Velmi zastaralé verze prohlížečů bohužel nepodporujeme. Chcete-li si obsah této webové stránky zobrazit správně, aktualizujte si prohlížeč.

END USER LICENSE AGREEMENT

Verze 1.6 (upraveno 4. ledna 2018)

Licenční ujednání s koncovým uživatelem

Před použitím řešení (dle níže uvedené definice) si pečlivě přečtěte podmínky a ujednání tohoto licenčního ujednání s koncovým uživatelem („ujednání“). Toto je právně závazná smlouva. Elektronickým vyjádřením souhlasu, instalací nebo použitím řešení přijímáte všechny podmínky a ujednání tohoto ujednání svým jménem a jménem všech právnických nebo fyzických osob, které zastupujete nebo pro jejichž zařízení řešení pořizujete (souhrnně „vy“). Pokud s podmínkami a ujednáními tohoto ujednání nesouhlasíte, nepokračujte v procesu instalace, řešení nepoužívejte a smažte nebo zničte všechny kopie řešení, které vlastníte nebo nad nimiž máte kontrolu.

Toto ujednání se týká vašeho použití určitého softwaru nebo služeb, včetně jejich aktualizací, (jednotlivě „řešení“), ve spojení s nimiž přijímáte toto ujednání, a související dokumentace. V tomto ujednání se „prodejcem“ rozumí subjekt, u kterého je zde uvedeno, že vám řešení poskytuje; „dokumentací“ se rozumí všechny uživatelské příručky a pokyny poskytnuté k řešení; a „příslušnými podmínkami“ se rozumí souhrnně období předplatného společně s typy zařízení, povoleným počtem zařízení a dalšími transakčními podmínkami a dokumenty, které jste přijali při získání řešení (včetně všech podmínek prodeje), a dalšími omezeními popsanými v části 2 a dokumentaci.

Upozorňujeme, že toto ujednání má dvě části. Části 1 až 12 tohoto ujednání se vztahují na všechna řešení včetně níže vyjmenovaných. Část 13 stanoví další podmínky a ujednání, které se vztahují na konkrétní řešení nebo kategorie řešení jako software, služby a další produkty třetích stran (část 13.1), CloudCare a Managed Workplace (část 13.2), Čištění prohlížečů (část 13.3), WiFi Finder (část 13.4), Avast Family Shield (část 13.5), mobilní aplikace (část 13.6); Technician Edition (část 13.7), Assurance Plan (část 13.8), prémiová technická podpora (část 13.9) a vzdálený přístup, asistenční software (část 13.10). Toto ujednání nahrazuje veškerá ostatní ujednání dříve uzavřená k předchozí verzi řešení.

Prodejce může toto ujednání kdykoli změnit prostřednictvím oznámení, které obdržíte v souladu s tímto ujednáním. Jestliže budete dotčené řešení dále používat ve lhůtě alespoň 30 dnů ode dne oznámení, bude to znamenat, že změnu tohoto ujednání přijímáte. Prodejce může požadovat, abyste upravené ujednání před dalším používáním dříve zakoupených dotčených řešení přijali. Pokud změněné ujednání odmítnete přijmout, prodejce vám může znemožnit další používání dotčeného řešení. V takovém případě můžete získat zpět poměrnou část částky předplatného, kterou jste za zbývající nebo nevyužitou část období předplatného zaplatili, podle zde uvedených pokynů.

1. Licence

Prodejce vám uděluje nevýhradní licenci na používání řešení a dokumentace po sjednanou dobu uvedenou v příslušných podmínkách včetně všech prodloužení nebo obnovení sjednané doby („období předplatného“), za předpokladu, že souhlasíte s podmínkami a ujednáními tohoto ujednání.

2. Povolené používání řešení

2.1. Řešení můžete používat nejvýše na sjednaném počtu („povolený počet zařízení“) mobilních telefonů, chytrých telefonů, tabletů, zařízení v mobilní síti, dalších mobilních zařízení (ve všech případech „mobilní zařízení“), osobních počítačů, zařízení s připojením k internetu nebo jiných zařízení kompatibilních s řešením (ve všech případech, včetně všech mobilních zařízení, „zařízení“) uvedených v příslušných podmínkách výhradně:

2.1.1. v případě řešení označených prodejcem pro firemní, komerční nebo podnikové použití (ve všech případech „podnikové řešení”) vámi nebo vašimi přidruženými společnostmi (subjekty, které vás ovládají, jsou vámi ovládány nebo jsou společně s vámi ovládány stejným subjektem) pro interní podnikové účely. V případě takového použití podnikového řešení vaší přidruženou společností odpovídáte za dodržování tohoto ujednání přidruženou společností a porušení z její strany bude považováno za vaše porušení ujednání. Veškeré povinnosti prodejce vyplývající z tohoto ujednání jsou vztaženy výhradně vůči vám a nikoli vašim přidruženým společnostem, které používají podnikové řešení v souladu s podmínkami tohoto ujednání.

2.1.2. v případě všech ostatních řešení (ve všech případech „spotřebitelské řešení“) vámi nebo členy vaší domácnosti pro osobní, nekomerční účely.

2.2. Můžete si pořídit jednu záložní kopii řešení.

2.3. Pokud je řešení nakonfigurováno pro síťové používání, můžete jej používat na jednom nebo více souborových serverech nebo virtuálních počítačích pro použití v jedné místní oblastní síti pouze pro jeden (avšak ne oba) z následujících účelů:

2.3.1. trvalou instalaci řešení na pevné disky či jiná úložná zařízení až na povolený počet zařízení, nebo

2.3.2. používání řešení prostřednictvím jedné místní oblastní sítě za podmínky, že počet různých zařízení, na nichž je řešení používáno, nepřekročí povolený počet zařízení, nebo

2.3.3. pokud vám příslušné podmínky udělují právo používat řešení při poskytování služeb MSP, používání řešení dle popisu v části 13.7.

2.4. POUŽITÍ ŘEŠENÍ V ROZPORU S VÝSLOVNÝMI SVOLENÍMI V ČÁSTI 2 TOHOTO UJEDNÁNÍ NEBO DALŠÍ PRODEJ ČI DISTRIBUCE ŘEŠENÍ PŘEDSTAVUJE ZÁVAŽNÉ PORUŠENÍ TOHOTO UJEDNÁNÍ A MŮŽE ZNAMENAT PORUŠENÍ PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ O AUTORSKÝCH PRÁVECH.

3. Aktualizace

Prodejce může během období předplatného bez vašeho zvláštního svolení či souhlasu příležitostně nasazovat upgrady, aktualizace nebo náhrady kteréhokoli řešení („aktualizace“), a při tom je možné, že příslušné řešení nebo zařízení (nebo některé funkce zařízení) nebudete moci v důsledku tohoto nasazení používat, dokud nebude aktualizace zcela nainstalována nebo aktivována. Každá aktualizace bude považována za součást řešení pro všechny účely podle tohoto ujednání. Aktualizace mohou jak doplňovat, tak odebírat určité funkční prvky a funkce daného řešení, případně mohou řešení úplně nahradit. Obsah, funkční prvky a funkce aktualizací řešení jsou zcela na uvážení prodejce. Prodejce nebo vaše zařízení nemusí nabízet možnost odmítnutí nebo odložení aktualizací. Chcete-li mít z daného řešení maximální užitek, je třeba, abyste stahovali všechny dostupné aktualizace a povolovali jejich instalaci nebo aktivaci. Prodejce také může pro konkrétní řešení přestat poskytovat podporu, dokud nepřijmete a nenainstalujete nebo neaktivujete všechny aktualizace. Prodejce zcela dle svého uvážení určí, kdy a zda jsou aktualizace vhodné, přičemž není povinen vám jakékoli aktualizace poskytovat. Prodejce může dle vlastního uvážení přestat poskytovat aktualizace pro jinou verzi řešení, než je nejaktuálnější verze, nebo aktualizace podporující používání řešení spolu s jakýmikoli verzemi operačních systémů, e-mailových programů, prohlížečů a dalšího softwaru, s nimiž má řešení fungovat.

4. Vlastnická práva

4.1. Řešení a dokumentace jsou duševním vlastnictvím prodejce a jsou chráněny příslušnými zákony o autorských právech, ustanoveními mezinárodních smluv a dalšími příslušnými zákony země, ve které je řešení používáno. Struktura, uspořádání a počítačový kód řešení jsou cenná obchodní tajemství a důvěrné informace prodejce. Pokud poskytnete prodejci nějaké komentáře nebo návrhy týkající se řešení, udělujete mu právo a licenci si tyto komentáře a návrhy ponechat a použít je k jakémukoli účelu u svých aktuálních nebo budoucích produktů či služeb, a to bez další odměny a bez vašeho schválení takového ponechání si komentářů či návrhů nebo jejich používání.

