אנחנו תומכים בדפדפנים, לא בדינוזאורים. אם ברצונך לראות את תוכן הדף הזה כמו שצריך, עדכן את הדפדפן.

הסכם רישיון למשתמש קצה

גרסא 1.8 (שונתה ב-25 במאי, 2018)

הסכם רישיון למשתמשי קצה

אנא קרא בזהירות את תנאי הסכם רישיון זה למשתמשי קצה (להלן, "ההסכם") לפני שתשתמש בפתרון (כפי שמוגדר להלן). חוזה זה מחייב מבחינה משפטית. בהסכמה באופן אלקטרוני, או בהתקנת הפתרון או שימוש בפתרון, אתה מקבל עליך את כל התנאים להסכם זה בשם עצמך וכל ישות או אדם שתייצג או מי שאתה רוכש את הפתרון עבור ההתקן שלו (להלן, באופן קולקטיבי “אתה“). אם אינך מסכים לתנאים של הסכם זה, אל תמשיך בתהליך ההתקנה, אל תשתמש בפתרון ומחק או השמד את כל העותקים של הפתרון הנמצאים ברשותך או בשליטתך.

הסכם זה מתייחס לשימוש שלך בתוכנה או בשירותים מסוימים, כולל עדכונים (שכל אחד מהם ייקרא להלן "פתרון") אשר בקשר אליהם אתה מקבל הסכם זה, ולכל תיעוד קשור. בהסכם זה, “ספק“ פירושו הישות המזוהה כאן כמספקת לך את הפתרון; “תיעוד“ פירושו כל מדריכי המשתמש וההנחיות המסופקות יחד עם הפתרון; ו“התנאים החלים“ פירושם באופן קולקטיבי תקופת המינוי יחד עם סוגי המכשירים, מספר המכשירים המותר, כללי עסקה אחרים, תנאים ומסמכים שקיבלת כאשר רכשת את הפתרון (כולל כל תנאי מכירה), וכל הסכם הפצה, הסכם מכירה מחדש, הסכם שותפות או הסכם אחר בינך ובין הספק או חבר אחר בקבוצת הספק, כמו גם ההגבלות האחרות המתוארות בסעיף 2 ותיעוד.

לתשומת לבך, להסכם זה שני חלקים. סעיפים 1 עד 12 בהסכם זה חלים על כל הפתרונות, כולל אלו המצוינים להלן. בסעיף 13 מפורטים תנאים נוספים הנוגעים לפתרונות ספציפיים או קטגוריות של פתרונות, כולל תוכנה, שירותים ומוצרים אחרים של צד שלישי (סעיף 13.1); רישיונות ספק שירות מנוהלים (סעיף 13.2); ניקוי הדפדפן (סעיף 13.3); מאתר רשתות אלחוטיות (סעיף 13.4); Avast Family Shield (סעיף 13.5); יישומים למכשירים ניידים (סעיף 13.6); מהדורה לטכנאי (סעיף 13.7); תוכנית בטיחות (סעיף 13.8); תמיכת פרימיום טכנית (סעיף 13.9); גישה מרחוק; תוכנה מסייעת (סעיף 13.10); Avast Driver Updater (סעיף 13.11), CloudCare SWG או CloudCare UTM (סעיף 13.12), שירותי HideMyAss! מסוימים (סעיף 13.13), ופתרונות רשת פרטית וירטואלית (VPN) של הספק (סעיף 13.14). הסכם זה מבטל ובא במקום כל הסכם אחר שעליו חתמת בעבר ביחס לגרסה קודמת של הפתרון.

הספק עשוי לתקן הסכם זה בכל עת באמצעות הודעה אשר תינתן לך בכפוף להסכם זה, והמשך השימוש שלך בכל פתרון המושפע מהשינוי, בכל זמן לפחות 30 יום לאחר תאריך ההודעה יהווה קבלה מצדך של התיקון להסכם זה. הספק עשוי לדרוש ממך לקבל את ההסכם המתוקן כדי להמשיך להשתמש בכל פתרון שרכשת בעבר ומושפע מהשינוי. אם תסרב לקבל את ההסכם המתוקן, הספק יוכל להפסיק את השימוש שלך בכל פתרון המושפע מהשינוי, ובמקרה כזה תוכל לקבל החזר של החלק היחסי בדמי המינוי ששולם תמורת תקופת המינוי שלא נוצלה, לפי ההוראות כאן.

1. רישיון

הספק מעניק לך רישיון לא-בלעדי להשתמש בפתרון ובתיעוד למשך התקופה המוסכמת כפי שזו צוינה בתנאים הרלוונטיים, כולל כל הארכה או חידוש של התקופה המוסכמת (להלן, "תקופת המינוי"), בתנאי שאתה מסכים לתנאים של הסכם זה.

2. שימוש מותר בפתרון

2.1. מותר לך להשתמש בפתרון בהתקנים הבאים, או להשתמש בפתרון כדי לתמוך בהם, עד למספר המסוכם (להלן, "מספר ההתקנים המותר") של טלפונים ניידים, סמארטפונים, טאבלטים, התקני רשת ניידים, התקנים ניידים אחרים (שכל אחד מהם ייקרא להלן "התקן נייד"), מחשבים אישיים, התקנים המחוברים לאינטרנט, או כל התקן אחר התואם לפתרון (שכל אחד מהם, כולל כל התקן נייד, ייקרא להלן "התקן") כפי שמפורט בתנאים הרלוונטיים באופן בלעדי:

2.1.1. במקרה של פתרונות שהספק מייעד לשימוש תאגידי, מסחרי או עסקי (שכל אחד מהם ייקרא להלן "פתרון עסקי"), שלך או של שותפיך העסקיים (הגורמים השולטים עליך, הגורמים שאתה שולט בהם, או הגורמים הנמצאים איתך בשליטה משותפת), למטרות עסקיות פנימיות. במקרה של שימוש כזה בפתרון עסקי מצד שותפך העסקי, אתה אחראי לכך ששותפך העסקי יציית להוראות הסכם זה, והפרה מצד שותפך העסקי תיחשב להפרה מצידך. כל ההתחייבויות של הספק על פי הסכם זה יהיו אך ורק כלפיך ולא כלפי שותפיך העסקיים המשתמשים בפתרון העסקי על פי תנאי הסכם זה.

2.1.2. במקרה של כל פתרון אחר (כל אחד מהם, “פתרון צרכני“), על ידי אדם טבעי, או חברים במשק הבית שלו למטרות אישיות, לא מסחריות. למען הסר ספק, לא מסופק כל פתרון צרכני או ניתן רישיון לשימוש בו מצד כל: (i) אדם טבעי למטרות מסחריות; או (ii) עסק, חברה, ישות ממשלתית, ארגון לא-ממשלתי או ישות אחרת שאינה למטרת רווח, או מוסד חינוכי.

2.2. אתה רשאי ליצור עותק גיבוי אחד של הפתרון.

2.3. בתנאי שתצורת הפתרון הוגדרה לשימוש ברשת, אתה רשאי להשתמש בפתרון בשרת קבצים אחד או יותר או במכונה וירטואלית אחת או יותר ברשת מקומית אחת לטובת אחת (ולא יותר מאחת) מהמטרות הבאות:

2.3.1. התקנת הפתרון באופן קבוע בדיסקים קשיחים או באמצעי אחסון אחרים עד למספר ההתקנים המותר; או

2.3.2. שימוש בפתרון ברשת אזורית מקומית יחידה כנ"ל, בתנאי שמספר ההתקנים השונים שבהם משתמשים בפתרון לא יחרוג ממספר ההתקנים המותר; או

2.3.3. אם התנאים הרלוונטיים מתירים לך להשתמש בפתרון למתן שירותי MSP, שימוש בפתרון כמתואר בסעיף 13.7.

2.4. כל שימוש שתעשה בפתרון מחוץ למה שהותר במפורש בסעיף 2 של הסכם זה או כל מכירה חוזרת או הפצה נוספת של הפתרון מהווים הפרה מהותית של הסכם זה ואפשר שיש בכך אף עבירה על חוקי זכויות היוצרים הרלוונטיים.

3. עדכונים

מעת לעת במהלך תקופת המינוי, וללא צורך ברשות או הסכמה נפרדת מצדך, רשאי הספק לבצע שדרוג או עדכון עבור כל פתרון, או להחליף כל פתרון (להלן, "עדכון"), וכתוצאה מכל פעולה כזו ייתכן שלא יהיה ביכולתך להשתמש בפתרון או בהתקן האמורים (או בפונקציות מסוימות של ההתקן) עד להתקנתו המלאה או הפעלתו של העדכון. כל עדכון ייחשב כחלק מה-"פתרון" לכל מטרות הסכם זה. עדכונים עשויים לכלול תוספות וכן הסרות של תכונות מסוימות או פונקציונליות כלשהי המוצעים בפתרון או אף להחליף אותה לחלוטין, והתוכן, התכונות והפונקציונליות של הפתרון המעודכן נתונים לשיקול דעתו הבלעדי של הספק. הספק אינו נדרש להציע לך את האפשרות לדחות או לעכב עדכונים, אולם בכל התרחשות, ייתכן שתצטרך להוריד את כל העדכונים הזמינים ולאפשר התקנה או הפעלה שלהם כדי להפיק תועלת מרבית מהפתרון. הספק עשוי להפסיק לתמוך בפתרון עד שתקבל ותתקין או תפעיל את כל העדכונים. הספק, על פי שיקול דעתו הבלעדי, יקבע אם יש מקום לעדכונים ומתי, ואין לו כל מחויבות להעמיד לרשותך עדכונים כלשהם. על פי שיקול דעתו הבלעדי רשאי הספק להפסיק לספק עדכונים לכל גרסה של הפתרון פרט לגרסה העדכנית ביותר, או עדכונים התומכים בשימוש בפתרון בשילוב עם כל גרסה של מערכת הפעלה, תוכניות דואר אלקטרוני, דפדפנים ותוכנות אחרות שהפתרון תוכנן לפעול עימם.

4. זכויות קניין

4.1. הפתרונות והתיעוד הם קניינו הרוחני של הספק ומוגנים במסגרת חוקי זכויות יוצרים, הוראות באמנות בינלאומיות, וחוקים אחרים החלים במדינה שבה נעשה שימוש בפתרון. המבנה, הארגון וקוד המחשב של הפתרון הם סודות מסחריים יקרי ערך ומידע חסוי של הספק. במידה שתעיר לספק הערות כלשהן או תציע לו הצעות כלשהן ביחס לפתרון, אתה מעניק לספק את הזכות ואת הרישיון לשמור ולהשתמש בהערות או בהצעות אלה לכל מטרה שהיא במסגרת השירותים או המוצרים שלו בהווה או בעתיד, בלי לתת לך כל תמורה נוספת ובלי הסכמתך לשימור או לשימוש כזה.

