Böngészőket támogatunk, nem őskövületeket. Kérjük, frissítse a böngészőjét, ha rendesen szeretné látni a weboldal tartalmát.

END USER LICENSE AGREEMENT

Verzió: 1.6 (utolsó módosítás dátuma: 2018. január 4.)

Végfelhasználói licencszerződés

Kérjük, az alábbiakban meghatározott Megoldás használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen Végfelhasználói licencszerződés („Szerződés”) feltételeit. Ez egy jogilag kötelező érvényű szerződés. Az elektronikus hozzájárulásával, a Megoldás telepítésével vagy annak használatával elfogadja a jelen Szerződés összes feltételét saját és bármely Ön által képviselt jogi vagy magánszemély, illetve azok részéről, akiknek Eszközére a Megoldást beszerzi (összefoglalóan: „Ön”). Ha Ön nem ért egyet a jelen Szerződés feltételeivel, akkor ne folytassa a telepítési folyamatot, ne használja a Megoldást, valamint törölje vagy semmisítse meg a Megoldásnak az Ön tulajdonában lévő vagy az Ön ellenőrzése alá eső összes másolatát.

A jelen Szerződés bizonyos szoftverek vagy szolgáltatások – beleértve azok bármely olyan Frissítését is (külön-külön: „Megoldás”), amelyek vonatkozásában Ön a jelen Szerződést elfogadja –, valamint az azokhoz tartozó bármely Dokumentáció Ön általi használatára vonatkozik. A jelen Szerződésben a „Forgalmazó” az itt leírtak szerint a Megoldást az Ön számára elérhetővé tevő entitást jelenti; a „Dokumentáció” a Megoldással együtt biztosított bármely felhasználói kézikönyvet és útmutatást jelenti; a „Vonatkozó Feltételek” pedig összefoglaló néven utal az Előfizetési Időszakra az Eszközök típusaival, az Engedélyezett Eszközök Számával és a Megoldás beszerzésekor Ön által elfogadott egyéb körülményekkel, feltételekkel és dokumentumokkal (beleértve az értékesítési feltételeket is), valamint a 2. szakaszban és a Dokumentációban leírt más korlátozásokkal együtt.

Vegye figyelembe, hogy a jelen Szerződés két részből áll. A jelen Szerződés 1–12. szakasza az összes Megoldásra vonatkozik, beleértve az alább felsoroltakat is. A 13. szakasz egyes Megoldásokra vagy Megoldáskategóriákra vonatkozó további feltételeket tárgyal, beleértve a következőket: Harmadik felek szoftverei, szolgáltatásai és egyéb termékei (13.1. szakasz), CloudCare és Managed Workplace (13.2. szakasz), Böngészőtakarító (13.3. szakasz), WiFi Finder (13.4. szakasz), Avast Family Shield (13.5. szakasz), Mobilalkalmazások (13.6. szakasz), Szakértői Kiadás (13.7. szakasz), Garanciacsomag (13.8. szakasz); Prémium Terméktámogatás (13.9. szakasz), valamint Távoli Hozzáférés, Támogatási Szoftver (13.10. szakasz). A jelen Szerződés hatályon kívül helyez és felvált minden más, a Megoldás korábbi verzióival kapcsolatban korábban kötött szerződést.

A Forgalmazó bármikor módosíthatja a jelen Szerződést a Szerződésben ismertetett, megfelelő értesítés biztosításával, és bármely érintett Megoldás az értesítést követő 30 napot meghaladó további használata a jelen Szerződés módosításának elfogadásaként lesz értelmezve. A Forgalmazó a korábban megvásárolt bármely érintett Megoldás további használatának feltételeként megkövetelheti a módosított Szerződés elfogadását. Amennyiben nem fogadja el a módosított Szerződést, a Forgalmazó felfüggesztheti az ilyen érintett Megoldások Ön általi használatát, és ebben az esetben Ön az itt foglalt utasításokat követve igényelheti az előfizetési díj az Előfizetési Időszak le nem járt és fel nem használt részére arányosított részének visszatérítését.

1. Licenc

A Forgalmazó egy nem kizárólagos licencet biztosít Önnek a Megoldás és a Dokumentáció használatára a Vonatkozó Feltételekben jelzett megállapított időtartamra, beleértve a megállapított időszak bármely kiegészítését és hosszabbítását (az „Előfizetési Időszak”), feltéve, hogy elfogadja a jelen Szerződés feltételeit.

2. A Megoldás engedélyezett használata

2.1. A Megoldást legfeljebb a megállapított számú (az „Engedélyezett Eszközök Száma”) mobiltelefonon, okostelefonon, táblagépen, hálózati mobileszközön és más mobileszközön (külön-külön: „Mobileszköz”), személyi számítógépen, internethez csatlakoztatott eszközökön vagy más, a Megoldással kompatibilis eszközön (külön-külön – beleértve a Mobileszközöket is: „Eszköz”), kizárólagosan a Vonatkozó Feltételekben foglaltak szerint használhatja:

2.1.1. Ön, illetve kapcsolt vállalkozásai (az Önt irányító, az Ön által irányított, vagy azon entitások, amelyek Önnel együtt közös irányítás alá esnek) belső üzleti célokra abban az esetben, ha a Megoldásokat a Forgalmazó vállalati, kereskedelmi vagy üzleti célokra (külön-külön: „Üzleti Megoldás”) kínálja. Amennyiben ilyen formában valósul meg egy Üzleti Megoldás használata, Ön felel azért, hogy kapcsolt vállalkozásai betartsák a jelen Szerződésben foglaltakat, és a kapcsolt vállalkozásai szerződésszegése esetén felelősséget vállal a szerződésszegésért. A Forgalmazó bármely, a jelen Szerződés hatálya alá eső kötelezettsége kizárólag Ön felé érvényes, és nem azon kapcsolt vállalkozásai felé, amelyek a jelen Szerződés feltételei értelmében az Üzleti Megoldást használják.