4.2. Není-li v tomto ujednání uvedeno jinak, držení a používání řešení vám neposkytuje žádná práva nebo nárok na práva duševního vlastnictví na řešení nebo dokumentaci. Prodejce si vyhrazuje veškerá práva na řešení a dokumentaci včetně všech souvisejících autorských práv, patentů, práv na obchodní tajemství, ochranných známek a ostatních práv duševního vlastnictví.

5. Omezení

5.1. Řešení ani dokumentaci nesmíte kopírovat ani používat jinak, než je uvedeno v části 2 tohoto ujednání. Nesmíte provádět tyto činnosti ani umožnit třetím stranám, aby prováděly tyto činnosti: i) používat autorizační kód, licenční číslo, kombinaci uživatelského jména a hesla nebo jiný aktivační kód či číslo poskytnuté prodejcem v souvislosti s řešením („aktivační kód“) pro větší počet zařízení, než který je stanoven v příslušných podmínkách, ii) sdělovat aktivační kód komukoli jinému než prodejci nebo jeho určeným zástupcům, iii) s výjimkou případů výslovně povolených zákonem A) provádět zpětné inženýrství, rozkládat, dekompilovat, překládat, rekonstruovat, transformovat nebo extrahovat řešení nebo jeho část (včetně všech souvisejících malware definic a rutin pro detekci malwaru), ani B) měnit, modifikovat nebo jinak pozměňovat řešení (včetně všech souvisejících malware definic a rutin pro detekci malwaru), iv) s výjimkou povolení v rámci dohody o distribuci, dohody o dalším prodeji nebo jiné dohody mezi vámi a prodejcem nebo jiným členem skupiny prodejce zveřejňovat, dále prodávat, distribuovat, vysílat, přenášet, sdělovat, předávat, dávat do zástavy, pronajímat, sdílet nebo sublicencovat řešení, v) s výjimkou případů výslovně povolených tímto ujednáním (včetně částí 13.2, 13.5 a 13.7), příslušnými podmínkami, či jinou dohodou mezi vámi a prodejcem nebo jiným členem skupiny prodejce používat řešení ke správě zařízení třetí strany nebo zpřístupňovat či umožňovat používání řešení třetí straně prostřednictvím střediska služeb, timesharingu, předplacené služby, poskytovatele aplikačních služeb či podobným způsobem, vi) používat řešení k poskytování nebo sestavení produktu či služby představující konkurenční řešení, vii) používat řešení způsobem, který porušuje zásady přijatelného užívání zveřejněné prodejcem, viii) používat nebo se pokoušet používat řešení k nahrávání, ukládání nebo přenosu jakýchkoli dat, informací či materiálů, které porušují práva duševního vlastnictví nebo jiná práva třetích stran, obsahují jakýkoli nezákonný, škodlivý, výhružný, urážlivý, pomlouvačný či jinak nepřípustný materiál nebo jakkoli poškozují, znemožňují či narušují provoz řešení, ix) jakýmikoli prostředky, jako jsou hacking, spoofing a pokusy o obcházení či překonání brány firewall nebo dalších ochranných prvků a bezpečnostních opatření jakékoli povahy získávat nebo se pokoušet získat neoprávněný přístup k řešení, softwaru, službám nebo sítím připojeným či spolupracujícím s tímto řešením či obsahu, který je v řešení uložen nebo jeho prostřednictvím poskytován, (x) testovat nebo měřit výkon řešení či sdělovat nebo zveřejňovat výsledky takového testování nebo měření výkonu bez předchozího písemného souhlasu prodejce, a xi) překonávat či obcházet kontrolní mechanismy pro používání kopií řešení, pokoušet se o takové překonání nebo obejití, či tyto činnosti povolovat nebo k nim napomáhat třetím stranám.

5.2. Některá řešení mohou vám nebo jinému uživateli udělit oprávnění pro správu, která mohou správci mimo jiné umožnit, aby monitoroval jiná zařízení nebo stav nasazených řešení v jiných zařízeních, například včetně stavu období předplatného, zpráv daného řešení či aktualizací. Prohlašujete a zaručujete se, že budete tato oprávnění správce využívat pouze ve vztahu k zařízením a řešením, u nichž jste k tomu řádně oprávněni, a za žádným jiným účelem. Dále prohlašujete a zaručujete se prodejci, že: i) máte všechna potřebná oprávnění přijmout toto ujednání a instalovat nebo používat řešení na zařízeních jménem vlastníků a uživatelů těchto spravovaných zařízení a ii) a toto ujednání tímto přijímáte jménem: A) všech takových vlastníků a uživatelů těchto spravovaných zařízení a B) svým vlastním.

5.3. Některá řešení vám mohou umožnit zveřejňovat nebo sdílet obsah, který jste vytvořili nebo získali z jiných zdrojů (dále jen „uživatelský obsah“). Při tom vám zůstávají veškerá práva duševního vlastnictví, jež vám již náležejí podle platných právních předpisů k uživatelskému obsahu, který prostřednictvím řešení zveřejňujete nebo sdílíte, s výhradou práv, licencí a dalších podmínek tohoto ujednání, včetně případných podkladových práv jiných osob k uživatelskému obsahu, který používáte nebo upravujete. Všem členům skupiny prodejce udělujete nevýlučné, neomezené, bezpodmínečné, nelimitované, celosvětové, neodvolatelné, trvalé a bezplatné právo a licenci na používání, kopírování, zaznamenávání, distribuci, reprodukci, sdělování, prodej, další prodej, udělování sublicencí (prostřednictvím několika úrovní), úpravy, přizpůsobení, zobrazování, veřejné provádění, přenos, zveřejňování, vysílání, překlad, vytváření odvozených děl a jakékoli další využívání uživatelského obsahu, který zveřejňujete nebo sdílíte prostřednictvím řešení (a z něj odvozených děl), nebo jakékoli jeho části, a to výlučně za tím účelem, aby vám mohla být poskytována řešení podle tohoto ujednání. Při každém odeslání nebo sdílení uživatelského obsahu prohlašujete a zaručujete se všem členům skupiny prodejce, že jste dosáhli alespoň věku zletilosti ve státě či jurisdikci, kde máte bydliště, a jste rodičem či opatrovníkem nebo máte všechna patřičná svolení rodiče či opatrovníka každého nezletilého dítěte, které je zobrazeno ve vámi odesílaném uživatelském obsahu nebo k němu přispělo, a že ve vztahu k tomuto uživatelskému obsahu platí, že: i) jste jediným autorem a vlastníkem práv duševního vlastnictví a dalších práv k uživatelskému obsahu nebo máte legální právo uživatelský obsah odeslat a sdílet a udělit každému členu skupiny prodejce právo používat jej v souladu s částí 5.3, a to aniž by kterémukoli členu skupiny prodejce vznikala povinnost získávat svolení třetí strany a aniž by mu vznikala jakákoli povinnost nebo závazek, ii) uživatelský obsah je pravdivý, iii) uživatelský obsah neporušuje a s ohledem na použití povolená všem členům skupiny prodejce uvedená v tomto ujednání nebude porušovat práva duševního vlastnictví nebo jiná práva třetích stran a iv) uživatelský obsah nebude porušovat toto ujednání a nezpůsobí žádné osobě škodu či újmu.

6. Omezená záruka; odmítnutí a vyloučení odpovědnosti

6.1. V souladu se zbývajícím zněním části 6 se prodejce zaručuje, že řešení bude fungovat nebo bude prováděno v zásadě v souladu s dokumentací po dobu 30 dnů od vašeho nabytí řešení. Chcete-li uplatnit reklamaci, řiďte se postupem, který stanovil zdroj, od nějž jste dané řešení získali. Pokud řešení nebude fungovat v zásadě v souladu s dokumentací, úplnou a výhradní odpovědností všech členů skupiny prodejce a jeho partnerů a vaším výhradním prostředkem nápravy ve spojení s touto zárukou bude, dle volby prodejce, buď: (i) náhrada řešení, nebo (ii) vrácení řešení s náhradou poměrné části předplatného zaplaceného za zbývající nebo nevyužitou část období předplatného. Tato záruka se vztahuje pouze na původně dodané řešení, nikoli na: i) aktualizace, ii) vady způsobené kombinací, provozem nebo používáním řešení s: A) softwarem, hardwarem či jinými materiály neposkytovanými prodejcem, nebo B) zařízeními, softwarem či jinými materiály, které neodpovídají požadavkům prodejce uvedeným v dokumentaci.

