אנחנו תומכים בדפדפנים, לא בדינוזאורים. אם ברצונך לראות את תוכן הדף הזה כמו שצריך, עדכן את הדפדפן.

END USER LICENSE AGREEMENT

גרסה 1.4‏ (07/07/17)

הסכם משתמש קצה

אנא קרא בתשומת לב את התנאים וההתניות של הסכם משתמש קצה זה (להלן, "ההסכם") לפני שתשתמש בפתרון (כפי שמוגדר להלן). זהו חוזה משפטי מחייב עם חברת Avast Software s.r.o. (חברה שהוקמה על פי החוק בצ'כיה) ביחס לפתרונות שמותגו תחת השם "AVAST", וחברת AVG Netherlands BV (חברה שהוקמה על פי החוק בהולנד) ביחס לפתרונות שמותגו "AVG", או חברת Privax Limited (חברה שהוקמה על פי חוקי אנגליה וויילס) ביחס לפתרונות שמותגו תחת השמות "HIDE MY ASS!‎", או "HMA!‎" (Avast Software s.r.o.‎‏, AVG Netherlands BV ו- Privax Limited, בהתאם לרלוונטי, להלן, בנפרד "הספק"). במתן הסכמתך האלקטרונית, התקנת הפתרון או השימוש בפתרון, אתה מקבל את כל התנאים של הסכם זה בשם עצמך ובשם כל ישות או יחיד שאתה מייצג או שעבור ההתקן שלו רכשת את הפתרונות מהספק (להלן, באופן קולקטיבי, "אתה"). אם אינך מסכים לתנאים ולהתניות המובאים בהסכם זה, אל תמשיך בתהליך ההתקנה ומחק והשמד את כל העותקים של הפתרון הנמצאים ברשותך.

הסכם זה מתייחס לשימוש שלך בתוכנה או בשירותים מסוימים (כולל שדרוגים או עדכונים כלשהם לנ"ל) שסופקו על ידי הספק (שכל אחד מהם ייקרא להלן, "הפתרון") ובכל תיעוד נלווה שהוא. בהסכם זה, המשמעות של "תיעוד" היא כל מדריך והוראות למשתמש שהספק מספק יחד עם הפתרון; והמשמעות של "התנאים הרלוונטיים", באופן קולקטיבי, היא תקופת המינוי בשילוב עם סוגי ההתקנים, מספר ההתקנים המותר, מגבלות אחרות המתוארות בסעיף 2, התיעוד או מסמכי העסקה שבמסגרתם רכשת את הפתרון. הסכם זה מבטל ובא במקום כל הסכם אחר שחתמת בעבר ביחס לגירסה קודמת של הפתרון.

הספק עשוי לתקן הסכם זה בכל עת באמצעות הודעה אשר תינתן לך בכפוף להסכם זה, והמשך השימוש שלך, או ההחלטה שלא לקבל החזר עבור כל פתרון בכל זמן לפחות 30 יום לאחר תאריך ההודעה יהוו קבלה מצדך של התיקון להסכם זה. הספק עשוי לדרוש ממך לקבל את ההסכם המתוקן כדי להמשיך ולהשתמש בפתרונות אותם רכשת בעבר. אם תסרב לקבל את התיקון להסכם זה, רשאי הספק לסיים את השימוש שלך בפתרונות הנוגעים בדבר, ובמקרה כזה תוכל לקבל החזר של התשלומים ששילמת עבור הפתרונות (בחישוב פרו-רטה של חלק תקופת המינוי שטרם פג או שטרם נעשה בו שימוש) אם תפעל על פי ההוראות המובאות ב-https://www.avast.com/en-us/faq.php?article=‌AVKB24#idt_0440 (שם הספק היא חברת Avast Software s.r.o) או https://support.avg.com/SupportArticleView?l‌=en&urlName=What-is-AVG-refund-policy (שם הספק היא חברת AVG Netherlands BV) או http://www.hidemyass.com/legal/refunds (שם הספק היא חברת Privax Limited).

1. רישיון

הספק מעניק לך רישיון לא-בלעדי להשתמש בפתרון ובתיעוד למשך התקופה המוסכמת כפי שזו צוינה בתנאים הרלוונטיים, כולל כל הארכה או חידוש (להלן, "תקופת המינוי"), בתנאי שאתה מסכים לתנאים ולהתניות של הסכם זה.

2. שימוש מותר בפתרון

2.1. מותר לך להתקין ולהשתמש בפתרון בהתקנים הבאים, או להשתמש בפתרון כדי לתמוך בהם, עד למספר המסוכם (להלן, "מספר ההתקנים המותר") של טלפונים ניידים, טלפונים חכמים, טאבלטים, התקני רשת ניידים, התקנים ניידים אחרים (שכל אחד מהם ייקרא להלן, "התקן נייד"), מחשבים אישיים, התקנים המחוברים לאינטרנט, או כל התקן אחר התואם לפתרון (שכל אחד מהם, כולל כל התקן נייד, להלן "התקן") כפי שמפורט בתנאים הרלוונטיים באופן בלעדי:

2.1.1. במקרה של פתרונות שהספק מייעד לשימוש תאגידי, מסחרי או עסקי (שכל אחד מהם ייקרא להלן, "פתרון עסקי"), שלך או של שותפיך העסקיים (הגורמים השולטים עליך, הגורמים שאתה שולט בהם, או הגורמים הנמצאים איתך בשליטה משותפת), למטרות עסקיות פנימיות. במקרה של שימוש כזה בפתרון עסקי מצד שותפיך העסקיים, אתה אחראי לכך ששותפיך העסקיים יצייתו להוראות הסכם זה, והפרה מצד שותף עסקי תחשב להפרה מצידך. כל ההתחייבויות של הספק על פי הסכם זה יהיו אך ורק כלפיך ולא כלפי שותפיך העסקיים המשתמשים בפתרון העסקי על פי הסכם זה.

2.1.2. במקרה של כל הפתרונות האחרים (שכל אחד מהם ייקרא להלן, "פתרון צרכני"), מצדך או מצד בני משפחתך, למטרות אישיות שאינן מסחריות.

2.2. אתה ראשי גם ליצור עותק גיבוי אחד של הפתרון.

2.3. בתנאי שתצורת הפתרון הוגדרה לשימוש ברשת, אתה רשאי להתקין ולהשתמש בפתרון בשרת קבצים אחד או יותר לשימוש ברשת אזורית מקומית אחת עבור רק אחת מבין המטרות הבאות (אך לא שתיהן):

2.3.1. תוכל להתקין את הפתרון באופן קבוע בדיסק קשיח או באמצעי אחסון אחר עד למספר ההתקנים המותר, או

2.3.2. תוכל להשתמש בפתרון ברשת אזורית מקומית יחידה כנ"ל, בתנאי שמספר ההתקנים השונים שבהם משתמשים בפתרון לא יחרוג ממספר ההתקנים המותר.

2.4. כל שימוש שתעשה בפתרון מחוץ למה שהותר במפורש בסעיף זה או כל מכירה חוזרת או הפצה נוספת של הפתרון מהווים הפרה מהותית של הסכם זה ואפשר שיש בכך אף עבירה על חוקי זכויות היוצרים הרלוונטיים.

3. שדרוגים ועדכונים

מעת לעת במהלך תקופת המנוי, וללא צורך ברשות או הסכמה נפרדת מצדך, רשאי הספק להפעיל עדכונים עבור כל פתרון, או להחליף כל פתרון, וכתוצאה מהפעלה זו אפשר שלא יהיה ביכולתך להשתמש בפתרון או בהתקן האמורים (או בפונקציות מסוימות של ההתקן) עד להתקנתו המלאה של העדכון. עדכונים ייחשבו כחלק מהפתרון לכל מטרות הסכם זה. עדכונים עשויים לכלול תוספות וכן הסרות של תכונות מסוימות או פונקציונליות כלשהי שמציע פתרון או לאף להחליף אותה לחלוטין, והתוכן, התכונות והפונקציונליות של הפתרון המעודכן נתונים לשיקול דעתו הבלעדי של הספק. הספק או ההתקן שלך אינם מחויבים להציע לך את האפשרות לוותר על עדכונים או לדחותם, אך בכל מקרה, אפשר שיהיה עליך להוריד ולהתיר את ההתקנה של כל העדכונים הזמינים כדי להפיק את מרב התועלת מהפתרון. הספק עשוי להפסיק לתמוך בפתרון עד שתקבל ותתקין את כל העדכונים. הספק, על פי שיקול דעתו הבלעדי, יקבע אם יש מקום לעדכונים ומתי, ואין לא כל התחייבות להעמיד לרשותך עדכונים כלשהם. על פי שיקול דעתו הבלעדי, רשאי הספק להפסיק לספק עדכונים לכל גרסה של הפתרון פרט לגרסה העדכנית ביותר, או עדכונים התומכים בשימוש בפתרון בשילוב עם כל גרסה של מערכת הפעלה, תוכניות דואר אלקטרוני, דפדפנים ותוכנות אחרות שהפתרון תוכנן לפעול עימם.

