Chúng tôi hỗ trợ trình duyệt chứ không phải loài khủng long. Vui lòng cập nhật trình duyệt nếu bạn muốn nội dung của trang web này hiển thị đúng.

THỎA THUẬN CẤP PHÉP NGƯỜI DÙNG CUỐI

Phiên bản 1.9 (Sửa đổi ngày 29 tháng 6 năm 2018)

Thỏa thuận Cấp phép Người dùng Cuối

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận Cấp phép Người dùng Cuối này (“Thỏa thuận”) trước khi bạn sử dụng Giải pháp (theo định nghĩa dưới đây). Đây là hợp đồng ràng buộc pháp lý. Bằng cách đồng ý dưới hình thức điện tử, hoặc cài đặt Giải pháp hoặc sử dụng Giải pháp này, bạn chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này thay mặt cho chính mình và bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào mà bạn đại diện hoặc bạn mua Giải pháp cho Thiết bị của họ (gọi chung là “bạn”). Nếu bạn không đồng ý với điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, vui lòng không tiếp tục cài đặt, không sử dụng Giải pháp và hãy xóa hoặc hủy tất cả bản sao của Giải pháp mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát.

Thỏa thuận này liên quan đến việc bạn sử dụng phần mềm hoặc các dịch vụ nhất định, bao gồm bất kỳ bản Cập nhật nào (gọi chung là “Giải pháp”) liên quan đến nội dung mà bạn sẽ chấp nhận Thỏa thuận này, và bất kỳ Tài liệu liên quan nào. Trong Thỏa thuận này, “Nhà cung cấp” có nghĩa là tổ chức được nêu raở đây cung cấp Giải pháp cho bạn; “Tài liệu” có nghĩa là bất kỳ cẩm nang và hướng dẫn sử dụng nào được cung cấp cùng với Giải pháp; và “Điều kiện Áp dụng” có nghĩa chung là Thời gian Đăng ký cùng với các loại Thiết bị, Số lượng Thiết bị Được phép, các điều khoản, điều kiện và tài liệu giao dịch khác mà bạn đã chấp nhận khi bạn mua Giải pháp (bao gồm mọi điều khoản và điều kiện bán hàng) và mọi thỏa thuận phân phối, thỏa thuận người bán lại, thỏa thuận đối tác hoặc thoả thuận khác giữa bạn và Nhà cung cấp hoặc thành viên khác của Nhóm Nhà cung cấp, cũng như các giới hạn khác được mô tả trong Mục 2 và Tài liệu.

Xin lưu ý rằng Thỏa Thuận này gồm hai phần. Các mục từ 1 đến 12 của Thỏa Thuận này áp dụng cho tất cả các Giải pháp, bao gồm những Giải pháp được liệt kê dưới đây. Mục 13 nêu ra các điều khoản và điều kiện bổ sung ảnh hưởng đến các Giải pháp cụ thể hoặc các loại Giải pháp, bao gồm các Phần mềm, Dịch vụ và Sản phẩm khác của Bên thứ ba (Mục 13.1); Giấy phép Nhà cung cấp Dịch vụ được Quản lý (Mục 13.2); Dọn dẹp Trình duyệt (Mục 13.3); WiFi Finder (Mục  13.4); Avast Family Shield (Mục 13.5); Ứng dụng Di động (Mục 13.6); Phiên bản Kỹ thuật viên (Mục  13.7); Gói Đảm bảo (Mục 13.8); Hỗ trợ Kỹ thuật Cao cấp (Mục 13.9); Truy cập Từ xa; Phần mềm Hỗ trợ (Mục 13.10); Avast Driver Updater (Mục 13.11), Avast Secure Web Gateway hoặc Avast Secure Internet Gateway (Mục  13.12), một số dịch vụ HideMyAss! cụ thể (Mục 13.13), và các Giải pháp Mạng Ảo Riêng của Nhà cung cấp (Mục 13.14). Thỏa thuận này thế chỗ và thay thế bất kỳ thỏa thuận nào khác mà bạn đã tham gia trước đây liên quan đến phiên bản trước của Giải pháp.

Nhà cung cấp có thể sửa đổi Thỏa thuận này vào bất kỳ lúc nào bằng cách gửi thông báo cho bạn theo đúng Thỏa thuận này và việc bạn tiếp tục sử dụng bất kỳ Giải pháp bị ảnh hưởng nào tại bất kỳ thời điểm nào ít nhất là 30 ngày kể từ ngày thông báo sẽ được coi như bạn đã chấp thuận những sửa đổi của Thỏa thuận này. Nhà cung cấp có thể yêu cầu bạn chấp nhận Thỏa thuận đã sửa đổi để tiếp tục sử dụng bất kỳ Giải pháp bị ảnh hưởng nào mà bạn đã mua trước đó. Nếu bạn từ chối chấp nhận Thỏa thuận đã sửa đổi, Nhà cung cấp có thể chấm dứt việc bạn sử dụng Giải pháp bị ảnh hưởng như vậy, trong trường hợp này, bạn có thể được hoàn tiền cho khoản phí đăng ký đã trả cho phần chưa hết hạn hoặc chưa sử dụng của Thời gian Đăng ký theo các hướng dẫn có tại đây.

1. Giấy phép

Nhà cung cấp cấp cho bạn một giấy phép không độc quyền để sử dụng Giải pháp và Tài liệu trong thời gian đã thỏa thuận được nêu trong các Điều kiện Áp dụng, bao gồm bất kỳ thời gian kéo dài hoặc gia hạn nào của thời gian đã thỏa thuận (“Thời gian Đăng ký”), miễn là bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Thỏa Thuận này.

2. Sử dụng Giải pháp được cấp phép

2.1. Bạn có thể sử dụng Giải pháp trên, hoặc để hỗ trợ, đến số lượng tối đa đã thỏa thuận (“Số lượng Thiết bị được Cấp phép”) điện thoại di động, điện thoại thông minh, máy tính bảng, thiết bị mạng di động, các thiết bị di động khác (gọi chung là “Thiết bị Di động”), máy tính cá nhân, các thiết bị kết nối Internet hoặc các thiết bị khác tương thích với Giải pháp (bao gồm cả Thiết bị Di động, gọi chung là “Thiết bị”) được nêu riêng trong các Điều kiện Áp dụng:

2.1.1. Trong trường hợp Giải pháp mà Nhà cung cấp chỉ định để sử dụng trong doanh nghiệp, thương mại hoặc kinh doanh (gọi chung là “Giải pháp dành cho Doanh nghiệp”), bởi bạn hoặc công ty liên kết của bạn (các tổ chức kiểm soát bạn, do bạn kiểm soát hoặc cùng kiểm soát) cho mục đích kinh doanh nội bộ. Trong bất kỳ trường hợp nào mà công ty liên kết của bạn sử dụng Giải pháp dành cho Doanh nghiệp như vậy, bạn phải chịu trách nhiệm về việc tuân thủ Thỏa thuận này của công ty liên kết và nếu công ty liên kết vi phạm thì sẽ được coi là bạn vi phạm. Mọi nghĩa vụ của Nhà cung cấp theo Thỏa thuận này sẽ được thực hiện đối với riêng bạn mà không phải là các công ty liên kết của bạn có sử dụng Giải pháp dành cho Doanh nghiệp theo điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.

2.1.2. Trong trường hợp tất cả các Giải pháp khác (mỗi giải pháp được gọi là “Giải pháp Tiêu dùng”) của một thể nhân hoặc các thành viên trong hộ gia đình của mình cho các mục đích cá nhân, phi thương mại. Để tránh nghi ngờ, không có giải pháp tiêu dùng nào được cung cấp hoặc cấp phép để sử dụng bởi mọi: (i) thể nhân cho mục đích thương mại; hoặc (ii) doanh nghiệp, công ty, tổ chức chính phủ, tổ chức phi chính phủ hay tổ chức phi lợi nhuận khác, hoặc tổ chức giáo dục.

2.2. Bạn có thể sử dụng một bản sao dự phòng của Giải pháp này.

2.3. Nếu Giải pháp được cấu hình để sử dụng mạng, bạn có thể sử dụng Giải pháp trên một hoặc nhiều máy chủ tập tin hoặc máy ảo để sử dụng trên một mạng nội bộ duy nhất cho duy nhất một trong các (mà không phải nhiều) mục đích sau:

2.3.1. Cài đặt vĩnh viễn Giải pháp trên ổ cứng hoặc thiết bị lưu trữ khác cho Số lượng Thiết bị tối đa được Cấp phép, hoặc

2.3.2. Sử dụng Giải pháp trên một mạng nội bộ như vậy, nếu số lượng các Thiết bị khác nhau sử dụng Giải pháp không vượt quá Số lượng Thiết bị được Cấp phép; hoặc

2.3.3. Nếu Điều kiện Áp dụng cấp cho bạn quyền sử dụng Giải pháp trong quá trình cung cấp các Dịch vụ MSP, bạn hãy sử dụng Giải pháp như được mô tả trong Mục 13.2.

2.4. VIỆC BẠN SỬ DỤNG GIẢI PHÁP NÀY KHÔNG ĐÚNG NHƯ NỘI DUNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN RÕ RÀNG THEO MỤC 2 CỦA THỎA THUẬN NÀY HOẶC BẤT KỲ VIỆC BÁN LẠI HOẶC PHÂN PHỐI THÊM GIẢI PHÁP NÀY SẼ LÀ VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG THỎA THUẬN NÀY VÀ CÓ THỂ VI PHẠM CÁC LUẬT BẢN QUYỀN HIỆN HÀNH.

3. Cập nhật

Đôi khi trong Thời gian Đăng ký và không có sự cho phép hoặc đồng ý riêng của bạn, nhà cung cấp có thể triển khai nâng cấp hoặc cập nhật hoặc thay thế cho bất kỳ Giải pháp nào (“Cập nhật”), và do bất kỳ sự triển khai nào như vậy bạn có thể không sử dụng được Giải pháp hoặc Thiết bị áp dụng (hay một số chức năng nhất định của Thiết bị) cho đến khi bất kỳ Cập nhật nào như vậy được cài đặt hoặc kích hoạt hoàn toàn. Mỗi Cập nhật sẽ được coi là yếu tố tạo thành một phần của “Giải pháp” cho tất cả các mục đích theo Thỏa thuận này. Cập nhật có thể bao gồm cả những bổ sung và loại bỏ bất kỳ tính năng hoặc chức năng đặc biệt nào được cung cấp bởi một Giải pháp hoặc có thể thay thế hoàn toàn chức năng đó và Nhà cung cấp sẽ xác định nội dung, tính năng cũng như chức năng của Giải pháp được cập nhật đó tùy theo quyết định của mình. Nhà cung cấp không bắt buộc phải cung cấp cho bạn tùy chọn để từ chối hoặc trì hoãn Cập nhật nhưng trong mọi trường hợp bạn có thể cần phải tải xuống và cho phép cài đặt hoặc kích hoạt tất cả các bản Cập nhật có sẵn để thu được lợi ích tối đa từ Giải pháp. Nhà cung cấp có thể ngừng cung cấp hỗ trợ cho một Giải pháp cho đến khi bạn chấp nhận và cài đặt hoặc kích hoạt tất cả các Cập nhật. Nhà cung cấp, theo quyết định riêng của mình, sẽ quyết định thời gian và liệu các Cập nhật có phù hợp hay không và không có nghĩa vụ phải cung cấp mọi Cập nhật sẵn dùng cho bạn. Nhà cung cấp có thể tùy ý ngừng cung cấp Cập nhật cho bất kỳ phiên bản nào của Giải pháp không phải là phiên bản mới nhất, hoặc Cập nhật hỗ trợ sử dụng Giải pháp liên quan đến bất kỳ phiên bản nào của hệ điều hành, các chương trình email, chương trình trình duyệt và phần mềm khác mà Giải pháp được thiết kế để hoạt động.

4. Quyền sở hữu

4.1. Giải pháp và Tài liệu là tài sản trí tuệ của Nhà cung cấp và được bảo vệ bởi luật bản quyền hiện hành, các điều khoản thỏa thuận quốc tế và các luật hiện hành khác của quốc gia mà tại đó Giải pháp này đang được sử dụng. Cơ cấu, tổ chức và mã máy tính của Giải pháp là bí mật thương mại và thông tin bí mật có giá trị của Nhà cung cấp. Trong phạm vi bạn cung cấp bất kỳ nhận xét hoặc đề xuất nào về Giải pháp cho Nhà cung cấp, bạn cấp cho Nhà cung cấp quyền và giấy phép được giữ lại và sử dụng bất kỳ nhận xét hoặc đề xuất nào như vậy cho mọi mục đích về các sản phẩm hoặc dịch vụ hiện tại hoặc tương lai của họ, mà không phải bồi thường thêm cho bạn và không cần có sự phê duyệt về việc giữ lại hoặc sử dụng như vậy.