6.2. S VÝJIMKOU ZNĚNÍ ČÁSTI 6.1 TOHOTO UJEDNÁNÍ ČLENOVÉ SKUPINY PRODEJCE A PARTNEŘI PRODEJCE NEZARUČUJÍ VÝKON NEBO VÝSLEDKY, KTERÝCH POUŽÍVÁNÍM ŘEŠENÍ NEBO DOKUMENTACE DOSÁHNETE. S VÝJIMKOU ZNĚNÍ ČÁSTI 6.1 TOHOTO UJEDNÁNÍ JE ŘEŠENÍ POSKYTOVÁNO „TAK, JAK JE“ A ČLENOVÉ SKUPINY PRODEJCE A PARTNEŘI PRODEJCE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY A V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU ODMÍTAJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁKONEM, OBYČEJOVÝM PRÁVEM, JUDIKATUROU NEBO JINOU PRÁVNÍ TEORIÍ, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH OSOB, VLASTNICKÉHO NÁROKU, OBCHODOVATELNOSTI, VHODNÉ KVALITY NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. PRODEJCE NEZARUČUJE, ŽE JAKÉKOLI ŘEŠENÍ BUDE FUNGOVAT NEPŘERUŠOVANĚ ČI BEZCHYBNĚ, ŽE BUDE FUNGOVAT SPRÁVNĚ V JAKÉMKOLI ZAŘÍZENÍ NEBO S JAKOUKOLI KONKRÉTNÍ KONFIGURACÍ HARDWARU NEBO SOFTWARU ANI ŽE ZAJISTÍ ÚPLNOU OCHRANU INTEGRITY VYBRANÝCH DAT A INFORMACÍ ČI OBSAHU ULOŽENÝCH NEBO PŘENÁŠENÝCH PO INTERNETU.

6.3. BEZ OHLEDU NA JAKÉKOLI JINÉ USTANOVENÍ TOHOTO UJEDNÁNÍ JSOU VŠECHNA ŘEŠENÍ, KTERÁ JSOU POSKYTOVANÁ ZDARMA (VČETNĚ ŘEŠENÍ POSKYTOVANÉHO JAKO „BEZPLATNÉ“, „ZKUŠEBNÍ“ NEBO „BETA“ ŘEŠENÍ), POSKYTOVÁNA „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, „SE VŠEMI VADAMI“ A „DLE DOSTUPNOSTI“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK A PODPORY ČI DALŠÍCH SLUŽEB PRODEJCE.

6.4. PRODEJCE ANI ŽÁDNÉ SPOLEČNOSTI, KTERÉ PRODEJCE ŘÍDÍ, JSOU JÍM ŘÍZENY NEBO JSOU ŘÍZENY SPOLEČNĚ S PRODEJCEM STEJNÝM SUBJEKTEM (SOUHRNNĚ „SKUPINA PRODEJCE“), ANI JEJICH ZÁSTUPCI, POSKYTOVATELÉ LICENCE, PŘEDSTAVITELÉ, DODAVATELÉ, DISTRIBUTOŘI, PRODEJCI, MOBILNÍ OPERÁTOŘI, PROSTŘEDNICTVÍM JEJICHŽ SÍTĚ NEBO SYSTÉMŮ JE JAKÉKOLI ŘEŠENÍ POSKYTOVÁNO, ANI OSTATNÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI KTERÉHOKOLI ČLENA SKUPINY PRODEJCE (SOUHRNNĚ „PARTNEŘI PRODEJCE“) V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NEPONESOU ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM ČI TŘETÍM STRANÁM ZA:

6.4.1. ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, VEDLEJŠÍ, SANKČNÍ, ZVLÁŠTNÍ ČI EXEMPLÁRNÍ ŠKODY NEBO ODŠKODNĚNÍ, BEZ OHLEDU NA PŘÍČINU ČI POJETÍ ODPOVĚDNOSTI;

6.4.2. ŠKODY, KTERÉ VZNIKNOU V DŮSLEDKU ZTRÁTY OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ, ZISKU ČI VÝNOSŮ, ZTRÁTY SOUKROMÍ, NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT ZAŘÍZENÍ NEBO ŘEŠENÍ (MIMO JINÉ VČETNĚ DANÉHO ŘEŠENÍ), ZBYTEČNÝCH VÝDAJŮ, NÁKLADŮ NA OPATŘENÍ NÁHRADY NEBO VÝMĚNU ZBOŽÍ, SLUŽEB NEBO DIGITÁLNÍCH PRODUKTŮ, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, NEOPRÁVNĚNÉHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ NEBO ZTRÁTY (VČETNĚ POŠKOZENÍ, DEGRADACE NEBO NEDOSTUPNOSTI) DAT ČI INFORMACÍ JAKÉKOLI POVAHY (BEZ OHLEDU NA TO, ZDA NĚKTERÉ Z VÝŠE UVEDENÝCH ZTRÁT, ŠKOD, NÁKLADŮ NEBO VÝDAJŮ PŘEDSTAVUJÍ PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ ZTRÁTY ČI ŠKODY); NEBO

6.4.3. JAKÉKOLI JINÉ PENĚŽNÍ I NEPENĚŽNÍ ZTRÁTY ČI ŠKODY, KE KTERÝM DOJDE V SOUVISLOSTI S TÍMTO UJEDNÁNÍM ČI ŘEŠENÍM POSKYTOVANÝM PODLE TOHOTO UJEDNÁNÍ,

A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE ČLEN SKUPINY PRODEJCE NEBO PARTNER PRODEJCE BYL NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ZTRÁT NEBO ŠKOD UPOZORNĚN. ANIŽ BY TÍM BYLA DOTČENA PŘÍPADNÁ OPAČNÁ USTANOVENÍ TOHOTO UJEDNÁNÍ, ŽÁDNÝ ČLEN SKUPINY PRODEJCE ANI PARTNER PRODEJCE NEPONESE VŮČI VÁM ANI ŽÁDNÉ JINÉ TŘETÍ STRANĚ ODPOVĚDNOST ŽÁDNÉ ZTRÁTY ANI ŠKODY (PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ) ZA NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP ČI JAKÉKOLI POŠKOZENÍ, DEGRADACI, NEDOSTUPNOST, VYMAZÁNÍ, KRÁDEŽ, ZNIČENÍ, POZMĚNĚNÍ, VYZRAZENÍ ČI ZTRÁTU DAT, INFORMACÍ NEBO OBSAHU PŘENÁŠENÝCH, OBDRŽENÝCH ČI ULOŽENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM ŘEŠENÍ NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM BEZ OHLEDU NA PŘÍČINU. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM CELKOVÁ ODPOVĚDNOST ČLENA SKUPINY PRODEJCE NEBO PARTNERA PRODEJCE VŮČI VÁM NEBO JAKÉKOLI TŘETÍ STRANĚ ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU NEBO ŠKODU VZNIKLOU V DŮSLEDKU JAKÉHOKOLI ŘEŠENÍ, PŘEDPLATNÉHO NEBO TOHOTO UJEDNÁNÍM ČI VE SPOJENÍ S NÍM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESÁHNE VYŠŠÍ Z TĚCHTO ČÁSTEK: I) ČÁSTKU PĚTI AMERICKÝCH DOLARŮ (5,00 USD), NEBO II) ČÁSTKU POPLATKU, KTERÝ JSTE ZAPLATILI ZA 12 BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍCH MĚSÍCŮ OBDOBÍ PŘEDPLATNÉHO.

6.5. VYLOUČENÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ČLENŮ SKUPINY PRODEJCE A PARTNERŮ PRODEJCE OBSAŽENÁ V TOMTO UJEDNÁNÍ NEOMEZUJÍ ANI NEVYLUČUJÍ JEJICH POTENCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST ZA:

6.5.1. ÚMRTÍ, ÚJMU NA ZDRAVÍ OSOB NEBO PODVODNÉ JEDNÁNÍ PŘEKRAČUJÍCÍ ROZSAH POVOLENÝ PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY A

6.5.2. ZÁLEŽITOSTI, KTERÉ NESMÍ BÝT JINAK ZE ZÁKONA OMEZENY NEBO VYLOUČENY.

7. Ochrana osobních údajů, zpracování osobních údajů

7.1. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že řešení mohou automaticky komunikovat s cloudovou technologií prodejce pro zajištění funkce a zefektivnění řešení a fungování dalších produktů a služeb prodejce. Svůj souhlas s touto komunikací můžete odvolat výhradně odinstalováním nebo deaktivováním řešení.