4. זכויות קניין

4.1. הפתרונות והתיעוד הם קניינו הרוחני של הספק ומוגנים במסגרת חוקי זכויות יוצרים, הוראות באמנות בינלאומיות, וחוקים ישימים אחרים במדינה שבה משתמשים בפתרון. המבנה, הארגון והקוד של הפתרון הם סודות מסחריים יקרי ערך ומידע חסוי של הספק. במידה שתעיר לספק הערות כלשהן או תציע לו הצעות כלשהן ביחס לפתרון, אתה מעניק לספק את הזכות ואת הרישיון לשמור ולהשתמש בהערות או הצעות כנ"ל במסגרת השירותים או המוצרים שלנו בהווה או בעתיד, בלא שתקבל כל תמורה נוספת ובלא להזדקק להסכמתך ביחס לשימור או שימוש כנ"ל.

4.2. מחוץ למה שנקבע בהסכם זה, אין ההחזקה, ההתקנה והשימוש שלך בפתרון מעניקים לך זכויות או בעלות כלשהי על זכויות קניין רוחני כלשהן ביחס לפתרון או לתיעוד. כל הזכויות לפתרון ולתיעוד, כולל כל זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות סודות סחר, סימנים מסחריים וזכויות קניין רוחני אחרות כלשהן הקשורים אליהן, שמורות לספק.

5. הגבלות

5.1. אסור לך להעתיק את הפתרון או התיעוד או להשתמש בהם, אלא בהתאם לתנאים המובאים בסעיף 2 של הסכם זה. נאסר עליך, ונאסר עליך להרשות לצד שלישי כלשהו: (1) להשתמש בכל מספר רישיון, שילוב של שם משתמש/סיסמה או בכל קוד או מספר אישור אחר הנמסר על ידי הספק בקשר לכל פתרון על או עבור יותר ממספר המכשירים המפורט על פי התנאים הרלוונטיים, (2) לחשוף מספר רישיון כלשהו, שילוב של שם משתמש/סיסמה או כל קוד את מספר אישור אחר בפני כל צד מלבד הספק או נציגים מורשים של הספק, (3) להוציא מקרים המורשים במפורש על פי החוק, (א) לבצע הנדסה לאחור, לפרק, לבצע דה-קומפילציה, לתרגם, לבנות מחדש, לשנות צורה או לחלץ כל פתרון או כל חלק מהפתרון (כולל בין השאר חתימות רלוונטיות כלשהן של תוכנות זדוניות ורוטינות לאיתור תוכנות זדוניות), או (ב) לשנות, להחליף או לבצע שינוי באופן אחר בכל פתרון (כולל בין השאר חתימות רלוונטיות כלשהן של תוכנות זדוניות ורוטינות לאיתור תוכנות זדוניות), (4) לפרסם, למכור מחדש, להפיץ, לשדר, להעביר, לשלוח, להעביר, להבטיח, להשכיר, לחלוק או להעניק רישיון משנה בנוגע לכל פתרון, (5) פרט למקרים בהם הותר הדבר במפורש בהסכם זה או בתנאים הישימים, להשתמש בפתרון כלשהו כדי לנהל את המתקנים של צד שלישי או להעניק לצד שלישי כלשהו גישה או אפשרות להשתמש בכל פתרון בכל לשכת שירות, שיתוף זמן, שירות מינויים או ספק שירותי אפליקציות או על כל בסיס אחר, (6) להשתמש בפתרון כלשהו כדי לספק או לבנות מוצר או שירות שמתחרה עם הפתרון; (7) להשתמש בפתרון כלשהו באופן שמפר את מדיניות השימוש הקבילה שפרסם הספק; (8) להשתמש או לנסות להשתמש בפתרון כלשהו כדי להעלות, לאחסן או להעביר נתונים, מידע או חומרים כלשהם המפרים את זכויות הקניין הרוחני או זכויות אחרות של צד שלישי; מכילים חומר בלתי חוקי, מזיק, מאיים, פוגעני, משמיץ או פסול מכל בחינה אחרת; או שעלול בדרך אחרת כלשהי לגרום נזק, להשבית או לפגום בפעולת הפתרון; (9) להשיג או לנסות להשיג גישה בלתי מורשית לכל פתרון או לרשת המחוברת אליו, או לחומר המאוחסן או מסופק דרכו, בכל אמצעי, כולל פריצת מחשבים, תרמית או ניסיון לעקוף או להביס חומות אש כלשהן או הגנות טכנולוגיות או הגנות אחרות או אמצעי אבטחה; (10) לבדוק או למדוד לשם השוואה, או לחשוף או לפרסם תוצאות בדיקות או מדידות לשם השוואה עבור פתרון כלשהו ללא הסכמתו של הספק מראש בכתב; או (11) להביס או לעקוף, לנסות להביס או לעקוף, או להרשות או לסייע לצד שלישי כלשהו להביס או לעקוף בקרות על ההתקנה או השימוש בעותקיו של פתרון כלשהו.

5.2. פתרונות מסוימים מעניקים לך או למשתמש אחר הרשאות אדמיניסטרטיביות אשר, בין יתר הדברים, עשויות לאפשר למנהל המערכת לנטר התקנים נוספים ו/או את הסטטוס של פתרונות המוטמעים בהתקנים אחרים, כולל לדוגמה סטטוס מנוי, הודעות והודעות מערכת של הפתרון. הנך מצהיר וערב לכך שתשתמש בהרשאות מנהל המערכת אך ורק עבור ההתקנים והפתרונות בהם אתה מורשה לעשות זאת ולא לאף מטרה אחרת. הנך מצהיר וערב גם כי הנך מורשה לקבל הסכם זה ולהתקין את הפתרון בהתקנים בשם הבעלים והמשתמשים של ההתקנים המנוהלים הללו, וכי הנך מקבל בזאת את ההסכם בשמם.

5.3. ייתכן שפתרונות מסוימים יאפשרו לך לפרסם או לשתף עם אחרים באופן פומבי תוכן שהנפקת או השגת ממקורות אחרים (להלן, "תוכן משתמש"). אתה שומר בידיך את כל זכויות הקניין הרוחני שבהן אתה כבר מחזיק בכפוף לחוק החל לגבי תוכן המשתמש שאתה מפרסם או משתף באמצעות הפתרון, בכפוף לזכויות, לרישיונות ולתנאים הנוספים שבהסכם זה, לרבות כל זכות מרומזת של גורמים אחרים בכל תוכן משתמש שאתה משנה או משתמש בו. אתה מעניק למוכר זכות ורישיון לא בלעדיים, בלתי מוגבלים, בלתי מותנים, בינלאומיים, בלתי חוזרים, תמידיים וללא תמלוגים, לשימוש, להעתקה, להקלטה, להפצה, לשעתוק, לחשיפה, למכירה, למכירה חוזרת, להענקת רישיון משנה (ברמות שונות), לשינוי, להצגה, לביצוע ציבורי, לשידור, לפרסום, לשידור באמצעי התקשורת, לתרגום, ליצירת עבודות נגזרות ולשימוש בכל דרך אחרת בכל או בחלק מתוכן המשתמש שלך (והעבודות הנגזרות ממנו), למטרה היחידה של אספקת הפתרונות לך בכפוף להסכם זה. בכל פעם שאתה מפרסם או משתף תוכן משתמש כלשהו, אתה מצהיר ומתחייב שאתה לפחות הגעת לגיל בגרות במדינה שבה אתה מתעורר, ושאתה ההורה או האפוטרופוס החוקי של כל קטין המואר בתוכן המשתמש או תרם לתוכן משתמש כלשהו שפרסמת או שיתפת, ושביחס לאותו תוכן משתמש: (1) אתה המחבר והבעלים היחידי של הקניין הרוחני ושל זכויות אחרות בתוכן המשתמש, או שיש לך זכות חוקית לפרסם ולשתף אחרים בתוכן המשתמש ומעניק לספק את הזכות להשתמש בזה כמתואר בסעיף זה, כל זה ללא כל מחויבות מצד הספק להשיג הסכמה מכל צד שלישי ובלי ליצור כל מחויבות או חבות מצד הספק; (2) תוכן המשתמש הוא מדויק; (3) תוכן המשתמש אינו, ככל שהדבר נוגע לשימושים והניצול המותרים של הספק המפורטים בהסכם זה, וגם לא יהיה בעתיד משום הפרה של כל זכות קניין רוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו; וכן (4) תוכן המשתמש אינו מהווה הפרה של הסכם זה או גורם פגיעה או נזק לאדם כלשהו.

