Stokoude browsers ondersteunen wij niet. Werk uw browser bij als u de inhoud van deze pagina goed wilt zien.

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

Versie 1.12 (herzien 1 juni 2020)

Gebruiksrechtovereenkomst

Lees de algemene voorwaarden van deze Gebruiksrechtovereenkomst (“Overeenkomst”) aandachtig door voordat u de Oplossing gebruikt (zoals hieronder gedefinieerd). Dit is een juridisch bindend contract. Door elektronisch in te stemmen, of door de Oplossing te installeren of de Oplossing te gebruiken, aanvaardt u alle algemene voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst namens uzelf en elke entiteit of persoon die u vertegenwoordigt of voor wiens Apparaat u de Oplossing aanschaft (gezamenlijk “u”). Als u niet instemt met de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst, dient u het installatieproces te beëindigen, de Oplossing niet te gebruiken en alle kopieën van de Oplossing die u in bezit hebt of beheert, te verwijderen of te vernietigen.

Deze Overeenkomst heeft betrekking op uw gebruik van bepaalde software (“Software”), diensten of hardware en gerelateerde firmware, inclusief alle updates (elk een “Oplossing”) in verband waarmee u deze Overeenkomst en alle daaraan gerelateerde Documentatie accepteert. In deze Overeenkomst betekent "Leverancier" de entiteit hier geïdentificeerd, die de Oplossing aan u levert; "Documentatie" betekent gebruikershandleidingen en -instructies die bij de Oplossing worden geleverd; en "Toepasselijke voorwaarden" betekent gezamenlijk de Abonnementsperiode, samen met het soort Apparaten, Toegestane aantal apparaten, andere transactievoorwaarden en documenten die u hebt aanvaard toen u de Oplossing aannam (inclusief eventuele verkoopvoorwaarden), en elke distributieovereenkomst, wederverkopersovereenkomst, partnerovereenkomst of andere overeenkomst tussen u en de Leverancier of een ander lid van de Leveranciersgroep, evenals de andere beperkingen beschreven in artikel 2 en de Documentatie.

Deze Overeenkomst bestaat uit twee gedeelten. Artikel 1 t/m 12 van deze Overeenkomst zijn van toepassing op alle Oplossingen, met inbegrip van de hieronder vermelde Oplossingen. Artikel 13 beschrijft aanvullende algemene voorwaarden die van invloed zijn op specifieke Oplossingen of categorieën van Oplossingen, waaronder Software van Derden, Diensten en andere Producten (Artikel 13.1); Licenties voor Managed Service Provider (Artikel 13.2); Browser opschonen (Artikel 13.3); WiFi Finder (Artikel 13.4); Avast Family Space (ook verkocht als Star Guard Family, Vodafone Family Protect en WINDTRE Family Protect) (artikel 13.5); Mobiele apps (Artikel 13.6); Technicuseditie (Artikel 13.7); Verzekeringsplan (Artikel 13.8); Premium technische ondersteuning (Artikel 13.9); Toegang op afstand; Assistentiesoftware (Artikel 13.10); Avast Driver Updater (Artikel 13.11), Avast Secure Web Gateway of Avast Secure Internet Gateway (Artikel 13.12), bepaalde HMA-diensten (Artikel 13.13), Virtual Private Network Solutions van de leverancier (Artikel 13.14), elke dongle of applicatie die Avast u verstrekt als onderdeel van uw abonnement (Artikel 13.15) en het Mobile Threat Intelligence Platform (Artikel 13.16). Deze Overeenkomst prevaleert boven en vervangt elke voorgaande Overeenkomst die u eerder bent aangegaan met betrekking tot een eerdere versie van de Oplossing.

De Leverancier kan deze Overeenkomst te allen tijde wijzigen via een kennisgeving aan u in overeenstemming met deze Overeenkomst. Indien u een Oplossing gedurende minstens 30 dagen na de datum van kennisgeving blijft gebruiken, accepteert u de wijziging van deze Overeenkomst. De Leverancier kan u vragen de wijziging in deze Overeenkomst te accepteren teneinde de Oplossingen die u eerder hebt aangeschaft en waarop deze wijziging betrekking heeft, te blijven gebruiken. Als u de gewijzigde Overeenkomst afwijst, kan de Leverancier uw gebruik van een dergelijke gewijzigde Oplossing beëindigen, in welk geval u restitutie kunt verkrijgen voor het deel van de abonnementskosten dat u hebt betaald voor het niet-verlopen of ongebruikte deel van de Abonnementsperiode door de instructies te volgen die u hier. kunt vinden.

1. Licentie

De Leverancier verleent u een niet-exclusieve licentie om de Oplossing en de Documentatie te gebruiken gedurende de overeengekomen periode, die is aangegeven in de Toepasselijke Voorwaarden, met inbegrip van eventuele verlengingen of vernieuwingen van de overeengekomen periode (de “Abonnementsperiode”), op voorwaarde dat u instemt met de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst.

2. Toegestaan gebruik van de Oplossing

2.1. U mag de Oplossing gebruiken of ondersteunen, op maximaal het overeengekomen aantal (het “Toegestane aantal apparaten”) mobiele telefoons, smartphones, tablets, mobiele netwerkapparaten, andere mobiele apparaten (elk een “Mobiel apparaat”), pc's, IoT en andere met internet verbonden apparaten, of andere apparaten die compatibel zijn met de Oplossing (elk, met inbegrip van elk mobiel apparaat, een “Apparaat”), uitsluitend zoals aangegeven in de Toepasselijke Voorwaarden:

2.1.1. In het geval van Oplossingen die de Leverancier toewijst voor zakelijk, commercieel of bedrijfsmatig gebruik (elk een “Bedrijfsoplossing” genoemd), door u of uw gelieerden (die entiteiten die leiding geven aan u, waaraan u leiding geeft, of die samen met u onder leiding staan van een derde partij) voor interne bedrijfsdoeleinden. In het geval van dergelijk gebruik van de Bedrijfsoplossing door uw gelieerde, bent u ervoor verantwoordelijk dat uw gelieerde deze Overeenkomst naleeft. Inbreuk op deze Overeenkomst door uw gelieerde zal worden beschouwd als een inbreuk door u. Alle verplichtingen van de Leverancier die voortvloeien uit deze Overeenkomst gelden uitsluitend tegenover u en niet tegenover uw gelieerden die de Bedrijfsoplossing gebruiken onder de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst.

2.1.2. In het geval van alle andere Oplossingen, waaronder Avast Free Antivirus, AVG Free Antivirus, CCleaner Free en alle andere Oplossingen waarvoor u geen abonnementskosten of andere bedragen hoeft te betalen voor de Oplossing, of om de Oplossing na een proefperiode te verkrijgen (elk, een “Consumentenoplossing”), door een natuurlijke persoon of leden van zijn huishouden voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Voor alle duidelijkheid: er is geen Consumentenoplossing verstrekt of in licentie gegeven voor gebruik door: (i) natuurlijke personen voor commerciële doeleinden; of (ii) bedrijven, overheidsentiteiten, niet-gouvernementele organisaties of andere entiteiten zonder winstoogmerk, of onderwijsinstellingen.

2.2. U mag één back-up maken van de Software.

2.3. Mits de Oplossing is geconfigureerd voor gebruik via een netwerk, mag u de Oplossing gebruiken op een of meer bestandsservers of virtuele machines voor gebruik op één LAN (Local Area Network) voor ten hoogste één (en niet meer dan één) van de volgende doeleinden:

2.3.1. Permanente installatie van Software op een harde schijf of een ander opslagapparaat voor ten hoogste het Toegestane aantal Apparaten, of

2.3.2. Gebruik van de Oplossing via één LAN (Local Area Network), mits het aantal verschillende Apparaten waarop de Oplossing wordt gebruikt het Toegestane aantal apparaten niet overschrijdt; of

2.3.3. Als de Toepasselijke Voorwaarden u het recht geven om de Oplossing te gebruiken voor het leveren van MSP Services, gebruik van de Oplossing zoals beschreven in Artikel 13.2.

2.4. UW GEBRUIK VAN DE OPLOSSING ANDERS DAN UITDRUKKELIJK TOEGESTAAN IN ARTIKEL 2 VAN DEZE OVEREENKOMST, OF ALLE DOORVERKOOP OF VERDERE DISTRIBUTIE VAN DE OPLOSSING, VORMT EEN MATERIËLE INBREUK OP DEZE OVEREENKOMST EN KAN EEN SCHENDING ZIJN VAN DE TOEPASSELIJKE WETTEN OP HET AUTEURSRECHT.

3. updates

De Leverancier kan van tijd tot tijd gedurende de Abonnementsperiode en zonder uw afzonderlijke toestemming of instemming een upgrade of update uitvoeren, of een vervangend product gebruiken voor elke willekeurige Oplossing (“Update”), en u kunt als gevolg daarvan de toepasselijke Oplossing of het toepasselijke Apparaat (of bepaalde functies van het Apparaat) dan mogelijk niet gebruiken totdat de Update volledig is geïnstalleerd of geactiveerd. Elke Update wordt beschouwd als onderdeel van de “Oplossing” voor alle doeleinden onder deze Overeenkomst. Een update kan zowel de toevoeging als de verwijdering inhouden van een bepaalde functie of functionaliteit die door een Oplossing wordt geboden, of kan deze in zijn geheel vervangen. De Leverancier bepaalt de inhoud, functies en functionaliteit van dergelijke updates geheel naar eigen goeddunken. Leverancier is niet verplicht om u de mogelijkheid te bieden om Updates te weigeren of te vertragen, maar in elk geval moet u wellicht de installatie of activering van alle beschikbare Updates downloaden om de maximale voordelen van de Oplossing te verkrijgen. De Leverancier kan ondersteuning voor een Oplossing stopzetten totdat u alle Updates hebt geaccepteerd en geïnstalleerd of geactiveerd. De Leverancier bepaalt naar eigen inzicht wanneer en of Updates nodig zijn en is niet verplicht om Updates aan u beschikbaar te stellen. De Leverancier kan het aanbieden van Updates voor een andere dan de meest recente versie van de Oplossing, of van Updates die het gebruik van een Oplossing ondersteunen in combinatie met bepaalde versies van besturingssystemen, e-mailprogramma’s, browserprogramma’s en andere software waarmee de Oplossing is bedoeld te werken, naar eigen goeddunken stopzetten.

4. Eigendomsrechten

4.1. De Oplossingen en de Documentatie zijn het intellectuele eigendom van de Leverancier, en worden beschermd door de toepasselijke auteursrechtwetten, de bepalingen van internationale verdragen en andere toepasselijke wetten van het land waar de Oplossing wordt gebruikt. De structuur, organisatie en code van Software en firmware zijn waardevolle bedrijfsgeheimen en vertrouwelijke informatie van de Leverancier. Voor zover u opmerkingen of suggesties met betrekking tot de Oplossing aan de Leverancier richt, verleent u de Leverancier het recht en de licentie om dergelijke opmerkingen of suggesties te behouden en toe te passen voor enig doel in diens huidige of toekomstige producten of diensten, zonder vergoeding aan u en zonder uw toestemming voor dergelijk behoud of gebruik.

4.2. Behalve voor zover in deze Overeenkomst bepaald, verleent het bezit of het gebruik van de Oplossing u geen enkel intellectueel eigendomsrecht op de Oplossing of de Documentatie. Alle rechten op de Oplossing en Documentatie, met inbegrip van alle bijbehorende auteursrechten, patenten, rechten op handelsgeheimen, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten, zijn voorbehouden aan de Leverancier.