7.2. Prodejce zpracovává určité informace a údaje (které mohou zahrnovat osobní údaje) týkající se: i) uživatele řešení nebo zařízení, na kterém je řešení používáno, ii) řešení nebo zařízení, na kterém je řešení používáno. V platných Zásadách ochrany soukromí prodejce, které naleznete zde, je popsáno, jak prodejce tyto informace a údaje shromažďuje, používá a jinak zpracovává.

8. Ukončení

8.1. Pokud porušíte libovolnou povinnost obsaženou v tomto ujednání (včetně porušení povinností v částech 2, 5 nebo 9, které způsobí odnětí všech práv, jež případně máte na získání aktualizací nebo vrácení poměrné části předplatného zaplaceného za zbývající nebo nevyužitou část období předplatného), bude toto ujednání okamžitě ukončeno. Prodejce si v případě vašeho porušení kterékoli povinnosti obsažené v tomto ujednání, které by mělo nepříznivý dopad na člena skupiny prodejce nebo partnera prodejce, vyhrazuje právo na libovolné další prostředky nápravy dostupné podle zákona. Vyloučení a omezení odpovědnosti členů skupiny prodejce a partnerů prodejce obsažená v tomto ujednání zůstávají v platnosti i po ukončení tohoto ujednání.

8.2. Prodejce může zasláním oznámení kdykoli okamžitě toto ujednání ve vztahu k jakémukoli řešení nebo všem řešením ukončit a úplnou a výhradní odpovědností všech členů skupiny prodejce a všech partnerů prodejce a vaším výhradním prostředkem nápravy ve spojení s tímto ukončením bude vrácení poměrné části předplatného zaplaceného za zbývající nebo nevyužitou část období předplatného. Od data účinnosti takového ukončení již nebudete oprávněni používat žádné dotčené řešení a dokumentaci.

9. Omezená práva vlády USA

Všechna řešení představují „komerční položky“ ve smyslu definice v 48 CFR, oddíl 2.101, zahrnující „komerční počítačový software“ a „dokumentaci ke komerčnímu počítačovému softwaru“ ve smyslu použití těchto pojmů v 48 CFR, oddíl 12.212. V souladu s 48 CFR, oddíl 12.212, a 48 CFR, oddíl 227.7202-1 až 227.7202-4 jsou tato řešení a související dokumentace poskytovány k používání koncovým uživatelům ze skupiny vládních institucí USA pouze v rozsahu práv, která jsou v tomto ujednání udělena všem ostatním koncovým uživatelům. Použitím těchto řešení a související dokumentace vyjadřuje vládní instituce USA souhlas s tím, že počítačový software a dokumentace k počítačovému softwaru je komerční, a přijímá práva a omezení uvedená v tomto ujednání.

10. Kontrola vývozu

Jste povinni dodržovat všechny příslušné zákony USA a mezinárodní právní předpisy upravující vývoz a zpětný vývoz řešení, včetně předpisů správního úřadu pro vývoz USA, a omezení týkající se koncového uživatele, koncového použití a místa určení vydaná vládou USA a dalšími vládami. Aniž by tím byla dotčena obecnost výše uvedeného, prohlašujete, zaručujete a zavazujete se, že: i) nejste uvedeni na seznamu zamítnutých osob, seznamu neověřených osob, seznamu subjektů, seznamu osob kategorie SDN (specially designated nationals), seznamu zakázaných osob ani jiných seznamech zveřejňovaných vládou USA, a ii) nebudete žádné řešení používat, vyvážet nebo zpětně vyvážet na území či místa určení ani společnostem či jednotlivcům, kteří porušují embarga nebo obchodní sankce USA či Evropské unie. Všechny členy skupiny prodejce odškodníte, budete hájit a zbavíte odpovědnosti za veškeré nároky, žaloby nebo soudní řízení a veškeré škody, závazky, náklady a výdaje, které vzniknou v důsledku vašeho nedodržení této části 10.

11. Závazná rozhodčí dohoda a zřeknutí se skupinové žaloby

11.1. Tato část 11 se vztahuje na jakýkoli spor ohledně jakéhokoli řešení, předplatného řešení nebo tohoto ujednání, který se týká vás a prodejce. „Sporem“ se pro účely této části 11 rozumí jakýkoli spor, žaloba nebo jiná pře bez ohledu na konkrétní předmět sporu (tj. zahrnuje – kromě jiných potenciálních předmětů sporu nebo právních základů – žaloby pro porušení smlouvy, uvedení v omyl, podvod, odškodnění, občanskoprávní odpovědnost (včetně nedbalosti) a porušení zákona či nařízení).

11.2. Dojde-li ke sporu, musíte prodejci zaslat oznámení o sporu. Jedná se o písemné prohlášení, ve kterém jsou uvedeny vaše jméno, adresa a kontaktní údaje, důvody vzniku sporu a požadovaná náprava. Oznámení o sporu je prodejci třeba zaslat e-mailem na adresu legal@avast.com (jako předmět uveďte: Section 11 Notice of Dispute Under EULA).

11.3. VEŠKERÁ SOUDNÍ NEBO JINÁ ŘÍZENÍ PRO ŘEŠENÍ SPORU BUDOU PROBÍHAT VÝLUČNĚ JEDNOTLIVĚ. NEBUDETE ŽÁDAT O PROJEDNÁNÍ SPORU JAKO SKUPINOVÉ ŽALOBY, ŽALOBY SOUKROMÉ STRANY VE VEŘEJNÉM ZÁJMU ANI V JAKÉMKOLI JINÉM ŘÍZENÍ, V JEHOŽ RÁMCI BY NĚKTERÁ STRANA JEDNALA JAKO ZÁSTUPCE NEBO PODÁVALA NÁVRH, ABY TAK MOHLA JEDNAT. ROZHODČÍ ANI JINÉ ŘÍZENÍ NEBUDE SLOUČENO S JINÝM BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU VŠECH STRAN VŠECH DOTČENÝCH ROZHODČÍCH ČI JINÝCH ŘÍZENÍ.

11.4. Pokud spor s prodejcem nevyřešíte neformálním jednáním, bude další řešení sporu probíhat výlučně prostřednictvím závazného rozhodčího řízení v souladu s federálním zákonem USA o rozhodčím řízení (Federal Arbitration Act („FAA“), 9 U.S.C. § 1 et seq.). S výjimkou ujednání v části 11.5 níže se vzdáváte práva na řešení sporů prostřednictvím soudního řízení (či účasti v něm jako strana nebo člen skupiny žalobců) před soudcem nebo porotou. Místo toho budou všechny spory řešeny nestranným rozhodcem, jehož rozhodnutí bude konečné. K dispozici bude pouze omezené právo na soudní revizi v souladu se zákonem FAA. Rozhodčí nález může vykonat jakýkoli soud příslušný pro strany.

11.5. Na požadavek rozhodčího řízení v této části 11 se vztahují následující výjimky:

11.5.1. Jste oprávněni nechat projednat jakýkoli spor u soudu pro drobné žaloby v okrese (county) nebo na jiném podobném územním správním celku, ve kterém máte bydliště, pokud spor splňuje veškeré požadavky potřebné k projednání soudem pro drobné žaloby. Pokud podáte žalobu u soudu pro drobné žaloby, nesete veškeré soudní poplatky.

11.5.2. Veškeré spory týkající se údajného zcizení vašeho duševního vlastnictví nebo duševního vlastnictví prodejce budou řešeny u soudu.