6. אחריות מוגבלת; התניות פטור והחרגה של חבות

6.1. בכפוף ליתרת סעיף 6 זה, הספק מתחייב בפניך שהפתרון יפעל, או יופעל, במידה רבה בהתאם לתיעוד למשך תקופה בת שלושים (30) יום מהמועד שבו קיבלת לראשונה את הפתרון. על מנת להגיש תביעה על פי האחריות, עליך לפעול בהתאם לתהליך שנקבע על ידי המקור שממנו רכשת את הפתרון. אם הפתרון אינו פועל במידה רבה בהתאם לתיעוד, החבות הכוללת והבלעדית של הספק ושל מפיציו וסוכניו, והתרופה היחידה והבלעדית העומדת לך, יוגבלו, בהתאם לבחירתו של הספק, לאחד מהשנים: (1) החלפה של הפתרון; או (2) החזרת הפתרון על מנת לקבל החזר של דמי הפתרון והחיובים ששילמת עבור הפתרון (להלן, "דמי הפתרון"). אחריות זו חלה אך ורק על הפתרון כפי שהוא סופק במקור, ואינה חלה על עדכונים או פגמים שנגרמו כתוצאה מהשילוב, ההפעלה או השימוש בפתרון יחד עם תוכנה, חומרה או חומרים אחרים שאינם מסופקים על ידי הספק או על ידי התקנים, תוכנה או חומרים נוספים שאינם תואמים לדרישות הספק המוגדרות בתיעוד.

6.2. הספק והמפיצים והסוכנים של הספק אינם אחראים לביצועים או לתוצאות שאפשר שתקבל בעת השימוש בפתרון או תעוד כלשהו. התרופה בסעיף זה קובעת את התרופות היחידות והבלעדיות עבור הפרת האחריות מצד הספק או מפיציו או סוכניו. מחוץ לאחריות המוגבלת הנ"ל, הפתרון מסופק "כמות שהוא" והספק ומפיציו וסוכניו אינם מביעים כל אחריות או תנאים מפורשים או מרומזים, ובמידה המרבית המותרת על פי חוק, מתנערים מכל תנאי ואחריות המרומזים בחוק, בפסיקה, במערכת המשפטי או בתיאוריות אחרות של החוק, כולל, בין השאר, אחריות מרומזת או תנאי אי-הפרה של זכויות צד שלישי, סחירות, איכות נאותה או התאמה למטרה מסויימת כלשהי. הספק אינו מתחייב שהפעלת הפתרונות תתבצע ללא שיבושים או ללא שגיאות, כי הפתרונות יפעלו כשורה בכל מכשיר נתון או בכל תצורה ספציפית של חומרה ו/או תוכנה, או שהפתרונות יספקו הגנה מלאה על שלמות הנתונים הנבחרים, המידע או התוכן השמור או משודר באמצעות האינטרנט.

6.3. בלא לגרוע מן האמור בכל הוראה אחרת מהוראות הסכם זה, כל הפתרונות שניתנו לך ללא דמי פתרון (כולל פתרונות שניתנו כ"חינמיים", "לנסיון" או כפתרונות "בטא") מסופקים "כמות שהם", "יחד עם כל התקלות" ו"בהתאם לזמינות", ללא כל אחריות מכל סוג וללא תמיכה או שירותים אחרים מטעם הספק.

6.4. הספק מתנער מכל חבות ביחס לפתרון, כולל בגין אובדן או חבות שמקורה בנתונים שאבדו או נחשפו כתוצאה מהפתרון. הספק אינו מקבל על עצמו כל אחריות שהנתונים שלך יאוחסנו בצורה בטוחה או מאובטחת. הפתרון עשוי להכניס שינויים בהתקן שלך שעלולים להשפיע באופן שלילי על התפקודיות שלו, כגון מחיקת קבצי מערכת או קבצי אפליקציות שזוהו על ידי הפתרון כנגועים (באופן נכון או בשוגג). אתה מצהיר ומסכים ששינויים כאלה עשויים להתרחש בהתקן שלך כתוצאה מהשימוש שלך בפתרון. הפתרון אינו עמיד בפני תקלות וככזה לא תוכנן לשימוש בסביבות מסוכנות המחייבות ביצועי אל-כשל.

6.5. עד למידה המרבית המותרת על פי חוק, בשום מקרה לא יישאו הספק או כל חברה הנמצאת תחת שליטתו, שולטת בו, או נמצאת בשליטה משותפת עם הספק (להלן, באופן קולקטיבי, "קבוצת הספק") או הסוכנים, המורשים, הנציגים, הספקים, המפיצים, המשווקים, ספקי השירותים האלחוטיים שעל הרשתות שלהם מסופק הפתרון או שותפים עסקיים אחרים, בשום חבות כלפיך או כלפי כל צד שלישי בגין נזקים עקיפים, תוצאתיים, מקריים, עונשיים או מיוחדים כלשהם, בלי קשר לגורם או לתאוריית החבות, או בגין כל נזק (בין שהוא ישיר או עקיף) שנגרם בגלל אובדן עסקים, רווחים או הכנסות, אובדן פרטיות, אובדן השימוש במכשיר כלשהו או בפתרון (כולל, בין השאר, הפתרון עצמו), העלויות של רכישת טובין ושירותים חליפיים או תחליפיים, הפרעות למהלך העסקים, אובדן מידע עסקי או אובדן כספי אחר הנובע מהסכם זה או מהפתרון שסופק לפיו, אפילו אם הספק הוזהר ביחס לאפשרות של נזקים כאלה. אף חבר בקבוצת הספק לא יישא בחבות בגין כל גישה בלתי מורשית, או כל פגם, מחיקה, גניבה, הרס, שינוי, חשיפה בשוגג או איבוד נתונים, מידע או תוכן המשודר, נקלט או מאוחסן בפתרון או בקשר אליו, ללא תלות בסיבה. עד למידה המלאה המותרת על פי חוק, בשום מקרה לא תהיה חבות הספק, חבר כלשהו בקבוצת הספק, או מפיציהם או סוכניהם, בגין נזק כלשהו גבוהה מחמשה דולרים ארה"ב (5.00 דולר ארה"ב) או סכום דמי הפתרון ששילמת עבור הפתרון עבור תקופת המנוי הישימה.

6.6. ההחרגות והמגבלות על חבות הספק, חברי קבוצת הספק, ומפיציהם וסוכניהם שתוארו לעיל, לא מגבילים את חבותם הפוטנציאלית בגין מוות, פציעה אישית או תרמית, מעבר למידה שמותרת על פי החוקים הישימים.

7. פרטיות; עיבוד מידע אישי

7.1. אתה מאשר ומסכים שהפתרון יכול להתקשר אוטומטית עם טכנולוגיית הענן של הספק כדי לתפקד וכדי לשפר את האפקטיביות של הפתרון ושל מוצרים ושירותים נוספים של הספק. כדי לחזור בך מהסכמה זו יהיה עליך להסיר את התקנת הפתרון.

7.2. הספק מעבד מידע ונתונים מסוימים (שעשויים לכלול מידע אישי בר זיהוי ו/או נתונים אישיים) בקשר עם: (1) המשתמש בפתרון ו/או בהתקן כלשהו שמשתמש בפתרון; (2) הפתרון ו/או התקן כלשהו המשתמש בפתרון; בהתאם למדינות הפרטיות של הספק באתר www.avast.com (כאשר הספק היא חברת Avast Software s.r.o), באתר www.avg.com (כאשר הספק היא חברת AVG Netherlands BV) או באתר www.hidemyass.com (כאשר הספק היא חברת Privax Limited).