5. Beperkingen

5.1. U mag de Oplossing en Documentatie niet kopiëren of gebruiken, behalve in zoverre als beschreven in Artikel 2 van deze Overeenkomst. Het is u niet toegestaan, noch mag u derden toestaan om het volgende te doen:

5.1.1. gebruik maken van een autorisatiecode, licentienummer, combinatie gebruikersnaam/wachtwoord of een ander(e) activeringscode of -nummer geleverd door de Leverancier in verband met een Oplossing (“Activeringscode”) op, of voor, meer dan het aantal Apparaten dat gespecificeerd wordt door de Toepasselijke Voorwaarden;

5.1.2. een activeringscode bekendmaken aan een andere partij dan de Leverancier of diens aangewezen vertegenwoordigers;

5.1.3. behalve indien uitdrukkelijk toegestaan door de wet: (i) een Oplossing of een deel van de Oplossing (met inbegrip van alle Kwaadaardige (zoals hieronder uiteengezet) codesignaturen en opsporingsroutines voor Kwaadaardige Code) reverse-engineeren, demonteren, decompileren, vertalen, reconstrueren, transformeren of extraheren; of (ii) een Oplossing wijzigen, aanpassen of anderszins wijzigen (inclusief eventuele gerelateerde Kwaadaardige codesignaturen en opsporingsroutines voor Kwaadaardige Code). “Kwaadaardige Code” betekent elke code, functie, routine of apparaat die bedoeld of automatisch ontworpen is, of gerelateerd is aan een bepaalde gebeurtenis die zich voordoet, of aan het nemen of niet nemen van een bepaalde actie, of op aanwijzing of onder controle van een persoon of entiteit, om: (a) de werking van software, service, apparaat, eigendom, netwerk of gegevens te verstoren; (b) ervoor te zorgen dat software, services, apparaten, eigendommen, netwerken of gegevens worden vernietigd, gewijzigd, gewist, beschadigd of anderszins de werking ervan wordt verstoord of afgebroken; of (c) elke persoon of entiteit toegang te verlenen tot, controle te nemen over, of de werking van enig deel van software, service, apparaat, eigendom, netwerk of gegevens te wijzigen, te beheren, aan te passen, te wissen, te beschadigen of anderszins te verstoren of te degraderen, en elk computervirus, worm, valdeur, achterdeur, tijdbom, kwaadaardig programma of een mechanisme zoals een softwarevergrendeling of routine voor wachtwoordcontrole, CPU-serienummercontrole, tijdafhankelijkheid of enige andere code die bedoeld of ontworpen is om eventuele zaken, beschreven in deze definitie, mogelijk te maken (inclusief Java-applets, ActiveX-besturingselementen, scripttalen, browserinvoegtoepassingen of gepushte inhoud);

5.1.4. behalve indien toegestaan door een distributieovereenkomst, wederverkopersovereenkomst of andere overeenkomst tussen u en de Leverancier of een ander lid van de Leveranciersgroep, een Oplossing te publiceren, verkopen, distribueren, uitzenden, overdragen, communiceren, verzenden, als onderpand te gebruiken, te verhuren, delen of te sublicentiëren;

5.1.5. behalve als dit uitdrukkelijk is toegestaan door deze Overeenkomst (inclusief Artikel 13.2, 13.5 en 13.7), de Toepasselijke Voorwaarden of een andere Overeenkomst tussen u en Leverancier of een ander lid van de Leveranciersgroep, een Oplossing gebruiken om de faciliteiten van een derde partij te beheren of een derde partij toegang te verlenen tot, of gebruik te laten maken van een Oplossing op een servicebureau, via timesharing, abonnementsdienst of applicatiedienstverlener of een andere vergelijkbare basis;

5.1.6. een Oplossing te gebruiken om een product of service te bieden of samen te stellen die concurreert met de Oplossing;

5.1.7. een Oplossing te gebruiken of pogen te gebruiken om: (i) enige informatie, gegevens of materialen te uploaden, downloaden, streamen, verzenden, kopiëren of opslaan, of deel te nemen aan of te assisteren bij activiteiten die: (A) inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een derde partij; (B) enig onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, lasterlijk of anderszins aanstootgevend materiaal van welke aard dan ook bevatten, (C) schade toebrengen aan anderen of een poging hiertoe; (D) het potentieel hebben om aan te zetten tot of gedrag te produceren dat onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, smadelijk, lasterlijk, vulgair, obsceen, invasief is voor andermans privacy, haatdragend of raciaal, etnisch, religieus of seksueel discriminerend of anders verwerpelijk is; (E) instructieve informatie over illegale activiteiten bevorderen of verstrekken, het bevorderen van fysieke schade of letsel aan een groep of persoon, of het bevorderen van elke daad van wreedheid jegens dieren; (F) u uitgeven voor een persoon of entiteit of op een andere manier uw relatie met een persoon of entiteit verkeerd voorstellen; of (G) fraude, misleiding of diefstal ondersteunen; of (H) enige eigenschappen, apparaten, software, services, netwerken of gegevens op welke manier dan ook beschadigen, uitschakelen of aantasten of beïnvloeden, ongeoorloofde toegang daartoe, gebruik, kopiëren, wijziging of vernietiging daarvan veroorzaken, of verkrijgen of proberen te verkrijgen, inclusief door hacking, phishing, spoofing of het proberen omzeilen van firewalls, wachtwoordbeveiliging of andere beveiligingsmaatregelen of bedieningselementen van informatie van welke aard dan ook; (ii) op enige manier in strijd zijn met toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving; (iii) headers vervalsen of op een andere manier ID's manipuleren om de oorsprong van inhoud die wordt verzonden door het gebruik van de Oplossing te verbergen; (iv) ongevraagde of ongeoorloofde advertenties, promotiemateriaal, "ongewenste e-mail", "spam", "kettingbrieven" of "piramidespelen" uploaden, plaatsen, e-mailen of anderszins verzenden; of (v) persoonsgegevens verzamelen of opslaan zonder medeweten en uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene;

5.1.8. de werking beschadigen, uitschakelen, of verhinderen, of het verkrijgen van, of het doen van een poging tot ongeautoriseerde toegang tot een Oplossing of eigendom, apparaten, software, services, netwerken of gegevens die zijn verbonden met, of samenwerken met een dergelijke Oplossing, of met enige content of gegevens die zijn opgeslagen, geopend, of geleverd via een dergelijke Oplossing, op welke manier dan ook, inclusief door hacking, phishing, spoofing of het omzeilen of buiten werking stellen van firewalls, password protection of andere informatiebeveiligingsoplossingen of controle-elementen van welke aard dan ook;

5.1.9. het testen of benchmarken, of het bekendmaken of publiceren van test- of benchmarkresultaten voor een Oplossing zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier; of

5.1.10. controles op het gebruik van kopieën van een Oplossing te omzeilen of belemmeren, proberen te omzeilen of belemmeren, of een derde hierbij te machtigen of te helpen; of

5.1.11. het beleid van de Leverancier te schenden wat betreft aanvaardbaar gebruik van zijn Oplossingen (het “Beleid voor aanvaardbaar gebruik”), welke u hier kunt vinden. Indien en voor zover deze Overeenkomst en het Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik in strijd zijn met elkaar, zal de meer beperkende bepaling van toepassing zijn.

5.2. Bepaalde Oplossingen verlenen u of een andere gebruiker mogelijk beheerdersrechten waarmee de beheerder onder meer andere Apparaten en/of de status van Oplossingen die op andere Apparaten worden gebruikt, kan controleren, waaronder bijvoorbeeld de status van de Abonnementsperiode van, boodschappen van en updates voor de Oplossing. U verklaart en garandeert dat u dergelijke administratieve rechten alleen zult uitoefenen met betrekking tot Apparaten en Oplossingen waarvoor u bevoegd bent en niet voor andere doeleinden. U verklaart en garandeert tevens jegens de Leverancier dat: (i) u de volledige bevoegdheid hebt om deze Overeenkomst te accepteren en de Oplossing te installeren en/of te gebruiken op de Apparaten namens de eigenaren en gebruikers van de beheerde Apparaten; en (ii) u hierbij deze Overeenkomst accepteert voor en namens: (A) al dergelijke eigenaren en gebruikers van deze beheerde Apparaten; en (B) uzelf.

5.3. Bepaalde Oplossingen kunnen het u mogelijk maken om inhoud die u hebt gegenereerd of via andere bronnen hebt verkregen (“Gebruikersinhoud”) te publiceren of openbaar te delen met anderen. U behoudt alle intellectuele eigendomsrechten die u al hebt onder de toepasselijke wetgeving voor Gebruikersinhoud die u publiceert of via de Oplossing deelt, onderworpen aan de rechten, licenties en andere voorwaarden van deze Overeenkomst, waaronder alle onderliggende rechten van anderen in enige Gebruikersinhoud die u mogelijk gebruikt of wijzigt. U verleent elk lid van de Leveranciersgroep een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en royaltyvrij recht en licentie om al uw Gebruikersinhoud of enig deel daarvan dat u publiceert of via een Oplossing deelt (en afgeleide werken daarvan), te gebruiken, te kopiëren, te registreren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, te verkopen, te wederverkopen, in sublicentie te geven (via meerdere niveaus), te wijzigen, aan te passen, weer te geven, in het openbaar uit te voeren, te verzenden, te publiceren, uit te zenden, te vertalen, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze, met als enige doel u op grond van deze Overeenkomst de Oplossingen te bieden. Telkens wanneer u Gebruikersinhoud publiceert of deelt, verklaart en garandeert u jegens elk lid van de Leveranciersgroep dat u ten minste de leeftijd van de wettelijke meerderjarigheid hebt in de staat of het rechtsgebied waarin u gevestigd bent, of alle noodzakelijke toestemmingen van de ouder of wettelijke voogd hebt van elke minderjarige die wordt afgebeeld in of heeft bijgedragen aan enige Gebruikersinhoud die u publiceert of deelt. Tevens verklaart en garandeert u, met betrekking tot die Gebruikersinhoud, het volgende: (i) u bent de enige auteur en eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en andere rechten op de Gebruikersinhoud, of u hebt een wettelijk recht om de Gebruikersinhoud te publiceren en te delen, en u verleent elk lid van de Leveranciersgroep het recht om deze te gebruiken zoals uiteengezet in dit Artikel 5.3, dit alles zonder dat enig lid van de Leveranciersgroep enige verplichting wordt opgelegd om toestemming van derden te verkrijgen en zonder enige verplichting of aansprakelijkheid van enig lid van de Leveranciersgroep te scheppen, (ii) de Gebruikersinhoud is juist, (iii) de Gebruikersinhoud maakt geen inbreuk op en zal, inzake de toegestane gebruikswijzen en exploitatie door enig lid van de Leveranciersgroep zoals beschreven in deze Overeenkomst, geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht of ander recht van derden, en (iv) de Gebruikersinhoud zal geen inbreuk maken op deze Overeenkomst of letsel of schade aan een persoon tot gevolg hebben.

6. Beperkte garantie; disclaimer en uitsluiting van aansprakelijkheid

6.1. Behoudens het resterende gedeelte van Artikel 6, garandeert de Leverancier dat de Oplossing in essentie zal functioneren of worden uitgevoerd volgens de Documentatie gedurende een periode van 30 dagen na aankoop door u van de Oplossing. Om aanspraak te maken op garantie, moet u de aanwijzingen opvolgen van de bron waar u de Oplossing hebt verkregen. Als de Oplossing in essentie niet functioneert volgens de Documentatie, zal de volledige en exclusieve aansprakelijkheid van elk lid van de Leveranciersgroep en elke Leverancierspartner, en uw enige en exclusieve rechtsmiddel met betrekking tot een dergelijke garantie, beperkt zijn tot, naar keuze van de Leverancier: (i) vervanging van de Oplossing; of (ii) retournering van de Oplossing om restitutie te verkrijgen voor het deel van de abonnementskosten dat u hebt betaald voor het niet-verlopen of ongebruikte deel van de Abonnementsperiode. Deze garantie is alleen van toepassing op de Oplossing zoals deze oorspronkelijk is geleverd, en is niet van toepassing op: (i) updates; (ii) fouten of gebreken die zijn veroorzaakt door het gebruik van de Oplossing in combinatie met: (A) software, hardware of andere materialen die niet zijn geleverd door de Leverancier; of (B) Apparaten, software of andere materialen die niet voldoen aan de eisen van de Leverancier zoals beschreven in de Documentatie.

6.2. TENZIJ ANDERS VERMELD IN ARTIKEL 6.1 VAN DEZE OVEREENKOMST, BIEDEN LEDEN VAN DE LEVERANCIERSGROEP EN LEVERANCIERSPARTNERS GEEN GARANTIE VOOR DE PRESTATIES OF RESULTATEN DIE U MOGELIJK VERKRIJGT DOOR HET GEBRUIK VAN ENIGE ANDERE OPLOSSING OF DOCUMENTATIE. TENZIJ ANDERS VERMELD IN ARTIKEL 6.1 VAN DEZE OVEREENKOMST, WORDT DE OPLOSSING GELEVERD IN ZIJN HUIDIGE STAAT (“AS IS”) EN BIEDEN DE LEVERANCIERSGROEP EN LEVERANCIERSPARTNERS GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN EN WIJZEN ZIJ, VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT, ALLE VOORWAARDEN EN GARANTIES AF DIE BESLOTEN LIGGEN IN WETTELIJKE BEPALINGEN, GEWOONTERECHT (COMMON LAW), JURISPRUDENTIE OF ANDERE RECHTSTHEORIEËN, MET INBEGRIP VAN IMPLICIETE GARANTIES VAN NIET-INBREUKMAKING OP RECHTEN VAN DERDEN, TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR ENIG BEPAALD DOEL. DE LEVERANCIER GARANDEERT NIET DAT DE WERKING VAN ENIGE OPLOSSING ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN, DAT ENIGE OPLOSSING CORRECT ZAL WERKEN OP ENIG BEPAALD APPARAAT OF MET EEN BEPAALDE CONFIGURATIE VAN HARDWARE EN/OF SOFTWARE, OF DAT ENIGE OPLOSSING VOLLEDIGE BESCHERMING BIEDT VOOR DE INTEGRITEIT VAN GESELECTEERDE GEGEVENS, INFORMATIE OF INHOUD DIE WORDT OPGESLAGEN OF VIA INTERNET WORDT VERZONDEN.