11.5.3. Pokud jste spotřebitel a žijete v Evropské unii, Norsku, Islandu nebo Lichtenštejnsku, můžete mít nárok na řešení sporu prostřednictvím internetové platformy pro řešení sporů online, kterou založila Evropská komise („platforma ODR“). Platforma ODR slouží ke zprostředkování mimosoudních řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky v Evropské unii, Norsku, na Islandu a v Lichtenštejnsku, týkajících se nákupu zboží a služeb na internetu. Platforma ODR je k dispozici na následujícím odkazu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.6. Všechna rozhodčí řízení budou vedena organizací American Arbitration Association (dále jen „AAA”) a budou se řídit „Pravidly rozhodčích řízení se spotřebiteli“ (Consumer Arbitration Rules) organizace AAA účinnými od 1. září 2014 včetně „Nákladů rozhodčího řízení (včetně administrativních poplatků AAA)“ (Costs of Arbitration (Including AAA Administrative Fees)) účinných od 1. září 2014 (souhrnně dále jen „Postupy při spotřebitelských řízeních“) a budou pro ně platit následující ujednání:

11.6.1. Postupy při spotřebitelských řízeních udělují určité poplatky, některé jsou udělovány spotřebiteli (vám) a jiné společnosti (prodejci). Pokud je váš nárok 75 000 USD nebo méně, zaplatí prodejce všechny uvedené poplatky a náklady, včetně těch udělených spotřebiteli. Prodejce nesouhlasí s úhradou žádných dalších nákladů. Pokud je váš nárok vyšší než 75 000 USD, rozhodnou o platbách Postupy při spotřebitelských řízeních.

11.6.2. S výjimkou ustanovení níže se na jakýkoli spor mezi smluvními stranami uplatní postupy při spotřebitelských řízeních AAA. V souladu s Pravidlem rozhodčích řízení se spotřebiteli R-1(e) je však smluvní strana oprávněna nechat řádné uplatnění Pravidel rozhodčích řízení posoudit rozhodci, který vydá konečné rozhodnutí. Toto ujednání má přednost v rozsahu, ve kterém je v rozporu s Postupy při spotřebitelských řízeních. Rozhodčí řízení zahájíte pouze v okrese (county) nebo na jiném podobném územním správním celku, ve kterém máte bydliště. Rozhodčí řízení bude vedeno prostřednictvím konferenčního hovoru. Pokud však bude rozhodčí řízení vedeno v souladu s postupy při spotřebitelských řízeních AAA, má rozhodce (rozhodci) pravomoc rozhodnout na žádost smluvní strany o požadavku jednání za přítomnosti zúčastněných.

11.6.3. Spolu s prodejcem se zavazujete, že využití organizace AAA k vedení rozhodčích řízení není považováno za součást ujednání mezi smluvními stranami ohledně řešení sporů rozhodčím řízením. Pokud organizace AAA nebude ochotná nebo schopná rozhodčí řízení vést, dohodnete se s prodejcem v dobré víře na jediném rozhodci, který rozhodne spor podle postupů při spotřebitelských řízeních. Pokud se smluvní strany na rozhodci neshodnou, je příslušný soud oprávněn jmenovat rozhodce, který bude jednat v souladu s postupy při spotřebitelských řízeních AAA.

11.6.4. Bude-li jedno nebo více ustanovení této části 11 vzhledem ke všem nebo některým částem sporu shledáno nezákonným, neplatným či nevymahatelným, pak pouze za těchto okolností budou tyto části odděleny a spor bude řešen podle ostatních ustanovení této části 11 a dalších ustanovení ujednání. Pokud bude mít takové oddělení za následek projednání všech nebo některých částí sporu u soudu, mají výhradní příslušnost u takovýchto soudních jednání soudy okresu New York ve státě New York v USA. Pro účely těchto soudních řízení souhlasíte s osobní příslušností soudů v New Yorku a nebudete ji napadat a dále se vzdáváte možnosti podat námitku místní nepříslušnosti nebo námitku forum non conveniens či žádat o přeložení do jiného soudního okrsku nebo jurisdikce.

11.7. Pokud jste řešení získali pro jiné než osobní použití nebo použití v domácnosti, rozhodčí řízení, včetně plateb poplatků, se budou řídit Pravidly obchodních rozhodčích řízení organizace AAA (Commercial Arbitration Rules) („Postupy při obchodních řízeních“), bez ohledu na odstavce výše v této části 11. Tyto Postupy při obchodních řízeních se náležitě použijí pro všechny spory mezi smluvními stranami a vy nebudete v žádném řízení navrhovat nic jiného. Toto ujednání však upravuje řešení sporů v rozsahu, ve kterém je v rozporu s Postupy při obchodních řízeních.

12. Obecné

12.1. Oznámení. Prodejce vám může kdykoli doručit oznámení prostřednictvím elektronické pošty, vyskakovacího okna, dialogového okna či jinými prostředky. V některých případech je ovšem možné, že oznámení neobdržíte, dokud nespustíte určité řešení. Každé takové oznámení bude považováno za doručené k datu, kdy je prodejce poprvé zpřístupní prostřednictvím řešení, bez ohledu na to, kdy oznámení skutečně obdržíte.

12.2. Otázky k tomuto ujednání. Máte-li jakékoli otázky týkající se tohoto ujednání nebo chcete prodejce požádat o jakékoli informace, napište na adresu Avast Software s.r.o., Pikrtova 1737/1a, Praha 4, PSČ 140 00, Česká republika, e-mail: support@avast.com, tel.: +420 274 005 777 nebo navštivte naše stránky podpory na adrese www.avast.com/support.

12.3. Oddělená ujednání. Pokud jste získali dvě nebo více řešení, i v rámci jedné transakce, nebo jste získali předplatné k některému řešení ve více transakcích, možná jste toto licenční ujednání s koncovým uživatelem přijali vícekrát. Přestože přijaté podmínky a ujednání mohou být podobné nebo identické, při každém přijetí podmínek a ujednání tohoto licenčního ujednání s koncovým uživatelem jste uzavřeli jiné a samostatné ujednání s prodejcem poskytujícím příslušné řešení. 

12.4. Úplné ujednání. Toto ujednání představuje úplné ujednání mezi vámi a prodejcem týkající se vašeho používání řešení a dokumentace. Toto ujednání nahrazuje veškerá předchozí nebo souběžná ústní či písemná sdělení, návrhy a prohlášení a záruky týkající se vaší instalace nebo používání řešení či dokumentace. Bez ohledu na předchozí ustanovení nemůže žádné ustanovení tohoto ujednání omezovat žádná práva, která vám poskytují platné zákony na ochranu spotřebitele a další příslušné zákony ve vaší právní jurisdikci, které nelze smluvně odmítnout. Toto ujednání, příslušné podmínky a dokumentace budou v maximálním použitelném rozsahu považovány za konzistentní, v případě rozporu však mají přednost v následujícím pořadí: (i) příslušné podmínky, (ii) toto ujednání, (iii) dokumentace.

12.5. Výklad. Nadpisy v tomto ujednání nemají vliv na jeho výklad. Je-li použit určitý gramatický rod, vztahuje se význam na všechny gramatické rody. Je-li použito jednotné číslo, vztahuje se význam i na množné číslo a naopak. Pokud jsou slovo nebo výraz definovány, mají odpovídající význam i jejich další gramatické tvary. Slovo „včetně“ bude vykládáno tak, jako by bylo následováno slovy „bez omezení“. Veškeré zmínky o vašem „použití“ softwaru, řešení nebo aktualizace se vztahují zároveň na vaši instalaci tohoto softwaru, řešení nebo aktualizace (pokud to kontext nevyžaduje jinak). Toto ujednání bylo původně vyhotoveno v anglickém jazyce. Ačkoli prodejce může poskytovat jednu či více přeložených verzí tohoto ujednání za účelem snazšího porozumění, je v případě konfliktu či nejasnosti rozhodující anglické znění ujednání. V případě, že se při soudním řízení nebo v jiné situaci objeví nejednoznačnost nebo otázka záměru či výkladu, vyloží se podmínky tohoto ujednání tak, že byly stranami vypracovány společně, a nevznikne žádná právní domněnka ani důkazní břemeno zvýhodňující nebo znevýhodňující kteroukoli stranu z důvodu autorství kterýchkoli ustanovení tohoto ujednání.

12.6. Oddělitelnost. Bude-li kterékoli ustanovení tohoto ujednání shledáno nezákonným, neplatným či nevymahatelným podle platných právních předpisů, nebude považováno za součást tohoto ujednání a zbytek tohoto ujednání bude i nadále platný a vymahatelný v maximálním rozsahu povoleném příslušným právem.