4.2. Ngoại trừ như đã nêu trong Thỏa thuận này, việc bạn sở hữu, sử dụng Giải pháp không cấp cho bạn bất kỳ quyền hay tư cách nào đối với bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào trong Giải pháp hoặc Tài liệu này. Tất cả quyền đối với Giải pháp hoặc Tài liệu, bao gồm tất cả bản quyền, bằng sáng chế, quyền bí mật thương mại, nhãn hiệu liên quan và các quyền sở hữu trí tuệ khác, đều được bảo lưu bởi Nhà cung cấp.

5. Hạn chế

5.1. Bạn không được sao chép hoặc sử dụng Giải pháp hoặc Tài liệu này trừ khi được nêu trong Mục 2 của Thỏa thuận này. Bạn sẽ không, và không được cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được:

5.1.1. sử dụng bất kỳ mã ủy quyền, số giấy phép, tổ hợp tên đăng nhập/password hoặc số hay mã kích hoạt khác được cung cấp bởi Nhà cung cấp liên quan đến bất kỳ Giải pháp nào (“Mã Kích hoạt”) cho hoặc đối với nhiều hơn số lượng Thiết bị được chỉ rõ trong các Điều kiện Áp dụng;

5.1.2. tiết lộ bất kỳ Mã Kích hoạt nào cho bất kỳ bên nào ngoài Nhà cung cấp hoặc các đại diện được chỉ định của Nhà cung cấp;

5.1.3. trừ khi được pháp luật cho phép rõ ràng: (i) đảo ngược kỹ thuật, tháo rời, dịch ngược, dịch, tái tạo, chuyển đổi hoặc trích xuất bất kỳ Giải pháp nào hoặc bất kỳ phần nào của Giải pháp (bao gồm mọi ký hiệu của phần mềm độc hại và tiện ích phát hiện phần mềm độc hại có liên quan); hoặc (ii) thay đổi, sửa đổi hoặc biến đổi bất kỳ Giải pháp nào (bao gồm mọi ký hiệu của phần mềm độc hại và tiện ích phát hiện phần mềm độc hại có liên quan);

5.1.4. trừ khi được cho phép bởi thỏa thuận phân phối, thỏa thuận người bán lại hoặc thỏa thuận khác giữa bạn và Nhà cung cấp hoặc thành viên khác của Nhóm Nhà cung cấp, xuất bản, bán lại, phân phối, phát sóng, truyền tải, chuyển giao, chuyển nhượng, cầm cố, cho thuê, chia sẻ hoặc cấp phép lại bất kỳ Giải pháp nào;

5.1.5. trừ khi được cho phép rõ ràng bởi Thỏa thuận này (bao gồm các Mục 13.2, 13.5 và 13.7), các Điều kiện Áp dụng hoặc một thỏa thuận khác giữa bạn và Nhà cung cấp hoặc thành viên khác của Nhóm Nhà cung cấp, sử dụng bất kỳ Giải pháp nào để quản lý các cơ sở của bên thứ ba hoặc cho phép bất kỳ bên thứ ba nào truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Giải pháp nào về văn phòng dịch vụ, chia sẻ thời gian, dịch vụ đăng ký hoặc nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng hoặc cơ sở tương tự khác;

5.1.6. sử dụng bất kỳ Giải pháp nào để cung cấp hoặc xây dựng một sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh với Giải pháp;

5.1.7. sử dụng hoặc cố gắng sử dụng bất kỳ Giải pháp nào để: (i) tải lên, tải xuống, truyền phát, truyền tải, sao chép hoặc lưu trữ bất kỳ thông tin, dữ liệu hoặc tài liệu nào, hoặc tham gia hay hỗ trợ trong bất kỳ hoạt động nào mà có thể: (A) vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bất kỳ bên thứ ba nào; (B) chứa mọi tài liệu bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, phỉ báng hoặc phản cảm dưới bất kỳ hình thức nào, (C) làm hại hoặc cố gắng làm hại người khác; (D) có khả năng xúi giục hoặc gây ra hành vi bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, tra tấn, phỉ báng, bôi nhọ, tục tĩu, khiêu dâm, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, thù hận, hoặc phân biệt về chủng tộc, dân tộc, tôn giáo hay giới tính hoặc phản cảm; (E) quảng bá hoặc cung cấp thông tin hướng dẫn về các hoạt động bất hợp pháp, thúc đẩy thương tích hoặc tổn hại về thể chất đối với bất kỳ nhóm hoặc cá nhân nào, hoặc thúc đẩy bất kỳ hành vi tàn ác nào đối với động vật; (F) mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc xuyên tạc mối quan hệ của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức; hoặc (G) hỗ trợ mọi gian lận, lừa dối hoặc trộm cắp; hoặc (H) gây thiệt hại, vô hiệu hóa hoặc làm suy giảm hoạt động, hoặc giành được hay cố gắng để giành được quyền truy cập, nhận được, sử dụng trái phép, sao chép, thay đổi hoặc phá hủy về hoặc đối với mọi tài sản, Thiết bị, phần mềm, dịch vụ, mạng hoặc dữ liệu bằng bất kỳ phương tiện nào, bao gồm hack, lừa đảo, giả mạo hoặc tìm cách phá vỡ hoặc đánh bại mọi tường lửa, Password Protection hoặc các biện pháp bảo vệ hay kiểm soát bảo mật thông tin khác về bất kỳ tính chất nào; (ii) bằng bất kỳ cách nào vi phạm mọi pháp luật hoặc quy định hiện hành của địa phương, quốc gia hay quốc tế; (iii) giả mạo các tiêu đề hoặc thao túng các số nhận dạng để che giấu nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào được truyền tải thông qua việc sử dụng Giải pháp; (iv) tải lên, đăng, gửi email hoặc truyền tải mọi quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, tài liệu quảng cáo, “thư rác”, “spam”, “thư chuỗi” hoặc “sơ đồ kim tự tháp”; hoặc (v) thu thập hay lưu trữ dữ liệu cá nhân mà không thông báo cho và không có sự đồng ý rõ ràng của chủ thể dữ liệu;

5.1.8. gây thiệt hại, vô hiệu hóa hoặc làm suy giảm hoạt động, hoặc giành được hay cố gắng để giành được quyền truy cập trái phép vào bất kỳ Giải pháp nào hoặc vào bất kỳ tài sản nào, Thiết bị, phần mềm, dịch vụ, mạng hoặc dữ liệu được kết nối hoặc liên kết với Giải pháp đó hoặc với mọi nội dung hoặc dữ liệu được lưu trữ, truy cập hoặc phân phối thông qua Giải pháp bằng bất kỳ phương tiện nào, bao gồm hack, lừa đảo, giả mạo hoặc tìm cách phá vỡ hoặc đánh bại mọi tường lửa, Password Protection hoặc các biện pháp bảo vệ hay kiểm soát bảo mật thông tin khác về bất kỳ tính chất nào;

5.1.9. thử nghiệm hay kiểm tra so sánh, hoặc tiết lộ hay công bố kết quả thử nghiệm hay kiểm tra so sánh, đối với bất kỳ Giải pháp nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Nhà cung cấp; hoặc

5.1.10. đánh bại hoặc phá vỡ, cố gắng đánh bại hoặc phá vỡ, hoặc cho phép hay hỗ trợ bất kỳ bên thứ ba nào trong việc đánh bại hoặc phá vỡ các biện pháp kiểm soát việc sử dụng các bản sao của bất kỳ Giải pháp nào; hoặc

5.1.11. vi phạm chính sách của Nhà cung cấp chi phối việc sử dụng được chấp nhận về các Giải pháp của nhà cung cấp (“ Chính sách Sử dụng được Chấp nhận”), mà bạn có thể tìm thấy tại đây. Nếu và trong phạm vi mà Thỏa thuận này và Chính sách Sử dụng được Chấp nhận xung đột nhau thì điều khoản hạn chế hơn sẽ chi phối.

5.2. Một số Giải pháp nhất định có thể cấp cho bạn hoặc một người dùng khác đặc quyền quản trị, trong số những nội dung khác, có thể cho phép quản trị viên giám sát các Thiết bị và/hoặc tình trạng của các Giải pháp được triển khai trên các Thiết bị khác, bao gồm, chẳng hạn như trạng thái Thời gian Đăng ký, thông báo của Giải pháp và Cập nhật. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn sẽ thực hiện đặc quyền quản trị chỉ đối với các Thiết bị và Giải pháp theo đúng ủy quyền và không cho bất kỳ mục đích nào khác. Bạn cũng tuyên bố và bảo đảm với Nhà cung cấp rằng: (i) bạn có tất cả các thẩm quyền cần thiết để chấp nhận Thỏa thuận này và cài đặt và/hoặc sử dụng Giải pháp trên các Thiết bị thay mặt cho bất kỳ chủ sở hữu và người sử dụng nào của các Thiết bị được quản lý đó; và (ii) theo đây chấp nhận Thỏa thuận này cho hoặc thay mặt: (A) bất kỳ chủ sở hữu và người dùng nào của các Thiết bị được quản lý đó; và (B) chính bạn.

5.3. Các Giải pháp nhất định có thể cho phép bạn đăng tải hoặc chia sẻ công khai với người khác, nội dung mà bạn đã tạo ra hoặc thu được từ các nguồn khác ("Nội dung của Người dùng"). Bạn giữ lại bất kỳ và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ mà bạn đã nắm giữ theo luật áp dụng trong Nội dung của Người dùng mà bạn đăng tải hoặc chia sẻ thông qua Giải pháp, thuộc quyền lợi, giấy phép và các điều khoản khác của Thỏa thuận này, bao gồm các quyền cơ bản của những người khác trong Nội dung của Người dùng bất kỳ mà bạn có thể sử dụng hoặc sửa đổi. Bạn trao cho mỗi thành viên của Nhóm Nhà cung cấp quyền không độc quyền, không hạn chế, vô điều kiện, không giới hạn, trên toàn thế giới, không thể thu hồi, vĩnh viễn, và miễn phí cùng với giấy phép sử dụng, sao chép, ghi lại, phân phát, tái sản xuất, tiết lộ, bán, bán lại, cấp giấy phép bổ sung (thông qua nhiều cấp độ), sửa đổi, trưng bày, trình diễn công khai, truyền tải, xuất bản, phát sóng, dịch thuật, tạo ra sản phẩm phái sinh, hoặc theo cách khác, khai thác bằng bất kỳ hình thức nào, tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Nội dung của Người dùng mà bạn đăng tải hoặc chia sẻ thông qua một Giải pháp (và sản phẩm phái sinh của Giải pháp đó), chỉ cho mục đích cung cấp các Giải pháp cho bạn theo Thỏa thuận này. Mỗi khi bạn đăng tải hoặc chia sẻ bất kỳ Nội dung của Người dùng nào, bạn tuyên bố và đảm bảo với mỗi thành viên của Nhóm Nhà cung cấp rằng ít nhất bạn đủ tuổi trưởng thành tại tiểu bang hoặc khu vực tài phán mà bạn cư trú và là phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp hoặc có được sự chấp thuận phù hợp từ phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp, của bất kỳ trẻ vị thành niên nào được mô tả hoặc đóng góp bất kỳ Nội dung của Người dùng nào mà bạn đăng tải hoặc chia sẻ, và rằng, đối với Nội dung của Người dùng đó: (i) bạn là tác giả và chủ sở hữu duy nhất của tài sản trí tuệ và các quyền khác đối với Nội dung của Người dùng này hoặc bạn có quyền hợp pháp để đăng tải hoặc chia sẻ Nội dung của Người dùng và cấp cho mỗi thành viên của Nhóm Nhà cung cấp quyền được sử dụng Nội dung của Người dùng như được mô tả trong Mục 5.3 này, tất cả mà không có bất kỳ nghĩa vụ nào được áp đặt cho bất kỳ thành viên nào của Nhóm Nhà cung cấp để có được sự đồng ý của bất kỳ bên thứ ba nào và không tạo ra bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào dù là với bất kỳ thành viên nào của Nhóm Nhà cung cấp; (ii) Nội dung của Người dùng là chính xác; (iii) Nội dung của Người dùng được mỗi thành viên của Nhóm Nhà cung cấp sử dụng và khai thác hợp pháp như được cho phép trong Thỏa thuận này, không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào hoặc quyền khác của bất kỳ bên thứ ba nào; và (iv) Nội dung của Người dùng sẽ không vi phạm Thỏa thuận này hoặc gây thương tổn hay tổn hại cho bất kỳ ai.

