Stokoude browsers ondersteunen wij niet. Werk uw browser bij als u de inhoud van deze pagina goed wilt zien.

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Lees de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst voor de eindgebruiker (“overeenkomst”) aandachtig door voordat u de oplossing gebruikt (zoals hieronder gedefinieerd). Dit is een wettelijk bindend contract met Avast Software s.r.o. (een bedrijf dat is opgericht overeenkomstig het recht van Tsjechië) met betrekking tot oplossingen onder het merk “AVAST”, AVG Netherlands BV (een bedrijf dat is opgericht overeenkomstig het recht van Nederland) met betrekking tot oplossingen onder het merk “AVG”, of Privax Limited (een bedrijf dat is opgericht overeenkomstig het recht van het Verenigd Koninkrijk) met betrekking tot oplossingen onder het merk “HIDE MY ASS!” of “HMA!” (Avast Software s.r.o., AVG Netherlands BV en Privax Limited zijn, indien van toepassing, elk afzonderlijk een “leverancier”). Door elektronisch in te stemmen, de oplossing te installeren of de oplossing te gebruiken, gaat u akkoord met alle voorwaarden van deze overeenkomst namens uzelf en/of namens een entiteit of persoon die u vertegenwoordigt of voor wie u oplossingen van de leverancier aanschaft voor zijn of haar apparaat (collectief “u”). Als u niet instemt met de voorwaarden van deze overeenkomst, dient u het installatieproces te beëindigen en alle kopieën van de oplossing die u in bezit hebt, te verwijderen of te vernietigen.

Deze overeenkomst heeft betrekking op uw gebruik van bepaalde software of services (met inbegrip van upgrades of updates daarvan) die worden geleverd door de leverancier (elk een “oplossing”) en alle bijbehorende documentatie. In deze overeenkomst betekent “documentatie” alle gebruikershandleidingen en instructies die de leverancier bij de oplossing meelevert, en “toepasselijke voorwaarden” betekent collectief de abonnementsperiode en de soorten apparaten, het toegestane aantal apparaten, de overige beperkingen die worden beschreven in artikel 2, de documentatie of de transactiedocumenten waaronder u de oplossing hebt aangeschaft. Deze overeenkomst prevaleert boven en vervangt elke voorgaande overeenkomst die u eerder bent aangegaan met betrekking tot een eerdere versie van de oplossing.

De leverancier kan deze overeenkomst te allen tijde wijzigen via een kennisgeving aan u in overeenstemming met deze overeenkomst. Indien u een oplossing minstens 30 dagen na datum van kennisgeving blijft gebruiken of gedurende die tijd geen restitutie vraagt, accepteert u de wijziging van deze overeenkomst. De leverancier kan u vragen de wijziging in deze overeenkomst te accepteren teneinde de oplossingen die u eerder hebt aangeschaft te blijven gebruiken. Als u niet instemt met de wijziging van deze overeenkomst, kan de leverancier uw gebruik van de betrokken oplossingen beëindigen. In dat geval kunt u een restitutie van de kosten voor oplossingen aanvragen (pro rata over het niet-verlopen of ongebruikte deel van de abonnementsperiode). Volg hiertoe de aanwijzingen op https://www.avast.com/nl-nl/faq.php?article=AVKB24#idt_0440 (de leverancier is hierbij Avast Software s.r.o.) of https://support.avg.com/SupportArticleView?l=en&urlName=What-is-AVG-refund-policy (de leverancier is hierbij AVG Netherlands BV) of www.hidemyass.com/legal/refunds (de leverancier is hierbij Privax Limited).

1. Licentie

De leverancier verleent u een niet-exclusieve licentie om de oplossing en de documentatie te gebruiken gedurende de overeengekomen periode die is aangegeven in de toepasselijke voorwaarden, met inbegrip van eventuele verlengingen of vernieuwingen (de “abonnementsperiode”), op voorwaarde dat u instemt met de voorwaarden van deze overeenkomst.

2. Toegestaan gebruik van de oplossing

2.1. U mag de oplossing installeren en gebruiken, of ondersteunen, op maximaal het overeengekomen aantal (het “toegestane aantal apparaten”) mobiele telefoons, smartphones, tablets, mobiele netwerkapparaten, andere mobiele apparaten (elk een “mobiel apparaat”), pc's, met internet verbonden apparaten, of andere apparaten die compatibel zijn met de oplossing (elk, met inbegrip van elk mobiel apparaat, een “apparaat”), uitsluitend zoals aangegeven in de toepasselijke voorwaarden:

2.1.1. In het geval van oplossingen die de leverancier bestemt voor zakelijk, commercieel of bedrijfsmatig gebruik (elk een “bedrijfsoplossing”), door u of affiliates (entiteiten die u controleren, entiteiten die u controleert, of entiteiten die u gezamenlijk controleert) voor interne bedrijfsdoeleinden. In het geval van dergelijk gebruik van de bedrijfsoplossing door uw affiliates, bent u ervoor verantwoordelijk dat uw affiliates deze overeenkomst naleven. Inbreuk op deze overeenkomst door een affiliate zal worden beschouwd als inbreuk door u. Alle verplichtingen van de leverancier die voortvloeien uit deze overeenkomst gelden uitsluitend tegenover u en niet tegenover uw affiliates die de bedrijfsoplossing gebruiken uit hoofde van deze overeenkomst.
2.1.2. In het geval van alle andere oplossingen (elk een “consumentenoplossing”), door u of door leden van uw huishouden voor niet-commerciële privédoeleinden.

2.2. U mag ook één back-up van de oplossing maken.

2.3. Mits de oplossing is geconfigureerd voor gebruik via een netwerk, mag u de oplossing installeren en gebruiken op een of meer bestandsservers voor gebruik op één LAN (Local Area Network) voor ten hoogste een van de volgende doeleinden (maar niet beide):

2.3.1. permanente installatie van de software op een harde schijf of een ander opslagapparaat voor ten hoogste het toegestane aantal computers, of
2.3.2. gebruik van de oplossing via één LAN (Local Area Network), mits het aantal verschillende apparaten waarop de oplossing wordt gebruikt het toegestane aantal apparaten niet overschrijdt.

2.4. UW GEBRUIK VAN DE OPLOSSING ANDERS DAN UITDRUKKELIJK TOEGESTAAN IN DIT ARTIKEL, OF ALLE DOORVERKOOP OF VERDERE DISTRIBUTIE VAN DE OPLOSSING, VORMT EEN MATERIËLE INBREUK OP DEZE OVEREENKOMST EN KAN EEN SCHENDING ZIJN VAN DE TOEPASSELIJKE WETTEN OP HET AUTEURSRECHT.