4.2. מחוץ למה שנקבע בהסכם זה, ההחזקה והשימוש בפתרון אינם מעניקים לך זכויות או בעלות כלשהי על זכויות קניין רוחני כלשהן ביחס לפתרון או לתיעוד. כל הזכויות לפתרון ולתיעוד, כולל כל זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות סודות סחר, סימנים מסחריים וזכויות קניין רוחני אחרות כלשהן הקשורים אליהן, שמורות לספק.

5. הגבלות

5.1. אסור לך להעתיק את הפתרון או התיעוד או להשתמש בהם, אלא בהתאם לתנאים המובאים בסעיף 2 של הסכם זה. נאסר עליך, ונאסר עליך להרשות לצד שלישי כלשהו:

5.1.1 להשתמש בכל קוד אישור, מספר רישוי, צירוף שם משתמש/ססמה או קוד הפעלה אחר או מספר שסופק על ידי הספק בהקשר לכל פתרון (“קוד הפעלה“) במספר התקנים או עבור מספר התקנים העולה על מספר המכשירים המפורטים בתנאים החלים;

5.1.2 לגלות כל קוד הפעלה לכל צד שאינו הספק או נציגיו הממונים של הספק;

5.1.3 למעט כמאושר באופן מפורש בחוק: (i)להנדס לאחור, לפרק, להדר לאחור, לתרגם, לשחזר, לשנות או לחלץ כל פתרון או כל חלק מהפתרון (כולל כל חתימות תוכנה זדונית ושגרות זיהוי תוכנה זדונית); או (ii) לשנות, להתאים או ליצור שינוי אחר בכל פתרון שהוא (כולל כל חתימות תוכנה זדונית ושגרות זיהוי תוכנה זדונית);

5.1.4 למעט כמאושר בהסכם הפצה, הסכם שיווק או הסכם אחר בינך ובין הספק או חבר אחר בקבוצת הספק, לפרסם, למכור בשנית, להפיץ, לשדר‚ לשלוח, למסור, להעביר, למשכן, להשכיר, לשתף או להעניק תת-רישיון לכל פתרון;

5.1.5 למעט כמאושר באופן מפורש לפי הסכם זה (כולל סעיפים 13.2, 13.5, ו-13.7), התנאים החלים או הסכם אחר בינך ובין הספק או חבר אחר בקבוצת הספק, להשתמש בכל פתרון כדי לנהל את המתקנים של צד שלישי או להעניק לכל צד שלישי גישה או שימוש בכל פתרון בלשכת שירות, חלוקת זמן, שירות הרשמת מינויים, ספק שירותי יישום או בסיס דומה אחר;

5.1.6 להשתמש בכל פתרון כדי לספק או לבנות מוצר או שירות המתחרה בפתרון;

5.1.7 להשתמש או לנסות להשתמש בכל פתרון כדי: (i) להעלות, להוריד, להזרים, לשלוח, להעתיק או לאחסן כל מידע, נתונים, או חומרים, או לעסוק או לסייע בכל פעילות העלולה: (א) להפר את זכויות הקניין הרוחני או זכויות אחרות של כל צד שלישי; (ב) להכיל כל חומר בלתי-חוקי, מזיק, מאיים, פוגעני, משמיץ או פוגע בדרך אחרת מכל סוג, (ג) להזיק או לנסות להזיק לאחרים; (ד) להיות בעלת פוטנציאל להסית או לגרום להתנהגות בלתי-חוקית, מזיקה, מאיימת, פוגענית, מטרידה, נזיקית, משמיצה, מוציאה דיבה, וולגרית, מגונה, פולשת לפרטיותו של אחר, מלאה שנאה, או מפלה על בסיס גזעי, אתני, דתי, מיני או פוגעת בדרך אחרת; (ה) לקדם או לספק מידע מדריך לגבי פעילויות בלתי-חוקיות, לקדם נזק גופני או פציעה בכל קבוצה או אדם, או לקדם כל פעולה של אכזריות כלפי בעלי חיים; (ו) להתחזות לכל אדם או ישות או לעוות בדרך אחרת את הקשר שלך לאדם או לישות; או (ז) לסייע לכל מרמה, הונאה או גנבה; או (ח) לפגוע, לנטרל או לפגום בפעולה של כל רכוש, מכשירים תוכנה, שירותים, רשתות נתונים, או להשיג או לנסות להשיג גישה בלתי-מורשית אליהם, קבלה, שימוש, העתקה, שינוי בהם או השמדה שלהם, בכל אמצעי, כולל באמצעות פריצה, דיוג, זיופים או ניסיון למנוע או לגבור על כל חומות אש, הגנות ססמה או כל הגנות או בקרות ביטחון מידע אחרות מכל סוג; (ii) להפר בכל דרך כל רגולציה או חוק מקומי, לאומי או בינלאומי שחל בעניין; (iii) לזייף כותרות (headers) או לבצע מניפולציה בדרך אחרת על אמצעים מזהים כדי להסוות את מקורו של כל חומר המשודר באמצעות שימוש בפתרון; (iv) להעלות, לפרסם, לשלוח בדואר אלקטרוני או לשדר בדרך אחרת כל פרסומות או חומרי קידום מכירות בלתי-מוזמנים או בלתי-מאושרים, “דואר זבל“, “ספאם“, “מכתבי שרשרת“, או “הונאות פירמידה“; או (v) לאסוף או לאחסן נתונים אישיים בלי הידיעה וההסכמה המפורשת של נשוא הנתונים;

5.1.8 לפגוע, לנטרל או לפגום בפעולה של כל פתרון או לכל רכוש, התקנים, תוכנה, שירותים, רשתות נתונים המקושרים אל פתרון כזה או פועלים עמו בתאימות, או לכל תוכן או נתונים המאוחסנים, מוגשים או מסופקים באמצעות פתרון כאמור, או להשיג או לנסות להשיג גישה בלתי-מורשית אליהם, בכל אמצעי, כולל בדרך של פריצה, דיוג, זיוף, או ניסיון למנוע או לגבור על כל חומות-אש, או כל הגנות או בקרות ביטחון מידע אחרות מכל סוג;

5.1.9 לבדוק או לבצע מדידה, או למסור או לפרסם תוצאות בדיקה או מדידה עבור כל פתרון, בלי הסכמה כתובה מראש של הספק; או

5.1.10 לגבור או לעקוף, לנסות לגבור או לעקוף, או לאשר או לסייע לכל צד שלישי בהתגברות או בעקיפה של בקרה על השימוש בעותקים של כל פתרון; או

5.1.11 להפר את מדיניותו של הספק המסדירה שימוש מקובל בפתרונות שלו (“מדיניות שימוש מקובל“), שאותה תוכל למצוא כאן. אם וככל שיהיו סתירות בין הסכם זה לבין מדיניות השימוש המקובל, הדרישה המגבילה יותר תגבור.

5.2. פתרונות מסוימים יכולים להעניק לך או למשתמש אחר הרשאות אדמיניסטרטיביות אשר, בין יתר הדברים, עשויות לאפשר למנהל המערכת לנטר התקנים נוספים ו/או את הסטטוס של פתרונות המוטמעים בהתקנים אחרים, כולל לדוגמה סטטוס תקופת המינוי, הודעות פתרון ועדכונים. הנך מצהיר ומתחייב לכך שתשתמש בהרשאות ניהול מערכת כאלה אך ורק עבור ההתקנים והפתרונות בהם אתה מורשה לעשות זאת כדין, ולא לאף מטרה אחרת. אתה גם מצהיר ומתחייב בפני הספק כי: (1) יש בידיך את כל הסמכויות הנדרשות לקבל הסכם זה ולהתקין את הפתרון ו/או להשתמש בו בהתקנים בשם כל בעלים ומשתמשים שהם של ההתקנים המנוהלים הללו, וכי (2) אתה מקבל בזאת את ההסכם עבור ובשם: (א) בעלים ומשתמשים כנ"ל של ההתקנים המנוהלים הללו; ו-(ב) עצמך.

5.3. ייתכן שפתרונות מסוימים יאפשרו לך לפרסם או לשתף עם אחרים באופן פומבי תוכן שיצרת או השגת ממקורות אחרים (להלן, "תוכן משתמש"). אתה שומר בידיך את כל זכויות הקניין הרוחני שבהן אתה כבר מחזיק בכפוף לחוק החל לגבי תוכן המשתמש שאתה מפרסם או משתף באמצעות הפתרון, בכפוף לזכויות, לרישיונות ולתנאים הנוספים שבהסכם זה, לרבות כל זכות משתמעת של גורמים אחרים בכל תוכן משתמש שאתה משנה או משתמש בו. אתה מעניק לכל חבר בקבוצת הספק זכות ורישיון לא-בלעדיים, בלתי-מוגבלים, בלתי-מותנים, בינלאומיים, בלתי-חוזרים, תמידיים וללא תמלוגים, לשימוש, להעתקה, להקלטה, להפצה, לשעתוק, לחשיפה, למכירה, למכירה חוזרת, להענקת רישיון משנה (ברמות שונות), לשינוי, להתאמה, להצגה, לביצוע ציבורי, לשידור, לפרסום, לשידור באמצעי התקשורת, לתרגום, ליצירת עבודות נגזרות ולשימוש בכל דרך אחרת בכל או בחלק מתוכן המשתמש שלך (והעבודות הנגזרות ממנו), למטרה היחידה של אספקת הפתרונות לך בכפוף להסכם זה. בכל פעם שאתה מפרסם או משתף תוכן משתמש כלשהו, אתה מצהיר ומתחייב בפני כל חבר בקבוצת הספק שאתה לפחות בגיל הבגרות במדינה או בתחום השיפוט שבהם אתה מתגורר, ושאתה ההורה או האפוטרופוס החוקי של כל קטין המוצג בתוכן המשתמש או תרם לתוכן משתמש כלשהו שפרסמת או שיתפת, ושביחס לאותו תוכן משתמש: (1) אתה המחבר והבעלים היחידי של הקניין הרוחני ושל זכויות אחרות בתוכן המשתמש, או שיש לך זכות חוקית לפרסם ולשתף אחרים בתוכן המשתמש ואתה מעניק לכל חבר בקבוצת הספק את הזכות להשתמש בו כמתואר בסעיף 5.3 זה, וכל זה ללא כל החלת כל מחויבות על כל חבר בקבוצת הספק להשיג הסכמה מכל צד שלישי ובלי ליצור כל מחויבות או חבות מצד כל חבר בקבוצת הספק; (2) תוכן המשתמש הוא מדויק; (3) תוכן המשתמש אינו, ככל שהדבר נוגע לשימושים ולניצול על ידי כל חבר בקבוצת הספק, המותרים ומפורטים בהסכם זה, וגם לא יהיה בעתיד משום הפרה של כל זכות קניין רוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו; וכן (4) תוכן המשתמש אינו הפרה של הסכם זה ואינו גורם פגיעה או נזק לאדם כלשהו.