2.1.2. Ön, illetve háztartásának tagjai személyes, nem kereskedelmi célokra minden más Megoldás esetében (külön-külön: „Fogyasztói Megoldás”).

2.2. A Megoldásról egy biztonsági másolatot készíthet.

2.3. Feltéve, hogy a Megoldás konfigurálva van hálózati használatra, a Megoldást egy vagy több fájlkiszolgálón vagy virtuális gépen, egyetlen helyi hálózaton való használatra az alábbi célok közül csak egy (és egynél nem több) érdekében használhatja:

2.3.1. A Megoldás állandó telepítése érdekében merevlemezekre vagy egyéb tárolóeszközökre az Engedélyezett Eszközök Számáig; vagy

2.3.2. A Megoldás egyetlen ilyen helyi hálózaton való használata érdekében, feltéve, hogy a Megoldást használó különböző Eszközök száma nem haladja meg az Engedélyezett Eszközök Számát; vagy

2.3.3. Amennyiben a Vonatkozó Feltételek feljogosítják a Megoldás MSP-szolgáltatások biztosításában való használatára, a Megoldás a 13.7. szakasznak megfelelő használata érdekében.

2.4. A MEGOLDÁS ÖN ÁLTAL TÖRTÉNŐ, A JELEN SZERZŐDÉS 2. SZAKASZÁBAN MEGENGEDETTEKTŐL ELTÉRŐ HASZNÁLATA, VALAMINT A MEGOLDÁS TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉSE VAGY TERJESZTÉSE A JELEN SZERZŐDÉS, ILLETVE A VONATKOZÓ SZERZŐI JOGI TÖRVÉNYEK MEGSÉRTÉSÉNEK MINŐSÜL.

3. Frissítések

A Forgalmazó az Előfizetési Időszak során időről időre – az Ön külön engedélye vagy hozzájárulása nélkül – szoftverfrissítéseket, frissítéseket vagy helyettesítéseket telepíthet bármely Megoldáshoz („Frissítés”), és az ilyen telepítések következtében előfordulhat, hogy a Frissítés telepítésének vagy aktiválásának befejezéséig Ön nem tudja használni a vonatkozó Megoldást vagy Eszközt (vagy az Eszköz bizonyos funkcióit). A jelen Szerződés alapján minden egyes Frissítés minden szempontból a Megoldás részének minősül. A Frissítésekbe beletartozhat a Megoldás által kínált bármely adott szolgáltatás vagy funkció hozzáadása és eltávolítása, illetve annak teljes cseréje, továbbá a Forgalmazó a frissített Megoldás tartalmát, illetve szolgáltatásait és funkcióit saját belátása szerint szabja meg. A Forgalmazó vagy az Eszköz nem kötelezett felajánlani a Frissítések elutasításának vagy késleltetésének lehetőségét, mindenesetre a Megoldás előnyeinek maximális kihasználásához szüksége lehet az összes elérhető Frissítés letöltésére, és azok telepítésének vagy aktiválásának engedélyezésére. Az összes Frissítés elfogadásáig és telepítéséig vagy aktiválásáig a Forgalmazó leállíthatja a támogatás biztosítását egy adott Megoldáshoz. A Forgalmazó saját belátása szerint határozza meg, hogy mikor szükséges egy Frissítés, illetve hogy szükséges-e, és nem kötelezett Frissítéseket elérhetővé tenni az Ön számára. A Forgalmazó saját belátása szerint leállíthatja a legfrissebb verziótól eltérő Megoldások Frissítéseinek biztosítását, vagy a Megoldás bármilyen operációs rendszerrel, levelezőprogrammal, böngészőprogrammal és egyéb, a Megoldással együttműködő szoftverekkel való használatát támogató Frissítések biztosítását.

4. Tulajdonjogok

4.1. A Megoldás és a Dokumentáció a Forgalmazó szellemi tulajdona, amelyet a vonatkozó szerzői jogok, nemzetközi egyezmények rendelkezései, valamint a Megoldás használati országának egyéb vonatkozó törvényei védenek. A Megoldás felépítése, szerkezete és számítógépes kódja a Forgalmazó értékes üzleti titkának és bizalmas információjának minősül. Amennyiben bármilyen megjegyzéseket vagy javaslatokat biztosít a Megoldással kapcsolatban a Forgalmazónak, azzal biztosítja a jogot és licencet a Forgalmazó részére, hogy megtartsa és bármilyen célra felhasználja bármelyik ilyen megjegyzést vagy javaslatot a jelenlegi vagy jövőbeli termékeihez vagy szolgáltatásaihoz az Önnek biztosított bármilyen ellenszolgáltatás nélkül, valamint ennek a megőrzésnek vagy felhasználásnak az Ön általi jóváhagyása nélkül.