3. Upgrades en updates

De leverancier kan van tijd tot tijd gedurende de abonnementsperiode en zonder uw afzonderlijke toestemming of instemming updates gebruiken voor elke willekeurige oplossing en u kunt de toepasselijke oplossing of het toepasselijke apparaat (of bepaalde functies van het apparaat) dan mogelijk niet gebruiken totdat de update volledig is geïnstalleerd of geactiveerd. Updates worden beschouwd als onderdeel van de oplossing voor alle doeleinden onder deze overeenkomst. Updates kunnen zowel toevoegingen als verwijderingen van bepaalde functies of functionaliteit inhouden die door een oplossing wordt geboden, of kunnen deze in zijn geheel vervangen. De inhoud, functies en functionaliteit van dergelijke updates zijn geheel naar goeddunken van de leverancier. De leverancier of uw apparaat kan u de optie bieden om updates af te wijzen of uit te stellen, maar u moet alle beschikbare updates downloaden en installatie hiervan toestaan om maximaal van de oplossing te kunnen profiteren. De leverancier kan ondersteuning voor een oplossing stopzetten totdat u alle updates hebt geaccepteerd en geïnstalleerd. De leverancier bepaalt naar eigen inzicht wanneer en of updates nodig zijn en is niet verplicht om updates aan u beschikbaar te stellen. De leverancier kan het aanbieden van updates voor een andere dan de meest recente versie van de oplossing, of van updates die het gebruik van een oplossing ondersteunen in verband met versies van besturingssystemen, e-mailprogramma's, browserprogramma's en andere software waarmee de oplossing is bedoeld te werken, naar eigen goeddunken stopzetten.

4. Eigendomsrechten

4.1. De oplossingen en de documentatie zijn het intellectuele eigendom van de leverancier, en worden beschermd door de toepasselijke auteursrechtwetten, de bepalingen van internationale verdragen en andere toepasselijke wetten van het land waar de oplossing wordt gebruikt. De structuur, organisatie en code van de oplossing zijn waardevolle bedrijfsgeheimen en vertrouwelijke informatie van de leverancier. Voor zover u opmerkingen of suggesties met betrekking tot de oplossing aan de leverancier richt, verleent u de leverancier het recht en de licentie om dergelijke opmerkingen of suggesties te behouden en toe te passen in onze huidige of toekomstige producten of services, zonder vergoeding aan u en zonder uw toestemming voor dergelijk behoud of gebruik.

4.2. Behalve voor zover in deze overeenkomst bepaald, verleent het bezit, de installatie of het gebruik van de oplossing u geen enkel intellectueel eigendomsrecht op de oplossing of de documentatie. Alle rechten op de oplossing en documentatie, met inbegrip van alle bijbehorende auteursrechten, patenten, rechten op handelsgeheimen, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten, zijn voorbehouden aan de leverancier.

5. Beperkingen

5.1. U mag de oplossing en documentatie niet kopiëren of gebruiken, behalve in zoverre als beschreven in artikel 2 van deze overeenkomst. Het is u niet toegestaan, noch mag u derden toestaan om het volgende te doen: (i) een van de leverancier ontvangen licentienummer, combinatie van gebruikersnaam/wachtwoord of andere autorisatiecode of ander autorisatienummer voor een oplossing gebruiken op meer dan het toegestane aantal apparaten dat is gespecificeerd in de toepasselijke voorwaarden, (ii) een van de leverancier ontvangen licentienummer, combinatie van gebruikersnaam/wachtwoord of andere autorisatiecode of ander autorisatienummer onthullen aan andere partijen dan de leverancier of door de leverancier aangewezen vertegenwoordigers, (iii) anders dan uitdrukkelijk wettelijk is toegestaan, (A) een oplossing of een deel van de oplossingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot gerelateerde malwarehandtekeningen en malwaredetectieroutines) reverse engineeren, demonteren, decompileren, vertalen, reconstrueren, transformeren of extraheren, of (B) een oplossing (met inbegrip van, maar niet beperkt tot gerelateerde malwarehandtekeningen en malwaredetectieoutines) wijzigen, aanpassen of op andere wijze modificeren, (iv) een oplossing publiceren, wederverkopen, distribueren, uitzenden, verzenden, communiceren, overdragen, toezeggen, verhuren, delen of in sublicentie geven, (v) anders dan uitdrukkelijk toegestaan in deze overeenkomst of de toepasselijke voorwaarden, een oplossing gebruiken om de faciliteiten van derden te beheren of derden toegang te verlenen tot een oplossing of een oplossing te gebruiken als basis voor een servicebureau, timesharing, abonnementsservice of toepassingsserviceprovider of soortgelijke basis, (vi) een oplossing gebruiken voor het leveren of maken van een product of service als concurrent voor de oplossing, (vii) een oplossing gebruiken op een manier die strijdig is met het door de leverancier gepubliceerd beleid voor acceptabel gebruik, (viii) een oplossing gebruiken of een oplossing proberen te gebruiken voor het uploaden, opslaan of verzenden van data, informatie of materialen die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden, onwettige, schadelijke, bedreigende, beledigende, lasterlijke of anderszins ongewenst materiaal van welk soort dan ook bevatten, of anderszins op enige wijze de werking van de oplossing beschadigen, uitschakelen of aantasten, (ix) ongeoorloofde toegang verkrijgen of proberen te verkrijgen tot een oplossing of netwerken die daarmee zijn verbonden, of tot inhoud die daarin is opgeslagen of daarmee wordt geleverd, op enige wijze, waaronder door hacken, spoofen, omzeilen of doorbreken van firewalls of andere technologische of andere beschermings- of beveiligingsmaatregelen, (x) testen of benchmarken, of onthullen of publiceren van test- of benchmarkresultaten van een oplossing zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier, of (xi) het doorbreken of omzeilen, of het proberen te doorbreken of omzeilen, of het autoriseren of assisteren van derden bij het doorbreken of omzeilen van controlemechanismen voor de installatie of het gebruik van exemplaren van een oplossing.

5.2. Bepaalde oplossingen verlenen u of een andere gebruiker beheerdersrechten waarmee de beheerder onder meer andere apparaten en/of de status van oplossingen die op andere apparaten worden gebruikt, kan controleren, waaronder bijvoorbeeld de abonnementsstatus en meldingen en berichten over de oplossing. U verklaart en garandeert dat u de beheerdersrechten alleen zult uitoefenen met betrekking tot apparaten en oplossingen waarvoor u bevoegd bent en niet voor andere doeleinden. U verklaart en garandeert ook dat u de bevoegdheid hebt om deze overeenkomst te accepteren namens eigenaren en gebruikers van die beheerde apparaten, en u accepteert hierbij deze overeenkomst namens hen.