6.3. ONVERMINDERD DE OVERIGE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, WORDT ELKE OPLOSSING DIE KOSTELOOS AAN U WORDEN GELEVERD (MET INBEGRIP VAN ELKE OPLOSSING DIE WORDT GELEVERD ALS “GRATIS,” “PROEFVERSIE” OF “BETASOLUTION”), GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT (“AS IS”), “MET ALLE EVENTUELE GEBREKEN”, EN “OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID”, ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK EN ZONDER ENIGE ONDERSTEUNING OF ANDERE SERVICES DOOR DE LEVERANCIER.

6.4. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZIJN DE LEVERANCIER OF ENIG BEDRIJF DAT LEIDING GEEFT AAN OF WORDT GELEID DOOR DE LEVERANCIER DAN WEL SAMEN MET DE LEVERANCIER WORDT GELEID DOOR EEN DERDE PARTIJ (GEZAMENLIJK, DE “LEVERANCIERSGROEP”) OF HUN RESPECTIEVELIJKE AGENTEN, LICENTIEVERLENERS, VERTEGENWOORDIGERS, LEVERANCIERS, DISTRIBUTEURS, WEDERVERKOPERS, MOBIELE AANBIEDERS VIA WIENS NETWERK OF SYSTEMEN ENIGE OPLOSSING WORDT GELEVERD, OF ENIGE ANDERE ZAKENPARTNER OF ANDER LID VAN DE LEVERANCIERSGROEP (GEZAMENLIJK, DE “LEVERANCIERSPARTNERS”) IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR:

6.4.1. ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, AANVULLENDE, SPECIALE, EXEMPLAIRE OF GEVOLGSCHADE DAN WEL DITO VERLIEZEN, ONGEACHT DE OORZAAK OF DE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE;

6.4.2. ENIGE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT ZAKELIJKE VERLIEZEN OF VERLIES VAN WINST OF INKOMEN, VERLIES VAN PRIVACY, VERLIES VAN GEBRUIK VAN ENIG APPARAAT OF ENIGE OPLOSSING (INCLUSIEF DE OPLOSSING), VERSPILLING VAN MIDDELEN, DE KOSTEN VAN AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN, DIENSTEN OF DIGITALE PRODUCTEN, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, NIET-GEAUTORISEERDE OPENBAARMAKING OF VERLIES (INCLUSIEF BESCHADIGING, ACHTERUITGANG VAN DE KWALITEIT OF NIET-BESCHIKBAARHEID) VAN GEGEVENS OF INFORMATIE VAN ELKE AARD (ONGEACHT OF VOORNOEMDE VERLIEZEN, SCHADE, KOSTEN OF UITGAVEN ALS DIRECTE OF INDIRECTE VERLIEZEN OF SCHADE DIENEN TE WORDEN BESCHOUWD); OF

6.4.3. ENIG ANDER FINANCIEEL OF NIET-FINANCIEEL VERLIES DAT, OF ENIGE ANDERE FINANCIËLE OF NIET-FINANCIËLE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT DEZE OVEREENKOMST OF ENIGE OPLOSSING DIE HIERONDER IS GELEVERD;

ZELFS INDIEN EEN DERGELIJK LID VAN DE LEVERANCIERSGROEP OF EEN DERGELIJKE LEVERANCIERSPARTNER IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJK VERLIES OF DERGELIJKE SCHADE. NIETTEGENSTAANDE ENIGE ANDERSLUIDENDE BEPALING IN DEZE OVEREENKOMST OF ANDERSZINS ZAL GEEN ENKEL LID VAN DE LEVERANCIERSGROEP OF GEEN ENKELE LEVERANCIERSPARTNER AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIG VERLIES OF ENIGE SCHADE (HETZIJ DIRECT, HETZIJ INDIRECT), VOOR ENIGE NIET-GEAUTORISEERDE TOEGANG TOT, OF VOOR ENIGE BESCHADIGING, ACHTERUITGANG, NIET-BESCHIKBAARHEID, VERWIJDERING, DIEFSTAL, VERNIETIGING, WIJZIGING, OPENBAARMAKING OF VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS, INFORMATIE OF INHOUD DIE WORDT OF WORDEN VERZONDEN, ONTVANGEN OF OPGESLAGEN DOOR OF IN VERBAND MET ENIGE OPLOSSING, ONGEACHT DE OORZAAK. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT ZAL DE TOTALE GEAGGREGEERDE AANSPRAKELIJKHEID VAN ENIG LID VAN DE LEVERANCIERSGROEP OF ENIGE LEVERANCIERSPARTNER VOOR ALLE VERLIEZEN OF SCHADE AAN U OF ENIGE DERDE PARTIJ, VOORTVLOEIEND UIT, OF VERBAND HOUDEND MET, ENIGE OPLOSSING, HET ABONNEMENT OF DEZE OVEREENKOMST, IN GEEN GEVAL HOGER ZIJN DAN DE HOOGSTE VAN: (I) VIJF AMERIKAANSE DOLLAR (USD 5,00); EN (II) HET TOTAAL VAN DE ABONNEMENTSKOSTEN DIE U HEBT BETAALD VOOR DE 12 MAANDEN VAN DE ABONNEMENTSPERIODE ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENIS DIE DE AANLEIDING VOOR DE AANSPRAKELIJKHEID WAS.

6.5. DE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LEDEN VAN DE LEVERANCIERSGROEP EN LEVERANCIERSPARTNERS GENOEMD IN DEZE OVEREENKOMST VORMEN GEEN BEPERKING OF UITSLUITING VAN HUN MOGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR:

6.5.1. DOOD, PERSOONLIJK LETSEL, SCHADE AAN MATERIEEL EIGENDOM OF FRAUDE BUITEN DE MATE WAARIN DERGELIJKE BEPERKING/UITSLUITING IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING; EN

6.5.2. ELKE ANDERE ZAAK WAARVOOR DE AANSPRAKELIJKHEID OP GEEN ENKELE MANIER KAN WORDEN BEPERKT OF UITGESLOTEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

7. Privacy; verwerking van persoonlijke EN ANDERE informatie

7.1. De term “Gegevens,” zoals gebruikt in deze Overeenkomst en het Privacybeleid betekent: (a) de informatie die u aan de Leverancier, een ander lid van de Leveranciersgroep of een Leverancierspartner verstrekt tijdens het bestellen van Oplossingen, waaronder uw naam, factuuradres (inclusief postcode), e-mailadres, telefoonnummer, betaalkaart of rekeningnummer, betaalkaart of accountverificatiecode, startdatum van de betaalkaart en vervaldatum, het accountwachtwoord dat u selecteert voor uw account bij de Leverancier of een ander lid van de Leveranciersgroep, en andere Factureringsgegevens zoals uiteengezet in het Privacybeleid van de Leverancier (het “Privacybeleid”, welke u hierkunt vinden) (gezamenlijk, “Transactiegegevens”); (b) informatie die de Leverancier, een ander lid van de Leveranciersgroep of een Leverancierspartner verzamelt tijdens de verwerking en het uitvoeren van uw bestellingen voor Oplossingen, inclusief informatie over het merk, het model, het besturingssysteem en andere identificerende gegevens van uw Apparaat, de naam van uw internetprovider, uw Internet Protocol (IP) -adres; en (c) informatie over uw installatie en gebruik van Oplossingen (gezamenlijk (b) en (c) worden in het Privacybeleid “Servicegegevens” genoemd).

7.2. U machtigt Leverancier, een ander lid van de Leveranciersgroep of een Leverancierspartner om uw Gegevens te gebruiken, voor de doeleinden die worden beschreven in het Privacybeleid. U erkent dat een dergelijk gebruik van uw Gegevens ook bestaat uit het verwerken en uitvoeren van uw bestellingen voor abonnementen, het verbeteren van Oplossingen en het verstrekken van informatie over de Oplossingen waarop u zich hebt geabonneerd en het aanbieden van andere Oplossingen. U erkent dat Leverancier of een ander lid van de Leveranciersgroep uw gegevens kan delen met Leverancierspartners, zoals Leveranciers van e-commerceplatforms en betalingsverwerkers, Leveranciers die ondersteuning, diensten en Oplossingen aan u leveren, en Leveranciers die Leverancier of een lid van de Leveranciersgroep inkoopanalyses en crash-analyses verschaffen met betrekking tot Oplossingen. U erkent ook dat Leverancier of een lid van de Leveranciersgroep Gegevens kan delen die geanonimiseerd en samengevoegd zijn met derden voor trendanalyses.

8. Beëindiging

8.1. Deze Overeenkomst wordt onmiddellijk beëindigd door uw schending van enige van uw verplichtingen in deze Overeenkomst (inclusief elke schending van uw verplichtingen in Artikel 2, 5 of 10), die zal resulteren in het verbeuren van alle rechten die u mogelijk heeft om Updates te ontvangen of om een restitutie te verkrijgen voor het deel van de abonnementskosten dat u hebt betaald voor het niet-verstreken of ongebruikte deel van de Abonnementsperiode. Leverancier behoudt zich het recht voor om elk ander rechtsmiddel aan te wenden dat wettelijk beschikbaar is, indien inbreuk door u op een of meer van uw verplichtingen onder deze Overeenkomst enig lid van de Leveranciersgroep of enige Leverancierspartner tot nadeel strekt. De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van leden van de Leveranciersgroep en Leverancierspartners in deze Overeenkomst behouden hun geldigheid na beëindiging van deze Overeenkomst.

8.2. De Leverancier heeft het recht om door middel van kennisgeving aan u deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen met betrekking tot enige afzonderlijke Oplossing of alle Oplossingen, en de gehele en exclusieve aansprakelijkheid van elk lid van de Leveranciersgroep en elke Leverancierspartner, en uw enige en exclusieve rechtsmiddel met betrekking tot een dergelijke beëindiging is restitutie van het deel van de abonnementskosten dat u hebt betaald voor het niet-verlopen of ongebruikte deel van de Abonnementsperiode. Vanaf de ingangsdatum van een dergelijke beëindiging hebt u niet langer het recht op het gebruik van de desbetreffende Oplossing of Oplossingen en de bijbehorende Documentatie.

8.3. Als een Abonnementsperiode is geconditioneerd voor het betalen van een vergoeding of kosten, en indien de Leverancier niet betaald heeft op de 15e dag na de vervaldatum van de betaling, wordt u geacht afstand te hebben gedaan van uw licentie voor het gebruik van de Oplossing, en zal de licentie onmiddellijk worden beëindigd zonder verdere actie door u of de Leverancier.

9. Beperkte rechten van de overheid van de VS

Alle Oplossingen zijn ‘commerciële items’ conform de definitie in 48 C.F.R. 2.101, bestaande uit ‘commerciële computersoftware’ en ‘Documentatie bij commerciële computersoftware’ conform de definitie in 48 C.F.R. 12.212. Conform 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R. 227.7202-1 tot en met 227.7202-4 wordt een licentie voor de genoemde Oplossingen en gerelateerde Documentatie aan alle eindgebruikers van de Amerikaanse overheid verleend met alleen de rechten die in deze Overeenkomst worden uiteengezet en die van toepassing zijn op klanten die niet tot de overheid behoren. Bij gebruik van deze Oplossingen en gerelateerde Documentatie stemt de desbetreffende Amerikaanse overheidsinstantie ermee in dat de computersoftware en Documentatie bij computersoftware commercieel is, en aanvaardt de overheidsinstantie de rechten en beperkingen die hierin worden uiteengezet.