6. אחריות מוגבלת; כתב ויתור והחרגה של חבות

6.1. בכפוף ליתרת סעיף 6 זה, הספק מתחייב בפניך שהפתרון במהותו יפעל או יופעל בהתאם לתיעוד, למשך תקופה בת 30 יום מהמועד שבו רכשת לראשונה את הפתרון. על מנת להגיש תביעה על פי האחריות, עליך לפעול בהתאם להוראות שמסר המקור שממנו רכשת את הפתרון. אם הפתרון אינו פועל במידה רבה בהתאם לתיעוד, החבות הכוללת והבלעדית של כל חבר בקבוצת הספק ושל כל אחד משותפי הספק, והתרופה היחידה והבלעדית העומדת לך בגין אחריות זו, יוגבלו, בהתאם לבחירתו של הספק, לאחד מהשניים: (1) החלפת הפתרון; או (2) החזרת הפתרון וקבלת החזר על החלק מדמי המינוי ששולם תמורת תקופת המינוי הבלתי-מנוצלת. אחריות זו חלה רק על הפתרון כפי שנמסר במקור, ואינה חלה על: (1) עדכונים כלשהם; (2) פגמים שנגרמו כתוצאה מהשילוב, ההפעלה או השימוש בפתרון עם: (א) תוכנה, חומרה או חומרים אחרים שאינם מסופקים על ידי הספק; או (ב) התקנים, תוכנה או חומרים נוספים שאינם תואמים לדרישות הספק המוגדרות בתיעוד.

6.2. למעט האמור בסעיף 6.1 להסכם זה, חברי קבוצת הספק ושותפי הספק אינם מתחייבים לביצועים או לתוצאות שייתכן שתקבל מהשימוש בכל פתרון או תיעוד. למעט האמור בסעיף 6.1 להסכם זה, הפתרון מסופק "כמות שהוא" וחברי קבוצת הספק ושותפי הספק אינם מקבלים על עצמם כל אחריות או תנאים מפורשים או משתמעים, ובמידה המרבית המותרת על פי חוק, מתנערים מכל אחריות ותנאים המשתמעים בחוק, בפסיקה, במערכת המשפטית או בתיאוריות אחרות של החוק, כולל אחריות משתמעת או תנאי אי-הפרה של זכויות צד שלישי, קניין, סחירות, איכות נאותה או התאמה למטרה מסוימת כלשהי. הספק אינו מתחייב שהפעלת כל פתרון תתבצע ללא שיבושים או ללא שגיאות, כי כל פתרון יפעל כשורה בכל התקן נתון או בכל תצורה ספציפית של חומרה ו/או תוכנה, או שכל פתרון יספק הגנה מלאה על שלמות הנתונים הנבחרים, המידע או התוכן השמור או משודר באמצעות האינטרנט.

6.3. בלא לגרוע מן האמור בכל הוראה אחרת מהוראות הסכם זה, כל פתרון שניתן לך ללא דמי פתרון (כולל פתרונות שניתנו "בחינם", "לניסיון" או כ"בטא") מסופק "כמות שהוא", "יחד עם כל התקלות" ו"בהתאם לזמינות", ללא כל אחריות מכל סוג וללא תמיכה או שירותים אחרים מטעם הספק.

6.4. עד למידה המרבית המותרת על פי חוק, בשום מקרה לא ישאו הספק או כל חברה השולטת בו, נמצאת בשליטתו או נמצאת בשליטתו המשותפת (להלן, באופן קולקטיבי, "קבוצת הספק") או הסוכנים, המורשים, הנציגים, הספקים, המפיצים, המשווקים, ספקי השירותים האלחוטיים שעל הרשתות שלהם מסופק פתרון כלשהו או שותפים עסקיים אחרים של חבר בקבוצת הספק, (להלן, באופן קולקטיבי "שותפי הספק") באחריות כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין:

6.4.1. נזקים עקיפים, תוצאתיים, מקריים, עונשיים או מיוחדים כלשהם, בלי קשר לגורם או לתאוריית החבות;

6.4.2. כל נזק בגין אובדן עסקים, רווחים או הכנסות, אובדן פרטיות, אובדן השימוש בהתקן או בפתרון כלשהו (לרבות הפתרון), הוצאה מבוזבזת, העלויות של רכישת טובין או החלפתם, שירותים ומוצרים דיגיטליים חליפיים או תחליפיים, הפרעות למהלך העסקים, חשיפה לא מורשית או אובדן (כולל הרס, השחתה או אי-זמינות) של נתונים או מידע מכל סוג שהוא (אם ההפסדים, הנזקים, העלויות או ההוצאות הנ"ל הם ישירים או עקיפים); או

6.4.3. כל הפסד או נזק ממוני או לא ממוני אחר הנובע מהסכם זה או מהפתרון שסופק בכפוף לו;

אפילו אם חבר קבוצת הספק או שותף הספק הוזהר ביחס לאפשרות של הפסד או נזק כזה. על אף כל הוראה סותרת בהסכם זה ובכלל, לא יישא אף אחד מחברי קבוצת הספק ושותפי הספק בחבות בגין הפסד או נזק (אם ישיר ואם עקיף) בגלל גישה לא מורשית לנתונים, למידע או לתוכן שנשלח, התקבל או אוחסן על ידי או בקשר לפתרון כלשהו, או בגין נזק, השחתה, אי זמינות, מחיקה, גניבה, הרס, שינוי, חשיפה או אובדן של נתונים, מידע או תוכן כנ"ל, ללא כל קשר לסיבה. עד למידה המרבית המותרת על פי חוק, לא תעלה החבות המצטברת הכוללת של כל אחד מחברי קבוצת הספק או כל אחד משותפי הספק בגין הפסד או נזק לך או לכל גורם צד שלישי שהוא, בגין פתרון כלשהו, בגין המינוי או בגין הסכם זה או בקשר אליהם, על הגבוה מבין הסכומים הבאים: (1) 5 דולרים אמריקאיים (US$5.00) ו-(2) סכום דמי המינוי ששילמת תמורת 12 החודשים האחרונים בתקופת המינוי.

6.5. ההחרגות והגבלות החבות של חברי קבוצת הספק ושותפי הספק הכלולות בהסכם זה לא יגבילו ולא יחריגו את חבותם הפוטנציאלית בגין:

6.5.1. מוות, פציעה אישית או הונאה, מעבר למידה המותרת על פי החוקים המתאימים; וכן

6.5.2. כל עניין שאי-אפשר להגביל או להחריג באופן אחר על פי החוקים המתאימים.

7. פרטיות; עיבוד מידע אישי ומידע אחר

7.1. המונח “נתונים“, כפי שמופיע בהסכם זה ובמדיניות הפרטיות, משמעו: (א) המידע שאתה מספק לספק, לחבר אחר בקבוצת הספק, או לשותף של ספק במהלך הזמנת הפתרונות, כולל שמך, כתובת החיוב שלך (כולל מיקוד), כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס תשלום או מספר חשבון, קוד אימות כרטיס התשלום או החשבון, תאריך תחילה ופקיעה של כרטיס התשלום, סיסמת החשבון שאתה בוחר עבור החשבון שלך אצל הספק או אצל חבר אחר בקבוצת הספק (“נתוני עסקה“, הנקראים “נתוני חיוב“ במדיניות הפרטיות); (ב) מידע שהספק, חבר אחר בקבוצת הספק או שותף של הספק אוספים במהלך עיבוד הזמנותיך לפתרונות ומימושן, כולל מידע לגבי היצרן, הדגם, מערכת ההפעלה ופרטים מזהים אחרים של המכשיר שלך, שם ספק שירותי האינטרנט שלך, כתובת פרוטוקול האינטרנט (IP) שלך; ו-(ג) מידע לגבי ההתקנה והשימוש שלך בפתרונות ((ב) ו-(ג) נקראים יחד “נתוני שירות“ במדיניות הפרטיות). 

7.2. אתה מכיר ומסכים לכך שחבר אחר בקבוצת הספק או שותף הספק ישתמש בנתוניך, עבור המטרות המתוארת במדיניות הפרטיות הרלוונטית של הספק, שניתן למצוא כאן (“מדיניות הפרטיות“). אתה מכיר בכך ששימוש מסוג זה בנתונייך כולל עיבוד ומימוש של הזמנותייך למינויים, שיפור פתרונות, ומתן מידע לגבי הפתרונות שנרשמת עבורם והצעת פתרונות אחרים עבורך. אתה מכיר בכך שהספק או חבר אחר בקבוצת הספק עשויים לשתף את נתונייך עם שותפי הספק, כגון ספק פלטפורמת המסחר האלקטרוני ומעבדי תשלום של הספק, ספקים המעניקים תמיכה, שירותים ופתרונות עבורך בשם הספק, וספקים המעניקים לספק או לחבר בקבוצת הספק ניתוחי רכישה וניתוחי קריסה ביחס לפתרונות. אתה מכיר גם בכך שהספק או חבר בקבוצת הספק עשויים לשתף נתונים שהפכו לאנונימיים באופן מצרפי עם צדדים שלישיים לצורך ניתוחי מגמה. 

8. סיום

8.1. הסכם זה יסתיים באופן מיידי עם הפרה מצדך של כל אחת מהתחייבויותיך שבהסכם זה (כולל כל הפרה של התחייבויותיך בסעיפים 2, 5 או 10), מה שיגרור חילוט של כל זכות העשויה להיות לך לקבלת עדכונים או לקבלת החזר על החלק היחסי מדמי המינוי ששילמת עבור החלק שטרם נוצל או טרם פג בתקופת המינוי שלך. הספק שומר לעצמו את הזכות לכל תרופה אחרת הזמינה לו על פי חוק במקרה שהפרת התחייבות כלשהי מההתחייבויות שלך בהסכם זה תשפיע באופן שלילי על כל חבר בקבוצת הספק או שותף של הספק. ההחרגות והגבלות החבות של חברי קבוצת הספק ושותפי הספק הכלולות בהסכם זה יימשכו גם אחרי תום ההסכם.

8.2. הספק רשאי להפסיק מיידית הסכם זה, על ידי הודעה לך, לנוחותו ובכל עת, בקשר לכל פתרון מסוים או לכל הפתרונות ולחבות המלאה והבלעדית של כל אחד מחברי קבוצת הספק ושותפי הספק, והתרופה היחידה והבלעדית שלך בקשר לכל סיום כזה תהיה מוגבלת להחזר החלק היחסי של דמי המינוי ששילמת תמורת תקופת המינוי שלא נוצלה. החל מתאריך הסיום בפועל כבר לא תהיה לך יותר זכות להשתמש בפתרונות ובתיעוד הרלוונטיים.