5.3. Bepaalde oplossingen kunnen het u mogelijk maken om inhoud die u hebt gegenereerd of via andere bronnen hebt verkregen ("gebruikersinhoud") te publiceren of openbaar met anderen te delen. U behoudt alle intellectuele eigendomsrechten die u al hebt onder de toepasselijke wetgeving voor gebruikersinhoud die u publiceert of via de oplossing deelt, onderworpen aan de rechten, licenties en andere voorwaarden van deze overeenkomst, waaronder alle onderliggende rechten van anderen in enige gebruikersinhoud die u mogelijk gebruikt of wijzigt. U verleent de leverancier een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en royalty-vrij recht en dito licentie om al uw gebruikersinhoud of delen daarvan die u publiceert of via een oplossing deelt (en afgeleide werken daarvan), te gebruiken, te kopiëren, te registreren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, te verkopen, weder te verkopen, in sublicentie te geven (via meerdere niveaus), te wijzigen, weer te geven, in het openbaar uit te voeren, te verzenden, te publiceren, uit te zenden, om te zetten, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze, met als enige doel u onder deze overeenkomst de oplossingen te bieden. Telkens wanneer u gebruikersinhoud publiceert of deelt, verklaart en garandeert u dat u ten minste de leeftijd van de wettelijke meerderjarigheid hebt, of alle noodzakelijke toestemmingen van de ouder of wettelijke voogd hebt van elke minderjarige die wordt afgebeeld in of heeft bijgedragen aan enige gebruikersinhoud die u publiceert of deelt. Tevens verklaart en garandeert u, met betrekking tot die gebruikersinhoud, het volgende: (i) u bent de enige auteur en eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor de gebruikersinhoud, of u hebt een wettelijk recht om de gebruikersinhoud te publiceren en te delen, en u verleent de leverancier het recht om deze te gebruiken zoals uiteengezet in dit artikel, allemaal zonder enige verplichting van de leverancier om toestemming van derden te verkrijgen en zonder enige verplichting of aansprakelijkheid van de leverancier te scheppen, (ii) de gebruikersinhoud is juist, (iii) de gebruikersinhoud maakt geen inbreuk op en zal, inzake de toegestane gebruikswijzen en exploitatie door de leverancier, zoals beschreven in deze overeenkomst, geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden, en (iv) de gebruikersinhoud zal geen inbreuk maken op deze overeenkomst of letsel of schade aan een persoon tot gevolg hebben.

6. Beperkte garantie; disclaimers en uitsluiting van aansprakelijkheid

6.1. Behoudens het resterende gedeelte van artikel 6, garandeert de leverancier dat de oplossing in essentie zal functioneren of worden uitgevoerd volgens de documentatie gedurende een periode van dertig (30) dagen na uw ontvangst van de oplossing. Om aanspraak te maken op garantie, moet u de aanwijzingen opvolgen van de bron waar u de oplossing hebt aangeschaft. Als de oplossing in essentie niet functioneert volgens de documentatie, zal de volledige en exclusieve aansprakelijkheid van de leverancier en zijn distributeurs en agenten en uw enige en exclusieve rechtsmiddel beperkt zijn tot, naar keuze van de leverancier: (i) het vervangen van de oplossing, of (ii) het retourneren van de oplossing voor een restitutie van de kosten die u hebt betaald voor de oplossing (de “kosten”). De bovenstaande garantie is uitsluitend van toepassing op de oplossing zoals deze oorspronkelijk is geleverd, en niet op updates of op gebreken die worden veroorzaakt door de combinatie, de toepassing of het gebruik van de oplossing met software, hardware of andere materialen die niet door de leverancier zijn verstrekt, of door apparaten, software of andere materialen die niet voldoen aan de vereisten van de leverancier zoals uiteengezet in de documentatie.

6.2. NOCH DE LEVERANCIER, NOCH ZIJN DISTRIBUTEURS EN AGENTEN GARANDEREN DE PRESTATIES OF RESULTATEN DIE HET GEBRUIK VAN DE OPLOSSING OF DOCUMENTATIE. HET RECHTSMIDDEL IN DIT ARTIKEL BESCHRIJFT DE ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDELEN WAAROVER U BESCHIKT BIJ INBREUK OP GARANTIE DOOR DE LEVERANCIER OF ZIJN DISTRIBUTEURS OF AGENTEN. MET UITZONDERING VAN DE HIERVOOR BESCHREVEN BEPERKTE GARANTIE WORDT DE OPLOSSING GELEVERD IN ZIJN HUIDIGE STAAT (“AS IS”) EN BIEDEN DE LEVERANCIER EN ZIJN DISTRIBUTEURS EN AGENTEN GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN EN WIJZEN ZIJ, VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT, ALLE VOORWAARDEN EN GARANTIES AF DIE BESLOTEN LIGGEN IN WETTELIJKE BEPALINGEN, GEWOONTERECHT (COMMON LAW), JURISPRUDENTIE OF ANDERE RECHTSTHEORIEËN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN NIET-INBREUKMAKING OP RECHTEN VAN DERDEN, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR ENIG BEPAALD DOEL. DE LEVERANCIER GARANDEERT NIET DAT DE WERKING VAN DE OPLOSSINGEN ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN, DAT DE OPLOSSINGEN CORRECT ZULLEN WERKEN OP ENIG BEPAALD APPARAAT OF MET EEN BEPAALDE CONFIGURATIE VAN HARDWARE EN/OF SOFTWARE, OF DAT DE OPLOSSINGEN VOLLEDIGE BESCHERMING BIEDEN VOOR DE INTEGRITEIT VAN GESELECTEERDE GEGEVENS, INFORMATIE OF INHOUD DIE OP INTERNET WORDT OPGESLAGEN OF VIA INTERNET WORDT VERZONDEN.

6.3. ONVERMINDERD DE OVERIGE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, WORDEN ALLE OPLOSSINGEN DIE KOSTELOOS AAN U WORDEN GELEVERD (MET INBEGRIP VAN OPLOSSINGEN DIE WORDEN GELEVERD ALS “GRATIS,” “TRIAL” OR “BETA” SOLUTIONS) IN DE HUIDIGE STAAT (“AS IS”), “MET EVENTUELE GEBREKEN,” EN OP BASIS VAN “BESCHIKBAARHEID”, ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK EN ZONDER ENIGE ONDERSTEUNING OF ANDERE SERVICES DOOR DE LEVERANCIER.

6.4. De leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de oplossing, inclusief verlies of schade door verloren of beschadigde gegevens ten gevolge van het gebruik van de oplossing. De leverancier geeft geen garantie dat uw gegevens veilig of beveiligd worden opgeslagen. De oplossing kan veranderingen aan uw apparaat aanbrengen die de functionaliteit ervan negatief kunnen beïnvloeden, zoals het verwijderen van systeem- of toepassingsbestanden waarvan (terecht of niet) door de oplossing is vastgesteld dat deze zijn geïnfecteerd. U erkent dit en u accepteert wijzigingen aan uw apparaat die kunnen optreden als gevolg van uw gebruik van de oplossing. De oplossing is niet fouttolerant en is als zodanig niet ontworpen voor gebruik in risicovolle omgevingen die een fail-safe (of 'faalveilig’) functioneren vereisen.