6. Bảo hành giới hạn; tuyên bố và loại trừ trách nhiệm

6.1. Theo phần còn lại của Mục 6 này, Nhà cung cấp bảo đảm với bạn rằng Giải pháp sẽ thực hiện, hoặc sẽ được thực hiện về căn bản theo Tài liệu trong thời hạn ba mươi (30) ngày sau ngày nhận Giải pháp ban đầu của bạn. Để thực hiện yêu cầu bảo hành, bạn phải làm theo các hướng dẫn được cung cấp bởi nguồn mà bạn mua Giải pháp. Nếu Giải pháp không thực hiện về căn bản theo Tài liệu, trách nhiệm toàn bộ và riêng biệt của mỗi thành viên trong Nhóm Nhà cung cấp, mỗi Đối tác Phân phối, cũng như phương pháp khắc phục duy nhất và riêng biệt của bạn đối với việc bảo hành đó sẽ được giới hạn, tùy theo lựa chọn của Nhà cung cấp, hoặc: (i) sự thay Giải pháp; hoặc (ii) trả lại Giải pháp để được hoàn lại phần phí đăng ký bạn đã thanh toán đối với phần chưa hết hạn hoặc chưa sử dụng của Thời gian Đăng ký. Bảo hành này chỉ áp dụng cho Giải pháp như được giao ban đầu, và không áp dụng cho: (i) bất kỳ Cập nhật nào; (ii) bất kỳ khiếm khuyết nào gây ra do việc kết hợp, vận hành hoặc sử dụng Giải pháp với: (A) phần mềm, phần cứng hoặc các tư liệu khác không được cung cấp bởi Nhà cung cấp; hoặc (B) Thiết bị, phần mềm, hoặc tư liệu khác không phù hợp với yêu cầu của Nhà cung cấp như đã nêu trong Tài liệu.

6.2. TRỪ KHI ĐƯỢC NÊU TRONG MỤC 6.1 CỦA THỎA THUẬN NÀY, CÁC THÀNH VIÊN CỦA NHÓM NHÀ CUNG CẤP VÀ ĐỐI TÁC CỦA NHÀ CUNG CẤP KHÔNG BẢO HÀNH HIỆU SUẤT HOẶC KẾT QUẢ BẠN CÓ THỂ THU ĐƯỢC KHI SỬ DỤNG BẤT KỲ GIẢI PHÁP HOẶC TÀI LIỆU NÀO. TRỪ KHI ĐƯỢC NÊU TRONG MỤC 6.1 CỦA THỎA THUẬN NÀY, GIẢI PHÁP ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ CÁC THÀNH VIÊN CỦA NHÓM NHÀ CUNG CẤP VÀ ĐỐI TÁC CỦA NHÀ CUNG CẤP KHÔNG THỰC HIỆN BẤT KỲ BẢO HÀNH HOẶC ĐIỀU KIỆN NÀO RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý VÀ, TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, TỪ CHỐI BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC BẢO HÀNH VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC NGỤ Ý THEO QUY CHẾ, ĐIỀU LUẬT CHUNG, ÁN LỆ HOẶC CÁC LÝ THUYẾT LUẬT KHÁC, BAO GỒM BẢO HÀNH HOẶC CÁC ĐIỀU KIỆN NGỤ Ý KHÔNG VI PHẠM QUYỀN, TƯ CÁCH, KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP HOẶC SỰ PHÙ HỢP VÌ BẤT CỨ MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO. NHÀ CUNG CẤP KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG HOẠT ĐỘNG CỦA MỌI GIẢI PHÁP SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, RẰNG MỌI GIẢI PHÁP SẼ HOẠT ĐỘNG ĐÚNG TRÊN BẤT KỲ THIẾT BỊ CHO TRƯỚC NÀO HOẶC VỚI BẤT CỨ CẤU HÌNH CỤ THỂ NÀO CỦA PHẦN CỨNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM, HOẶC MỌI GIẢI PHÁP SẼ BẢO VỆ ĐẦY ĐỦ TÍNH TOÀN VẸN CỦA DỮ LIỆU, THÔNG TIN HOẶC NỘI DUNG ĐƯỢC CHỌN, LƯU HOẶC TRUYỀN QUA INTERNET.

6.3. KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO BẤT KỂ ĐIỀU KHOẢN NÀO KHÁC CỦA THỎA THUẬN NÀY, MỌI GIẢI PHÁP ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN MIỄN PHÍ (BAO GỒM MỌI GIẢI PHÁP ĐƯỢC CUNG CẤP DƯỚI DẠNG BẢN "MIỄN PHÍ", "DÙNG THỬ" HOẶC "BETA") ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG", "VỚI TẤT CẢ CÁC LỖI" VÀ "NHƯ CÓ SẴN", MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO HÀNH THUỘC BẤT KỲ LOẠI NÀO VÀ KHÔNG CÓ HỖ TRỢ HAY CÁC DỊCH VỤ KHÁC CỦA NHÀ CUNG CẤP.

6.4. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, NHÀ CUNG CẤP HOẶC BẤT CỨ CÔNG TY NÀO CÓ QUYỀN KIỂM SOÁT, CHỊU SỰ KIỂM SOÁT CỦA HOẶC CÓ QUYỀN KIỂM SOÁT CHUNG VỚI NHÀ CUNG CẤP (GỌI CHUNG LÀ “NHÓM NHÀ CUNG CẤP”) HOẶC CÁC ĐẠI LÝ TƯƠNG ỨNG, BÊN CẤP PHÉP, ĐẠI DIỆN, NHÀ CUNG CẤP, NHÀ PHÂN PHỐI, NHÀ BÁN LẺ, NHÀ MẠNG KHÔNG DÂY CÓ MẠNG HOẶC CÁC HỆ THỐNG CUNG CẤP BẤT KỲ GIẢI PHÁP NÀO HOẶC MỌI ĐỐI TÁC DOANH NGHIỆP KHÁC CỦA BẤT KỲ THÀNH VIÊN NÀO TRONG NHÓM NHÀ CUNG CẤP (GỌI CHUNG LÀ “ĐỐI TÁC CỦA NHÀ CUNG CẤP”) KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BÊN THỨ BA BẤT KỲ VỀ:

6.4.1. MỌI THIỆT HẠI HOẶC TỔN THẤT GIÁN TIẾP, MANG TÍNH HẬU QUẢ, NGẪU NHIÊN, DO BỊ PHẠT, ĐẶC BIỆT HOẶC MANG TÍNH CẢNH CÁO MÀ KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NGUYÊN NHÂN HOẶC LÝ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM;

6.4.2. MỌI THIỆT HẠI ĐỐI VỚI BẤT KỲ TỔN THẤT NÀO CỦA DOANH NGHIỆP, LỢI ÍCH HOẶC DOANH THU, TỔN THẤT VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ, TỔN THẤT VỀ VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ THIẾT BỊ HOẶC GIẢI PHÁP NÀO (BAO GỒM CẢ GIẢI PHÁP), CHI TIÊU LÃNG PHÍ, CHI PHÍ MUA BÁN THAY THẾ HOẶC THAY THẾ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ HOẶC SẢN PHẨM KỸ THUẬT SỐ, GIÁN ĐOẠN CỦA DOANH NGHIỆP, MỌI TÌNH TRẠNG TIẾT LỘ KHÔNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN HOẶC MẤT MÁT (BAO GỒM MỌI TÌNH TRẠNG SAI LỆCH, XUỐNG CẤP HOẶC KHÔNG SẴN CÓ) CỦA DỮ LIỆU HOẶC THÔNG TIN THUỘC BẤT KỲ LOẠI NÀO (BẤT KỂ TỔN THẤT, THIỆT HẠI, CHI PHÍ HOẶC PHÍ TỔN NHƯ ĐÃ ĐỀ CẬP LÀ TỔN THẤT HAY THIỆT HẠI TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP); HOẶC

6.4.3. BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO KHÁC VỀ TIỀN HOẶC KHÔNG PHẢI VỀ TIỀN PHÁT SINH TỪ THỎA THUẬN NÀY HOẶC BẤT KỲ GIẢI PHÁP NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP THEO ĐÂY;

NGAY CẢ KHI THÀNH VIÊN CỦA NHÓM NHÀ CUNG CẤP HOẶC ĐỐI TÁC CỦA NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO NHƯ VẬY. BẤT KỂ ĐIỀU GÌ TRÁI VỚI THỎA THUẬN NÀY HOẶC TRONG TRƯỜNG HỢP KHÁC, KHÔNG THÀNH VIÊN NÀO CỦA NHÓM NHÀ CUNG CẤP HOẶC ĐỐI TÁC CỦA NHÀ CUNG CẤP SẼ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ MỌI TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI (DÙ LÀ TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP) CHO BẤT CỨ TRUY CẬP TRÁI PHÉP NÀO, HOẶC BẤT CỨ TÌNH TRẠNG SAI LỆCH, XUỐNG CẤP, KHÔNG SẴN CÓ, TẨY XÓA, TRỘM CẮP, PHÁ HOẠI, SỬA ĐỔI, TIẾT LỘ HOẶC MẤT DỮ LIỆU, THÔNG TIN HOẶC NỘI DUNG ĐƯỢC TRUYỀN, NHẬN HOẶC LƯU BỞI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN GIẢI PHÁP BẤT KỂ NGUYÊN NHÂN GÌ. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, TỔNG TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA MỌI THÀNH VIÊN NHÓM NHÀ CUNG CẤP HOẶC ĐỐI TÁC CỦA NHÀ CUNG CẤP VỀ MỌI TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN GIẢI PHÁP BẤT KỲ, VIỆC ĐĂNG KÝ HOẶC THỎA THUẬN NÀY KHÔNG VƯỢT QUÁ: (I) NĂM ĐÔ LA MỸ (5,00 USD); VÀ (II) KHOẢN PHÍ ĐĂNG KÝ BẠN ĐÃ THANH TOÁN CHO THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 12 THÁNG LIỀN TRƯỚC ĐÓ.

6.5. NHỮNG NỘI DUNG LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN NHÓM NHÀ CUNG CẤP VÀ ĐỐI TÁC CỦA NHÀ CUNG CẤP CÓ TRONG THỎA THUẬN NÀY SẼ KHÔNG GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CÓ THỂ XẢY RA CỦA HỌ ĐỐI VỚI:

6.5.1. TỬ VONG, THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN HOẶC GIAN LẬN VƯỢT QUÁ PHẠM VI CHO PHÉP CỦA LUẬT HIỆN HÀNH; VÀ

6.5.2. BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO KHÔNG ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ.

7. Quyền riêng tư; xử lý thông tin cá nhân VÀ thông tin KHÁC

7.1. Thuật ngữ “Dữ liệu”, được sử dụng trong Thỏa thuận này và Chính sách Quyền riêng tư, có nghĩa là: (a) thông tin mà bạn cung cấp cho Nhà cung cấp, thành viên khác của Nhóm Nhà cung cấp, hoặc Đối tác của Nhà cung cấp trong quá trình đặt hàng các Giải pháp, bao gồm tên, địa chỉ thanh toán (bao gồm mã bưu điện), địa chỉ email, số điện thoại, thẻ thanh toán hoặc số tài khoản, mã xác minh thẻ thanh toán hoặc mã xác minh tài khoản, ngày bắt đầu và ngày hết hạn của thẻ thanh toán, mật khẩu tài khoản mà bạn chọn cho tài khoản của mình với Nhà cung cấp hoặc thành viên khác của Nhóm Nhà cung cấp, và Dữ liệu Thanh toán khác như được định nghĩa trong Chính sách Quyền riêng tư của Nhà cung cấp (“Chính sách Quyền riêng tư”, mà bạn có thể tìm thấy tại đây) (gọi chung là “Dữ liệu Giao dịch”); (b) thông tin mà Nhà cung cấp, thành viên khác của Nhóm Nhà cung cấp hoặc Đối tác Nhà cung cấp thu thập trong quá trình xử lý và thực hiện các đơn đặt hàng của bạn về các Giải pháp, bao gồm thông tin về nhãn hiệu, mô hình, hệ điều hành và các chi tiết nhận dạng khác của Thiết bị của bạn, tên nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn, địa chỉ Giao thức Internet (IP) của bạn; và (c) thông tin về việc bạn cài đặt và sử dụng các Giải pháp ((b) và (c) được gọi chung là “Dữ liệu Dịch vụ” trong Chính sách Quyền riêng tư). 

7.2. Bạn ủy quyền cho Nhà cung cấp, thành viên khác của Nhóm Nhà cung cấp hoặc Đối tác của Nhà cung cấp sử dụng Dữ liệu của bạn, cho các mục đích được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư. Bạn thừa nhận rằng việc sử dụng Dữ liệu của bạn bao gồm xử lý và hoàn tất đơn đặt hàng của bạn đối với đăng ký, cải thiện Giải pháp và cung cấp thông tin cho bạn về Giải pháp mà bạn đã đăng ký và cung cấp cho bạn các Giải pháp khác. Bạn thừa nhận rằng Nhà cung cấp hoặc thành viên khác của Nhóm Nhà cung cấp có thể chia sẻ Dữ liệu của bạn với các Đối tác của Nhà cung cấp chẳng hạn như nhà cung cấp nền tảng thương mại điện tử và nhà xử lý thanh toán, nhà cung cấp cung cấp hỗ trợ, dịch vụ và Giải pháp cho bạn thay mặt Nhà cung cấp, và nhà cung cấp cung cấp cho Nhà cung cấp hoặc thành viên của Nhóm Nhà cung cấp các phân tích mua hàng và phân tích sự cố về Giải pháp. Bạn cũng xác nhận rằng Nhà cung cấp hoặc thành viên của Nhóm Nhà cung cấp có thể chia sẻ Dữ liệu được ẩn danh và tổng hợp với các bên thứ ba để phân tích xu hướng. 

