Sinusuportahan namin ang mga browser, hindi mga dinosaur. Mangyaring i-update ang iyong browser kung gusto mong makita nang wasto ang nilalaman ng webpage na ito.

END USER LICENSE AGREEMENT

Bersyon 1.6 (Binago Enero 4, 2018)

Kasunduan sa Lisensiya sa End User

Mangyaring maingat na basahin ang mga takda at kondisyon nitong Kasunduan para sa Lisensiya ng End User (“Kasunduan”) bago mo gamitin ang Solusyon (tulad ng ipinapaliwanag sa ibaba). Ito ay isang legal na umiiral na kontrata. Sa elektronikong pagsang-ayon, ang pag-install sa Solution o paggamit sa Solution, tinatanggap mo ang lahat ng takda at kundisyon ng Kasunduan na ito sa ngalan ng iyong sarili at sinumang entidad o indibidwal na kinakatawan mo o kung kanino mo sa kung kaninong Aparato mo nakuha ang Solution (bilang buo ay “ikaw”). Kung hindi ka sasang-ayon sa mga takda at kundisyon ng Kasunduan na ito, huwag ipagpatuloy ang proseso ng pag-i-install, huwag gamitin ang Solution at tanggalin o sirain ang lahat ng kopya ng Solution sa iyong pag-aari o kontrol.

Ang Kasunduang ito ay may kaugnayan sa iyong paggamit nang ilang software o serbisyo, kabilang ang anumang mga Update (bawat-isa, ay “Solution”) hinggil kung saan ay tinatanggap mo ang Kasunduang ito, at anumang nauugnay na Dokumentasyon. Sa Kasunduang ito, ang ibig sabihin ng “Nagbibili” ay ang entidad na kinilala dito bilang nagkakaloob ng Solution sa iyo; ang ibig sabihin ng “Dokumentasyon” ay anumng user manual at mga tagubiling ibinibigay kasama ng Solution; at ang ibig sabihin ng “Mga naaangkop na Kundisyon” ay bilang buo ang Takda ng Subscription kasama ng mga uri ng Aparato, Pinapahintulutang Dami ng mga Aparato at iba pang takda ng transaksyon, mga kundisyon at dokumento na tinanggap mo nang nakuha mo ang Solution (kabilang ang anumang takda at kundisyon ng pagbebenta), pati na rin ang iba pang limitasyon inilarawan ng Seksyon 2 at ng Dokumentasyon.

Mangyaring tandaan na ang Kasunduan na ito ay dumating sa dalawang bahagi. Ang mga Sekyon 1 hanggang 12 ng Kasunduang ito ay lumalapit sa lahat ng Solution, kabilang ang mga nakalista sa ibaba. Tinatanghal ng Seksyon 13 ang mga karagdagang kundisyon na nakaaapekto sa mga partikular na Solutions o mga kategorya ng Solutions, kabilang ang Software ng Ikatlong Partido, mga Serbisyo at iba pang Produkto (Seksyon 13.1); CloudCare at Managed Workplace (Seksyon 13.2); Browser Cleanup (Seksyon 13.3); WiFi Finder (Seksyon 13.4); Avast Family Shield (Seksyon 13.5); Mobile Apps (Seksyon 13.6); Technician Edition (Seksyon 13.7); Assurance Plan (Seksyon 13.8); Premium Technical Support (Seksyon 13.9); at Malayuang Pag-Access; Assistance Software (Seksyon 13.10). Ang Kasunduang ito ay sumusunod at pumapalit sa anumang iba pang kasunduan na nauna mo nang pinasukan kaugnay ng naunang bersiyon ng Solusyon.

Maaaring baguhin ng Nagbibili ang Kasunduang ito sa anumang oras sa pamamagitan ng abisong ibinibigay sa iyo nang naaayon sa Kasunduang ito, at ang iyong patuloy na paggamit ng anumang apektadong Solution sa anumang punto nang hindi bababa nang 30 araw pagkatapos ng petsa ng abiso ay maghihirang sa iyong pagtanggap ng pagbabago ng Kasunduang ito. Maaaring hilingin ng Nagbibili na tanggapin mo ang binagong Kasunduan upang maipagpatuloy ang paggamit ng anumang apektadong Solution na una mo nang nakuha. Kung tatanggihan mong tanggapin ang binagong Kasunduan, maaaring tapusin ng Nagbibili ang iyong paggamit nang naturang apektadong Solution, sa gayon maaari kang kumuha ng refund para sa bahagi ng bayad sa subscription na binayaran mo para sa unexpired o hindi nagamit na bahagi ng Tagal ng Panahon ng Subscription sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tagubiling matatagpuan dito.

1. Lisensiya

Ipinagkakaloob ng Nagbibili sa iyo ang isang hindi ekslusibong lisensya para gamitin ang Solution at ng Dokumentasyon para sa napagkasunduang panahong ipinahiwatig sa mga Naaangkop na Kundisyon, kabilang ang anumang extension o renewal ng napagkasunduang panahon (ang “Tagal ng Panahon ng Subscription”), sa kundisyon na sasang-ayon ka sa mga takda at kundisyon ng Kasunduang ito.

2. Pinapahintulutang paggamit ng Solusyon

2.1. Maaari mong gamitin ang Solution, o para suportahan, hanggang sa napagkasunduang bilang (ang “Pinapahintulutang Dami ng mga Aparato”) ng mga mobile phone, smartphone, tablet, mobile network appliances, iba pang aparatong mobile (ang bawat-isa, ay “Mobile Device”), mga personal na computer, mga aparato na nakakonekta sa Internet, o iba pang aparato na kabagay sa Solution (ang bawat-isa, kabilang ang bawat-isang Aparatong Mobile, ay “Aparato”) ipinapahiwatig sa mga Naaangkop na Kundisyon nang eksklusibo:

2.1.1. Sa kaso ng Solutions na itinalaga ng Nagbibili para sa corporate, komersyal o pangnegosyong paggamti (ang bawat-isa, ay “Business Solution”), sa pamamagitan mo o ng iyong mga kaanib (iyong mga entidad na kumokontrol sa iyo, kinokontrol mo o nasa ilalim ng karaniwang kontrol sa iyo) para sa mga layuning panloob na negosyo. Sa pangyayari ng anumang naturang paggamit ng Business Solution ng iyong kaanib, mananagot ka para sa pagsunod ng iyong kaanib sa Kasunduang ito, at isang paglabag ng iyong kaanib ay ipagpapalagay na isang paglabag mo. Ang anumang obligasyon ng Nagbibili sa ilalim ng Kasunduan na ito ay papananagutin lamang sa iyo at hindi sa iyong mga kaanib na gumamit sa Business Solution sa ilalim ng mga takda at kundisyon ng Kasunduang ito.

2.1.2. Sa kaso ng lahat ng ibang Solutions (ang bawat-isa ay “Consumer Solution”), sa pamamagitan mo o mga miyembo ng iyong sambahayan para sa personal, hindi komersyal na mga layunin.

2.2. Maaari kang gumawa ng isang kopay ng backup copy ng Solution.

2.3. Sa kundisyong ikinumpigura ang Solution para sa paggamti sa network, maaair mong gamitin ang Solution sa isa o higit pang server ng file o mga virtual na makina para sa paggamit sa isang local area network para sa isa lamang (ngunit hindi hihigit sa isa) ng mga sumusunod na layunin:

2.3.1. Permanenteng pag-i-install ng Solution sa mga hard disk o iba pang aparaong imbakan hanggang sa Pinapahintulutang Bilang ng mga Aparato; o

2.3.2. Gamitin ang Solution sa naturang isang local area network, sa kundisyon na ang bilang iba't ibang Aparato sa kung saan ginagamit ang Solution ay hindi lumalampas sa Pinapahintulutang Dami ng mga Aparato; o

2.3.3. Kung gagawaran ka ng mga Naaangkop na Kundisyon ng karapatan na gamitin ang Solution sa pagkakaloob ng mga Serbisyo ng MSP, gamitin ang Solution gaya nang inilarawan sa Seksyon 13.7.

2.4. ANG IYONG PAGGAMIT SA SOLUTION BUKOD SA HAYAGANG PINAHINTULUTAN NG SEKSYON 2 NG KASUNDUANG ITO, O ANUMANG MULING PAGBEBENTA O IBAYONG PAMAMAHAGI NG SOLUTION, AY NAGHIHIRANG NG PAGLABAG NG KASUNDUANG ITO AT MAAARING LABAGIN ANG MGA NAAANGKOP NA BATAS SA COPYRIGHT.

3. mga update

Ang Nagbibili, paminsan-minsan sa Haba ng Panahon ng Subscription at nang wala ang iyong magkahiwalay na pahintulot o alalahanin, ay paminsan-minsan ay maaaring magpakalat ng upgrade o update, o pamalit para sa, anumang Solution (“Update”), at bilang isang resulta ng anumang naturang pagpapakalat ay maaaring hindi mo magamit ant naaangkop na Solution o Aparato (o ilang function ng Aparato) hanggang ang anumang naturang Update ay ganap na ma-install o ma-activate. Ang bawat Update ay ipapalagay na bubuo ng bahagai ng “Solution” para sa lahat ng layunin sa ilalim ng Kasunduan na ito. Maaaring makasama sa mga pang-update kapwa ang mga pagdaragdag, at pag-aalis ng anumang partikular na tampok o paggana na iniaalok ng Solusyon o maaaring palitan ang kabuuan nito, at pagpapasiyahan ng Nagbibili ang nilalaman, mga tampok at paggana ng in-update na Solusyon sa solong diskresyon nito. Hindi kinakailangan ng iyong Nagbibili o Aparato na ihandog sa iyo ang opsyon na tanggihan o iantala ang mga Update, ngunit sa anumang pangyayari maaaring kailangannin mong i-download at pahintulutan ang pag-i-install o pag-activate ng lahat ng nakalaang Update para makakuha ng pinakamaraming benepisyo mula sa Solution. Maaaring itigil ng Nagbibili ang pagbibigay ng suporta para sa isang Solution hanggang sa matanggap ang ma-install o ma-activate mo ang lahat ng Update. Ang Nagbibili sa tanging diskresyon nito ay magpapasya kapag at kung ang mga update ay naaangkop at walang obligasyon para gumawa ng anumang mga Update na nakalaan sa iyo. Ang Nagbibili sa sariling diskresyon nito ay maaaring itigil ang pagbibigay ng mga Update para sa anumang bersyon ng Solution bukod sa pinaka-kasalukuyang bersyon, o mga Update na sinusuportahan ang paggamit ng Solution hinggil sa anumang bersyon ng mga operating system, programa ng email, programa ng browser at iba pang software kung saan nakadisenyo ang Solution para tumakbo.

