We support browsers, not dinosaurs. Please update your browser if you want to see the content of this webpage correctly.

Zarządzanie poprawkami na platformie CloudCare

Dodaj do swojej platformy CloudCare niezbędny składnik skutecznej strategii ochrony punktów końcowych — funkcję łatwego aktualizowania oprogramowania.

Rozszerzenie Zarządzanie poprawkami stanowi integralną warstwę ochrony zapewniającą użytkownikom bezpieczeństwo aplikacji

Zabezpiecz się przed zagrożeniami, zanim jeszcze nadejdą
Automatycznie aktualizuj system operacyjny Windows i inne aplikacje, aby zapobiec występowaniu luk w zabezpieczeniach.
Zachowaj o zgodność z przepisami
Wyszukuj nieaktualne oprogramowanie oraz oprogramowanie, którego instalacja się nie powiodła, i instaluj dla niego poprawki, zapewniając sobie zgodność z przepisami oraz zasadami firmy i zapobiegając naruszeniom w zakresie zabezpieczeń.
Prostsze, scentralizowane zarządzanie
Zarządzaj aktualizacjami z poziomu pojedynczej strony. Skanuj urządzenia użytkowników, planuj i wdrażaj zatwierdzone poprawki w wybranym czasie.

Co to jest Zarządzanie poprawkami?

Poprawki umożliwiają likwidowanie luk w zabezpieczeniach w systemach operacyjnych Windows i innych rodzajach oprogramowania (np. aplikacjach). Opóźnienia w stosowaniu poprawek mogą poważnie zagrażać bezpieczeństwu sieci.

Wiele firm dba o stosowanie poprawek, ale równie wiele tego nie robi, ponieważ poprawek jest za dużo, ich wdrażanie często zakłóca inne działania, a poza tym istnieje ryzyko braku ich zgodności z określonymi systemami.

Zarządzanie poprawkami rozwiązuje te problemy, ułatwiając identyfikowanie i wdrażanie poprawek o krytycznym znaczeniu, a także monitorowanie bieżącej aktywności z poziomu centralnego pulpitu nawigacyjnego umożliwiającego zarządzanie w chmurze.

Jak się odbywa stosowanie poprawek?

Sprawdź aktualność poprawek we wszystkich urządzeniach
Wybierz częstotliwość skanowania poprawek — codziennie, co tydzień lub co miesiąc — i godzinę, o której ma się odbywać skanowanie.
Wdróż poprawki
Poprawki dotyczące wszystkich producentów, aplikacji i ważności będą wdrażane automatycznie lub ręcznie — po ich zatwierdzeniu — ale można także łatwo wykluczyć dowolną aplikację, aby nie stosować w niej poprawek.
Wyświetl stan poprawek
Na pulpicie można wyświetlać brakujące poprawki, nazwy poszczególnych poprawek, ich poziom istotności i inne informacje, w tym informacje o wersji i datę wydania.

Funkcje

Elastyczne harmonogramy wdrażania
Zaplanuj wyszukiwanie poprawek i wdrażaj te zatwierdzone automatycznie o określonych godzinach lub ręcznie w przypadku pojedynczych urządzeń lub ich grup.
Możliwości agenta głównego
Pobieraj wszystkie brakujące poprawki do głównego agenta, który je sprawnie przydzieli wszystkim zarządzanym urządzeniom w sieci.
Intuicyjny pulpit nawigacyjny
Zarządzaj wszystkimi poprawkami oprogramowania i wyświetlaj podsumowania graficzne zainstalowanych, brakujących i niepomyślnie wdrożonych poprawek na dowolnym urządzeniu.
Wyniki skanowania poprawek
Wyświetlaj w ramach pojedynczej platformy szczegółowe wyniki, w tym informacje o brakujących poprawkach, poziomy ważności, linki do bazy wiedzy, daty wydań i opisy.
Poprawki z możliwością dostosowania
Wybierz dostawców oprogramowania, produkty i ważność poprawek do przeskanowania i zainstalowania. Z łatwością twórz wykluczenia dla aplikacji.
Automatyczne skanowanie
Zaplanuj automatyczne uruchamianie skanowania pod kątem poprawek co 24 godziny i wybierz opcję automatycznego wdrażania zatwierdzonych poprawek. W każdej chwili możesz zmienić domyślne ustawienia.
Tysiące poprawek
Wdrażaj poprawki dla systemu Windows i tysięcy różnych programów, by zapewnić sobie kompleksową ochronę.
Wycofuj i ignoruj
Niestabilne poprawki możesz wycofywać z konkretnych urządzeń lub ignorować, aby nie wyświetlały się w wynikach wyszukiwania poprawek ani nie zostały ponownie wdrożone.