8. Chấm dứt

8.1. Thỏa thuận này sẽ chấm dứt ngay lập tức khi bạn vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào của bạn trong Thỏa thuận này (bao gồm mọi vi phạm nghĩa vụ của mình trong các Mục 2, 5 hoặc 10), điều này sẽ dẫn đến việc thu hồi bất kỳ quyền nào mà bạn có thể nhận được các bản Cập nhật hoặc để được hoàn tiền cho phần phí đăng ký mà bạn đã trả đối với phần chưa hết hạn hoặc chưa sử dụng theo Thời gian Đăng ký. Nhà cung cấp bảo lưu quyền đối với mọi biện pháp khắc phục khác có sẵn theo luật trong trường hợp bạn vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào của Thoả thuận này và làm ảnh hưởng xấu đến bất kỳ thành viên nào của Nhóm Nhà cung cấp hoặc Đối tác của Nhà cung cấp. Những nội dung loại trừ và giới hạn về trách nhiệm của thành viên Nhóm Nhà cung cấp và Đối tác Nhà cung cấp có trong Thỏa thuận này sẽ vẫn còn khi Thỏa thuận này chấm dứt.

8.2. Nhà cung cấp, bằng cách thông báo cho bạn, có thể chấm dứt ngay lập tức Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào đối với Giải pháp cụ thể bất kỳ hoặc tất cả các Giải pháp và trách nhiệm toàn bộ và riêng biệt của mỗi thành viên Nhóm Nhà cung cấp, mỗi Đối tác của Nhà cung cấp cũng như phương pháp khắc phục duy nhất và riêng biệt, đối với bất kỳ việc chấm dứt nào như vậy sẽ được giới hạn ở khoản hoàn lại phần phí đăng ký bạn đã thanh toán cho phần chưa hết hạn hoặc chưa sử dụng của Thời gian Đăng ký. Kể từ ngày việc chấm dứt này có hiệu lực, bạn sẽ không còn có quyền sử dụng bất kỳ Giải pháp và Tài liệu bị ảnh hưởng nào.

9. Các quyền do chính phủ Hoa Kỳ hạn chế

Tất cả Giải pháp đủ điều kiện là "mặt hàng thương mại" theo định nghĩa của thuật ngữ này tại 48 C.F.R. 2.101, bao gồm "phần mềm máy tính thương mại" và "tài liệu phần mềm máy tính thương mại" theo thuật ngữ được sử dụng trong 48 C.F.R. 12.212. Theo 48 C.F.R. 12.212 và 48 C.F.R. 227.7202-1 đến 227.7202-4, tất cả người dùng cuối của Chính phủ Hoa Kỳ mua Giải pháp và Tài liệu liên quan như vậy chỉ có những quyền được quy định trong Thỏa thuận này áp dụng cho khách hàng phi chính phủ. Việc sử dụng Giải pháp và Tài liệu liên quan đó thể hiện tổ chức Chính phủ Hoa Kỳ này đồng ý rằng phần mềm máy tính và tài liệu phần mềm máy tính này mang tính thương mại và được coi như chấp nhận các quyền và hạn chế được quy định trong Thỏa thuận này.

10. Kiểm soát xuất khẩu

Bạn phải tuân thủ tất cả các điều luật quốc tế và Hoa Kỳ về quản lý xuất khẩu và tái xuất Giải pháp, bao gồm cả Quy định Quản lý Xuất khẩu của Hoa Kỳ, cũng như những giới hạn đối với người dùng cuối, sử dụng cuối cùng và điểm đến do Hoa Kỳ và các chính phủ khác ban hành. Không làm tổn hại đến tính tổng quát nêu trên, bạn tuyên bố, bảo đảm và cam kết rằng: (i) bạn không phải là thành viên của bất kỳ danh sách người bị từ chối, danh sách chưa được xác minh, danh sách tổ chức, danh sách quốc gia được chỉ định đặc biệt, danh sách bị hủy hoặc bất kỳ danh sách nào khác do Chính phủ Hoa Kỳ công bố; và (ii) bạn sẽ không sử dụng, xuất hoặc tái xuất bất kỳ Giải pháp nào tại hoặc đến lãnh thổ, điểm đến, công ty hoặc cá nhân vi phạm lệnh cấm vận hoặc trừng phạt thương mại của Hoa Kỳ và E.U. Bạn sẽ bồi thường, bảo vệ và đảm bảo cho mỗi thành viên Nhóm Nhà cung cấp vô hại khỏi bất kỳ khiếu nại, yêu cầu, kiện cáo hoặc thủ tục tố tụng nào và tất cả các thiệt hại, trách nhiệm, chi phí phát sinh do bạn không tuân thủ Mục 10 này.

11. Thỏa thuận Phân xử Ràng buộc và Khước từ Hành động Nhóm

11.1. Mục 11 này áp dụng cho bất kỳ Tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Giải pháp bất kỳ, việc đăng ký bất kỳ Giải pháp nào hoặc Thỏa thuận này và liên quan đến bạn và Nhà cung cấp. "Tranh chấp," đối với các mục đích của Mục 11 này, nghĩa là bất kỳ tranh chấp, hành động, hay tranh cãi khác bất kể nguyên nhân cụ thể của (các) hành động được xác nhận (ví dụ: bao gồm, trong số bất kỳ nguyên nhân tiềm ẩn nào khác của hành động hoặc cơ sở pháp lý, tuyên bố vi phạm hợp đồng, xuyên tạc hoặc gian lận, việc bồi thường, sai lầm cá nhân (bao gồm cả sơ suất), vi phạm quy chế hoặc quy định).

11.2. Trong trường hợp Tranh chấp, bạn phải thông báo về Tranh chấp cho Nhà cung cấp dưới dạng tuyên bố bằng văn bản có tên, địa chỉ và thông tin liên hệ của bạn, các sự kiện làm phát sinh Tranh chấp và các yếu tố giảm nhẹ mà bạn yêu cầu. Bạn phải gửi thông báo về Tranh chấp qua email cho Nhà cung cấp tại địa chỉ legal@avast.com (nêu Chủ đề: Mục 11 Thông báo về Tranh chấp Theo EULA).

11.3. MỌI THỦ TỤC TỐ TỤNG ĐỂ GIẢI QUYẾT HOẶC KHỞI KIỆN BẤT KỲ TRANH CHẤP NÀO TRONG BẤT KỲ DIỄN ĐÀN NÀO SẼ ĐƯỢC TIẾN HÀNH HOÀN TOÀN TRÊN CỞ SỞ CÁ NHÂN. BẠN SẼ KHÔNG TÌM CÁCH ĐỂ BẤT KỲ TRANH CHẤP NÀO ĐƯỢC BIẾT TỚI NHƯ MỘT HÀNH ĐỘNG NHÓM, HÀNH ĐỘNG NÓI CHUNG CỦA LUẬT SƯ RIÊNG HOẶC TRONG BẤT KỲ VỤ TỐ TỤNG NÀO KHÁC MÀ MỘT TRONG HAI BÊN HÀNH ĐỘNG HOẶC ĐỀ XUẤT ĐỂ HOẠT ĐỘNG TRONG KHẢ NĂNG ĐẠI DIỆN. KHÔNG KẾT HỢP PHÂN XỬ HOẶC TỐ TỤNG VỚI NHAU MÀ KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý TRƯỚC BẰNG VĂN BẢN CỦA TẤT CẢ CÁC BÊN THAM GIA TẤT CẢ CÁC THỦ TỤC TỐ TỤNG HOẶC PHÂN XỬ HOẶC BỊ ẢNH HƯỞNG.

11.4. Nếu bạn và Nhà cung cấp không giải quyết bất kỳ Tranh chấp nào thông qua đàm phán không chính thức, bất kỳ nỗ lực nào khác để giải quyết Tranh chấp sẽ được tiến hành riêng bởi trọng tài ràng buộc chi phối bởi Đạo luật Trọng tài Liên bang Hoa Kỳ ("FAA"), 9 U.S.C. § 1 và các đạo luật tiếp theo. Ngoại trừ quyền được cung cấp trong Mục 11.5, bạn đang từ bỏ quyền khởi kiện (hoặc tham gia vào các vụ kiện như là một bên hoặc thành viên nhóm) tất cả Tranh chấp tại tòa án trước thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn. Thay vào đó, mọi Tranh chấp sẽ được giải quyết trước một trọng tài trung lập, mà quyết định của người đó sẽ là quyết định cuối cùng trừ quyền giới hạn để xem xét pháp lý theo FAA. Bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền đối với các bên đều có thể thực thi quyết định của trọng tài.

11.5. Yêu cầu phân xử của Mục 11 tuân theo các ngoại lệ sau:

11.5.1. Bạn có thể khiếu kiện bất kỳ Tranh chấp nào ở tòa án khiếu nại tiểu dân sự, tại hạt hay khu vực chính trị tương tự khác mà bạn cư trú, nếu Tranh chấp đáp ứng được mọi yêu cầu được điều trần tại tòa án khiếu nại tiểu dân sự. Nếu bạn bắt đầu một khiếu nại tại tòa án khiếu nại tiểu dân sự, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi chi phí của tòa án.

11.5.2. Mọi Tranh chấp liên quan tới bất kỳ hành động biển thủ bị cáo buộc đối với tài sản trí tuệ của bạn hoặc của Nhà cung cấp sẽ được giải quyết tại tòa án.

11.5.3. Nếu bạn là người tiêu dùng và sống ở Liên minh Châu Âu, Na Uy, Iceland hoặc Lichtenstein, bạn có thể có quyền giải quyết Tranh chấp của mình qua một nền tảng internet dành cho việc giải quyết tranh chấp trực tuyến do Ủy ban Châu Âu thiết lập (“Nền tảng ODR”). Nền tảng ODR nhằm tạo thuận lợi cho việc giải quyết ngoài tòa án các tranh chấp có liên quan đến việc mua bán hàng hoá và dịch vụ trực tuyến giữa người tiêu dùng và thương nhân có trụ sở tại Liên minh Châu Âu, Na Uy, Iceland và Lichtenstein. Vui lòng sử dụng liên kết này để tìm Nền tảng ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.6. Mọi hành động phân xử sẽ được Hiệp hội Phân xử Hoa Kỳ quản lý ("AAA") theo "Quy tắc Phân xử dành cho Người tiêu dùng" của AAA có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2014, gồm "Chi phí Phân xử" (Gồm Phí quản lý AAA) có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9 năm 2014 (gọi chung là, "Thủ tục dành cho Người tiêu dùng") và sẽ tuân theo quy định sau:

11.6.1. Thủ tục dành cho Người tiêu dùng được cung cấp với một mức phí nhất định, phân bổ đặc biệt một số chi phí cho người tiêu dùng (bạn) và những người khác đối với doanh nghiệp (Nhà cung cấp). Nếu khiếu nại của bạn là từ 75.000 Đô la Mỹ trở xuống, Nhà cung cấp sẽ thanh toán mọi chi phí được chỉ định đó, gồm cả những chi phí được phân bổ cho người tiêu dùng. Nhà cung cấp không đồng ý chịu bất kỳ chi phí nào khác. Nếu khiếu nại của bạn trên 75.000 Đô la Mỹ, Thủ tục dành cho Người tiêu dùng sẽ chi phối khoản thanh toán.

11.6.2. Ngoại trừ như dưới đây, Thủ tục dành cho Người tiêu dùng của AAA sẽ được áp dụng cho mọi Tranh chấp giữa các bên. Tuy nhiên, tuân theo Quy tắc Phân xử dành cho Người tiêu dùng R-1(e), một bên có thể nộp đơn Quy tắc Phân xử dành cho Người tiêu dùng phù hợp cho một trọng tài để có được quyết định cuối cùng. Thỏa thuận này chi phối trong phạm vi có mâu thuẫn với Thủ tục dành cho Người tiêu dùng. Bạn sẽ bắt đầu phân xử chỉ trong hạt hay phân khu chính trị tương tự khác mà bạn cư trú. Các thủ tục phân xử sẽ được tiến hành qua cuộc gọi hội nghị. Tuy nhiên, nếu như các thủ tục được tiến hành dựa theo Thủ tục dành cho Người tiêu dùng AAA, (các) trọng tài sẽ có quyền được yêu cầu một cuộc điều trần trực tiếp dựa trên yêu cầu của một bên.

11.6.3. Bạn và Nhà cung cấp đều đồng ý rằng việc sử dụng AAA để thực hiện phân xử sẽ không được tích hợp vào thỏa thuận của các bên để phân xử Tranh chấp. Nếu AAA sẽ không hoặc không thể thực hiện phân xử, bạn và Nhà cung cấp sẽ đàm phán với thiện chí để đồng ý với trọng tài duy nhất, người sẽ giải quyết Tranh chấp theo đúng như Thủ tục dành cho Người tiêu dùng. Nếu các bên không thể đồng ý với trọng tài, tòa án có đủ thẩm quyền có thể bổ nhiệm một trọng tài, người sẽ làm theo Thủ tục dành cho Người tiêu dùng của AAA.