4. Mga karapatan sa pagmamay-ari

4.1. Ang Mga Solusyon at Mga Dokumento ay intelektwal na pag-aari ng Nagbibili at protektado ng naaangkop na mga batas ukol sa karapatang magpalathala (copyright), ang mga probisyon ng pang-industriyal na treaty probisyon at iba pang naaangkop na batas ng bansa kung saan ginagamit ang Solusyon. Ang istraktura, organisasyon at computer code ng Solution ay mahahalagang sekreto ng kalakalan at kumpidensyal na impormasyon ng Nagbibili. Sa hangganang nagbibigay ka ng anumang komentaryo o munkahi tungkol sa Solution sa Nagbibili, pinagkakalooban mo ang Nagbibili ng karapatan at lisensya par panatilihin at gamitin ang anumang naturang komentaryo at mungkahi para sa anumang layunin sa kasalukuyan o hinaharap na mga produkto o serbisyo nito, nang walang ibayong kabayaran sa iyo at nang walang pag-aproba mo ng naturang pagpapanatili o paggamit.

4.2. Maliban lang kung ipinahiwatig sa Kasunduang ito, ang iyong pag-aari, paggamit ng isang Solution ay hindi ka hinahandugan ng anumang karapatan o titulo sa anumang karapatan sa intelektuwal na ari-arian na nasa Solution o Dokumentasyon. Ang lahat ng karapatan sa Solusyon at Mga Dokumento, kasama na ang lahat ng nauugnay na copyright, patente, karapatan sa sekreto sa pangangalakal (trade secret right), markang pangalakal (trademark) at iba pang karapatan sa intelektwal na pag-aari, ay inirereserba ng Nagbibili.

5. Mga Paghihigpit

5.1. Hindi mo maaaring kopyahin o gamitin ang Solusyon o ang Mga Dokumento maliban sa nakatakda sa Seksiyon 2 ng Kasunduang ito. Hindi mo maaaring gawin, at hindi mo maaaring pahintulutan ang anumang ikatlong partido na: (i) gamitin ang anumang authorization code, numero ng lisensya, kumbinasyon ng username/password o iba pang activation code o numerong ibinigay ng Nagbibili hinggil sa anumang (“Activation Code”) ng Solution, o para sa, higit sa bilang ng mga Aparatong tinukoy ng mga Naaangkop na Kundisyon; (ii) ibunyag ang anumang Activation Code sa sinumang partido bukod sa Nagbibili o itinalagang mga kinatawan ng Nagbibili; (iii) maliban kung hayagang pinapahintulutan ng batas; (A) mag-reverse engineer, pagtanggal-tanggalin, i-decompile, isaling-wika, muling buuin, baguhin ang anyo o kumuha ng anumang Solution o anumang bahagi ng Solution (kabilang ang anumang lagda ng malware at mga palagiang ginagawang pag-detect ng malware); o (B) palitan, baguhin o kung hindi ay ibahin ang anumang Solution (kabilang ang anumang nauugnay na mga lagda ng malware signatures at mga palagiang ginagawang pag-detect ng malware); (iv) maliban lang kung pinapahintulutan ng isang kasunduan ng pamamahagi, kasunduan ng muling nagbebenta o iba pang kasunduan sa pagitan mo at ng Nagbibili o iba pang miyembro ng Grupo ng Nagbibili, naglalathala, muling nagbebenta, namamahagi, nagbabalita, nagpapadala, nakikipag-usap, naglilipat, nagpeprenda, umuupa, nagbabahagi o nagsa-sublicense ng anumang Solution; (v) maliban lang kung hayagang pinahintulutan ng Kasunduag ito (kabilang ang mga Seksyong 13.2, 13.5 at 13.7), ang mga Naaangkop na Kundisyon o iba pang kasunduan sa pagitan mo at ng Nagbibili o iba pang miyembro ng Grupo ng Nagbibili, paggamit ng anumang Solution para pangasiwaan ang mga pasilidad ng isang ikatlong partido o handugan ang sinumang ikatlong partido ng pag-access o paggamit ng anumang Solution sa isang tanggapan ng serbisyo, pagbabahagi ng oras, provider ng serbisyo ng subscription o serbisyo ng application o iba pang katulad na batayan; (vi) paggamit ng anumang Solution para magkaloob o bumuo ng produkto o serbisyo na kukumpleto sa Solution; (vii) paggamit ng anumang Solution sa isang paraan na lalabag sa nailathalang patakaran ng tinatanggap na paggamit ng Nagbibili; (viii) paggamit o tangka na gagamitin ang anumang Solution para mag-upload, mag-imbak o magpadala ng anumang data, impormasyon o mga materyales na: lalabagin ang intelektuwal na ari-arian o iba pang karapatan ng mga ikatlong partido; naglalaman ng anumang labag sa batas, nakapipinsala, nakapagbabanta, mapang-abuso, mapanirang-puri o kung hindi ay mga natututulang materyales ng anumang uri; o sa ibang pagkakataon sa anumang paraang mapinsala, hindi gumana o mapasama ang operasyon ng Solution; (ix) ang magtamo o tangkang magtamo ng hindi awtorisadong pag-access sa anumang Solution o sa software, mga serbisyo o network na konektado, o pakiki-inter-operate, na naturang Solution, o sa nilalamang iniimbak o ipinapadala sa pamamagitan ng naturang Solution, sa anumang paraan, kabilang ang pag-hack, pag-spoof o paghanap para mapalusutan o matalo ang anumang firewall o iba pang hakbang na pangprotekta at seguridad ng anuman ang katangian; (x) pagsuri o benchmark, o pagbubunyag o paglalathala ng mga resulta ng pagsubok o benchmark, para sa anumang Solution nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng Nagbibili; o (xi) matalo o mapalusutan, tangkang matalo o mapalusutan, o pahintulutan o tulungan ang sinumang ikatlong partido sa pagtalo o pagpalusot sa mga kontrol sa paggamit ng mga kopya ng anumang Solution.

5.2. Ang ilang Solution ay maaaring pagkalooban ka o iba pang administratibong pribilehiyo ng user na, bukod sa ibang bagay, ay maaaring pahintulutan ang administrdor na subaybayan ang ibang Aparato at/o ang katayuan ng mga Solution na ipinakalat sa ibang Aparato, kabilang bilang halimbawa ang katayuan ng Haba ng Panahon ng Subscription, mga mensahe ng Solution, at mga Update. Kinakatawan at ginagarantiyahan mo na gagamitin mo lamang ang naturang mga administratibong prebilehiyo hinggil sa mga Aparato at Solution kung saan ay marapat kang pinahintulutan at para sa hindi ibang layunin. Kinakatawan at ginagarantiya mo rin sa Nagbibili na: (i) nasa sa iyo ang lahat ng kinakailangang pahintulot para tanggapin ang Kasunduang ito, at i-install at/o gamitin ang Solution sa mga Aparato, sa ngalan ng sinumang may-ari at user ng mga pinapangasiwaang Aparato; at (ii) sa pamamagitan nito ay tinatanggap mo ang Kasunduang ito para at sa ngalan ng: (A) sinumang nagmamay-aro at user ng mga pinapangasiwaang Aparato na iyon; at (B) ng iyong sarili.

5.3. Maaaring bigyan ka ng kakayahan ng ilang Solution na ilathala o mag-share nang lantaran sa iba, nilalaman na iyong nilikha o nakuha mula sa ibang mapagkukunan (“Nilalaman ng User”). Pinapanatili mo ang anuman at lahat ng karapatan sa intelektwal na pag-aari na hawak mo na sa ilalim ng naaangkop na batas sa Nilalaman para sa User na inilathala o ibinahagi mo sa pamamagitan ng Solusyon, sumasailalim sa mga karapatan, lisensiya, at iba pang takda ng Kasunduang ito, kasama na ang anumang nakapailalim na mga karapatan ng iba pa sa anumang Nilalaman para sa User na maaari mong gamitin o baguhin. Nagkakaloob ka sa bawat miyembro ng Grupo ng Nagbibili, ng hindi eksklusibo, walang pagbabawal, walang kundisyon, walang limitasyon, pandaigdigan, hindi nababawi, walang katapusan, at walang-royalty na karapatan at lisensya para gumamit, kumopya, magrekord, mamahagi, magparami, magbunyag, magbenta, muling magbenta, mag-sublicense (sa pamamagitan ng maramihang lebel), magbago, umangkop, magpakita, magtanghal nang lantaran, magpadala, maglathala, magbalita, magsaling-wika, gumawa ng mga gawaing kinopya, at kung hindi ay pagsamantalahan sa anumang paraan, lahat o anuman bahagi ng Nilalaman ng User na iyong ilalathala o ise-share sa pamamagitan ng Solution (at mga gawaing kinopya dito), tanging para sa layunin ng pagbibigay sa mga Solution sa iyo sa ilalim ng Kasunduan na ito. Sa tuwing maglalathala o magse-share ka ng anumang Nilalaman ng User, kinakatawa at ginagarantiya mo sa bawat miyembro ng Grupo ng Nagbibili na ikaw ay hindi bababa sa edad ng karamihan sa estado o nasasakupan kung saan ka naninirahan at mga magulang o legal na tagapag-alaga, mayroon nang lahat ng wastong nilalaman mula sa magulang o legal na tagapag-alaga, o sinumang menor-de-edad na naglalarawan o nag-aambag sa anumang Nilalaman ng User na iyong inilalathala o sine-share, at iyon, hinggil sa Nilalaman ng User na iyon na: (i) tangi kang may-akda o may-ari ng intelektuwal na ari-arian at iba pang karapatan sa Nilalaman ng User, o mayroon ka ng karapatang ayon sa batas para ilathala at i-share ang Nilalaman ng User at pinagkakalooban ang bawat miyembro ng Grupo ng Nagbibili ng karapatan na gamitin ito gaya nang inilalarawan sa Seksyon 5.3 na ito, lahat nang walang anumang obligasyon na ipinapataw sa sinumang miyembro ng Grupo ng Nagbibili para makuha ang pahintulot ng sinumang ikatlong partido at nang hindi lumilikha ng anumang obligasyon o pananagutan kahit ano pa man para sa sinumang miyembro ng Grupo ng Nagbibili; (ii) ang Nilalaman ng User ay tamang-tama; (iii) ang Nilalaman ng User ay hindi at, para sa pinapahintulutang mga paggamit at pagsasamantalang ipinahayag sa Kasunduan na ito ng bawat miyembro ng Grupo ng Nagbibili, ay walang lalabaging anumang intelektuwal na ari-arian o iba pang karapatn ng sinumang ikatlong partido; at (iv) hindi lalabagin ng Nilalaman ng User ang Kasunduang ito o magsasanhi ng pinsala sa sinumang tao.

