Sinusuportahan namin ang mga browser, hindi mga dinosaur. Mangyaring i-update ang iyong browser kung gusto mong makita nang wasto ang nilalaman ng webpage na ito.

END USER LICENSE AGREEMENT (MGA KASUNDUAN SA LISENSIYA NG END USER)

Bersyon 1.9 (Nirebisa Sabado, Hunyo 29, 2018)

Kasunduan ukol sa Lisensiya ng End User

Mangyaring maingat na basahin ang mga takda at kondisyon nitong Kasunduan para sa Lisensiya ng End User (“Kasunduan”) bago mo gamitin ang Solusyon (tulad ng ipinapaliwanag sa ibaba). Ito ay isang kontratang kinakailangang sundin ayon sa batas. Sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa elektronikong paraan, o pag-install o paggamit sa Solution, tinatanggap mo ang lahat ng takda at kondisyon ng Kasunduang ito sa ngalan mo at ng anumang entity o sinumang indibidwal na kinakatawan mo o na may Device kung para saan mo kinukuha ang Solution (tinatawag na “ikaw” sa pangkalahatan). Kung hindi ka sumasang-ayon sa mga takda at kondisyon ng Kasunduang ito, huwag ipagpatuloy ang pag-install, huwag gamitin ang Solution, at i-delete o sirain ang lahat ng kopya ng Solution na mayroon ka o kinokontrol mo.

Ang Kasunduang ito ay may kaugnayan sa iyong paggamit nang ilang software o serbisyo, kabilang ang anumang mga Update (bawat-isa, ay “Solution”) hinggil kung saan ay tinatanggap mo ang Kasunduang ito, at anumang nauugnay na Dokumentasyon. Sa Kasunduang ito, ang kahulugan ng “Vendor” ay ang entity na tinutukoyrito na nagbibigay ng Solution sa iyo; ang kahulugan ng “Dokumentayon” ay ang anumang user manual at tagubilin na ibinigay kasama ang Solusyon; at ang kahulugan ng “Mga Naaangkop na Kundisyon” ay ang magkakasamang Panahon ng Subscription at mga uri ng Device, Pinahihintulutang Bilang ng Mga Device, iba pang tuntunin, kundisyon, at mga dokumento ng transaksyon na tinanggap mo noong nakuha mo ang Solution (kabilang ang anumang tuntunin at kundisyon ng benta), at anumang kasunduan sa pamamahagi, kasunduan sa reseller, kasunduan sa partner, o iba pang kasunduan sa pagitan mo at ng Vendor o iba pang miyembro ng Grupo ng Vendor pati na rin ang iba pang limitasyong inilalarawan ng Seksyon 2 at ng Dokumentasyon.

Pakitandaang may dalawang bahagi ang Kasunduang ito. Ang Seksyon 1 hanggang 12 ng Kasunduang ito ay nalalapat sa lahat ng Solution, pati sa mga nakalista sa ibaba. Nakasaad sa Seksyon 13 ang mga karagdagang tuntunin at kundisyong nakakaapekto sa mga partikular na Solution o kategorya ng mga Solution, kabilang ang Third Party na Software, Mga Serbisyo, at iba pang Produkto (Seksyon 13.1); mga Lisensiya ng Pinamamahalaang Provider ng Serbisyo (Seksyon 13.2); Browser Cleanup (Seksyon 13.3); WiFi Finder (Seksyon 13.4); Avast Family Shield (Seksyon 13.5); mga Mobile App (Seksyon 13.6); Technician Edition (Seksyon 13.7); Assurance Plan (Seksyon 13.8); Premium Technical Support (Seksyon 13.9); Remote Access; Assistance Software (Seksyon 13.10); Avast Driver Updater (Seksyon 13.11), Avast Secure Web Gateway o Avast Secure Internet Gateway (Seksyon 13.12), ilang partikular na serbisyo ng HideMyAss! (Seksyon 13.13), at mga Solution para sa Virtual Private Network ng Vendor (Seksyon 13.14). Ang Kasunduang ito ay sumusunod at pumapalit sa anumang iba pang kasunduan na pinasok mo dati kaugnay ng isang naunang bersyon ng Solution.

Maaaring amyendahan ng Nagbibili ang Kasunduang ito anumang oras sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng paunawa alinsunod sa Kasunduang ito, at ituturing na tinatanggap mo ang pag-amyenda sa Kasunduang ito kapag patuloy mong ginamit ang anumang apektadong Solution makalipas ang 30 araw mahigit pagkatapos ibigay ang paunawa. Maaaring hilingin ng Nagbibili na tanggapin mo ang inamyendahang Kasunduan upang patuloy na magamit ang anumang apektadong Solution na binili mo dati. Kung tatanggi kang tanggapin ang binagong Kasunduan, maaaring wakasan ng Vendor ang paggamit ng naturang naaapektuhang Solution, at sa sitwasyong ito, maaari kang makakuha ng refund para sa bahagi ng bayad sa subscription na binayaran mo para sa bahagi ng Panahon ng Subscription na hindi pa nag-e-expire o hindi pa nagagamit sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tagubiling matatagpuan dito.

1. Lisensiya

Nagbibigay sa iyo ang Vendor ng hindi eksklusibong lisensya upang magamit ang Solution at ang Dokumentasyon sa loob ng napagkasunduang panahong nakasaad sa Mga Naaangkop na Kundisyon, kabilang ang anumang pagpapalawig o pag-renew sa napagkasunduang panahon (ang “Panahon ng Subscription”), kung sumasang-ayon ka sa mga tuntunin at kundisyon ng Kasunduang ito.

2. Pinahihintulutang paggamit sa Solution

2.1. Maaari mong gamitin ang Solution, o para suportahan, hanggang sa napagkasunduang bilang (ang “Pinapahintulutang Dami ng mga Aparato”) ng mga mobile phone, smartphone, tablet, mobile network appliances, iba pang aparatong mobile (ang bawat-isa, ay “Mobile Device”), mga personal na computer, mga aparato na nakakonekta sa Internet, o iba pang aparato na kabagay sa Solution (ang bawat-isa, kabilang ang bawat-isang Aparatong Mobile, ay “Aparato”) ipinapahiwatig sa mga Naaangkop na Kundisyon nang eksklusibo:

2.1.1. Sa kaso ng Solutions na itinalaga ng Nagbibili para sa corporate, komersyal o pangnegosyong paggamti (ang bawat-isa, ay “Business Solution”), sa pamamagitan mo o ng iyong mga kaanib (iyong mga entidad na kumokontrol sa iyo, kinokontrol mo o nasa ilalim ng karaniwang kontrol sa iyo) para sa mga layuning panloob na negosyo. Kung sakali mang gamitin ng iyong affiliate sa ganitong paraan ang Business Solution, ikaw ang responsable sa pagsunod ng iyong affiliate sa Kasunduang ito, at ituturing na paglabag mo kapag may ginawang paglabag ang iyong affiliate. Sa iyo lang mananagot ang Nagbibili para sa anumang obligasyon ng Nagbibili sa ilalim ng Kasunduang ito, at hindi sa iyong mga affiliate na gumagamit sa Business Solution sa ilalim ng mga takda at kondisyon ng Kasunduang ito.

2.1.2. Sa kaso ng lahat ng iba pang Solution (ang bawat isa ay “Consumer Solution”), ng isang tao, o mga miyembro ng kanyang sambahayan, para sa mga personal at hindi pangkomersyal na layunin. Upang linawin, hindi magbibigay o maglilisensiya ng Consumer Solution para sa paggamit ng: (i) sinumang tao para sa mga pangkomersyal na layunin; o (ii) anumang negosyo, kumpanya, entity ng pamahalaan, organisasyong hindi pampamahalaan o iba pang nonprofit na entity, o institusyon ng edukasyon.

2.2. Maaari kang gumawa ng isang backup na kopya ng Solution.

2.3. Sa kondisyong ikinumpigura ang Solution para sa paggamit sa network, maaari mong gamitin ang Solution sa isa o higit pang file server o virtual machine para sa paggamit sa isang local area network para lang sa isa (at hindi hihigit sa isa) sa mga sumusunod na layunin:

2.3.1. Permanenteng pag-install sa Solution sa mga hard disk o iba pang storage device hanggang sa Pinahihintulutang Bilang ng mga Device; o

2.3.2. Paggamit sa Solution sa naturang isang local area network, sa kondisyong hindi lalampas sa Pinahihintulutang Bilang ng mga Device ang bilang ng magkakaibang Device kung saan ginagamit ang Solution; o

2.3.3. Kung ang Mga Naaangkop na Kondisyon ay magbibigay sa iyo ng karapatang gamitin ang Solution sa pagbibigay ng mga Serbisyo ng MSP, ang paggamit sa Solution gaya ng nakasaad sa Seksyon 13.2.

2.4. ANG IYONG PAGGAMIT SA SOLUTION MALIBAN SA HAYAGANG PINAHIHINTULUTAN NG SEKSYON 2 NG KASUNDUANG ITO, O ANG ANUMANG MULING PAGBEBENTA O HIGIT NA PAMAMAHAGI SA SOLUTION, AY ITINUTURING NA MALUBHANG PAGLABAG SA KASUNDUANG ITO AT MAAARING LUMABAG SA MGA NAAANGKOP NA BATAS SA COPYRIGHT.

3. Mga update

Sa Panahon ng Subscription, maaaring pana-panahong mag-deploy ang Vendor ng pag-upgrade, pag-update, o pagpalit sa anumang Solution (“Update”) nang walang hiwalay na pahintulot o pagpayag mula sa iyo, at bilang resulta ng anumang naturang pag-deploy nito, maaaring hindi mo magamit ang naaangkop na Solution o Device (o ang ilang partikular na function ng Device) hangga't sa ganap na ma-install o ma-activate ang anumang naturang Update. Ang bawat Update ay ituturing na bahagi ng “Solution” para sa lahat ng layunin sa bisa ng Kasunduang ito. Ang mga Update ay maaaring maglaman ng mga pagdaragdag, at pag-aalis, ng anumang partikular na feature o functionality na iniaalok ng isang Solution, o maaaring palitan ng mga ito ang buong Solution, at ang Nagbibili ang tutukoy sa content, mga feature at functionality ng na-update na Solution sa sariling pagpapasya nito. Hindi inaatasan ang Nagbibili na ialok sa iyo ang opsyong tanggihan o ipagpaliban ang mga Update ngunit, sa anumang sitwasyon, maaaring kailanganin mong i-download at pahintulutan ang pag-install o pag-activate sa lahat ng available na Update upang masulit ang Solution. Maaaring ihinto ng Nagbibili ang pagbibigay ng suporta para sa isang Solution hanggang sa tanggapin at i-install o i-activate mo ang lahat ng Update. Tutukuyin ng Nagbibili, sa sariling pagpapasya nito, kapag at kung naaangkop ang mga Update at wala itong obligasyong magbigay sa iyo ng anumang Update. Maaaring ihinto ng Nagbibili, sa sariling pagpapasya nito, ang pagbibigay ng mga Update para sa anumang bersyon ng Solution maliban sa pinakabagong bersyon, o ng mga Update na nagbibigay ng suporta sa paggamit ng Solution kaugnay ng anumang bersyon ng mga operating system, email program, browser program, at iba pang software kung para saan idinisenyo ang Solution.

4. Mga karapatan sa pagmamay-ari

4.1. Ang mga Solution at ang Dokumentasyon ay intelektwal na ari-arian ng Nagbibili at pinoprotektahan ng mga naaangkop na batas sa copyright, probisyon ng pandaigdigang treaty, at iba pang mga naaangkop na batas ng bansa kung saan ginagamit ang Solution. Ang istruktura, pagkakaayos at computer code ng Solution ay mahahalagang trade secret at kumpidensyal na impormasyon ng Nagbibili. Kung magbibigay ka ng anumang komento o suhestyon tungkol sa Solution sa Nagbibili, bibigyan mo ang Nagbibili ng karapatan at lisensiya na panatilihin at gamitin ang anumang ganoong komento o suhestyon para sa anumang layunin sa mga kasalukuyan nitong produkto o serbisyo o sa mga magiging produkto o serbisyo nito sa hinaharap, nang hindi ka binabayaran para dito at nang hindi hinihingi ang pag-apruba mo hinggil sa naturang pagpapanatili o paggamit.

4.2. Maliban kung nakasaad sa Kasunduang ito, ang pagkakaroon o paggamit mo ng isang Solution ay hindi nagbibigay sa iyo ng anumang karapatan o titulo sa anumang karapatan sa intelektwal na ari-arian sa Solution o Dokumentasyon. Nakalaan sa Nagbibili ang lahat ng karapatan sa Solution at Dokumentasyon, kabilang ang lahat ng nauugnay na copyright, patent, karapatan sa trade secret, trademark, at iba pang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian.