11.6.4. Nếu một hoặc nhiều phần của Mục 11 này cho thấy là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành với toàn bộ hoặc một số phần của Tranh chấp, thì, và chỉ trong trường hợp đó, các phần đó sẽ được tách rời và Tranh chấp sẽ được giải quyết tuân theo toàn bộ phần còn lại của Mục 11 và toàn bộ các quy định khác của Thỏa thuận này. Nếu các gián đoạn này dẫn đến tất cả hoặc một số phần của Tranh chấp đưa ra tố tụng tại tòa án, thì quyền xét xử độc quyền đối với bất kỳ thủ tục tòa án nào sẽ thuộc về các tòa án trong quận New York, New York, Hoa Kỳ. Đối với mục đích của bất kỳ thủ tục tòa án nào như vậy, bạn đồng ý với, và sẽ không phản đối, thẩm quyền đối với bị đơn của các tòa án quận New York, New York đối với bạn và tiếp tục từ bỏ phản đối dựa trên nơi xử án không đúng hoặc diễn đàn không thuận lợi và bạn sẽ không tìm kiếm chuyển giao cho một địa hạt hoặc khu vực pháp quyền khác.

11.7. Không phụ thuộc vào các khoản đã nêu trong Mục 11 này, nếu bạn mua một Giải pháp để sử dụng cho mục đích khác với mục đích sử dụng cá nhân hoặc hộ gia đình, các thủ tục phân xử, bao gồm cả việc thanh toán các chi phí, sẽ được quản lý theo Thủ tục Phân xử Thương mại của AAA ("Thủ tục Thương mại"). Thủ tục Thương mại được áp dụng phù hợp với mọi Tranh chấp giữa các bên và bạn sẽ không biện hộ khác trong bất kỳ thủ tục tố tụng nào. Tuy nhiên, Thỏa thuận này chi phối trong phạm vi các mâu thuẫn với Thủ tục Thương mại.

12. Tổng quan

12.1. Thông báo. Nhà cung cấp có thể gửi bất kỳ thông báo nào cho bạn vào bất cứ lúc nào thông qua thư điện tử, cửa sổ bật lên, hộp thoại hoặc các phương tiện khác, mặc dù trong một số trường hợp, bạn có thể không nhận được thông báo, trừ khi và cho đến khi bạn khởi chạy Giải pháp. Bất kỳ thông báo nào như vậy sẽ được coi như đã gửi vào ngày đầu tiên Nhà cung cấp ban hành thông qua Giải pháp, bất kể bạn thực sự nhận được khi nào.

12.2. Các Câu hỏi về Thỏa thuận này. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Thỏa thuận này hoặc muốn yêu cầu bất kỳ thông tin nào từ Nhà cung cấp, vui lòng gửi thư đến Avast Software s.r.o., Pikrtova 1737/1a, Prague 4, Postal Code 140 00, Czech Republic, email: support@avast.com, điện thoại.: +420 274 005 777 hoặc truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi tại www.avast.com/support.

12.3. Các Thỏa thuận Riêng. Nếu bạn mua hai hoặc nhiều giải pháp, ngay cả trong một giao dịch duy nhất hoặc bạn nhận được các đăng ký cho một Giải pháp bất kỳ trong nhiều giao dịch, bạn có thể đã chấp nhận Thỏa thuận Cấp phép Người dùng Cuối này nhiều lần. Mặc dù các điều khoản và điều kiện bạn đã chấp nhận có thể giống nhau nhưng mỗi lần bạn chấp nhận điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận Cấp phép Người dùng Cuối này là một lần bạn tham gia vào một thỏa thuận khác và riêng biệt giữa bạn và Nhà cung cấp cung ứng Giải pháp hiện hành.

12.4. Thỏa thuận Chung. Thỏa thuận này là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Nhà cung cấp lên quan đến việc bạn sử dụng Giải pháp và Tài liệu. Thỏa thuận này thay thế cho tất cả thông tin truyền thông, đề xuất, báo cáo, bảo hành và tuyên bố bằng miệng hoặc bằng văn bản trước đó hoặc tại cùng thời điểm liên quan đến việc bạn cài đặt và/hoặc sử dụng Giải pháp hoặc Tài liệu. Không phụ thuộc vào quy định ở trên, không có gì trong Thỏa thuận này sẽ làm giảm bớt những quyền lợi bạn có thể có theo luật bảo vệ người tiêu dùng hiện tại hoặc các điều luật khác hiện hành trong phạm vi quyền hạn của bạn có thể không bị khước từ theo hợp đồng. Thỏa thuận này, các Điều kiện Áp dụng và Tài liệu, trong phạm vi tối đa áp dụng được, sẽ được hiểu là nhất quán với nhau, nhưng trong trường hợp có xung đột sẽ điều chỉnh theo thứ tự sau: (i) các Điều kiện Áp dụng; (ii) Thỏa thuận này; và (iii) Tài liệu.

12.5. Diễn giải. Các đề mục trong Thỏa thuận này không ảnh hưởng đến việc diễn giải của Thỏa thuận. Việc sử dụng bất kỳ giống nào bao gồm tất cả giống. Số ít bao gồm số nhiều và ngược lại. Khi một từ hoặc cụm từ được định nghĩa, các dạng ngữ pháp khác của chúng có ý nghĩa tương ứng. Các từ “bao gồm” và “bao gồm cả” sẽ được hiểu là có các từ “không giới hạn” theo sau. Việc đề cập đến việc “sử dụng” bất kỳ phần mềm, Giải pháp hoặc Cập nhật nào sẽ được coi là bao gồm việc bạn cài đặt mọi phần mềm, Giải pháp hoặc Cập nhật đó (trừ trường hợp có yêu cầu khác). Thỏa thuận này ban đầu được lập bằng Tiếng Anh. Mặc dù Nhà cung cấp có thể cung cấp một hoặc nhiều bản dịch của Thỏa thuận này để thuận tiện cho bạn, phiên bản tiếng Anh sẽ là phiên bản chi phối của Thỏa thuận này trong trường hợp có bất kỳ xung đột hay khác biệt nào. Trong trường hợp phát sinh sự thiếu rõ ràng hoặc câu hỏi về mục đích hoặc diễn giải, trong bất kỳ thủ tục pháp lý nào, các điều khoản của Thỏa thuận này được hiểu là đã được soạn thảo chung bởi các bên, và không có giả định hoặc nghĩa vụ chứng minh sẽ tán thành hoặc phản đối bất kỳ bên nào bởi ưu điểm về quyền tác giả của bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này.

12.6. Tính tách rời. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được coi là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành theo bất kỳ luật hiện hành nào, thì điều khoản đó không được xem là một phần của Thỏa thuận này nhưng phần còn lại của Thỏa thuận này sẽ vẫn có hiệu lực và có thể thi hành trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép.

12.7. Tính bất khả thi. Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ trục trặc hoặc chậm trễ nào trong việc thực hiện, do toàn bộ hoặc một phần, đối với các sự cố tiện ích (bao gồm cả mất điện), hỏng internet, hỏng các dịch vụ viễn thông hoặc công nghệ thông tin, hỏng các thiết bị viễn thông hoặc công nghệ thông tin, đình công hoặc gây rối lao động khác (bao gồm nhưng không giới hạn cuộc đình công hoặc gây rối lao động khác phát sinh liên quan đến bất kỳ thành viên nào của Nhóm Nhà cung cấp hoặc Đối tác của Nhà cung cấp), chiến tranh hay khủng bố, tấn công từ chối dịch vụ hoặc các cuộc tấn công hoặc vi phạm công nghệ thông tin khác ảnh hưởng đến bất kỳ thành viên nào của Nhóm Nhà cung cấp hoặc Đối tác của Nhà cung cấp, lũ lụt, phá hoại, hỏa hoạn, thiên tai khác hoặc Sự kiện Bất khả kháng hoặc bất kỳ nguyên nhân nào vượt ngoài sự kiểm soát hợp lý của bất kỳ thành viên nào của Nhóm Nhà cung cấp hoặc Đối tác của Nhà cung cấp.

12.8. Khước từ. Một trong hai bên không nhấn mạnh vào việc thực hiện nghiêm túc bất kỳ điều khoản, điều kiện và quy định nào của Thỏa Thuận này sẽ không được hiểu là khước từ hoặc từ bỏ sự tuân thủ Thỏa Thuận sau này và các điều khoản, điều kiện và quy định của Thỏa Thuận này sẽ giữ nguyên hiệu lực và tác dụng. Việc một trong hai bên khước từ bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào của Thỏa Thuận này sẽ không có hiệu lực dù với bất kỳ mục đích nào trừ khi khước từ đó là bằng văn bản và có chữ ký của bên đó. Việc một trong hai bên khước từ do bên còn lại vi phạm bất kỳ quy định nào của Thỏa thuận này sẽ không được hiểu là khước từ tiếp theo đối với vi phạm đó hoặc là khước từ các vi phạm khác của cùng một hoặc các quy định khác của Thỏa thuận này.

12.9. Chuyển nhượng. Bạn không có quyền chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Nhà cung cấp. Nhà cung cấp có thể chuyển nhượng Thỏa thuận này vào bất kỳ thời điểm nào theo quyết định của mình mà không cần bất kỳ sự chấp thuận trước nào bằng văn bản của bạn.

12.10. Không có Đối tượng hưởng lợi Bên Thứ ba. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này, dù rõ ràng hay ngụ ý, nhắm đến hoặc sẽ đề cập đến bất kỳ người nào khác ngoài bạn, các thành viên của Nhóm Nhà cung cấp và Đối tác Nhà cung cấp, bất kỳ quyền, lợi ích hoặc phương pháp khắc phục bất cứ sự việc nào theo hoặc phát sinh từ Thỏa thuận này. Không ai khác ngoài bạn, Nhà cung cấp và thành viên của Nhóm Nhà cung cấp có thể đưa ra nguyên nhân tố tụng dựa theo Thỏa thuận này. Nhà cung cấp sẽ được quyền (nhưng không bắt buộc) thi hành bất kỳ quyền, biện pháp khắc phục, nội dung loại trừ và giới hạn về trách nhiệm cũng như các biện pháp bảo hệ hợp pháp mọi thành viên của Nhóm Nhà cung cấp hoặc Đối tác của Nhà cung cấp theo Thỏa thuận này, bao gồm mọi quyền và biện pháp khắc phục đối với bất kỳ tình trạng tổn thất, thiệt hại hoặc khiếu nại nào mà bất kỳ thành viên nào của Nhóm Nhà cung cấp hoặc Đối tác của Nhà cung cấp phải chịu hoặc bị ảnh hưởng: (i) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của Thỏa thuận này hoặc (ii) bạn được yêu cầu bồi thường theo Thỏa thuận này. Tổn thất, thiệt hại hoặc khiếu nại như vậy sẽ được coi là bị loại trừ do tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp, mang tính hậu quả hoặc ngẫu nhiên theo Mục 6.4.1, là kết quả của tổn thất, thiệt hại hoặc khiếu nại như vậy đã do một thành viên khác của Nhóm Nhà cung cấp hoặc Đối tác của Nhà cung cấp chịu hoặc bị ảnh hưởng chứ không phải Nhà cung cấp.

12.11. Luật điều chỉnh. Luật điều chỉnh của Thỏa thuận này sẽ là luật riêng của Tiểu Bang New York, Hoa Kỳ. Thỏa thuận này sẽ không được điều chỉnh bởi Công ước Liên hiệp Quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế, việc áp dụng được loại trừ rõ ràng.

12.12. Kết nối Internet. Một số Giải pháp có thể yêu cầu kết nối Internet hoạt động và ổn định để làm việc. Do đó, trách nhiệm của bạn là phải đảm bảo rằng bạn luôn có kết nối Internet đang hoạt động và ổn định.

12.13. Tên sản phẩm. Nhà cung cấp đôi khi có thể thay đổi tên của Giải pháp hoặc thay đổi tên hay logo áp dụng cho Giải pháp thành tên hay logo của một thành viên khác trong nhóm Nhà cung cấp hoặc Đối tác của Nhà cung cấp. Những thay đổi này sẽ không thay đổi trạng thái đăng ký của bạn đối với bất kỳ Giải pháp nào, Thời gian Đăng ký hoặc Thỏa thuận này và không cấp cho bạn quyền chấm dứt đăng ký Giải pháp, Thời gian Đăng ký hoặc Thỏa thuận này.

13. Điều khoản Đặc biệt

Các điều khoản đặc biệt sau đây áp dụng cho một số Giải pháp nhất định. Nếu các điều khoản đặc biệt này xung đột với phần còn lại của Thỏa thuận, các điều khoản đặc biệt sẽ chi phối và được ưu tiên đối với Giải pháp hiện hành.