4.2. Hacsak a jelen Szerződésben nincs külön rögzítve, a Megoldás Ön általi birtoklása vagy használata semmilyen jogot vagy jogcímet nem ad Önnek a Megoldással vagy a Dokumentációval kapcsolatos bármilyen szellemi tulajdonjogra. A Megoldással és a Dokumentációval kapcsolatos összes jogot, beleértve az összes kapcsolódó szerzői jogot, szabadalmat, üzleti titokhoz való jogot, védjegyet és egyéb szellemi tulajdonjogot a Forgalmazó birtokolja.

5. Korlátozások

5.1. Nem másolhatja vagy használhatja a Megoldást vagy a Dokumentációt a jelen Szerződés 2. szakaszának rendelkezéseitől eltérően. Ön a saját és mások nevében is vállalja, hogy: (i) a Forgalmazó által a Megoldáshoz adott hitelesítési kódot, licencszámot, felhasználónév/jelszó párost vagy egyéb aktiválási kódot vagy számot („Aktiváló Kód”) a Vonatkozó Feltételekben meghatározott számúnál több Eszközön vagy Eszközhöz nem használja fel; (ii) az Aktiváló Kódokat a Forgalmazó vagy a Forgalmazó kijelölt képviselői kivételével nem hozza mások tudomására; (iii) a jogszabályokban kifejezetten engedélyezetteken túl (A) a Megoldást vagy a Megoldás bármely részét (beleértve a hozzá kötődő kártevő-aláírásokat és kártevőészlelési rutinokat) nem fordítja vissza, belső felépítését nem elemzi, nem fejti vissza, nem fordítja le, nem reprodukálja, nem alakítja át, vagy nem nyeri ki, illetve (B) a Megoldást (beleértve a hozzá kötődő kártevő-aláírásokat és a kártevőészlelési rutinokat) nem változtatja meg, nem módosítja, vagy egyéb módon nem alakítja át; (iv) hacsak erre a Forgalmazóval vagy a Forgalmazói Csoport valamely tagjával kötött forgalmazói, viszonteladói vagy egyéb szerződése fel nem jogosítja, a Megoldást nem értékesíti tovább, nem adja tovább, nem sugározza, nem továbbítja, nem kommunikálja, nem ruházza át, nem zálogosítja el, nem adja bérbe, nem osztja meg és nem licenceli tovább; (v) a jelen Szerződésben (beleértve a 13.2., 13.5. vagy 13.7. szakaszt), a Vonatkozó Feltételekben vagy a Forgalmazóval vagy a Forgalmazói Csoport valamely tagjával egyéb szerződésben meghatározottaktól eltérő esetben nem használja a Megoldást harmadik felek létesítményeinek kezelésére, vagy harmadik felek számára a Megoldáshoz nem biztosít hozzáférést, ügyfélszolgálati, időmegosztó, előfizetés- vagy alkalmazásszolgáltató vagy más, ahhoz hasonló alapon annak felhasználását nem engedélyezi; (vi) nem biztosít vagy készít a Megoldások segítségével olyan terméket vagy szolgáltatást, amely a Megoldással versenyez; (vii) nem használja a Megoldásokat olyan módon, amely sértené a Forgalmazó által közzétett, elfogadható használatra vonatkozó szabályzatot; (viii) nem használja vagy nem kíséreli meg a Megoldást olyan adatok, információk vagy tartalmak feltöltésére, tárolására vagy átvitelére, amelyek: sértik harmadik felek szellemi tulajdonjogát vagy más jogait; törvénytelen, káros, fenyegető, gyalázkodó vagy bármilyen egyéb nemkívánatos anyagot tartalmaznak, vagy bármilyen más módon károsítják vagy megakadályozzák a Megoldás működését; (ix) nem szerez vagy próbál meg jogosulatlan hozzáférést szerezni bármely Megoldáshoz, az ilyen Megoldásokhoz kapcsolódó vagy azokkal együttműködő szoftverekhez, szolgáltatásokhoz vagy hálózatokhoz, vagy az ilyen Megoldásokban tárolt és kézbesített adatokhoz bármilyen módszerrel, beleértve a hackelést, a hamisítást vagy a tűzfalak és bármilyen jellegű egyéb védelmek és biztonsági lépések megkerülését vagy feltörését; (x) a Forgalmazó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Megoldásokat nem teszteli, vagy a teljesítményüket nem értékeli, illetve a tesztek és a teljesítményértékelések eredményeit nem adja ki, vagy nem teszi közzé; továbbá (xi) a Megoldás felhasználására vonatkozó korlátozásokat nem töri fel vagy nem kerüli meg, nem próbálja meg feltörni vagy megkerülni, vagy a feltörést vagy megkerülést harmadik feleknek nem engedélyezi, illetve nem nyújt hozzá segítséget.