8. סיום

הסכם זה יסתיים מייד אם תפר התחייבות כלשהי מבין ההתחייבויות הכלולות בו (כולל כל הפרה של ההתחייבויות שלך בסעיפים 2, 5 או 9, שתביא לאובדן כל זכות שאפשר שתהיה לך לקבל עדכונים לפתרון או החזר של דמי הפתרון). הספק שומר לעצמו את הזכות לכל תרופה אחרת הזמינה לו על פי חוק במקרה שהפרתך את ההסכם הנוכחי תשפיע באופן שלילי על הספק או מפיציו או סוכניו. ההגבלות של החבות והתניות הפטור של האחריות והחבות בגין נזקים הכלולים בהסכם זה יישרדו גם לאחר הסיום הסכם זה. שום הוראה הכלולה בהסכם זה לא תחשב כאילו ויתרו עליה, אלא אם נערך ויתור כזה בכתב ובחתימתו של הספק. במקרה שהוראה כלשהי מהוראות הסכם זה תחשב כבלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה, יתרת הסכם זה תישאר במלוא תוקפה וחלותה.

9. זכויותיה המוגבלות של ממשלת ארה"ב

כל הפתרונות זכאים להיחשב כ"פריטים מסחריים" כפי שמונח זה הוגדר ב- 48 C.F.R. 2.101, והם מורכבים מ"תוכנת מחשב מסחרית" ו"תיעוד תוכנת מחשב מסחרית" כפי שמונחים אלה משמשים ב- 48 C.F.R. 12.212. בהתאם ל- 48 C.F.R. 12.212 ו- 48 C.F.R. 227.7202-1 עד 227.7202-4, כל משתמשי הקצה של ממשלת ארה"ב רוכשים פתרונות כאלה ואת התיעוד הקשור אליהם אך ורק עם הזכויות שהוגדרו כאן החלות על לקוחות שאינם ממשלתיים. השימוש בפתרונות כאלה והתיעוד הקשור אלהים מהווה הסכמה מצד הישות הממשלתית שתוכנת המחשב ותיעוד תוכנת המחשב הם מסחריים, ומהווה קבלה של הזכויות והמגבלות הכלולות בהסכם זה.

10. פיקוח על היצוא

עליך לפעול בהתאם לכל חוקי ארה"ב והחוקים הבינלאומיים המפקחים על ייצוא ועל ייצוא חוזר של הפתרונות, כולל תקנות מנהלת הייצוא האמריקאית, וכן הגבלות על משתמש הקצה, שימוש קצה ויעד שפורסמו על ידי ארה"ב ושלטונות נוספים. בלא לגרוע מכלליות האמור לעיל: (1) הנך מצהיר כי אינך מופיע בכל אחת מרשימת האנשים המסורבים, רשימת הלא מאומתים, רשימת ישויות, רשימת לאומים בעלי הגדרה מיוחדת, רשימת מנועים או כל רשימה אחרת שפורסמה על ידי שלטונות ארה"ב, ו-(2) לא תעשה שימוש, לא תייצא או תייצא מחדש את הפתרון לטריטוריות, ליעדים, לחברות או לבני אדם אם הדבר מפר את סנקציות המסחר או האמברגו של ארה"ב ושל האיחוד האירופאי. אתה תשפה, תגן ותפטור מחבות את הספק מצד וכנגד כל טענה, דרישה, תביעה או הליך, וכל הנזקים, החבויות, העלויות וההוצאות שמקורם באי-ציות שלך לסעיף 10 זה.

11. הסכם בוררות מחייבת וכתב ויתור על תביעה ייצוגית

11.1. סעיף 11 זה חל על כל מחלוקת שמקורה בפתרון או שקשורה לפתרון או להסכם זה בו מעורבים אתה וחברה בקבוצת הספק. "מחלוקת" לצורכי סעיף 11 זה, היא כל ריב, תביעה, או אי הסכמה אחרת בלי קשר לגורם המסוים של התביעה(ות) שנטענו (כלומר, היא מקיפה, בין כל שאר עילות התביעה הפוטנציאליות או הבסיסים המשפטיים, תביעות בגין הפרת חוזה, הונאה, והפרת התקנון או התקנות).

11.2. במקרה של מחלוקת, עליך למסור לספק הודעה על מחלוקת, שהיא הצהרה בכתב בנוגע לשם, לכתובת, ולמידע ליצירת קשר של הצד הנותן אותו, העובדות שבבסיס המחלוקת, והפיצוי הנדרש. עליך לשלוח לספק באמצעות הדוא"ל כל הודעה על מחלוקת, אל הכתובת legal@avast.com (תוך ציון הנושא: סעיף 11 הודעה על מחלוקת על פי הסכם רישיון למשתמש קצה.

11.3. הליכים כלשהם לפתרון או לדיון בכל מחלוקת בכל פורום יתבצעו אך ורק על בסיס אינדיבידואלי. אינך מורשה לטעון לשימוע בעניין כל מחלוקת שהיא כתביעה ייצוגית, כתביעה כללית של עורך דין פרטי, או בהליכים אחרים בהם אחד הצדדים פועל או מציע לפעול באופן מיוצג. אף בוררות או הליכים לא ישולבו בבוררות או בהליכים נוספים ללא הסכמה מראש ובכתב מכל הצדדים בנוגע לכל ההליכים הבוררויות המושפעים.

11.4. במידה ואתה והספק לא תפתרו מחלוקת שתתעורר באמצעות משא ומתן לא רשמי, כל מאמץ אחר לפתרון המחלוקת יתבצע באופן בלעדי באמצעות בוררות מחייבת על פי חוק הבוררות הפדרלי של ארצות הברית ("FAA")‏, ‎9 U.S.C. § 1 et seq.‎, פרט למקרים המתוארים להלן, אתה מוותר על זכותך לדיון משפטי (או להשתתפות בדיון משפטי כצד או חבר בתביעה ייצוגית) בנוגע לכל המחלוקות בבית משפט בפני שופט או חבר מושבעים. לחלופין, כל המחלוקות תיפתרנה בתיווכו של בורר ניטרלי, אשר החלטתו תהייה סופית פרט לזכות מוגבלת לערעור בכפוף ל-FAA. כל בית דין בעל זכות שיפוט כלפי הצדדים עשוי לאכוף את החלטת הבורר.

11.5. דרישת הבוררות של סעיף 11 כפופה להחרגות הבאות:

11.5.1. באפשרותך להתדיין בנוגע לכל מחלוקת בבית דין לתביעות קטנות, במדינה או בכל תת-אזור פוליטי אחר שבה אתה מתגורר, אם המחלוקת עומדת בכל הדרישות לשימוע בבית דין לתביעות קטנות. אם תפתח בתביעה בבית דין לתביעות קטנות, אתה אחראי על כל הוצאות ותשלומי המשפט.

11.5.2. כל המחלוקות הקשורות בכל מעילה לכאורה בקניין הרוחני שלך או של הספק תיושבנה בבית המשפט.

11.5.3. אם אתה מתגורר באיחוד האירופי ורכשת את הפתרון מחברת קבוצת ספק הממוקמת באיחוד האירופי, ייתכן שזכותך לטפל במחלוקת באמצעות פלטפורמה אינטרנטית לפתרון מחלוקות מקוון, מיסודה של הנציבות האירופית (להלן, "פלטפורמת ה-ODR"). מטרתה של פלטפורמת ה-ODR היא לעזור לפתור מחוץ לכותלי בית המשפט מחלוקות המתגלעות בין צרכנים וסוחרים הנמצאים באיחוד האירופי, בנושאים הקשורים לרכישה מקוונת של סחורות ושירותים. כדי להגיע לפלטפורמת ה-ODR, לחץ על הקישור הבא: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.6. כל בוררות תתקיים על ידי התאחדות הבוררות האמריקאית (להלן, ה-"AAA") ותהיה כפופה ל"כללי בוררות צרכנים" של AAA אשר נכנסו לתוקף ב-1 בספטמבר 2014, כולל "עלויות הבוררות (כולל דמי ניהול של AAA)" אשר נכנסו לתוקף ב-1 בספטמבר 2014 (ביחד, "הליכים צרכניים"), ותהיה כפופה להוראות הבאות:

11.6.1. ההליכים הצרכניים כרוכים בתשלומים מסוימים, וספציפית, השתת חלק מהם על הצרכן (אתה) ואחרים על העסק (הספק). אם התביעה שלך היא בסך $75,000 ארה"ב או פחות, הספק ישלם את כל אותם התשלומים והעלויות המפורטים, כולל אלו החלים על הצרכן. הספק אינו מסכימה לשאת בעלויות אחרות כלשהן. אם התביעה שלך היא בסכום העולה על $75,000 ארה"ב, התשלומים ייקבעו על פי ההליכים הצרכניים.