13.1. Phần mềm, Dịch vụ và Sản phẩm Khác của Bên Thứ ba. Một số Giải pháp cho bạn cơ hội mua được phần mềm, dịch vụ và các sản phẩm khác do bên thứ ba cung cấp. Bạn thừa nhận rằng bên thứ ba áp dụng tự chịu trách nhiệm cho các dịch vụ của họ và Nhà cung cấp không đại diện hoặc thực hiện bất kỳ bảo đảm nào liên quan đến những dịch vụ đó và không chịu trách nhiệm đối với họ, và nếu bạn mua hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của bên thứ ba, các dịch vụ và việc bạn sử dụng các dịch vụ đó sẽ được chi phối bởi bất kỳ thỏa thuận cấp phép, điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật và/hoặc các điều khoản và điều kiện theo yêu cầu của bên thứ ba.

13.2. Giấy phép Nhà cung cấp Dịch vụ được Quản lý. Mục 13.2 này áp dụng: (i) trong phạm vi các Điều kiện Áp dụng cho phép bạn sử dụng CloudCare, Managed Workplace, Dịch vụ Avast Business, CCleaner Business Edition hoặc các Giải pháp khác trong việc cung cấp Dịch vụ MSP cho các bên thứ ba; và (ii) cho tất cả các giấy phép sử dụng CCleaner Cloud cho Doanh nghiệp.

13.2.1. Như được sử dụng trong Mục 13.2 này:

(a) "Dịch vụ Avast Business" có nghĩa là Dịch vụ Quầy thông tin Trợ giúp và/hoặc Dịch vụ Quản lý và Theo dõi Thiết bị Từ xa phù hợp với từng trường hợp.

(b) "Khách hàng" nghĩa là bên thứ ba mà bạn cung cấp hoặc mong muốn cung cấp Dịch vụ MSP cho họ.

(c) "Dịch vụ Quầy thông tin Trợ giúp" có nghĩa là các dịch vụ trợ giúp mà Nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp cho bạn để phục vụ lợi ích của một hoặc nhiều Khách hàng, trong mỗi trường hợp như mô tả trong Tài liệu vì Nhà cung cấp có thể sửa đổi tương tự vào bất kỳ lúc nào.

(d) “Dịch vụ MSP” có nghĩa là dịch vụ được quản lý mà bạn cung cấp cho Khách hàng của mình sử dụng Giải pháp (bao gồm cả mọi Dịch vụ Avast Business, nếu áp dụng).

(e) "Dịch vụ Quản lý và Theo dõi Thiết bị Từ xa" có nghĩa là các dịch vụ quản lý và giám sát Thiết bị từ xa mà Nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp cho bạn để phục vụ lợi ích của một hoặc nhiều Khách hàng, trong mỗi trường hợp như mô tả trong Tài liệu vì Nhà cung cấp có thể sửa đổi tương tự vào bất kỳ lúc nào.

(f) "Thỏa thuận Dịch vụ" nghĩa là thỏa thuận giữa bạn và Khách hàng, trong số những thứ khác, mô tả rõ ràng dịch vụ mà bạn đồng ý cung cấp cho Khách hàng.

13.2.2. Nhà cung cấp, tuân theo các quy định của Thỏa thuận này, cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, không độc quyền, không chuyển nhượng (không có quyền cấp phép lại) trong Thời gian Đăng ký để sử dụng các Giải pháp có liên quan (bao gồm cả Dịch vụ Avast Business, CCleaner Business Edition hoặc CCleaner Cloud cho Doanh nghiệp) để cung cấp Dịch vụ MSP cho Khách hàng của bạn.

13.2.3. Nhà cung cấp, tuân theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, sẽ cung cấp cho bạn các Giải pháp (bao gồm Dịch vụ Avast Business, CCleaner Business Edition hoặc CCleaner Cloud cho Doanh nghiệp) vì lợi ích của Khách hàng của bạn.

13.2.4. Theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, bạn sẽ:

(a) Yêu cầu rằng: (i) mỗi Khách hàng (bao gồm cả bạn, trong phạm vi áp dụng) nhận được Giải pháp sẽ thực hiện hoặc, theo cách khác, chịu ràng buộc với phiên bản hiện tại tại thời điểm đó của Thỏa thuận này, (ii) mỗi Khách hàng mà bạn đã đồng ý cung cấp Giải pháp sẽ thực hiện hoặc, theo cách khác, chịu ràng buộc chính với Thỏa thuận Dịch vụ. Không giới hạn những nội dung ở trên, bạn có thể chấp nhận Thỏa thuận Cấp phép Người dùng Cuối của Nhà cung cấp trên danh nghĩa của Khách hàng chỉ trong phạm vi Khách hàng đã cho phép rõ ràng bạn làm như vậy trong Thỏa thuận Dịch vụ hay không. Thỏa thuận Dịch vụ sẽ: (i) có quy định ít nhất là bảo vệ quyền lợi của Nhóm Nhà cung cấp theo Thỏa thuận này; và (ii) cho phép bạn và Nhóm Nhà cung cấp tái sản xuất, truyền tải, lưu trữ và xử lý dữ liệu và thông tin Khách hàng liên quan đến hoạt động và hiệu suất của bất kỳ Giải pháp nào một cách rõ ràng.

(b) Giữa bạn và Nhà cung cấp, mỗi bên sẽ tự chịu trách nhiệm: (i) thực hiện nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận Dịch vụ, (ii) đảm bảo rằng bạn và tất cả Khách hàng tuân thủ tất cả điều luật áp dụng liên quan đến việc giám sát của nhân viên và bên thứ ba khác và Thiết bị tương ứng của họ, (iii) thực hiện các nhiệm vụ và nghĩa vụ được giao phó cho bạn và Khách hàng theo Thỏa thuận, các Điều kiện Áp dụng và Tài liệu; và (iv) khi hết hạn hoặc kết thúc Thỏa thuận Dịch vụ hiện hành, chấm dứt điều khoản của bất kỳ Giải pháp nào và loại bỏ hoặc làm cho Khách hàng loại bỏ hoặc hủy kích hoạt bất kỳ Giải pháp nào từ bất kỳ Thiết bị nào đã sử dụng Giải pháp đó.

13.3. Dọn dẹp Trình duyệt. Khi bạn sử dụng phần mở rộng Dọn dẹp Trình duyệt (“BCU”), bạn ủy quyền cho BCU được thay đổi cài đặt trình duyệt hiện tại của mình thành cài đặt trình duyệt mới.

13.4. WiFi Finder. WiFi Finder cho phép người dùng hỗ trợ người dùng khác có được quyền truy cập internet thông qua việc chia sẻ dữ liệu về mạng WiFi. Nếu bạn chọn chia sẻ dữ liệu về mạng WiFi với người dùng khác, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng bạn không vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba liên quan đến các mạng WiFi như vậy hoặc bất kỳ dữ liệu nào bạn chia sẻ. Thành viên Nhóm Nhà cung cấp không chịu trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý về việc tuân thủ của bạn với các điều khoản và điều kiện áp dụng đối với việc sử dụng bất kỳ mạng WiFi nào hoặc bất kỳ dữ liệu nào mà bạn chia sẻ.

13.5. Avast Family Shield.

13.5.1. Avast Family Shield sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại bởi cha mẹ để bảo vệ con, bởi người giám hộ hợp pháp để bảo vệ đối tượng được giám hộ hoặc bởi người lớn để bảo vệ người lớn khác mà họ đã nhận được sự chấp thuận đầy đủ. Bạn không được sử dụng Avast Family Shield ngoài quy định đã nêu, các thành viên của Nhóm Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý về bất kỳ việc sử dụng không được ủy quyền hoặc bất hợp pháp nào.

13.5.2.  Khi sử dụng Avast Family Shield, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (i) bạn từ 18 tuổi trở lên; và (ii) bạn có quyền và theo đây đồng ý với việc thu thập dữ liệu của bất kỳ người nào mà bạn nêu trong tài khoản Avast Family Shield, bao gồm bất kỳ cá nhân nào dưới 13 tuổi. Bạn thừa nhận rằng các thành viên của Nhóm Nhà cung cấp sẽ thu thập, sử dụng và tiết lộ vị trí địa lý và thông tin khác cần thiết để cho phép việc vận hành và cung cấp các tính năng của Avast Family Shield.

13.5.3. Bạn thừa nhận rằng: (i) kết quả mà bạn có thể nhận được từ Avast Family Shield, bao gồm dữ liệu và tin nhắn, có thể không chính xác, kịp thời hoặc đáng tin cậy; (ii) một số nội dung bạn cho là phản cảm hoặc muốn được chặn có thể không được Avast Family Shield chặn; (iii) Avast Family Shield đôi khi có thể chặn nội dung mà bạn có thể coi là cho qua được; và (iv) vì nội dung của bên thứ ba có thể thay đổi mà không cần thông báo, Nhà cung cấp không thể đảm bảo rằng các loại nội dung và bộ lọc nội dung sẽ luôn cập nhật các thay đổi về nội dung của bên thứ ba. Nếu bạn cho rằng Avast Family Shield đang phân loại sai một trang hoặc dịch vụ, vui lòng liên hệ với Nhà cung cấp bằng cách gửi email tới familyshieldhelp@avast.com.

13.6. Ứng dụng Di động. Mục 13.6 này áp dụng cho mọi Giải pháp được thiết kế để sử dụng trên các Thiết bị Di động.

13.6.1. Đối với mọi Giải pháp được tải về từ Google Play (http://play.google.com), giấy phép được cấp theo Thỏa thuận này sẽ thay cho mọi quyền sử dụng Giải pháp được cấp, theo cách khác, bởi các điều khoản mặc định cho các ứng dụng được tải về từ Google Play Store.

13.6.2. Đối với mọi Giải pháp được tải về từ Apple App Store, các điều khoản sau sẽ áp dụng:

(a) Các giấy phép được cấp bởi Thỏa thuận này được giới hạn cho giấy phép không chuyển nhượng được để sử dụng Giải pháp trên bất kỳ iPhone, iPod Touch hoặc thiết bị nào khác của Apple mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát và khi được cho phép bởi các Quy tắc Sử dụng được quy định trong Điều khoản Dịch vụ của Apple App Stores, được cung cấp trực tuyến tại http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html hoặc thông qua các trang như vậy và các phương tiện khác do Apple cung cấp cho bạn.

(b) Thỏa thuận này do các bên đơn phương ký kết và không phải với Apple. Nhà cung cấp, không phải Apple, tự chịu trách nhiệm đối với Giải pháp và nội dung của Giải pháp đó.

(c) Apple không có bất cứ nghĩa vụ gì trong việc cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ nào đối với Giải pháp.

(d) Nếu Giải pháp không phù hợp với bất kỳ bảo hành nào có thể áp dụng, bạn có thể thông báo cho Apple và Apple sẽ hoàn tiền theo giá mua Giải pháp đó cho bạn. Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, Apple sẽ không có nghĩa vụ bảo hành nào khác liên quan đến Giải pháp, và rằng, giữa bạn, Nhà cung cấp và Apple, bất kỳ khiếu nại, tổn thất, trách nhiệm, thiệt hại, hoặc chi phí nào khác có thể quy cho bất kỳ việc không phù hợp với bất kỳ bảo hành nào sẽ là trách nhiệm của riêng Nhà cung cấp.

(e) Nhà cung cấp, không phải Apple, chịu trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba liên quan đến Giải pháp hoặc việc bạn sở hữu và/hoặc sử dụng Giải pháp đó, bao gồm: (i) khiếu nại về trách nhiệm sản phẩm; (ii) bất kỳ khiếu nại nào rằng Giải pháp không phù hợp với bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc quy định hiện hành; và (iii) các khiếu nại phát sinh theo luật bảo vệ người tiêu dùng hoặc luật tương tự.

(f) Trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba rằng Giải pháp hoặc việc sở hữu và sử dụng Giải pháp của bạn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, Nhà cung cấp, không phải Apple, sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc điều tra, bảo vệ, giải quyết và hủy bỏ bất kỳ khiếu nại vi phạm quyền sở hữu trí tuệ nào như vậy.

(g) Bạn phải tuân thủ mọi điều khoản hiện hành của bên thứ ba khi sử dụng Giải pháp. Ví dụ, đối với Giải pháp VOIP, bạn không được vi phạm thỏa thuận dịch vụ dữ liệu không dây khi sử dụng Giải pháp.

(h) Apple và các công ty con của Apple là những người hưởng lợi bên thứ ba của Thỏa thuận này và khi bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, Apple sẽ có quyền (và sẽ được coi là đã chấp nhận quyền) thi hành Thỏa thuận này đối với bạn với tư cách là người thụ hưởng của bên thứ ba.

13.6.3. Đối với các Giải pháp được tải về từ Amazon Appstore, Amazon có thể chỉ định các điều khoản sử dụng cho khách hàng nhất định đối với Amazon Appstore dưới dạng "Điều khoản EULA Mặc định". Các Điều khoản EULA Mặc định đó sẽ áp dụng cho việc sử dụng các Giải pháp mà bạn đã mua thông qua Amazon Appstore. Các Điều khoản EULA Mặc định sẽ nêu rõ, trong số những điều khác, rằng Nhà cung cấp là bên cấp phép của Giải pháp và Amazon không phải là một bên thuộc Thỏa thuận này. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa EULA Mặc định và Thỏa thuận này, thì trong phạm vi mâu thuẫn đó, các Điều khoản EULA Mặc định sẽ điều chỉnh và được ưu tiên. Amazon không phải chịu bất kỳ trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý nào liên quan tới việc Nhà cung cấp hoặc bạn tuân thủ hay không tuân thủ các Điều khoản EULA Mặc định.