10. Exportcontroles

U moet alle toepasselijke Amerikaanse en internationale wetgeving voor het exporteren en opnieuw exporteren van de Oplossingen naleven, zoals de U.S. Export Administration Regulations (exportregelgeving van de VS), alsmede de beperkingen die de VS en andere regeringen hebben uitgevaardigd met betrekking tot eindgebruiker en eindgebruik. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorafgaande, verklaart u, garandeert u en zegt u toe dat u: (i) niet staat op de lijst met geweigerde personen, niet-geverifieerde lijst, entiteitenlijst, speciaal aangewezen personen lijst, lijst met verbannen personen of andere lijsten gepubliceerd door de Amerikaanse overheid; en (ii) u geen Oplossingen in, of naar, territoria, bestemmingen, bedrijven of personen in strijd met de Verenigde Staten en de Europese Unie zult gebruiken, uitvoeren of wederuitvoeren in strijd met embargo’s of handelssancties. U zult elk lid van de Leveranciersgroep vrijwaren van, verdedigen tegen en schadeloos stellen voor alle claims, eisen, vorderingen of procedures en alle schade, aansprakelijkheden, kosten en onkosten die voortvloeien uit uw verzuim om Artikel 10 na te leven.

11. Bindende arbitrageovereenkomst en verklaring van afstand van groepsvorderingen

11.1. Dit Artikel 11 heeft betrekking op elk geschil dat voortvloeit uit of gerelateerd is aan enige Oplossing, enig abonnement op een Oplossing, of deze Overeenkomst, en waarbij u en de Leverancier betrokken zijn. Met een “Geschil” wordt, voor toepassing van dit Artikel 11, elk geschil, juridisch proces of ander strijdpunt bedoeld, ongeacht de aangevoerde aanspraak of aanspraken (dat wil zeggen dat een geschil betrekking kan hebben op alle mogelijke potentiële aanspraken of rechtsgronden, zoals claims over contractbreuk, bedrog of fraude, schadeloosstelling, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid en strikte productaansprakelijkheid) en schendingen van wettelijke en reglementaire bepalingen).

11.2. In geval van een Geschil moet u de Leverancier een kennisgeving van Geschil verstrekken. Dit is een geschreven verklaring waarin het volgende is opgenomen: uw naam, adres en contactgegevens, de feiten die aanleiding hebben gegeven tot het Geschil, en de door u gevraagde compensatie. U dient een kennisgeving van het Geschil per e-mail te zenden naar de Leverancier via legal@avast.com (met als onderwerp: Artikel 11 Kennisgeving van het Geschil onder EULA).

11.3. ALLE PROCEDURES OM EEN GESCHIL OP TE LOSSEN OF AANHANGIG TE MAKEN OP EEN FORUM WORDEN UITSLUITEND GEVOERD OP INDIVIDUELE BASIS. U ONDERNEEMT GEEN POGINGEN OM ENIG GESCHIL AANHANGIG TE MAKEN ALS GROEPSVORDERING, VIA EEN ‘PRIVATE ATTORNEY GENERAL’, OF VIA ENIGE ANDERE PROCEDURE WAARIN EEN VAN BEIDE PARTIJEN FUNGEERT ALS VERTEGENWOORDIGENDE OF VOORSTELT OM IN EEN DERGELIJKE ROL TE FUNGEREN. ARBITRAGES OF GERECHTELIJKE PROCEDURES MOGEN NIET MET ELKAAR WORDEN GECOMBINEERD, TENZIJ ALLE PARTIJEN IN ALLE BETROKKEN ARBITRAGES EN GERECHTELIJKE PROCEDURES VOORAF SCHRIFTELIJK HIERMEE HEBBEN INGESTEMD.

11.4. Als u en de Leverancier een Geschil niet oplossen door middel van informele onderhandelingen, zal elke andere poging om het geschil op te lossen uitsluitend worden uitgevoerd door bindende arbitrage volgens de Amerikaanse federale arbitragewet (“FAA”), 9 USC § 1 en volgende, en de materiële wetten van de staat New York (ongeacht de principes voor rechtskeuze). Behalve zoals bepaald in Artikel 11.5 hieronder, geeft u het recht op om inzake enige Geschillen te procederen (of deel te nemen aan een rechtszaak als een partij of een groepslid), voor een rechter of jury. In plaats daarvan zullen alle geschillen worden opgelost voor een neutrale arbiter. De uitspraak van deze arbiter is definitief met uitzondering van het beperkte recht op beroep onder de FAA. Elke rechtbank met jurisdictie over de partijen kan de uitspraak van de arbiter bekrachtigen.

11.5. Voor de arbitragevereiste van dit Artikel 11 gelden de volgende uitzonderingen:

11.5.1. U kunt elk Geschil aanhangig maken in een small claims court in het land of een vergelijkbare politieke eenheid waarin u bent gevestigd (in Nederland een kantongerecht), indien het Geschil voldoet aan de eisen die voor een dergelijke procedure gelden. Indien u een claim indient in een small claims court/voor het kantongerecht, bent u verantwoordelijk voor alle daaraan verbonden kosten.

11.5.2. Alle Geschillen betreffende de vermeende verkeerde voorstelling van intellectueel eigendom van u of de Leverancier zullen worden opgelost in een rechtbank.

11.5.3. Als u een consument bent en woonachtig bent in de Europese Unie, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, hebt u mogelijk het recht om uw Geschil bij een internetplatform van de Europese Unie (het “ODR-Platform”) aan te melden voor online bemiddeling. Het ODR-platform is bedoeld voor het buiten de rechtbank om oplossen van Geschillen over online aankopen van goederen en diensten tussen consumenten en handelaren die zich bevinden in de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. U vindt het ODR-platform via deze koppeling: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.6. Alle arbitrages worden gevoerd door de American Arbitration Association (de “AAA”) volgens de consumentenarbitrageregels van de AAA, die gelden sinds 1 september 2014, en de bijbehorende kosten van arbitrage (waaronder administratiekosten van de AAA) die gelden sinds 1 september 2014 (gezamenlijk de “consumentenprocedures”). Hiervoor geldt tevens het volgende:

11.6.1. De consumentenprocedures voorzien in bepaalde kosten, waarvan sommige worden toegewezen aan de consument (u) en andere aan het bedrijf (de Leverancier). Indien uw claim USD 75.000 of minder bedraagt, zal de Leverancier alle gespecificeerde kosten betalen, inclusief die welke zijn toegewezen aan de consument. Alle overige kosten komen niet voor rekening van de Leverancier. Indien uw claim meer dan USD 75.000 bedraagt, zijn op de te betalen kosten de consumentenprocedures van toepassing.

11.6.2. Met uitzondering van hetgeen hieronder wordt vermeld, zullen de consumentenprocedures van de AAA worden toegepast op alle Geschillen tussen de partijen. Een partij kan echter op grond van consumentenarbitrageregel R-1(e) de correcte toepassing van de consumentenarbitrageregels aan een arbiter voorleggen voor een definitieve beslissing. Deze Overeenkomst is van toepassing voor zover deze strijdig is met de Consumentenprocedures. U begint arbitrage alleen in het land of een andere vergelijkbare politieke entiteit waarin u woont. De arbitrage zal worden gevoerd via telefonische vergadering. Indien de procedures echter worden gevoerd conform de consumentenprocedures van de AAA, heeft/hebben de arbiter(s) de discretionaire bevoegdheid om op verzoek van een der partijen de partijen in persoon te horen.

11.6.3. U en de Leverancier stemmen ermee in dat een beroep op de AAA voor het uitvoeren van een arbitrage geen onverbrekelijk deel uitmaakt van de Overeenkomst van de partijen om geschillen te beslechten. Indien de AAA geen arbitrage wil of kan uitvoeren, zullen u en de Leverancier in goed vertrouwen één arbiter overeenkomen die het geschil zal oplossen zoals voorzien in de consumentenprocedures. Indien de partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over een arbiter, zal een bevoegde rechtbank een arbiter aanwijzen, die de consumentenprocedures van AAA zal volgen.

11.6.4. Indien, en uitsluitend indien, blijkt dat een of meer delen van Artikel 11 onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar zijn met betrekking tot alle of enkele onderdelen van een Geschil, worden die onderdelen afgesplitst en wordt het geschil opgelost conform alle overgebleven onderdelen van Artikel 11 en al het overige in deze Overeenkomst bepaalde. Indien een dergelijke afsplitsing tot gevolg heeft dat een deel of delen van het Geschil worden voorgelegd aan een rechtbank, berust de exclusieve bevoegdheid bij de rechtbanken van de county of New York, New York, V.S. Voor de doeleinden van een dergelijke gerechtelijke procedure stemt u in met, en zult u geen bezwaar maken tegen, de persoonlijke rechtsbevoegdheid van de gerechtshoven in New York over u, doet u afstand van mogelijke bezwaren op basis van onjuiste jurisdictie of forum non conveniens en zult u geen poging doen het geschil over te brengen naar een ander district of een andere jurisdictie.

11.7. Als u een Oplossing hebt aangeschaft voor andere doeleinden dan persoonlijk of huishoudelijk gebruik, zullen de arbitrageprocedures, inclusief de betalingen van kosten, niettegenstaande de vorige bepalingen van dit Artikel 11, worden gevoerd in overeenstemming met de commerciële arbitrageregels van de AAA (de “Commerciële Procedures”). De Commerciële Procedures worden op passende wijze toegepast op enig geschil tussen de partijen en u mag in geen enkele rechtszaak anderszins pleiten. Deze Overeenkomst is echter van toepassing voor zover deze strijdig is met de Commerciële Procedures.

12. Algemeen

12.1. Kennisgeving. De Leverancier kan op elk gewenst moment een kennisgeving aan u sturen via e-mail, een pop-upvenster, een dialoogvenster of op andere wijze, zelfs als u in sommige gevallen de kennisgeving pas ontvangt wanneer u een Oplossing start. Zulke mededelingen worden geacht te zijn afgeleverd op de datum dat de Leverancier deze voor het eerst beschikbaar stelt via de Oplossing, ongeacht het tijdstip waarop u deze feitelijk ontvangt.

12.2. Vragen over deze Overeenkomst. Als u vragen hebt met betrekking tot deze Overeenkomst, of informatie van de Leverancier wilt aanvragen, schrijft u naar Avast Software s.r.o., Pikrtova 1737/1a, Praag 4, Postcode 140 00, Tsjechië, e-mail: support@avast.com, tel.: +420 274 005 777, of bezoekt u onze ondersteuningspagina op www.avast.com/support.

12.3. Afzonderlijke Overeenkomsten. Als u twee of meer Oplossingen hebt aangeschaft, zelfs in één transactie, of een abonnement op een willekeurige Oplossing hebt aangeschaft in meerdere transacties, hebt u deze Gebruiksrechtovereenkomst mogelijk meerdere malen geaccepteerd. Hoewel de algemene voorwaarden die u hebt geaccepteerd mogelijk sterk op elkaar lijken of zelfs identiek zijn, bent u elke keer dat u de algemene voorwaarden van deze Gebruiksrechtovereenkomst hebt geaccepteerd, een andere en afzonderlijke Overeenkomst aangegaan tussen u en de Leverancier die de relevante Oplossing levert.

12.4. Volledige Overeenkomst. Deze Overeenkomst is de volledige Overeenkomst tussen u en de Leverancier met betrekking tot de Oplossingen en de Documentatie. Deze Overeenkomst prevaleert boven alle voorafgaande of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke communicatie, voorstellen, verklaringen, garanties en representaties met betrekking tot uw installatie en/of gebruik van de Oplossingen en de Documentatie. Niettegenstaande het voorgaande doet niets in deze Overeenkomst afbreuk aan enige rechten die u mogelijk hebt onder bestaande wetgeving ter bescherming van consumenten of andere geldende wetgeving in uw rechtsgebied die niet per contract kan worden uitgesloten. Deze Overeenkomst, de toepasselijke voorwaarden en de documenten zullen, voor zover praktisch mogelijk, worden beschouwd als consistent met elkaar, maar in geval van een conflict is de volgende volgorde bepalend: (i) de Toepasselijke Voorwaarden, (ii) deze Overeenkomst en (iii) de Documentatie.