11.6.2. להוציא מקרים כאמור להלן, הליכי הצרכן של ה-AAA יחולו על כל מחלוקת בין הצדדים. עם זאת, בהתאם לחוק בוררות הצרכן R-1(e), צד יכול להעלות את היישום ההולם של חוקי בוררות הצרכן לבורר לצורך קבלת החלטה סופית. הסכם זה חל עד לנקודה שבה הוא מתנגש עם הליכי הצרכן. הנך מורשה להתחיל בבוררות אך ורק במחוז או בתת אזור פוליטי דומה בו הנך מתגורר. הליכי הבוררות יתבצעו באמצעות שיחת ועידה. עם זאת, אם ההליכים מתבצעים בהתאם להליכי הצרכן של AAA, תהיה לבורר(ים) סמכות בלעדית לדרוש שימוע פנים אל מול פנים אם אחד הצדדים יבקש זאת.

11.6.3. אתה והספק מסכימים שהשימוש ב-AAA לניהול הבוררות אינו חלק בלתי נפרד מהסכמת הצדדים להביא מחלוקות לבוררות. אם ה-AAA לא יסכים או לא יוכל לנהל בוררות, אתה והספק תנהלו משא ומתן בתום לב על מנת להסכים על בורר יחיד שיפתור את המחלוקת כמצוין בהליכי הצרכן. אם הצדדים אינם מצליחים להסכים על בורר, בית דין בעל סמכות שיפוטית רשאי למנות בורר, שיפעל על פי נהלי הצרכן של AAA.

11.6.4. אם חלק אחד או יותר בסעיף 11 זה יהיו לא חוקיים, לא תקפים או לא ניתנים לאכיפה בנוגע לחלק או לכל חלקי המחלוקת, אזי, ורק בנסיבות אלה, חלקים אלה יופרדו והמחלוקת תיושב בכפוף לכל שאר החלקים של סעיף 11 זה ותנאים אחרים בהסכם זה. אם הפרדה זו תביא לכך שכל או חלקים מסוימים מההליכים במחלוקת יתקיימו בבית משפט, זכות השיפוט הבלעדית לכל הליך משפטי מעיין זה תהיה של בתי המשפט הנמצאים במחוז סנטה קלרה בקליפורניה. למטרת כל הליך משפטי מעין זה בבית דין, הנך מסכים ולא תטען כנגד זכות השיפוט האישית של בתי הדין בקליפורניה כלפיך, ובנוסף תוותר על התנגדות המבוססת על מקום לא מתאים או פורום שאינו מוסכם עליך (forum non conveniens) ולא תבקש העברה למחוז או לאזור שיפוט אחר.

11.7. בלא לגרוע מהפסקאות הנ"ל, אם רכשת פתרון לשימוש שאינו שימוש אישי או ביתי, ינוהלו הליכי הבוררות, כולל תשלום העלויות, בהתאם לכללי הבוררות המסחרית של ה-AAA (להלן, "נהלים מסחריים"). הנהלים המסחריים חלים כהלכה על כל מחלוקת בין הצדדים, ואינך יכול לטעון אחרת בשום הליך. עם זאת, הסכם זה קובע עד לנקודה שבה הוא מתנגש עם הנהלים המסחריים.

12. החוק החל על ההסכם

חוקי מדינת קליפורניה, פרט לכללים הנהוגים בה ביחס לעימות בין חוקים, יחולו על הסכם זה ועל השימוש שלך בפתרון ובתיעוד. חלות אמנת החוזים של האו"ם בנוגע למכירה בינלאומית של טובין מוחרגת בזאת במפורש.

13. כללי

13.1. ההסכם המלא. הסכם זה הוא ההסכם בינך לבין הספק בשלמותו בכל הקשר לשימוש שלך בפתרונות ובתיעוד. הסכם זה מבטל כל תקשורת, הצעות, הצהרות, ערבויות וקביעות קודמות או בו-זמניות בינך לבין הספק ביחס לשימוש שלך בפתרונות ובתיעוד. למרות הנ"ל, שום תנאי מתנאי הסכם זה לא יגביל זכות כלשהי שעשויה להיות לך על פי החוקים הקיימים להגנת הצרכן או חוקים רלוונטיים אחרים, במחוז השיפוט שלך, שלא ניתן לוותר עליהם באמצעות חוזה. יש לפרש הסכם זה, את התנאים הרלוונטיים ואת התיעוד, במידה הרבה ביותר המעשית האפשרית, כך שהם יובנו כתואמים זה לזה, אך במקרה של אי-התאמה בינייהם, התעדוף יהיה על פי הסדר הבא: (1) התנאים הישימים; (2) הסכם זה; ו-(3) התיעוד.

13.2. הודעה. הספק רשאי, בכל עת, לספק לך הודעה בדואר אלקטרוני, בחלון מוקפץ, בתיבת דו שיח או בכל אמצעי אחר, גם אם במקרים מסוימים ייתכן שלא תקבל את ההודעה אלא ועד שתפעיל את הפתרון. כל הודעה מעין זו תיחשב כאילו נמסרה בתאריך בו הפך אותה הספק לזמינה בפעם הראשונה באמצעות פתרון, בין אם קיבלת אותה בפועל ובין אם לאו.

13.3. בחירת החוק. המבנה, התוקף והביצוע של הסכם זה וכל המחויבויות הלא חוזיות הנובעות או קשורות בו יהיו כפופים לחוקי מדינת קליפורניה, ארה"ב, פרט לעקרונותיה ביחס לסתירה בין חוקים.

13.4. פרשנות. הכותרות שבהסכם זה לא ישפיעו על פירושו. הניסוח על פי מין כלשהו כולל פנייה לכל המינים. היחיד כולל את הרבים ולהפך. במידה ומוגדרת מילה או ביטוי, ההטיות הדקדוקיות האחרות שלהם יקבלו את המשמעות המתאימה.

13.5. יכולת הפרדה. במקרה שתנאי מתנאי הסכם זה ייחשב לבלתי חוקי, חסר תוקף או בלתי אכיף בהתאם לכל חוק או תקנה רלוונטיים, כל שאר התנאים שבהסכם זה יישארו במלוא תוקפם ותקפותם.

13.6. אי אפשרות. הספק לא יישא בחבות בגין תקלה או עיכוב בביצועים, שמקורן בחלקן או במלואן בתקלה של שירותי תשתית (כולל חשמל), תקלה באינטרנט, תקלה בתקשורת או בשירותי טכנולוגיית מידע, תקלה בציוד תקשורת או טכנולוגיית מידע, שביתות או הפרעות אחרות בעבודה (כולל, ללא הגבלה, שביתה או שיבוש תעסוקתי אחר הנוגע למי מחברות קבוצת הספק או סוכניה, מורשיה, נציגה, ספקיה, מפיציה, מוכריה ושותפים עסקיים אחרים), מלחמה או מעשה טרור, התקפות מניעת שירות או התקפות אחרות הקשורות לטכנולוגית מידע או הפרות הנוגעות לספק, לכל חברה בקבוצת הספק או לספקיהם, שטפונות, חבלה, דליקה, אסונות טבע אחרים או פגיעות כוח עליון, או כל סיבה אחרת שאינה בשליטתו הסבירה של הספק.

13.7. כתב ויתור. אי הצלחתו של מי מהצדדים להקפיד על ביצוע קפדני של כל אחד מהתנאים, ההתניות וההוראות של הסכם זה לא יהווה ויתור או נטישה של ציות להסכם בעתיד, והתנאים וההוראות שבהסכם זה יישארו במלוא תוקפם וחלותם. שום ויתור על תנאי מתנאי הסכם זה, על ידי מי מהצדדים, לא יחול לשום מטרה שהיא, אלא אם ויתור זה ניתן בכתב ונחתם על ידי הצד האמור. הוויתור של כל צד על הפרה או על תנאי בהסכם זה על ידי הצד השני לא יהווה ויתור מתמשך להפרה מעין זו או לוויתור על הפרות נוספות הקשורות לאותם התנאים או לתנאים נוספים בהסכם זה.