9. זכויותיה המוגבלות של ממשלת ארה"ב

כל הפתרונות זכאים להיחשב כ"פריטים מסחריים" כפי שמונח זה הוגדר ב- 48 C.F.R. 2.101, והם מורכבים מ"תוכנת מחשב מסחרית" ו"תיעוד תוכנת מחשב מסחרית" כפי שמונחים אלה משמשים ב- 48 C.F.R. 12.212. בהתאם ל- 48 C.F.R. 12.212 ו- 48 C.F.R. 227.7202-1 עד 227.7202-4, כל משתמשי הקצה של ממשלת ארה"ב רוכשים פתרונות כאלה ואת התיעוד הקשור אליהם אך ורק עם הזכויות שהוגדרו בהסכם זה החלות על לקוחות שאינם ממשלתיים. השימוש בפתרונות כאלה ובתיעוד הקשור אליהם מהווה הסכמה מצד הישות הממשלתית האמריקאית שתוכנת המחשב ותיעוד תוכנת המחשב הם מסחריים, ומהווה קבלה של הזכויות והמגבלות המפורטות בהסכם זה.

10. פיקוח על היצוא

עליך לפעול בהתאם לכל חוקי ארה"ב והחוקים הבינלאומיים המפקחים על ייצוא ועל ייצוא חוזר של הפתרונות, כולל תקנות מנהלת הייצוא האמריקאית, וכן הגבלות על משתמש הקצה, שימוש קצה ויעד שפורסמו על ידי ארה"ב ושלטונות נוספים. בלא לגרוע מכלליות האמור לעיל, אתה מצהיר ומתחייב כי: (i) אינך חבר בכל רשימה של אישים מנועים, רשימת בלתי-מאומתים, רשימת ישויות, רשימת אזרחים בעלי ייעוד מיוחד, רשימת נבצרים או כל רשימה אחרת המפורסמת על ידי ממשלת ארה”ב; ו-(ii) לא תשתמש, תייצא או תייצא בשנית כל פתרון בתוך או אל טריטוריות, יעדים, חברות או אינדיבידואלים תוך הפרת אמברגו או סנקציות של ארה”ב והאיחוד האירופי. אתה תשפה, תגן ותפטור מחבות כל אחד מחברי קבוצת הספק מצד וכנגד כל טענה, דרישה, תביעה או הליך, וכל הנזקים, החבויות, העלויות וההוצאות שמקורם באי-ציות שלך לסעיף 10 זה.

11. הסכם בוררות מחייבת וכתב ויתור על תביעה ייצוגית

11.1. סעיף 11 זה חל על כל מחלוקת המתעוררת מתוך פתרון, מינוי לפתרון או הסכם זה, או בקשר אליהם, ומעורבים בו אתה והספק. המשמעות של "מחלוקת" לצורכי סעיף 11 זה היא כל ריב, תביעה, או מחלוקת אחרת בלי קשר לגורם המסוים של התביעה (או התביעות) שנטענו (כלומר, היא מקיפה, בין כל שאר עילות תביעה פוטנציאליות או בסיס משפטי, תביעות בגין הפרת חוזה, מצג שווא או הונאה, שיפוי, עוולה (לרבות רשלנות) והפרת התקנון או התקנות).

11.2. במקרה של מחלוקת, עליך למסור לספק הודעה על מחלוקת, שהיא הצהרה בכתב בנוגע לשם, לכתובת, ולפרטי הקשר שלך, לעובדות שבבסיס המחלוקת, ולפיצוי הנדרש. עליך לשלוח לספק כל הודעה על מחלוקת בדוא"ל לכתובת legal@avast.com (תוך ציון הנושא: סעיף 11 הודעה על מחלוקת על פי הסכם הרישיון למשתמשי קצה.

11.3. הליכים כלשהם לפתרון או לדיון בכל מחלוקת בכל פורום יתבצעו אך ורק על בסיס אינדיבידואלי. אינך מורשה לטעון לשימוע בעניין כל מחלוקת שהיא כתביעה ייצוגית, כתביעה כללית של עורך דין פרטי, או בהליכים אחרים בהם אחד הצדדים פועל או מציע לפעול באופן מיוצג. אף בוררות או הליכים לא ישולבו בבוררות או בהליכים נוספים ללא הסכמה מראש ובכתב מכל הצדדים בנוגע לכל ההליכים הבוררויות המושפעים.

11.4. אם אתה והספק לא תצליחו לפתור מחלוקת שתתעורר באמצעות משא ומתן לא רשמי, כל מאמץ אחר לפתרון המחלוקת יתבצע באופן בלעדי באמצעות בוררות מחייבת על פי חוק הבוררות הפדרלי של ארצות הברית ("FAA"), 9 U.S.C. § 1 et seq., פרט למקרים המתוארים בסעיף 11.5 להלן, אתה מוותר על זכותך לדיון משפטי (או להשתתפות בדיון משפטי כצד או חבר בתביעה ייצוגית) בנוגע לכל המחלוקות בבית משפט בפני שופט או חבר מושבעים. לחלופין, כל המחלוקות תיפתרנה בתיווכו של בורר ניטרלי, אשר החלטתו תהייה סופית פרט לזכות מוגבלת לערעור בכפוף ל-FAA. כל בית דין בעל זכות שיפוט כלפי הצדדים עשוי לאכוף את החלטת הבורר.

11.5. דרישת הבוררות של סעיף 11 כפופה להחרגות הבאות:

11.5.1. באפשרותך להתדיין בנוגע לכל מחלוקת בבית דין לתביעות קטנות, במדינה או בכל תת-אזור פוליטי דומה אחר שבו אתה מתגורר, אם המחלוקת עומדת בכל הדרישות לשימוע בבית דין לתביעות קטנות. אם תפתח בתביעה בבית דין לתביעות קטנות, אתה אחראי על כל הוצאות ותשלומי המשפט.

11.5.2. כל המחלוקות הקשורות בכל מעילה לכאורה בקניין הרוחני שלך או של הספק תיושבנה בבית המשפט.

11.5.3. אם אתה צרכן המתגורר באיחוד האירופי, בנורווגיה, באיסלנד או בליכטנשטיין, ייתכן שזכותך לטפל במחלוקת באמצעות פלטפורמה אינטרנטית לפתרון מחלוקות מקוון, מיסודה של הנציבות האירופית (להלן, "פלטפורמת ה-ODR"). מטרתה של פלטפורמת ה-ODR היא לעזור לפתור מחוץ לכותלי בית המשפט מחלוקות המתגלעות בין צרכנים וסוחרים הנמצאים באיחוד האירופי, בנורווגיה, באיסלנד ובליכטנשטיין בנושאים הקשורים לרכישה מקוונת של סחורות ושירותים. כדי להגיע לפלטפורמת ה-ODR, לחץ על הקישור הבא: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.6. כל בוררות תתקיים על ידי התאחדות הבוררות האמריקאית (להלן, ה-"AAA") ותהיה כפופה ל"כללי בוררות צרכנים" של AAA אשר נכנסו לתוקף ב-1 בספטמבר 2014, כולל "עלויות הבוררות (כולל דמי ניהול של AAA)" אשר נכנסו לתוקף ב-1 בספטמבר 2014 (ביחד, "הליכים צרכניים"), ותהיה כפופה להוראות הבאות:

11.6.1. ההליכים הצרכניים כרוכים בתשלומים מסוימים, וספציפית, השתת חלק מהם על הצרכן (אתה) ואחרים על העסק (הספק). אם התביעה שלך היא בסך $75,000 ארה"ב או פחות, הספק ישלם את כל אותם התשלומים והעלויות המפורטים, כולל אלו החלים על הצרכן. הספק אינו מסכים לשאת בעלויות אחרות כלשהן. אם התביעה שלך היא בסכום העולה על $75,000 ארה"ב, התשלומים ייקבעו על פי ההליכים הצרכניים.

11.6.2. להוציא מקרים כאמור להלן, הליכי הצרכן של ה-AAA יחולו על כל מחלוקת בין הצדדים. עם זאת, בהתאם לחוק בוררות הצרכן R-1(e), צד יכול להעלות את היישום ההולם של חוקי בוררות הצרכן לבורר לצורך קבלת החלטה סופית. הסכם זה חל עד לנקודה שבה הוא מתנגש עם הליכי הצרכן. הנך מורשה להתחיל בבוררות אך ורק במחוז או בתת אזור פוליטי דומה שבו הנך מתגורר. הליכי הבוררות יתבצעו באמצעות שיחת ועידה. עם זאת, אם ההליכים מתבצעים בהתאם להליכי הצרכן של AAA, תהיה לבורר(ים) סמכות בלעדית לדרוש שימוע פנים אל מול פנים אם אחד הצדדים יבקש זאת.

11.6.3. אתה והספק מסכימים שהשימוש ב-AAA לניהול הבוררות אינו חלק בלתי-נפרד מהסכמת הצדדים להביא מחלוקות לבוררות. אם ה-AAA לא יסכים או לא יוכל לנהל בוררות, אתה והספק תנהלו משא ומתן בתום לב על מנת להסכים על בורר יחיד שיפתור את המחלוקת כמצוין בהליכי הצרכן. אם הצדדים אינם מצליחים להסכים על בורר, בית דין בעל סמכות שיפוטית רשאי למנות בורר, שיפעל על פי נהלי הצרכן של AAA.

11.6.4. אם חלק אחד או יותר בסעיף 11 זה יהיו לא חוקיים, לא תקפים או לא ניתנים לאכיפה בנוגע לחלק או לכל חלקי המחלוקת, אזי, ורק בנסיבות אלה, חלקים אלה יופרדו והמחלוקת תיושב בכפוף לכל שאר החלקים של סעיף 11 זה וכל התנאים האחרים שבהסכם זה. אם הפרדה כאמור תוביל לכך שכל החלקים במחלוקת או כמה מהם יידונו בבית משפט, סמכות השיפוט הבלעדית לכל הליך משפטי כזה תהיה בתי המשפט היושבים במחוז ניו יורק, ניו יורק, ארה"ב. למטרת כל הליך משפטי כזה, הנך מסכים ולא תטען כנגד זכות השיפוט האישית של בתי הדין בניו יורק, ניו יורק, כלפיך, ובנוסף תוותר על התנגדות המבוססת על מקום לא מתאים או פורום שאינו מוסכם עליך (forum non conveniens) ולא תבקש העברה למחוז או לאזור שיפוט אחר.

11.7. בלא לגרוע מהפסקאות הנ"ל של סעיף 11, אם רכשת פתרון לשימוש שאינו שימוש אישי או ביתי, ינוהלו הליכי הבוררות, כולל תשלום העלויות, בהתאם לכללי הבוררות המסחרית של ה-AAA (להלן, "נהלים מסחריים"). הנהלים המסחריים חלים כהלכה על כל מחלוקת בין הצדדים, ולא תוכל לטעון אחרת בשום הליך. עם זאת, הסכם זה גובר עד לנקודה שבה הוא מתנגש עם הנהלים המסחריים.

12. כללי

12.1. הודעה. הספק רשאי, בכל עת, לספק לך הודעה בדואר אלקטרוני, בחלון מוקפץ, בתיבת דו שיח או בכל אמצעי אחר, גם אם במקרים מסוימים ייתכן שלא תקבל את ההודעה אלא ועד שתפעיל את הפתרון. כל הודעה מעין זו תיחשב כאילו נמסרה בתאריך שבו הפך אותה הספק לזמינה בפעם הראשונה באמצעות פתרון, בין אם קיבלת אותה בפועל ובין אם לאו.