12.5. Interpretatie. De titels in deze Overeenkomst hebben geen invloed op de interpretatie ervan. Bij gebruik van een bepaald geslacht worden alle geslachten bedoeld. Bij enkelvoud wordt ook meervoud bedoeld en vice versa. Daar waar een woord of zin is gedefinieerd, hebben andere grammaticale vormen daarvan de bijbehorende betekenis. De woorden “met inbegrip van” of “inclusief” worden geïnterpreteerd alsof deze worden gevolgd door “maar niet beperkt tot”. Elke verwijzing naar het “gebruik” van software, een Oplossing of een Update zal worden geacht ook de installatie door u van de software, Oplossing of Update te omvatten (tenzij de context anders aangeeft). Deze Overeenkomst werd oorspronkelijk opgesteld in de Engelse taal. Hoewel de Leverancier een of meer vertaalde versies van deze Overeenkomst beschikbaar mag stellen voor uw gemak, zal de Engelse versie van deze Overeenkomst prevaleren in geval van een conflict of tegenstrijdigheid. In geval van dubbelzinnigheid of twijfel over de bedoeling of interpretatie, moeten, in een gerechtelijke procedure of anderszins, de voorwaarden van deze Overeenkomst worden gelezen als waren zij gezamenlijk door de partijen opgesteld, en mag geen vermoeden of bewijslast ten voordele of ten nadele van enige partij voortvloeien uit het auteurschap van enige bepaling in deze Overeenkomst.

12.6. Scheidbaarheid. Als enige bepaling van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht onder enige geldige wetgeving, zal deze in die mate geacht worden geen deel uit te maken van deze Overeenkomst, en blijft de rest van deze Overeenkomst geldig en afdwingbaar voor zover als is toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

12.7. Onmogelijkheid. De Leverancier is niet aansprakelijk voor enige storing of vertraging bij het leveren van de prestaties die geheel of gedeeltelijk te wijten is aan storingen in nutsvoorzieningen (waaronder stroom), het uitvallen van internet-, telecommunicatie- of IT-diensten, het uitvallen van telecommunicatie- of IT-apparatuur, stakingen of andere arbeidsonrust (met inbegrip van maar niet beperkt tot een staking of andere arbeidsonrust die ontstaat met betrekking tot een of meer leden van de Leveranciersgroep of Leverancierspartners), oorlogsdaden of terrorisme, denial-of-service-aanvallen of andere IT-aanvallen of -inbreuken die de Leverancier of een lid van de Leveranciersgroep of een Leverancierspartner treffen, overstromingen, sabotage, brand, overmacht of andere natuurrampen, of andere onvoorziene omstandigheden die redelijkerwijs buiten de macht van enig lid van de Leveranciersgroep of enige Leverancierspartner vallen.

12.8. Verklaring van afstand. Indien een van beide partijen nalaat om aan te dringen op de strikte naleving van een van de voorwaarden of bepalingen in deze Overeenkomst, zal dit niet worden geïnterpreteerd als vrijstelling of kwijtschelding van toekomstige naleving van deze Overeenkomst en blijven de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst volledig van kracht. Geen verklaring van afstand van enige voorwaarde van deze Overeenkomst van de zijde van een partij is van kracht voor welk doel dan ook, tenzij deze op schrift staat en door de desbetreffende partij is ondertekend. Een verklaring van afstand van de ene partij met betrekking tot een schending van een bepaling van deze Overeenkomst door de andere partij zal niet worden geïnterpreteerd als een permanente verklaring van afstand met betrekking tot een dergelijke schending of als een verklaring van afstand met betrekking tot andere schendingen van deze bepaling of andere bepalingen van deze Overeenkomst.

12.9. Overdracht. U mag uw rechten of verplichtingen onder deze Overeenkomst niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier overdragen. De Leverancier mag deze Overeenkomst op elk gewenst moment en naar eigen inzicht overdragen zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming.

12.10. Geen begunstigde derde partijen. Niets in deze Overeenkomst zal, expliciet of impliciet, enig recht, voordeel of rechtsmiddel overdragen op enige andere persoon dan u, de leden van de Leveranciersgroep en Leverancierspartners onder of op grond van deze Overeenkomst. Geen andere persoon dan u, de leden van de Leveranciersgroep en de Leverancierspartners kan op grond van deze Overeenkomst een rechtsvordering instellen. De Leverancier heeft het recht (maar niet de plicht) om onder deze Overeenkomst rechten, rechtsmiddelen, beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid, en verdediging in rechte voor/van elk lid van de Leveranciersgroep of elke Leverancierspartner te eisen, met inbegrip van rechten en rechtsmiddelen in het geval van enig verlies dat, en enige schade die enig lid van de Leveranciersgroep of enige Leverancierspartner heeft geleden of bij elke claim die tegen enig lid van de Leveranciersgroep of enige Leverancierspartner is ingebracht: (i) voortvloeiend uit of in verband met niet-naleving door u van enige voorwaarde van deze Overeenkomst; of (ii) waarvoor u genoemd lid of genoemde partner schadeloos moet stellen onder deze Overeenkomst. Geen enkel verlies en geen enkele schade of eis als boven bedoeld, zal worden geacht uitgesloten te zijn als indirecte, incidentele of gevolgschade of dito verlies onder Artikel 6.4.1 indien een dergelijk verlies of een dergelijke schade of eis is geleden of opgelopen door een ander lid van de Leveranciersgroep of Leverancierspartner dan de Leverancier.

12.11. Geldende wetgeving. De wet die deze Overeenkomst en elk Geschil (zoals gedefinieerd in Artikel 11) regelt, is het materiële recht van de staat New York, VS, ongeacht de beginselen van de keuze van wetgeving. Deze Overeenkomst valt niet onder het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods) en de toepasselijkheid hiervan wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.12. Internetverbinding. U accepteert dat bepaalde Oplossingen mogelijk een actieve en stabiele internetverbinding vereisen om te kunnen functioneren. Het is bijgevolg uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u te allen tijde een actieve en stabiele internetverbinding hebt.

12.13. Productnamen. De Leverancier kan van tijd tot tijd de naam van een Oplossing wijzigen of de naam of het logo dat wordt gebruikt voor de Oplossing veranderen in de naam of het logo van een ander lid van de Leveranciersgroep of een andere Leverancierspartner. Deze wijzigingen veranderen het abonnement voor enige Oplossing, de Abonnementsperiode of deze Overeenkomst niet en geven u geen enkel recht om uw abonnement op een Oplossing, de Abonnementsperiode of deze Overeenkomst te beëindigen.

13. Speciale voorwaarden

De volgende speciale voorwaarden zijn van toepassing op bepaalde Oplossingen. Als deze speciale voorwaarden strijdig zijn met de overige bepalingen van de Overeenkomst, prevaleren deze speciale voorwaarden met betrekking tot de toepasselijke Oplossingen.

13.1. Software, services en overige producten van derden. Sommige Oplossingen bieden u de mogelijkheid om software, services en andere producten van derden aan te schaffen. U erkent dat de toepasselijke derde partij als enige verantwoordelijk is voor dergelijke aanbiedingen. De Leverancier geeft geen verklaringen of garanties en is niet aansprakelijk met betrekking tot die aanbiedingen. Indien u ingaat op aanbiedingen van derden, vallen die aanbiedingen en uw gebruik daarvan onder de licentieovereenkomsten, gebruiksvoorwaarden, privacybeleidsregels en/of overige algemene voorwaarden van de desbetreffende derden.

13.2. Licenties van de Managed Service Provider. Dit Artikel 13.2 is van toepassing: (i) voor zover de toepasselijke voorwaarden u toestaan om CloudCare, Managed Workplace, Avast Business Services, CCleaner Business Edition of andere Oplossingen te gebruiken bij het leveren van MSP-services aan derden; en (ii) op alle licenties voor het gebruik van CCleaner Cloud for Business.

13.2.1. Zoals gebruikt in dit Artikel 13.2:

(a) Avast Business Service” betekent HD Services en/of NOC Services, al naargelang de context.

(b) Klant” betekent een derde aan wie u MSP Services levert of wilt leveren.

(c) HD Services” betekent de helpdeskdiensten die de Leverancier of zijn externe Leverancier aan u levert ten gunste van een of meer klanten, in elk geval zoals beschreven in de Documentatie, en die de Leverancier van tijd tot tijd kan wijzigen.

(d) MSP Services” betekent de beheerde service die u uw klanten levert met behulp van de Oplossingen (inclusief Avast Business Services, voor zover van toepassing).

(e) NOC Services” betekent het op afstand controleren van het Apparaat en beheerdiensten die de Leverancier of zijn externe Leverancier u leveren ten gunste van een of meer klanten, in elk geval zoals beschreven in de Documentatie, en die de Leverancier van tijd tot tijd kan veranderen.

(f) Serviceovereenkomst” betekent een Overeenkomst tussen u en een klant, waarin, onder meer, duidelijk de diensten worden beschreven die u bent overeengekomen de klant te leveren.

13.2.2. Leverancier verleent u, onder voorbehoud van de bepalingen van deze Overeenkomst, tijdens de Abonnementsperiode een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie (zonder rechten op sublicentie) om de relevante Oplossingen te gebruiken (inclusief zoals van toepassing Avast Business Services, CCleaner Business Edition of CCleaner Cloud for Business) om MSP Services aan uw klanten te leveren.

13.2.3. Leverancier zal, met inachtneming van de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst, Oplossingen (inclusief toepasselijke Avast Business Services, CCleaner Business Edition of CCleaner Cloud for Business) leveren ten behoeve van uw klanten.

13.2.4. U zult, onder de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst, het volgende doen:

(a) Eisen dat: (i) elke klant (inclusief uzelf, voor zover van toepassing) die een Oplossing ontvangt, de dan geldende versie van deze Overeenkomst uitvoert of zich daar anderszins aan houdt, en (ii) dat elke klant aan wie u bent overeengekomen Oplossingen te leveren een Serviceovereenkomst uitvoert of zich daar anderszins aan houdt. Zonder het voorafgaande te beperken, kunt u de Gebruiksrechtovereenkomst van de Leverancier alleen namens de klant aanvaarden voor zover de klant u daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven in de Serviceovereenkomst of anderszins. De Serviceovereenkomst zal: (i) bepalingen bevatten waarmee de belangen van de Leverancier minstens zo goed worden beschermd als met deze Overeenkomst, en (ii) waarmee u en de Leveranciersgroep expliciet toestemming krijgen om de gegevens en informatie van de klant te reproduceren, te verzenden, op te slaan en te verwerken in verband met de werking en uitvoering van elke Oplossing.

(b) U (niet de Leverancier) zult de volledige verantwoordelijkheid op u nemen voor: (i) het uitvoeren van uw verplichtingen onder de serviceovereenkomst, (ii) het garanderen van de naleving door u en alle klanten van alle toepasselijke wetten inzake het controleren van werknemers en derden en hun betreffende Apparaten, (iii) het uitvoeren van de taken en verplichtingen die aan u en klanten zijn toegekend via de Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden en Documentatie; en (iv) na het verlopen of na beëindiging van de toepasselijke serviceovereenkomst, het beëindigen van de levering van de Oplossing en het verwijderen van, of door de klant doen verwijderen of deactiveren van alle Oplossingen van, of op alle Apparaten waarop deze zijn geïnstalleerd.

13.3. Browser opschonen. Wanneer u de invoegtoepassing Browser opschonen (“BCU”) installeert, geeft u BCU toestemming om uw bestaande browserinstellingen te wijzigen in de nieuwe browserinstellingen.

13.4. WiFi Finder. Gebruikers van WiFi Finder kunnen andere gebruikers helpen met het verkrijgen van toegang tot internet via het delen van gegevens over WiFi-netwerken. Als u ervoor kiest gegevens over uw WiFi-netwerken met andere gebruikers te delen, bent u er als enige voor verantwoordelijk dat u geen rechten van derden schendt met betrekking tot dergelijke WiFi-netwerken of tot enige gegevens die u deelt. Leden van de Leveranciersgroep accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor uw naleving van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de wifinetwerken of de gegevens die u via die netwerken deelt.

13.5. Avast Family Space (ook verkocht als Star Guard Family, Vodafone Family Protect en WINDTRE Family Protect).

13.5.1. Avast Family Space, ook verkocht als Star Guard Family, Vodafone Family Protect en WINDTRE Family Protect (“Family Space”) is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik door ouders om hun kinderen te beschermen, door wettelijke voogden om hun pupillen te beschermen, of door volwassenen om andere volwassenen te beschermen van wie zij een volledig geïnformeerde toestemming hebben gekregen. U mag Family Space uitsluitend gebruiken zoals bedoeld, en leden van de Leveranciersgroep accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enig niet-geautoriseerd of onwettig gebruik.