6.5. VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN, ZULLEN DE LEVERANCIER OF ENIG BEDRIJF DAT DE LEVERANCIER CONTROLEERT, DOOR DE LEVERANCIER WORDT GECONTROLEERD OF GEZAMENLIJK MET DE LEVERANCIER WORDT GECONTROLEERD (COLLECTIEF, DE “LEVERANCIERSGROEP”) OF HUN RESPECTIEVELIJKE AGENTEN, LICENTIEVERLENERS, VERTEGENWOORDIGERS, LEVERANCIERS, DISTRIBUTEURS, WEDERVERKOPERS, DRAADLOZE PROVIDERS VIA WIER NETWERK DE OPLOSSING WORDT GELEVERD OF ANDERE ZAKELIJKE PARTNERS IN GEEN GEVAL JEGENS U OF EEN DERDE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, BIJKOMENDE SCHADE, SCHADE ALS GEVOLG VAN STRAFBARE FEITEN OF SPECIALE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, ONGEACHT DE OORZAAK OF AANSPRAKELIJKHEIDSGROND, OF VOOR ENIGE SCHADE (DIRECT OF INDIRECT) ALS GEVOLG VAN VERLIES VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN, WINST OF INKOMEN, VERLIES VAN PRIVACY, VERLIES VAN HET GEBRUIK VAN ENIG APPARAAT OF OPLOSSING (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DEZE OPLOSSING), DE KOSTEN VAN HET AANSCHAFFEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE OF ANDER GELDELIJK VERLIES DAT VOORTVLOEIT UIT DEZE OVEREENKOMST OF DE OPLOSSING DIE HIERONDER WORDT VERSTREKT, ZELFS INDIEN DE LEVERANCIER IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. GEEN ENKEL LID VAN DE LEVERANCIERSGROEP IS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF BESCHADIGING, VERWIJDERING, DIEFSTAL, VERNIETIGING, WIJZIGING, ONBEDOELDE OPENBAARMAKING OF ONBEDOELD VERLIES VAN INFORMATIE, INHOUD OF GEGEVENS DIE WORDEN OVERGEDRAGEN VIA OF ONTVANGEN OF OPGESLAGEN OP OF IN VERBAND MET EEN OPLOSSING, ONGEACHT DE OORZAAK. VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LEVERANCIER OF EEN LID VAN DE LEVERANCIERSGROEP OF ZIJN DISTRIBUTEURS OF AGENTEN VOOR GELEDEN SCHADE NIET MEER BEDRAGEN DAN VIJF AMERIKAANSE DOLLARS (USD 5,00) OF DE KOSTEN DIE U HEBT BETAALD VOOR DE OPLOSSING VOOR DE TOEPASSELIJKE ABONNEMENTSPERIODE.

6.6. DE HIERBOVEN GENOEMDE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LEVERANCIER, LEDEN VAN DE LEVERANCIERSGROEP EN ZIJN DISTRIBUTEURS EN AGENTEN VORMEN GEEN BEPERKING VAN DE POTENTIËLE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DOOD, PERSOONLIJK LETSEL OF FRAUDE INDIEN DEZE DE DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING TOEGESTANE OMVANG OVERSCHRIJDT.

7. Privacy; verwerking van persoonlijke informatie.

De leverancier verwerkt bepaalde informatie en gegevens (waaronder mogelijk persoonlijk identificeerbare informatie en/of persoonsgegevens) met betrekking tot: (i) de gebruiker van de oplossing en/of elk apparaat waarop de oplossing wordt gebruikt, (ii) de oplossing en/of elk apparaat waarop de oplossing wordt gebruikt, in overeenstemming met het privacybeleid van de leverancier op www.avast.com (de leverancier is hierbij Avast Software s.r.o.), www.avg.com (de leverancier is hierbij AVG Netherlands BV) of www.hidemyass.com (de leverancier is hierbij Privax Limited).

8. Beëindiging

Deze overeenkomst zal onmiddellijk worden beëindigd wanneer u zich niet houdt aan enige verplichting die u hebt op grond van deze overeenkomst (met name de verplichtingen in artikel 2, 5 en 9, inbreuk waarop zal leiden tot verlies van enig mogelijk recht op updates voor de oplossing of op terugbetaling van de kosten die u voor de oplossing hebt betaald). De leverancier behoudt zich het recht voor om een beroep te doen op enig ander rechtsmiddel dat beschikbaar is onder de wet ingeval uw inbreuk op deze overeenkomst nadelige gevolgen heeft voor de leverancier, zijn distributeurs of agenten. De beperkingen van aansprakelijkheid, garantie en schadeloosstelling zoals vermeld in deze overeenkomst zullen na beëindiging hiervan onverminderd van kracht blijven. De leverancier zal niet worden geacht afstand gedaan te hebben van enige bepaling van deze overeenkomst, tenzij hieromtrent een schriftelijke, door de leverancier ondertekende verklaring kan worden overlegd. Indien enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar blijkt, blijven alle overige bepalingen van deze overeenkomst volledig van kracht.

9. Beperkte rechten van de overheid van de VS

Alle oplossingen zijn 'commerciële items' conform de definitie in 48 C.F.R. 2.101, bestaande uit 'computersoftware' en 'documentatie bij commerciële computersoftware' conform de definitie in 48 C.F.R. 12.212. Conform 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R. 227.7202-1 tot en met 227.7202-4 wordt een licentie voor de genoemde oplossingen en gerelateerde documentatie aan eindgebruikers van de Amerikaanse overheid verleend met alleen de rechten die hierin worden uiteengezet en die van toepassing zijn op klanten die niet tot de overheid behoren. Bij gebruik van deze oplossingen en gerelateerde documentatie stemt de overheidsinstantie ermee in dat de computersoftware en documentatie bij computersoftware commercieel is, en aanvaardt de overheidsinstantie de rechten en beperkingen die hierin worden uiteengezet.

10. Exportcontroles

U moet alle toepasbare Amerikaanse en internationale wetgeving voor het exporteren en opnieuw exporteren van de Oplossingen naleven, zoals de U.S. Export Administration Regulations (exportregelgeving van de VS), alsmede met de beperkingen die de VS en andere regeringen hebben uitgevaardigd met betrekking tot eindgebruiker en eindgebruik. Zonder afbreuk te doen aan de algemene geldigheid van het bovenstaande, verklaart u dat u: (i) niet wordt genoemd op enige 'denied person list', 'unverified list', 'entity list', 'specially designated nationals list', 'debarred list' of enige andere lijst die is gepubliceerd door de Amerikaanse of Britse overheid, en (ii) de Oplossingen niet zult gebruiken in, op of in relatie tot, dan wel zult exporteren of opnieuw zult exporteren naar gebieden, bestemmingen, ondernemingen of personen die zijn onderworpen aan een embargo of handelssancties van de VS of de EU. U zult de leverancier vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen voor en tegen alle claims, eisen, vorderingen of procedures en alle schade, aansprakelijkheden, kosten en onkosten (met inbegrip van juridische kosten) die voortvloeien uit uw verzuim om artikel 10 na te leven.

