeadója, és az Amazon nem számít a Szerződés egyik érintett felének sem. Ha az Alapértelmezett Végfelhasználói Licencszerződéses Feltételek és a jelen Szerződés ütközik egymással, akkor ezen ütközés tekintetében az Alapértelmezett Végfelhasználói Licencszerződéses Feltételei érvényesek. Az Amazon nem felelős azért, hogy a Forgalmazó vagy Ön betartja-e az Alapértelmezett Végfelhasználói Licencszerződéses Feltételeket.

14.4. WiFi Finder

A WiFi Finder lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a WiFi-hálózatokkal kapcsolatos adatok megosztásával segíthessenek más felhasználóknak az internetelérés létrehozásában. Ha meg szeretné osztani a WiFi-hálózatokkal kapcsolatos adatait más felhasználókkal, egyedül Ön felel annak biztosításáért, hogy nem sérti meg harmadik felek jogait az ilyen WiFi-hálózatok vonatkozásában. A Forgalmazó semmiképpen sem vállalja a felelősséget azzal kapcsolatban, hogy Ön betartja-e az azon hálózatok használatára vonatkozó feltételeket, amelyek adatait megosztja.

14.5. A CloudCare és a Managed Workplace. A jelen 14.5. szakasz a Vonatkozó Feltételek által megengedett mértékig teszi lehetővé, hogy a CloudCare és a Managed Workplace szolgáltatást harmadik felek számára nyújtott MSP-szolgáltatások keretében használja.

14.5.1. A jelen 14.5. szakaszban használtak szerint:

(a) Az „AVG Üzleti Szolgáltatások” kifejezés HD-szolgáltatásokat és/vagy NOC-szolgáltatásokat jelöl, a szövegkörnyezettől függően.

(b) Az „Ügyfél” egy olyan harmadik felet jelöl, aki számára az MSP-szolgáltatásokat nyújtja vagy nyújtani kívánja.

(c) A „HD-szolgáltatások” kifejezés azon ügyfélszolgálati szolgáltatásokat jelöli, amelyeket a Forgalmazó vagy annak harmadik félnek számító beszállítója egy vagy több Ügyfél kiszolgálása érdekében Önnek nyújt, minden esetben a Forgalmazó által esetleg időnként módosított Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

(d) Az „MSP-szolgáltatások” kifejezés az Ön által a Megoldás (beleértve a megfelelő AVG Üzleti Szolgáltatások) használatával történő, az Ügyfelei számára biztosított felügyelt szolgáltatást jelenti.

(e) A „NOC-szolgáltatások” kifejezés azon távoli Eszközfelügyeleti és -kezelési szolgáltatásokat jelöli, amelyeket a Forgalmazó vagy annak harmadik félnek számító beszállítója egy vagy több Ügyfél kiszolgálása érdekében Önnek nyújt, minden esetben a Forgalmazó által esetleg időnként módosított Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

(f) A „Szolgáltatási Szerződés” az Ön és egy Ügyfél között létrejött szerződést jelöli, amely többek között egyértelműen ismerteti azon Szolgáltatásokat, amelyeket Ön a megállapodás szerint az Ügyfél számára nyújt.

14.5.2. A Forgalmazó a jelen Szerződés rendelkezéseit figyelembe véve korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható (továbbengedélyezésre nem jogosító) engedélyt biztosít Önnek arra, hogy az Előfizetési Időszak folyamán arra használja a vonatkozó Megoldásokat (beleértve a megfelelő AVG Üzleti Szolgáltatásokat), hogy MSP-szolgáltatásokat nyújtson Ügyfelei számára.

14.5.3. A Forgalmazó a jelen Szerződés feltételeit figyelembe véve Megoldásokat biztosít Önnek (beleértve a megfelelő AVG Üzleti Szolgáltatásokat), amelyeket Ügyfelei igényeinek kiszolgálására használhat.

14.5.4. A jelen Szerződés feltételeinek megfelelően Ön a következőket vállalja:

(a) Megköveteli, hogy: (i) a Megoldást átvevő mindegyik Ügyfele (a megfelelő mértékig Önt is beleértve) aláírja a jelen Szerződés aktuális verzióját, vagy egyéb módon kötelező érvényűként fogadja el azt; és (ii) minden olyan Ügyfél, akinek megállapodásuk értelmében Megoldásokat nyújt, aláírja a Szolgáltatási Szerződést, vagy egyéb módon kötelező érvényűként fogadja el azt. A fentiek korlátozása nélkül Ön a Végfelhasználói Licencszerződést az Ügyfél nevében csak olyan mértékig fogadhatja el, amennyire az Ügyfél a Szolgáltatási Szerződésben vagy más módon erre kifejezetten felhatalmazta. A Szolgáltatási Szerződés rendelkezései: (i) legalább olyan mértékben kell védjék a Forgalmazó érdekeit, mint a jelen Szerződés; és (ii) kifejezetten engedélyezniük kell Ön és a Forgalmazó számára az Ügyfél adatainak és információinak sokszorosítását, továbbítását, tárolását és feldolgozását a szolgáltatások teljesítése során.