12.7. Nemožnost plnění. Prodejce nemá odpovědnost za neplnění nebo opožděné plnění způsobené zcela nebo zčásti výpadkem veřejných služeb (včetně dodávek elektřiny), výpadkem internetu, poruchami telekomunikačních nebo IT služeb, poruchami telekomunikačních nebo IT zařízení, stávkami nebo jinými pracovněprávními spory (mimo jiné včetně stávky nebo jiného pracovněprávního sporu týkajícího se členů skupiny prodejce nebo partnerů prodejce), válečnými akty, teroristickými činy, útoky typu „odepření služby“ nebo jinými útoky na informační technologie či jejich narušení s dopadem na některého člena skupiny prodejce nebo partnera prodejce, povodněmi, sabotáží, požárem, jinými přírodními katastrofami nebo zásahy vyšší moci či jinou příčinou, kterou člen skupiny prodejce nebo partner prodejce nemohl při vynaložení přiměřené snahy ovlivnit.

12.8. Zřeknutí se nároků. Netrvá-li kterákoli strana na přesném plnění všech podmínek, ujednání a ustanovení tohoto ujednání, nebude to považováno za zřeknutí se či vzdání se budoucího dodržování tohoto ujednání a podmínky, ujednání a ustanovení tohoto ujednání zůstanou platné a účinné v plném rozsahu. Zřeknutí se jakékoli podmínky tohoto ujednání kteroukoli stranou není účinné pro žádný účel, pokud není vyhotoveno písemně a podepsáno příslušnou stranou. Pokud kterákoli strana promine druhé straně porušení kteréhokoli ustanovení tohoto ujednání, nevykládá se to jako trvalé promíjení daného porušení ani jako prominutí jiných porušení stejného ustanovení nebo jiných ustanovení tohoto ujednání.

12.9. Postoupení. Svá práva nebo povinnosti v rámci tohoto ujednání nesmíte postoupit bez předchozího písemného svolení prodejce. Prodejce smí toto ujednání kdykoli postoupit podle svého uvážení bez vašeho předchozího písemného svolení.

12.10. Žádné oprávněné třetí strany. Žádné výslovné ani předpokládané ustanovení tohoto ujednání nemá za cíl a nebude mít za následek udělení jakéhokoli práva, výhody nebo nápravného prostředku libovolné povahy na základě nebo z důvodu tohoto ujednání žádné osobě kromě vás, členů skupiny prodejce a partnerů prodejce. Nikdo kromě vás, prodejce a členů skupiny prodejce nemůže ve spojení s tímto ujednáním podat žalobu.  Prodejce bude mít nárok (nikoli však povinnost) vymáhat všechna práva, prostředky nápravy, omezení a vyloučení odpovědnosti a okolnosti vylučující protiprávnost kteréhokoli člena skupiny prodejce nebo partnera prodejce vyplývající z tohoto ujednání, včetně všech práv a prostředků nápravy za případné ztráty, škody nebo nároky vzniklé členovi skupiny prodejce nebo partnerovi prodejce: i) ve spojení s vaším nedodržením některé z podmínek tohoto ujednání, nebo ii) za které jste na základě tohoto ujednání povinni prodejce odškodnit.  Žádné takové ztráty, škody nebo nároky nebudou považovány za nepřímé, následné či vedlejší ztráty nebo škody dle části 6.4.1. v důsledku toho, že vznikly jinému členovi skupiny prodejce nebo partnerovi prodejce namísto prodejce.

12.11. Rozhodné právo. Rozhodným právem tohoto ujednání bude hmotné právo státu New York v USA. Toto ujednání se neřídí Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, jejíž použití se výslovně vylučuje.

12.12. Připojení k internetu. Některá řešení mohou ke svému fungování vyžadovat aktivní a stabilní připojení k internetu. Proto je vaší odpovědností zajistit, abyste měli vždy k dispozici aktivní a stabilní připojení k internetu.

12.13. Názvy produktů. Prodejce může příležitostně řešení přejmenovat nebo změnit název či logo použité u řešení na název či logo jiného člena skupiny prodejce nebo partnera prodejce. Tyto změny nebudou mít vliv na vaše předplatné k řešení, období předplatného ani toto ujednání a nezadávají vám právo na ukončení předplatného k řešení, období předplatného nebo tohoto ujednání.

13. Zvláštní podmínky

Tyto zvláštní podmínky se vztahují na některá řešení. V případě rozporu mezi těmito zvláštními podmínkami a zbytkem ujednání mají tyto zvláštní podmínky přednost ve vztahu k příslušným řešením.

13.1. Software, služby a další produkty třetích stran. Některá řešení nabízejí možnost získat software, služby a další produkty dodávané třetími stranami. Berete na vědomí, že za nabídku plně odpovídá příslušná třetí strana a prodejce nečiní žádná prohlášení ani neposkytuje žádné záruky ohledně těchto nabídek a nenese za ně žádnou odpovědnost. Pokud jakékoli takové nabídky třetích stran získáte nebo budete používat, budou se na ně a na jejich použití vztahovat všechna licenční ujednání, podmínky použití, zásady ochrany osobních údajů a/nebo další podmínky a ujednání vyžadované třetí stranou.

13.2. CloudCare a Managed Workplace. Podmínky této části 13.2 platí tam, kde vás příslušné podmínky opravňují k použití služby CloudCare nebo Managed Workplace při poskytování služeb MSP třetím stranám.

13.2.1. Jak je použito v této části 13.2:

a) „služba Avast Business“ znamená služby HD a/nebo služby NOC tak, jak vyžaduje kontext.

b) „zákazník“ znamená třetí stranu, které poskytujete nebo chcete poskytovat služby MSP.

c) „služby HD“ znamenají služby zákaznické podpory, které vám prodejce nebo jeho dodavatelé jako třetí strany poskytují ve prospěch jednoho nebo více zákazníků – v obou případech tak, jak je popsáno v dokumentaci, přičemž prodejce může dokumentaci příležitostně změnit.

d) „služby MSP“ znamenají spravované služby, které poskytujete zákazníkům s využitím řešení (včetně služeb Avast Business).

e) „služby NOC“ znamenají služby vzdáleného monitorování zařízení a služby správy, které prodejce nebo jeho dodavatelé jako třetí strany poskytují ve prospěch jednoho nebo více zákazníků – v obou případech tak, jak je popsáno v dokumentaci, přičemž prodejce může dokumentaci příležitostně změnit.

f) „ujednání o službách“ znamená ujednání mezi vámi a zákazníkem, které mimo jiné jasně popisuje služby, na jejichž poskytování jste se se zákazníkem dohodli.

13.2.2. Prodejce vám podle ustanovení tohoto ujednání poskytuje omezenou, nevýhradní, nepřenositelnou licenci na období předplatného (bez práva na sublicencování) pro používání příslušných řešení (včetně služeb Avast Business nebo CCleaner Business Edition) k poskytování služeb MSP zákazníkům.

13.2.3. Prodejce vám bude podle podmínek a ujednání tohoto ujednání poskytovat řešení (včetně příslušných služeb Avast Business nebo CCleaner Business Edition) ve prospěch vašich zákazníků.

13.2.4. Vy budete s výhradou podmínek a ujednání uvedených v tomto ujednání:

a) požadovat, aby: i) každý zákazník (včetně vás, pokud to je relevantní), který obdržel řešení, podepsal nebo se jinak zavázal, že bude dodržovat právě aktuální znění tohoto ujednání, a aby ii) každý zákazník, se kterým jste se dohodli, že mu budete poskytovat řešení, podepsal nebo se jinak zavázal, že bude dodržovat ujednání o službách. Aniž by tím byla omezena platnost výše uvedeného, licenční ujednání prodejce s koncovým uživatelem můžete jménem zákazníka odsouhlasit pouze v případě, že vás k tomu zákazník v ujednání o službách nebo jinak výslovně zmocnil. Ujednání o službách bude: i) obsahovat ustanovení, která budou chránit zájmy skupiny prodejce nejméně do té míry jako toto ujednání, a ii) výslovně opravňovat vás a skupinu prodejce, abyste při provozování řešení reprodukovali, přenášeli, ukládali a zpracovávali data a informace zákazníka.

b) stejně jako ve vztahu mezi vámi a prodejcem výhradně odpovědní za: i) plnění svých povinností vyplývajících z ujednání o službách, ii) zajištění toho, že vy i všichni vaši zákazníci budete dodržovat všechny platné zákony týkající se monitorování zaměstnanců a dalších třetích stran a jejich zařízení, iii) plnění úkolů a povinností, které vám a zákazníkům ukládají ujednání, příslušné podmínky a dokumentace a iv) ukončení poskytování řešení po ukončení platnosti příslušného ujednání o službách a odstranění nebo zajištění toho, aby zákazník odstranil řešení ze všech zařízení, na kterých je používáno, nebo řešení deaktivoval.