6. Limitadong garantiya; pagtatatuwa at hindi pagsama ng pannagutan

6.1. Batay sa natitira sa Seksyon 6 na ito, ginagarantiya ng Nagbibili sa iyo na magsasagawa ang Solution, o isasaga, sa kabuuan nang naaayon sa Dokumetasyon para sa isang haba ng panahon na 30 araw kasunod ng iyong inistial na pagkuha ng Solution. Para mag-claim ng garantiya, dapat mong sundin ang mga tagubiling ibinibigay ng pinagkukunan kung saan mo nakuha ang Solution. Kung sa kabuuan ay hindi magsasagawa ang Solution nang naaayon sa Dokumentasyon, ang buo at eksklusibong pananagutan ng bawat miyembro ng Grupo ng Nagbibili at bawat Kasosyong Nagbibili, at ang iyong natatangi at eksklusibong remedyo, hinggil sa naturang garantiya ay magiging limitado, sa opsyon ng Nagbibili, sa linman sa: (i) pagpapalit ng Solution; o (ii) pagbabalik sa Solution para makakuha ng refund para sa bahagi ng bayad sa subscription na iyong binayaran para sa hindi nag-expire o hindi nagamit na bahagi ng Haba ng Panahon ng Subscription. Lumalapat lamang ang garantiyang ito sa Solution gaya nang orihinal na ipinadala, at hindi lumalapat sa: (i) anumang Update; (ii) anumang depekto na sanhi ng kumbinasyon, pagpapatakbo o paggamit sa Solution gamit ang: (A) software, hardware o iba pang materyales na hindi ibinibigay ng Nagbibili; o (B) mga Aparato, software, o iba pang materyales na hindi sumusunod sa mga hinihingi ng Nagbibili na ipinahayag sa Dokumentasyon.

6.2. MALIBAN LANG KUNG IPINAHIWATIG SA SEKSYON 6.1 NG KASUNDUANG ITO, ANG MGA MIYEMBRO NG GRUPO NG NAGBIBILI AT MGA KASOSYO NG NAGBIBILI AY HINDI GINAGARANTIYAHAN ANG PAGSASAGAWA O MGA RESULTA NA MAAARI MONG MAKUHA SA PAMAMAGITAN NG PAGGAMIT NG ANUMANG SOLUTION O DOKUMENTASYON. MALIBAN LANG GAYA NANG IPINAHIWATIG SA SEKSYON 6.1 NG KASUNDUAN NA ITO, IBINIBIGAY ANG SOLUTION NANG “AS IS” AT ANG MG MIYEMBRO NG GRUPO NG NAGBIBILI AT MGA KASOSYO NG NAGBIBILI AY HINDI GUMAGAWA NG IPINAHIWATIG O IPINAKAHULUGAN NA MGA GARANTIYA O KUNDISYON AT, SA PINAKASUDULANG PINAPAHINTULUTAN NG BATAS, PAGTATUWA NG ANUMAN AT LAHAT NG GARANTIYA AT KUNDISYONG IPINAKAHULUGAN NG KAUTUSAN, KARANIWANG BATAS, DIWA NG MGA BATAS O IBA PANG TEORYA NG BATAS, KABILANG ANG MGA PINAKAHULUGANG GARANTIYA O KUNDISYON NG HINDI PAGLABAG NG MGA KARAPATAN NG IKATLONG PARTIDO, TITULO, PAGKANABEBENTA, ANGKOP NA KALIDAD O KAANGKUPAN PARA SA ANUMANG PARTIKULAR NA LAYUNIN. HINDI GINAGARANTIYAHAN NG NAGBIBILI NA ANG PAGPAPATAKBO NG ANUMANG SOLUTION AY MAGIGING TULUY-TULOY O WALANG KAMALIAN, NA GAGANA NANG WASTO ANG ANUMANG SOLUTION SA ANUMANG ITINAKDANG APARATO O SA ANUMANG PARTIKULAR NG KUMPIGURASYON NG HARDWARE AT/O SOFTWARE, O NA ANG ANUMANG SOLUTION AY MAGBIBIGAY NANG KUMPLETONG PROTEKSYON PARA SA INTEGRIDAD NG NAPILING DATA, IMPORMASYON O NILALAMANG NAKAIMBAK O IPINAPADALA SA PAMAMAGITAN NG INTERNET.

6.3. GAYUNMAN ANG ANUMANG IBANG PROBISYON NG KASUNDUANG ITO, ANG ANUMANG IBINIBIGAY SA IYO NANG WALANG BAYAD (KABILANG ANG ANUMANG SOLUTION NA IBINIBIGAY BILANG ISANG *LIBRE,* *PAGSUBOK* O *BETA* NA SOLUTION) AY IBINIBIGAY SA ISANG *AS IS* *WITH ALL FAULTS,* AT *AS AVAILABLE* NA BATAYAN, NANG WALANG ANUMANG GARANTIYA NG ANUMANG URI AT NANG WALANG SUPORTA O IBA PANG SERBISYO NG NAGBIBILI.

6.4. HANGGANG SA BUONG SUKDULANG PINAPAHINTULUTAN NG BATAS, SA WALANG PANGYAYARI NA ANG NAGBIBILI O ANUMANG KUMPANYA NA NAGKOKONTROL, AY KINOKONTROL NG O NASA ILALIM NG KARANIWANG KONTROL SA NAGBIBILI (SA KABUUAN, ANG “GRUPO NG NAGBIBILI”) O ANG KANI-KANILANG MGA AHENTE, TAGAPAGLISENSYA, KINATAWAN, SUPPLIER, TAGAPAMAHAGI, MULING TAGABENTA, WIRELESS NA TAGPAGDALA SA KUNG KANINONG NETWORK O SYSTEM NA IBINIBIGAY ANG ANUMANG SOLUTION, O ANUMANG IBANG KASOSYO SA NEGOSYO NG SINUMANG MIYEMBRO NG GRUPO NG NAGBIBILI (SA KABUUAN, ANG “MGA KASYOSYO NG NAGBIBILI”) AY MANANAGOT SA IYO O SINUMANG IKATLONG PARTIDO PARA SA:

6.4.1. ANUMANG HINDI DIREKTA, KINAHINATNAN, HINDI SINASADYA, NAGPAPARUSA, ESPESYAL O MGA DANYOS PERHUWISYO O ANUMANG PAGKALUGI, NANG WALANG PAGTATANGI SA SANHI O TEORY NG PANANAGUTAN;

6.4.2. ANUMANG BAYAD-PINSALA PARA SA ANUMANG PAGKALUGI NG NEGOSYO, MGA TINUBO O KINITA, PAGKAWALA NG PAGKAPRIBADO, PAGKAWALA NG PAGGAMIT NG ANUMANG APARATO O SOLUTION (KABILANG ANG SOLUTION), NASAYANG NA PAGGASTA, MGA HALAGA NG PAGKUHA NG PANGHALILI O PAMALIT NA KALAKAL, MGA SERBISYO O MGA PRODUKTONG DIGITAL, PAGKAHINTO NG NEGOSYO, ANUMANG HINDI AWTORISADONG PAGBUBUNYAG O PAGKALUGI (KABILANG ANG ANUMANG KATIWALIAN, KAWALANG-DANGAL O HINDI PAGKAKAROON NG ANUMANG DATA O IMPORMASYON NG ANUMANG KATANGIAN (DIREKTA MAN O HINDI DIREKTA ANG ALINMAN SA NAUNANG MGA PAGKALUGI, PINSALA, GASTOS O PAGGASTA ANG MGA PAGKALUGI O PINSALA); O

6.4.3. ANUMANG IBANG MAY KINALAMAN O WALANG KINALAMAN SA SALAPI NA PAGKALUGI O PINSALA NA NAGMUMULA SA KASUNDUANG ITO O ANUMANG SOLUTION NA IBINIBIGAY SA ILALIM NITO;

KAHIT NA KUNG NAPAYUHAN NA ANG NATURANG MIYEMBRO NG GRUPO NG NAGBIBILI O KASOSYO NG NAGBIBILI NG POSIBILIDAD NG ANUMANG NATURANG PAGKALUGI O PINSALA. SA KABILA NITO ANG ANUMANG BAGAY NA LABAN SA KASUNDUANG ITO O KUNG HINDI, WALANG MIYEMBRO NG GRUPO NG NAGBIBILI O SINUMANG KASOSYO NG NAGBIBILI ANG MANANAGOT SA IYO O SINUMANG IKATLONG PARTIDO PARA SA ANUMANG PAGKAWALA O PINSALA (DIREKTA MAN O HINDI DIREKTA) PARA SA ANUMANG HINDI AWTORISADONG PAG-ACCESS, O ANUMANG KATIWALIAN, KAWALANG-DANGAL, HINDI PAGKAKAROON, PAGKABURA, PAGNANAKAW, PAGKASIRA, PAG-IIBA, PAGBUBUNYAG O PAGKAWALA NG ANUMANG DATA, IMPORMASYON O NILALAMANG IPINAPADALA, NATATANGGAP O NAIIMBAK O HINGGIL SA ANUMANG SOLUTION NANG WALANG PAGTATANGI SA SANHI. ANG BUONG SUKDULANG PINAPAHINTULUTAN NG BATAS, SA ANUMANG SITWASYON NA LALAMPAS ANG SINUMANG MIYEMBRO NG GRUPO NG NAGBIBILI O ANUMANG KABUUANG PINAGSAMANG PANANAGUTAN NG SINUMANG KASOSYO NG NAGBIBILI PARA SA LAHAT NG PAGKALUGI O PINSALA SA IYO O SINUMANG IKATLONG PARTIDO NA NAGMUMULA SA O KAUGNAY SA ANUMANG SOLUSYON, ANG SUBSCRIPTION O ANG KASUNDUANG ITO SA MAS MALAKI SA: (I) LIMANG U.S. DOLLAR (US$5.00); AT (II) ANG HALAGA NG MGA BAYAD SA SUBSCRIPTION NA IYONG BINAYARAN PARA SA KAAGAD NA SINUSUNDANG 12 BUWAN NG HABA NG PANAHON NG SUBSCRIPTION.

6.5. ANG MGA EKSLUSYON AT LIMITASYON NG PANANAGUTAN NG MGA MIYEMBRO NG GRUPO NG NAGBIBILI AT MGA KASOSYO NG NAGBIBILI NA NAKAPALOOB SA KASUNDUANG ITO AY HINDI MALILIMITAHAN O HINDI MAISASALI SA KANILANG POTENSYAL NA PANANAGUTAN PARA SA:

6.5.1. KAMATAYAN, PERSONAL NA PINSALA O PANDARAYA NA LAMPAS SA SUKDULANG PINAPAHINTULUTAN NG MGA NAAANGKOP NA BATAS; AT

6.5.2. ANUMANG BAGAY NA KUNG HINDI AY MAAARING MALIMITAHAN O HINDI MAISALI NG MGA NAAANGKOP NA BATAS.

7. Pagkapribado; pagproseso ng personal na impormasyon

7.1. Tinatanggap at sumasang-ayon ka na ang anumang Solution ay maaaring awtomatikong maipaugnay gamit ang teknolohiyang cloud-base ng Nagbibili para gumana, at para gumawa ng anumang Solution at iba pang produkto at serbisyo ng Nagbibili nang mas mabisa. Maaari mo lamang bawiin ang iyong pahintulot sa naturang komunikasyon sa pamamagitan ng pag-a-uninstall at/o pag-deactivate sa Solution.

7.2. Ipinoproseso ng Nagbibili ang tiyak na impormasyon at data (na maaaring kabilangan ng personal na impormasyong pagkakakilanlan at/o personal na data) na nauugnay sa: (i) user ng Solution at/o anumang Aparato kung saan ginagamit ang Solution; (ii) ang Solution at/o anumang Aparato kung saan ginagamit ang Solution. Ang naaangkop na patakaran ng pagkapribado ng Nagbibili kung saan ay matatagpuan mo rito ay inilalarawan kung paanong kumolekta, gumamit at kung hindi ay magproseso ng naturang impormasyon at data ang Nagbibili.