(b) A Forgalmazó és Ön közötti megállapodás értelmében kizárólagos felelősséget vállal: (i) a Szolgáltatási Szerződés hatálya alá tartozó kötelezettségei teljesítésért; (ii) annak biztosításáért, hogy Ön és valamennyi Ügyfele eleget tegyen a munkavállalók és más harmadik felek, illetve a kapcsolódó Eszközeiknek ellenőrzésére vonatkozó hatályos jogszabályoknak; (iii) hogy teljesíti az Ön és az Ügyfelek számára a Szerződés, a Vonatkozó Feltételek és a Dokumentáció által szabott feladatokat és kötelezettségeket; és (iv) hogy a Szolgáltatási Szerződés lejárta vagy megszűnése esetén megszakítja a szolgáltatás biztosítását, és eltávolítja, vagy az Ügyféllel eltávolíttatja a Megoldást minden olyan Eszközről, amelyre az telepítve van.

14.6. Garanciacsomag. A jelen 14.6. szakasz a Garanciacsomagokra vonatkozik.

14.6.1. A „Garanciacsomag” kifejezés egy olyan szolgáltatást jelöl, amelynek értelmében a Forgalmazó szakembere (egy „Munkatárs”) külön előfizetési díj ellenében támogatást nyújt Önnek a védett Eszközöket az Előfizetési Időszak alatt megfertőző vírusok és egyéb kártevők eltávolításához. A Garanciacsomagok a Forgalmazó egyes vírusvédelmi Megoldásaival vagy egyéb biztonsági Megoldásaival (külön-külön: „Biztonsági Megoldás”) együtt vásárolhatóak meg, és az adott Biztonsági Megoldás által nyújtott védelmet egészítik ki.

14.6.2. Ha a Garanciacsomag keretében a Forgalmazó segítségét kéri, és a 14.6.3. szakasz értelmében Ön és az Eszköz jogosult a támogatásra, a Forgalmazó minden kereskedelmileg indokolt erőfeszítést megtesz, hogy támogatást nyújtson Önnek az Eszközt megfertőző vírusok és kártevők eltávolításához. Ön ezúton tudomásul veszi, elfogadja és vállalja, hogy a Forgalmazó erőfeszítései esetleg nem elegendőek bizonyos vírusok vagy egyéb kártevők az Eszközről való eltávolításához, valamint hogy a Forgalmazó a szolgáltatás nyújtása során esetleg módosíthatja, törölheti vagy károsíthatja az Eszközön lévő adatokat, módosíthatja az Eszköz beállításait, vagy egyéb módon akadályozhatja az Eszköz megfelelő működését.

14.6.3. A Garanciacsomag a következőkre terjed ki: (i) kizárólag arra az Eszközre, amelyhez megvásárolta a kapcsolódó Biztonsági Megoldást, és másik Eszközre nem vihető át; valamint (ii) csak azokra a vírusokra és kártevőkre vonatkozik, amelyek az Eszközt az Előfizetési Időszak során fertőzik meg, miután letöltötte és telepítette a Biztonsági Megoldást az Eszközre, és mialatt a Biztonsági Megoldás naprakész kártevő-definíciókkal üzemelt azon. A Forgalmazó értesítés nélkül megszüntetheti a Garanciacsomag rendelkezésre állását, amennyiben saját üzleti megítélése alapján megállapítja, hogy Ön a Garanciacsomag keretében egy, a Garanciacsomag alá nem tartozó Eszközre kért vagy vett igénybe támogatást, a Garanciacsomagot egy másik természetes vagy jogi személyre átruházta vagy megpróbálta átruházni, vagy egyéb módon megszegte a Garanciacsomag feltételeit.  

14.6.4. A Forgalmazó a Garanciacsomag keretében történő segítségnyújtás érdekében távoli hozzáférést kérhet az Eszközéhez, és/vagy kérheti, hogy telepítse az alábbiakban részletezett Támogatási Szoftvert, amely esetben Ön elismeri és elfogadja, hogy a 14.8. szakasz alkalmazandó. Amennyiben nem képes vagy nem szándékozik a Támogatási Szoftvert az Eszközre letölteni és telepíteni, vagy a Forgalmazó vagy a Munkatárs egyéb utasításait követni, illetve a Forgalmazó megállapítja, hogy az Eszköz a Garanciacsomag keretében nem jogosult a támogatásra, a Forgalmazó nem nyújt támogatást a Garanciacsomag keretében. A Forgalmazó felajánlhat (de nem köteles felajánlani) Önnek olyan szolgáltatást, amelynek keretében a Forgalmazó vagy egy alvállalkozója díj ellenében támogatást nyújt Önnek.