13.3. Čištění prohlížečů. Při používání doplňku Čištění prohlížečů („BCU“) opravňujete doplněk BCU, aby změnil stávající nastavení vašeho prohlížeče na nové nastavení.

13.4. WiFi Finder. Nástroj WiFi Finder umožňuje uživatelům pomáhat jiným uživatelům získat přístup k internetu sdílením dat o bezdrátových sítích. Pokud se rozhodnete sdílet data o bezdrátových sítích s dalšími uživateli, nesete výhradní odpovědnost za neporušení práv třetích stran týkajících se těchto bezdrátových sítí a všech sdílených dat. Členové skupiny prodejce žádným způsobem nepřejímají odpovědnost za vaše dodržování podmínek a ujednání vztahujících se na používání bezdrátových sítí nebo sdílených dat.

13.5. Avast Family Shield.

13.5.1. Produkt Avast Family Shield je určen pro osobní nekomerční použití rodiči pro ochranu jejich dětí, poručníky pro ochranu jejich poručenců nebo dospělými pro ochranu jiných dospělých, od nichž získali úplný informovaný souhlas. Avast Family Shield nesmíte používat jinak, než bylo zamýšleno, a členové skupiny prodejce nepřejímají odpovědnost za žádné neoprávněné nebo nezákonné použití. 

13.5.2. Použitím produktu Avast Family Shield prohlašujete a zavazujete se: i) že jste starší 18 let a ii) že máte oprávnění a tímto poskytujete souhlas se shromažďováním údajů pro všechny osoby, které zahrnete do svého účtu Avast Family Shield, včetně všech osob mladších 13 let. Berete na vědomí, že členové skupiny prodejce budou shromažďovat, používat a zpřístupňovat informace o poloze a další informace nezbytné pro fungování a poskytování funkcí aplikace Avast Family Shield.

13.5.3. Berete na vědomí, že: i) výsledky získané z aplikace Avast Family Shield, včetně dat a zpráv, nemusejí být přesné, včasné nebo spolehlivé; ii) Avast Family Shield nemusí vždy blokovat veškerý obsah, který považujete za nežádoucí nebo který chcete blokovat; iii) Avast Family Shield může občas blokovat obsah, který považujete za přijatelný, a iv) vzhledem k tomu, že obsah třetích stran se může bez upozornění změnit, prodejce nemůže zaručit, že kategorie obsahu a filtry obsahu budou vždy aktuálně odrážet změny obsahu třetích stran. Pokud jste přesvědčeni, že Avast Family Shield určité stránky nebo služby klasifikuje chybně, kontaktujte prodejce zasláním e-mailu na adresu familyshieldhelp@avast.com.

13.6. Mobilní aplikace. Tato část 13.6 se vztahuje na řešení určená pro mobilní zařízení.

13.6.1. U řešení stažených z obchodu Google Play (http://play.google.com) licence udělená v tomto ujednání nahrazuje veškerá práva k používání řešení, která by byla jinak udělena na základě výchozích podmínek pro aplikace stažené z obchodu Google Play.

13.6.2. Pro řešení stažená z obchodu Apple App Store platí následující podmínky:

a) Licence udělené v tomto ujednání jsou omezeny na nepřenositelnou licenci na používání řešení v zařízení iPhone, iPod Touch nebo jiném zařízení od společnosti Apple, které vlastníte nebo máte v držení, v souladu s pravidly používání uvedenými v podmínkách služby Apple App Store, jež jsou k dispozici na webové stránce http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html nebo prostřednictvím dalších webových stránek či jiných prostředků poskytnutých společností Apple.

b) Toto ujednání se uzavírá výlučně mezi jeho stranami, nikoli se společností Apple. Za řešení a jeho obsah je odpovědný výlučně prodejce, nikoli společnost Apple.

c) Společnost Apple není povinna poskytovat ve vztahu k řešení žádné služby v oblasti údržby a podpory.

d) Jestliže řešení neodpovídá příslušné záruce, můžete to oznámit společnosti Apple, která vám vrátí kupní cenu řešení. V maximální míře povolené příslušnými zákony nebude mít společnost Apple žádné další závazky ze záruk ve vztahu k řešení a ve vztahu mezi vámi, prodejcem a společností Apple je za veškeré další nároky, ztráty, závazky, škody, náklady nebo výdaje, jež lze připsat nedodržení jakékoli záruky, odpovědný výlučně prodejce.

e) Prodejce, nikoli společnost Apple, odpovídá za řešení jakýchkoli vašich nároků nebo nároků třetích stran ve vztahu k řešení nebo k vašemu vlastnictví či používání tohoto řešení, včetně: i) nároků založených na odpovědnosti za výrobek, ii) nároků založených na tom, že řešení nesplňuje jakýkoli příslušný zákonný nebo regulační požadavek, a iii) nároků vyplývajících z právních předpisů o ochraně spotřebitele či podobné legislativy.

f) V případě nároku třetí strany, jež tvrdí, že řešení nebo vaše vlastnictví a používání řešení porušuje práva duševního vlastnictví této třetí strany, nese výlučnou odpovědnost za vyšetřování, obhajobu, vyrovnání a uspokojení takového nároku vyplývajícího z porušení duševního vlastnictví prodejce, a nikoli společnost Apple.

g) Při používání řešení musíte dodržovat všechny příslušné podmínky stanovené třetí stranou. Například v případě řešení VOIP nesmíte při používání řešení porušit dohodu uzavřenou ke službě bezdrátového přenosu dat.

h) Společnost Apple a její dceřiné společnosti jsou oprávněnými třetími stranami tohoto ujednání a vaším přijetím jeho podmínek a ujednání získává společnost Apple právo (a bude se mít za to, že přijala právo) vymáhat na vás plnění tohoto ujednání jako oprávněná třetí strana.

13.6.3. U řešení stažených z obchodu Amazon Appstore je společnost Amazon oprávněna stanovit určité podmínky používání pro zákazníky v rámci obchodu Amazon Appstore jako „výchozí podmínky EULA“. Takové výchozí podmínky EULA se na vás budou vztahovat, když budete používat řešení, která zakoupíte v obchodě Amazon Appstore. Ve výchozích podmínkách EULA bude mimo jiné uvedeno, že prodejce je poskytovatelem licence k řešení a společnost Amazon není smluvní stranou tohoto ujednání. Budou-li výchozí podmínky EULA a toto ujednání v rozporu, budou mít v rozsahu takového rozporu přednost výchozí podmínky EULA. Společnost Amazon nenese odpovědnost v souvislosti s dodržováním nebo nedodržením výchozích podmínek EULA vámi nebo prodejcem.

13.7. Technician Edition. Podmínky této části 13.7 platí, pokud jste zakoupili řešení ve verzi Technician Edition. Smíte umožnit technikům, v počtu uvedeném v příslušných podmínkách, používat řešení za účelem poskytování optimalizačních služeb a oprav zařízení vlastněných třetími stranami. Každý technik smí v jednu chvíli nainstalovat řešení pouze na jedno zařízení třetí strany a řešení musí ze zařízení odinstalovat dříve, než ho vrátí jeho majiteli.

13.8. Assurance Plan. Tato část 13.8 se vztahuje na službu Assurance Plan.

13.8.1. „Assurance Plan“ označuje službu, v jejímž rámci vám bude technik prodejce („společník”) za samostatné předplatné pomáhat odstraňovat viry a jiný malware, které napadnou vaše chráněné zařízení v průběhu období předplatného. Služba Assurance Plan se prodává společně s určitými antivirovými řešeními prodejce nebo jinými bezpečnostními řešeními (dále jednotlivě jako „bezpečnostní řešení“) a doplňuje ochranu, kterou nabízí bezpečnostní řešení.

13.8.2. Pokud požadujete pomoc prodejce v rámci služby Assurance Plan a pokud máte vy a vaše zařízení nárok na tuto pomoc podle části 13.8.3, vynaloží prodejce přiměřenou snahu, aby vám pomohl odstranit viry nebo jiný malware, které postihnou vaše zařízení. Tímto potvrzujete, přijímáte a souhlasíte s tím, že snaha prodejce nemusí být dostačující k odstranění určitých virů nebo jiného malwaru z vašeho zařízení a že prodejce může v rámci poskytování služby změnit, odstranit nebo poškodit data ve vašem zařízení, změnit nastavení zařízení nebo jinak narušit jeho správné fungování.