8. Pagwawakas

8.1. Ang kasunduang ito ay kaagad na tatapusin sa iyong paglabag sa alinman sa iyong mga obligasyon sa Kasunduang ito (kabilang ang anumang paglabag ng iyong mga obligasyon sa mga Seksyong 2, 5 o 9, kung saan ay magreresulta sa pag-alis ng pagkakataon ng anumang karapatan na maaari kang matanggap ng mga Update o para makakuha ng refund para sa bahagi ng bayad ng subscription na iyong binayaran para sa hindi nag-expire o hindi nagamit na bahagi ng Haba ng Panahon ng Subscription). Inilalaan ng Nagbibili ang karapatan sa anumang ibang remedyong nakalaan sa ilalim ng batas sa pangyayari ng iyong paglabag sa alinman sa iyong mga obligasyon sa ilalim ng Kasunduan na ito na masamang nakaaapekto sa sinumang miyembro ng Grupo ng Nagbibili o sinumang Kasosyo ng Nagbibili. Ang mga eksklusyon at limitasyon ng pananagutan ng mga miyembro ng Grupo ng Nagbibili at mga Kasosyo ng Nagbibili na nakapaloob sa Kasunduang ito ay malalagpasan ang pagtatapos ng Kasunduan na ito.

8.2. Nagbibili, sa pamamagitan ng paunawa sa iyo, ay maaaring kaagad na tapusin ang Kasunduang ito para sa kaginhawahan sa anumang oras hinggil sa anumang partikular na Solution o lahat ng Solution at ng buo at eksklusibong pananagutan ng bawat miyembro ng Grupo ng Nagbibili at ng bawat Kasasyo ng Nagbibili, at ang iyong natatangi at eksklusibong remedyo, hinggil sa anumang naturang pagtatapos ay magiging limitado sa isang refund para sa bahagi ng mga bayad sa subscription na iyong binayaran para sa hindi nag-expire o hindi nagamit na bahagi ng Haba ng Panahon ng Subscription. Mula sa petsa ng pagkabisa ng naturang pagtatapos mawawalan ka na ng karapatan na gamitin ang anumang apektadong Solution at Dokumentasyon.

9. Mga karapatang pinaghihigpitan ng Pamahalaan ng U.S.

Ang lahat ng Mga Solusyon na karapat-dapat bilang “mga komersiyal na aytem,” tulad ng pagpapaliwanag ng salitang iyon sa 48 C.F.R. 2.101, na binubuo ng “komersiyal na software ng computer” at “mga dokumento ng komersiyal na software ng computer” tulad ng paggamit sa mga gayong salita sa 48 C.F.R. 12.212. Naaalinsunod sa 48 C.F.R. 12.212 at 48 C.F.R. 227.7202-1 hanggang 227.7202-4, ang lahat ng end user ng Gobyerno ng U.S. na pagkuha ng naturang mga Solution at nauugnay na Dokumentasyon sa pamamagitan lamang ng mga karapatang ipinahayag sa Kasunduang ito na lumalapat sa mga hindi panggobyernong mamimili. Ang paggamit ng naturang mga Solution at nauugnay na Dokumentasyon na nagbubunsod ng kasunduan ng entidad ng Gobyerno ng U.S. na ang computer software at dokumentasyon ng computer software ay komersyal, at nagbubunsod ng pagtanggap ng mga karapatan at paghihigpit na ipinahayag sa Kasunduang ito.

10. Mga kontrol sa pag-export

Dapat kang sumunod sa lahat ng naaangkop na batas ng U.S. at pandaigdig na namamahala sa pag-export at muling pag-export ng Mga Solusyon, kasama na ang Mga Regulasyon ng U.S. sa Pangangasiwa ng Pag-export, pati na ang mga paghihigpit sa end-user, huling gamit at destinasyon na ipinalabas ng U.S. at iba pang pamahalaan. Nang walang paghamak sa pagkapanlahatan ng katatapos lamang, kinakatawan mo, ginagarantiya at isinasagawa na: (i) hindi ka isang miyembro ng sinuman sa mga tinanggihang listahan ng mga tao, hindi beripikadong listahan, listahan ng entidad, lalo na ang itinalagang pambansang listahan, pinigilang listahan o anumang ibang listahang nailathala ng Gobyerno ng U.S.; at (ii) hindi mo gagamitin, i-e-export o muling i-e-export ang anumang Solution sa mga teretoryo, destinasyon, kumpanya o mga indibidwal sa paglabag sa mga pagbabawal o parusa sa pagsuway sa utos ng pangangalakal ng U.S. at E.U. Magbabayad pinsala ka, ipagtanggol at panandigang hindi nakapipinsala ang bawat miyembro ng Grupo ng Nagbibili mula at laban sa anumang claim, paghahabol, sakdal o paglilitis, at lahat ng danyos perhuwisyo, pananagutan, mga halaga at gastusin na nagbubuhat sa iyong kabiguan na tumalima sa Seksyong 10 na ito.

11. Nagbibigkis na Kasunduan ng Arbitrasyon at Class Action Waiver

11.1. Ang Seksyon 11 na ito ay lumalapat sa anumang Pagtatalo na nagmumula o nauugnay sa anumang Solution, subscription para sa anumang Solution o sa Kasunduang ito, at kasama ka at Nagbibili. Ang “Pagtatalo,” para sa mga layunin ng Seksyon 11 na ito, ay nangangahulugan ng anumang pagtatalo, sakdal, o iba pang kontrobersya nang pagtatangi sa partikular na sanhi ng (mga) sakdal na ipinapahayag (yan ay, sumasaklaw ito, sa anumang ibang potensyal na sanhi ng sakdal o legal na batayan, mga claim para sa paglabag ng kontrata, pagsisinungaling o pandaraya, pagbabayad-pinsala, anumang nagawang mali (kabilang ang kapabayaan) paglabag ng batas o regulasyon).

11.2. Sa pangyayari ng isang Pagtatalo, dapat mong bigyan ang Nagbibili ng isang abiso ng Pagtatalo, kung saan ay isang nakasulat na pahayag ng iyong pangalan, address at impormasyon sa pagkontak, ang mga katotohanan na nagbibigay ng pagtaas sa Pagtatalo, at ang kaginhawahan na hiniling mo. Dapat kang magpadala ng anumang paunawa ng Pagtatalo sa pamamagitan ng email sa Nagbibili sa legal@avast.com (panimulang Paksa: Seksiyon 11 Paunawa ng Pagtatalo Sa Ilalim ng EULA).

11.3. ANUMANG PROSESO UPANG LUTASIN O PAG-USAPAN ANG ANUMANG PAGTATALO SA ANUMANG FORUM AY ISASAGAWA LAMANG SA ISANG INDIBIDWAL NA BATAYAN. HINDI MO HIHILINGIN NA DINIGIN ANG ANUMANG PAGTATALO BILANG ISANG CLASS ACTION, GENERAL ACTION NG PRIBADONG ABOGADO, O SA ANUMANG IBA PANG PAGDINIG KUNG SAAN ALINMAN SA PARTIDO AY KUMIKILOS O NAGMUMUNGKAHI NA KUMILOS SA KAKAYAHAN NG KINATAWAN. WALANG ARBITRASYON O PAGDINIG NA ISASAMA SA ISA PA NANG WALANG PAUNANG NAKASULAT NA PAHINTULOT NG LAHAT NG PARTIDO PARA SA LAHAT NG APEKTADONG ARBITRASYON O PAGDINIG.

11.4. Kung hindi mo lulutasin ng Nagbibili ang anumang Pagtatalo sa pamamagitan ng hindi pormal na negosasyon, ang anumang ibang pagsusumikap para malutas ang Pagtatalo ay isasagawa nang eksklusibo ng umiirl na arbitrasyon na pinamamahalaan ng United States Federal Arbitration Act (“FAA”), 9 U.S.C. § 1 et seq. Maliban lang kung ibinibigay sa Seksyong 11.5 sa ibaba, isinusuko mo ang karapatan na litisin (o makilahok sa paglilitis bilang isang partido o miyembro ng class) ang lahat ng Pagtatalo sa korte sa harap ng tagahatol o jury. Sa halip, ang lahat ng Mga Pagtatalo ay lulutasin sa harap ng niyutral na arbitrador, kung kaninong desisyon ay siyang magiging huli maliban kung may limitadong karapatan sa pagsusuri ng hukuman sa ilalim ng FAA. Anumang korte na may kapangyarihan sa mga partido ay maaaring magpatupad sa gawad ng arbitrator.

11.5. Ang kinakailangan sa arbitrasyon nitong Seksiyon 11 ay sumasailalim sa mga sumusunod eksepsiyon:

11.5.1. Maaari mong ipadinig ang anumang Pagtatalo sa korteng ukol sa maliliit na paghahabol, sa county o sa iba pang katulad na sangay politikal kung saan ka naninirahan, kung nakatutugon ang Pagtatalo sa lahat ng kinakailangan para madinig sa korteng ukol sa maliliit na paghahabol. Kung pinangunahan mo ang paghahabol sa korte ukol sa maliliit na paghahabol, responsable ka para sa lahat ng gastos at kabayaran sa korte.

11.5.2. Ang lahat ng Pagtatalo hinggil sa anumang sinasabing maling paggamit sa intelektwal na pag-aari mo o ng Nagbibili ay lulutasin sa korte.

11.5.3. Kung ikaw ay isang mamimili at naninirahan sa European Union, Norway, Iceland o Lichtenstein, maaaring kang maging karapat-dapat na paaksyunan ang iyong Pagtatalo sa pamamagitan ng platform ng internet para sa resolusyon ng online na pagtatalong itinaguyod ng European Commission (ang “ODR Platform”). Ang ODR Platform ay binalak para pabilisin ang mga labas sa korteng resolusyon hinggil sa online na pagbili ng mga kalakal at serbisyo sa pagitan ng mga mamimili at mangangalakal batay sa European Union, Norway, Iceland at Lichtenstein. Makikita mo ang Plataporma ng ODR sa pamamagitan ng pagsunod sa link na ito: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.6. Anumang arbitrasyon ay isasagawa ng American Arbitration Association (ang “AAA”) alinsunod sa “Mga Tuntunin para sa Arbitrasyon ng Mamimili” na nagkabisa noong Setyembre 1, 2014, kasama ang “Mga Halaga ng Arbitrasyon (Kasama ang Mga Kabayarang Administratibo ng AAA)” na nagkabisa noong Setyembre 1, 2014 (sa kabuuan, ang “Mga Prosesong Pangmamimili”) at sasailalim sa mga sumusunod:

11.6.1. Ang Pamamaraang Pangmamimili ay nagbibigay para sa ilang kabayaran, partikular sa paglalaan nang ilan sa mamimili (ikaw) at iba pa sa negosyo (Nagbibili). Kung ang iyong paghahabol ay US$75,000 o mas mababa pa, babayaran ng Nagbibili ang lahat ng tinukoy na mga kabayaran at gastos na yaon, kasama na yaong nakalaan sa mamimili. Hindi sumasang-ayon ang Nagbibili na sagutin ang anumang ibang gastos. Kung higit pa sa US$75,000 ang iyong hinahabol, ang Mga Prosesong Pangmamimili ang mamamahala sa pagbabayad.