5.2. Egyes Megoldások esetleg rendszergazdai jogosultságokat adnak Önnek vagy egy másik felhasználónak, ami többek között lehetővé teheti a rendszergazdának az Eszközök és/vagy a más Eszközökre telepített Megoldások állapotának megfigyelését, beleértve például az Előfizetés Időszak állapotát, valamint a Megoldással kapcsolatos üzeneteket és a Frissítéseket. Ön kijelenti és szavatolja, hogy az ilyen rendszergazdai jogosultságokat kizárólag azon Eszközökkel és Megoldásokkal kapcsolatban fogja alkalmazni, amelyekre megfelelően felhatalmazást kapott, és más célból nem. Emellett kijelenti és szavatolja a Forgalmazónak: (i) hogy rendelkezik a szükséges felhatalmazással a jelen Szerződés elfogadásához és a Megoldás az Eszközökön való telepítéséhez és/vagy használatához a felügyelt Eszközök bármely tulajdonosa és felhasználója nevében; valamint (ii) hogy a jelen Szerződés rendelkezéseit: (A) az érintett felügyelt Eszközök bármely ilyen tulajdonosa és felhasználója és (B) a maga nevében elfogadja.

5.3. Egyes Megoldások lehetővé tehetik más forrásokból előállított vagy beszerzett tartalmak („Felhasználói Tartalmak”) közzétételét vagy másokkal való nyilvános megosztását. Ön rendelkezik bármely és minden, a Megoldáson keresztül Ön által közzétett vagy megosztott Felhasználói Tartalomra a vonatkozó törvények által biztosított, meglévő szellemi tulajdonjoggal, amelyre a jelen Szerződésben foglalt jogok, licencek és egyéb feltételek vonatkoznak – beleértve a másoknak a bármely használt vagy módosított Felhasználói Tartalomhoz fűződő jogait. A Forgalmazói Csoport minden tagja számára nem kizárólagos, korlátozás és feltétel nélküli, korlátlan, az egész világra érvényes, visszavonhatatlan, örökös és jogdíjmentes jogot és licencet biztosít, hogy kizárólag a Megoldások Szerződésben foglaltak szerinti biztosításának céljából a valamely Megoldáson keresztül Ön által közzétett vagy megosztott Felhasználói Tartalmait (és az azokból származtatható munkákat) részben vagy egészben felhasználja, lemásolja, rögzítse, terjessze, reprodukálja, nyilvánosságra hozza, eladja, továbbértékesítse, továbblicencelje (több szinten keresztül), módosítsa, átalakítsa, nyilvánosan megjelenítse, átruházza, közzétegye, sugározza, lefordítsa, más munkák alapjaként használja vagy bármilyen módon felhasználja. Minden alkalommal, amikor Felhasználói Tartalmakat tesz közzé vagy oszt meg, a Forgalmazói Csoport minden tagja számára kijelenti és szavatolja, hogy az Ön életkora eléri a tartózkodási helye szerinti országban vagy joghatóságban érvényes nagykorúsági határt, illetve szülője vagy törvényes gyámja annak a fiatalkorúnak – vagy rendelkezik az érintett fiatalkorú szülőjének vagy törvényes gyámjának minden szükséges hozzájárulásával –, aki szerepel a közzétett vagy megosztott Felhasználói Tartalmakban, vagy közreműködött abban, valamint az adott Felhasználói Tartalmakhoz kapcsolódóan: (i) Ön a Felhasználói Tartalmak kizárólagos szerzője és szellemi tulajdonosa, vagy törvényes joga van a Felhasználói Tartalmak közzétételére vagy megosztására, valamint a jelen 5.3. szakaszban a felhasználásra vonatkozóan leírt jogoknak a Forgalmazói Csoport bármely tagja számára való biztosítására anélkül, hogy ezzel a Forgalmazó Csoport tagjaira kötelezettséget róna bármely harmadik féltől származó hozzájárulás beszerzésére, vagy bármilyen kötelezettséget vagy felelősséget róna a Forgalmazói Csoport tagjaira; (ii) a Felhasználói Tartalmak pontosak; (iii) a Felhasználói Tartalmak nem sértik, és a jelen Szerződésben a Forgalmazói Csoport egyes tagjai számára biztosított használat és felhasználás nem fogja sérteni bármely harmadik fél bármilyen szellemi tulajdonát vagy egyéb jogát; illetve (iv) a Felhasználói Tartalmak nem szegik meg a jelen Szerződést, és nem okoznak sérülést vagy kárt semmilyen személynek.