13.8.3. Služba Assurance Plan se vztahuje: (i) pouze na zařízení, pro které jste zakoupili příslušné bezpečnostní řešení, a nelze ji převést na jiné zařízení, a (ii) pouze na viry a jiný malware, které postihnou zařízení během období předplatného poté, co jste stáhli a nainstalovali bezpečnostní řešení do zařízení, a za podmínky, že bezpečnostní řešení pracovalo s aktuálními malwarovými definicemi. Prodejce může službu Assurance Plan bez předchozího upozornění ukončit, pokud zcela na základě vlastního uvážení usoudí, že jste si vyžádali nebo jste obdrželi službu Assurance Plan pro zařízení, na které se služba Assurance Plan nevztahuje, že jste převedli nebo se pokusili převést službu Assurance Plan na jinou osobu nebo subjekt nebo jste jinak porušili podmínky služby Assurance Plan.

13.8.4. Prodejce může při poskytování podpory v rámci služby Assurance Plan vyžadovat vzdálený přístup k vašemu zařízení a/nebo může vyžadovat, abyste nainstalovali asistenční software, a vy v takovém případě berete na vědomí a souhlasíte s tím, že platí část 13.10. Pokud nemůžete poskytnout nebo neposkytnete vzdálený přístup ke svému zařízení a/nebo nemůžete provést nebo neprovedete stažení a instalaci asistenčního softwaru do zařízení nebo nedodržíte ostatní pokyny prodejce či společníka, nebo pokud prodejce rozhodne, že vaše zařízení nemá na podporu v rámci služby Assurance Plan nárok, prodejce tuto službu Assurance Plan neposkytne. Prodejce vás může (avšak není povinen) odkázat na službu, v jejímž rámci vám prodejce nebo jeho subdodavatel za poplatek poskytnou pomoc.

13.9. Prémiová technická podpora. Tato část 13.9 se vztahuje na produkty Avast Total Care, AVG Premium Tech Support a další služby technické podpory (dále jednotlivě jako „prémiová technická podpora“), které prodejce prodává nezávisle na softwarových řešeních a jejichž součástí může být pomoc s instalací, konfigurací nebo řešením problémů různých softwarových produktů a/nebo zařízení či systémů, jako jsou PC, Mac, tablet, mobilní telefon nebo jiné osobní výpočetní zařízení, bezdrátový router, kabelový modem či jiný router, tiskárna, digitální fotoaparát, přehrávač médií, Smart TV a přehrávač DVD/Blu-Ray.

13.9.1. Společník při poskytování prémiové technické podpory vynaloží přiměřenou snahu pomoci vám s problémy, které nastaly, ale vzhledem k množství a složitosti technologií dostupných na trhu je možné, že nebude schopen vaše problémy vyřešit. Může jít například o problémy vzniklé v důsledku softwarových nebo hardwarových chyb, které výrobce ještě nevyřešil, nebo problémy související s konfigurací zařízení, které znemožní společníkovi problém řádně diagnostikovat a vyřešit, nebo mu to nepřiměřeně znesnadní. Proto tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že snaha prodejce nemusí vést k vyřešení vašich problémů, nebo že problémy nebudou vyřešeny včas.

13.9.2. Společník může při poskytování prémiové technické podpory vyžadovat vzdálený přístup k vašemu zařízení a může vyžadovat, abyste nainstalovali asistenční software, a vy v takovém případě berete na vědomí a souhlasíte s tím, že platí část 13.10. Pokud nemůžete poskytnout nebo neposkytnete vzdálený přístup k vašemu zařízení a/nebo nemůžete provést nebo neprovedete stažení a instalaci asistenčního softwaru do zařízení nebo nedodržíte ostatní pokyny prodejce či společníka, nebo pokud prodejce rozhodne, že vaše zařízení nemá na podporu v rámci předplatného prémiové technické podpory nárok, prodejce prémiovou technickou podporu neposkytne.

13.10. Vzdálený přístup; asistenční software

13.10.1. Vzdálený přístup. Prodejce nebo společník může při poskytování služeb Assurance Plan v rámci prémiové technické podpory, nebo ve spojení s jinými službami, potřebovat vzdáleně se připojit k vašemu zařízení a ovládat je, aby mohl vzniklé potíže vyřešit. Ve spojení s touto relací vzdáleného připojení:

a) může společník potřebovat spustit na vašem zařízení různé skripty, provést změny konfigurace, instalovat a odinstalovat software a provádět další změny zařízení nebo jeho softwarového nastavení, které jsou zapotřebí pro vyřešení problémů. Berete na vědomí, že společník může, ale není povinen, nainstalovat a odebrat různé softwarové nástroje třetích stran, pokud to bude považovat za nezbytné při řešení vzniklých potíží. Prvky takového softwaru jsou chráněny zákony, včetně zákonů o autorských právech.

b) berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud společníkovi povolíte navázat vzdálené připojení, udělujete tím prodejci (a partnerům a smluvním pracovníkům jednajícím jeho jménem) plný nebo omezený přístup k vašemu zařízení, softwaru a síti (v závislosti na konfiguraci zařízení, softwaru a sítě) a opravňujete ho k provedení změn, které jsou popsány výše, nebo které vám společník popíše při poskytování řešení. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společník, nebo vy sami podle pokynů společníka, můžete změnit, odstranit, nebo poškodit software či data ve vašem zařízení, změnit nastavení zařízení, softwaru nebo sítě, nebo jinak narušit řádné fungování zařízení, softwaru či sítě.

c) Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společník může mít přístup k jakýmkoli informacím uloženým ve vašem zařízení. Společníci jsou vyškoleni, aby nepřistupovali k informacím, které nejsou nezbytné k vyřešení problémů, se kterými jste se na ně obrátili. Přesto však musíte zůstat před obrazovkou zařízení, abyste mohli sledovat postup společníka při poskytování řešení na vašem zařízení. Budete mít možnost poskytování podpory kdykoli ukončit upozorněním společníka nebo odpojením relace vzdáleného připojení.

13.10.2. Asistenční software.

a) Aby vám mohla být poskytnuta pomoc v rámci služby Assurance Plan, prémiové technické podpory nebo jiných služeb, může prodejce nebo společník vyžadovat, abyste stáhli a nainstalovali do zařízení softwarový program („asistenční software“), který společníkovi umožní získat vzdálený přístup k zařízení, shromažďovat informace o zařízení a jeho činnosti, diagnostikovat a opravovat problémy a měnit nastavení zařízení. Je možné, že bude zapotřebí také provést určité úkony podle pokynů prodejce nebo společníka.

b) Pokud vy nebo společník nainstalujete na zařízení asistenční software, může tento software:

(i) vyžadovat, abyste ho v zařízení aktivovali. Pokud aktivační proces nedokončíte v časové lhůtě uvedené společníkem nebo asistenčním softwarem, může asistenční software přestat fungovat do té doby, než bude aktivace dokončena.

ii) pravidelně komunikovat se servery prodejce (nebo jeho partnera či smluvního pracovníka) za účelem: i) zajištění poskytnutí všech služeb a softwaru, na které máte v rámci řešení nárok, ii) umožnění okamžitého spuštění chatu se společníkem v rámci řešení, nebo iii) poskytnutí přístupu k určitým samoobslužným nástrojům v rámci řešení.

iii) být ve výchozím nastavení v zařízení neustále spuštěn a provádět různé úlohy na pozadí, které pomohou zařízení udržovat ve funkčním stavu. Spuštěný software může shromažďovat různé údaje o vašem zařízení, jako jsou technické specifikace, informace o operačním systému, staženém a/nebo nainstalovaném softwaru, aktualizacích a upgradech, dostupnosti a stavu softwaru pro zabezpečení, zálohách a branách firewall, různé jedinečné identifikátory, systémové a softwarové chybové zprávy, stav síťového připojení, připojená periferní zařízení a jiná připojená zařízení a další podobné informace a údaje. Tyto informace pomáhají prodejci předcházet mnoha běžným potížím, které se mohou vyskytnout, a také rychle identifikovat problémy, kvůli nimž žádáte prodejce o podporu.

Zavřít

Téměř hotovo…

Dokončete instalaci kliknutím na stažený soubor a postupem podle pokynů.

Spouští se stahování…
Poznámka: Pokud se stahování nespustilo automaticky, klikněte sem.
Kliknutím na tento soubor spusťte instalaci Avastu.