5. Mga Paghihigpit

5.1. Hindi mo maaaring kopyahin o gamitin ang Solution o ang Dokumentasyon maliban sa nakasaad sa Seksyon 2 ng Kasunduang ito. Hindi mo maaaring gawin, at hindi mo maaaring pahintulutan ang anumang ikatlong partido na gawin, ang mga sumusunod:

5.1.1. gumamit ng anumang code sa pagpapahintulot, numero ng lisensiya, kumbinasyon ng username/password o iba pang code sa pag-activate o numero na mula sa Nagbibili kaugnay ng anumang Solution (“Code sa Pag-activate”) sa, o para sa, bilang ng mga Device na mahigit sa tinutukoy sa Mga Naaangkop na Kondisyon;

5.1.2. magpaalam ng anumang Code sa Pag-activate sa anumang partido maliban sa Nagbibili o mga itinalagang kinatawan ng Nagbibili;

5.1.3. maliban kung hayagang pinahihintulutan ng batas: (i) i-reverse engineer, i-disassemble, i-decompile, isalin, i-reconstruct, i-transform o i-extract ang anumang Solution o anumang bahagi ng Solution (kabilang ang anumang nauugnay na malware signature at proseso sa pag-detect ng malware); o (ii) baguhin, i-modify o galawin sa anumang paraan ang anumang Solution (kabilang ang anumang nauugnay sa mga malware signature at proseso sa pag-detect ng malware);

5.1.4. maliban kung pinahihintulutan sa isang kasunduan sa pamamahagi, kasunduan sa reseller o iba pang kasunduan sa pagitan mo at ng Nagbibili o iba pang miyembro ng Pangkat ng Nagbibili, mag-publish, magbenta sa iba, mamahagi, mag-broadcast, mag-transmit, mag-communicate, maglipat, magprenda, magpaupa, magbahagi o mag-sublicense ng anumang Solution;

5.1.5. maliban kung hayagang pinahihintulutan ng Kasunduang ito (kabilang ang Seksyon 13.2, 13.5 at 13.7), ng Mga Naaangkop na Kondisyon o ng iba pang kasunduan sa pagitan mo at ng Nagbibili o iba pang miyembro ng Pangkat ng Nagbibili, gumamit ng anumang Solution upang pamahalaan ang mga pasilidad ng isang ikatlong partido o magbigay sa anumang ikatlong partido ng access sa o paggamit ng anumang Solution sa isang bureau ng serbisyo, timesharing, serbisyo ng suskrisyon o application service provider o iba pang katulad;

5.1.6. gumamit ng anumang Solution upang magbigay o bumuo ng produkto o serbisyo na tatapat sa Solution;

5.1.7. gamitin o subukang gamitin ang anumang Solution upang: (i) mag-upload, mag-download, mag-stream, mag-transmit, kumopya o mag-store ng anumang impormasyon, data, o materyal, o makilahok o tumulong sa anumang aktibidad na maaaring: (A) lumalabag sa mga karapatan sa intelektwal na ari-arian o iba pang mga karapatan ng anumang ikatlong partido; (B) may anumang labag sa batas, mapaminsala, nagbabanta, mapang-abuso, mapanirang-puri o kaya ay hindi kaaya-ayang materyal, anuman ang uri, (C) makapanakit o sumubok na makapanakit ng iba; (D) may potensyal na mag-udyok o maghikayat ng pagkilos na labag sa batas, mapaminsala, nagbabanta, mapang-abuso, nanliligalig, mali sa mata ng batas, mapanirang-puri, libeloso, bastos, malaswa, nanghihimasok sa privacy ng iba, mapoot, o nandidiskrimina batay sa lahi, etnisidad, relihiyon o sekswal na oryentasyon o kaya ay hindi kaaya-aya; (E) nagsusulong o nagbibigay ng impormasyong nagtuturo tungkol sa mga ilegal na aktibidad, nagsusulong ng pisikal na pananakit o pamiminsala laban sa anumang pangkat o indibidwal, o nagsusulong ng anumang paggawa ng karahasan sa mga hayop; (F) nagpapanggap bilang sinumang tao o anumang entity o nagsisinungaling sa anumang paraan tungkol sa iyong kaugnayan sa isang tao o entity; o (G) tumutulong sa anumang panloloko, panlilinlang o pagnanakaw; o (H) makapinsala, pumigil o sumira sa pagpapatakbo ng, o kumuha o sumubok na kumuha ng hindi awtorisadong access, pagtanggap, paggamit, pagkopya, pagbabago o pagsira sa, anumang ari-arian, Device, software, serbisyo, network o data sa anumang paraan, kabilang na ang pangha-hack, pagkuha ng sensitibong impormasyon (phishing), spoofing o paglalayong lusutan o daigin ang anumang firewall, proteksyon ng password o iba pang mga proteksyon o kontrol para sa seguridad ng impormasyon, anuman ang uri; (ii) lumabag sa anumang paraan sa anumang naaangkop na lokal, pambansa o pandaigdigang batas o regulasyon; (iii) magpalsipika ng mga header o magmanipula sa ibang paraan ng mga identifier upang ikubli ang pinagmulan ng anumang content na tina-transmit sa pamamagitan ng paggamit sa Solution; (iv) mag-upload, mag-post, mag-email o mag-transmit sa iba pang paraan ng anumang hindi kanais-nais o hindi awtorisadong advertising, pampromosyong materyal, “junk mail,” “spam,” “chain letter,” o “pyramid scheme”; o (v) mangolekta o mag-store ng personal na data nang hindi nalalaman at hayagang pinahihintulutan ng paksa ng data;

5.1.8. maminsala, pumigil o sumira sa pagpapatakbo ng, o kumuha o sumubok na kumuha ng hindi awtorisadong access sa, anumang Solution o anumang ari-arian, Device, software, serbisyo, network o data na nauugnay sa, o tumatakbo kasabay ng, naturang Solution, o anumang content o data na sino-store, ina-access o inihahatid sa pamamagitan ng naturang Solution, sa anumang paraan, kabilang ang pangha-hack, pagkuha ng sensitibong impormasyon (phishing), spoofing o paglalayong lusutan o daigin ang anumang firewall, proteksyon ng password o iba pang mga proteksyon o kontrol para seguridad ng impormasyon, anuman ang uri;

5.1.9. mag-test o mag-benchmark, o maglahad o mag-publish ng mga resulta ng pag-test o pag-benchmark, para sa anumang Solution nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng Nagbibili; o

5.1.10. daigin o lusutan, subukang daigin o lusutan, o pahintulutan o tulungan ang anumang ikatlong partido na daigin o lusutan ang mga kontrol sa paggamit ng mga kopya ng anumang Solution; o

5.1.11. lumabag sa patakaran ng Nagbibili na sumasaklaw sa katanggap-tanggap na paggamit sa mga Solution nito (ang “Patakaran sa Katanggap-tanggap na Paggamit”) na makikita mo rito. Kung at hangga't nagsasalungat ang Kasunduang ito at ang Patakaran sa Katanggap-tanggap na Paggamit, ang mas mahigpit na probisyon ang susundin.

5.2. Ang ilang partikular na Solution ay maaaring magbigay sa iyo o sa iba pang user ng mga pribilehiyo ng administrator na bukod sa iba pang bagay ay maaaring magbigay-daan sa administrator na masubaybayan ang iba pang mga Device at/o ang status ng mga Solution na na-deploy sa iba pang mga Device, halimbawa, ang status ng Panahon ng Subscription, mga mensahe sa Solution, at mga Update. Ipinapahayag at ginagarantiya mo na gagamitin mo ang mga naturang pribilehiyo ng administrator para lang sa mga Device at Solution kung saan ka may pahintulot at hindi para sa iba pang layunin. Ipinapahayag at ginagarantiya mo rin sa Nagbibili na: (i) mayroon ka ng lahat ng kinakailangang pahintulot na tanggapin ang Kasunduang ito, at i-install at/o gamitin ang Solution sa mga Device, sa ngalan ng sinumang may-ari at user ng mga pinangangasiwaang Device na iyon; at (ii) sa pamamagitan nito ay tinatanggap mo ang Kasunduang ito para sa at sa ngalan ng: (A) sinumang may-ari at user ng mga pinangangasiwaang Device na iyon; at (B) iyong sarili.

5.3. Maaaring bigyan ka ng kakayahan ng ilang Solution na ilathala o mag-share nang lantaran sa iba, nilalaman na iyong nilikha o nakuha mula sa ibang mapagkukunan (“Nilalaman ng User”). Pinapanatili mo ang lahat ng taglay mo nang karapatan sa intelektwal na ari-arian sa bisa ng naaangkop na batas sa Content ng User na ipa-publish o ibabahagi mo sa pamamagitan ng Solution, alinsunod sa mga karapatan, lisensiya, at iba pang mga takda ng Kasunduang ito, kabilang ang anumang angking karapatan ng iba sa anumang Content ng User na maaari mong gamitin o baguhin. Binibigyan mo ang bawat miyembro ng Pangkat ng Nagbibili ng hindi eksklusibo, hindi pinaghihigpitan, walang kondisyon, walang limitasyon, pandaigdigan, hindi mababawi, panghabampanahon, at walang royalty na karapatan at lisensiya na gamitin, kopyahin, itala, ipamahagi, gawan ng kopya, ilahad, ibenta, muling ibenta, i-sublicense (sa maraming antas), baguhin, iangkop, ipakita, ihandog sa publiko, i-transmit, i-publish, i-broadcast, isalin, paghanguan, at pakinabangan sa iba pa at anumang paraan ang buong Content ng User o anumang bahagi nito na ipa-publish o ibabahagi mo sa pamamagitan ng isang Solution (at mga hinango rito), para lang sa pagbibigay sa iyo ng mga Solution sa bisa ng Kasunduang ito. Sa tuwing magpa-publish o magbabahagi ka ng anumang Content ng User, ipinapahayag at ginagarantiya mo sa bawat miyembro ng Pangkat ng Nagbibili na nasa hustong gulang ka na sa estado o hurisdiksyon kung saan ka nakatira o ikaw ang magulang o legal na tagapag-alaga, o kumpleto mo ang mga pahintulot ng magulang o legal na tagapag-alaga, ng sinumang menor-de-edad na ipinapakita o nag-ambag sa anumang Content ng User na ipa-publish o ibabahagi mo, at, kaugnay ng Content ng User na iyon, ipinapahayag at ginagarantiya mo na: (i) ikaw ang tanging may-akda at may-ari ng mga karapatan sa intelektwal na ari-arian at iba pang mga karapatan sa Content ng User, o mayroon kang karapatan ayon sa batas na i-publish at ibahagi ang Content ng User at bigyan ang bawat miyembro ng Pangkat ng Nagbibili ng karapatang gamitin ito ayon sa nakasaad sa Seksyon 5.3 na ito, nang walang anumang ipinapataw na obligasyon sa anumang miyembro ng Pangkat ng Nagbibili na hingin ang pahintulot ng anumang ikatlong partido at nang hindi gumagawa ng anumang obligasyon o pananagutan para sa anumang miyembro ng Pangkat ng Nagbibili; (ii) tumpak ang Content ng User; (iii) ang Content ng User ay hindi lumalabag at, ukol sa mga pinahihintulutang paggamit at pakikinabang ng bawat miyembro ng Pangkat ng Nagbibili na nakasaad sa Kasunduang ito, hindi lalabag sa anumang karapatan sa intelektwal na ari-arian o iba pang karapatan ng anumang ikatlong partido; at (iv) ang Content ng User ay hindi lalabag sa Kasunduang ito o magsasanhi ng pinsala o pananakit kaninuman.

6. Limitadong warranty; pagtatatuwa at pagbubukod ng pananagutan

6.1. Sa bisa ng mga susunod na bahagi ng Seksyon 6 na ito, ginagarantiya sa iyo ng Nagbibili na gagana, o pagaganahin, ang Solution nang alinsunod sa Dokumentasyon sa loob ng 30 araw pagkabili mo sa Solution. Para mag-claim ng warranty, dapat mong sundin ang mga tagubiling mula sa pinagbilhan mo ng Solution. Kung hindi gagana ang Solution nang alinsunod sa Dokumentasyon, ang buo at eksklusibong pananagutan ng bawat miyembro ng Pangkat ng Nagbibili at bawat Kasosyo ng Nagbibili, at ang iyong tangi at eksklusibong remedyo, kaugnay ng naturang warranty, ay malilimitahan, ayon sa pipiliin ng Nagbibili, sa: (i) pagpapalit sa Solution; o (ii) pagsasauli sa Solution upang makakuha ng refund para sa bahagi ng ibinayad mo para sa subscription para sa hindi pa nag-e-expire o hindi nagamit na bahagi ng Panahon ng Subscription. Nalalapat lang ang warranty na ito sa mismong Solution na ihinatid, at hindi ito nalalapat sa: (i) anumang Update; (ii) anumang depektong dulot ng pagsasama, pagpapatakbo o paggamit ng Solution sa: (A) software, hardware o iba pang materyal na hindi mula sa Nagbibili; o (B) mga Device, software, o iba pang materyal na hindi nakakatugon sa mga kinakailangan ng Nagbibili na nakasaad sa Dokumentasyon.