13.5.2. Door het gebruik van Family Space verklaart en garandeert u dat u: (i) 18 jaar oud of ouder bent; en (ii) de bevoegdheid hebt om in te stemmen met, en hierbij instemt met, het verzamelen van gegevens voor elke persoon die u opneemt in uw Family Space-account, met inbegrip van personen onder de 13 jaar oud. U erkent dat leden van de Leveranciersgroep geografische-locatiegegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken, alsmede andere informatie die noodzakelijk is om de Family Space-functies aan te sturen en te leveren.

13.5.3. U erkent dat: (i) resultaten die u mogelijk verkrijgt van Family Space inclusief gegevens en berichten, mogelijk niet nauwkeurig, actueel of betrouwbaar zijn; (ii) sommige inhoud waarvan u vindt dat deze aanstootgevend is of die u wilt blokkeren, niet altijd wordt geblokkeerd door Family Space; (iii) Family Space soms inhoud blokkeert die u als acceptabel beschouwt; en (iv) omdat inhoud van derden zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd, kan Leverancier niet garanderen dat de categorieën inhoud en inhoudsfilters altijd actueel blijven met wijzigingen in inhoud van derden. Als u meent dat Family Space een bepaalde site of service verkeerd classificeert, verzoeken we u om contact op te nemen met de Leverancier door middel van een e-mailbericht naar familysspacehelp@avast.com.

13.6. Mobiele apps. Dit Artikel 13.6 is van toepassing op Oplossingen die zijn bedoeld voor gebruik op Mobiele Apparaten.

13.6.1. Voor elke Oplossing die van Google Play (http://play.google.com) wordt gedownload, geldt de licentie die via deze Overeenkomst wordt verleend in plaats van alle eventuele rechten om een Oplossing te gebruiken die anders zouden worden verleend middels de standaardvoorwaarden voor toepassingen die van de Google Play Store worden gedownload.

13.6.2. Voor Oplossingen die van de Apple App Store worden gedownload, gelden de volgende voorwaarden:

(a) De licenties verleend in deze Overeenkomst zijn beperkt tot een niet-overdraagbare licentie om de Oplossing te gebruiken op een iPhone, iPod Touch of een ander Apparaat met een besturingssysteem van Apple waarvan u de eigenaar of gebruiker bent, en voor zover toegestaan door de gebruiksregels uiteengezet in de Servicevoorwaarden van de Apple App Store, die online beschikbaar zijn op http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html, of via andere websites of middelen die door Apple aan u ter beschikking worden gesteld.

(b) Deze Overeenkomst wordt uitsluitend tussen de partijen gesloten en niet met Apple. De Leverancier, en niet Apple, is als enige verantwoordelijk voor de Oplossingen en de inhoud ervan.

(c) Apple is op geen enkele wijze verplicht om onderhoud of ondersteuningsdiensten te bieden met betrekking tot de Oplossing.

(d) Indien de Oplossing niet voldoet aan enige toepasselijke garantie, kunt u Apple op de hoogte stellen, waarna Apple u het aankoopbedrag van de Oplossing zal restitueren. Voor zover als is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, heeft Apple geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de Oplossing. Overige claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of onkosten die zich voordoen tussen u, de Leverancier en Apple en die zijn toe te schrijven aan het niet voldoen aan enige garantie, zijn de verantwoordelijkheid van de Leverancier alleen.

(e) De Leverancier, en niet Apple, is verantwoordelijk voor het afhandelen van claims van u of een derde met betrekking tot de Oplossing of uw bezit en/of gebruik van die Oplossing, met inbegrip van: (i) productaansprakelijkheidsclaims, (ii) alle claims waarbij de Oplossing niet voldoet aan een toepasselijke wettelijke of regelgevende vereiste, en (iii) claims die voortvloeien uit consumentenbescherming of vergelijkbare wetgeving.

(f) In het geval van een claim van een derde dat de Oplossing, of uw bezit en gebruik van die Oplossing, inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van deze derde, is de Leverancier, en niet Apple, de enige verantwoordelijke voor het onderzoek, de verdediging, schikking en kwijting van een dergelijke claim van inbreuk op intellectueel eigendom.

(g) U moet voldoen aan alle toepasselijke voorwaarden van de derde wanneer u de Oplossing gebruikt. Voor een VOIP-Oplossing mag u bijvoorbeeld niet uw Overeenkomst voor de draadloze gegevensservice schenden bij uw gebruik van de Oplossing.

(h) Apple en dochterondernemingen van Apple vormen begunstigde derden van deze Overeenkomst. Na uw acceptatie van de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst heeft Apple het recht (en wordt geacht het recht te hebben geaccepteerd) om deze Overeenkomst bij u af te dwingen als derde begunstigde.

13.6.3. Voor Oplossingen die worden gedownload van de Amazon Appstore, kan Amazon de klant wijzen op bepaalde gebruiksvoorwaarden voor gebruik van de Amazon Appstore als “standaard-EULA-voorwaarden.” Deze standaard-EULA-voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van Oplossingen die u aanschaft via de Amazon Appstore. De standaard-EULA-voorwaarden vermelden onder andere dat de Leverancier de licentieverlener van de Oplossing is en dat Amazon geen partij is in deze Overeenkomst. In geval van strijdigheden tussen de standaard-EULA-voorwaarden en deze Overeenkomst, prevaleren met betrekking tot dergelijke strijdigheden de standaard-EULA-voorwaarden. Amazon wijst elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor naleving of niet-naleving van de standaard-EULA-voorwaarden door u of door de Leverancier af.

13.7. Technician Edition. Dit Artikel 13.7 is van toepassing indien u de Technician Edition van een Oplossing hebt aangeschaft. U mag het aantal technici dat is gespecificeerd in de Toepasselijke Voorwaarden toestaan om met de Oplossing optimalisatieservices en reparaties uit te voeren aan uw Apparaten (als u een bedrijfsabonnement heeft afgesloten) of die van derde partijen (als u een breakfix-abonnement hebt afgesloten). Elke technicus mag de Oplossing op enig moment op niet meer dan één Apparaat tegelijk installeren en moet de Oplossing van het Apparaat verwijderen voordat hij de controle over het Apparaat aan de gebruiker teruggeeft.

13.8. Garantieplan. Dit Artikel 13.8 is van toepassing op Garantieplannen.

13.8.1. Garantieplan” betekent een service waarbij een technicus van de Leverancier (een “partner”) u gedurende de Abonnementsperiode tegen afzonderlijke abonnementskosten zal helpen bij het verwijderen van virussen of andere Kwaadaardige Code van uw beschermde Apparaat als dat geïnfecteerd is geraakt. Garantieplannen worden samen verkocht met bepaalde antivirusoplossingen van de Leverancier of andere beveiligingsoplossingen (elk een “Beveiligingsoplossing”), en vormen een aanvulling op de bescherming die door de Beveiligingsoplossing wordt geboden.

13.8.2. Als u verzoekt om assistentie van de Leverancier onder het Garantieplan en u en uw Apparaat in aanmerking komen voor assistentie onder Artikel 13.8.3, zal de Leverancier alles wat zakelijk gezien redelijk is in het werk stellen om u te helpen om de virussen of andere Kwaadaardige Code van het betreffende Apparaat te verwijderen. U erkent, aanvaardt en stemt ermee in dat de inspanningen van de Leverancier mogelijk niet voldoende zijn om bepaalde virussen of andere Kwaadaardige Code van uw Apparaat te verwijderen, en dat de Leverancier bij het verlenen van deze diensten gegevens op uw Apparaat kan wijzigen, verwijderen of beschadigen, apparaatinstellingen kan wijzigen, of op andere wijze de correcte werking van uw Apparaat kan beïnvloeden.

13.8.3. Het Garantieplan dekt: (i) alleen het Apparaat waarvoor u de desbetreffende beveiligingsoplossing hebt aangeschaft, en mag niet worden overgedragen op een ander Apparaat, en (ii) alleen virussen en Kwaadaardige Code waarmee het Apparaat geïnfecteerd raakt gedurende de Abonnementsperiode, nadat u de Beveiligingsoplossing hebt gedownload en geïnstalleerd op het Apparaat, en terwijl de Beveiligingsoplossing werd uitgevoerd met bijgewerkte definities van Kwaadaardige Code. De Leverancier mag het Garantieplan zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen als de Leverancier naar eigen zakelijk inzicht bepaalt dat u assistentie onder het Garantieplan hebt aangevraagd of ontvangen voor een Apparaat dat niet onder het Garantieplan valt, het Garantieplan hebt overgedragen of hebt geprobeerd over te dragen aan een andere persoon of entiteit, of zich anderszins niet hebt gehouden aan de voorwaarden van het Garantieplan.

13.8.4. De Leverancier heeft om hulp te bieden onder het Garantieplan mogelijk externe toegang nodig tot uw Apparaat en/of vraagt mogelijk van u dat u Assistentiesoftware installeert. In dat geval erkent en accepteert u dat Artikel 13.10 van toepassing is. Als u geen externe toegang tot uw Apparaat kunt leveren of levert en/of de Assistentiesoftware niet op het Apparaat kunt downloaden en installeren of niet downloadt en installeert of andere aanwijzingen van de Leverancier of partner niet opvolgt, of als de Leverancier bepaalt dat uw Apparaat niet in aanmerking komt voor ondersteuning onder het Garantieplan, verleent de Leverancier geen service onder het Garantieplan. De Leverancier mag u doorverwijzen naar een service waaronder de Leverancier of een onderaannemer van de Leverancier tegen vergoeding assistentie zal verlenen (maar is daartoe niet verplicht).

13.9. Premium Technisch Ondersteuning. Dit Artikel 13.9 is van toepassing op Avast Total Care, AVG Premium Tech Support, AVG Go en andere technische ondersteuningsdiensten (elk “Premium Technische Ondersteuning” genoemd) die de leverancier apart verkoopt naast de softwareoplossingen, en waarmee de leverancier u kan helpen bij de installatie, configuratie of probleemoplossing van diverse softwareproducten en/of apparatuur of systemen, waaronder een pc, Mac, tablet, mobiele telefoon of ander persoonlijk computerapparaat, draadloze router, kabelmodem of andere router, printer, digitale camera, mediaspeler, smart-tv, en dvd/Blu-ray-speler.

13.9.1. De partner doet bij leveren van Premium Technische Ondersteuning commercieel gezien redelijke inspanningen om u te helpen met de problemen, maar vanwege de verscheidenheid en complexiteit van de technologieën die op de markt beschikbaar zijn, is het mogelijk dat de partner uw probleem niet kan oplossen. Dit geldt bijvoorbeeld voor problemen die zijn ontstaan door software- of hardwarefouten die de fabrikant nog niet heeft opgelost of problemen met de apparatuurconfiguratie waardoor het voor de partner onmogelijk of zeer moeilijk is om een diagnose van het probleem te stellen en vervolgens op te lossen. Hierdoor moet u erkennen en accepteren dat de inspanningen van de Leverancier mogelijk onvoldoende zijn om de problemen op te lossen of om de problemen tijdig op te lossen.

13.9.2. De Leverancier heeft voor het leveren van Premium Technische Ondersteuning mogelijk externe toegang nodig tot uw Apparaat en/of vraagt mogelijk van u dat u assistentiesoftware installeert. In dat geval erkent en accepteert u dat Artikel 13.10 van toepassing is. Als u geen externe toegang tot uw Apparaat kunt leveren of levert en/of de assistentiesoftware niet op het Apparaat kunt downloaden en installeren of niet downloadt en installeert of andere aanwijzingen van de Leverancier of partner niet opvolgt, of als de Leverancier bepaalt dat uw Apparaat niet in aanmerking komt voor ondersteuning onder het Premium Technische Ondersteuning-abonnement, verleent de Leverancier geen Premium Technische Ondersteuning.

13.10. Externe toegang; assistentiesoftware

13.10.1. Externe toegang. Wanneer de Leverancier en Partner diensten verlenen onder het Garantieplan als onderdeel van Premium Technische Ondersteuning of in verband met andere diensten, moeten zij mogelijk vanaf afstand verbinding maken met en de controle overnemen van uw apparatuur om de problemen op te lossen. Voor deze externe verbinding gelden de volgende voorwaarden:

(a) De Partner moet mogelijk verschillende scripts op uw apparatuur uitvoeren, de configuratie wijzigen, software installeren en verwijderen, en andere wijzigingen aanbrengen aan de apparatuur en/of software-instellingen van de apparatuur, voor zover dit nodig is om de problemen aan te pakken. U begrijpt dat de Partner mogelijk verschillende softwaretools van uzelf of van derde partijen installeert of verwijdert, maar hiertoe niet verplicht is, wanneer de partner dit nodig acht om te helpen bij het oplossen van uw problemen. Elementen van dergelijke software zijn wettelijk beschermd, waaronder het auteursrecht.