13.7. Ấn bản cho Kỹ thuật viên. Mục 13.7 này áp dụng trong phạm vi bạn đã mua Ấn bản cho Kỹ thuật viên của một Giải pháp. Bạn có thể cho phép số lượng kỹ thuật viên nhất định theo Điều kiện Áp dụng sử dụng Giải pháp để thực hiện các dịch vụ tối ưu hóa và hoạt động khắc phục cho Thiết bị được sở hữu bởi bạn (nếu bạn đã mua đăng ký doanh nghiệp) hoặc bên thứ ba (nếu bạn đã mua đăng ký breakfix). Mỗi kỹ thuật viên có thể cài đặt Giải pháp chỉ trên một Thiết bị tại một thời điểm nhất định và phải xóa Giải pháp khỏi thiết bị trước khi trao lại quyền kiểm soát Thiết bị cho người dùng.

13.8. Gói Đảm bảo. Mục 13.8 này áp dụng cho các Gói Đảm bảo.

13.8.1. “Gói Đảm bảo” nghĩa là một dịch vụ trong đó kỹ thuật viên của Nhà cung cấp (“Nhân viên”), được trả một khoản phí đăng ký riêng, sẽ giúp bạn loại bỏ virus hoặc phần mềm độc hại khác nhiễm vào Thiết bị được bảo vệ của bạn trong Thời gian Đăng ký. Các Gói Đảm bảo được bán cùng với các Giải pháp chống vi rút nhất định của Nhà cung cấp hoặc các Giải pháp bảo mật khác (mỗi gói được gọi là “Giải pháp Bảo mật”) và bổ sung các bảo vệ mà Giải pháp Bảo mật cung cấp.

13.8.2. Nếu bạn yêu cầu hỗ trợ từ Nhà Cung cấp theo Gói Đảm bảo và nếu bạn cũng như Thiết bị của bạn đủ điều kiện nhận trợ giúp theo Mục 13.8.3, Nhà cung cấp sẽ sử dụng nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để giúp bạn loại bỏ virus hoặc phần mềm độc hại khác ảnh hưởng đến Thiết bị của bạn. Theo đây, bạn xác nhận, chấp nhận và đồng ý rằng nỗ lực của Nhà cung cấp có thể không đủ để loại bỏ những virus hoặc phần mềm độc hại nhất định khỏi Thiết bị của bạn và Nhà cung cấp, trong thời gian cung cấp dịch vụ, có thể thay đổi, xóa hoặc làm hỏng dữ liệu trên Thiết bị của bạn, thay đổi cài đặt Thiết bị hoặc, trong trường hợp khác, cản trở việc vận hành bình thường của Thiết bị.

13.8.3. Gói Đảm bảo bao gồm: (i) chỉ Thiết bị được bạn mua Giải pháp Bảo mật liên quan; và (ii) chỉ virus và phần mềm độc hại khác ảnh hưởng đến Thiết bị trong Thời gian Đăng ký, sau khi bạn đã tải xuống và cài đặt Giải pháp Bảo mật trên Thiết bị và trong khi Giải pháp Bảo mật đang chạy cùng với các định nghĩa về phần mềm độc hại cập nhật. Nhà cung cấp có thể chấm dứt Gói Đảm bảo mà không cần thông báo nếu nhà cung cấp xác định theo quyết định kinh doanh riêng của mình rằng bạn đã yêu cầu hoặc nhận dịch vụ theo Gói Đảm bảo cho Thiết bị không được bao gồm trong Gói Đảm bảo, đã chuyển hoặc tìm cách chuyển Gói Đảm bảo cho một người hoặc cơ quan khác, hoặc trong trường hợp khác đã vi phạm các điều khoản của Gói Đảm bảo.

13.8.4. Nhà cung cấp, trong quá trình cung cấp hỗ trợ theo Gói Đảm bảo, có thể yêu cầu truy cập từ xa vào Thiết bị của bạn và/hoặc có thể yêu cầu bạn cài đặt Phần mềm Hỗ trợ. Trong trường hợp đó, bạn thừa nhận và đồng ý rằng Mục 13.10 được áp dụng. Nếu bạn không thể hoặc không cung cấp quyền truy cập từ xa cho Thiết bị và/hoặc bạn không thể hoặc không tải xuống và cài đặt Phần mềm Hỗ trợ trên Thiết bị hoặc thực hiện theo các hướng dẫn khác của Nhân viên của Nhà cung cấp, hoặc nếu Nhà cung cấp xác định Thiết bị của bạn không đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo Gói Đảm bảo, Nhà cung cấp sẽ không cung cấp dịch vụ theo Gói Đảm bảo. Nhà cung cấp có thể (nhưng không bắt buộc) giới thiệu cho bạn một dịch vụ trong đó Nhà cung cấp hoặc nhà thầu phụ của Nhà cung cấp, sẽ cung cấp trợ giúp có trả phí.

13.9. Hỗ trợ Kỹ thuật Cao cấp. Mục 13.9 này áp dụng cho Avast Total Care, Hỗ trợ Kỹ thuật Cao cấp của AVG và các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật khác (mỗi gói được gọi là “Hỗ trợ Kỹ thuật Cao cấp”) mà Nhà cung cấp bán riêng với các Giải pháp phần mềm của mình và thông qua đó Nhà cung cấp có thể giúp bạn cài đặt, cấu hình hoặc khắc phục sự cố cho một loạt các sản phẩm phần mềm và/hoặc thiết bị hoặc hệ thống, bao gồm máy tính, máy Mac, máy tính bảng, điện thoại di động hoặc bất kỳ thiết bị máy tính cá nhân nào khác, bộ định tuyến không dây, modem cáp hoặc bộ đinh tuyến khác, máy in, máy ảnh kỹ thuật số, máy nghe nhạc, TV thông minh và đầu phát DVD/Blu-Ray.

13.9.1. Nhân viên, trong quá trình cung cấp Hỗ trợ Kỹ thuật Cao cấp, sẽ nỗ lực ở mức độ hợp lý về mặt thương mại để hỗ trợ bạn giải quyết những vấn đề bạn đang gặp phải. Tuy nhiên, do tính đa dạng và phức tạp của công nghệ hiện có trên thị trường, Nhân viên có thể sẽ không giải quyết được vấn đề của bạn. Điều này có thể bao gồm, ví dụ như, các vấn đề phát sinh do lỗi phần mềm hoặc phần cứng chưa được nhà sản xuất giải quyết hoặc các vấn đề liên quan đến cấu hình thiết bị khiến Nhân viên không thể hoặc rất khó chẩn đoán và giải quyết vấn đề một cách hợp lý. Do đó, theo đây, bạn xác nhận và đồng ý rằng các nỗ lực của Nhà cung cấp có thể không đủ để giải quyết các vấn đề mà bạn xác định hoặc những vấn đề đó sẽ không được giải quyết một cách kịp thời.

13.9.2. Nhân viên, trong quá trình cung cấp Hỗ trợ Kỹ thuật Cao cấp, có thể yêu cầu truy cập từ xa vào Thiết bị của bạn và/hoặc có thể yêu cầu bạn cài đặt Phần mềm Hỗ trợ. Trong trường hợp đó, bạn thừa nhận và đồng ý rằng Mục 13.10 sẽ áp dụng. Nếu bạn không thể hoặc không cung cấp quyền truy cập từ xa cho Thiết bị và/hoặc bạn không thể hoặc không tải xuống và cài đặt Phần mềm Hỗ trợ trên Thiết bị hoặc thực hiện theo các hướng dẫn khác của Nhân viên của Nhà cung cấp, hoặc nếu Nhà cung cấp xác định Thiết bị của bạn không đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo đăng ký Hỗ trợ Kỹ thuật Cao cấp, Nhà cung cấp sẽ không cung cấp dịch vụ Hỗ trợ Kỹ thuật Cao cấp.

13.10. Truy cập Từ xa; Phần mềm Hỗ trợ

13.10.1. Truy cập Từ xa. Nhà cung cấp hoặc Nhân viên, khi cung cấp các dịch vụ theo Gói Đảm bảo, nằm trong Hỗ trợ Kỹ thuật Cao cấp hoặc liên quan đến các dịch vụ khác, có thể cần kết nối từ xa và kiểm soát thiết bị của bạn để giải quyết các vấn đề mà bạn đang gặp phải. Liên quan đến phiên kết nối từ xa này:

(a) Nhân viên có thể cần phải chạy nhiều tập lệnh trên thiết bị của bạn, thay đổi cấu hình, cài đặt và gỡ cài đặt phần mềm, thực hiện các thay đổi khác đối với thiết bị và/hoặc cài đặt phần mềm của thiết bị đó, vì những việc này có thể là cần thiết để giải quyết các vấn đề của bạn. Bạn hiểu rằng Nhân viên có thể, nhưng không bắt buộc, cài đặt và gỡ bỏ các công cụ phần mềm độc quyền hoặc của bên thứ ba mà Nhân viên cho là cần thiết để hỗ trợ bạn giải quyết những vấn đề mà bạn đang gặp phải. Các thành phần của phần mềm như vậy được luật pháp bảo vệ, trong đó có bản quyền.

(b) Bạn thừa nhận và đồng ý rằng, bằng cách cho phép Nhân viên thiết lập một phiên kết nối từ xa, bạn cho phép Nhà cung cấp (cũng như các đối tác và nhà thầu hoạt động thay mặt cho Nhà cung cấp) được quyền truy cập đầy đủ hoặc hạn chế vào thiết bị, phần mềm và mạng của bạn (tùy thuộc vào thiết bị, phần mềm và cấu hình mạng của bạn) và cho phép Nhà cung cấp thực hiện các sửa đổi như được mô tả ở trên hoặc theo sự tư vấn của Nhân viên trong suốt quá trình cung cấp Giải pháp. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Nhân viên hoặc bạn - khi thực hiện theo sự chỉ dẫn của Nhân viên - có thể thay đổi, xóa hoặc sửa đổi phần mềm hoặc dữ liệu trên thiết bị, thay đổi cài đặt của thiết bị, phần mềm hoặc mạng, hoặc can thiệp vào hoạt động hợp lý của thiết bị, phần mềm hoặc mạng.

(c) Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Nhân viên có thể có quyền truy cập vào bất kỳ thông tin nào được lưu trữ trên Thiết bị của bạn. Các Nhân viên được đào tạo để không truy cập vào thông tin vượt quá những gì cần thiết để giải quyết các vấn đề mà bạn đang yêu cầu Nhân viên hỗ trợ. Tuy nhiên, bạn phải luôn theo dõi màn hình Thiết bị để quan sát hành động của Nhân viên trong khi người đó thực hiện Giải pháp trên Thiết bị của bạn. Bạn có thể kết thúc phiên hỗ trợ trực tuyến bất cứ lúc nào bằng cách báo với Nhân viên hoặc ngắt kết nối phiên kết nối từ xa.

13.10.2. Phần mềm Hỗ trợ.

(a) Một điều kiện để cung cấp dịch vụ theo Gói Đảm bảo, Hỗ trợ Kỹ thuật Cao cấp hoặc các dịch vụ khác đó là Nhà cung cấp hoặc Nhân viên có thể sẽ đề nghị bạn tải xuống và cài đặt trên Thiết bị một chương trình phần mềm (“Phần mềm Hỗ trợ”) cho phép Nhân viên truy cập từ xa vào Thiết bị của bạn, thu thập thông tin về Thiết bị và các hoạt động của Thiết bị, chẩn đoán và sửa chữa vấn đề, cũng như thay đổi cài đặt Thiết bị. Bạn cũng có thể cần làm theo các hướng dẫn khác mà Nhà cung cấp hoặc Nhân viên đưa ra.

(b) Nếu bạn hoặc một Nhân viên cài đặt Phần mềm Hỗ trợ trên một thiết bị, Phần mềm Hỗ trợ đó:

(i) Có thể yêu cầu bạn kích hoạt Phần mềm Hỗ trợ trên Thiết bị của bạn. Nếu bạn không hoàn thành quá trình kích hoạt trong khoảng thời gian mà Nhân viên yêu cầu hoặc theo yêu cầu của Phần mềm Hỗ trợ, Phần mềm Hỗ trợ có thể ngừng hoạt động cho đến khi quá trình kích hoạt hoàn tất.

(ii) Có thể giao tiếp với các máy chủ của Nhà cung cấp (hoặc của đối tác hoặc nhà thầu của Nhà cung cấp) theo định kỳ để: (i) đảm bảo rằng bạn nhận được tất cả các dịch vụ và phần mềm mà bạn có đủ điều kiện nhận như một phần trong Giải pháp của bạn; (ii) cho phép bạn nhanh chóng khởi động phiên trò chuyện với Nhân viên như là một phần trong Giải pháp của bạn; hoặc (iii) cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các công cụ tự phục vụ nhất định như một phần trong Giải pháp của bạn.