6.2. MALIBAN KUNG NAKASAAD SA SEKSYON 6.1 NG KASUNDUANG ITO, HINDI GINAGARANTIYA NG MGA MIYEMBRO NG PANGKAT NG NAGBIBILI AT KASOSYO NG NAGBIBILI ANG PAGGANA O MGA RESULTA NA MAAARI MONG MAKUHA SA PAMAMAGITAN NG PAGGAMIT SA ANUMANG SOLUTION O DOKUMENTASYON. MALIBAN KUNG NAKASAAD SA SEKSYON 6.1 NG KASUNDUANG ITO, ANG SOLUTION AY IBINIBIGAY NANG “WALANG PAGBABAGO” AT HINDI NAGBIBIGAY ANG MGA MIYEMBRO NG PANGKAT NG NAGBIBILI AT KASOSYO NG NAGBIBILI NG ANUMANG HAYAGAN O IPINAPAHIWATIG NA GARANTIYA O KONDISYON AT, HANGGA'T PINAHIHINTULUTAN NG BATAS, ITINATATUWA NG MGA ITO ANG LAHAT NG GARANTIYA AT KONDISYON NA IPINAPAHIWATIG NG IPINASANG BATAS, BATAS BATAY SA HATOL, PALABATASAN O IBA PANG MGA TEORYA NG BATAS, KABILANG ANG MGA IPINAPAHIWATIG NA GARANTIYA O KONDISYON NG HINDI PAGLABAG SA MGA KARAPATAN NG IKATLONG PARTIDO, TITULO, KAKAYAHANG MAIKALAKAL, NAAANGKOP NA KALIDAD O KAANGKUPAN PARA SA ANUMANG PARTIKULAR NA LAYUNIN. HINDI GINAGARANTIYA NG NAGBIBILI NA MAGIGING TULUY-TULOY AT WALANG PROBLEMA ANG PAGPAPATAKBO NG ANUMANG SOLUTION, NA GAGANA NANG MAAYOS ANG ANUMANG SOLUTION SA ANUMANG PARTIKULAR NA DEVICE O SA ANUMANG PARTIKULAR NA KUMPIGURASYON NG HARDWARE AT/O SOFTWARE, O NA MAGBIBIGAY ANG ANUMANG SOLUTION NG KUMPLETONG PROTEKSYON PARA SA INTEGRIDAD NG NAPILING DATA, IMPORMASYON O CONTENT NA SINO-STORE O TINA-TRANSMIT SA PAMAMAGITAN NG INTERNET.

6.3. SA KABILA NG ANUPAMANG PROBISYON NG KASUNDUANG ITO, ANG ANUMANG SOLUTION NA IBIBIGAY SA IYO NANG WALANG BAYAD (KABILANG ANG ANUMANG SOLUTION NA IBIBIGAY BILANG “LIBRE,” “TRIAL” O “BETA” NA SOLUTION) AY IBIBIGAY NANG “WALANG PAGBABAGO,” “KASAMA ANG LAHAT NG PROBLEMA,” AT “KUNG AVAILABLE,” NANG WALANG ANUMANG URI NG WARRANTY AT WALANG SUPORTA O IBA PANG SERBISYO MULA SA NAGBIBILI.

6.4. HANGGANG SA BUONG SUKDULANG PINAPAHINTULUTAN NG BATAS, SA WALANG PANGYAYARI NA ANG NAGBIBILI O ANUMANG KUMPANYA NA NAGKOKONTROL, AY KINOKONTROL NG O NASA ILALIM NG KARANIWANG KONTROL SA NAGBIBILI (SA KABUUAN, ANG “GRUPO NG NAGBIBILI”) O ANG KANI-KANILANG MGA AHENTE, TAGAPAGLISENSYA, KINATAWAN, SUPPLIER, TAGAPAMAHAGI, MULING TAGABENTA, WIRELESS NA TAGPAGDALA SA KUNG KANINONG NETWORK O SYSTEM NA IBINIBIGAY ANG ANUMANG SOLUTION, O ANUMANG IBANG KASOSYO SA NEGOSYO NG SINUMANG MIYEMBRO NG GRUPO NG NAGBIBILI (SA KABUUAN, ANG “MGA KASYOSYO NG NAGBIBILI”) AY MANANAGOT SA IYO O SINUMANG IKATLONG PARTIDO PARA SA:

6.4.1. ANUMANG HINDI DIREKTA, NAGRERESULTA, HINDI SINASADYA, PAMPARUSA, ESPESYAL O PAMBABALANG BAYAD-PINSALA O ANUMANG URI NG PAGKALUGI, ANUMAN ANG SANHI O TEORYA NG PANANAGUTAN;

6.4.2. ANUMANG BAYAD-PINSALA PARA SA ANUMANG PAGKALUGI SA NEGOSYO, KITA O TUBO, KAWALAN NG PRIVACY, KAWALAN NG KAKAYAHANG MAGAMIT ANG ANUMANG SOLUTION O DEVICE (KABILANG ANG SOLUTION), NASAYANG NA GASTOS, GASTOS SA PAGKUHA NG KAHALILI O PAMALIT NA PRODUKTO, SERBISYO O DIGITAL NA PRODUKTO, PAGKAANTALA SA NEGOSYO, ANUMANG HINDI AWTORISADONG PAGLALAHAD O PAGKAWALA (KABILANG ANG ANUMANG PAGKASIRA, PAGKAPINSALA O KAWALAN NG KAKAYAHAN SA PAG-ACCESS) NG ANUMANG URI NG DATA O IMPORMASYON (DIREKTA MAN O HINDI DIREKTANG PAGKALUGI O PINSALA ANG ALINMAN SA MGA NABANGGIT NA PAGKALUGI, PINSALA, GASTOS O PAGKAWALA); O

6.4.3. ANUMANG IBA PANG PAGKALUGI O PINSALA NA MAY KINALAMAN O WALANG KINALAMAN SA PERA NA MATATAMO KAUGNAY NG KASUNDUANG ITO O ANUMANG SOLUTION NA IBINIBIGAY RITO;

KAHIT NA NAABISUHAN NA ANG NATURANG MIYEMBRO NG PANGKAT NG NAGBIBILI O KASOSYO NG NAGBIBILI TUNGKOL SA POSIBILIDAD NG ANUMANG NASABING PAGKALUGI O PINSALA. SA KABILA NG ANUMANG NAKASAAD SA KASUNDUANG ITO O IBA PA NA SUMASALUNGAT DITO, WALANG ANUMANG MIYEMBRO NG PANGKAT NG NAGBIBILI O ANUMANG KASOSYO NG NAGBIBILI ANG MANANAGOT SA IYO O SA ANUMANG IKATLONG PARTIDO PARA SA ANUMANG PAGKALUGI O PINSALA (DIREKTA MAN O HINDI DIREKTA) NA BUNGA NG ANUMANG HINDI AWTORISADONG PAG-ACCESS SA, O ANUMANG PAGKASIRA, PAGKAPINSALA, KAWALAN NG KAKAYAHAN SA PAG-ACCESS, PAGKABURA, PAGKANAKAW, PAGKAWASAK, PAGBAGO, PAGLALAHAD O PAGKAWALA NG ANUMANG DATA, IMPORMASYON O CONTENT NA ITA-TRANSMIT, MATATANGGAP O ISO-STORE SA PAMAMAGITAN NG O KAUGNAY NG ANUMANG SOLUTION, ANUMAN ANG SANHI. HANGGA'T PINAHIHINTULUTAN NG BATAS, ANG KABUUAN NG PINAGSAMA-SAMANG PANANAGUTAN NG ANUMANG MIYEMBRO NG PANGKAT NG NAGBIBILI O ANUMANG KASOSYO NG NAGBIBILI SA IYO O SA ANUMANG IKATLONG PARTIDO PARA SA LAHAT NG PAGKALUGI AT PINSALA NA MATATAMO DAHIL SA O KAUGNAY NG ANUMANG SOLUTION, SUSKRISYON O KASUNDUANG ITO, SA ANUMANG SITWASYON, AY HINDI DAPAT LUMAMPAS SA MAS MALAKI SA: (I) LIMANG U.S. DOLLAR (US$5.00); AT (II) HALAGA NG IBINAYAD MO SA SUBSCRIPTION PARA SA NAKALIPAS NA 12 BUWAN NG PANAHON NG SUBSCRIPTION.

6.5. HINDI LILIMITAHAN O IBUBUKOD NG MGA PAGBUBUKOD AT LIMITASYON NG PANANAGUTAN NG MGA MIYEMBRO NG PANGKAT NG NAGBIBILI AT KASOSYO NG NAGBIBILI NA NAKAPALOOB SA KASUNDUANG ITO ANG POTENSYAL NA PANANAGUTAN NG MGA ITO PARA SA:

6.5.1. KAMATAYAN, PERSONAL NA PINSALA O PANLOLOKO NA HINDI SAKLAW NG PINAHIHIHNTULUTAN NG MGA NAAANGKOP NA BATAS; AT

6.5.2. ANUMANG BAGAY NA MAAARING HINDI NILILIMITAHAN O IBINUBUKOD NG MGA NAAANGKOP NA BATAS.

7. Privacy; pagpoproseso ng personal at iba pang impormasyon

7.1. Tumutukoy ang terminong “Data,” gaya ng paggamit nito sa Kasunduang ito at sa Patakaran ukol sa Pagkapribado, sa: (a) ang impormasyong ibibigay mo sa Vendor, isa pang miyembro ng Grupo ng Vendor, o isang Vendor na Partner sa proseso ng pag-order ng mga Solution, kabilang ang iyong pangalan, billing address (kasama ang postal code), email, address, numero ng telepono, payment card, o account number, payment card o code sa pag-verify ng account, petsa ng pagsisimula at pag-expire ng payment card, ang password ng account na pipiliin mo para sa iyong account sa Vendor o isa pang miyembro ng Grupo ng Vendor, at iba pang Data ng Pagsingil gaya ng tinutukoy sa Patakaran sa Privacy ng Vendor (ang “Patakaran sa Privacy” na mahahanap mo rito) (pare-parehong tinutukoy bilang, “Data ng Transaksyon”); (b) Impormasyong kinokolekta ng vendor, isa pang miyembro ng Grupo ng Vendor o isang Vendor na Partner sa proseso ng pagproseso at pagtugon sa iyong mga order na Solution, kabilang ang impormasyon tungkol sa manufacturer, modelo, operating system, at iba pang detalye sa pagkakakilanlan ng iyong Device, pangalan ng iyong Internet service provider, iyong Internet Protocol (IP) address; at (c) impormasyon tungkol sa pag-install at paggamit mo sa mga Solution (parehong tinutukoy ang (b) at (c) bilang “Data ng Serbisyo” sa Patakaran sa Privacy). 

7.2. Kinukumpirma mong pinapayagan mo ang Vendor, ang isa pang miyembro ng Grupo ng Vendor, o ang isang Vendor na Partner na gamitin ang iyong Data, para sa mga layuning inilalarawan sa Patakaran sa Privacy. Kinukumpirma mong kabilang naturang paggamit sa iyong Data ang pagproseso at pagtugon sa iyong mga order para sa mga subscription, pagpapahusay sa mga Solution, at pagbibigay sa iyo ng impormasyon tungkol sa mga Solution kung saan ka nag-subscribe at pag-aalok sa iyo ng iba pang mga Solution. Kinukumpirma mo na maaaring ibahagi ng Nagbibili o iba pang miyembro ng Pangkat ng Nagbibili ang iyong Data sa mga Kasosyo ng Nagbibili gaya ng mga ecommerce platform provider at payment processor ng Nagbibili, mga supplier na nagbibigay ng suporta, serbisyo at Solution sa iyo sa ngalan ng Nagbibili, at mga supplier na nagbibigay sa Nagbibili o sa isang miyembro ng Pangkat ng Nagbibili ng analytics sa pagbili at analytics sa pag-crash kaugnay ng mga Solution. Kinukumpirma mo rin na maaaring magbahagi ang Nagbibili o ang isang miyembro ng Pangkat ng Nagbibili ng Data na ginawang anonymous at isinama sa mga ikatlong partido para sa trend analytics. 

8. Pagwawakas

8.1. Ang Kasunduang ito ay kaagad na magwawakas kapag hindi mo nasunod ang alinman sa iyong mga obligasyon sa Kasunduang ito (kabilang ang anumang paglabag sa iyong mga obligasyon sa Seksyon 2, 5 o 10), na magreresulta sa pagpapawalang-bisa sa anumang karapatang maaaring mayroon ka na makatanggap ng mga Update o na makakuha ng refund para sa bahagi ng ibinayad mo para sa subscription para sa hindi pa nag-e-expire o hindi pa nagagamit na bahagi ng Panahon ng Subscription. Mayroong karapatan ang Nagbibili para sa anumang iba pang remedyo na maaaring makuha sa ilalim ng batas kung sakaling negatibong makaapekto ang paglabag mo sa alinman sa iyong mga obligasyon na nakasaad sa Kasunduang ito sa anumang miyembro ng Pangkat ng Nagbibili o anumang Kasosyo ng Nagbibili. Ang mga pagbubukod at limitasyon ng pananagutan ng mga miyembro ng Pangkat ng Nagbibili at Kasosyo ng Nagbibili na nakapaloob sa Kasunduang ito ay mananatiling may bisa kahit magwakas ang Kasunduang ito.