13.8. המחאה. אינך רשאי להמחות את זכויותיך או את התחייבויותיך בכפוף להסכם זה מבלי לקבל לכך אישור מראש ובכתב מאת הספק. הספק רשאי להמחות הסכם זה בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיהיה עליו לקבל ממסך אישור לכך מראש ובכתב.

13.9. הבנה. הסכם זה לא יהא כפוף לאמנת החוזרים של האו"ם בנוגע למכירה בינלאומית של טובין, כאשר היישום מוחרג במפורש. במידה ותהיה אי בהירות או שתתעורר שאלת כוונות או פירוש, בכל הליך משפטי או אחר, תנאי הסכם זה יפורשו כאילו נוסחו במשותף על ידי הצדדים, ולא תנבע כל הנחה או נטל הוכחה לטובת או לרעת כל צד כתוצאה מהחיבור של כל תנאי בהסכם זה.

13.10. אין מוטבי צד שלישי. הסכם זה נועד באופן בלעדי לטובתך ולטובת הספק והחברות האחרות הכלולות בקבוצת הספק, והסוכנים, המורשים, הנציגים הספקים, המפיצים המוכרים והשותפים העסקיים האחרים שלהם. שום אדם או צד להסכם זה אינו רשאי להעלות עילה לתביעה בהתאם להסכם זה עבור מוטב צד שלישי.

13.11. שפה. הסכם זה הוכן במקור בשפה האנגלית. למרות שהספק רשאי לספק גרסת תרגום אחת או יותר של הסכם זה לנוחיותך, גרסת השפה האנגלית תהיה הקובעת במקרה של סתירה או חוסר פער.

13.12. חיבור לאינטרנט. פתרונות מסוימים עשויים לחייב חיבור פעיל ויציב לאינטרנט לצורך תפקודם. משום כך, באחריותך לוודא כי יש ברשותך חיבור פעיל ויציב לאינטרנט בכל עת.

13.13. שמות המוצרים. הספק שומר לעצמו את הזכות לשנות מעת לעת את שמות הפתרונות אותם הוא מציע על פי שיקול דעתו הבלעדי.

13.14. פרטי קשר. ניתן ליצור קשר עם הספק בדרכים הבאות:

13.14.1. ביחס ל-CloudCare או Managed Workplace, בהתאם להוראות המפורסמות בכתובת www.avg.com/support; וכן

13.14.2. אם יש לך שאלות כלשהן לגבי הסכם זה או שאתה מעוניין לבקש מידע כלשהו מהספק, אנא כתוב אלAvast Software s.r.o., Pikrtova 1737/1a, Prague 4, Postal Code 140 00, Czech Republic, דוא"ל: support@avast.com, טלפון: +420 274 005 777 או בקר בדף התמיכה שלנו ב-www.avast.com/support.

14. תנאים מיוחדים

התנאים המיוחדים הבאים חלים על פתרונות מסוימים. במידה ותתעורר סתירה בין התנאים המיוחדים הללו לבין שארית ההסכם, יקבלו התנאים המיוחדים הללו עדיפות ביחס לפתרונות הישימים.

14.1. תוכנה, שירותי ומוצרים אחרים של צד שלישי

כמה פתרונות מציעים לך הזדמנות לרכוש תוכנה, שירותים ומוצרים אחרים המסופקים על ידי צד שלישי. אתה מודה בכך שהצד השלישי הרלוונטי הוא האחראי היחיד להיצעים שלו ושהספק אינו מצהיר שום הצהרות ואינו מספק כל אחריות ביחס להיצעים אלה ואין הוא מקבל על עצמו כל חבות היחס אליהם, ואם תרכוש היצעים אלה של צד שלישי או תשתמש בהם, יחולו על היצעים אלה ועל השימוש בהם הסכמי רישיון, תנאי שימוש, מדיניות פרטיות ו/או תנאים והתניות אחרים על פי דרישת הצד השלישי.

14.2. ניקוי הדפדפן

כאשר אתה מתקין ומשתמש בתוסף ניקוי הדפדפן (להלן, "BCU"), אתה מאשר ל-BCU להחליף את הגדרות הדפדפן הקיימות שלך בהגדרות הדפדפן החדשות.

14.3. אפליקציות בהתקנים ניידים

סעיף 14.3 זה חל על פתרונות שמיועדים לשימוש בהתקנים ניידים.

14.3.1. עבור פתרונות שהורדת משירותGoogle Play (http://play.google.com), משמש הרישיון שמעניק הסכם זה במקום כל זכות להשתמש בפתרון שהיתה מוענקת במקרה אחר על ידי תנאי ברירת המחדל עבור אפליקציות שמורידים מחנות Google Play.

14.3.2. התנאים הבאים חלים על פתרונות שהורדו מ-Apple App Store:

(א) הרישיונות המוענקים על פי הסכם זה מוגבלים לרישיון בלתי ניתן להעברה לשימוש בפתרון בכל התקן iPhone, iPod Touch או התקן אחר מתוצרת Apple הנמצא בבעלותך או בשליטתך וכמותר בכללי השימוש המוגדרים בתנאי השירות של Apple App Stores, הזמינים בכתובת http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html או באמצעות האתרים והאמצעים האחרים שחברת Apple העמידה לרשותך.

(ב) הסכם זה סוכם אך ורק בין הצדדים, ולא עם חברת Apple. הספק, ולא Apple, הוא האחראי היחיד על הפתרונות והתוכן האמורים.

(ג) ל-Apple אין כל מחויבות שהיא לספק שירותי תחזוקה ותמיכה כלשהם ביחס לפתרון.

(ד) אם הפתרון אינו תואם לכל אחריות ישימה, תוכל ליידע את Apple, ו-Apple תספק לך החזר בגין מחיר הרכישה עבור הפתרון. עד למידה המרבית המותרת בחוק הישים, Apple לא תישא בכל מחויבות לאחריות כשלהי בנוגע לפתרון, וכמוסכם ביניכם, הספק ו-Apple, כל תביעה, הפסד, חבות, נזקים, עלויות או הוצאות הקשורות לכל תקלה בתאימות לכל אחריות יהיו באחריותו הבלעדית של הספק.

(ה) הספק, ולא Apple, אחראי לטיפול בתביעות כלשהן מצידך או מצד כל צד שלישי הקשורה לפתרון או לבעלות ו/או השימוש שלך באותו פתרון, כולל, בין השאר: (1) תביעות על חבות המוצר; (2) כל תביעה בדבר אי יכולתו של הפתרון לעמוד בדרישות החוק או הרגולציה; וכן (3) תביעות הנובעות מהחוקים להגנת הצרכן או מחקיקה דומה.

(ו) במידה וצד שלישי כלשהו טוען כי הפתרון או ההחזקה והשימוש בפתרון זה על ידך מפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי זה, הספק ולא Apple יהיה האחראי הבלעדי על החקירה, ההגנה, ההסדר והפתרון של כל תביעה מעין זו בגין הפרת קניין רוחני.

(ז) עליך לציית לתנאים ישימים כלשהם של צד שלישי בעת השימוש בפתרון. כך למשל, עבור פתרון VOIP, אסור לך להפר את הסכם שירות הנתונים האלחוטיים בעת השימוש בפתרון.

(ח) Apple וחברות הבת של Apple הן מוטבי צד שלישי בהסכם זה, ובקבלת התנאים וההתניות של הסכם זה מצדך, Apple תהיה זכאית (ותחשב כאילו קיבלה את הזכות) לאכוף הסכם זה נגדך כמוטב צד שלישי.