11.6.2. Maliban kung ibinibigay sa ibaba, ang Mga Prosesong Pangmamimili ng AAA ay gagamitin para sa anumang Pagtatalo sa pagitan ng mga partido. Gayunman, alinsunod sa Tuntunin sa Arbitrasyong Pangmamimili o Consumer Arbitration Rule R-1(e), maaaring itaas ng isang partido ang wastong aplikasyon ng Mga Tuntunin sa Arbitrasyong Pangmamimili sa isang arbitrador para sa pinakahuling desisyon. Ang Kasunduang ito ay namamahala sa lawak na sumasalungat ito sa Mga Prosesong Pangmamimili. Sisimulan mo lamang ang arbitrasyon sa county o iba pang katulad na sangay politikal kung saan ka naninirahan. Ang pagdinig ng arbitrasyon ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagtawag ng kumperensiya. Gayunman, kung ang mga pagdinig ay isinasagawa alinsunod sa Mga Prosesong Pangmamimili ng AAA, ang (mga) arbitrador ay magkakaroon ng kapangyarihang magagamit sa diskresyon nito para humingi ng isang harapang pagdinig sa sandaling humiling ang isang partido.

11.6.3. Ikaw at ang Nagbibili ay sumasang-ayon na ang paggamit ng AAA para pangasiwaan ang arbitrasyon ay hindi kinakailangan kasunduan ng mga partido para arbitrahin ang mga Pagtatalo. Kung hindi magsasagawa o hindi kayang magsagawa ng AAA ng arbitrasyon, ikaw at ang Nagbibili ay makikipagsundo nang may katapatan para magkasundo sa nag-iisang arbitrador na lulutas sa Pagtatalo tulad ng ibinibigay sa mga Pamamaraang Pangmamimili. Kung walang mapagkasunduang arbitrador ang mga partido, maaaring humirang ang isang korte na may maaasahang kapangyarihan ng isang arbitrador, na siyang susunod sa Mga Prosesong Pangmamimili ng AAA.

11.6.4. Kung isa o higit pang bahagi nitong Seksiyon 11 ay matutuklasang ilegal, walang bisa o di-maipapatupad para sa lahat o ilang bahagi ng isang Pagtatalo, kung gayon, at tanging sa sitwasyong iyon, puputulin yaong mga bahagi at ang Pagtatalo ay lulutasin na sumasailalim sa lahat ng nalalabing bahagi nitong Seksiyon 11 at sa lahat ng iba pang probisyon ng Kasunduang ito. Kung ang naturang pagkaputol ay magreresulta sa lahat o ilang bahagi ng isang paglilitis ng Pagtatalo sa isang korte ng batas, ang eksklusibong hurisdiksyon para sa anumang naturang paglilitis ng korte ay ang magiging mga sesyon sa korten sa county ng New York, New York, U.S. Para sa mga layunin ng anumang naturang paglilitis ng korte, na pinapahintulutan mo, at hindi pagdududahan, ang personal na hurisdiksyon ng mga korte ng New York, New York sa iyo, at ibayo mo pang isinuko ang pagtutol batay sa hindi wastong lugar o forum non conveniens at hindi hihingi ng paglipat sa ibang distrito o hurisdiksyon.

11.7. Sa kabila nito ang mga nauunang talata ng Seksyong 11 na ito, kung kukuha ka ng Solution para bukod sa personal o pangsambahayang paggamit, ang mga paglilitis ng arbitrasyon, kabilang ang kabayaran ng gastos, ay pangangasiwaan nang naaayon sa Commercial Arbitration Rules ng AAA (ang “Komersyal na mga Pamamaraan”). Ang Mga Komersiyal na Proseso ay angkop na ginagamit sa anumang Pagtatalo sa pagitan ng mga partido, at hindi ka magtataguyod ng ibang paraan sa anumang proseso. Gayunman, namamahala ang Kasunduang ito hanggang sa lawak na sumasalungat ito sa Mga Komersiyal na Proseso.

12. Pangkalahatan

12.1. Paunawa. Maaaring magpahatid ang Nagbibili ng anumang paunawa sa iyo anumang oras sa pamamagitan ng electronic mail, pop-up window, dialog box o iba pang pamamaraan, kahit na may mga kasong hindi mo maaaring tanggapin ang paunawa maliban kung at hanggang sa maglunsad ka ng isang Solusyon. Anumang gayong paunawa ay ituturing na naihatid sa petsang unang ginawa itong makukuha ng Nagbibili sa pamamagitan ng isang Solusyon, walang pakialam kung kailan mo talaga tinanggap ito.

12.2. Mga Katanungan Tungkol sa Kasunduang Ito. Kung mayroon kang anumang katanungan hinggil sa Kasunduang ito o nais humiling ng anumang impormasyon mula sa Nagbibili, mangyaring sumulat sa Avast Software s.r.o., Pikrtova 1737/1a, Prague 4, Postal Code 140 00, Czech Republic, e-mail: support@avast.com, tel.: +420 274 005 777 o bisitahin ang pahina ng aming suporta sa www.avast.com/support.

12.3. Magkakahiwalay na Kasunduan. Kung nakakuh ka ng dalawa o higit pang Solutions, kahit na sa isang isahang transaksyon, o nakakuha ka ng mga subscription sa anumang isang Solution sa maramihang transaksyon, maaaring natanggap mo ang End User License Agreement na ito nang maraming beses. Bagaman ang mga takda at kundisyon na tinanggap mo ay maaaring katulad o magkamukha, sa tuwing tatanggapin mo ang mga takda at kunidsyon ng End User License Agreement na ito ay papasok ka sa isang magkaiba at magkahiwalay na kasunduan sa pagitan mo at ng Nagbibili na nagbibigay ng naaangkop na Solution. 

12.4. Buong Kasunduan. Ang Kasunduan na ito ay nagbubunsod sa buong kasunduan sa pagitan mo at ng Nagbibili kaugnay sa iyong paggamit sa Solutions at Dokumentasyon. Pinapalitan ng Kasunduang ito ang lahat ng nauna o magkakapanahon pasalita o nakasulat na mga komunikasyon, mungkahi, pahayag, garantiya at representasyon hinggil sa iyong pag-i-install at/o paggamit ng Solutions o Dokumentasyon. Sa kabila ng sinusundan, walang-anuman sa Kasunduang ito ang magpapaliit sa anumang karapatan na maaaring magkaroon ka sa ilalim ng umiiral na batas na proteksiyon ng mamimili o iba pang naaangkop na batas sa iyong nasasakupan na hindi maaaring ipaubaya sa pamamagitan ng kontrata. Ang Kasunduang ito, ang mga Naaangkop na Kundisyon at ang Dokumentasyon, hanggang sa pinakasukdulang makatwirang maisasagawa, ay ipapakahulugan ba magiging naaalinsunod sa bawat isa, ngunit sa pangyayari ng hindi pagkakasundo mamamahala sila sa sumusunod na kaayusan ng pagkakauna: (i) ang Mga Naaangkop na Kondisyon; (ii) ang Kasunduang ito; at (iii) ang Mga Dokumento.

12.5. Interpretasyon. Ang mga ulo (heading) ng Kasunduang ito ay hindi nakaaapekto sa interpretasyon nito. Ang paggamit ng anumang kasarian ay kinabibilangan ng lahat ng kasarian. Kasama sa isahan (singular) ang maramihan (plural) at gayon din naman, kasama sa maramihan ang isahan. Kung saan ipinapaliwanag ang isang salita o parirala, ang iba pang anyong panggramatika nito ay mayroong katugong kahulugan. Ang mga salitang “kasama” at “kabilang” ay ipakakahulugan na sinusundan ng mga salitang “walang limitasyon.” Ang anumang reperensya sa “paggamti” ng anumang software, Solution o Update mo ay ipapalagay na isasama ang anumang pag-i-install ng anumang naturang software, Solution o Update mo (maliban lang kung hindi hinihingi ng konteksto). Ang Kasunduang ito ay orihinal na inihanda sa wikang Ingles. Bagama't maaaring magbigay ang Nagbibili ng isa o higit pang nakasalin na bersiyon ng Kasunduang ito para sa iyong kaluwagan, ang bersiyon ng Kasunduang ito sa wikang Ingles ay ang mamamahalang bersiyon ng Kasunduang ito sa kaso ng anumang salungatan o pagkakaiba. Sa pangyayari na magkaroon ng kalabuan o katanungan sa layunin o interpretasyon, sa anumang prosesong panghukuman o iba pang paraan, ang mga takda ng Kasunduang ito ay binibigyang kahulugan bilang magkatulong na inihanda ng mga partido, at walang pagpapalagay o pabigat ng pruweba na lilitaw na pabor o di-pabor sa anumang partido ayon sa kabutihan ng pagkamay-akda ng anumang probisyon ng Kasunduang ito.

12.6. Kakayahang Putulin. Kung alinman sa probisyon ng Kasunduan na ito ay maninindigang ilegal, hindi wasto o hindi maisasakatuparan sa ilalim ng anumang naaangkop na batas, ito'y maipapalagay sa kasukdulan na iyon na hindi bumuo ng bahagi ng Kasunduan na ito ngunit ng natitira sa Kasunduan na ito ay mananatiling wasto at naisasakatuparan sa pinakasukdulang pinapahintulutan ng naaangkop na batas.

12.7. Pagkaimposible. Hindi mananagot ang Nagbibili para sa anumang kabiguan o pagkaantal sa performance, sanhi sa buo o bahagi, sa mga kabiguan ng (kabilang ang power), kabiguan ng internet, kabiguan ng mga kagamitan ng teknolohiya ng telekomunikasyon o impormasyon, mga welga o iba pang kaguluhan sa paggawa (kabilang nang walang limitasyon ng welga o iba pang kaguluhan sa paggawa na lilitaw hinggil sa sinumang miyembro ng Grupo ng Nagbibili o sinumang mga Kasosyo ng Nagbibili), paggawa ng digmaan o takot, pagtanggi sa mga pag-atake sa serbisyo o iba pang impormasyon ng mga pag-atake sa teknolohiya o mga paglabag na naaapektuhan ang sinumang miyembro ng Grupo ng Nagbibili o sinumang Kasosyo ng Nagbibili, mga baha, sabotahe, sunog, iba pang likas na sakuna o Acts of God, o anumang ibang sanhi na lampas sa makatwirang kontrol ng sinumang miyembro ng Grupo ng Nagbibili o Kasosyo ng Nagbibili.