12.2. שאלות על הסכם זה. אם יש לך שאלות כלשהן לגבי הסכם זה או שאתה מעוניין לבקש מידע כלשהו מהספק, אנא כתוב אל Avast Software s.r.o., Pikrtova 1737/1a, Prague 4, Postal Code 140 00, Czech Republic, דוא"ל: support@avast.com, טלפון: ‎+420 274 005 777 או בקר בדף התמיכה שלנו ב-www.avast.com/support.

12.3. הסכמים נפרדים. אם רכשת שני פתרונות או יותר, גם אם בעסקה אחת, או שרכשת מינויים לפתרון אחד בכמה עסקאות, ייתכן שאישרת את הסכם הרישיון הזה למשתמשי קצה כמה פעמים. ייתכן שהתנאים שאישרת היו דומים ואולי זהים, ובכל זאת בכל פעם שאישרת את תנאי הסכם הרישיון הזה למשתמשי קצה, נכנסת להסכם שונה ונפרד בינך ובין הספק המספק את הפתרון הרלוונטי.

12.4. ההסכם כולו. הסכם זה הוא כל ההסכם בינך לבין הספק בכל הקשור לשימוש שלך בפתרונות ובתיעוד. הסכם זה מבטל כל תקשורת, הצעות, הצהרות, ערבויות וקביעות קודמות או בו-זמניות, בעל פה או בכתב, בינך לבין הספק ביחס להתקנה ו/או לשימוש שלך בפתרונות ובתיעוד. למרות הנ"ל, שום תנאי מתנאי הסכם זה לא יגביל זכות כלשהי שעשויה להיות לך על פי החוקים הקיימים להגנת הצרכן או חוקים רלוונטיים אחרים, במחוז השיפוט שלך, שלא ניתן לוותר עליהם באמצעות חוזה. יש לפרש את ההסכם הזה, את התנאים הרלוונטיים ואת התיעוד כך שהם יובנו כתואמים זה לזה במידה הרבה ביותר המעשית האפשרית, אך במקרה של אי-התאמה ביניהם, התעדוף יהיה על פי הסדר הבא: (1) התנאים הרלוונטיים; (2) הסכם זה; ו-(3) התיעוד.

12.5. פרשנות. הכותרות שבהסכם זה לא ישפיעו על פירושו. הניסוח על פי מין כלשהו כולל פנייה לכל המינים. היחיד כולל את הרבים ולהפך. במידה ומוגדרת מילה או ביטוי, ההטיות הדקדוקיות האחרות שלהם יקבלו את המשמעות המתאימה. המילים "כולל" ו"לרבות" יפורשו כאילו נאמר אחריהן "בין השאר" או "אך ללא הגבלה". כל התייחסות ל"שימוש" בתוכנה, בפתרון או בעדכון עלי ידיך תיחשב כהתייחסות גם להתקנה של התוכנה, הפתרון או העדכון על ידיך (אלא אם כן ההקשר מכתיב אחרת). הסכם זה הוכן במקור בשפה האנגלית. למרות שהספק רשאי לספק גרסת תרגום אחת או יותר של הסכם זה לנוחיותך, גרסת השפה האנגלית תהיה הקובעת במקרה של סתירה או פער. במקרה שתהיה אי בהירות או שתתעורר שאלת כוונות או פירוש, בכל הליך משפטי או אחר, תנאי הסכם זה יפורשו כאילו נוסחו במשותף על ידי הצדדים, ולא תנבע כל הנחה או נטל הוכחה לטובת או לרעת כל צד כתוצאה מהחיבור של כל תנאי בהסכם זה.

12.6. יכולת הפרדה. אם הוראה מהוראות הסכם זה אינה חוקית, אינה תקפה או אינה ניתנת לאכיפה על פי דין רלוונטי כלשהו, היא תיחשב כאילו אינה חלק מהסכם זה, אבל שאר ההסכם יישאר בתוקף ובר אכיפה במידה המרבית המתאפשרת על פי הדין החל.

12.7. אי-אפשרות. הספק לא יישא בחבות בגין תקלה או עיכוב בביצועים, שמקורן בחלקן או במלואן בתקלה של שירותי תשתית (כולל חשמל), תקלה באינטרנט, תקלה בתקשורת או בשירותי טכנולוגיית מידע, תקלה בציוד תקשורת או טכנולוגיית מידע, שביתות או הפרעות אחרות בעבודה (כולל, ללא הגבלה, שביתה או שיבוש תעסוקתי אחר הנוגע למי מחברי קבוצת הספק או שותפי הספק), מלחמה או מעשה טרור, התקפות מניעת שירות או התקפות אחרות הקשורות לטכנולוגית מידע או הפרות הנוגעות למי מחברי קבוצת הספק או שותפי הספק, שיטפונות, חבלה, דליקה, אסונות טבע אחרים או פגיעות כוח עליון, או כל סיבה אחרת שאינה בשליטתו הסבירה של מי מחברי קבוצת הספק או שותפי הספק.

12.8. כתב ויתור. אי הצלחתו או הימנעותו של מי מהצדדים לוודא ביצוע קפדני של כל אחד מתנאי הסכם זה לא יהווה ויתור או נטישה של תאימות עתידית להסכם זה, ותנאי הסכם זה יישארו בתוקף מלא. אף ויתור על כל תנאי בהסכם זה, על ידי כל אחד מהצדדים, לא יחול לכל מטרה שהיא אלא אם ויתור זה ניתן בכתב ונחתם על ידי הצד האמור. הוויתור של כל צד על הפרה של תנאי כלשהו בהסכם זה על ידי הצד השני לא יהווה ויתור מתמשך להפרה מעין זו או ויתור על הפרות נוספות הקשורות לאותם התנאים או לתנאים נוספים בהסכם זה.

12.9. המחאה. אינך רשאי להמחות את זכויותיך או את התחייבויותיך בכפוף להסכם זה מבלי לקבל לכך אישור מראש ובכתב מאת הספק. הספק רשאי להמחות הסכם זה בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיהיה עליו לקבל ממסך אישור לכך מראש ובכתב.

12.10. אין מוטבי צד שלישי. שום דבר בהסכם זה, במפורש או במשתמע, לא אמור להעניק ולא יעניק לאף אחד חוץ ממך, מחברי קבוצת הספק ומשותפי הספק כל זכות, תועלת או סעד מכל סוג שהוא, על פי הסכם זה כמסקנה ממנו. אף אחד חוץ ממך, מהספק ומחברי קבוצת הספק אינו רשאי להביא עילת תביעה על פי הסכם זה. הספק רשאי (אך אינו מחויב) לאכוף את כל הזכויות, התרופות, הגבלות והחרגות החבות וההגנות המשפטיות של כל חבר בקבוצת הספק או שותפי הספק במסגרת הסכם זה, לרבות כל זכות או תרופה בגין הפסד, נזק או תביעה שנגרמו לכל חבר בקבוצת הספק או שותפי הספק: (1) בגלל או בקשר לאי ציות שלך לתנאי כלשהו בהסכם זה; או (2) שהסכם זה מחייב אותך לשפות עליהם. הפסד, נזק או תביעה כאמור לא יוחרגו כהפסד או נזק עקיף, תוצאי או מקרי תחת סעיף 6.4.1 כתוצאה מכך שההפסד, הנזק או התביעה נגרמו לחבר בקבוצת הספק או שותפי הספק ולא לספק.

12.11. החוק החל על ההסכם. החוק החל על הסכם זה יהיה כפוף למשפט המהותי של מדינת ניו יורק בארה"ב. הסכם זה לא יהיה כפוף לאמנת החוזים של האו"ם בנוגע למכירה בינלאומית של טובין, אשר יישומה מוחרג במפורש.

12.12. חיבור לאינטרנט. פתרונות מסוימים עשויים לחייב חיבור פעיל ויציב לאינטרנט לצורך תפקודם. משום כך, באחריותך לוודא כי יש ברשותך חיבור פעיל ויציב לאינטרנט בכל עת.

12.13. שמות המוצרים. הספק יכול לשנות שם של פתרון מעת לעת או לשנות את השם או הלוגו של הפתרון לשם או לוגו של חבר אחר בקבוצת הספק או של שותף ספק. שינויים אלה לא משנים את המינוי לפתרון, את תקופת המינוי או את ההסכם הזה, ואינם מעניקים לך זכות לסיים את המינוי לפתרון, את תקופת המינוי או את ההסכם הזה.

13. תנאים מיוחדים

התנאים המיוחדים הבאים חלים על פתרונות מסוימים. אם תתעורר סתירה בין התנאים המיוחדים הללו לבין שארית ההסכם, יקבלו התנאים המיוחדים הללו עדיפות ביחס לפתרונות הרלוונטיים.

13.1. תוכנה, שירותים ומוצרים אחרים של צד שלישי. כמה פתרונות מציעים לך הזדמנות לרכוש תוכנה, שירותים ומוצרים אחרים המסופקים על ידי צד שלישי. אתה מכיר בכך שהצד השלישי הרלוונטי הוא האחראי היחיד להיצעים שלו ושהספק אינו מצהיר שום הצהרות ואינו מספק כל אחריות ביחס להיצעים אלה ואין הוא מקבל על עצמו כל חבות ביחס אליהם, ואם תרכוש היצעים אלה של צד שלישי או תשתמש בהם, יחולו על היצעים אלה ועל השימוש בהם הסכמי רישיון, תנאי שימוש, מדיניות פרטיות ו/או תנאים והתניות אחרים על פי דרישת הצד השלישי.

13.2. רישיונות מנוהלים של ספק השירות. סעיף 13.2 זה חל: (i) ככל שההתניות החלות מתירות לך להשתמש ב- CloudCare, Managed Workplace, Avast Business Services, CCleaner Business Edition, או בפתרונות אחרים באספקת שירותי ספק שירות מנוהל (MSP) לצדדים שלישיים; (ii) ועל כל הרישיונות להשתמש ב-CCleaner Cloud for Business.

13.2.1. כפי שהוא משמש בסעיף זה 13.2:

(א) "שירות Avast Business‏" משמעו שירותי HD ו/או שירותי NOC לפי ההקשר.

(ב) "לקוח" משמעו צד שלישי שלו אתה מספק, או רוצה לספק, שירותי MSP.

(ג) "שירותי HD" משמעם שירותי התמיכה שהספק או צד שלישי מטעמו מספקים לך לטובת לקוח אחד או יותר, בכל אחד מהמקרים כפי שמתואר בתיעוד של הספק, והספק עשוי לשנות תיאור זה מעת לעת.

(ד) "שירותי MSP" משמעם השירות המנוהל שאתה מספק ללקוחות שלך תוך שימוש בפתרונות (כולל שירות Avast Business, כאשר הוא רלוונטי).