(b) U erkent en accepteert dat u door de Partner te autoriseren een externe verbinding te starten de Leverancier (en gelieerde partijen en onderopdrachtnemers die handelen namens de Leverancier) volledige of beperkte toegang verleent tot uw apparatuur, software en netwerk (afhankelijk van de configuratie van uw apparatuur, software en netwerk) en de Leverancier toestemming verleent om de wijzigingen aan te brengen die hierboven staan vermeld of die de Partner adviseert tijdens levering van de Oplossing. U erkent en accepteert dat de partner of u, wanneer u de instructies van de partner opvolgt, mogelijk beschadigde software of gegevens op uw apparatuur wijzigt of verwijdert, instellingen van de apparatuur, software of het netwerk wijzigt of anderszins ingrijpt op de juiste werking van uw apparatuur, software of netwerk.

(c) U erkent en accepteert dat de Partner mogelijk toegang heeft tot informatie die is opgeslagen op uw Apparaat. Partners zijn getraind in het benaderen van alleen de informatie die noodzakelijk is voor het oplossen van de problemen waarvoor u de ondersteuning van de Partner hebt gevraagd. Andere informatie wordt niet benaderd. U moet echter achter het scherm van uw Apparaat blijven om de acties te bekijken die de partner uitvoert tijdens het leveren van de Oplossing op uw Apparaat. U kunt de live-ondersteuningssessie op elk gewenst moment beëindigen door de Partner hierover te informeren of door de externe verbinding te verbreken.

13.10.2. Assistentiesoftware.

(a) De Leverancier of Partner kan u als voorwaarde voor het leveren van diensten onder het Garantieplan, de Premium Technische Ondersteuning of andere diensten, de opdracht geven om op het Apparaat een softwareprogramma (de “Assistentiesoftware”) te downloaden waarmee de Partner externe toegang krijgt tot uw Apparaat, informatie kan verzamelen over het Apparaat en de activiteiten, een diagnose kan stellen van het probleem en dit kan oplossen, en de Apparaatinstellingen kan wijzigen. Mogelijk moet u andere instructies opvolgen die de Leverancier of Partner geeft.

(b) Als u of een Partner Assistentiesoftware op een Apparaat installeert, geldt voor die Assistentiesoftware het volgende:

(i) U moet deze mogelijk activeren op uw Apparaat. Als u de activering niet voltooit binnen de periode die de Partner heeft gevraagd of zoals is geïnstrueerd in de Assistentiesoftware, werkt de Assistentiesoftware mogelijk niet meer totdat de activering is voltooid.

(ii) Deze communiceert mogelijk regelmatig met de servers van de Leverancier (of zijn gelieerde partijen of onderopdrachtnemers) met de volgende doelen: (i) ervoor zorgen dat u alle services en software ontvangt waarop u recht hebt als onderdeel van de Oplossing; (ii) ervoor zorgen dat u snel een chatsessie kunt starten met een Partner als onderdeel van de Oplossing; of (iii) u toegang verlenen tot bepaalde zelfservicetools als onderdeel van de Oplossing.

(iii) Is mogelijk continu actief op uw Apparaat en voert verschillende achtergrondtaken uit om te zorgen dat uw Apparaat blijft werken. Wanneer de software wordt uitgevoerd, worden er mogelijk verschillende gegevens over uw Apparaat verzameld, waaronder de technische specificaties, informatie over het besturingssysteem, gedownloade en/of geïnstalleerde software, updates en upgrades, de beschikbaarheid en status van uw beveiligingssoftware, back-ups en firewalls, verschillende unieke id’s, foutmeldingen van het systeem of software, de status van de netwerkverbinding, verbonden randapparaten en andere verbonden Apparaten en vergelijkbare informatie en gegevens. Met deze informatie kan de Leverancier veelvoorkomende problemen voorkomen en snel problemen herkennen waarvoor u de ondersteuning van de Leverancier hebt ingeroepen.

13.11. Avast Driver Updater

13.11.1. Avast Driver Updater is bedoeld voor gebruik op een Apparaat dat één fysieke computer is en niet een ‘virtuele machine’ waarin een gedeelde computerresource de functies van verschillende toegewijde fysieke computers nabootst. Avast Driver Updater zal niet zo effectief zijn wanneer het op een virtuele machine wordt gebruikt in plaats van op een fysieke computer.

13.11.2. Avast Driver Updater is afhankelijk van door de fabrikant verstrekte gegevens in de installatiebestanden van het stuurprogramma, inclusief de releasedatums, om informatie te leveren die door de Oplossing wordt weergegeven in de scanresultaten. LEDEN VAN DE LEVERANCIERSGROEP EN LEVERANCIERSPARTNERS GARANDEREN OF VERKLAREN NIET DAT ELK APPARAAT DAT DOOR DE OPLOSSING WORDT GELEVERD DE NIEUWSTE OF ENIGE BIJZONDERE VERSIE VAN DERGELIJKE APPARAATDRIVER IS, NIETTEGENSTAANDE ENIGE ANDERE OF STRIJDIGE INFORMATIE VERSTREKT DOOR DE OPLOSSING.

13.12. Avast Secure Web Gateway en Avast Secure Internet Gateway

13.12.1. Zoals gebruikt in dit Artikel 13.12:

(a) Geaggregeerde gegevens” betekent gegevens: (i) die geanonimiseerd en niet identificeerbaar zijn voor een individuele persoon of entiteit; (ii) gecombineerd zijn met de gegevens van andere gebruikers van een Avast Secure Gateway, en/of aanvullende gegevensbronnen; en (iii) gepresenteerd worden op een manier waarop individuele gebruikers van een Avast Secure Gateway mogelijk niet worden geïdentificeerd.

(b) Avast Secure Gateway” betekent de Avast Secure Web Gateway of Avast Secure Internet Gateway;

(b) DNS Transactie” betekent een recursief DNS-verzoek dat u verzendt via uw gebruik van Avast Secure Web Gateway.

(d) Seat” betekent een abonnement voor een persoon die toegang heeft tot internet in verband met een Avast Secure Gateway, zoals verder beschreven in Artikel 13.12.5. Een Seat kan alleen van een dergelijke persoon naar een andere persoon worden overgedragen als de oorspronkelijke persoon niet langer toegang heeft tot internet verbonden met de Avast Secure Gateway.

(e) Transactie” betekent een HTTP- of HTTPS-aanvraag verzonden naar of door u via uw gebruik van de Avast Secure Internet Gateway.

13.12.2. U mag niet, vanaf een Apparaat dat beschermd wordt door een Avast Secure Gateway: (i) spam of anderszins duplicerende of ongevraagde berichten verzenden in strijd met toepasselijke wetgeving; (ii) inbreukmakend, obsceen, bedreigend, smadelijk of illegaal materiaal verzenden; (iii) gebruikmaken van geblokkeerde diensten in strijd met toepasselijke wetgeving; of (iv) geautomatiseerde query’s uitvoeren naar internet-URL’s.

13.12.3. U erkent en stemt ermee in dat: (i) om ervoor te zorgen dat Leverancier de the Avast Secure Gateway levert, u uw internetverkeer moet doorsturen naar Leverancier via geldige doorstuurmechanismen die automatische fail-over mogelijk maken (d.w.z. DNS-, PAC-, IPSEC, GRE-tunnels of een geschikte Leveranciersoplossing); (ii) u verantwoordelijk bent voor het leveren van alle technische gegevens en andere informatie aan Leverancier die Leverancier van tijd tot tijd redelijkerwijs kan vragen; (iii) Leveranciersgroep en Leverancierspartners de Kwaadaardige Code (zoals gedefinieerd in Artikel 13.16.1 (b)), spam, botnets of andere informatie die is afgeleid van uw gebruik van een Avast Secure Gateway kunnen gebruiken voor de volgende doeleinden: u in zal staan voor (1) het onderhouden, verbeteren en/of analyseren van de Avast Secure Gateway; (2) het voldoen aan eventuele wettelijke of contractuele vereisten; of (3) het anoniem beschikbaar stellen van kwaadwillende of ongewenste inhoud aan Leverancierspartners voor het verder ontwikkelen en verbeteren van de Avast Secure Gateways; en (iv) Leveranciersgroep en Leverancierspartners kunnen benchmarks en maatregelen ontwikkelen en commercialiseren op basis van geaggregeerde gegevens.

13.12.4. Leveranciersgroep en Leverancierspartners behouden zich het recht voor om de bandbreedte te beheren of verkeer via internet op een commercieel optimale manier te routeren, op voorwaarde dat dergelijke acties de verplichtingen van de Leverancier met betrekking tot de Avast Secure Gateways niet in gevaar brengen. Een Leverancier of een Leverancierspartner (indien van toepassing) kan uw toegang tot of download van de Avast Secure Gateways opschorten in het geval dat uw gebruik van deze Oplossingen een onmiddellijke bedreiging vormt voor een netwerk van Leveranciersgroepen of een Leverancierspartner of indien nodig om te voldoen aan toepasselijke wetgeving. In dergelijke omstandigheden zal Leverancier of Leverancierspartner (zoals van toepassing): (i) de Avast Secure Gateways alleen opschorten in de mate die redelijkerwijs nodig is om schade aan elk netwerk van Leveranciersgroep of Leverancierspartners te voorkomen (bijvoorbeeld het blokkeren van inbreukmakende bron-IP-adressen) en om te voldoen aan toepasselijke wetgeving; (ii) redelijke inspanningen leveren om snel contact met u op te nemen en u de gelegenheid te geven om de configuratie van uw server(s) dienovereenkomstig te wijzigen en/of met u samen te werken om de problemen op te lossen die de opschorting van de Avast Secure Gateways veroorzaken; en (iii) een dergelijke opgeschorte Avast Secure Gateways herstellen nadat alle dergelijke problemen zijn opgelost tot redelijke tevredenheid van de Leverancier of de Leverancierspartner (indien van toepassing).

13.12.5. Om te bepalen of u voldoende Seats hebt gekocht, worden elke 2000 transacties per kalenderdag die door de Avast Secure Internet Gateway stromen, beschouwd als een Avast Secure Internet Gateway “Seat”, en elke 2000 DNS-transacties per kalenderdag die door de Avast Secure Web Gateway stromen, beschouwd als een “Seat” van Avast Secure Web Gateway. U erkent en gaat ermee akkoord dat het aantal Seats dat u moet kopen voor uw gebruik van: (i) Avast Secure Internet Gateway zal worden berekend door het totale aantal transacties per Avast Secure Internet Gateway per kalenderdag te delen door 2000; en (ii) Avast Secure Web Gateway wordt berekend door het totale aantal DNS-transacties via Avast Secure Web Gateway per kalenderdag te delen door 2000.

13.12.6.  Hoewel de Leverancier u mogelijk niet afzonderlijk de bandbreedte in rekening brengt in verband met uw gebruik van de Avast Secure Gateway, hebben de Leverancier en de relevante Leverancierspartner aanzienlijke bandbreedtekosten bij het leveren van de Avast Secure Gateway aan u. Bijgevolg zal een belangrijke verhoging van uw bandbreedteverbruik in verband met uw gebruik van de Avast Secure Gateway aanzienlijke invloed hebben op de bedrijfsactiviteiten van de Leverancier en de Leverancierspartner. U erkent en gaat ermee akkoord dat, in omstandigheden waarin uw bandbreedteverbruik in verband met uw gebruik van de Avast Secure Gateway wezenlijk hoger is dan het aantal DNS-transacties, of DNS-transacties per seat, gespecificeerd door de Toepasselijke Voorwaarden, de Leverancier of de Leverancierspartner u op de hoogte kan stellen, in welk geval u te goeder trouw moet onderhandelen met de Leverancier: (i) over een bandbreedtereductieplan; en/of (ii) de verhoging van de prijsstelling voor de Avast Secure Gateway voor de rest van de Abonnementsperiode. Indien u niet in staat bent om een wederzijds overeengekomen oplossing te bereiken met de Leverancier binnen dertig (30) dagen na de datum van kennisgeving door de Leverancier of de Leverancierspartner (indien van toepassing), kan de Leverancier het resterende gedeelte van uw Abonnementsperiode voor de Avast Secure Gateway beëindigen met een opzegtermijn van dertig (30) dagen en u elk deel van de inschrijvingskosten terugbetalen die u vooraf hebt betaald voor het ongebruikte gedeelte van de Abonnementsperiode.