8.2. Sa pamamagitan ng pag-aabiso sa iyo, maaaring wakasan kaagad ng Vendor ang Kasunduang ito anumang oras nang hindi nagbibigay ng dahilan kaugnay ng anumang partikular na Solution o ng lahat ng Solution at ang buo at eksklusibong pananagutan ng bawat miyembro ng Grupo ng Vendor at bawat Vendor na Partner, at ang iyong natatangi at eksklusibong remedyo, kaugnay ng anumang ganoong pagwawakas, ay malilimitahan sa isang refund para sa bahagi ng mga ibinayad mo para sa subscription para sa hindi pa nag-e-expire o hindi pa nagagamit na bahagi ng Panahon ng Subscription. Mula sa petsa ng pagkakaroon ng bisa ng naturang pagwawakas, hindi mo na magagamit ang anumang naapektuhang Solution at Dokumentasyon.

9. Mga pinaghihigpitang karapatan ng Pamahalaan ng U.S.

Ang lahat ng Solution ay itinuturing na “pangkomersyal na item,” dahil ayon sa 48 C.F.R. 2.101, nasasaklaw ng terminong iyon ang “pangkomersyal na computer software” at “dokumentasyon ng pangkomersyal na computer software,” na mga terminong ginagamit sa 48 C.F.R. 12.212. Alinsunod sa 48 C.F.R. 12.212 at 48 C.F.R. 227.7202-1 hanggang 227.7202-4, makukuha ng lahat ng end user na Pamahalaan ng U.S. ang mga nasabing Solution at nauugnay na Dokumentasyon nang mayroon lang ng mga karapatang nakasaad sa Kasunduang ito na nalalapat sa mga hindi pampamahalaang customer. Ang paggamit sa mga nasabing Solution at nauugnay na Dokumentasyon ay ituturing na pagsang-ayon ng entity ng Pamahalaan ng U.S. na pangkomersyal ang computer software at dokumentasyon ng computer software, at ituturing na pagtanggap sa mga karapatan at paghihigpit na nakasaad sa Kasunduang ito.

10. Mga kontrol sa pag-export

Dapat kang sumunod sa lahat ng naaangkop na batas ng U.S. at pandaigdigang batas na sumasaklaw sa pag-export at muling pag-export ng mga Solution, kabilang ang U.S. Export Administration Regulations, gayundin sa mga paghihigpit sa end user, end use at destinasyon na ipinatutupad ng Pamahalaan ng U.S. at iba pang pamahalaan. Ipinapahayag, ginagarantiya at ipinapangako mo, nang hindi nililimitahan ang mga nabanggit, na: (i) hindi ka kabilang sa alinman sa listahan ng mga tinatanggihang tao, listahan ng mga hindi na-verify, listahan ng mga entity, listahan ng mga mamamayang espesyal na itinalaga, listahan ng mga pinagbabawalan o anumang iba pang mga listahan na inilathala ng Pamahalaan ng U.S.; at (ii) hindi ka gagamit, mag-e-export o muling mag-e-export ng anumang Solution sa, o patungo sa, mga teritoryo, destinasyon, kumpanya o indibidwal na lumalabag sa mga embargo o paghihigpit sa kalakalan ng U.S. at E.U. Bibigyan mo ng seguridad, ipagtatanggol at hindi papanagutin ang bawat miyembro ng Pangkat ng Nagbibili laban sa anumang paghahabol, hinihingi, demanda o paglilitis, at laban sa lahat ng pinsala, pananagutan at gastos na idudulot ng hindi mo pagsunod sa Seksyon 10 na ito.

11. Kasunduan sa Arbitrasyon na Kinakailangang Sundin ayon sa Batas at Pagsusuko sa Sama-samang Paghahabla

11.1. Ang Seksyon 11 na ito ay nalalapat sa anumang Hindi Pagkakasundo na dulot ng o kaugnay ng anumang Solution, suskrisyon para sa anumang Solution o Kasunduang ito, sa pagitan mo at ng Nagbibili. Ang “Pagtatalo,” para sa mga layunin ng Seksyon 11 na ito, ay nangangahulugan ng anumang pagtatalo, sakdal, o iba pang kontrobersya nang pagtatangi sa partikular na sanhi ng (mga) sakdal na ipinapahayag (yan ay, sumasaklaw ito, sa anumang ibang potensyal na sanhi ng sakdal o legal na batayan, mga claim para sa paglabag ng kontrata, pagsisinungaling o pandaraya, pagbabayad-pinsala, anumang nagawang mali (kabilang ang kapabayaan) paglabag ng batas o regulasyon).

11.2. Kung sakaling magkaroon ng Hindi Pagkakasundo, dapat mong bigyan ang Nagbibili ng paunawa tungkol sa Hindi Pagkakasundo, na isang nakasulat na pahayag na nagsasaad sa iyong pangalan, address at impormasyon sa pakikipag-ugnayan, sa mga bagay na sanhi ng Hindi Pagkakasundo, at sa remedyong hinihiling mo. Dapat kang magpadala ng anumang paunawa ng Pagtatalo sa pamamagitan ng email sa Nagbibili sa legal@avast.com (panimulang Paksa: Section 11 Notice of Dispute Under EULA).

11.3. PAISA-ISA LANG DIDINGGIN ANG ANUMANG PAGHAHABLA UPANG LUTASIN O LITISIN ANG ANUMANG HINDI PAGKAKASUNDO SA ANUMANG FORUM. HINDI MO HIHILINGING DINGGIN ANG ANUMANG HINDI PAGKAKASUNDO BILANG SAMA-SAMANG PAGHAHABLA, PAGHAHABLA NG PRIBADONG ATTORNEY GENERAL, O SA ANUMANG IBA PANG PAGHAHABLA KUNG SAAN KUMIKILOS O NAGMUMUNGKAHING KUMILOS ANG ALINMANG PARTIDO BILANG KINATAWAN. HINDI MAGSASAMA NG ANUMANG ARBITRASYON O PAGHAHABLA SA ISA PANG ARBITRASYON O PAGHAHABLA NANG WALANG PAUNANG NAKASULAT NA PAHINTULOT NG LAHAT NG PARTIDO PARA SA LAHAT NG MAAAPEKTUHANG ARBITRASYON AT PAGHAHABLA.

11.4. Kung hindi mo lulutasin ng Nagbibili ang anumang Pagtatalo sa pamamagitan ng hindi pormal na negosasyon, ang anumang ibang pagsusumikap para malutas ang Pagtatalo ay isasagawa nang eksklusibo ng umiirl na arbitrasyon na pinamamahalaan ng United States Federal Arbitration Act (“FAA”), 9 U.S.C. § 1 et seq. Maliban lang kung ibinibigay sa Seksyong 11.5 sa ibaba, isinusuko mo ang karapatan na litisin (o makilahok sa paglilitis bilang isang partido o miyembro ng class) ang lahat ng Pagtatalo sa korte sa harap ng tagahatol o jury. Sa halip, lulutasin ang lahat ng Hindi Pagkakasundo sa harap ng isang walang kinikilingang arbitrator, na siyang magbababa ng desisyong ituturing na pinal maliban sa limitadong karapatang humiling ng pagsusuri ng hukom sa ilalim ng FAA. Maaaring ipatupad ng anumang hukumang may hurisdiksyon sa mga partido ang gawad ng arbitrator.

11.5. Ang kinakailangan sa arbitrasyon ng Seksyon 11 na ito ay napapailalim sa mga sumusunod na pagbubukod:

11.5.1. Maaari mong ipalitis ang anumang Hindi Pagkakasundo sa small claims court, sa county o iba pang katulad na pulitikal na dibisyon kung saan ka nakatira, kung nakakatugon ang Hindi Pagkakasundo sa lahat ng kinakailangan upang madinig sa small claims court. Kung magsasampa ka ng paghahabol sa small claims court, ikaw ang responsable sa lahat ng gastos at bayarin sa hukuman.

11.5.2. Ang lahat ng Hindi Pagkakasundo hinggil sa anumang ipinaparatang na maling paggamit sa intelektwal na ari-arian mo o ng Nagbibili ay lulutasin sa hukuman.

11.5.3. Kung ikaw ay isang mamimili at naninirahan sa European Union, Norway, Iceland o Lichtenstein, maaaring kang maging karapat-dapat na paaksyunan ang iyong Pagtatalo sa pamamagitan ng platform ng internet para sa resolusyon ng online na pagtatalong itinaguyod ng European Commission (ang “ODR Platform”). Ginawa ang ODR Platform upang pangasiwaan ang mga paglutas sa labas ng hukuman na nauugnay sa mga pagbili online ng mga produkto at serbisyo sa pagitan ng mga consumer at trader na nakabase sa European Union, Norway, Iceland at Lichtenstein. Makikita mo ang ODR Platform sa pamamagitan ng pagsunod sa link na ito: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.6. Ang anumang arbitrasyon ay pangangasiwaan ng American Arbitration Association (ang “AAA”) alinsunod sa “Mga Alituntunin sa Arbitrasyon ng Consumer” ng AAA na nagkaroon ng bisa noong Setyembre 1, 2014, pati sa “Mga Gastos sa Arbitrasyon (Kabilang ang mga Bayarin sa Pangangasiwa ng AAA)” na nagkaroon ng bisa noong Setyembre 1, 2014 (ang “Mga Proseso ng Consumer” sa pangkalahatan) at mapapailalim sa mga sumusunod:

11.6.1. Ang Mga Proseso ng Consumer ay nagtatakda ng ilang partikular na bayarin, at partikular na naglalaan ng ilan sa consumer (ikaw) at ng iba pa sa negosyo (Nagbibili). Kung ang iyong paghahabol ay US$75,000 pababa, babayaran ng Nagbibili ang lahat ng tinukoy na bayarin at gastusin na iyon, pati ang mga nakalaan sa consumer. Hindi sumasang-ayon ang Nagbibili na sumagot ng anumang iba pang gastusin. Kung ang iyong paghahabol ay mahigit US$75,000, ang Mga Proseso ng Consumer ang masusunod hinggil sa pagbabayad.

11.6.2. Maliban kung nakasaad sa ibaba, malalapat ang Mga Proseso ng Consumer ng AAA sa anumang Hindi Pagkakasundo sa pagitan ng mga partido. Gayunpaman, alinsunod sa R-1(e) ng Mga Alituntunin sa Arbitrasyon ng Consumer, maaaring idulog ng isang partido ang angkop na paglalapat ng Mga Alituntunin sa Arbitrasyon ng Consumer sa isang arbitrator para sa pinal na desisyon. Kung may salungatan sa pagitan ng Kasunduang ito at ng Mga Proseso ng Consumer, ang Kasunduang ito ang susundin. Magpapasimula ka lang ng arbitrasyon sa county o iba pang katulad na pulitikal na dibisyon kung saan ka nakatira. Ang mga pagdinig ng arbitrasyon ay isasagawa sa pamamagitan ng kumperensyang tawag. Gayunpaman, kung isasagawa ang mga pagdinig alinsunod sa Mga Proseso ng Consumer ng AAA, ang (mga) arbitrator ang magpapasya kung mangangailangan ng harapang pagdinig kung hihilingin ng isang partido.

11.6.3. Sumasang-ayon kayo ng Nagbibili na ang paggamit sa AAA upang pangasiwaan ang arbitrasyon ay hindi mahalaga sa pagkakasundo ng mga partido na mag-arbitrate ng mga Hindi Pagkakasundo. Kung hindi magsasagawa o hindi makakapagsagawa ang AAA ng arbitrasyon, tapat kayong mag-uusap ng Nagbibili na magkasundo sa isang arbitrator na lulutas sa Hindi Pagkakasundo ayon sa nakasaad sa Mga Proseso ng Consumer. Kung hindi magkakasundo ang mga partido sa isang arbitrator, maaaring magtalaga ang isang hukumang may angkop na hurisdiksyon ng arbitrator, na susunod sa Mga Proseso ng Consumer ng AAA.

11.6.4. Kung ang isa o higit pang bahagi ng Seksyon 11 na ito ay mapapag-alamang hindi legal, hindi wasto o hindi maipapatupad hinggil sa buong Hindi Pagkakasundo o mga bahagi nito, ipapawalang-bisa, kaugnay nito at sa ganitong sitwasyon lang, ang mga bahaging iyon, at lulutasin ang Hindi Pagkakasundo alinsunod sa lahat ng matitirang bahagi ng Seksyon 11 na ito at lahat ng iba pang probisyon ng Kasunduang ito. Kung ang naturang pagpapawalang-bisa ay magreresulta sa pagdinig sa buong Hindi Pagkakasundo o mga bahagi nito sa isang hukuman ng batas, ang may eksklusibong hurisdiksyon para sa anumang nasabing pagdinig sa hukuman ay ang mga hukuman sa county ng New York, New York, U.S. Para sa mga layunin ng anumang nasabing pagdinig sa hukuman, tinatanggap mo, at hindi mo hahamunin, ang personal na hurisdiksyon sa iyo ng mga hukuman sa New York, New York, at isinusuko mo rin ang pagtutol batay sa hindi wastong dulugan o forum non conveniens at hindi mo hihilinging lumipat sa iba pang distrito o hurisdiksyon.