11. Bindende arbitrageovereenkomst en verklaring van afstand van groepsvorderingen.

11.1. Dit artikel 11 is van toepassing op alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een oplossing of deze overeenkomst tussen u en een bedrijf van de leveranciersgroep. Met een “geschil” wordt, voor toepassing van dit artikel 11, elk geschil, juridisch proces of ander strijdpunt bedoeld, ongeacht de aangevoerde aanspraak (dat wil zeggen dat een geschil betrekking kan hebben op alle mogelijke potentiële aanspraken of rechtsgronden, zoals claims over contractbreuk, fraude en schendingen van wettelijke en reglementaire bepalingen).

11.2. In geval van een geschil moet u de leverancier een kennisgeving van geschil verstrekken. Dit is een geschreven verklaring waarin het volgende is opgenomen: de naam, het adres en de contactgegevens van de partij van wie de kennisgeving van geschil afkomstig is, de feiten die aanleiding hebben gegeven tot het geschil, en de gevraagde compensatie. Een kennisgeving van geschil moet per e-mail naar de leverancier worden verzonden via legal@avast.com (met als onderwerp: Artikel 11 kennisgeving van geschil onder EULA).

11.3. ALLE PROCEDURES OM EEN GESCHIL OP TE LOSSEN OF AANHANGIG TE MAKEN OP EEN FORUM WORDEN UITSLUITEND GEVOERD OP INDIVIDUELE BASIS. U ONDERNEEMT GEEN POGINGEN OM ENIG GESCHIL AANHANGIG TE MAKEN ALS GROEPSVORDERING, VIA EEN 'PRIVATE ATTORNEY GENERAL', OF VIA ENIGE ANDERE PROCEDURE WAARIN EEN VAN BEIDE PARTIJEN FUNGEERT ALS VERTEGENWOORDIGENDE OF VOORSTELT OM IN EEN DERGELIJKE ROL TE FUNGEREN. ARBITRAGES OF GERECHTELIJKE PROCEDURES MOGEN NIET MET ELKAAR WORDEN GECOMBINEERD, TENZIJ ALLE PARTIJEN IN ALLE BETROKKEN ARBITRAGES EN GERECHTELIJKE PROCEDURES VOORAF SCHRIFTELIJK HIERMEE HEBBEN INGESTEMD.

11.4. Indien u en de leverancier een geschil niet oplossen via informele onderhandelingen of andere oplossingsinspanningen, wordt het geschil exclusief behandeld onder bindende arbitrage die is onderworpen aan de Federal Arbitration Act van de Verenigde Staten (“FAA”), 9 U.S.C. § 1 e.v. U ziet af van uw recht om geschillen voor een rechter of jury aanhangig te maken (of om deel te nemen in een groepsvordering in verband met een geschil), met uitzondering van hetgeen hieronder wordt vermeld. In plaats daarvan zullen alle geschillen worden opgelost voor een neutrale arbiter. De uitspraak van deze arbiter is definitief met uitzondering van het beperkte recht op beroep onder de FAA. Elke rechtbank met jurisdictie over de partijen kan de uitspraak van de arbiter bekrachtigen.

11.5. Voor de arbitragevereiste van dit artikel 11 gelden de volgende uitzonderingen:

11.5.1. U kunt elk geschil aanhangig maken in een small claims court in het land of een vergelijkbare politieke eenheid waarin u bent gevestigd (in Nederland een kantongerecht), indien het geschil voldoet aan de eisen die voor een dergelijke procedure gelden. Indien u een claim indient in een small claims court/voor het kantongerecht, bent u verantwoordelijk voor alle daaraan verbonden kosten.
11.5.2. Alle geschillen betreffende de vermeende verkeerde voorstelling van intellectueel eigendom van u of de leverancier zullen worden opgelost in een rechtbank.

11.6. Alle arbitrages worden gevoerd door de Amerikaanse arbitragevereniging (de “AAA”) onder de commerciële arbitrageregels van de AAA, die gelden sinds 1 september 2014, en de bijbehorende kosten van arbitrage (waaronder administratiekosten van de AAA) die gelden sinds 1 september 2014 (gezamenlijk de “consumentenprocedures”). Hiervoor geldt tevens het volgende:

11.6.1. De consumentenprocedures voorzien in bepaalde kosten, waarvan sommige worden toegewezen aan de consument (u) en andere aan het bedrijf (de leverancier). Indien uw claim USD 75.000 of minder bedraagt, zal de leverancier alle gespecificeerde kosten betalen, inclusief die welke zijn toegewezen aan de consument. Alle overige kosten komen niet voor rekening van de leverancier. Indien uw claim meer dan USD 75.000 bedraagt, zijn op de te betalen kosten de consumentenprocedures van toepassing. 11.6.2. Met uitzondering van hetgeen hieronder wordt vermeld, zullen de consumentenprocedures van de AAA worden toegepast op alle geschillen tussen de partijen. Een partij kan echter op grond van consumentenarbitrageregel R-1(e) de correcte toepassing van de consumentenarbitrageregels aan een arbiter voorleggen voor een definitieve beslissing. Deze overeenkomst is van toepassing voorzover deze strijdig is met de consumentenprocedures. U begint arbitrage alleen in het land of een andere vergelijkbare politieke entiteit waarin u woont. De arbitrage zal worden gevoerd via telefonische vergadering. Indien de procedures echter worden gevoerd conform de consumentenprocedures van de AAA, heeft/hebben de arbiter(s) de discretionaire bevoegdheid om op verzoek van een der partijen de partijen in persoon te horen.
11.6.3. U en de leverancier stemmen ermee in dat een beroep op de AAA voor het uitvoeren van een arbitrage geen onverbrekelijk deel uitmaakt van de overeenkomst van de partijen om geschillen te beslechten. Indien de AAA geen arbitrage wil of kan uitvoeren, zullen u en de leverancier in goed vertrouwen één arbiter overeenkomen die het geschil zal oplossen zoals voorzien in de consumentenprocedures. Indien de partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over een arbiter, zal een bevoegde rechtbank een arbiter aanwijzen, die de consumentenprocedures van AAA zal volgen.
11.6.4. Indien, en uitsluitend indien, blijkt dat een of meer delen van artikel 11 onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar zijn met betrekking tot alle of enkele onderdelen van een geschil, worden die onderdelen afgesplitst en wordt het geschil opgelost conform alle overgebleven onderdelen van artikel 11 en al het overige in deze overeenkomst bepaalde. Indien een dergelijke afsplitsing ertoe leidt dat sommige of alle delen van een geschil worden behandeld voor een rechtbank, geldt het toepasselijke recht en de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken die zetelen in het district Santa Clara in Californië. In verband met enige dergelijke rechtszaak stemt u ermee in dat u de persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken van Californië over u niet betwist, dat u geen bezwaren maakt op grond van niet-ontvankelijkheid en niet zult proberen de rechtszaak te verplaatsen naar een ander district of een andere jurisdictie.