6. Korlátozott jótállás; jogi nyilatkozat és a felelősség kizárása

6.1. A jelen 6. szakasz fennmaradó része alapján a Forgalmazó garantálja, hogy a Megoldás alapjaiban a Dokumentációnak megfelelően fog működni vagy lesz működtetve a Megoldás kezdeti beszerzését követő 30 napos időszak során. Jótállási követelés benyújtásához követnie kell az attól a forrástól kapott utasításokat, akitől a Megoldást beszerezte. Ha a Megoldás alapjaiban nem a Dokumentációnak megfelelően működik, a Forgalmazói Csoport egyes tagjai, valamint az egyes Forgalmazói Partnerek teljes és kizárólagos felelőssége, illetve az Ön kizárólagos jogorvoslati lehetősége az ilyen jótállással kapcsolatban – a Forgalmazó belátása szerint – az alábbiakra korlátozódik: (i) a Megoldás kicserélése; vagy (ii) a Megoldás visszaadása és a megfizetett előfizetési díj az Előfizetési Időszak le nem járt és fel nem használt részére arányosított részének visszatéríttetése. A jelen jótállás csak az eredetileg átadott Megoldásra vonatkozik, a következőkre nem: (i) bármely Frissítésre; vagy (ii) bármely olyan hibára, amelyeket a Megoldás: (A) nem a Forgalmazó által biztosított szoftverekkel, hardverekkel vagy egyéb anyagokkal, vagy (B) a Forgalmazó Dokumentációban lefektetett követelményeinek nem megfelelő Eszközökkel, szoftverekkel és egyéb anyagokkal való kombinációja, működtetése vagy használata okoz.

6.2. A JELEN SZERZŐDÉS 6.1. SZAKASZÁBAN FOGLALTAK KIVÉTELÉVEL A FORGALMAZÓI CSOPORT TAGJAI ÉS A FORGALMAZÓI PARTNEREK NEM GARANTÁLJÁK A MEGOLDÁS VAGY A DOKUMENTÁCIÓ HASZNÁLATÁVAL ELÉRHETŐ MŰKÖDÉST VAGY EREDMÉNYEKET. A JELEN SZERZŐDÉS 6.1. SZAKASZÁBAN FOGLALTAK KIVÉTELÉVEL A MEGOLDÁS „JELENLEGI ÁLLAPOTÁBAN” BOCSÁTJUK RENDELKEZÉSRE, ÉS A FORGALMAZÓI CSOPORT TAGJAI ÉS A FORGALMAZÓI PARTNEREK KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST VAGY FELTÉTELEKET NEM VÁLLALNAK, ILLETVE – A TÖRVÉNY ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKBEN – NEM VÁLLALNAK SEMMILYEN JOGSZABÁLY, TÖRVÉNY, JOGHATÓSÁG VAGY A TÖRVÉNY MÁS JOGÉRTELMEZÉSE SZERINT VÉLT JÓTÁLLÁST VAGY FELTÉTELT, BELEÉRTVE A HARMADIK FELEK JOGAIRA VONATKOZÓ JOGBITORLÁS-MENTESSÉGGEL, JOGCÍMEKKEL, ELADHATÓSÁGGAL, MEGFELELŐ MINŐSÉGGEL VAGY BÁRMILYEN ADOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLHATÓSÁGGAL KAPCSOLATOS VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST VAGY FELTÉTELEKET. A FORGALMAZÓ NEM SZAVATOLJA, HOGY AZ EGYES MEGOLDÁSOK MŰKÖDÉSÉBEN NEM KELETKEZHET ZAVAR VAGY HIBA, HOGY AZ EGYES MEGOLDÁSOK MEGFELELŐEN MŰKÖDNEK BÁRMELY ADOTT ESZKÖZÖN VAGY BÁRMELY HARDVER- ÉS/VAGY SZOFTVERKONFIGURÁCIÓN, ILLETVE HOGY AZ EGYES MEGOLDÁSOK TÖKÉLETES VÉDELMET NYÚJTANAK ÉS GARANTÁLJÁK AZ INTERNETEN TÁROLT VAGY TOVÁBBÍTOTT ADATOK, INFORMÁCIÓK VAGY TARTALMAK SÉRTETLENSÉGÉT.

6.3. A JELEN SZERZŐDÉS BÁRMELY MÁS RENDELKEZÉSE ELLENÉRE BÁRMELY, AZ ÖN SZÁMÁRA DÍJ NÉLKÜL NYÚJTOTT MEGOLDÁST (BELEÉRTVE AZ „INGYENES”, „PRÓBAVERZIÓS” VAGY „BÉTAVERZIÓS” MEGOLDÁSOKAT) „JELENLEGI ÁLLAPOTBAN”, „MINDEN HIBÁJUKKAL” ÉS „A RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTTAK SZERINT”, BÁRMILYEN JÓTÁLLÁS ÉS A FORGALMAZÓ TÁMOGATÁSA VAGY EGYÉB SZOLGÁLTATÁSAI NÉLKÜL BIZTOSÍTJUK.

6.4. AMENNYIBEN A JOGSZABÁLYOK MEGENGEDIK, OKTÓL VAGY FELELŐSSÉGI SZABÁLYTÓL FÜGGETLENÜL A FORGALMAZÓ VAGY BÁRMELY VÁLLALAT, AMELY IRÁNYÍTJA A FORGALMAZÓT, ANNAK IRÁNYÍTÁSA ALATT ÁLL, VAGY AZZAL EGYÜTT TARTOZIK MÁS IRÁNYÍTÁSA ALÁ (ÖSSZEFOGLALÓAN: „FORGALMAZÓI CSOPORT”), ILLETVE ANNAK MEGBÍZOTTAI, LICENCTULAJDONOSAI, KÉPVISELŐI, BESZÁLLÍTÓI, DISZTRIBÚTORAI, VISZONTELADÓI, VALAMINT A VEZETÉK NÉLKÜLI SZOLGÁLTATÓK, AMELYEK HÁLÓZATÁN VAGY RENDSZEREIN KERESZTÜL BÁRMELY MEGOLDÁS BIZTOSÍTÁSA TÖRTÉNIK, ILLETVE A FORGALMAZÓI CSOPORT BÁRMELY TAGJÁNAK EGYÉB ÜZLETI PARTNEREI (ÖSSZEFOGLALÓAN: „FORGALMAZÓI PARTNEREK”) NEM TARTOZNAK SEMMILYEN FELELŐSSÉGGEL ÖNNEL VAGY HARMADIK FELEKKEL SZEMBEN A KÖVETKEZŐKÉRT:

