Chúng tôi hỗ trợ trình duyệt chứ không phải loài khủng long. Vui lòng cập nhật trình duyệt nếu bạn muốn nội dung của trang web này hiển thị đúng.

Số tội phạm mạng di chuyển trang của chúng từ doanh nghiệp sang SMB đang tăng lên, việc này đem đến cơ hội và cả thách thức cho các nhà cung cấp dịch vụ CNTT. Cơ hội là các dịch vụ bảo mật được quản lý. Dịch vụ là cách tốt để MSP vừa cung cấp bảo vệ cho các khách hàng cần bảo vệ vừa phát triển và giúp doanh nghiệp trở nên khách biệt. Tuy nhiên, để biết được khách hàng cần loại dịch vụ bảo mật nào và cung cấp dịch vụ hiệu quả trên ngân sách SMB thì đây là cả một thách thức.

Thông tin chuyên sâu này nghiên cứu ba thành phần thiết yếu của dịch vụ bảo mật được quản lý để đưa ra số tiền bảo mật chủ động phù hợp với khách hàng trong khi vẫn đảm bảo ngân sách. Tải xuống thông tin chuyên sâu này để tìm hiểu:

  • Điều gì khiến SMB trở thành mục tiêu hấp dẫn
  • Các lỗ hổng chính cần lưu ý
  • Các phương pháp tốt nhất để bảo vệ dữ liệu, thiết bị và nhân viên của khách hàng