13.12.7. U erkent en gaat ermee akkoord dat Leveranciersgroep en de Leverancierspartners de informatie uit uw transactielogboeken mogen gebruiken, reproduceren, opslaan, wijzigen en weergeven (d.w.z. de metagegevens van al het netwerkverkeer dat wordt verzonden naar of ontvangen is van u door uw gebruik van een Avast Gateway) (de “Transactielogboeken”). Transactielogboeken worden bewaard door Leveranciersgroep of Leverancierspartners voor achtereenvolgende zesmaandelijkse perioden tijdens de Abonnementsperiode. Bij beëindiging of afloop van de Abonnementsperiode worden de Transactielogboeken verwijderd door Leveranciersgroep en Leverancierspartners volgens de standaardbewaarcyclus van Leveranciersgroep en Leverancierspartners, of eerder zoals u schriftelijk zou kunnen vragen.

13.13. Bepaalde HMA-oplossingen

13.13.1. Virtual Private Network. Tenzij anders bepaald door de Toepasselijke Voorwaarden, machtigt uw abonnement op het HMA Virtual Private Network-product (de “HMA VPN”) u om niet meer dan 5 gelijktijdige verbindingen te maken met betrekking tot elk HMA VPN-abonnement. Niettegenstaande enige tegengestelde bepaling in deze Overeenkomst, als u het aantal gelijktijdige verbindingen dat is toegestaan voor uw HMA VPN-abonnement overschrijdt, kan de Leverancier te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan u uw toegang tot en/of gebruik van de HMA VPN opschorten of uitschakelen. Als u het geautoriseerde aantal gelijktijdige verbindingen voor uw HMA VPN-abonnement wilt vergroten, neemt u contact met ons op via sales@hidemyass.com.

13.13.2. Web Proxy. De HMA webproxy-service (“Web Proxy”) is een gratis Oplossing waarvoor u uw gegevens niet bij de Leverancier hoeft te registreren. U erkent en gaat ermee akkoord dat u alleen verantwoordelijk bent voor, en Leveranciersgroep en Leverancierspartners aanvaarden geen aansprakelijkheid jegens u of derden voor: (a) uw toegang tot, weergave van of gebruik van of de inhoud van (inclusief aanstootgevende of kwetsende inhoud), websites van derden die worden geopend of bekeken tijdens het gebruik van Web Proxy; (b) uw naleving van de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op elke website van een derde die u bezoekt of gebruikt terwijl u de Web Proxy gebruikt; en (c) enige claim, verlies of schade die voortvloeit uit inhoud die u maakt, beschikbaar maakt, verzendt of weergeeft tijdens het gebruik van Web Proxy, inclusief enige claim, verlies of schade geleden of opgelopen door Leveranciersgroep of Leverancierspartners.

13.14. Virtual Private Networks. Verschillende landen verbieden of beperken het gebruik van virtuele privénetwerken (“VPN’s”), en sommigen hebben technologische maatregelen getroffen om te voorkomen dat VPN’s zouden werken. Als gevolg hiervan zijn de VPN Oplossingen van de Leverancier (inclusief de HMA VPN) onderworpen aan territoriale beperkingen die van tijd tot tijd kunnen veranderen. U kunt hier. meer informatie vinden.

13.15. Applicatie. De Leverancier kan u een dongle of een andere applicatie (de “Applicatie”) als onderdeel van uw Oplossing leveren, in welk geval de aanvullende bepalingen in dit Artikel 13.15 van toepassing zijn:

13.15.1. De beperkte garantieperiode vastgesteld door Artikel 6.1 wordt voor de Applicatie verlengd tot 1 jaar vanaf de datum van aankoop (de “Applicatiegarantieperiode”).

13.15.2. U moet de Leverancier onmiddellijk op de hoogte stellen als de Applicatie defect is of defect raakt. Als u de Leverancier op de hoogte stelt van het defect tijdens de Applicatiegarantieperiode en de Leverancier het defect niet op afstand kan verhelpen, zal de Leverancier naar eigen goeddunken en op eigen kosten binnen 5 werkdagen het volgende doen: (a) de Applicatie vervangen door een nieuwe of gereviseerde eenheid van de Applicatie, in welk geval de garantie die is vastgesteld in Artikel 6.1 van toepassing is gedurende de rest van de Applicatiegarantieperiode die van toepassing is op de originele eenheid van de Applicatie; of (b) uw abonnement beëindigen en eventuele niet-verdiende abonnementsgelden die u eerder hebt betaald, terugbetalen. Als de Applicatie niet meer werkt na afloop van de Applicatiegarantieperiode of als het defect raakt door verkeerd gebruik, geknoei, interferentie, misbruik, ongeval, verlies of diefstal, kan de Leverancier u de standaardprijs voor de vervangende eenheid van de Applicatie in rekening brengen. De Leverancier kan naar eigen goeddunken de Applicatie vervangen door een nieuwe of andere applicatie die ook onder deze Overeenkomst valt (waaronder Artikel13.15).

13.16. Mobile Threat Intelligence Platform

13.16.1. Zoals gebruikt in dit Artikel 13.16:

(a) Inhoud” betekent alle inhoud, materialen, producten en services waartoe u toegang hebt op of via de MTIP, inclusief Leveranciersinhoud, Uw Inhoud en informatie die u kunt uitwisselen met andere MTIP-gebruikers.

(b)  MTIP” betekent de Mobile Threat Intelligence Platform, beschikbaar gesteld door Avast.

(c) Dreigingsvoorbeeld” betekent elke code, functie, routine of apparaat dat enig element van de Kwaadaardige Code bevat, beschrijft of demonstreert.

(d) Leveranciersinhoud” betekent alle Inhoud die leden van de Leveranciersgroep uploaden, publiceren, weergeven of beschikbaar stellen aan anderen met behulp van de MTIP en alle Inhoud die wordt gepubliceerd, weergegeven, verspreid of beschikbaar gesteld door andere partijen met behulp van de MTIP, maar met uitsluiting van Uw Inhoud en Dreigingsvoorbeelden.

(e) Uw Inhoud” betekent alle inhoud (met uitzondering van alle bedreigingsmonsters), materialen, producten en services die u uploadt, publiceert, weergeeft, distribueert of beschikbaar maakt aan anderen met behulp van de MTIP.

13.16.2. Leveranciersinhoud, zoals tussen u en de Leveranciersgroep, is het eigendom van de leden van de Leveranciersgroep. Leden van de Leveranciersgroep, onderhevig aan de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst, verlenen u een beperkte, niet-exclusieve licentie om Leveranciersinhoud te gebruiken en toegang te verkrijgen zoals beschikbaar gesteld aan u op de MTIP uitsluitend in verband met uw gebruik van de MTIP.

13.16.3. De beschikbaarheid van Inhoud op de MTIP komt niet neer op een goedkeuring of verificatie van dergelijke inhoud door een lid van de Leveranciersgroep. Leden van de Leveranciersgroep geven geen garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of tijdigheid van Inhoud die beschikbaar wordt gesteld op de MTIP. Leden van de leveranciersgroep geven geen advies of aanbevelingen aan u door Inhoud beschikbaar te stellen op de MTIP (inclusief met betrekking tot Leveranciersinhoud) en dienovereenkomstig dient u uw eigen beoordelingen en beslissingen te vormen op basis van uw eigen due diligence en onderzoeken, en mag u niet vertrouwen op de nauwkeurigheid, volledigheid of tijdigheid van Inhoud die beschikbaar wordt gesteld op de MTIP.

13.16.4. Door Uw Inhoud op de MTIP te uploaden, publiceren, weergeven, distribueren of beschikbaar te maken, verleent u leden van de Leveranciersgroep een niet-exclusieve, wereldwijde, royalty-vrije, volledig betaalde, overdraagbare, sublicentieerbare (via meerdere lagen), licentie voor gebruik, kopiëren, reproduceren, verwerken, aanpassen, wijzigen, afgeleide werken maken van, uploaden, publiceren, verzenden, opslaan, weergeven, distribueren, beschikbaar stellen aan anderen en op andere wijze gebruiken van Uw Inhoud in verband met de werking of het gebruik van de MTIP of de promotie; reclame of marketing van de MTIP, in alle media of distributiemethoden of modi om de MTIP of Inhoud beschikbaar te stellen voor anderen (nu bekend of later ontwikkeld). U stemt ermee in dat deze licentie het recht voor leden van de Leveranciersgroep inhoudt om uw inhoud beschikbaar te stellen aan Leverancierspartners die samenwerken met leden van de Leveranciersgroep voor het uploaden, publiceren, weergeven, verspreiden of beschikbaar maken van uw Inhoud via andere media of distributiemethoden of modi om de MTIP of Inhoud beschikbaar te stellen voor anderen. Deze licentie omvat ook het recht voor andere gebruikers van de MTIP om uw Inhoud te gebruiken en aan te passen. U begrijpt dat wij uw Inhoud kunnen aanpassen, wijzigen of creëren om deze te uploaden, publiceren, weergeven, verspreiden of beschikbaar te maken via computernetwerken, apparaten, serviceproviders en in verschillende media. We kunnen uw Inhoud ook verwijderen of weigeren te publiceren op de MTIP, geheel of gedeeltelijk, op elk moment en naar eigen goeddunken.

13.16.5. Door uw inhoud op de MTIP te uploaden, publiceren, weergeven, distribueren of beschikbaar te maken, verklaart, garandeert en verbindt u zich aan elk lid van de Leveranciersgroep ertoe dat: (a) u de eigendomsrechten hebt, of u hebt alle noodzakelijke rechtenlicenties of machtigingen van relevante partijen verkregen om uw Inhoud te gebruiken en om leden van de Leveranciersgroep alle nodige rechten, licenties en machtigingen te verlenen om uw Inhoud te gebruiken zoals voorzien volgens deze afspraak; en (b) dat het uploaden, publiceren, weergeven, distribueren of beschikbaar maken van Uw Inhoud op de MTIP geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij of lid van de Leveranciersgroep, of de privacy of andere persoonlijke rechten van anderen schendt of toepasselijk recht overtreedt. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor het voorkomen van inbreuk op de intellectuele eigendom, schending van de privacy of andere persoonlijke rechten van anderen of schending van toepasselijke wetgeving in verband met uw inhoud. U stemt ermee in alle royalty’s, vergoedingen en andere gelden verschuldigd aan een persoon te betalen op grond van het uploaden, publiceren, weergeven, verspreiden of ter beschikking stellen van uw inhoud op de MTIP of aan leden van de Leveranciersgroep of Leverancierspartners die een van de rechten uitoefenen, licenties en machtigingen die u hebt verleend onder dit Artikel 13.16.

13.16.6. Geen enkel lid van de Leveranciersgroep geeft enige verklaring, garantie of belofte met betrekking tot Dreigingsvoorbeelden en de Leveranciersgroep wijst elke garantie af (expliciet of impliciet) dat de reproductie, distributie of het gebruik van een Dreigingsvoorbeeld geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij, de privacy of andere persoonlijke rechten van anderen schendt of de toepasselijke wetgeving overtreedt. Als u een Dreigingsvoorbeeld gebruikt, kopieert, vermenigvuldigt, verwerkt, aanpast, wijzigt, afgeleide werken ervan maakt, uploadt, publiceert, verzendt, opslaat, weergeeft, distribueert, beschikbaar stelt aan anderen of anderszins gebruikt, neemt u alle bijbehorende risico’s aan, en doet u onherroepelijk afstand van alle rechten om een vordering in te dienen tegen een lid van de Leveranciersgroep in verband met een dergelijk Dreigingsvoorbeeld.

13.16.7. Voor alle duidelijkheid, de Artikelen 4, 5.1.7, 5.1.11 en 5.3 (“Relevante artikelen”) zijn van toepassing op Uw Inhoud en uw gebruik van de MTIP (inclusief het uploaden, publiceren, weergeven, verspreiden of beschikbaar stellen van Uw Inhoud op de MTIP). Dit Artikel 13.16 en de Relevante artikelen worden, voor zover praktisch mogelijk, beschouwd als consistent met elkaar, maar in geval van een conflict is de volgende volgorde bepalend: (i) dit Artikel 13.16; en (ii) de Relevante artikelen.

Sluiten

Bijna klaar!

Voltooi de installatie door op het gedownloade bestand te klikken en de instructies te volgen.

Download starten...
Opmerking: Als niet automatisch met downloaden wordt begonnen, klikt u hier.
Klik op dit bestand om de installatie van Avast te starten.