14.7. Prémium Terméktámogatás. A jelen 14.7. szakasz vonatkozik az Avast Total Care, az AVG Prémiumszintű műszaki támogatás, az AVG Go és más terméktámogatási szolgáltatásokra (külön-külön: „Prémium Terméktámogatás”), amelyeket a Forgalmazó a szoftver Megoldásaitól külön forgalmaz, és amelyeken keresztül a Forgalmazó segítséget nyújthat Önnek a különféle szoftvertermékek és/vagy eszközök vagy rendszerek – beleértve a számítógép, Mac, táblagép, mobiltelefon vagy bármely más személyi számítástechnikai eszköz, vezeték nélküli útválasztó, kábelmodem vagy más útválasztó, nyomtató, digitális kamera, játékkonzol, médialejátszó, intelligens tv-készülék vagy DVD-/Blu-Ray-lejátszó típusú eszközöket – telepítésében, konfigurálásában vagy hibaelhárításában.  

14.7.1. A Munkatárs a Prémium Terméktámogatás keretében megteszi a kereskedelmileg észszerű erőfeszítéseket annak érdekében, hogy segítséget nyújtson a problémák megoldásához, de a piacon elérhető technológiák változatossága és összetettsége miatt előfordulhat, hogy a Munkatárs nem képes megoldani a problémáját. Ilyen problémák lehetnek például azok, amelyek a gyártó által még meg nem oldott szoftver- vagy hardverhibák következményeként lépnek fel, vagy az eszköz konfigurációjához kapcsolódnak, és lehetetlenné vagy észszerűtlenül bonyolulttá teszik a probléma megfelelő meghatározását vagy megoldását a Munkatárs számára. Ezért ezúton elismeri és elfogadja annak lehetőségét, hogy a Forgalmazó erőfeszítései nem elegendőek az Ön által azonosított problémák megoldásához, vagy hogy azoknak a problémáknak a megoldása nem történik meg kellő időben.

14.7.2. A Munkatárs a Prémium Terméktámogatás keretében távoli hozzáférést kérhet az eszközéhez, és/vagy kérheti, hogy telepítse a Támogatási Szoftvert, amely esetben elismeri és elfogadja, hogy a 14.8. szakasz alkalmazandó. Amennyiben nem képes vagy nem szándékozik a Támogatási Szoftvert az Eszközre letölteni és telepíteni, vagy a Forgalmazó vagy a Munkatárs egyéb utasításait követni, illetve a Forgalmazó megállapítja, hogy az Eszköz a Prémium Terméktámogatás keretében nem jogosult a támogatásra, a Forgalmazó nem nyújt támogatást a Prémium Terméktámogatás keretében.

14.8. Távoli hozzáférés; Támogatási szoftver

14.8.1. Távoli hozzáférés. A Garanciacsomag keretében, a Prémium terméktámogatás részeként vagy más szolgáltatásokkal kapcsolatosan nyújtott szolgáltatás vonatkozásában a Forgalmazó vagy egy Munkatársa számára szükségessé válhat az eszközeinek távoli elérése és irányítása annak érdekében, hogy elhárítsa az Ön által tapasztalt problémákat. A távoli hozzáférési munkamenettel kapcsolatban:

(a) A Munkatársnak szüksége lehet arra, hogy különböző parancsfájlokat futtasson az eszközein, megváltoztassa a konfigurációt, szoftvert telepítsen vagy távolítson el, egyéb változtatásokat hajtson végre az eszközökön vagy az ilyen eszközök szoftverbeállításain, amennyiben ez szükséges a probléma megoldásához. Ön tudomásul veszi, hogy a Munkatárs telepíthet vagy eltávolíthat különböző szellemi tulajdonjogok tárgyát képező vagy harmadik fél tulajdonában álló szoftvereszközöket, ha ezt szükségesnek tartja annak érdekében, hogy segítsen az Ön által tapasztalt problémák megoldásában, azonban erre nem köteles. Az ilyen szoftver elemei jogi védelem alatt állnak, beleértve a szerzői jogot is.