(ה) "שירותי NOC" משמעם שירותי ניטור וניהול של התקנים מרחוק שהספק או צד שלישי מטעמו מספק לך לטובת לקוח אחד או יותר, בכל אחד מהמקרים כפי שמתואר בתיעוד, והספק עשוי לשנות תיאור זה מעת לעת.

(ו) "הסכם שירות" משמעו הסכם בינך לבין לקוח, אשר, בין היתר, מתאר באופן ברור את השירותים שהסכמת לספק ללקוח.

13.2.2. בכפוף לתנאי הסכם זה, הספק מעניק לך רישיון מוגבל, לא-בלעדי, בלתי-ניתן-להעברה (בלי זכויות להעניק תת-רישיון) במהלך תקופת המינוי כדי להשתמש בפתרונות הרלוונטיים (כולל Avast Business Services, CCleaner Business Edition או CCleaner Cloud for Business המתאימים) למתן שירותי MSP ללקוחותייך.

13.2.3. בכפוף לתנאי הסכם זה, הספק יספק לך פתרונות (כולל Avast Business Services, CCleaner Business Edition או CCleaner Cloud for Business המתאימים) לטובת קוחותייך.

13.2.4. אתה, בכפוף לתנאי הסכם זה:

(א) תדרוש ש: (1) כל לקוח (כולל אתה עצמך, ככל שהדבר ישים) שמקבל פתרון יחתום או יחייב את עצמו באופן אחר לגרסה של הסכם זה שתהיה עדכנית אז; ו-(2) כל לקוח שהסכמת לספק לו פתרונות יחתום או יחייב את עצמו באופן אחר להסכם שירות. מבלי להגביל את האמור לעיל, אתה רשאי לאשר את הסכם הרישיון של הספק למשתמשי קצה בשם הלקוח רק במידה שהלקוח הסמיך אותך באופן מפורש לעשות זאת בהסכם השירות או בצורה אחרת. הסכם השירות: (1) יכיל הוראות שמגינות על האינטרסים של קבוצת הספק לפחות כמו הסכם זה; ו-(2) יסמיך במפורש אותך ואת קבוצת הספק לשכפל, להעביר, לאחסן ולעבד את הנתונים והמידע של הלקוח בקשר לפעולה ולביצועים של כל פתרון.

(ב) בין הספק לבינך, תהיה אחראי באופן בלעדי: (1) לביצוע ההתחייבויות שלך על פי הסכם השירות, (2) להבטיח שאתה וכל הלקוחות מצייתים לכל החוקים הרלוונטיים הקשורים לניטור עובדים וגורמי צד שלישי אחרים וההתקנים המיוחסים להם, (3) לביצוע המשימות וההתחייבויות שהוטלו עליך ועל הלקוחות על פי ההסכם, התנאים הרלוונטיים והתיעוד; ו-(4) עם התפוגה או הסיום של הסכם השירות הרלוונטי, לסיים את האספקה של כל פתרון ולסלק או לגרום ללקוח לסלק או להשבית כל פתרון מכל התקן שבו הוא עובד.

13.3. ניקוי הדפדפן. כאשר אתה משתמש בתוסף ניקוי הדפדפן (להלן, "BCU"), אתה מאשר ל-BCU להחליף את הגדרות הדפדפן הקיימות בהגדרות הדפדפן החדשות.

13.4. WiFi Finder. WiFi Finder מאפשר למשתמשים בו לסייע לאחרים להשיג גישה לאינטרנט באמצעות שיתוף נתונים על אודות רשתות WiFi. אם תבחר לשתף נתונים על אודות רשתות WiFi עם משתמשים אחרים, תהיה האחראי הבלעדי להבטיח שאינך מפר שום זכויות צד שלישי הקשורות לרשתות WiFi אלה או לנתונים שאתה משתף. חברי קבוצת הספק אינם מקבלים על עצמם כל אחריות או חבות בגין הציות שלך לתנאים הרלוונטיים לשימוש ברשתות WiFi או לנתונים שאתה משתף.

13.5. Avast Family Shield.

13.5.1. Avast Family Shield מיועד לשימושם האישי והלא מסחרי של הורים להגנה על ילדיהם, של אפוטרופוסים חוקיים להגנה על חוסיהם או של מבוגרים שקיבלו ממבוגרים אחרים הסכמה מלאה מדעת להגן עליהם. אין להשתמש ב-Avast Family Shield באופן שהוא אינו מיועד לו, וחברי קבוצת הספק אינם מקבלים על עצמם כל אחריות או חבות בגין שימוש לא מורשה או לא חוקי.

13.5.2.  על ידי שימוש ב-Avast Family Shield אתה מצהיר ומתחייב כי: (1) אתה בן 18 או יותר; ו-(2) יש לך הרשאה והסכמה לאסוף נתונים של כל אדם שכללת בחשבון Avast Family Shield, כולל אנשים בני פחות מ-13. אתה מאשר שחברי קבוצת הספק יאספו, ישתמשו ויחשפו מיקומים גאוגרפיים ומידע אחר הנחוץ לאפשר הפעלה ומסירה של תכונות Avast Family Shield.

13.5.3. אתה מאשר ש: (i) יתכן שתוצאות שאתה עשוי לקבל מ-Avast Family Shield, כולל נתונים והודעות, לא יהיו מדויקות, אמינות או בזמן הנכון; (ii) תוכן מסוים שיראה בעיניך פוגע או שתרצה שייחסם לא תמיד יוכל להיחסם על ידי Avast Family Shield; (iii) Avast Family Shield עשויה לעתים לחסום תוכן שאתה עשוי לחשוב שהוא ראוי; ו- (iv) מכיוון שתוכן של צד שלישי יכול להשתנות בלי הודעה מוקדמת, הספק אינו יכול לערוב לכך שקטגוריות התוכן שלו ומסנני התוכן שלו תמיד יהיו מעודכנים לשינויים בתוכן של הצד השלישי. אם נראה לך שיש טעות באופן שבו Avast Family Shield מסווג אתר או שירות, פנה לספק בדוא"ל לכתובת familyshieldhelp@avast.com.

13.6. יישומים להתקנים ניידים. סעיף 13.6 זה חל על כל הפתרונות המיועדים לשימוש בהתקנים ניידים.

13.6.1. עבור כל פתרון שהורדת מ-Google Play‏ (http://play.google.com), הרישיון שמעניק הסכם זה בא במקום כל זכות להשתמש בפתרון, שהייתה מוענקת במקרה אחר על ידי תנאי ברירת המחדל עבור אפליקציות שמורידים מ-Google Play Store.

13.6.2. התנאים הבאים חלים על כל פתרון שהורד מ-Apple App Store:

(א) הרישיונות המוענקים בהסכם זה מוגבלים לרישיון בלתי-ניתן להעברה לצורך השימוש בפתרון בכל התקן iPhone‏, iPod Touch או התקן אחר מתוצרת Apple הנמצא בבעלותך או בשליטתך וכמותר בכללי השימוש המוגדרים בתנאי השירות של Apple App Stores, הזמינים בכתובת http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html או באמצעות האתרים והאמצעים האחרים שאותם חברת Apple מעמידה לרשותך.

(ב) הסכם זה סוכם אך ורק בין הצדדים, ולא עם חברת Apple. הספק, ולא Apple, הוא האחראי היחיד על הפתרון ותוכן הפתרון.

(ג) ל-Apple אין כל מחויבות שהיא לספק שירותי תחזוקה ותמיכה כלשהם ביחס לפתרון.

(ד) אם הפתרון אינו תואם לכל אחריות החלה, תוכל ליידע את Apple, ו-Apple תספק לך החזר בגין מחיר הרכישה עבור הפתרון. עד למידה המרבית המותרת בחוק החל, Apple לא תישא בכל מחויבות לאחריות כשלהי בנוגע לפתרון, וכמוסכם ביניכם, הספק ו-Apple, כל תביעה, הפסד, חבות, נזקים, עלויות או הוצאות הקשורות לכל תקלה בתאימות לכל אחריות יהיו באחריותו הבלעדית של הספק.

(ה) הספק, ולא Apple, אחראי לטיפול בתביעות כלשהן מצידך או מצד כל צד שלישי הקשורה לפתרון או לבעלות ו/או השימוש שלך באותו פתרון, כולל: (1) תביעות על חבות המוצר; (2) כל תביעה בדבר אי יכולתו של הפתרון לעמוד בדרישות החוק או הרגולציה; וכן (3) תביעות הנובעות מהחוקים להגנת הצרכן או מחקיקה דומה.

(ו) במידה וצד שלישי כלשהו טוען כי הפתרון או ההחזקה והשימוש בפתרון זה על ידך מפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי זה, הספק ולא Apple יהיה האחראי הבלעדי על החקירה, ההגנה, ההסדר והפתרון של כל תביעה מעין זו בגין הפרת קניין רוחני.

(ז) עליך לציית לכל תנאי של צד שלישי החל בעת השימוש בפתרון. כך למשל, עבור פתרון VOIP, אסור לך להפר את הסכם שירות הנתונים האלחוטיים בעת השימוש בפתרון.

(ח) Apple וחברות הבת של Apple הן מוטבי צד שלישי בהסכם זה, ובקבלת התנאים וההתניות של הסכם זה מצדך, Apple תהיה זכאית (ותחשב כאילו קיבלה את הזכות) לאכוף הסכם זה נגדך כמוטב צד שלישי.

13.6.3. עבור פתרונות שהורדו מ-Amazon Appstore, רשאית Amazon לקבוע תנאים מסוימים לשימוש של הלקוח ב-Amazon Appstore כ-"תנאי ברירת מחדל להסכם הרישיון למשתמשי קצה". תנאי ברירת מחדל אלה להסכם הרישיון למשתמשי קצה יחולו על השימוש שתעשה בפתרונות שתרכוש באמצעות Amazon Appstore. תנאי ברירת מחדל להסכם הרישיון למשתמשי קצה יפרטו, בין השאר, שהספק הוא מעניק הרישיון של הפתרון ו-Amazon אינה צד להסכם זה. אם קיימים ניגודי עניינים כלשהם בין תנאי ברירת המחדל להסכם הרישיון למשתמשי קצה לבין הסכם זה, אזי לצורך ניגוד העניינים הזה יגברו תנאי ברירת המחדל להסכם הרישיון למשתמשי קצה. אין לחברת Amazon כל אחריות או חבות בקשר לתאימות או חוסר תאימות מצד הספק או מצדך בנוגע לתנאי ברירת מחדל להסכם הרישיון למשתמשי קצה.

13.7. גרסה לטכנאים. סעיף 13.7 זה רלוונטי אם רכשת את הגרסה של מוצר לטכנאים. באפשרותך להתיר למספר טכנאים, כמצוין בתנאים הרלוונטיים, להשתמש בפתרון כדי לבצע שירותי אופטימיזציה ותיקונים להתקנים בבעלות צד שלישי. כל טכנאי רשאי להתקין את הפתרון על התקן אחד בלבד של צד שלישי בכל רגע נתון, ועליו להסיר את הפתרון מההתקן לפני החזרת השליטה בהתקן לבעליו.