6.4.1. BÁRMILYEN KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYES, VÉLETLEN, BÜNTETŐ, SPECIÁLIS VAGY PÉLDAÉRTÉKŰ KÁRTÉRÍTÉS ÉS VESZTESÉG, ANNAK OKÁTÓL VAGY ELMÉLETI HÁTTERÉTŐL FÜGGETLENÜL;

6.4.2. AZ ÜZLETI EREDMÉNYEK, HASZON VAGY BEVÉTEL ELMARADÁSA, A SZEMÉLYES ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA KERÜLÉSE, AZ ESZKÖZÖK VAGY MEGOLDÁSOK (BELEÉRTVE A MEGOLDÁST) HASZNÁLHATATLANSÁGA, A FELESLEGES KIADÁSOK, A HELYETTESÍTŐ VAGY CSEREJAVAK, -SZOLGÁLTATÁSOK ÉS DIGITÁLIS TERMÉKEK BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI, AZ ÜZLETVITEL MEGSZAKADÁSA, AZ ADATOK VAGY BÁRMILYEN EGYÉB INFORMÁCIÓK BÁRMELY NYILVÁNOSSÁGRA KERÜLÉSE VAGY ELVESZTÉSE (BELEÉRTVE AZOK BÁRMELY SÉRÜLÉSÉT, ROMLÁSÁT VAGY ELÉRHETETLENNÉ VÁLÁSÁT) (FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A FENTI VESZTESÉGEK, KÁROK, KÖLTSÉGEK VAGY KIADÁSOK KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT VESZTESÉGNEK VAGY KÁRNAK TEKINTHETŐK-E); VALAMINT

6.4.3. A JELEN SZERZŐDÉSBŐL VAGY AZ ANNAK KERETÉBEN BIZTOSÍTOTT BÁRMELY MEGOLDÁSBÓL EREDŐ BÁRMELY ANYAGI ÉS NEM ANYAGI VESZTESÉGÉRT ÉS KÁRÉRT;

MÉG HA AZ ILYEN VESZTESÉGEK VAGY KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL A FORGALMAZÓI CSOPORT ADOTT TAGJA VAGY AZ ADOTT FORGALMAZÓI PARTNER TÁJÉKOZTATVA IS LETT. A JELEN SZERZŐDÉS ETTŐL ELTÉRŐ KIJELENTÉSEI ÉS AZ EGYÉB ELLENTÉTES FELTÉTELEK ELLENÉRE A FORGALMAZÓI CSOPORT EGYETLEN TAGJA ÉS EGYETLEN FORGALMAZÓI PARTNER SEM FELEL AZ ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL (AKÁR KÖZVETLEN, AKÁR KÖZVETETT) VESZTESÉGÉÉRT VAGY KÁRÁÉRT, HA BÁRMELY MEGOLDÁSON KERESZTÜL VAGY AZZAL KAPCSOLATBAN TOVÁBBÍTOTT, FOGADOTT VAGY TÁROLT ADATOKHOZ VAGY TARTALOMHOZ BÁRMILYEN OKBÓL JOGOSULATLANUL HOZZÁFÉRNEK, AZOKBAN KÁRT TESZNEK, VAGY RONGÁLJÁK, ELÉRHETETLENNÉ TESZIK, TÖRLIK, ELLOPJÁK, MEGSEMMISÍTIK, MÓDOSÍTJÁK, VÉLETLENÜL NYILVÁNOSSÁGRA HOZZÁK AZOKAT, VAGY AZOK ELVESZNEK. A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN A FORGALMAZÓI CSOPORT BÁRMELY TAGJA VAGY BÁRMELY FOGALMAZÓI PARTNER AZ ÖSSZES VESZTESÉGEKKEL ÉS KÁRTÉRÍTÉSEKKEL KAPCSOLATOS, ÖNNEL VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉLLEL SZEMBEN BÁRMELY MEGOLDÁSBÓL, AZ ELŐFIZETÉSBŐL VAGY A JELEN SZERZŐDÉSBŐL EREDŐ VAGY AZZAL KAPCSOLATBAN FENNÁLLÓ TELJES ÖSSZESÍTETT FELELŐSSÉGE NEM HALADHATJA MEG A KÖVETKEZŐK KÖZÜL A NAGYOBBIKAT: (I) ÖT AMERIKAI DOLLÁR (5,00 USD); VAGY (II) AZ ELŐFIZETÉSI IDŐSZAKOT KÖZVETLEN MEGELŐZŐ 12 HÓNAPBAN FIZETETT ELŐFIZETÉSI DÍJAK ÖSSZEGE.