11.7. Sa kabila nito ang mga nauunang talata ng Seksyong 11 na ito, kung kukuha ka ng Solution para bukod sa personal o pangsambahayang paggamit, ang mga paglilitis ng arbitrasyon, kabilang ang kabayaran ng gastos, ay pangangasiwaan nang naaayon sa Commercial Arbitration Rules ng AAA (ang “Komersyal na mga Pamamaraan”). Ang Mga Pangkomersyal na Proseso ay naaangkop na inilalapat sa anumang Hindi Pagkakasundo sa pagitan ng mga partido, at hindi ka magsusulong ng iba pa sa anumang pagdinig. Gayunpaman, kung magkakaroon ng salungatan sa pagitan ng Kasunduang ito at ng Mga Pangkomersyal na Proseso, ang Kasunduang ito ang susundin.

12. Pangkalahatan

12.1. Paunawa. Maaaring magpadala sa iyo ang Nagbibili anumang oras ng anumang paunawa sa pamamagitan ng electronic mail, pop-up window, dialog box o iba pang paraan, kahit na sa ilang pagkakataon, maaaring hindi mo matanggap ang paunawa maliban na lang kung bubuksan mo, at hangga't hindi mo binubuksan, ang isang Solution. Ang anumang ganoong paunawa ay ituturing na naipadala sa petsa kung kailan ito unang ibinigay ng Nagbibili sa pamamagitan ng isang Solution, kahit anong petsa mo man ito talaga natanggap.

12.2. Mga Katanungan Tungkol sa Kasunduang Ito. Kung mayroon kang anumang tanong hinggil sa Kasunduang ito o kung gusto mong humiling ng anumang impormasyon mula sa Nagbibili, mangyaring sumulat sa Avast Software s.r.o., Pikrtova 1737/1a, Prague 4, Postal Code 140 00, Czech Republic, e-mail: support@avast.com, tel.: +420 274 005 777 o bisitahin ang pahina ng aming suporta sa www.avast.com/support.

12.3. Magkakahiwalay na Kasunduan. Kung bumili ka ng dalawa o higit pang Solution, kahit na sa iisang transaksyon lang, o kung bumili ka ng mga suskrisyon sa anumang isang Solution sa maraming transaksyon, maaaring maraming beses mo nang tinanggap ang Kasunduan ukol sa Lisensiya ng End User na ito. Bagama't maaaring magkahawig o magkapareho ang mga takda at kondisyon na tinanggap mo, sa bawat pagkakataong tinanggap mo ang mga takda at kondisyon ng Kasunduan ukol sa Lisensiya ng End User na ito, pumasok ka sa iba at hiwalay na kasunduan sa pagitan mo at ng Nagbibili na nagbibigay sa naaangkop na Solution.

12.4. Buong Kasunduan. Ang Kasunduang ito ang bumubuo sa buong kasunduan sa pagitan mo at ng Nagbibili kaugnay ng iyong paggamit sa mga Solution at Dokumentasyon. Pinapalitan ng Kasunduang ito ang lahat ng nauna o kasabay na pasalita o nakasulat na mensahe, panukala, pahayag, garantiya at paglalarawan kaugnay ng iyong pag-install at/o paggamit sa mga Solution o Dokumentasyon. Sa kabila ng nabanggit, walang nakasaad sa Kasunduang ito ang babawas sa anumang mga karapatang maaaring mayroon ka sa ilalim ng kasalukuyang batas sa proteksyon ng consumer o iba pang mga naaangkop na batas sa iyong hurisdiksyon na hindi maaaring ipawalang-bisa sa pamamagitan ng kontrata. Ang Kasunduang ito, ang Mga Naaangkop na Kondisyon at ang Dokumentasyon, hangga't makatuwirang maisasagawa, ay ipapakahulugan upang maging naaayon sa isa't isa, ngunit kung sakaling magkaroon ng salungatan, ang susundin sa mga ito ay ayon sa pagkakasunud-sunod na ito: (i) ang Mga Naaangkop na Kondisyon; (ii) ang Kasunduang ito; at (iii) ang Dokumentasyon.

12.5. Interpretasyon. Ang mga heading sa Kasunduang ito ay hindi nakakaapekto sa interpretasyon nito. Nasasaklaw ng paggamit sa anumang kasarian ang lahat ng kasarian. Nasasaklaw ng pang-isahan ang pangmaramihan, at gayundin sa kabaligtaran. Kapag binigyang-kahulugan ang isang salita o parirala, may kaukulang kahulugan ang iba pa nitong anyo sa balarila. Ang mga salitang “kabilang” at “kinabibilangan” ay ipapakahulugan bilang sinusundan ng mga salitang “nang walang limitasyon.” Ang anumang pagtukoy sa “paggamit” mo ng anumang software, Solution o Update ay ituturing na kinabibilangan ng anumang pag-install mo sa anumang nasabing software, Solution o Update (maliban na lang kung may ibang kinakailangan sa konteksto). Ang Kasunduang ito ay unang inihanda sa wikang English. Bagama't maaaring magbigay ang Nagbibili ng isa o higit pang nakasalin na bersyon ng Kasunduang ito para sa kaginhawaan mo, ang bersyon sa wikang English ng Kasunduang ito ang susunding bersyon ng Kasunduang ito kung sakaling magkaroon ng anumang salungatan o pagkakaiba. Kung sakaling malabuan o magkaroon ng tanong tungkol sa layunin o interpretasyon, sa anumang pagdinig sa hukuman o iba pa, ipapakahulugan ang mga takda ng Kasunduang ito bilang sama-samang binuo ng mga partido, at hindi magkakaroon ng pagpapalagay o pangangailangang magbigay ng katibayan na pabor o hindi pabor sa anumang partido nang dahil sa pagsulat sa anumang probisyon ng Kasunduang ito.

12.6. Kakayahang Putulin. Kung ang anumang probisyon ng Kasunduang ito ay mapagpasyahang ilegal, hindi wasto o hindi maipapatupad sa ilalim ng anumang naaangkop na batas, hanggang sa sukdulang iyon, ituturing itong hindi na bahagi ng Kasunduang ito, ngunit mananatiling may bisa at maipapatupad ang natitirang bahagi ng Kasunduang ito hangga't pinahihintulutan ng naaangkop na batas.

12.7. Pagkaimposible. Ang Nagbibili ay hindi mananagot para sa anumang pagpalya o pagkaantala sa paggana, na dulot sa kabuuan o bahagi lang ng mga pagpalya ng utility (kabilang ang kuryente), pagpalya ng internet, pagpalya ng mga serbisyo sa telecommunications o information technology, pagpalya ng kagamitan sa telecommunications o information technology, welga o iba pang pagkakagulo sa lakas-paggawa (kabilang nang walang limitasyon ang mangyayaring welga o iba pang pagkakagulo sa lakas-paggawa na may kinalaman sa anumang miyembro ng Pangkat ng Nagbibili o anumang Kasosyo ng Nagbibili), digmaan o terorismo, atakeng hindi pagbibigay ng serbisyo o iba pang atake o paglabag sa information technology na nakakaapekto sa anumang miyembro ng Pangkat ng Nagbibili o anumang Kasosyo ng Nagbibili, baha, sabotahe, sunog, iba pang sakuna o kalamidad, o anumang iba pang sanhi na hindi kontrolado ng anumang miyembro ng Pangkat ng Nagbibili o Kasosyo ng Nagbibili.

12.8. Pagpapaubaya. Ang hindi pagpilit ng alinmang partido sa mahigpit na pagtupad sa alinman sa mga takda, kondisyon at probisyon ng Kasunduang ito ay hindi ipapakahulugan na pagsusuko o pagpapaubaya ng pagsunod sa hinaharap sa Kasunduang ito, at patuloy na magkakaroon ng bisa ang mga takda, kondisyon at probisyon ng Kasunduang ito. Walang anumang pagsusuko ng anumang takda o kondisyon ng Kasunduang ito ng alinmang partido ang magkakaroon ng bisa para sa anumang layunin maliban na lang kung isinulat at nilagdaan ng naturang partido ang nasabing pagsusuko. Ang pagsusuko ng alinmang partido sa isang paglabag sa anumang probisyon ng Kasunduang ito ng ibang partido ay hindi ipapakahulugan bilang patuloy na pagsusuko ng naturang paglabag o bilang pagsusuko ng iba pang paglabag sa pareho o sa iba pang probisyon ng Kasunduang ito.

12.9. Pagtatakda. Hindi mo maaaring itakda ang iyong mga karapatan o obligasyon sa ilalim ng Kasunduang ito nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng Nagbibili. Maaaring itakda ng Nagbibili ang Kasunduang ito anumang oras sa sariling pagpapasya nito nang walang anumang paunang nakasulat na pahintulot mo.

12.10. Walang Mga Benepisyaryo ng Ikatlong Partido. Walang nakasaad sa Kasunduang ito, hayagan man o ipinapahiwatig, ang ginawa upang magbigay o magbibigay sa sinumang tao maliban sa iyo, mga miyembro ng Pangkat ng Nagbibili at Mga Kasosyo ng Nagbibili, ng anumang uri ng karapatan, benepisyo o remedyo sa ilalim ng o dahil sa Kasunduang ito. Walang tao maliban sa iyo, sa Nagbibili at sa mga miyembro ng Pangkat ng Nagbibili ang maaaring maghain ng sanhi ng paglilitis alinsunod sa Kasunduang ito. Magkakaroon ng karapatan (ngunit hindi magkakaroon ng obligasyon) ang Nagbibili na ipatupad ang anumang karapatan, remedyo, limitasyon at pagbubukod ng pananagutan, at legal na depensa ng anumang miyembro ng Pangkat ng Nagbibili o Kasosyo ng Nagbibili sa ilalim ng Kasunduang ito, kabilang ang anumang karapatan at remedyo para sa anumang pagkalugi, pinsala o paghahabol na matatamo o makukuha ng anumang miyembro ng Pangkat ng Nagbibili o Kasosyo ng Nagbibili: (i) na sanhi ng o kaugnay ng anumang hindi mo pagsunod sa anumang takda o kondisyon ng Kasunduang ito; o (ii) kailangan mong magbayad-pinsala sa ilalim ng Kasunduang ito. Walang ganoong pagkalugi, pinsala o paghahabol ang ituturing na ibinukod bilang hindi direkta, nagreresulta o hindi sinasadyang pagkalugi o pinsala sa ilalim ng Seksyon 6.4.1 bilang resulta ng naturang pagkalugi, pinsala o paghahabol na natamo o nakuha ng iba pang miyembro ng Pangkat ng Nagbibili o Kasosyo ng Nagbibili sa halip na ng Nagbibili.

12.11. Batas na Namamahala. Ang sumasaklaw na batas sa Kasunduang ito ay ang hiwalay na batas ng Estado ng New York, U.S. Hindi masasaklaw ang Kasunduang ito ng Kasunduan ukol sa mga Kontrata para sa Pandaigdigang Pagbebenta ng mga Produkto ng United Nations, na hayagang ibinubukod ang paglalapat.

12.12. Koneksyon sa Internet. May ilang partikular na Solution na maaaring mangailangan ng aktibo at stable na koneksyon sa Internet upang gumana. Dahil dito, reponsibilidad mong tiyakin na mayroon kang aktibo at stable na koneksyon sa Internet sa lahat ng oras.

12.13. Mga pangalan ng produkto. Maaaring baguhin ng Nagbibili paminsan-minsan ang pangalan ng isang Solution, o palitan ang pangalan o logo na inilapat sa Solution ng pangalan o logo ng iba pang miyembro ng Pangkat ng Nagbibili o ng isang Kasosyo ng Nagbibili. Hindi iniiba ng mga pagbabagong ito ang iyong subscription para sa anumang Solution, ang Panahon ng Subscription o ang Kasunduang ito, at hindi ka binibigyan ng mga ito ng anumang karapatang wakasan ang iyong subscription para sa isang Solution, ang Panahon ng Subscription o ang Kasunduang ito.

13. Mga Espesyal na Takda

Ang mga sumusunod na espesyal na takda ay nalalapat sa ilang partikular na Solution. Kung sasalungat ang mga espesyal na takda na ito sa natitirang bahagi ng Kasunduan, ang mga espesyal na takda na ito ang mangingibabaw at susundin kaugnay ng mga naaangkop na Solution.

13.1. Software ng Ikatlong Partido, mga Serbisyo at Iba pang Produkto. Ang ilang Solution ay nag-aalok sa iyo ng pagkakataong bumili ng software, mga serbisyo at iba pang mga produkto na mula sa mga ikatlong partido. Kinukumpirma mo na ang naaangkop na ikatlong partido ang tanging responsable para sa mga iniaalok nito at hindi nagpapahayag o naggagarantiya ang Nagbibili hinggil sa mga iniaalok na iyon at hindi ito mananagutan kaugnay ng mga iyon, at kung bibili o gagamit ka ng alinman sa mga iniaalok na ito ng ikatlong partido, ang mga iniaalok at ang paggamit mo sa mga ito ay masasaklaw ng anumang kasunduan sa lisensiya, takda ng paggamit, patakaran ukol sa pagkapribado at/o iba pang takda at kondisyon na iniaatas ng ikatlong partido.