11.7. Onverminderd de vorige bepalingen, als u een oplossing hebt aangeschaft voor andere doeleinden dan persoonlijk of huishoudelijk gebruik, zullen de arbitrageprocedures, inclusief de betalingen van kosten, worden gevoerd in overeenstemming met de commerciële arbitrageregels van de AAA (de “commerciële procedures”). De commerciële procedures worden op passende wijze toegepast op enig geschil tussen de partijen en u mag in geen enkele rechtszaak anderszins pleiten. Deze overeenkomst is echter van toepassing voorzover deze strijdig is met de commerciële procedures.

12. Geldende wetgeving

Deze overeenkomst en uw gebruik van de oplossing en de documentatie is onderworpen aan de wetten van de staat Californië met uitzondering van de regels met betrekking tot conflicterende wetgeving. Het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods) is uitdrukkelijk uitgesloten.

13. Algemeen

13.1. Volledige overeenkomst. Deze overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen u en de leverancier met betrekking tot de oplossingen en de documentatie. Deze overeenkomst vervangt alle voorafgaande of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke communicatie, voorstellen, verklaringen, garanties en representaties met betrekking tot uw gebruik van de oplossingen en de documentatie. Niettegenstaande het voorgaande doet niets in deze overeenkomst afbreuk aan enige rechten die u mogelijk hebt onder bestaande wetgeving ter bescherming van consumenten of andere geldende wetgeving in uw rechtsgebied die niet per contract kan worden uitgesloten. Deze overeenkomst, de toepasselijke voorwaarden en de documenten zullen, voor zover praktisch mogelijk, worden beschouwd als consistent met elkaar, maar in geval van een conflict is de volgende volgorde bepalend: (i) de toepasselijke voorwaarden, (ii) deze overeenkomst, en (iii) de documentatie.

13.2. Kennisgeving. De leverancier kan op elk gewenst moment een kennisgeving aan u sturen via e-mail, een pop-upvenster, een dialoogvenster of op andere wijze, zelfs als u in sommige gevallen de kennisgeving pas ontvangt wanneer u een oplossing start. Zulke mededelingen worden geacht te zijn afgeleverd op de datum dat de leverancier deze voor het eerst beschikbaar stelt via de oplossing, ongeacht het tijdstip waarop u deze feitelijk ontvangt.

13.3. Rechtskeuze. De opzet, geldigheid en uitvoering van de overeenkomst en alle niet-contractuele verplichtingen die eruit voortvloeien of verband mee houden, zijn onderworpen aan de wetten van de Staat Californië in de V.S., met uitzondering van de regels ten aanzien van de strijdigheid van wettelijke bepalingen.

13.4. Interpretatie. De titels in deze overeenkomst hebben geen invloed op de interpretatie ervan. Bij gebruik van een bepaald geslacht worden alle geslachten bedoeld. Bij enkelvoud wordt ook meervoud bedoeld en vice versa. Daar waar een woord of zin is gedefinieerd, hebben andere grammaticale vormen daarvan de bijbehorende betekenis.

13.5. Scheidbaarheid. Mochten bepaalde bepalingen van de overeenkomst onwettelijk, ongeldig of niet-afdwingbaar worden geacht onder enige toepasselijke wet- en regelgeving, dan blijven alle overige bepalingen van deze overeenkomst volledig van kracht.

13.6. Onmogelijkheid. De leverancier is niet aansprakelijk voor enige storing of vertraging bij het leveren van de prestaties die geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan storingen in nutsvoorzieningen (waaronder stroom), het uitvallen van internet-, telecommunicatie- of IT-services, het uitvallen van telecommunicatie- of IT-apparatuur, stakingen of andere arbeidsonlusten (met inbegrip van maar niet beperkt tot een staking of andere arbeidsonlust die ontstaat met betrekking tot een bedrijf van de leveranciersgroep of zijn agenten, licentieverleners, vertegenwoordigers, leveranciers, distributeurs, wederverkopers en andere zakelijke partners), oorlogsdaden of terrorisme, denial-of-service-aanvallen of andere IT-aanvallen of -inbreuken die de leverancier of een lid van de leveranciersgroep of zijn leveranciers treffen, overstromingen, sabotage, brand, overmacht of andere natuurrampen, of andere onvoorziene omstandigheden die redelijkerwijs buiten de macht van de leverancier vallen.

13.7. Verklaring van afstand. Indien een van beide partijen nalaat om aan te dringen op de strikte naleving van een van de voorwaarden of bepalingen in deze overeenkomst, zal dit niet worden geïnterpreteerd als vrijstelling of kwijtschelding van toekomstige naleving van de overeenkomst en blijven de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst volledig van kracht. Geen verklaring van afstand van enige voorwaarde van deze overeenkomst van de zijde van een partij is van kracht voor welk doel dan ook, tenzij deze op schrift staat en door de desbetreffende partij is ondertekend. Een verklaring van afstand van de ene partij met betrekking tot een schending van een bepaling van deze overeenkomst door de andere partij zal niet worden geïnterpreteerd als een permanente verklaring van afstand met betrekking tot een dergelijke schending of als een verklaring van afstand met betrekking tot andere schendingen van deze bepaling of andere bepalingen van deze overeenkomst.

13.8. Overdracht. U mag uw rechten of verplichtingen onder deze overeenkomst niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier overdragen. De leverancier mag deze overeenkomst op elk gewenst moment en naar eigen inzicht overdragen zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming.

13.9. Interpretatie. Deze overeenkomst valt niet onder het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods) en de toepasselijkheid hiervan wordt uitdrukkelijk uitgesloten. In geval van dubbelzinnigheid of twijfel over de bedoeling of interpretatie, moeten, in een gerechtelijke procedure of anderszins, de voorwaarden van deze overeenkomst worden gelezen als waren zij gezamenlijk door de partijen opgesteld, en mag geen vermoeden of bewijslast ten voordele of ten nadele van enige partij voortvloeien uit het auteurschap van enige bepaling in deze overeenkomst.

13.10. Geen begunstigde derde partijen. Deze overeenkomst is uitsluitend bedoeld ten behoeve van u en de leverancier en de andere bedrijven van de leveranciersgroep en hun desbetreffende agenten, licentieverleners, vertegenwoordigers, leveranciers, distributeurs, wederverkopers en andere zakelijke partners. Geen enkele persoon die geen partij van deze overeenkomst is, mag ingevolge deze overeenkomst een rechtsvordering instellen als een begunstigde derde partij hiervan.

13.11. Taal. Deze overeenkomst werd oorspronkelijk opgesteld in de Engelse taal. Hoewel de leverancier een of meer vertaalde versies van deze overeenkomst beschikbaar mag stellen voor uw gemak, zal de Engelse versie van deze overeenkomst prevaleren in geval van een conflict of tegenstrijdigheid.

13.12. Internetverbinding. U accepteert dat bepaalde oplossingen mogelijk een actieve en stabiele internetverbinding vereisen om te kunnen functioneren. Het is bijgevolg uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u te allen tijde een actieve en stabiele internetverbinding hebt.