6.5. A FORGALMAZÓI CSOPORT TAGJAI ÉS A FORGALMAZÓI PARTNEREK FELELŐSSÉGÉRE VONATKOZÓ, A JELEN SZERZŐDÉSBEN FOGLALT KIZÁRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK NEM ZÁRJÁK KI VAGY KORLÁTOZZÁK AZ ÉRINTETTEK ESETLEGES FELELŐSSÉGVÁLLALÁSÁT A KÖVETKEZŐKÉRT:

6.5.1. HALÁLESETEK, SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEK VAGY CSALÁS TEKINTETÉBEN A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT MÉRTÉKEN TÚL; VALAMINT

6.5.2. BÁRMELY OLYAN ÜGY TEKINTETÉBEN, AMELLYEL KAPCSOLATBAN A FELELŐSSÉG A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK SZERINT NEM KORLÁTOZHATÓ VAGY ZÁRHATÓ KI.

7. Adatvédelem; személyes adatok feldolgozása

7.1. Tudomásul veszi és elfogadja, hogy bármely Megoldás automatikusan kommunikálhat a Forgalmazó felhőalapú technológiájával a működése, vagy bármely Megoldás vagy a Forgalmazó más termékének és szolgáltatásának hatékonyabbá tétele érdekében. Az ilyen kommunikációhoz való hozzájárulását csak a Megoldás eltávolításával és/vagy deaktiválásával vonhatja vissza.

7.2. A Forgalmazó feldolgoz bizonyos információkat és adatokat (amelyek tartalmazhatnak személyes azonosításra alkalmas információkat és/vagy személyes adatokat) az alábbiakkal kapcsolatban: (i) a Megoldás és/vagy bármely olyan Eszköz felhasználói, amelyeken a Megoldás használatban van; (ii) a Megoldás és/vagy bármely olyan Eszköz, amelyeken a Megoldás használatban van. A Forgalmazó (itt elérhető) vonatkozó adatvédelmi szabályzata ismerteti az ilyen információk és adatok Forgalmazó általi gyűjtésének, használatának és egyéb feldolgozásának körülményeit.

8. Megszűnés

8.1. A jelen Szerződés azonnal megszűnik a jelen Szerződésben fogalt bármely kötelezettsége megszegésekor (beleértve a 2., 5. vagy 9. szakaszban található kötelezettségek megszegését, amelyek elmulasztása esetén a Frissítések fogadásával és a megfizetett előfizetési díj az Előfizetési Időszak le nem járt és fel nem használt részére arányosított részének visszatérítésével kapcsolatos minden jogát elveszíti). A Forgalmazó fenntartja a jogot minden egyéb törvény által megengedett jogorvoslatra, amennyiben az Ön a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeinek megszegése negatívan befolyásolja a Forgalmazói Csoport bármely tagját vagy bármely Forgalmazói Partnert. A Forgalmazói Csoport tagjai és a Forgalmazói Partnerek felelősségére vonatkozó, a jelen Szerződésben foglalt kizárások és korlátozások a jelen Szerződés megszűntével érvényben maradnak.

8.2. Forgalmazó az Önnek küldött értesítés útján saját belátása szerint azonnal megszüntetheti a jelen Szerződést bármely adott vagy az összes Megoldás tekintetében, amely esetben a Forgalmazói Csoport egyes tagjai, valamint az egyes Forgalmazói Partnerek teljes és kizárólagos felelőssége, illetve az Ön kizárólagos jogorvoslati lehetősége az ilyen megszüntetéssel kapcsolatban a megfizetett előfizetési díj az Előfizetési Időszak le nem járt és fel nem használt részére arányosított összegének visszatérítésére korlátozódik. Az ilyen megszüntetések hatályba lépésétől Ön nem jogosult a továbbiakban az érintett Megoldások és Dokumentáció használatára.

9. Az Egyesült Államok kormányzatának korlátozott jogai

Minden Megoldás „kereskedelmi terméknek” minősül, amely definíciója a 48 C.F.R. 2.101 szakaszban található, és „kereskedelmi számítógépes szoftverből”, illetve „kereskedelmi számítógépes szoftver dokumentációjából” áll, amely kifejezések definíciója a 48 C.F.R. 12.212 szakaszban található. A 48 C.F.R. 12.212, illetve a 48 C.F.R. 227.7202-1 és 227.7202-4 közötti szakaszoknak megfelelően minden, az Egyesült Államok kormányához tartozó végfelhasználó az ilyen Megoldásokhoz és az azokhoz tartozó Dokumentációhoz kizárólag azon, a jelen Szerződésben meghatározott jogok mellett jut hozzá, amelyek a nem kormányzati ügyfelekre érvényesek. Az ilyen Megoldások és az azokhoz tartozó Dokumentáció használata annak elismerését jelenti az Egyesült Államok kormányzati szervei által, hogy a számítógépes szoftver és annak dokumentációja kereskedelmi célú, illetve a jelen Szerződésben ismertetett jogok és korlátozások elfogadásának is minősül.