13.2. Mga Lisensiya ng Managed Service Provider. Nalalapat ang Seksyon 13.2 na ito: (i) hangga't pinapahintulutan ka ng Mga Naaangkop na Kondisyon na gamitin ang CloudCare, Managed Workplace, Avast Business Services, CCleaner Business Edition, o iba pang mga Solution sa pagbibigay ng mga Serbisyo ng MSP sa mga ikatlong partido; at (ii) sa lahat ng lisensiyang gamitin ang CCleaner Cloud for Business.

13.2.1. Tulad ng paggamit sa Seksyon 13.2 na ito:

(a) Ang ibig sabihin ng “Avast Business Service” ay mga Serbisyong HD at/o mga Serbisyong NOC gaya nang hinihingi ng konteksto.

(b) Ang ibig sabihin ng “Mamimili” ay isang ikatlong partido kung saan nagbibigay ka o nais na magbigay ng mga Serbisyong MSP.

(c) Ang ibig sabihin ng “mga Serbisyong HD” ay ang mga serbisyo ng helpdesk ng Nagbibili o ibinibigay sa iyo ng supplier ng ikatlong partido para sa benepisyo ng isa o higit pang Mamimili, sa bawat kaso gaya nang inilarawan sa Dokumentasyon dahil maaaring baguhin ng Nagbibili ang pareho paminsan-minsan.

(d) Ang ibig sabihin ng “mga Serbisyong MSP” ay ang pinapangasiwaang serbisyo na ibinibigay mo sa iyong mga Mamimili gamit ang Solutions (kabilang, gaya nang naaangkop, anumang Serbisyong Negosyo ng Avast).

(e) Ang ibig sabihin ng “mga Serbisyong NOC” ay ang pagsusubaybay sa malayuang Aparato at Nagbibili ng mga serbisyo ng pangangasiwa o ibinibigay sa iyo ng supplier ng ikatlong partido para sa benepisyo ng isa o higit pang Mamimili, sa bawat kaso gaya nang inilarawan sa Dokumentasyon dahil maaaring baguhin ng Nagbibili ang pareho paminsan-minsan.

(f) Ang ibig sabihin ng “Kasunduan ng Serbisyo” ay isang kasunduan sa pagitan mo at ng Mamimili na, bukod sa ibang bagay, ay malinaw na inilalarawan ang mga serbisyo na inyong pinagkasunduan na ibibigay sa Mamimili.

13.2.2. Ang Vendor, sa ilalim ng mga probisyon ng Kasunduang ito, ay nagbibigay sa iyo ng limitado, hindi eksklusibo, at hindi naililipat na lisensiya (na walang karapatang mag-sublicense) sa Panahon ng Subscription na gamitin ang mga nauugnay na Solution (kabilang ang mga Avast Business Service, CCleaner Business Edition, o CCleaner Cloud for Business, kung naaangkop) para magbigay ng mga Serbisyo ng MSP sa iyong mga Customer.

13.2.3. Ang Nagbibili, sa ilalim ng mga takda at kondisyon ng Kasunduang ito, ay magbibigay sa iyo ng mga Solution (kabilang ang mga Avast Business Service, CCleaner Business Edition o CCleaner Cloud for Business, kung naaangkop) para sa ikabubuti ng iyong mga Customer.

13.2.4. Ikaw, alinsunod sa mga takda at kondisyon ng Kasunduang ito, ay:

(a) Mag-aatas na: (i) ipatupad ng bawat Customer (kabilang ka, kung naaangkop) na nakakatanggap ng Solution ang, o kaya ay magpailalim sila sa, kasalukuyang bersyon ng Kasunduang ito; at (ii) ipatupad ng bawat Customer na sinang-ayunan mong bigyan ng mga Solution ang, o kaya ay magpailalim sila sa, isang Kasunduan sa Serbisyo. Maaari mong tanggapin, nang hindi nalilimitahan ang nabanggit, ang Kasunduan ukol sa Lisensiya ng End User ng Nagbibili sa ngalan ng Customer kung hayagan ka lang na pinahintulutan ng Customer na gawin ito sa Kasunduan sa Serbisyo o iba pa. Ang Kasunduan sa Serbisyo ay: (i) maglalaman ng mga probisyong nagbibigay ng proteksyon sa mga interes ng Pangkat ng Nagbibili sa antas man lang na ibinibigay sa Kasunduang ito; at (ii) hayagan kang pinahihintulutan at ang Pangkat ng Nagbibili na gawan ng kopya, i-transmit, i-store at iproseso ang data at impormasyon ng Customer kaugnay ng pagpapatakbo at paggana ng anumang Solution.

(b) Sa pagitan mo at ng Nagbibili, ang tanging responsable sa: (i) pagtupad sa iyong mga obligasyon sa ilalim ng Kasunduan sa Serbisyo; (ii) pagtitiyak na sumusunod ka at ang lahat ng Customer sa lahat ng naaangkop na batas ukol sa pagsubaybay sa mga empleyado at iba pang ikatlong partido at sa kani-kanilang Device; (iii) pagsasagawa sa mga gawain at obligasyong itinakda sa iyo at sa mga Customer ng Kasunduan, Mga Naaangkop na Kondisyon at Dokumentasyon; at (iv) sa pag-expire o pagwawakas sa naaangkop na Kasunduan sa Serbisyo, pagwawakas sa pagbibigay ng anumang Solution at pag-aalis o pagpapaalis o pagpapa-deactivate sa Customer ng anumang Solution sa anumang Device kung saan ito ginagamit.

13.3. Browser Cleanup. Kapag ginamit mo ang add-on na Browser Clean Up (“BCU”), pinapahintulutan mo ang BCU na baguhin ang iyong umiiral na setting ng browser para sa bagong setting ng browser.

13.4. WiFi Finder. Binibigyang-daan ng WiFi Finder ang mga user nito na tulungan ang iba pang user na magkaroon ng access sa internet sa pamamagitan ng pagbabahagi ng data tungkol sa mga WiFi network. Kung pipiliin mong magbahagi ng data tungkol sa mga WiFi network sa iba pang mga user, ikaw ang tanging responsable sa pagtitiyak na hindi ka lumalabag sa anumang karapatan ng ikatlong partido kaugnay ng mga naturang WiFi network o anumang data na ibabahagi mo. Hindi tatanggap ang mga miyembro ng Pangkat ng Nagbibili ng anumang responsibilidad o pananagutan para sa iyong pagsunod sa mga takda at kondisyon na naaangkop sa paggamit ng anumang WiFi network o anumang data na ibabahagi mo.

13.5. Avast Family Shield.

13.5.1. Ang Avast Family Shield ay ginawa para sa personal at hindi pangkomersyal na paggamit ng mga magulang upang protektahan ang kanilang mga anak, ng mga legal na tagapag-alaga upang protektahan ang kanilang mga alaga, o ng mga nasa hustong gulang upang protektahan ang iba pang mga nasa hustong gulang kung mula kanino sila nakatanggap ng ganap na may kabatirang pahintulot. Hindi mo dapat gamitin ang Avast Family Shield maliban sa layunin kung bakit ito ginawa, at walang responsibilidad o pananagutan ang mga miyembro ng Pangkat ng Nagbibili para sa anumang hindi awtorisado o ilegal na paggamit.

13.5.2.  Sa pamamagitan ng paggamit ng Avast Family Shield, ipinapahayag at ginagarantiya mo na: (i) ikaw ay 18 taong gulang pataas; at (ii) mayroon kang awtoridad na, at sa pamamagitan nito ay pinapahintulutan mo na, kolektahin ang data para sa sinumang tao na isasama mo sa iyong Avast Family Shield account, kabilang ang sinumang taong wala pang 13 taong gulang. Kinukumpirma mo na ang mga miyembro ng Pangkat ng Nagbibili ay mangongolekta, gagamit at maglalahad ng heograpikong lokasyon at iba pang impormasyong kinakailangan upang mabigyang-daan ang pagpapatakbo at paghahatid sa mga feature ng Avast Family Shield.

13.5.3. Kinukumpirma mo na: (i) ang mga resultang maaari mong makuha sa Avast Family Shield, kabilang ang data at mensahe, ay maaaring hindi tumpak, napapanahon o maaasahan; (ii) ang ilang content na itinuturing mong hindi kaaya-aya o gusto mong ma-block ay maaaring hindi palaging ma-block ng Avast Family Shield; (iii) ang Avast Family Shield ay maaaring paminsan-minsang mag-block ng content na maaaring itinuturing mong katanggap-tanggap; at (iv) dahil maaaring magbago nang walang abiso ang content ng ikatlong partido, hindi magagarantiya ng Nagbibili na palaging makakasabay sa content ng ikatlong partido ang mga kategorya at filter nito ng content. Kung naniniwala kang hindi tamang inuuri ng Avast Family Shield ang isang site o serbisyo, mangyaring kontakin ang Nagbibili sa pamamagitan ng e-mail sa familyshieldhelp@avast.com.

13.6. Mobile Apps. Ang Seksyon 13.6 na ito ay nalalapat sa anumang Solution na ginawa para sa paggamit sa mga Mobile Device.

13.6.1. Para sa anumang Solution na nai-download mula sa Google Play (http://play.google.com), ang lisensyang ipinagkakaloob ng Kasunduan na ito ay kapalit ng anumang karapatan para gumamit ng Solution na kung hindi ay ipagkakaloob ng default na mga takda para sa mga application na na-download mula sa Google Play Store.

13.6.2. Para sa anumang Solution na ida-download sa Apple App Store, nalalapat ang mga sumusunod na takda:

(a) Ang mga lisensyang ipinagkakaloob ng Kasunduan na ito ay limitado sa isang hindi naisasaling lisensya para gamitin ang Solution sa anumnang iPhone, iPod Touch o iba pang Apple-powered na Aparato na pagmamay-ari mo o kinokontrol at kasing pinapahintulutan ng mga Tuntunin sa Paggamit na ipinahayag sa mga Takda ng Serbisyo ng Apple App Stores, nakalaan nang online sa http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html o sa pamamagitan ng naturang mga site at iba pang paraang ginawang available sa iyo ng Apple.

(b) Ang Kasunduang ito ay pagtitibayin lang sa pagitan ng mga partido, at hindi kasama ang Apple. Ang Nagbibili, hindi ang Apple, ang tanging responsable para sa Solution at sa content ng naturang Solution.

(c) Walang anumang obligasyon ang Apple na dagdagan ang anumang serbisyo sa pagpapanatili at suporta kaugnay ng Solution.

(d) Kung hindi susunod ang Solution sa anumang naaangkop na warranty, maaari mong abisuhan ang Apple, at ire-refund sa iyo ng Apple ang presyo ng pagbili sa Solution. Hangga't pinahihintulutan ng naaangkop na batas, hindi magkakaroon ang Apple ng iba pang obligasyon sa warranty kaugnay ng Solution, at sa pagitan mo, ng Nagbibili at ng Apple, ang anumang iba pang paghahabol, pagkalugi, pananagutan, pinsala o gastos na maiuugnay sa anumang hindi pagsunod sa anumang warranty ay pananagutan lang ng Nagbibili.

(e) Ang Nagbibili, hindi ang Apple, ang responsable sa pagtugon sa anumang paghahabol mo o ng anumang ikatlong partido kaugnay ng Solution o pagkakaroon at/o paggamit mo ng Solution na iyon, kabilang ang: (i) mga paghahabol sa pananagutan para sa produkto; (ii) anumang paghahabol na hindi sumunod ang Solution sa anumang naaangkop na kinakailangan ayon sa batas o regulasyon; at (iii) mga paghahabol sa ilalim ng proteksyon sa consumer o katulad na batas.

(f) Kung sakaling magkaroon ng anumang paghahabol ng ikatlong partido na lumalabag ang Solution o ang pagkakaroon at paggamit mo ng Solution na iyon sa mga karapatan sa intelektwal na ari-arian ng ikatlong partido na iyon, ang Nagbibili, hindi ang Apple, ang tanging responsable sa pag-iimbestiga, pagdepensa, pag-aareglo at pagpapawalang-bisa sa anumang ganoong paghahabol sa paglabag sa intelektwal na ari-arian.

(g) Dapat kang sumunod sa anumang naaangkop na takda ng ikatlong partido kapag ginagamit ang Solution. Halimbawa, para sa isang VOIP Solution, hindi ka dapat lumabag sa iyong kasunduan sa serbisyo ng wireless data kapag ginagamit ang Solution.