12.8. Pagpapaubaya. Ang kabiguan ng alinman sa partido para magpumilit sa mahigpit na performance ng alinman sa mga takda, kundisyon at mga probisyon ng Kasunduang ito ay hindi ipapakahulugan bilang isang pagpapaubaya o pag-abandona sa hinaharap na pagtalima sa Kasunduang ito, at ang mga takda, kundisyon ng Kasunduang ito ay mananatiling sa buong puwersa at may bisa. Walang pagpapaubaya ng anumang takda o kundisyon ng Kasunduan na ito na bahagi ng alinamang partido ang magkakabisa para sa anumang layunin maliban lang kung ang naturang pagpapaubaya ay nakasulat at nilagdaan ng naturang partido. Ang pagpapaubaya ng alinman sa partido ng isang paglabag sa alinmang probisyon ng Kasunduang ito ng ibang partido ay hindi ipapakahulugan bilang isang patuloy na pagpapaubaya ng naturang paglabag o bilang isang pagpapaubaya ng iba pang paglabag ng pareho o ng ibang probisyon ng Kasunduan na ito.

12.9. Pagtatakda. Hindi mo maaaring itakda ang iyong mga karapatan o obligasyon sa ilalim ng Kasunduang ito nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng Nagbibili. Maaaring itakda ng Nagbibili ang Kasunduang ito anumang oras sa solong diskresyon nito nang walang anumang paunang nakasulat na pahintulot mo.

12.10. Walang Mga Benepisyaryo ng Ikatlong Partido. Wala sa Kasunduang ito, ipinahiwatig o ipinakahulugan, ay binalak o magsasangguni sa sinumang tao bukod sa iyo, mga miyembro ng Gruopo ng Nagbibili at mga Kasosyo ng Nagbibili, anumang karapatan, benepisyo o remedyo ng anumang katangian sa ilalim o sa pamamagitan ng katwiran ng Kasunduan na ito. Walang tao bukod sa iyo, Nagbibili at mga miyembro ng Grupo ng Nagbibili ang maaaring magdala ng sanhi ng sakdal alinsunod sa Kasunduang ito.  Magiging karapat-dapat ang Nagbibili (ngunit hindi obligado) na ipatupad ang anumang karapatan, remedyo, limitasyon at mga eksklusyon ng pananagutan, mga legal na pagtatanggol ng sinumang miyembro ng Grupo ng Nagbibili o Kasosyo ng Nagbibili sa ilalim ng Kasunduan na ito, kabilang ang anumang karapatan at remedyo para sa anumang pagkawala, pinsala o claim na dinanas o nakuha ng sinumang miyembro ng Grupo ng Nagbibili o Kasosyo ng Nagbibili: (i) na galing sa o hinggil sa anumang kabiguan mong tumalima sa anumang takda o kundisyon ng Kasunduan na ito; o (ii) kailangan mong magbayad pinsala sa ilalim ng Kasunduan na ito.  Walang naturng pagkawala, pinsala o claim ang ipapalagay na hindi kasama bilang hindi direkta, kinahinatnan o hindi sinasadyang pagkawala o pinsala sa ilalim ng Seksyong 6.4.1 bilang isang resulta ng naturang pagkawal, pinsala o claim na dinanas o nakuha ng isa pang miyembro ng Grupo ng Nagbibili o Kasosyo ng Nagbibili imbes ng Nagbibili.

12.11. Batas na Namamahala. Ang batas na namamahala ng Kasunduang ito ay magiging tunay na batas ng Estado ng New York, U.S. Ang kasunduang ito ay hindi pamamahalaan ng United Nations Convention sa mga Kontrata para sa Pambansang Pagbebenta ng Kalakal, kung saan ang paggamit ay hayagang hindi isinasama.

12.12. Koneksiyon sa Internet. May tiyak na Mga Solusyon na maaaring mangailangan ng aktibo at matatag na koneksiyon ng Internet para gumana. Samakatuwid ay responsibilidad mong tiyakin na mayroon kang aktibo at matatag na koneksiyon ng Internet sa lahat ng pagkakataon.

12.13. Mga pangalan ng produkto. Paminsan-minsan ay maaaring baguhin ng Nagbibili ang pangalan ng Solution, o baguhin ang pangalan o logo na ginagamit sa Solution sa pangalan o logo ng iba pang miyembro ng Grupo ng Nagbibili o Kasosyo ng Nagbibili, Hindi iniiba ng mga pagbabago na ito ang iyong subscription para sa anumang Solution, ang Haba ng Panahon ng Subscription o ang Kasunduan na ito, at hindi ka binibigyan ng anumang katapatan na tapusin ang iyong subscription para sa isang Solution, ang Haba ng Panahon ng Subscription o ang Kasunduan na ito.

13. Mga Espesyal na Takda

Ang mga sumusunod na espesyal na takda ay ginagamit sa tiyak na Mga Solusyon. Kung magko-conflict ang mga espesyal na takda na ito sa natitira ng Kasunduan, mamamahala ang mga espesyal na takda na ito at mauuna hinggil sa mga naaangkop na Solution.

13.1. Software ng Ikatlong Partido, mga Serbisyo at Iba pang Produkto. May Mga Solusyon na nag-aalok sa iyo ng pagkakataon para makakuha ng software, mga serbisyo at iba pang produkto na itinutustos ng mga ikatlong partido. Tinatanggap mo na ang naaangkop na ikatlong partido ay ang tanging responsable para sa mga iniaalok nito at hindi gumagawa ng anumang pagkatawan o garantiya ang Nagbibili na may kinalaman sa mga yaong pag-aalok at walang tinatanggap na pananagutan kaugnay ng mga iyon, at kung kumuha o gumamit ka ng anuman sa mga iniaalok na ito ng ikatlong partido, ang mga iniaalok at ang paggamit mo sa mga iyon ay pamamahalaan ng anumang kasunduan sa lisensiya, mga takda ng paggamit, mga patakaran sa pagkapribado at/o iba pang mga takda at kondisyon na kinakailangan ng ikatlong partido.

13.2. CloudCare at Managed Workplace. Ang Seksiyon 13.2 na ito ay ginagamit sa lawak ng Mga Naaangkop na Kondisyon na nagpapahintulot sa iyo na gamitin ang CloudCare o Managed Workplace sa pagbibigay ng Mga Serbisyo ng MSP sa mga ikatlong partido.

13.2.1. Tulad ng paggamit sa Seksyon 13.2 na ito:

(a) Ang ibig sabihin ng “Avast Business Service” ay mga Serbisyong HD at/o mga Serbisyong NOC gaya nang hinihingi ng konteksto.

(b) Ang ibig sabihin ng “Mamimili” ay isang ikatlong partido kung saan nagbibigay ka o nais na magbigay ng mga Serbisyong MSP.

(c) Ang ibig sabihin ng “mga Serbisyong HD” ay ang mga serbisyo ng helpdesk ng Nagbibili o ibinibigay sa iyo ng supplier ng ikatlong partido para sa benepisyo ng isa o higit pang Mamimili, sa bawat kaso gaya nang inilarawan sa Dokumentasyon dahil maaaring baguhin ng Nagbibili ang pareho paminsan-minsan.

(d) Ang ibig sabihin ng “mga Serbisyong MSP” ay ang pinapangasiwaang serbisyo na ibinibigay mo sa iyong mga Mamimili gamit ang Solutions (kabilang, gaya nang naaangkop, anumang Serbisyong Negosyo ng Avast).

(e) Ang ibig sabihin ng “mga Serbisyong NOC” ay ang pagsusubaybay sa malayuang Aparato at Nagbibili ng mga serbisyo ng pangangasiwa o ibinibigay sa iyo ng supplier ng ikatlong partido para sa benepisyo ng isa o higit pang Mamimili, sa bawat kaso gaya nang inilarawan sa Dokumentasyon dahil maaaring baguhin ng Nagbibili ang pareho paminsan-minsan.

(f) Ang ibig sabihin ng “Kasunduan ng Serbisyo” ay isang kasunduan sa pagitan mo at ng Mamimili na, bukod sa ibang bagay, ay malinaw na inilalarawan ang mga serbisyo na inyong pinagkasunduan na ibibigay sa Mamimili.

13.2.2. Ang Nagbibili, na sumasailalim sa mga probisyon ng Kasunduan na ito, ay pagkakalooban ka ng limitado, hindi eksklusibo, hindi naisasaling lisensya (nang walang mga karapatan sa pag-sublicense) sa panahon ng Haba ng Panahon ng Subscription para gamitin ang nauugnay na Solutions (kabilang gaya nang naaangkop na mga Serbisyong Pangnegosyo ng Avast o Edisyong Pangnegosyo ng CCleaner) para magbigay ng mga serbisyong MSP sa iyong mga Mamimii.

13.2.3. Ang Nagbibili, na sumasailalim sa mga takda at kundisyon ng Kasunduan na ito, ay bibigyan ka ng Solutions (kabilang gaya nang naaangkop na mga Serbisyong Pangnegosyo ng Avast o Edisyong Pangnegosyo ng CCleaner) para sa benepisyo ng iyong mga Mamimili.

13.2.4. Ikaw, sumasailalim sa mga takda at kondisyon ng Kasunduang ito, ay:

(a) Kinakailangan na: (i) ang bawa't Mamimili (kasama ka, sa lawak na naaangkop) na tumatanggap ng Solusyon ay tumutupad o kung hindi man ay nagbibigkis sa sarili nito sa bagong bersiyon ng Kasunduang ito; at (ii) ang bawa't Mamimili kung kanino ka sumang-ayong magbigay ng Mga Solusyon ay tumutupad o kung hindi man ay nagbibigkis sa sarili nito sa isang Kasunduan ukol sa Serbisyo. Nang walang paglilimita sa katatapos lamang, maaari mong tanggapin ang End User License Agreement ng Nagbibili sa ngalan ng Namimili lamang hanggang sa sukdulang hayagang pinahintulutan ka ng Mamimili na gawin sa Kasunduan ng Serbisyo o sa ibang pagkakataon. Ang Kasunduan sa Serbisyo ay: (i) naglalaman ng mga probisyon nang hindi bababa gaya nang kasing mapagtanggol sa mga interes ng Grupo ng Nagbibili gaya nang Kasunduan na ito; at (ii) hayagan kang pinapahintulutan at ng Grupo ng Nagbibili na paramihin, ipadala, iimbak at iproseso ang gata at impormasyon ng Mamimili hinggil sa operasyon at performance ng anumang Solution.

(b) Sa pagitan ng mo at ng Nagbibili, magkakaroon ng solong responsibilidad para sa: (i) pagsasagawa ng iyong mga obligasyon sa ilalim ng Kasunduan ng Serbisyo; (ii) pagtitiyak na ikaw at lahat ng Mamimili ay tatalima sa lahat ng naaangkop na batas hinggil sa pagsusubaybay sa mga empleyado at ibang ikatlong partido at ng kanya-kanyang mga Aparato; (iii) pagsasagawa ng mga gawain at obligasyong itinalaga sa iyo at sa mga Mamimili ng Kasunduan, mga Naaangkop na Kundisyon at Dokumentasyon; at (iv) sa pagkapaso ng pagtatapos ng naaangkop na Kasunduan ng Serbisyo, probisyon ng pagtatapos ng anumang Solution at pag-aalis o pagsanhi sa Mamimili na alisin o i-deactivate ang anumang Solution mula sa anumang Aparato kung saan ito ginagamit.