(iii) Có thể thường xuyên chạy trên Thiết bị của bạn theo mặc định và thực hiện các tác vụ nền khác nhau giúp duy trì Thiết bị hoạt động tốt. Khi chạy, phần mềm có thể thu thập các dữ liệu khác nhau liên quan đến Thiết bị của bạn, bao gồm các thông số kỹ thuật, thông tin về hệ điều hành, phần mềm đã tải xuống và/hoặc đã cài đặt, cập nhật và nâng cấp, tính khả dụng và trạng thái của phần mềm bảo mật, sao lưu và tường lửa, các thông tin nhận dạng duy nhất, các thông báo lỗi hệ thống và phần mềm, trạng thái kết nối mạng, các thiết bị ngoại vi được kết nối và những thiết bị được kết nối khác, cũng như các thông tin và dữ liệu tương tự. Thông tin này giúp Nhà cung cấp ngăn chặn nhiều sự cố thông thường mà bạn có thể đang gặp phải và cũng để nhanh chóng xác định những vấn đề mà bạn có thể cần hỗ trợ của Nhà cung cấp.

13.11. Avast Driver Updater

13.11.1. Avast Driver Updater được thiết kế để sử dụng trên một Thiết bị là một máy tính vật lý duy nhất, chứ không phải là một “máy ảo” trong đó tài nguyên máy tính chia sẻ mô phỏng các chức năng của một số máy tính vật lý chuyên dụng. Avast Driver Updater sẽ không có hiệu quả khi được sử dụng trên máy ảo thay vì máy tính vật lý.

13.11.2. Avast Driver Updater dựa trên dữ liệu do nhà sản xuất cung cấp trong các tập tin cài đặt trình điều khiển thiết bị, kể cả ngày phát hành, để cung cấp thông tin được hiển thị bởi Giải pháp trong các kết quả quét. CÁC THÀNH VIÊN CỦA NHÓM NHÀ CUNG CẤP VÀ CÁC ĐỐI TÁC CỦA NHÀ CUNG CẤP KHÔNG ĐẢM BẢO HOẶC TUYÊN BỐ RẰNG MỌI TRÌNH ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ ĐƯỢC GIẢI PHÁP CUNG CẤP SẼ LÀ MỚI NHẤT, HOẶC MỌI PHIÊN BẢN CỤ THỂ, CỦA TRÌNH ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ ĐÓ BẤT KỂ MỌI THÔNG TIN KHÁC HOẶC TRÁI NGƯỢC ĐƯỢC GIẢI PHÁP CUNG CẤP.

13.12. Avast Secure Web Gateway và Avast Secure Internet Gateway

13.12.1. Như được sử dụng trong Mục 13.12 này:

(a) “Dữ liệu Tổng hợp” có nghĩa là dữ liệu: (i) ẩn danh, và không thể xác định danh tính đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào; (ii) kết hợp với dữ liệu của những người dùng khác của Avast Secure Gateway, và/hoặc các nguồn dữ liệu bổ sung; và (iii) được trình bày theo phương thức mà người dùng cá nhân của Avast Secure Gateway có thể không được xác định.

(b) “Avast Secure Gateway” có nghĩa là Avast Secure Web Gateway hoặc Avast Secure Internet Gateway;

(c) “ Giao dịch DNS” có nghĩa là truy vấn DNS đệ quy mà bạn gửi thông qua việc sử dụng Avast Secure Web Gateway.

(d) “Chỗ” có nghĩa là sự đăng ký cho một cá nhân truy cập Internet liên quan đến Avast Secure Gateway, như được mô tả thêm trong Mục 13.12.5. Chỗ chỉ có thể được chuyển từ một cá nhân này sang một cá nhân khác nếu cá nhân ban đầu không còn được phép truy cập và không truy cập Internet liên quan đến Avast Secure Gateway.

(e) “Giao dịch” có nghĩa là một yêu cầu HTTP hoặc HTTPS được gửi đến bạn hoặc được bạn gửi thông qua việc bạn sử dụng Avast Secure Internet Gateway.

13.12.2. Từ bất kỳ Thiết bị nào được bảo vệ bởi Avast Secure Gateway, bạn không được: (i) gửi spam hoặc các tin nhắn trùng lặp hoặc tin nhắn không được yêu cầu vi phạm bất kỳ điều luật hiện hành nào; (ii) gửi tài liệu vi phạm, tục tĩu, đe dọa, phỉ báng hoặc bất hợp pháp; (iii) truy cập các dịch vụ bị chặn vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào; hoặc (iv) chạy các truy vấn tự động tới các URL Internet.

13.12.3. Ban thừa nhận và đồng ý rằng: (i) để Nhà Cung Cấp cung cấp Avast Secure Gateway, bạn phải chuyển tiếp lưu lượng truy cập Internet của bạn tới Nhà cung cấp thông qua cơ chế chuyển tiếp hợp lệ cho phép tính chịu lỗi tự động (tức là các tunnel DNS, PAC, IPSEC, GRE hoặc Giải pháp phù hợp của Nhà cung cấp); (ii) bạn chịu trách nhiệm cung cấp cho Nhà cung cấp mọi dữ liệu kỹ thuật và thông tin khác mà đôi khi Nhà cung cấp có thể yêu cầu một cách hợp lý; (iii) Nhóm Nhà cung cấp và các Đối tác của Nhà cung cấp có thể sử dụng phần mềm độc hại, spam, botnet hoặc các thông tin khác bắt nguồn từ việc bạn sử dụng Avast Secure Gateway vì mục đích: (1) duy trì, cải thiện và/hoặc phân tích Avast Secure Gateways; (2) tuân thủ mọi yêu cầu pháp lý hoặc hợp đồng; hoặc (3) cung cấp nội dung độc hại hoặc không mong muốn một cách ẩn danh cho các Đối tác của Nhà cung cấp nhằm mục đích phát triển và nâng cao hơn nữa cho Avast Secure Gateways; và (iv) Nhóm Nhà cung cấp và các Đối tác của Nhà cung cấp có thể phát triển và thương mại hóa các tiêu chuẩn và các biện pháp dựa trên Dữ liệu Tổng hợp.

13.12.4. Nhóm Nhà cung cấp và các Đối tác của Nhà cung cấp có quyền quản lý băng thông hoặc định tuyến lưu lượng truy cập trên Internet theo cách tối ưu về mặt thương mại, miễn là các hành động đó không ảnh hưởng đến nghĩa vụ của Nhà cung cấp đối với Avast Secure Gateways. Nhà cung cấp hoặc Đối tác của Nhà cung cấp (nếu có) có thể tạm ngưng việc bạn truy cập hoặc tải xuống Avast Secure Gateways trong trường hợp việc bạn sử dụng các Giải pháp này tạo ra mối đe dọa tiềm năng đối với bất kỳ mạng nào của Nhóm Nhà cung cấp hoặc Đối tác của Nhà cung cấp, hoặc nếu được yêu cầu tuân thủ luật hiện hành. Trong những trường hợp như vậy, Nhà cung cấp hoặc Đối tác của Nhà cung cấp (nếu có) sẽ: (i) tạm ngưng Avast Secure Gateways trong phạm vi cần thiết một cách hợp lý để ngăn chặn bất kỳ tác hại nào đối với bất kỳ mạng nạo của Nhóm Nhà cung cấp hoặc các Đối tác của Nhà cung cấp (ví dụ như chặn các địa chỉ IP nguồn vi phạm) và tuân thủ luật hiện hành; (ii) sử dụng những nỗ lực hợp lý để liên hệ với bạn ngay lập tức và cho bạn cơ hội thay đổi kịp thời cấu hình của (các) máy chủ của bạn và/hoặc làm việc với bạn để giải quyết kịp thời các vấn đề gây ra việc tạm ngưng Avast Secure Gateways; và (iii) khôi phục mọi Avast Secure Gateways bị tạm ngưng sau khi tất cả các vấn đề đó được giải quyết đạt sự hài lòng hợp lý của Nhà cung cấp hoặc Đối tác của Nhà cung cấp (nếu có).

13.12.5. Với mục đích xác định xem bạn đã mua đủ Chỗ chưa, cứ 2.000 Giao dịch mỗi ngày theo lịch chuyển qua Avast Secure Internet Gateway sẽ được coi là một “Chỗ” Avast Secure Internet Gateway, và cứ 2.000 Giao dịch DNS mỗi ngày theo lịch chuyển qua Avast Secure Web Gateway sẽ được coi là một “Chỗ” Avast Secure Web Gateway. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng số lượng Chỗ mà bạn phải mua cho việc bạn sử dụng: (i) Avast Secure Internet Gateway sẽ được tính bằng cách chia tổng số Giao dịch chuyển qua Avast Secure Internet Gateway mỗi ngày, cho 2.000; và (ii) Avast Secure Web Gateway sẽ được tính bằng cách chia tổng số Giao dịch DNS chuyển qua Avast Secure Web Gateway mỗi ngày, cho 2.000.

13.12.6. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Nhóm Nhà cung cấp và các Đối tác của Nhà cung cấp có thể sử dụng, sao chép, lưu trữ, sửa đổi và hiển thị thông tin từ nhật ký giao dịch của bạn (tức là siêu dữ liệu của tất cả lưu lượng truy cập mạng được gửi đến hoặc nhận được từ bạn thông qua việc sử dụng Avast Secure Gateway hoặc Avast Secure Internet Gateway) (“Nhật ký Giao dịch”). Nhật ký Giao dịch sẽ được Nhóm Nhà cung cấp hoặc Đối tác của Nhà cung cấp lưu giữ trong 6 tháng trong suốt Thời gian Đăng ký. Khi chấm dứt hoặc hết Thời gian Đăng ký, Nhật ký Giao dịch sẽ được Nhóm Nhà cung cấp và các Đối tác của Nhà cung cấp xoá theo chu kỳ lưu giữ tiêu chuẩn của Nhóm Nhà cung cấp và các Đối tác của Nhà cung cấp, hoặc sớm hơn khi bạn có thể yêu cầu bằng văn bản.

13.13. Một số Dịch vụ HideMyAss!

13.13.1. Mạng Riêng Ảo. Trừ khi có quy định khác trong Điều kiện Áp dụng, việc bạn đăng ký sản phẩm Mạng Riêng Ảo của HMA! (HMA! Virtual Private Network, “HMA! VPN”) cho phép bạn tạo không quá 5 kết nối đồng thời đối với mỗi đăng ký VPN HMA!. Bất kể điều gì trái ngược trong Thỏa thuận này, nếu bạn vượt quá số lượng kết nối đồng thời được cho phép đối với việc bạn đăng ký VPN HMA!, Nhà cung cấp có thể tạm ngừng hoặc vô hiệu hóa việc bạn truy cập và/hoặc sử dụng VPN HMA! vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn. Nếu bạn muốn tăng số lượng kết nối đồng thời được cho phép đối với việc bạn đăng ký VPN HMA!, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sales@hidemyass.com.

13.13.2. Web Proxy. Dịch vụ web proxy của HMA! (“Web Proxy”) là một Giải pháp miễn phí mà không yêu cầu bạn đăng ký thông tin chi tiết của mình với Nhà cung cấp. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm và Nhóm Nhà cung cấp và Đối tác của Nhà cung cấp không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về: (a) việc bạn truy cập, xem hoặc sử dụng các nội dung (bao gồm mọi nội dung xúc phạm hoặc phản cảm), mọi trang web của bên thứ ba được truy cập hoặc xem trong khi sử dụng Proxy Web; (b) sự tuân thủ của bạn với các điều khoản sử dụng áp dụng cho mọi trang web của bên thứ ba mà bạn truy cập, ghé thăm hoặc sử dụng khi dùng Proxy Web; và (c) mọi khiếu nại, mất mát hoặc thiệt hại phát sinh từ bất kỳ nội dung nào mà bạn tạo, cung cấp, truyền tải hoặc hiển thị trong khi sử dụng Web Proxy, bao gồm mọi khiếu nại, mất mát hoặc thiệt hại phải chịu hoặc phát sinh bởi Nhóm Nhà cung cấp hoặc các Đối tác của Nhà cung cấp.

13.14. Mạng Riêng Ảo. Một số quốc gia cấm sử dụng mạng riêng ảo (virtual private network, “VPN”) và một số quốc gia đã thiết lập các biện pháp công nghệ để ngăn chặn VPN hoạt động. Do đó, các Giải pháp VPN của Nhà cung cấp (bao gồm cả VPN HMA!) phải tuân theo các hạn chế của lãnh thổ mà có thể thay đổi theo thời gian.

Đóng

Sắp xong rồi!

Nhấp vào tập tin đã tải xuống và làm theo hướng dẫn để hoàn tất quá trình cài đặt.

Đang bắt đầu tải xuống...
Lưu ý: Nếu máy không tự động tải xuống, vui lòng nhấp vào đây.
Nhấp vào tập tin này để bắt đầu cài đặt Avast.