13.13. Productnamen. De leverancier behoudt zich het recht voor om de namen van zijn oplossingen van tijd tot tijd geheel naar eigen inzicht te wijzigen.

13.14. Contactgegevens. U kunt contact opnemen met de leverancier op:

13.14.1. Met betrekking tot CloudCare of Managed Workplace, overeenkomstig de instructies die op www.avg.com/support staan, en
13.14.2. Als u vragen hebt met betrekking tot deze overeenkomst of informatie van de leverancier wilt aanvragen, schrijft u naar Avast Software s.r.o., Pikrtova 1737/1a, Praag 4, Postcode 140 00, Tsjechië, e-mail: support@avast.com, telefoon: +420 274 005 777 of bezoekt u onze ondersteuningspagina op www.avast.com/support.

14. Speciale voorwaarden

De volgende speciale voorwaarden zijn van toepassing op bepaalde oplossingen. Als deze speciale voorwaarden strijdig zijn met de overige bepalingen van de overeenkomst, prevaleren deze speciale voorwaarden met betrekking tot de toepasselijke oplossingen.

14.1. Software, services en overige producten van derden

Sommige oplossingen bieden u de mogelijkheid om software, services en andere producten van derden aan te schaffen. U erkent dat de toepasselijke derde partij als enige verantwoordelijk is voor dergelijke aanbiedingen. De leverancier geeft geen verklaringen of garanties en is niet aansprakelijk met betrekking tot die aanbiedingen. Indien u ingaat op aanbiedingen van derden, vallen die aanbiedingen en uw gebruik daarvan onder de licentieovereenkomsten, gebruiksvoorwaarden, privacybeleidsregels en/of overige voorwaarden van de desbetreffende derden.

14.2. Browser Cleanup

Wanneer u de invoegtoepassing Browser Cleanup (“BCU”) installeert, geeft u BCU toestemming om uw bestaande browserinstellingen te wijzigen in de nieuwe browserinstellingen.

14.3. Mobiele apps

Dit artikel 14.3 is van toepassing op oplossingen die zijn bedoeld voor gebruik op mobiele apparaten.

14.3.1. Voor oplossingen die van Google Play (http://play.google.com) worden gedownload, geldt de licentie die via deze overeenkomst wordt verleend in plaats van alle rechten om een oplossing te gebruiken die anders zouden worden verleend via de standaardvoorwaarden voor toepassingen die van de Google Play Store worden gedownload.
14.3.2. Voor oplossingen die van de Apple App Store worden gedownload, gelden de volgende voorwaarden:
(a) De licenties verleend in deze overeenkomst zijn beperkt tot een niet-overdraagbare licentie om de oplossing te gebruiken op een iPhone, iPod Touch of een ander apparaat met een besturingssysteem van Apple waarvan u de eigenaar of gebruiker bent en voor zover toegestaan door de gebruiksregels uiteengezet in de servicevoorwaarden van de Apple App Store, die online beschikbaar zijn op http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/nl/terms.html of via andere sites of middelen die aan u door Apple beschikbaar worden gesteld.
(b) Deze overeenkomst wordt uitsluitend tussen de partijen gesloten en niet met Apple. De leverancier, en niet Apple, is als enige verantwoordelijk voor de oplossingen en de inhoud ervan.
(c) Apple is op geen enkele wijze verplicht om onderhoud of ondersteuningsdiensten te bieden met betrekking tot de oplossing.
(d) Indien de oplossing niet voldoet aan enige toepasselijke garantie, kunt u Apple op de hoogte stellen, waarna Apple u het aankoopbedrag van de oplossing zal restitueren. Voor zover als is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, heeft Apple geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de oplossing. Overige claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of onkosten die zich voordoen tussen u, de leverancier en Apple en die zijn toe te schrijven aan het niet voldoen aan enige garantie, zijn de verantwoordelijkheid van de leverancier alleen.
(e) De leverancier, en niet Apple, is verantwoordelijk voor het afhandelen van claims van u of een derde met betrekking tot de oplossing of uw bezit en/of gebruik van die oplossing, inclusief maar niet beperkt tot: (i) productaansprakelijkheidsclaims, (ii) alle claims waarbij de oplossing niet voldoet aan een toepasselijke wettelijke of regelgevende vereiste, en (iii) claims die voortvloeien uit consumentenbescherming of vergelijkbare wetgeving.
(f) In het geval van een claim van een derde dat de oplossing, of uw bezit en gebruik van die oplossing, inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van deze derde, is de leverancier, en niet Apple, de enige verantwoordelijke voor het onderzoek, de verdediging, schikking en kwijting van een dergelijke claim van inbreuk op intellectueel eigendom.
(g) U moet voldoen aan alle toepasselijke voorwaarden van de derde wanneer u de oplossing gebruikt. Voor een VOIP-oplossing mag u bijvoorbeeld niet uw overeenkomst voor de draadloze gegevensservice schenden bij uw gebruik van de oplossing.
(h) Apple en dochterondernemingen van Apple vormen de begunstigde derde van deze overeenkomst. Na uw acceptatie van de voorwaarden van deze overeenkomst heeft Apple het recht (en wordt zij geacht het recht te hebben geaccepteerd) om deze overeenkomst bij u af te dwingen als derde begunstigde.
14.3.3. Voor oplossingen die worden gedownload van de Amazon Appstore, kan Amazon de klant wijzen op bepaalde gebruiksvoorwaarden voor gebruik van de Amazon Appstore als “standaard-EULA-voorwaarden”. Deze standaard-EULA-voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van oplossingen die u aanschaft via de Amazon Appstore. De standaard-EULA-voorwaarden vermelden onder andere dat de leverancier de licentieverlener van de oplossing is en dat Amazon geen partij is in deze overeenkomst. In geval van strijdigheden tussen de standaard-EULA-voorwaarden en deze overeenkomst, gelden met betrekking tot dergelijke strijdigheden de standaard-EULA-voorwaarden. Amazon wijst elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor naleving of niet-naleving van de standaard-EULA-voorwaarden door u of door de leverancier af.

14.4. WiFi Finder

Gebruikers van WiFi Finder kunnen andere gebruikers helpen met het verkrijgen van toegang tot internet via het delen van gegevens over WiFi-netwerken. Als u ervoor kiest uw gegevens over uw WiFi-netwerken met andere gebruikers te delen, bent u als enige ervoor verantwoordelijk dat u geen rechten van derden met betrekking tot dergelijke WiFi-netwerken schendt. De leverancier aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor uw naleving van voorwaarden voor het gebruik van netwerken waarvan u gegevens hebt gedeeld.

14.5. CloudCare en Managed Workplace

Dit artikel 14.5 is van toepassing voor zover de toepasselijke voorwaarden u toestemming geven om CloudCare of Managed Workplace te gebruiken voor het leveren van MSP Services aan derden.