13.3. Browser Cleanup. Kapag ginamit mo ang add-on na Browser Clean Up (“BCU”), pinapahintulutan mo ang BCU na baguhin ang iyong umiiral na setting ng browser para sa bagong setting ng browser.

13.4. WiFi Finder. Dahil sa WiFi Finder nagagawa ng mga user nito na tulungan ang iba pang user na makakuha ng akses sa internet sa pamamagitan ng pagbabahagi ng data tungkol sa mga network ng WiFi. Kung pipiliin mong mag-share ng data tungkol sa mga WiFi network sa ibang user, tanging ikaw ang responsable sa pagtitiyak na hindi mo nilalabag ang anumang karapatan ng ikatlong partido hinggil sa mga naturang network ng WiFi o anumang data na iyong ise-share. Walang tinatanggap na responsibilidad o pananagutan ang mga miyembro ng Grupo ng Nagbibili para sa iyong pagtalima sa mga takda at kundisyon na angkop sa paggamit ng anumang network ng WIFI o anumang data na iyong ise-share.

13.5. Avast Family Shield.

13.5.1. Ang Avast Family Shield ay binalak para sa personal, hindi komersyal na paggamit ng mga magulang para protektahan ang kanilang mga anak, sa pamamagitan ng mga legal na tagapag-alaga para protektahan ang kanilang mga inaalagaang bata, o ng mga may sapat na gulang para protektahan ang iba pang may sapat na gulang kung saan nila natanggap ang ganap na naipabatid na pahintulot. Hindi mo dapat gamitin ang Avast Family Shield bukod sa binalak, at hindi tumatanggap ang mga miyembro ng Grupo ng Nagbibili ng responsibilidad o pananagutan para sa anumang hindi awtorisado o ilegal na paggamti. 

13.5.2. Sa pagbili sa Avast Family Shield, kinakatawan at ginagarantiya mo na: (i) ikaw ay 18 taong gulang o mas matanda; at (ii) mayroon kang kapangyarihan na, at sa pamamagitan nito ay magpahintulot sa, pagkolekta ng data para sa sinumang tao na isinama mo sa iyong Avast Family Shield account, kabilang ang sinumang taong mababa sa 13 taong gulang. Tinatanggap mo na ang mga miyembro ng Grupo ng Nagbibili ay mangongolekta, gagamti at magbubunyag ng grapikong lokasyon at iba pang impormasyong kinakailangan para paganahin ang operasyon at pagpapadala sa mga tampok ng Avast Family Shield.

13.5.3. Tinatanggap mo na ang: (i) mga resulta na maaari mong makuha mula sa Avast Family Shield, kabilang ang data at pagmemensahe, ay maaaring hindi tumpak, napapanahon o maaasahan; (ii) ang ilang nilalaman na itinuturing mong natututulan o gustong mai-block ay maaaring hindi palaging maiba-block ng Avast Family Shield; (iii) ang Avast Family Shield ay maaaring paminsan-minsang mag-block ng nilalman na maaari mong ituring na katanggaptanggap; at (iv) dahil ang nilalaman ng ikatlong paritdo ay maaaring magbago nang walang paunawa, hindi magagarantiya ng Nagbibili na ang mga kategorya at nilalaman nito ay palaging mananatiling nasa kasalukuyan na may mga pagbabago sa nilalaman ng ikatlong partido. Kung naniniwala kang hindi tamang inuuri ng Avast Family Shield ang isang site o serbisyo, mangyaring kontakin ang Nagbibili sa pamamagitan ng e-mail sa familyshieldhelp@avast.com.

13.6. Mobile Apps. Ang Seksyon 13.6 na ito ay lumalapat sa anumang Solution na binalak para gamitin sa mga Apartong Mobile.

13.6.1. Para sa anumang Solution na nai-download mula sa Google Play (http://play.google.com), ang lisensyang ipinagkakaloob ng Kasunduan na ito ay kapalit ng anumang karapatan para gumamit ng Solution na kung hindi ay ipagkakaloob ng default na mga takda para sa mga application na na-download mula sa Google Play Store.

13.6.2. Para sa anumang Solution na nai-download mula sa Apple App Store, ang mga sumusunod na takda ay lalapat:

(a) Ang mga lisensyang ipinagkakaloob ng Kasunduan na ito ay limitado sa isang hindi naisasaling lisensya para gamitin ang Solution sa anumnang iPhone, iPod Touch o iba pang Apple-powered na Aparato na pagmamay-ari mo o kinokontrol at kasing pinapahintulutan ng mga Tuntunin sa Paggamit na ipinahayag sa mga Takda ng Serbisyo ng Apple App Stores, nakalaan nang online sa http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html o sa pamamagitan ng naturang mga site at iba pang paraang ginawang available sa iyo ng Apple.

(b) Ang Kasunduang ito ay pinagpapasiyahan tanging sa pagitan ng mga partido, at hindi kasama ang Apple. Ang Nagbibili, hindi ang Apple, ang tanging responsable para sa Solution at sa nilalaman ng naturang Solution.

(c) Walang kahit anong obligasyon ang Apple na magbigay ng anumang mga serbisyong pagpapanatili at suporta kaugnay ng Solusyon.

(d) Kung bigo ang Solusyon na sumunod sa anumang nalalapat na garantiya, maaari mong abisuhan ang Apple, at ibabalik sa iyo ng Apple ang halagang ibinayad para sa Solusyon. Hanggang sa pinakamalawak na pinapahintulutan ng naaangkop na batas, ang Apple ay hindi magkakaroon ng anumang iba pang obligasyong garantiya kaugnay ng Solusyon, at, sa pagitan mo, ng Nagbibili at ng Apple, ang anumang iba pang paghahabol, kawalan, pananagutan, pinsala, halaga o gastos na maipapalagay na bunga ng anumang kabiguan na sumunod sa anumang garantiya ay magiging solong responsibilidad ng Nagbibili.

(e) Ang Nagbibili, hindi ang Apple, ang responsable sa pag-aksyon sa anumang claim mo o sinumang ikatlong partidong nauugnay sa Solution o ng iyong pag-aari at/o paggamit ng Solution na iyon, kabilang ang: (i) mga paghahabol sa panganib ng produkto; (ii) anumang paghahabol na bigo ang Solusyon na sumunod sa anumang naaangkop na pangangailangang legal o pangregulasyon; at (iii) mga paghahabol na bunga ng proteksiyong pangmamimili o mga katulad na batas.

(f) Sa pangyayari ng anumang paghahabol ng third party na ang Solusyon o ang iyong posesyon at paggamit ng Solusyon ay lumalabag sa mga karapatan sa intelektwal na pag-aari ng third party, ang Nagbibili, hindi ang Apple, ang magiging solong responsable sa pagsisiyasat, pagtatanggol, pagsasaayos at pagpapalaya ng anumang gayong paghahabol sa paglabag sa intelektwal na pag-aari.

(g) Dapat kang tumupad sa anumang mga nalalapat na takda ng third party kapag ginagamit ang Solusyon. Halimbawa, para sa VOIP Solution, hindi ka dapat lumabag sa kasunduan ukol sa serbisyo ng iyong wireless data kapag ginagamit ang Solusyon.

(h) Ang Apple at mga subsidiyaryo ng Apple ay ang third party na mga benepisyaryo ng Kasunduang ito at, sa iyong pagtanggap sa mga takda at kondisyon ng Kasunduang ito, magkakaroon ng karapatan ang Apple (at ituturing na tinatanggap ang karapatan) upang ipatupad ang Kasunduang ito laban sa iyo bilang isang benepisyaryo ng third party.

13.6.3. Para sa Mga Solusyon na nai-download mula sa Amazon Appstore, ang Amazon ay maaaring magtalaga ng mga tiyak na takda sa paggamit ng mamimili para sa Amazon Appstore bilang “Mga Default na Takda ng EULA.” Ang mga Default na mga Takda ng EULA na iyon ay lalapat sa iyong paggamit ng Solutions na iyong binili sa pamamagitan ng Amazon Appstore. Tutukuyin ng Mga Default na Takda ng EULA, kasama ng iba pang bagay, na ang Nagbibili ay ang tagapaglisensiya ng Solusyon at ang Amazon ay hindi isang partido ng Kasunduang ito. Kung may anumang mga conflict sa pagitan ng Default na mga Takda ng EULA at ng Kasunduan na ito, kung gayon hanggang sa sukdulan ng naturang conflict ang Default na mga Takda ng EULA ang mamamahala at mauuna. Ang Amazon ay walang anumang responsibilidad o pananagutan kaugnay ng iyong pagtupad o di-pagtupad o ng Nagbibili sa Mga Default na Takda ng EULA.

13.7. Technician Edition. Ang Seksyon 13.7 na ito ay lumalapat hanggang sa sukdulan na iyong binili ang Technician Edition ng isang Solution. Maaari mong pahintulutan ang bilang ng mga technician na tinukoy ng mga Naaangkop na Kundisyon para gamitin ang Solution para magsagawa ng mga serbisyo ng pagsusulit at pagkukumpuni sa mga Aparatong pamamay-ari ng mga ikatlong partido. Ang bawat technician ay maaaring i-install ang Solution sa isang Aparto ng ikatlong partido lamang sa anumang itinakdang panahon, at dapat alisin ang Solution mula sa Aparato bago ibalik ang kontrol ng Aparato sa may-ari.

13.8. Plano ng Seguro. Ang Seksiyon 13.8 na ito ay ginagamit sa Mga Planong Pangkasiguruhan.

13.8.1. Ang ibig sabihin ng “Assurance Plan” ay isang serbisyo kung saan ang technician ng Nagbibili (isang “Kasama”), bilang kapalit para sa isang magkahiwalay na bayad sa subscription, ay tutulungan kang alisin ang mga viruse o iba pang malware na hinahawahan ang iyong protektadong Aparato sa Haba ng Panahon ng Subscription. Ang Mga Planong Pangkasiguruhan ay ipinagbibiling kasama ng mga tiyak na Mga Solusyong panlaban sa virus o iba pang Mga Solusyong pangseguridad ng Nagbibili (bawa't isa ay “Solusyong Pangseguridad”), at sinusuplementuhan ang mga proteksiyong iniaalok ng Solusyong Pangseguridad.

13.8.2. Kung humihiling ka ng tulong ng Nagbibili sa ilalim ng Plano ng Seguro, at kung ikaw at ang iyong Device ay hindi karapat-dapat para sa tulong sa ilalim ng Seksiyon 13.8.3, gagamit ang Nagbibili ng komersiyal na makatwiran mga pagsisikap para matulungan kang tanggalin ang mga virus o iba pang malware na nakaaapekto sa Device mo. Sa pamamagitan nito ay iyong kinikilala, tinatanggap at sinasang-ayunan na maaaring hindi sapat ang pagsisikap ng Nagbibili para matanggal ang mga tiyak na virus o iba pang malware mula sa Device mo, at ang Nagbibili, sa kurso ng pagbibigay ng serbisyo, ay maaaring magbago, magtanggal o maka-corrupt ng data sa Device mo, magbago ng mga setting ng Device, o kung hindi man ay makialaman sa wastong operasyon ng Device mo.