13.8. תוכנית ביטוח. סעיף 13.8 מתייחס לתוכניות ביטוח.

13.8.1. "תוכנית ביטוח" היא שירות לפיו נציג טכני של הספק (להלן, "הנציג"), בתמורה לדמי מינוי נפרדים, יסייע לך לסלק וירוסים או תוכנות זדוניות אחרות שפוגעות בהתקן המוגן במשך תקופת המינוי. תוכניות ביטוח נמכרות יחד עם פתרונות אנטי-וירוס מסוימים של הספק, או פתרונות אבטחה אחרים (שכל אחד מהם ייקרא להלן "פתרון אבטחה"), ומשלימות את ההגנות שמציע פתרון האבטחה.

13.8.2. אם תבקש סיוע מהספק על פי תוכנית הביטוח, ואם אתה וההתקן שלך זכאים לסיוע על פי סעיף 13.8.3, הספק יעשה מאמצים סבירים מבחינה מסחרית כדי לסייע לך להסיר את הווירוסים או את התוכנה הזדונית האחרת הפוגעת בהתקן שלך. אתה מצהיר, מקבל ומסכים בזאת שאפשר שלא יהיה די במאמציו של הספק להסיר וירוסים מסוימים או תוכנות זדוניות אחרות מההתקן שלך, ושהספק, עשוי, במהלך מתן השירות, לשנות, למחוק או להשחית נתונים בהתקן שלך, לשנות את הגדרות ההתקן, או להפריע באופן אחר לפעולה התקינה של ההתקן שלך.

13.8.3. תוכנית הביטוח מכסה: (1) רק את ההתקן שעבורו רכשת את פתרון האבטחה הרלוונטי, ולא ניתן להעבירה להתקן אחר; ו-(2) רק וירוסים ותוכנות זדוניות אחרות שפוגעות בהתקן במהלך תקופת המינוי, אחרי שהורדת והתקנת את פתרון האבטחה בהתקן, ובזמן שפתרון האבטחה פעל עם הגדרות מעודכנות של תוכנות זדוניות. הספק רשאי להפסיק את תוכנית הביטוח ללא הודעה מראש - אם יגיע למסקנה, על פי שיקול דעתו הבלעדי, שביקשת או קיבלת שירות במסגרת תוכנית הביטוח עבור התקן שאינו מכוסה על ידי תוכנית הביטוח, שהעברת או ניסית להעביר את תוכנית הביטוח לאדם אחר או ישות אחרת, או הפרת באופן אחר כלשהו את תנאי תוכנית הביטוח.

13.8.4. כאשר הספק יספק לך את הסיוע במסגרת תוכנית הביטוח, הוא עשוי להזדקק לגישה מרחוק להתקן שלך, ו/או לבקש ממך להתקין תוכנת סיוע, ובמקרה כזה אתה מאשר ומסכים שסעיף 13.10 חל. אם איך ביכולתך לספק גישה מרחוק להתקן שלך או שלא תעשה זאת, או שאין ביכולתך להוריד ולהתקין את תוכנת הסיוע להתקן, או שלא תעשה זאת, או שאין ביכולתך לפעול בהתאם להוראות אחרות של הספק או של הנציג, או שהספק יקבע שההתקן שלך אינו מתאים לתמיכה במסגרת תוכנית הביטוח, הספק לא יספק את השירות במסגרת תוכנית הביטוח. הספק רשאי (אך אינו מחויב) להפנות אותך לשירות שבמסגרתו הספק או קבלן משנה שלו, יספק את הסיוע תמורת תשלום.

13.9. תמיכת פרימיום טכנית. סעיף זה, 13.9, חל על Avast Total Care, על AVG Premium Tech Support ועל שירותים נוספים של תמיכה טכנית (שכל אחד מהם ייקרא להלן, "תמיכת פרימיום טכנית") שהספק מוכר בנפרד מפתרונות התוכנה שלו, ושבאמצעותם הספק יכול לעזור לך להתקין, להגדיר או לאבחן כל אחד ממגוון מוצרי תוכנה ו/או ציוד או מערכות, כולל מחשב PC, מחשב Mac, טאבלט, טלפון נייד או כל מכשיר חישוב אישי אחר, נתב אלחוטי, מודם כבלים או נתב אחר, מדפסת, מצלמה דיגיטלית, נגן מדיה, טלוויזיה חכמה ונגן DVD/Blu-Ray.

13.9.1. הנציג, בעת מתן תמיכת פרימיום טכנית, יעשה מאמצים סבירים מבחינה מסחרית כדי לעזור לפתור את הבעיות שיש אצלך, אבל בגלל מגוון הטכנולוגיות הזמינות בשוק ומורכבותן, ייתכן שהנציג לא יוכל לפתור את הבעיות. בעיות אלה עשויות לכלול, למשל, בעיות הנובעות משגיאות תוכנה או חומרה שעדיין לא נפתרו על ידי היצרן, או בעיות הקשורות לתצורה של ציוד שאינה מאפשרת לנציג או מקשה עליו במידה בלתי-סבירה לאבחן את הבעיה כראוי ולפתור אותה. משום כך אתה מאשר ומסכים בזאת שאפשר שלא יהיה די במאמציו של הספק לפתור את הבעיות שתמצא או שבעיות אלה לא ייפתרו במהירות.

13.9.2. כאשר הנציג יספק לך תמיכת פרימיום טכנית, הוא עשוי להזדקק לגישה מרחוק להתקן שלך, ו/או לבקש ממך להתקין תוכנת סיוע , ובמקרה כזה אתה מאשר ומסכים שסעיף 13.10 חל. אם איך ביכולתך לספק גישה מרחוק להתקן שלך או שלא תעשה זאת, או שאין ביכולתך להוריד ולהתקין את תוכנת הסיוע להתקן, או שלא תעשה זאת, או שאין ביכולתך לפעול בהתאם להוראות אחרות של הספק או של הנציג, או שהספק יקבע שההתקן שלך אינו מתאים לתמיכה במסגרת המינוי לתמיכת פרימיום טכנית, הספק לא יספק תמיכת פרימיום טכנית.

13.10. גישה מרחוק; תוכנת סיוע

13.10.1. גישה מרחוק. ייתכן שהספק או הנציג, בעת אספקת שירותים במסגרת תוכנית הביטוח, כחלק מתמיכת פרימיום טכנית או בקשר לשירותים אחרים, יצטרך להתחבר מרחוק אל, או להשתלט על, הציוד שלך כדי לפתור את הבעיות שיש אצלך. לגבי אירוע ההתחברות מרחוק:

(א) ייתכן שהנציג יצטרך להריץ סקריפטים שונים בציוד, לבצע שינויים בתצורה, להתקין ולהסיר התקנות של תוכנה, ולבצע שינויים נוספים בציוד ו/או בהגדרות התוכנה של ציוד כנ"ל, כנדרש כדי לפתור את הבעיות. אתה מבין שהנציג עשוי, אך אינו מחויב, להתקין ולהסיר כלי תוכנה שונים, קנייניים או של צד שלישי, במקרה שהנציג חושב שיש צורך בכך כדי לסייע לך בפתרון הבעיות שיש אצלך. רכיבים של תוכנה כנ"ל מוגנים על פי חוק, כולל זכויות יוצרים.

(ב) אתה מאשר ומסכים שבמתן אישור לנציג להתחבר מרחוק, אתה מעניק לספק (ולשותפים וקבלנים הפועלים בשם הספק) גישה מלאה או חלקית לציוד, לתוכנה ולרשת שלך (בהתאם לתצורת הציוד, התוכנה והרשת אצלך), ומאשר לספק לבצע שינויים כמתואר לעיל או שינויים אחרים בהתאם לשיקול הדעת של הנציג בעת מסירת הפתרון. אתה מאשר ומסכים שהנציג, או אתה כשתפעל על פי הוראות הנציג, רשאי לשנות, למחוק או להשחית תוכנה או נתונים בציוד שלך, לשנות הגדרות של ציוד, תוכנה או רשת, או להפריע באופן אחר לפעולה התקינה של הציוד, התוכנה או הרשת.

(ג) אתה מאשר ומסכים שעשויה להיות לנציג גישה לכל מידע שהוא השמור בהתקן שלך. הנציגים הודרכו לא לגשת למידע שאינו מידע שדרוש לצורך פתרון הבעיות שבגינן ביקשת את תמיכת הנציג. עם זאת עליך לשהות מול מסך ההתקן ולהשגיח על פעולות הנציג בזמן שהוא או היא מספקים את הפתרון בהתקן. בכל עת תוכל להפסיק את ההתחברות לצורך התמיכה בזמן אמת, על ידי פנייה לנציג או על ידי ניתוק החיבור מרחוק.

13.10.2. תוכנת סיוע.

(א) הספק או הנציג, כתנאי למתן שירותים במסגרת תוכנית הביטוח, תמיכת פרימיום טכנית או שירותים אחרים, עשויים להורות לך להוריד ולהתקין בהתקן תוכנה (להלן, "תוכנת הסיוע") המאפשרת לנציג להתחבר מרחוק להתקן, לאסוף מידע על ההתקן ופעולותיו, לאבחן ולפתור את הבעיה, ולשנות הגדרות התקן. ייתכן שתתבקש לבצע הוראות נוספות שיימסרו לך על ידי הספק או הנציג.

(ב) אם אתה או הנציג מתקינים תוכנת סיוע בהתקן, תוכנת סיוע זו:

(1) עשויה לדרוש הפעלה על ידיך בהתקן. אם לא תשלים את תהליך ההפעלה תוך פרק הזמן המבוקש על ידי הנציג או על ידי תוכנת הסיוע, ייתכן שתוכנית הסיוע תפסיק לעבוד עד שההפעלה תושלם.

(2) עשויה להתקשר עם השרתים של הספק (או של שותף או קבלן מטעמו) באופן סדיר כדי: (א) לבדוק שאתה מקבל את כל השירותים והתוכנות שאתה זכאי לקבל במסגרת הפתרון; (ב) לאפשר לך להתחיל במהירות צ'אט עם נציג במסגרת הפתרון; או (ג) לתת לך גישה לכלי עזרה עצמית מסוימים במסגרת הפתרון.

(3) עשויה לרוץ בהתקן שלך באופן קבוע כברירת מחדל, ולבצע ברקע משימות שונות העוזרות לשמור על ההתקן במצב עבודה. במהלך הריצה היא עשויה לאסוף נתונים שונים על ההתקן, כולל המפרט הטכני שלו, מידע על מערכת ההפעלה שלו, תוכנות, עדכונים ושדרוגים שהורדו אליו ו/או הותקנו בו, הזמינות והסטטוס של תוכנת האבטחה, הגיבויים וחומות האש שלך, מזהים ייחודיים שונים, הודעות שגיאה של המערכת ושל תוכנות, סטטוס חיבורי הרשת, ציוד היקפי מחובר והתקנים מחוברים אחרים, ומידע ונתונים דומים. מידע זה עוזר לספק למנוע בעיות נפוצות רבות שאולי יש אצלך, וגם לזהות במהירות בעיות שבגינן ביקשת את תמיכת הספק.