(h) Ang Apple at ang mga subsidiary ng Apple ay mga ikatlong partidong benepisyaryo ng Kasunduang ito at, sa pagtanggap mo sa mga takda at kondisyon ng Kasunduang ito, magkakaroon ang Apple ng karapatan (at ituturing na tinanggap nito ang karapatan) na ipatupad ang Kasunduang ito laban sa iyo bilang isang ikatlong partidong benepisyaryo.

13.6.3. Para sa Mga Solusyon na nai-download mula sa Amazon Appstore, ang Amazon ay maaaring magtalaga ng mga tiyak na takda sa paggamit ng mamimili para sa Amazon Appstore bilang “Mga Default na Takda ng EULA.” Ang Mga Default na Takda ng EULA na iyon ay malalapat sa paggamit mo ng mga Solution na bibilhin mo sa pamamagitan ng Amazon Appstore. Tutukuyin ng Mga Default na Takda ng EULA, bukod sa iba pang bagay, na ang Nagbibili ang tagalisensiya ng Solution at hindi partido sa Kasunduang ito ang Amazon. Kung may anumang salungatan sa pagitan ng Mga Default na Takda ng EULA at ng Kasunduang ito, ang Mga Default na Takda ng EULA ang mangingibabaw at susundin para sa anumang ganoong salungatan. Ang Amazon ay walang anumang responsibilidad o pananagutan kaugnay ng pagsunod o hindi pagsunod mo o ng Nagbibili sa Mga Default na Takda ng EULA.

13.7. Technician Edition. Ang Seksyon 13.7 na ito ay nalalapat kung binili mo ang Technician Edition ng isang Solution. Maaari mong pahintulutan ang bilang ng mga technician na tinutukoy ng Mga Naaangkop na Kundisyon para gamitin ang Solution para magsagawa ng mga serbisyo sa pag-optimize at pag-aayos sa mga Device na pagmamay-ari mo (kung bumili ka ng enterprise subscription) o ng mga third party (kung bumili ka ng breakfix subscription). Maaaring i-install ng bawat technician ang Solution sa isang Device lang anumang oras, at dapat nilang alisin ang Solution sa Device bago ibalik ang kontrol ng Device sa user.

13.8. Plano ng Seguro. Ang Seksyon 13.8 na ito ay nalalapat sa mga Assurance Plan.

13.8.1. Ang “Assurance Plan” ay isang serbisyo ng technician ng Vendor (isang “Associate”), ay tutulong sa iyong alisin ang mga virus o iba pang malware na nakaka-infect sa iyong pinoprotektahang Device sa Panahon ng Subscription para sa isang hiwalay na bayad sa subscription. Ang Mga Planong Pangkasiguruhan ay ipinagbibiling kasama ng mga tiyak na Mga Solusyong panlaban sa virus o iba pang Mga Solusyong pangseguridad ng Nagbibili (bawa't isa ay “Solusyong Pangseguridad”), at sinusuplementuhan ang mga proteksiyong iniaalok ng Solusyong Pangseguridad.

13.8.2. Kung hihiling ka ng tulong ng Nagbibili sa ilalim ng Assurance Plan, at kung kwalipikado ka at ang iyong Device para sa tulong sa ilalim ng Seksyon 13.8.3, gagawin ng Nagbibili ang lahat ng makakaya nito upang tulungan kang alisin ang mga virus o iba pang malware na nakakaapekto sa iyong Device. Sa pamamagitan nito, kinukumpirma, tinatanggap at sinasang-ayunan mo na maaaring hindi sapat ang mga gagawin ng Nagbibili upang maalis ang ilang partikular na virus o iba pang malware sa iyong Device, at na maaaring mabago, ma-delete o masira ng Nagbibili, sa pagbibigay sa serbisyo, ang data sa iyong Device, maaari nitong baguhin ang mga setting ng Device, o kaya ay maaari itong makasagabal sa maayos na paggana ng iyong Device.

13.8.3. Sinasaklaw ng Assurance Plan ang: (i) Device lang kung para saan mo binili ang kaugnay na Security Solution, at hindi ito maaaring ilipat sa iba pang Device; at (ii) mga virus at iba pang malware lang na makaka-infect sa Device sa Panahon ng Subscription, pagkatapos mong i-download at i-install sa Device ang Security Solution, at habang tumatakbo ang Security Solution nang may mga bagong depinisyon ng malware. Maaaring wakasan ng Nagbibili ang Assurance Plan nang walang abiso kung matukoy nito, sa sariling pagpapasya nito para sa negosyo, na humiling o tumanggap ka ng serbisyo sa ilalim ng Assurance Plan para sa isang Device na hindi saklaw ng Assurance Plan, inilipat o tinangka mong ilipat ang Assurance Plan sa ibang tao o entity, o lumabag ka sa iba pang paraan sa mga takda ng Assurance Plan.

13.8.4. Ang Nagbibili, sa pagbibigay ng tulong sa ilalim ng Assurance Plan, ay maaaring mangailangan ng malayuang pag-access sa iyong Device, at/o maaari nitong hilingan sa iyo na i-install ang Assistance Software, na kapag ginawa mo ay mangangahulugang kinukumpirma at tinatanggap mo na malalapat ang Seksyon 13.10 na iyon. Kung hindi ka makakapagbigay o hindi ka magbibigay ng malayuang pag-access sa iyong Device at/o hindi ka makakapag-download o hindi mo ida-download at ii-install ang Assistance Software sa Device o susundin ang iba pang mga tagubilin ng Nagbibili o ng Associate, o kung pagpapasyahan ng Nagbibili na ang iyong Device ay hindi kwalipikado para sa suporta sa ilalim ng Assurance Plan, hindi magbibigay ng serbisyo ang Nagbibili sa ilalim ng Assurance Plan. Maaari kang ipadala ng Nagbibili (ngunit hindi ito inaatasan na gawin iyon) sa isang serbisyo kung saan magbibigay ng tulong ang Nagbibili o subcontractor nito kapalit ng bayad.

13.9. Premium Technical Support. Ang Seksyon 13.9 na ito ay lumalapat sa Avast Total Care, AVG Premium Tech Support at iba pang serbisyo ng suportang teknikal (bawat isang, “Premium Technical Support”) na ibinebeta ng Nagbibili nang magkahiwalay sa software Solutions nito, at sa pamamagitan kung saan ang Nagbibili ay maaari kang tulungang mag-install, magkumpigura o mag-troubleshoot ng alinman sa isang sari-saring produkto ng software at/o kagmitan o mga sistema, kabilang ang PC, Mac, tablet, mobile phone o anumang ibang personal na pang-compute na aparato, wireless na router, cable modem o iba pang router, printer, digital camera, media player, Smart TV at DVD/Blu-Ray player.

13.9.1. Gagawin ng Associate, sa pagbibigay ng Premium Technical Support, ang lahat ng makakaya nito upang matulungan ka sa mga problemang nararanasan mo ngunit dahil sa iba't ibang uri at pagiging kumplikado ng mga teknolohiyang kasalukuyang available, maaaring hindi maresolba ng Associate ang mga problema mo. Maaaring kasama rito, halimbawa, ang mga problemang resulta ng mga error sa software o hardware na hindi pa nareresolba ng manufacturer, o mga problemang nauugnay sa kumpigurasyon ng kagamitan na dahilan upang maging imposible o napakahirap para sa Associate na ma-diagnose nang maayos at malutas ang isyu. Bilang resulta, kinukumpirma at tinatanggap mo na maaaring hindi maging sapat ang mga pagsisikap ng Nagbibili upang malutas ang mga isyung matutukoy mo, o upang malutas sa oras ang mga isyung iyon.

13.9.2. Ang Associate, sa pagbibigay ng Premium Technical Support, ay maaaring mangailangan ng malayuang pag-access sa iyong Device, at/o maaari nitong iatas na i-install mo ang Assistance Software, a kapag ginawa mo ay mangangahulugang kinukumpirma at tinatanggap mo na malalapat ang Seksyon 13.10 na iyon. Kung hindi ka makakapagbigay o hindi ka magbibigay ng malayuang pag-access sa iyong Device at/o hindi ka makakapag-download o hindi mo ida-download at ii-install ang Assistance Software sa Device o susundin ang iba pang mga tagubilin ng Nagbibili o ng Associate, o kung pagpapasyahan ng Nagbibili na ang iyong Device ay hindi kwalipikado para sa suporta sa ilalim ng suskrisyon sa Premium Technical Support, hindi magbibigay ng Premium Technical Support ang Nagbibili.

13.10. Malayuang Pag-access; Assistance Software

13.10.1. Malayuang Pag-Access. Ang Nagbibili o ang isang Associate, kapag nagbibigay ng mga serbisyo sa ilalim ng Assurance Plan, bilang bahagi ng Premium Technical Support o kaugnay ng iba pang mga serbisyo, ay maaaring mangailangang kumonekta sa, at kontrolin ang, iyong kagamitan nang malayuan upang lutasin ang mga problemang nararanasan mo. Kaugnay ng session ng malayuang pagkonekta na ito:

(a) Maaaring kailanganin ng Associate na magpatakbo ng iba't ibang script sa iyong kagamitan, gumawa ng mga pagbabago sa kumpigurasyon nito, mag-install at mag-uninstall ng software, at gumawa ng iba pang mga pagbabago sa kagamitan at/o mga setting ng software ng naturang kagamitan na maaaring kailanganin upang matugunan ang iyong mga problema. Nauunawaan mo na ang Associate ay maaari, ngunit hindi obligado, na mag-install at mag-alis ng iba't ibang software tool na pinagmamay-arian o mula sa ikatlong partido kung saan itinuturing ng Associate na kailangan ito upang matulungan ka sa mga problemang nararanasan mo. Ang mga elemento ng mga naturang software ay pinoprotektahan ng batas, kasama ang copyright.

(b) Kinukumpirma at tinatanggap mo na, sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa Associate na gumawa ng isang session ng malayuang pagkonekta, binibigyan mo ang Nagbibili (at ang mga kasosyo at contractor nito na kumikilos sa ngalan ng Nagbibili) ng kumpleto o limitadong access sa iyong kagamitan, software at network (depende sa kumpigurasyon ng iyong kagamitan, software at network), at pinapahintulutan mo ang Nagbibili na gumawa ng mga gayong pagbabago gaya ng inilalarawan sa itaas o gaya ng ipinapayo sa ibang paraan ng Associate sa paghahatid ng Solution. Kinukumpirma at tinatanggap mo na ang Associate, o ikaw na kumikilos sa atas ng Associate, ay maaaring magbago, mag-delete o sumira ng software o data sa iyong kagamitan, baguhin ang kagamitan, mga setting ng software o network, o kung hindi naman ay makialam sa wastong pagpapatakbo ng iyong kagamitan, software o network.

(c) Kinukumpirma at tinatanggap mo na maaaring magkaroon ng access ang Associate sa anumang impormasyong naka-store sa Device mo. Ang mga Associate ay sinanay na hindi mag-access ng impormasyong higit sa kinakailangan upang lutasin ang mga problema kung para saan mo hinihiling ang suporta ng Associate. Sa kabila nito, dapat kang manatiling nakatutok sa screen ng iyong Device upang obserbahan ang mga pagkilos ng Associate habang inihahatid niya ang Solution sa iyong Device. Magkakaroon ka ng pagkakataong wakasan ang session ng live na suporta anumang oras sa pamamagitan ng pagpapayo sa Associate o pagdiskonekta sa session ng malayuang pagkonekta.

13.10.2. Assistance Software.

(a) Ang Nagbibili o isang Kasama, bilang isang kundisyon sa pagbibigay ng mga serbisyo sa ilalim ng Assurance Plan, Premium Technical Support o iba pag serbisyo, ay maaari kang tagubilinan na mag-download at mag-install sa Aparato ng program ng software (ang “Assistance Software”) na pinapahintulutan ang Kasama na makapagtamo ng malayuang pag-access sa iyong Aparato, kumalap ng impormasyon tungkol sa Aparato at mga operasyon nito, suriin at kumpunihin ang problema, at baguhin ang mga setting ng Aparato. Maaaring kailanganin mong sundin ang iba pang mga tagubiling ibibigay ng Nagbibili o ng Associate.

(b) Kung ikaw o ang isang Associate ay mag-i-install ng Assistance Software sa isang Device, ang Assistance Software ay:

(i) Maaaring kailanganin na i-activate mo ito sa iyong Device. Kung hindi mo kukumpletuhin ang proseso ng pag-activate sa loob ng yugto ng panahon na hihilingin ng Associate o na ipa-prompt ng Assistance Software, maaaring tumigil sa paggana ang Assistance Software hanggang sa makumpleto ang pag-activate.

(ii) Maaaring makipag-ugnayan sa mga server ng Nagbibili (o ng kasosyo o contractor nito) nang regular upang: (i) tiyakin na natatanggap mo ang lahat ng serbisyo at software na karapat-dapat mong matanggap bilang bahagi ng iyong Solution; (ii) bigyan ka ng kakayahang maagap na makapagsimula ng session ng chat sa isang Associate bilang bahagi ng iyong Solution; o (iii) bigyan ka ng access sa ilang partikular na self-service na tool bilang bahagi ng iyong Solution.