13.8.3. Sinasaklaw ng Planong Pangkasiguruhan: (i) tanging ang Device kung para saan mo binili ang kaugnay na Solusyong Pangseguridad, at hindi maaaring mailipat sa iba pang Device; at (ii) tanging mga virus at iba pang malware na nakakaimpeksiyon sa Device sa Panahon ng Suskrisyon, pagkatapos mong mai-download at mai-install sa Device ang Solusyong Pangseguridad, at habang ginagamit ang Solusyong Pangseguridad nang may mga bagong depinisyon ng malware. Maaaring wakasan ng Nagbibili ang Planong Pangkasiguruhan nang walang paunawa kung sa solong pangnegosyong paghatol nito ay matitiyak nito na humiling o tumanggap ka ng serbisyo sa ilalim ng Planong Pangkasiguruhan para sa isang Device na hindi saklaw ng Planong Pangkasiguruhan, inilipat o nagtangkang ilipat ang Planong Pangkasiguruhan sa ibang tao o entity, o kung hindi man ay lumabag sa mga takda ng Planong Pangkasiguruhan.

13.8.4. Ang Nagbibili, sa pagbibigay ng tulong sa ilalim ng Assurance Plan, ay maaaring kailanganin ng malayuang pag-access sa iyong Aparato, at/o maaaring hilingan kang i-install ang Assistance Software, kung saang kaso ay tinatanggap at sumasang-ayon ka na ang Seksyon 13.10 na iyon ay lalapat. Kung hindi ka makapagbibigay o hindi magbibigay ng malayuang pag-access sa iyong Aparato at/o hindi ka makapagda-download o hindi ida-download at i-i-install ang Assistance Software sa Aparato o susundin ang ibang tagubilin ng Kasama ng Nagbibili, o kung pagpapasyahan ng Nagbibili na ang iyong Aparato ay hindi karapatdapat para sa suporta sa ilalim ng Assurance Plan, hindi magbibigay ng serbisyo ang Nagbibili batay sa Assurance Plan. Ang Nagbibili ay maaari (nguni’t hindi kinakailangan) na ipadala ka sa isang serbisyo kung saan ang Nagbibili o mga subcontractor nito, kung may bayad, ay magbibigay ng tulong.

13.9. Premium Technical Support. Ang Seksyon 13.9 na ito ay lumalapat sa Avast Total Care, AVG Premium Tech Support at iba pang serbisyo ng suportang teknikal (bawat isang, “Premium Technical Support”) na ibinebeta ng Nagbibili nang magkahiwalay sa software Solutions nito, at sa pamamagitan kung saan ang Nagbibili ay maaari kang tulungang mag-install, magkumpigura o mag-troubleshoot ng alinman sa isang sari-saring produkto ng software at/o kagmitan o mga sistema, kabilang ang PC, Mac, tablet, mobile phone o anumang ibang personal na pang-compute na aparato, wireless na router, cable modem o iba pang router, printer, digital camera, media player, Smart TV at DVD/Blu-Ray player.

13.9.1. Ang Associate, sa pagbibigay ng Premium Technical Support, ay gagamit ng mga komersiyal na makatwirang pagsisikap para matulungan ka sa mga problemang nararanasan mo nguni’t, dahil sa pagkakaiba-iba at sa pagkasalimuot ng mga teknolohiyang makukuha sa merkado, maaaring hindi magawang lutasin ng Associate ang iyong mga problema. Maaaring kasama dito, halimbawa, ang mga problemang lumilitaw bilang resulta ng mga error ng software o hardware na hindi pa nalulutas sa pamamagitan ng tagagawa, o mga problemang kaugnay ng kumpigurasyon ng kagamitan na ginagawa itong imposible o may di-makatwirang kahirapan para sa Associate upang ma-diagnose nang wasto at lutasin ang problema. Bilang resulta, sa pamamagitan nito ay tinatanggap at sinasang-ayunan mo ang mga pagsisikap ng Nagbibili ay maaaring hindi sapat para lutasin ang mga problemang tinutukoy mo, o na yaong mga problema ay hindi malulutas sa napapanahong pamamaraan.

13.9.2. Ang Associate, sa pagbibigay ng Premium Technical Support, ay maaaring mangailangan ng malayuang pag-akses sa iyong Device, at/o maaaaring kailanganin na mag-install ka ng Software na Pangtulong, kung saang kaso tinatanggap at sinasang-ayunan mo na nalalapat ang Seksiyon 13.10. Kung hindi ka makapagbibigay o hindi magbibigay ng malayuang pag-access sa iyong Aparato at/o hindi ka makapagda-download o hindi ida-download at i-i-install ang Assistance Software sa Aparato o susundin ang ibang tagubilin ng Kasama ng Nagbibili, o kung pagpapasyahan ng Nagbibili na ang iyong Aparato ay hindi karapatdapat para sa suporta sa ilalim ng Subscription ng Premium Technical Support, hindi magbibigay ng serbisyo ang Premium Technical Support.

13.10. Malayuang Pag-akses; Software na Pangtulong

13.10.1. Malayuang Pag-Access. Ang Nagbibili o ang isang Associate, kapag nagbibigay ng mga serbisyo sa ilalim ng Plano ng Seguro, bilang bahagi ng Premium Technical Support o kaugnay ng iba pang mga serbisyo, ay kailangang kumonekta nang malayuan, at kunin ang kontrol, sa iyong kagamitan upang lutasin ang mga problemang nararanasan mo. Kaugnay ng sesyon ng malayuang koneksyon na ito:

(a) Maaaring kailanganin ng Associate na magpatakbo ng iba't ibang script sa iyong kagamitan, gumawa ng mga pagbabago sa kumpigurasyon nito, mag-install at mag-uninstall ng software, at gumawa ng iba pang mga pagbabago sa kagamitan at/o mga setting ng software ng mga gayong kagamitan tulad ng maaaring kailanganin para matugunan ang iyong mga problema. Nauunawaan mo na ang Associate ay maaari, nguni’t hindi obligado, na mag-install at magtanggal ng iba't ibang kasangkapang software pang-may-ari o third party kung saan itinuturing ng Associate na kailangan ito para matulungan ka sa mga problemang nararanasan mo. Ang mga elemento ng mga gayong software ay pinapangalagaan ng batas, kasama ang copyright.

(b) Tinatanggap at sinasang-ayunan mo na, sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa Associate na magtatag ng isang sesyon ng malayuang koneksyon, binibigyan mo ang Nagbibili (at mga kapartner at kontratista nito na umaakto sa ngalan ng Nagbibili) ng kumpleto o limitadong akses sa iyong kagamitan, software at network (depende sa kumpigurasyon ng iyong kagamitan, software at network), at pinapahintulutan ang Nagbibili na gumawa ng mga gayong pagbabago tulad ng inilalarawan sa itaas o tulad ng ipinapayo sa ibang paraan ng Associate sa panahon ng paghahatid ng Solusyon. Tinatanggap at sinasang-ayunan mo na ang Associate, o ikaw na umaakto sa direksiyon ng Associate ay maaaring magbago, magtanggal o sumira ng software o data sa iyong kagamitan, baguhin ang kagamitan, mga setting ng software o network, o kung hindi man makialam sa wastong pagtakbo ng iyong kagamitan, software o network.

(c) Tinatanggap at sinasang-ayunan mo na maaaring magkaroon ng akses ang Associate sa anumang impormasyong nakaimbak sa Device mo. Ang mga kasama ay sinanay na huwag mag-access nang maraming impormasyon kaysa sa kinakailangan para lutasin ang mga isyu kung saan ay hinihilingan mo ang suporta ng Kasama. Dapat kang manatili gayunman sa unahan ng iskrin ng Device mo para maobserbahan ang mga aksyon ng Associate habang naghahatid siya ng Solusyon sa iyong Device. Magkakaroon ka ng pagkakataon na tapusin ang sesyon ng live na suporta anumang sandali sa pamamagitan ng pagpapayo sa Associate o pagdiskonekta sa sesyon ng malayuang koneksiyon.

13.10.2. Assistance Software.

(a) Ang Nagbibili o isang Kasama, bilang isang kundisyon sa pagbibigay ng mga serbisyo sa ilalim ng Assurance Plan, Premium Technical Support o iba pag serbisyo, ay maaari kang tagubilinan na mag-download at mag-install sa Aparato ng program ng software (ang “Assistance Software”) na pinapahintulutan ang Kasama na makapagtamo ng malayuang pag-access sa iyong Aparato, kumalap ng impormasyon tungkol sa Aparato at mga operasyon nito, suriin at kumpunihin ang problema, at baguhin ang mga setting ng Aparato. Maaaring kailanganin mo na sundin ang iba pang mga tagubiling ibinibigay ng Nagbibili o ng Associate.

(b) Kung ikaw o ang Associate ay nag-i-install ng Software na Pangtulong sa isang Device, ang Software na Pangtulong ay:

(i) Maaaring kailanganin na paganahin mo ito sa iyong Device. Kung hindi mo kukumpletuhin ang proseso ng activation sa loob ng tagal ng panahong hinihiling ng Associate o tulad ng hinihingi ng Software na Pangtulog, maaaring tumigil sa paggana ang Software na Pangtulong hanggang sa makumpleto ang activation.

(ii) Ay maaaring makipag-ugnayan sa mga server ng Nagbibili (o kasosyo o kontratista nito) sa isang regular na batayan para: (i) tiyakin na natatanggap mo ang lahat ng serbisyo at software na karapat-dapat ka bilang bahagi ng iyong Solution; (ii) bibigyan kang kakayahan na maagap kang makapagsisimula ng sesyon ng chat sa isang Kasama bilang bahagi ng iyong Solution; o (iii) bibigyan ka ng access sa ilang self-service na kasangkapan bilang bahagi ng iyong Solution.

(iii) Maaaring sa pamamagitan ng default ay laging tumakbo sa iyong Device at magsagawa ng iba't ibang mga gawain sa background para makatulong panatilihin ang iyong Device sa kondisyong gumagana. Kapag tumatakbo, maaaring kumolekta ito ng iba't ibang data hinggil sa iyong Device, kasama ang mga teknikal na ispesipikasyon nito, impormasyon hinggil sa operating system nito, software na naka-download at/o naka-install, mga pang-update at pang-upgrade, ang kahandaan at estado ng iyong software ng seguridad, mga backup at firewall, iba't ibang walang katulad na pangtukoy, mga mensahe ng error ng system at software, estado ng mga koneksyon ng network, mga nakakonektang pangkabit at iba pang mga nakakonektang devices, at mga katulad na gayong impormasyon at data. Tumutulong ang impormasyong ito sa Nagbibili na hadlangan ang maraming karaniwang problema na maaaring nararanasan mo, at para din matukoy nang mabilis ang mga problema kung para saan mo hinihiling ang suporta ng Nagbibili.

Isara

Halos tapos na!

Kumpletuhin ang pag-install sa pamamagitan ng pag-click sa na-download mong file at pagsunod sa mga tagubilin.

Sinisimulan ang pag-download...
Paalala: Kung ang iyong pag-download ay hindi awtomatikong nagsimula, mangyaring mag-click dito.
I-click ang file na ito upang simulan ang pag-install ng Avast.