14.3.3. עבור פתרונות שהורדו מ-Amazon Appstore, רשאית Amazon לקבוע תנאי לקוח מסוימים לשימוש ב-Amazon Appstore כ"תנאי ברירת מחדל להסכם רישיון למשתמש קצה". תנאי ברירת מחדל אלה להסכם רישיון למשתמש קצה יחולו על השימוש שתעשה בפתרונות שתרכוש באמצעות Amazon Appstore. תנאי ברירת מחדל להסכם רישיון למשתמש קצה יפרטו, בין השאר, שהספק הוא מעניק הרישיון של הפתרון ו-Amazon אינה צד להסכם זה. אם קיימים ניגודי עניינים כלשהם בין תנאי ברירת מחדל ל-EULA לבין הסכם זה, אזי לצורך ניגוד העניינים הזה יגברו תנאי ברירת מחדל להסכם רישיון למשתמש קצה. אין לחברת Amazon כל אחריות או חבות בקשר לתאימות או חוסר תאימות מצד הספק או מצדך בנוגע לתנאי ברירת מחדל להסכם רישיון למשתמש קצה.

14.4. WiFi Finder

WiFi Finder מאפשר למשתמשים בו לסייע לאחרים להשיג גישה לאינטרנט באמצעות שיתוף נתונים על אודות רשתות WiFi. אם תבחר לשתף את הנתונים שלך על אודות רשתות ה-WiFi שלך עם משתמשים אחרים, תהיה האחראי הבלעדי להבטיח שאינך מפר שום זכויות צד שלישי הקשורות לרשתות WiFi כאלה. הספק בשום אופן אינו מקבל על עצמו אחריות לציות שלך לתנאים ולהתניות הישימים על השימוש ברשתות כלשהן שאת נתוניהן שיתפת.

14.5. CloudCare ו- Managed Workplace. סעיף 14.5 זה חל בה במידה שהתנאים הישימים מסמיכים אותך להשתמש ב-CloudCare או Managed Workplace באספקת שירותי MSP לגורמי צד שלישי.

14.5.1. כפי שהוא משמש בסעיף זה 14.5:

(א) "שירות עסקי של AVG‏" משמעו שירותי HD ו/או שירותי NOC לפי ההקשר.

(ב) "לקוח" משמעו צד שלישי שלו אתה מספק, או רוצה לספק, שירותי MSP.

(ג) "שירותי HD‏" משמעם שירותי התמיכה שהספק או צד שלישי מטעמו מספקים לך לתועלת לקוח אחד או יותר, בכל אחד מהמקרים כפי שמתואר בפורטל של הספק, והספק עשוי לשנות תיאור זה מעת לעת.

(ד) "שירותי MSP" משמעם השירות המנוהל שאתה מספק ללקוחות שלך תוך שימוש בפתרונות (כולל השירותים העסקיים הישימים של AVG).

(ה) "שירותי NOC‏" משמעם שירותי ניטור וניהול של התקנים מרחוק שהספק או צד שלישי מטעמו מספק לך לטובת לקוח אחד או יותר, בכל אחד מהמקרים כפי שמתואר בתיעוד, כפי שעשוי הספק לשנותו מעת לעת.

(ו) "הסכם שירות" משמעו הסכם בינך לבין לקוח, אשר, בין היתר, מתאר באופן ברור את השירותים שהסכמת לספק ללקוח.

14.5.2. הספק, בכפוף להוראות הסכם זה, מעניק לך רישיון מוגבל, לא בלעדי ובלתי ניתן להעברה (ללא זכויות להענקת מנויי משנה) במהלך תקופת המנוי, להשתמש בפתרונות הרלוונטיים (כולל השירותים העסקיים של AVG כאשר אלה ישימים) כדי לספק שירותי MSP ללקוחות שלך.

14.5.3. הספק, בכפוף לתנאים וההתניות של הסכם זה, יספק לך פתרונות (לרבות השירותים העסקיים של AVG כאשר אלה ישימים) לטובת לקוחותיך.

14.5.4. אתה, בכפוף לתנאים ולהתניות של הסכם זה:

(א) תדרוש ש: (1) כל לקוח (כולל אתה עצמך, ככל שהדבר ישים) שמקבל פתרון יחתום או יחייב את עצמו באופן אחר לגירסה של הסכם זה שתהיה עדכנית אז; ו-(2) כל לקוח שהסכמת לספק לו פתרונות יחתום או יחייב את עצמו באופן אחר להסכם שירות. מבלי להגביל את האמור לעיל, אתה רשאי לאשר את הסכם הרישיון למשתמש קצה בשם הלקוח רק במידה שהלקוח הסמיך אותך באופן מפורש לעשות זאת בהסכם השירות או בצורה אחרת. הסכם השירות: (1) יכיל התניות שמגינות על האינטרסים של הספק לפחות כמו הסכם זה; ו-(2) יסמיך במפורש אותך ואת הספק לשכפל, להעביר, לאחסן ולעבד את הנתונים והמידע של הלקוח במהלך ביצוע שירותים.

(ב) בין הספק לבינך, להיות אחראי באופן בלעדי: (1) לביצוע ההתחייבויות שלך על פי הסכם השירות, (2) להבטיח שאתה וכל הלקוחות מצייתים לכל החוקים הישימים הקשורים לניטור עובדים וגורמי צד שלישי אחרים וההתקנים המיוחסים להם, (3) לביצוע המשימות וההתחייבויות שהוטלו עליך ועל הלקוחות על פי ההסכם, התנאים הישימים והתיעוד; ו-(4) עם התפוגה או הסיום של הסכם השירות הרלוונטי, לסיים את מתן השירות ולסלק או לגרום ללקוח לסלק כל פתרון מכל התקן שבו הוא מותקן.

14.6. תוכנית ביטוח. סעיף 14.6 מתייחס לתוכניות ביטוח. 

14.6.1. המשמעות של "תוכנית ביטוח" היא שירות לפיו נציג טכני של הספק ("הנציג"), בתמורה לדמי מינוי נפרדים, יסייע לך לסלק וירוסים או תוכנות זדוניות אחרות שפוגעות בהתקן המוגן שלך במהלך תקופת המינוי. תוכניות ביטוח נמכרות יחד עם פתרונות אנטי-וירוס מסוימים של הספק, או פתרונות אבטחה אחרים (שכל אחד מהם ייקרא להלן, "פתרון אבטחה"), ומשלימות את ההגנות שמציע פתרון האבטחה.

14.6.2. אם תבקש סיוע מהספק על פי תוכנית הביטוח, ואם אתה וההתקן שלך זכאים לסיוע על פי סעיף 14.6.3, הספק יעשה מאמצים סבירים מבחינה מסחרית כדי לסייע לך להסיר את הווירוסים או את התוכנה הזדונית האחרת הפוגעת בהתקן שלך. אתה מצהיר, מקבל ומסכים בזאת שאפשר שלא יהיה די במאמציו של הספק להסיר וירוסים מסוימים או תוכנות זדוניות אחרות מההתקן שלך, ושהספק, עשוי, במהלך מתן השירות, לשנות, למחוק או להשחית נתונים בהתקן שלך, לשנות את הגדרות ההתקן, או להפריע באופן אחר לפעולה התקינה של ההתקן שלך.

14.6.3. תוכנית הביטוח מכסה: (1) רק את ההתקן שעבורו רכשת את פתרון האבטחה הרלוונטי, ולא ניתן להעבירה להתקן אחר; ו-(2) רק וירוסים ותוכנות זדוניות אחרות שפוגעות בהתקן במהלך תקופת המנוי, אחרי שהורדת והתקנת את פתרון האבטחה בהתקן, ובזמן שפתרון האבטחה פעל עם הגדרות מעודכנות של תוכנות זדוניות. הספק ראשי להפסיק את תוכנית הביטוח ללא הודעה מראש - במידה והוא יגיע למסקנה, על פי שיקול דעתו הבלעדי, שביקשת או קיבלת שירות במסגרת תוכנית הביטוח עבור התקן שאינו מכוסה על ידי תוכנית הביטוח, שהעברת או ניסית להעביר את תוכנית הביטוח לאדם אחר או ישות אחרת, או הפרת באופן אחר כלשהו את תנאי תוכנית הביטוח. 

14.6.4. כאשר הספק יספק לך את הסיוע במסגרת תוכנית הביטוח, הוא עשוי להזדקק לגישה מרחוק להתקן שלך, ו/או לבקש ממך להתקין תוכנת סיוע (כפי שהיא מוגדרת להלן), ובמקרה כזה אתה מאשר ומסכים שסעיף 14.8 חל. אם אין ביכולתך להוריד ולהתקין את תוכנת הסיוע להתקן, או שלא תעשה זאת, או שלא יהיה ביכולתך לפעול בהתאם להוראות אחרות של הספק או של הנציג, או במידה והספק יקבע שההתקן שלך אינו זכאי לתמיכה במסגרת תוכנית הביטוח, הספק לא יספק את השירות במסגרת תוכנית הביטוח. הספק רשאי (אך אינו מחויב) להפנות אותך לשירות שבמסגרתו הספק או קבלן משנה שלו, יספק את הסיוע תמורת תשלום.