(iii) Maaaring tumakbo palagi sa iyong Device bilang default at magsagawa ng iba't ibang gawain sa background na makakatulong na panatilihin ang iyong Device sa kondisyong gumagana. Kapag tumatakbo, maaari itong mangolekta ng iba't ibang data hinggil sa iyong Device, kasama ang mga teknikal na ispesipikasyon nito, impormasyon hinggil sa operating system nito, software na na-download at/o na-install, pag-update at pag-upgrade, kahandaan at status ng iyong software ng seguridad, backup at firewall, iba't ibang walang katulad na identifier, mensahe ng error sa system at software, status ng mga koneksyon sa network, nakakonektang peripheral at iba pang nakakonektang device, at katulad na gayong impormasyon at data. Nakakatulong ang impormasyong ito sa Nagbibili na mapigilan ang maraming karaniwang problema na maaaring nararanasan mo, pati na rin matukoy nang mabilis ang mga problema kung para saan mo hinihiling ang suporta ng Nagbibili.

13.11. Avast Driver Updater

13.11.1. Ang Avast Driver Updater ay ginawa para gamitin sa isang Device na isang aktwal na computer, at hindi isang “virtual machine” kung saan ginagaya ng nakabahaging computing resource ang mga function ng ilang nakalaang aktwal na computer. Hindi magiging ganoon kaepektibo ang Avast Driver Updater kapag ginamit sa isang virtual machine kumpara sa isang aktwal na computer.

13.11.2. Ang Avast Driver Updater ay umaasa sa data na mula sa manufacturer na nasa mga device driver installation file, kabilang ang mga petsa ng release, upang makapagbigay ng impormasyong ipinapakita ng Solution sa mga resulta ng pag-scan. HINDI GINAGARANTIYA O IPINAPAHAYAG NG MGA MIYEMBRO NG PANGKAT NG NAGBIBILI AT NG MGA KASOSYO NG NAGBIBILI NA ANG ANUMANG DEVICE DRIVER NA IBIBIGAY NG SOLUTION AY ANG PINAKABAGONG BERSYON, O ANUMANG PARTIKULAR NA BERSYON, NG NATURANG DEVICE DRIVER SA KABILA NG ANUMANG IBA O SUMASALUNGAT NA IMPORMASYON MULA SA SOLUTION.

13.12. Avast Secure Web Gateway at Avast Secure Internet Gateway

13.12.1. Tulad ng paggamit sa Seksyon 13.12 na ito:

(a) Tumutukoy ang “Pinagsama-samang Data” sa data na: (i) ginawang anonymous, at hindi nakakapagbigay sa pagkakakilanlan ng sinumang tao o anumang entity; (ii) isinama sa data ng iba pang user ng Avast Secure Gateway, at/o mga karagdagang data source; at (iii) ipinapakita sa paraan kung saan hindi makikilala ang mga indibidwal na user ng Avast Secure Gateway.

(b) Ang kahulugan ng “Avast Secure Gateway” ay ang Avast Secure Web Gateway o Avast Secure Internet Gateway;

(c) Ang kahulugan ng “DNS na Transaksyon” ay isang umuulit na query sa DNS na ipinapadala mo sa pamamagitan ng paggamit mo ng Avast Secure Web Gateway.

(d) Ang kahulugan ng “Seat” ay isang indibidwal na ina-access ang Internet na kaugnay sa Avast Secure Gateway na higit pang inilalarawan sa Seksyon 13.12.5. Maaari lang ilipat ang Seat mula sa isang naturang indibidwal sa isa pang naturang indibidwal kung hindi na pinahihintulutan ang orihinal na indibidwal na i-access ang Internet kaugnay ng Avast Secure Gateway at kung hindi niya ito ina-access.

(e) Ang kahulugan ng “Transaksyon” ay isang kahilingan sa HTTP o HTTPS na ipinapadala sa iyo o ipinapadala mo sa pamamagitan ng iyong paggamit sa Avast Secure Internet Gateway.

13.12.2. Hindi mo dapat gawin ang mga sumusunod gamit ang anumang Device na pinoprotektahan ng Avast Secure Gateway: (i) magpadala ng spam o kaya ay paulit-ulit o hindi kanais-nais na mensahe na lumalabag sa anumang naaangkop na batas; (ii) magpadala ng lumalabag, malaswa, nagbabanta, libeloso, o ilegal na materyal; (iii) mag-access ng mga na-block na serbisyo na lumalabag sa anumang naaangkop na batas; o (iv) magpatakbo ng mga automated na query sa mga Internet URL.

13.12.3. Tinatanggap at kinukumpirma mo na: (i) upang maibigay ng Vendor ang Avast Secure Gateway, dapat mong ipasa ang iyong trapiko sa Internet sa Vendor sa pamamagitan ng mga wastong mekanismo sa pagpapasa na nagbibigay-daan sa awtomatikong fail-over (ibig sabihin ay DNS, PAC, IPSEC at GRE tunnel o isang naaangkop na Solution ng Vendor); (ii) responsibilidad mong bigyan ang Vendor ng anumang teknikal na data at iba pang impormasyon na maaaring makatuwirang hilingin ng Vendor paminsan-minsan; (iii) maaaring gamitin ng Grupo ng Vendor at mga Vendor na Partner ang impormasyon ng malware, spam, botnet, o iba pang impormasyon na hango sa paggamit mo sa Avast Secure Gateway para sa mga layunin ng: (1) pagpapanatili, pagpapahusay at/o pagsusuri sa Avast Secure Gateways; (2) pagsunod sa anumang kinakailangan ayon sa batas o kontrata; o (3) pagsasaayos sa anumang nakakahamak o hindi kanais-nais na content upang maging available sa anonymous na paraan sa mga Vendor na Partner para sa higit na pag-develop at pagpapahusay sa Avast Secure Gateways; at (iv) maaaring mag-develop at gamitin sa komersyo ng Grupo ng Vendor at mga Vendor na Partner ang mga benchmark at mga sukatan batay sa Pinagsama-samang Data.

13.12.4. Nakalaan sa Grupo ng Vendor at mga Vendor na Partner ang karapatang maagap na pamahalaan ang bandwidth o trapiko ng ruta sa Internet, sa kundisyong hindi makokompromiso ng mga naturang pagkilos ang mga obligasyon ng Vendor kaugnay ng Avast Secure Gateways. Maaaring suspindihin ng Vendor o ng Vendor na Partner (kung naaangkop) ang iyong pag-access o pag-download sa Avast Secure Gateways kung sakaling ang paggamit mo sa mga Solution na ito ay nagpapakita ng napipintong banta sa anumang network ng Grupo ng Vendor o ng Vendor na Partner, o kung kinakailangan ito upang sumunod sa mga naaangkop na batas. Sa mga ganoong sitwasyon, ang gagawin ng Nagbibili o Kasosyo ng Nagbibili (kung naaangkop) ay: (i) suspindihin ang Avast Secure Gateways hangga't kinakailangan lang upang maiwasan ang anumang pinsala sa anumang network ng Grupo ng Vendor o mga Vendor na Partner (halimbawa, pag-block ng mga mapaminsalang pinagmumulang IP address) at upang sumunod sa mga naaangkop na batas; (ii) gumawa ng mga makatuwirang hakbang upang maagap na makipag-ugnayan sa iyo at bigyan ka ng oportunidad na maagap at naaayon na baguhin ang configuration ng iyong (mga) server at/o makipagtulungan sa iyo upang maagap na maresolba ang mga isyung sanhi ng pagsususpinde sa Avast Secure Gateways; at (iii) ibalik ang anumang naturang nasuspindeng Avast Secure Gateways kapag naresolba na ang lahat ng nasabing isyu sa paraang kasiya-siya para sa Vendor o Vendor na Partner (kung naaangkop).

13.12.5. Para sa mga layunin ng pagtukoy kung nakabili ka ng sapat na mga Seat, ituturing na isang Avast Secure Internet Gateway “Seat” ang bawat 2,000 Transaksyon kada araw sa kalendaryo na dumaraan sa Avast Secure Internet Gateway, at ituturing na isang Avast Secure Web Gateway “Seat” ang bawat 2,000 Transaksyon sa DNS kada araw sa kalendaryo na dumaraan sa Avast Secure Web Gateway. Tinatanggap at kinukumpirma mo na ang bilang ng mga Seat na kinakailangan mong bilhin para sa paggamit mo sa: (i) Kakalkulahin ang Avast Secure Internet Gateway sa pamamagitan ng paghahati sa kabuuang bilang ng mga Transaksyong dumaraan sa Avast Secure Internet Gateway kada araw sa kalendaryo, sa 2,000; at (ii) kakalkulahin ang Avast Secure Web Gateway sa pamamagitan ng paghahati sa kabuuang bilang ng mga Transaksyon sa DNS na dumaraan sa Avast Secure Web Gateway kada araw sa kalendaryo, sa 2,000.

13.12.6. Kinukumpirma mo at sumasang-ayon ka na maaaring gamitin, gawan ng maraming kopya, i-store, baguhin, at ipakita ng Grupo ng Vendor at mga Vendor Partner ang impormasyon mula sa iyong mga log ng transaksyon (ibig sabihin ay ang metadata ng lahat ng trapiko ng network na ipinapadala mo o natatanggap mula sa iyo sa pamamagitan ng iyong paggamit sa isang Avast Secure Gateway o sa Avast Secure Internet Gateway) (ang “Mga Log ng Transaksyon”). Pananatilihin ng Grupo ng Vendor o ng Vendor na Partner ang mga Log ng Transaksyon sa loob ng 6 na buwan sa Panahon ng Subscription. Sa pagwawakas o pag-expire ng Panahon ng Subscription, ide-delete ang mga Log ng Transaksyon ng Grupo ng Vendor at mga Vendor na Partner alinsunod sa karaniwang cycle ng pagpapanatili ng Grupo ng Vendor at mga Vendor na Partner, o maaaring i-delete ang mga ito nang mas maaga kung hihilingin mo sa pamamagitan ng pagsulat.

13.13. Ilang Partikular na Solution ng HideMyAss!

13.13.1. Virtual Private Network. Maliban kung may ibang nakasaad sa Mga Naaangkop na Kondisyon, ang iyong suskrisyon sa produkto na HMA! Virtual Private Network (ang “HMA! VPN”) ay nagbibigay ng kakayahan sa iyo na gumawa ng hindi hihigit sa 5 sabay-sabay na koneksyon kaugnay ng bawat suskrisyon sa HMA! VPN. Sa kabila ng anumang nakasaad sa Kasunduang ito na sumasalungat, kung lalampas ka sa bilang ng sabay-sabay na koneksyon na pinahihintulutan para sa iyong suskrisyon sa HMA! VPN, maaaring suspindihin o i-disable ng Nagbibili anumang oras nang walang paunang abiso sa iyo ang iyong pag-access at/o paggamit sa HMA! VPN. Kung gusto mong dagdagan ang pinahihintulutang bilang ng sabay-sabay na koneksyon para sa iyong suskrisyon sa HMA! VPN, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa sales@hidemyass.com.

13.13.2. Web Proxy. Ang serbisyo ng web proxy ng HMA! (“Web Proxy”) ay isang libreng Solution na hindi humihiling sa iyo na irehistro ang iyong mga detalye sa Nagbibili. Tinatanggap at kinukumpirma mo na ikaw ang tanging responsable para sa, at walang tinatanggap na pananagutan ang Pangkat ng Nagbibili at mga Kasosyo ng Nagbibili sa iyo o sa anumang ikatlong partido para sa: (a) iyong pag-access, pagtingin o paggamit sa, o mga content ng (kabilang ang anumang nakakasakit o hindi kaaya-ayang content), anumang ikatlong partido na website na ina-access o tinitingnan habang ginagamit ang Web Proxy; (b) iyong pagsunod sa mga takda ukol sa paggamit na naaangkop sa anumang ikatlong partido na website na ina-access, binibisita o ginagamit mo habang ginagamit ang Web Proxy; at (c) anumang magiging habol, pagkalugi o pinsala dahil sa anumang content na gagawin, gagawing available, ita-transmit o ipapakita mo habang ginagamit ang Web Proxy, kabilang ang anumang habol, pagkalugi o pinsala na mararanasan o matatamo ng Pangkat ng Nagbibili o mga Kasosyo ng Nagbibili.

13.14. Mga Virtual Private Network. Ipinagbabawal sa ilang bansa ang paggamit ng mga virtual private network (“VPN”), at nagpatupad ang ilang bansa ng mga teknolohikal na hakbang upang mapigilan ang paggana ng mga VPN. Dahil dito, napapailalim ang mga VPN Solution ng Nagbibili (kabilang ang HMA! VPN) sa mga paghihigpit ayon sa teritoryo na maaaring magbago paminsan-minsan.

Isara

Halos tapos na!

Kumpletuhin ang pag-install sa pamamagitan ng pag-click sa na-download mong file at pagsunod sa mga tagubilin.

Sinisimulan ang pag-download...
Paalala: Kung ang iyong pag-download ay hindi awtomatikong nagsimula, mangyaring mag-click dito.
I-click ang file na ito upang simulan ang pag-install ng Avast.