13.11. Avast Driver Updater

.13.11.1 Avast Driver Updater נועד לשימוש במכשיר שהוא מחשב פיזי אחד, ולא ב-“מכונה וירטואלית” שבה משאב מחשב משותף מחקה את הפונקציות של כמה מחשבים פיזיים יעודיים. Avast Driver Updater לא יהיה יעיל באותה מידה כאשר השימוש בו נעשה במכונה וירטואלית, בהשוואה למחשב פיזי.

.13.11.2 Avast Driver Updater מסתמך על נתונים שסופקו על ידי היצרן הנמצאים בקבצי ההתקנה של מנהלי ההתקנים של המכשיר, כולל תאריכי הוצאה, וזאת על מנת לספק מידע המוצג על ידי הפתרון בתוצאות סריקה. חברי קבוצת הספק ושותפי הספק אינם מצהירים או מתחייבים שכל מנהל התקן במכשיר שסופק על ידי הפתרון יהיה העדכני ביותר, או בגרסה מסוימת, של מנהל התקני מכשיר שכזה, וזאת על אף כל מידע שונה או סותר שסופק על ידי הפתרון.

13.12. CloudCare SWG ו-CloudCare UTM

.13.12.1 כפי שהוא משמש בסעיף זה 13.12:

(א) “נתונים מצרפיים” פירושם נתונים: (i) שהפכו לאנונימיים, ואי אפשר לזהותם לכדי כל אדם או ישות אינדיבידואליים; (ii) המשולבים עם נתונים של משתמשים אחרים של CloudCare SWG או CloudCare UTM, ו/או מקורות נתונים נוספים; ו-(iii) מוצגים באופן שבו משתמשים אינדיבידואלים של CloudCare SWG או CloudCare UTM לא יוכלו להיות מזוהים.

(ב) “פעולת DNS“ משמעה בקשת DNS רקורסיבית שאתה שולח באמצעות שימושך ב-CloudCare SWG.

(ג) “מושב“ משמעו מינוי מטעם אדם הניגש לאינטרנט באופן הקשור ל-CloudCare SWG או CloudCare UTM, כמתואר בהרחבה בסעיף 13.12.5. מושב יכול להיות מועבר מאדם אחד כאמור לאחר, אם האדם המקורי אינו רשאי יותר לגשת, ואינו ניגש לאינטרנט באופן הקשור ל-CloudCare SWG או CloudCare UTM.

(ד) “פעולה“ משמעה בקשת HTTP או HTTPS שנשלחה אליך או ממך באמצעות השימוש ב-CloudCare UTM.

.13.12.2 אסור לך, מכל מכשיר המוגן על ידי CloudCare SWG או CloudCare UTM: (i) לשלוח דואר זבל או הודעות משוכפלות בלתי-מוזמנות תוך הפרה של כל חוק החל בעניין; (ii) לשלוח חומר מפר, מגונה, מאיים, דיבתי, או בלתי-חוקי; (iii) לגשת לשירותים חסומים תוך הפרה של כל חוק החל בעניין; או (iv) להריץ בקשות אוטומטיות לכתובת אינטרנט.

.13.12.3 אתה מאשר ומסכים: (i) שכדי שהספק יספק את שירותי CloudCare SWG או CloudCare UTM, עליך להעביר את תעבורת האינטרנט שלך אל הספק דרך מגנוני העברה תקפים המאפשרים גיבוי אוטומטי בעת כשל (כגון מנהרות DNS, PAC, IPSEC, GRE או פתרון ספק מתאים); (ii) שאתה אחראי לתת לספק את כל הנתונים הטכניים ומידע אחר שהספק עשוי לבקש ממך באופן סביר מעת לעת; (iii) שקבוצת הספק ושותפי הספק יוכלו להשתמש בתוכנות הזדוניות, דואר הזבל, רשתות הבוטים, או כל מידע אחר שהופק משימושך ב-CloudCare SWG או CloudCare UTM למטרות של: (1) שיפור ו/או ניתוח CloudCare SWG או CloudCare UTM ושמירה עליהם; (2) ציות לכל דרישה חוקית או חוזית; או (3) הפיכה של תוכן זדוני או בלתי-רצוי לזמין באופן אנונימי לשותפי הספק למטרה של המשך פיתוח ושיפור של CloudCare SWG או CloudCare UTM; ו-(iv) קבוצת הספק ושותפי הספק עשויים לפתח ולמסחר אמות מידה ומדדים המבוססים על המידע שהצטבר.

.13.12.4 קבוצת הספק ושותפי הספק שומרים לעצמם את הזכות לנהל רוחב-פס או לנתב את התעבורה ברחבי האינטרנט באופן אופטימלי מבחינה מסחרית, כל עוד פעולות כאלה לא פוגעות במחויבויות הספק ביחס ל-CloudCare SWG או CloudCare UTM. הספק או שותף הספק (לפי העניין) עשוי להשעות את גישתך אל CloudCare SWG או CloudCare UTM או את אפשרותך להוריד את התוכנות במקרה ששימושך בפתרונות אלה מהווה איום מיידי לכל רשת של קבוצת הספק או שותף הספק, או אם הדבר נדרש כדי לציית לחוקים הרלוונטיים. בנסיבות כאלה, הספק או שותף הספק (לפי העניין): (i) ישעו את CloudCare SWG או CloudCare UTM רק בהיקף הנדרש באופן סביר כדי למנוע כל נזק לכל רשת של קבוצת הספק או שותפי הספק (לדוגמא, חסימת כתובות IP של מקורות פוגעניים) ולציית לחוקים הרלוונטיים; (ii) יעשו מאמצים סבירים ליצירת קשר עמך באופן מיידי כדי לתת לך את ההזדמנות לשנות באופן מיידי את תצורת השרת(ים) שלך בהתאם ו/או לעבוד עמך כדי לפתור באופן מיידי את הבעיות הגורמות להשעיית CloudCare SWG או CloudCare UTM; ו-(iii) יחזירו לפעולה כל CloudCare SWG או CloudCare UTM שהושעו כאמור לאחר שכל הבעיות נפתרו לשביעות רצונם הסבירה של הספק או שותף הספק (לפי העניין).

.13.12.5 לצורך קביעה אם רכשת מספיק מושבים, כל 2,000 פעולות ביום קלנדרי הזורמות באמצעות CloudCare UTM ייחשבו כ”מושב” של CloudCare UTM, וכל 2,000 פעולות DNS ליום קלנדרי הזורמות באמצעות CloudCare SWG ייחשבו כ”מושב” של CloudCare SWG. אתה מאשר ומסכים שמספר המושבים שאתה נדרש לרכוש לצורך השימוש שלך: (i) ב-CloudCare UTM יחושב באמצעות חלוקת המספר הכולל של פעולות הזורמות באמצעות CloudCare UTM ליום קלנדרי, ב-2,000; ו-(ii) ב-CloudCare SWG יחושב באמצעות חלוקת המספר הכולל של פעולות DNS הזורמות באמצעות CloudCare SWG ליום קלנדרי, ב-2,000.

.13.12.6 אתה מאשר ומסכים לכך שקבוצת הספק ושותפי הספק יוכלו להשתמש, לשכפל, לאחסן, לשנות, ולהציג את המידע מיומני הפעולות שלך (למשל המטא-נתונים מכל תעבורת הרשת הנשלחת אליך או מתקבלת ממך באמצעות השימוש שלך ב-CloudCare SWG או CloudCare UTM) (“יומני פעולות“). יומני פעולות יישמרו על ידי קבוצת הספק או שותף הספק למשך תקופות מתגלגלות של ששה (6) חודשים במהלך תקופת המינוי. עם הפסקת או פקיעת תקופת המנוי, יומני הפעולות יימחקו על ידי קבוצת הספק ושותפי הספק בהתאם למחזור השימור הסטנדרטי של קבוצת הספק ושותפי הספק, או מוקדם יותר לבקשתך בכתב.

13.13. פתרונות HideMyAss! מסוימים

.13.13.1 רשת וירטואלית פרטית. אלא אם נקבע אחרת בתנאים החלים, המינוי שלך למוצר הרשת הוירטואלית הפרטית !HMA! VPN“) HMA“) מאשרת לך ליצור עד חמישה חיבורים בו זמנית ביחס לכל מינוי HMA! VPN. מבלי לפגוע בדבר האמור בהסכם זה, אם תחרוג ממספר החיבורים המאושרים בו זמנית עבור מינוי ה-HMA! VPN שלך, הספק עשוי בכל זמן בלי התראה מוקדמת להשעות או להפסיק את גישתך אל HMA! VPN ו/או שימושך בה. אם תבקש להגדיל את מספר החיבורים המורשה בו זמנית של מינוי ה-VPN HMA! שלך, נא צור קשר עמנו ב-sales@hidemyass.com.

.13.13.2 תיווך אינטרנט (Web Proxy). שרת תיווך האינטרנט HMA! (“תיווך אינטרנט“) הוא פתרון חינמי שאינו דורש ממך לרשום את פרטייך אצל הספק. אתה מאשר ומסכים שאתה אחראי בלעדית, וקבוצת הספק ושותפי הספק לא מקבלים כל אחריות עליך או על כל צד שלישי, על: (א) גישתך, צפייתך, או שימושך באתר האינטרנט של כל צד שלישי שניגשים או צופים בו בעת שימוש בתיווך אינטרנט, או בתוכן שלו (כולל כל תוכן פוגעני או פוגע); (ב) ציותך לתנאי השימוש הרלוונטיים לאתר של כל צד שלישי שאתה ניגש אליו, צופה בו או משתמש בו בעודך משתמש בשירות תיווך האינטרנט; ו-(ג) כל טענה, אובדן או נזק הנובעים מכל תוכן שאתה יוצר, הופך לזמין, משדר או מציג בעודך משתמש בשירות תיווך האינטרנט, כולל כל טענה, אובדן או נזק שנגרמו או נוצרו על ידי קבוצת הספק או שותפי הספק.

13.14. רשתות וירטואליות פרטיות. מדינות מסוימות אוסרות שימוש ברשתות וירטואליות פרטיות (“VPNs“)‚ וחלק יצרו אמצעים טכנולוגיים כדי למנוע מרשתות וירטואליות פרטיות לפעול. עקב זאת, פתרונות VPN של הספק (כולל HMA! VPN) כפופים להגבלות טריטוריאליות העשויות להשתנות מעת לעת.

סגירה

כמעט סיימת!

להשלמת ההתקנה יש ללחוץ למטה על הקובץ שהורדת ולפעול לפי ההוראות.

התחל הורדה...
שים לב: אם ההורדה לא התחילה באופן אוטומטי, לחץ כאן.
לחץ על הקובץ הזה ותתחיל להתקין את Avast.