(b) Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Munkatárs a távoli hozzáférési munkamenet létesítésére való felhatalmazásával a Forgalmazó (és a Forgalmazó nevében eljáró partnerei és alvállalkozói) részére teljes vagy korlátozott hozzáférést biztosít az eszközeihez, szoftvereihez és hálózatához (az eszközök, a szoftverek és a hálózati konfiguráció függvényében), és felhatalmazza a Forgalmazót, hogy elvégezze a fent meghatározott vagy a Munkatárs által javasolt módosításokat a Megoldás kivitelezése során. Tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Munkatárs vagy a Munkatárs útmutatása alapján eljárva Ön módosíthatja, törölheti vagy károsíthatja a szoftvert vagy az eszközein tárolt adatokat, módosíthatja az eszközök, a szoftverek vagy a hálózat beállításait, vagy más módon zavarhatja az eszközök, a szoftverek vagy a hálózat megfelelő működését.

(c) Tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Munkatárs hozzáférhet az Eszközén tárolt bármely adathoz. A Munkatársak képzésben részesülnek annak érdekében, hogy ne férjenek hozzá több információhoz, mint amennyihez feltétlenül szükséges annak érdekében, hogy megoldják a problémákat, amelyekkel kapcsolatban a segítségüket kérik. Mindazonáltal figyelje az Eszköz képernyőjét, hogy ellenőrizhesse a Munkatárs tevékenységét, amíg a Megoldást kivitelezi az Eszközén. Bármikor megszüntetheti az élő támogatási munkamenetet, ha erre kéri a Munkatársat, vagy ha megszünteti a távoli hozzáférési munkamenetet.

14.8.2. Támogatási szoftver.  

(a) A Forgalmazó vagy egy Munkatárs, a Garanciacsomag, Prémium Terméktámogatás vagy más szolgáltatás keretében nyújtandó szolgáltatás feltételeként arra utasíthatja, hogy töltsön le és telepítsen az Eszközre bizonyos szoftvereket (a „Támogatási Szoftver”), amelyek segítségével a Munkatárs távolról hozzáférhet az Eszközéhez, információkat gyűjthet az Eszközről és annak működéséről, diagnosztizálhatja és kijavíthatja a problémát, illetve módosíthatja az Eszköz beállításait. Előfordulhat, hogy a Forgalmazó vagy egy Munkatárs által meghatározott más utasításokat is követnie kell.  

(b) Amennyiben Ön vagy egy Munkatárs telepíti a Támogatási Szoftvert egy Eszközön, a Támogatási Szoftver:

(i) Megkövetelheti, hogy aktiválja azt az Eszközén. Amennyiben nem hajtja végre az aktiválást a Munkatárs által kért időtartamon belül vagy a Támogatási Szoftver által meghatározottak szerint, a Támogatási Szoftver működése félbeszakadhat az aktiválás befejezéséig. 

(ii) Rendszeresen kommunikálhat a Forgalmazó (vagy partnerei, illetve alvállalkozói) kiszolgálóival, hogy (i) biztosítsa, hogy valamennyi olyan szolgáltatást és szoftvert megkapjon, amelyre a Megoldás részeként jogosult, (ii) lehetővé tegye, hogy a Megoldás részeként azonnal csevegést indíthasson egy Munkatárssal, vagy (iii) a Megoldás részeként hozzáférést biztosítson egyes önkiszolgáló eszközökhöz.

(iii) Alapértelmezésben folyamatosan futhat az Eszközén és különböző háttérfeladatokat teljesíthet, amelyek segítenek abban, hogy az Eszköze működésre képes állapotban maradjon. A futtatás során különböző adatokat gyűjthet az Eszközére vonatkozóan, beleértve annak műszaki jellemzőit, az operációs rendszerével kapcsolatos adatokat, a letöltött és/vagy telepített szoftvereket, frissítéseket és programbővítéseket, a biztonsági szoftverének elérhetőségét és állapotát, a biztonsági másolatokat és a tűzfalakat, a különféle egyedi azonosítókat, a rendszer- és szoftver-hibaüzeneteket, a hálózati kapcsolatok állapotát, a csatlakoztatott perifériaeszközöket és más csatlakoztatott eszközöket, valamint egyéb hasonló információkat és adatokat. Ez az információ segít a Forgalmazónak megelőzni számos gyakori problémát, amelyet tapasztalhat, továbbá segít gyorsan azonosítani a problémákat, amelyek megoldásában a Forgalmazó támogatását kéri.

Bezárás

Mindjárt kész!

A telepítési folyamat befejezéséhez kattintson a letöltött fájlra, és kövesse az utasításokat.

Letöltés indítása...
Megjegyzés: Ha a letöltés nem indul el automatikusan, kattintson ide.
Kattintson erre a fájlra az Avast telepítésének megkezdéséhez.