Z łatwością sprawdzaj stan aktualizacji

CloudCare

Uzyskaj narzędzie Zarządzanie poprawkami na platformie CloudCare

Narzędzie Zarządzanie poprawkami oraz wszelkie produkty antywirusowe Avast Business są wdrażane za pośrednictwem wielowarstwowej platformy zabezpieczeń CloudCare. Z łatwością zarządzaj punktami końcowymi klientów i zabezpieczeniami ich sieci oraz monitoruj je z poziomu jednej, opartej na chmurze platformy zapewniającej bezproblemowa ochronę wszystkich urządzeń.

Wszystko, co trzeba wiedzieć, aby używać narzędzia Zarządzanie poprawkami jak profesjonalista

Tak, należy zmienić ustawienia usługi Windows Update dla urządzeń za pomocą Windows Update Center lub zasad grupy, aby umożliwić narzędziu Zarządzanie poprawkami udostępnianie poprawek.

  • Usługa Windows Update nie może zostać wyłączona. Aby umożliwić pomyślnie wdrażanie poprawek, należy jednak dla niej ustawić wartość Ręcznie lub Automatycznie. Ponadto na każdym urządzeniu należy wybrać dla usługi Windows Update (Panel sterowania > System i zabezpieczenia > Windows Update > Zmień ustawienia) ustawienie Nigdy nie sprawdzaj aktualizacji.

Do wdrażania poprawek używane będzie konto Local System na komputerze zdalnym, więc dopilnuj, aby zezwolić na to działanie.

Harmonogram poprawek można określić, wybierając kolejno opcje Zasady > Zarządzanie poprawkami > Wdrażanie poprawek. Harmonogramem zostaną objęte wszystkie urządzenia uwzględnione w zasadach narzędzia Zarządzanie poprawkami.

Na stronie poprawek znajdują się szczegółowe informacje na temat ważności brakujących, zatwierdzonych, nieudanych, zignorowanych i zainstalowanych poprawek wraz z informacjami o producentach i aplikacjach.

Liczbę urządzeń licencjonowanych dla poprawki można sprawdzić w sekcji „Urządzenia” na koncie klienta.

1. Na tych urządzeniach jest obecnie instalowana poprawka. Ponowna synchronizacja z konsolą nastąpi po pomyślnym zainstalowaniu poprawki.

2. Zainstalowanie poprawki mogło się nie powieść. Zostanie zaplanowana kolejna instalacja zgodnie z harmonogramem wdrażania poprawek.

3. Urządzenie jest w trybie offline.

Zasady dotyczące automatycznego zatwierdzania poprawek dla producentów, aplikacji i ważności można zmienić, wybierając kolejno Zasady > Zarządzanie poprawkami i przechodząc na kartę Zasady automatycznego zatwierdzania.

Tak. Możesz ręcznie wdrożyć poprawki na poszczególnych urządzeniach i w poszczególnych grupach urządzeń w jednym kroku, wybierając poprawki z obszaru Poprawki, a następnie wybierając opcję Zatwierdź do wdrożenia.

Brakujące: Brak poprawki na urządzeniach

Zatwierdzono: Poprawka zatwierdzona do wdrożenia na urządzeniach

Wdrożone: Poprawka pomyślnie wdrożona na urządzeniach

Niepowodzenie: Nie udało się wdrożyć poprawek na urządzeniach

Zignorowane: Poprawka została zignorowana i nie zostanie wdrożona

Od kilku sekund do kilku godzin. Czas trwania zależy od rozmiaru poprawki pobieranej na urządzenie, aktualizowanej aplikacji oraz sprzętu urządzenia.

Tak, urządzenie wybrane na agenta aktualizacji będzie używane do przechowywania poprawek aplikacji i ich rozpowszechniania na urządzeniach w sieci, co pozwoli oszczędzić przepustowość. Jeśli nie masz wybranego agenta aktualizacji, urządzenia będą pobierać poprawki aplikacji bezpośrednio z Internetu (niezalecane).