14.7. תמיכת פרימיום טכנית. סעיף זה, 14.7, חל על Avast Total Care, על AVG Premium Tech Support, על AVG Go ועל שירותים נוספים של תמיכה טכנית (שכל אחד מהם ייקרא להלן, "תמיכת פרימיום טכנית") שהספק מוכר בנפרד מפתרונות התוכנה שלו, ושבאמצעותם הספק יכול לעזור לך להתקין, להגדיר או לאבחן כל אחד ממגוון מוצרי תוכנה ו/או ציוד או מערכות, כולל מחשב, מחשב Mac, טאבלט, טלפון נייד או כל מכשיר חישוב אישי אחר, נתב אלחוטי, מודם כבלים או נתב אחר, מדפסת, מצלמה דיגיטלית, קונסולת משחקים, נגן מדיה, טלוויזיה חכמה, נגן DVD/Blu-Ray. 

14.7.1. הנציג, בעת מתן תמיכת פרימיום טכנית, יעשה מאמצים סבירים מבחינה מסחרית כדי לעזור לפתור את הבעיות שיש אצלך, אבל בגלל מגוון הטכנולוגיות הזמינות בשוק ומורכבותן, ייתכן שהנציג לא יוכל לפתור את הבעיות. בעיות אלה עשויות לכלול, למשל, בעיות הנובעות משגיאות תוכנה או חומרה שעדיין לא נפתרו על ידי היצרן, או בעיות הקשורות לתצורה של ציוד שאינה מאפשרת לנציג או מקשה עליו במידה בלתי סבירה לאבחן את הבעיה כראוי ולפתור אותה. משום כך אתה מאשר ומסכים בזאת שאפשר שלא יהיה די במאמציו של הספק לפתור את הבעיות שתמצא או שבעיות אלה לא ייפתרו במהירות.

14.7.2. כאשר הנציג יספק לך תמיכת פרימיום טכנית, הוא עשוי להזדקק לגישה מרחוק להתקן שלך, ו/או לבקש ממך להתקין תוכנת סיוע , ובמקרה כזה אתה מאשר ומסכים שסעיף 14.8 חל. אם אין ביכולתך להוריד ולהתקין את תוכנת הסיוע להתקן, או שלא תעשה זאת, או שלא יהיה ביכולתך לפעול בהתאם להוראות אחרות של הספק או של הנציג, או במידה והספק יקבע שההתקן שלך אינו זכאי לתמיכה במסגרת המינוי לתמיכת פרימיום טכנית, הספק לא יספק תמיכת פרימיום טכנית.

14.8. גישה מרחוק; תוכנת סיוע

14.8.1. גישה מרחוק. ייתכן שהספק או הנציג, בעת אספקת שירותים במסגרת תוכנית הביטוח, כחלק מתמיכת פרימיום טכנית או בקשר לשירותים אחרים, יצטרך להתחבר מרחוק אל, או להשתלט על, הציוד שלך כדי לפתור את הבעיות שיש אצלך. לגבי אירוע ההתחברות מרחוק:

(א) ייתכן שהנציג יצטרך להריץ סקריפטים שונים בציוד, לבצע שינויים בתצורה, להתקין ולהסיר התקנות של תוכנה, ולבצע שינויים נוספים בציוד ו/או בהגדרות התוכנה של ציוד כנ"ל, כנדרש כדי לפתור את הבעיות. אתה מבין שהנציג עשוי, אך אינו מחויב, להתקין ולהסיר כלי תוכנה שונים, קנייניים או של צד שלישי, במקרה שהנציג חושב שיש צורך בכך כדי לסייע לך בפתרון הבעיות שיש אצלך. רכיבים של תוכנה כנ"ל מוגנים על פי חוק, כולל זכויות יוצרים.

(ב) אתה מאשר ומסכים שמתן אישור לנציג להתחבר מרחוק, אתה מעניק לספק (ולשותפים וקבלנים הפועלים בשם הספק) גישה מלאה או חלקית לציוד, לתוכנה ולרשת שלך (בהתאם לתצורת הציוד, התוכנה והרשת אצלך), ומאשר לספק לבצע שינויים כמתואר לעיל או שינויים אחרים בהתאם לשיקול הדעת של הנציג בעת מסירת הפתרון. אתה מאשר ומסכים שהנציג, או אתה כשתפעל על פי הוראות הנציג, רשאי לשנות, למחוק או להשחית תוכנה או נתונים בציוד שלך, לשנות הגדרות של ציוד, תוכנה או רשת, או להפריע באופן אחר לפעולה התקינה של הציוד, התוכנה או הרשת.

(ג) אתה מאשר ומסכים שעשויה להיות לנציג גישה לכל מידע שהוא השמור בהתקן שלך. הנציגים הודרכו לא לגשת למידע שאינו מידע שדרוש בהחלט לצורך פתרון הבעיות שבגינן ביקשת את תמיכת הנציג. עם זאת עליך לשהות מול מסך ההתקן ולהשגיח על פעולות הנציג בזמן שהוא או היא מספקים את הפתרון בהתקן. בכל עת תוכל להפסיק את ההתחברות לצורך התמיכה בזמן אמת, על ידי פנייה לנציג או על ידי ניתוק החיבור מרחוק.

14.8.2. תוכנת סיוע

(א) הספק או הנציג, כתנאי למתן שירותים במסגרת תוכנית ביטוח, תמיכת פרימיום טכנית או שירותים אחרים, עשויים להורות לך להוריד ולהתקין במכשיר תוכנה (להלן, "תוכנת הסיוע") המאפשרת לנציג להתחבר מרחוק להתקן, לאסוף מידע על ההתקן ופעולותיו, לאבחן ולפתור את הבעיה, ולשנות הגדרות התקן. ייתכן שתתבקש לבצע הוראות נוספות שיימסרו לך על ידי הספק או הנציג. 

(ב) אם אתה או הנציג מתקינים תוכנת סיוע בהתקן, תוכנת סיוע זו:

(1) עשויה לדרוש הפעלה על ידיך בהתקן. אם לא תשלים את תהליך ההפעלה תוך פרק הזמן המבוקש על ידי הנציג או על ידי תוכנת הסיוע, ייתכן שתוכנית הסיוע תפסיק לעבוד עד שההפעלה תושלם. 

(2) עשויה להתקשר עם השרתים של הספק (או של שותף או קבלן מטעמו) באופן סדיר כדי (א) לבדוק שאתה מקבל את כל השירותים והתוכנות שאתה זכאי לקבל במסגרת הפתרון, (ב) לאפשר לך להתחיל במהירות צ'אט עם נציג במסגרת הפתרון, או (ג) לתת לך גישה לכלי עזרה עצמית מסוימים במסגרת הפתרון.

(3) עשויה לרוץ בהתקן שלך באופן קבוע כברירת מחדל, ולבצע ברקע משימות שונות העוזרות לשמור על ההתקן במצב עבודה. במהלך הריצה היא עשויה לאסוף נתונים שונים על ההתקן, כולל המפרט הטכני שלו, מידע על מערכת ההפעלה שלו, תוכנות, עדכונים ושדרוגים שהורדו אליו ו/או הותקנו בו, הזמינות והסטטוס של תוכנת האבטחה, הגיבויים וחומות האש שלך, מזהים ייחודיים שונים, הודעות שגיאה של המערכת ושל תוכנות, סטטוס חיבורי הרשת, ציוד היקפי מחובר והתקנים מחוברים אחרים, ומידע ונתונים דומים. מידע זה עוזר לספק למנוע בעיות נפוצות רבות שאולי יש אצלך, וגם לזהות במהירות בעיות שבגינן ביקשת את תמיכת הספק.

סגירה

כמעט סיימת!

להשלמת ההתקנה יש ללחוץ למטה על הקובץ שהורדת ולפעול לפי ההוראות.

התחל הורדה...
שים לב: אם ההורדה לא התחילה באופן אוטומטי, לחץ כאן.
לחץ על הקובץ הזה ותתחיל להתקין את Avast.