Chúng tôi hỗ trợ trình duyệt chứ không phải loài khủng long. Vui lòng cập nhật trình duyệt nếu bạn muốn nội dung của trang web này hiển thị đúng.

Ngành dịch vụ được quản lý đang trải qua một quá trình biến đổi do các công nghệ mới, linh hoạt hơn, yêu cầu bảo trì ít hơn và cách làm việc mới. Để đảm bảo dịch vụ vẫn có giá trị đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB), các MSP hiểu biết đang tìm cách mở rộng danh mục dịch vụ của họ, phần lớn MSP đang xem xét dịch vụ bảo mật được quản lý.

Thông tin chuyên sâu này giới thiệu các dịch vụ bảo mật được quản lý dưới dạng chiến lược chính để doanh nghiệp của bạn trở nên khác biệt và là cách cung cấp thêm giá trị cho khách hàng SMB. Tải xuống thông tin chuyên sâu này để tìm hiểu về:

  • Bối cảnh mối đe dọa thay đổi đối với SMB
  • Khái niệm dịch vụ bảo mật được quản lý và lợi ích của chúng
  • Các thành phần chính của dịch vụ bảo mật được quản lý