14.5.1. Zoals gebruikt in dit artikel 14.5:
(a) “AVG Business Service” betekent HD Services en/of NOC Services, al naar gelang de context.
(b) “Klant” betekent een derde aan wie u MSP Services levert of wilt leveren.
(c) “HD Services” betekent de helpdeskdiensten die de leverancier of zijn externe leverancier aan u levert ten gunste van een of meer klanten, in elk geval zoals beschreven in de documentatie, en die de leverancier van tijd tot tijd kan wijzigen.
(d) “MSP Services” betekent de beheerde service die u uw klanten levert met behulp van de oplossingen (inclusief AVG Business Services, voor zover van toepassing).
(e) “NOC Services” betekent het op afstand controleren van het apparaat en beheerdiensten die de leverancier of zijn externe leverancier u leveren ten gunste van een of meer klanten, in elk geval zoals beschreven in de documentatie, en die de leverancier van tijd tot tijd kan veranderen.
(f) “Serviceovereenkomst” betekent een overeenkomst tussen u en een klant, waarin, onder meer, duidelijk de diensten worden beschreven die u bent overeengekomen de klant te leveren.
14.5.2. De leverancier verleent u, onder de bepalingen van deze overeenkomst, een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie (zonder rechten tot sublicentiëren) tijdens de abonnementsperiode om de betreffende oplossingen te mogen gebruiken (inclusief AVG Business Services, voor zover van toepassing) voor het leveren van MSP Services aan uw klanten.
14.5.3. De leverancier levert u, onder de voorwaarden van deze overeenkomst, oplossingen (inclusief AVG Business Services, voor zover van toepassing) ten gunste van uw klanten. 
14.5.4. U zult, onder de voorwaarden van deze overeenkomst, het volgende doen:
(a) Eisen dat: (i) elke klant (inclusief uzelf, voor zover van toepassing) die een oplossing ontvangt, de dan geldende versie van deze overeenkomst uitvoert of zich daar anderszins aan houdt, en (ii) dat elke klant aan wie u bent overeengekomen oplossingen te leveren een serviceovereenkomst uitvoert of zich daar anderszins aan houdt. Zonder het voorafgaande te beperken, kunt u de EULA's alleen namens de klant aanvaarden voor zover de klant u daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven in de serviceovereenkomst of anderszins. De serviceovereenkomst zal: (i) bepalingen bevatten die de belangen van de leverancier minstens zo goed beschermen als deze overeenkomst, en (ii) die u en de leverancier expliciet toestemming geven om de gegevens en informatie van de klant te reproduceren, te verzenden, op te slaan en te verwerken bij de uitvoering van de diensten.
(b) U (niet de leverancier) zult de volledige verantwoordelijkheid op u nemen voor: (i) het uitvoeren van uw verplichtingen onder de serviceovereenkomst, (ii) het garanderen van de naleving door u en alle klanten van alle toepasselijke wetten inzake het controleren van werknemers en derden en hun betreffende apparaten, (iii) het uitvoeren van de taken en verplichtingen die aan u en klanten zijn toegekend via de overeenkomst, toepasselijke voorwaarden en documentatie en (iv) het beëindigen van de diensten aan het einde van de toepasselijke abonnementsperiode als het is abonnement is afgelopen of eerder als het abonnement wordt opgezegd en het verwijderen van, of door de klant doen verwijderen van, alle oplossingen van alle apparaten waarop deze waren geïnstalleerd.

14,6. Garantieplannen. Dit artikel 14.6 is van toepassing op garantieplannen.

14.6.1. Garantieplan betekent een service waarbij de leverancier, tegen afzonderlijke abonnementskosten, u zal assisteren bij het verwijderen van virussen of andere malware van uw beschermde apparaat als dat geïnfecteerd is geraakt, gedurende de abonnementsperiode. Garantieplannen worden samen verkocht met bepaalde antivirusoplossingen van de leverancier of andere beveiligingsoplossingen (elk een beveiligingsoplossing), en vormen een aanvulling op de bescherming die door de beveiligingsoplossing wordt geboden.

14.6.2. Als u aanspraak te kunnen maken op assistentie onder het garantieplan, en als u en uw apparaat in aanmerking komen voor assistentie onder artikel 14.6.3, zal de leverancier alles wat zakelijk gezien redelijk is, in het werk stellen om u te helpen de virussen of andere malware van het betrokken apparaat te verwijderen. U erkent, aanvaardt en stemt ermee in dat de inspanningen van de leverancier mogelijk niet voldoende zijn om bepaalde virussen of andere malware van uw apparaat te verwijderen, en dat de leverancier bij het verlenen van deze diensten gegevens op uw apparaat kan wijzigen, verwijderen of beschadigen, apparaatinstellingen kan wijzigen, of op andere wijze de correcte werking van uw apparaat kan beïnvloeden.

14.6.3. Het garantieplan dekt: (i) alleen het apparaat waarvoor u de desbetreffende beveiligingsoplossing hebt aangeschaft, en mag niet worden overgedragen op een ander apparaat, en (ii) alleen virussen en malware waarmee het apparaat geïnfecteerd raakt gedurende de abonnementsperiode, nadat u de beveiligingsoplossing hebt gedownload en geïnstalleerd op het apparaat, en terwijl de beveiligingsoplossing werd uitgevoerd met bijgewerkte malwaredefinities. Om aanspraak te kunnen maken op assistentie onder het garantieplan, moet u mogelijk op aanwijzingen van de leverancier een softwareprogramma downloaden en installeren (de assistentiesoftware) zodat de leverancier in staat is om informatie te verzamelen over het apparaat en de werking ervan, het probleem te diagnosticeren en te verhelpen, en apparaatinstellingen te wijzigen. Mogelijk moet u ook andere aanwijzingen van de leverancier opvolgen. Als u de assistentiesoftware niet op het apparaat downloadt en installeert, of niet kunt downloaden en installeren, of andere aanwijzingen van de leverancier niet opvolgt, of als de leverancier bepaalt dat uw apparaat niet in aanmerking komt voor assistentie onder het garantieplan, verleent de leverancier geen diensten onder het garantieplan. De leverancier mag (maar is daartoe niet verplicht) u doorverwijzen naar een service waaronder de leverancier of een subcontractant van de leverancier, tegen eenmalige kosten, assistentie zal verlenen.

14.6.4. De leverancier mag het garantieplan zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen als de leverancier naar eigen zakelijk inzicht bepaalt dat u assistentie onder het garantieplan hebt aangevraagd of ontvangen voor een apparaat dat niet onder het garantieplan valt, het garantieplan hebt overgedragen of hebt geprobeerd over te dragen aan een andere persoon of entiteit, of zich anderszins niet hebt gehouden aan de voorwaarden van het garantieplan.

Herzien: 23 januari 2017 (Versie 1.3)

Sluiten

Bijna klaar!

Voltooi de installatie door op het gedownloade bestand te klikken en de instructies te volgen.

Download starten...
Opmerking: Als niet automatisch met downloaden wordt begonnen, klikt u hier.
Klik op dit bestand om de installatie van Avast te starten.