10. Exportkorlátozások

Ön elfogadja, hogy betartja a Megoldások exportálására és újraexportálására vonatkozó valamennyi egyesült államokbeli és nemzetközi törvényt, beleértve az Egyesült Államok exporthivatalának szabályozásait, vagy az Egyesült Államok és egyéb kormányok végfelhasználói, véghasználati vagy országokra kiterjedő korlátozásait. A fentiek általánosságától való eltérés nélkül Ön kijelenti, szavatolja és vállalja: (i) hogy nem szerepel a tiltott személyek listáján, ellenőrizetlen listán, jogalanyok listáján, speciálisan megjelölt személyek listáján, kizárt felek listáján vagy bármely, az Egyesült Államok kormánya által közzétett listán; és (ii) egyik Megoldást sem fogja olyan területeken és úti célokon használni, illetve olyan helyekre, olyan vállalatoknak és egyéneknek exportálni vagy újraexportálni, amelyekre, illetve akikre az Egyesült Államok és az Európai Unió embargói vagy kereskedelmi szankciói vonatkoznak. Ön vállalja, hogy kártalanítja, megvédi és mentesíti a Forgalmazói Csoport bármely tagját bármely olyan követeléssel, igénnyel, keresettel vagy eljárással, valamint minden olyan károkozással, felelősséggel, költséggel és kiadással szemben, amely a jelen 10. szakasz Ön által történő betartásának sikertelenségéből következik.

11. Kötelező érvényű választottbíráskodási szerződés és csoportos perindításról való joglemondás

11.1. A jelen 11. szakasz érvényes minden olyan esetben, amely során Jogvita alakul ki bármely Megoldáshoz, bármely Megoldás előfizetéséhez vagy a jelen Szerződéshez kapcsolódóan, és amely Önt és a Forgalmazót érinti. A „Jogvita” a jelen 11. szakaszban bármilyen vitát, eljárást vagy vitás kérdést jelenthet, az indított eljárás(ok) kiváltó okától függetlenül (vagyis más lehetséges jogi eljárást kiváltó okok vagy jogalapok mellett magában foglalja a szerződésszegésen, megtévesztésen vagy csaláson, kártalanításon, károkozáson (beleértve a hanyagságot), illetve a törvények vagy rendelkezések megszegésén alapuló követeléseket).

11.2. Jogvita esetén egy értesítést kell küldenie Forgalmazó részére a Jogvitáról. Ez az írásos nyilatkozat tartalmazza a nevét, címét és kapcsolattartási adatait, a Jogvita kiváltó okát és az igényelt jogorvoslatot. A Jogvitáról szóló értesítést e-mailben kell elküldeni a Forgalmazónak a legal@avast.com címre (az e-mail tárgya: Section 11 Notice of Dispute Under EULA (Jogvitáról szóló értesítés a Végfelhasználói Licencszerződés 11. pontja értelmében)).

11.3. BÁRMILYEN JOGVITA ELDÖNTÉSÉRE VAGY MEGOLDÁSÁRA IRÁNYULÓ MINDEN JOGI ELJÁRÁS KIZÁRÓLAG EGYÉNI ALAPON INDÍTHATÓ BÁRMELY RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FÓRUMON. ÖN NEM KERESHET ALKALMAT ARRA, HOGY EGY JOGVITÁT CSOPORTOSAN INDÍTOTT PERKÉNT, KÖZÉRDEKŰ KERESETKÉNT VAGY BÁRMILYEN OLYAN ELJÁRÁSKÉNT VIGYEN BÍRÓSÁGRA, AMELYBEN BÁRMELYIK FÉL KÉPVISELETI FORMÁBAN VESZ RÉSZT. SEM VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS, SEM EGYÉB ELJÁRÁS NEM VONHATÓ ÖSSZE EGY MÁSIKKAL ANÉLKÜL, HOGY ELŐTTE ERRŐL AZ ÖSSZES ÉRINTETT FÉLTŐL SZÁRMAZÓ ÍRÁSOS BELEEGYEZÉS SZÜLETNE AZ ÖSSZES ÉRINTETT VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS ÉS EGYÉB ELJÁRÁS TEKINTETÉBEN.

11.4. Ha Ön és a Forgalmazó informális úton nem tud megállapodni a Jogviták rendezéséről, a Jogvita megoldását célzó további intézkedések kizárólag az Egyesült Államok szövetségi választottbíráskodási törvénye („FAA”) (9 U.S.C. 1. paragrafusa és azt követő bekezdései) által szabályozott, kötelező érvényű választottbírósági ítélet alapján történhetnek. Az alább a 11.5-ös szakaszban meghatározottak kivételével lemond azon jogáról, hogy a Jogviták ügyében pert indítson (illetve hogy peres félként vagy csoportos keresetben érdekelt tagként bírósági eljárásban részt vegyen) bíró vagy esküdtszék előtt. Minden felmerülő Jogvitát egy semleges választottbíró bevonásával kell megoldani, akinek a döntését véglegesnek kell tekinteni, az FAA rendelkezéseiben foglalt korlátozott bírósági felülbírálási jog kivételével. A felek felett joghatósággal rendelkező bármely bíróság érvényesítheti a választottbíró döntését.

11.5. A jelen 11. szakaszra vonatkozó választottbíráskodási követelményekre az alábbi kivételek érvényesek:

11.5.1. Peres úton rendezhet bármilyen Jogvitát a kis értékű követelések bíróságán abban az országban vagy hasonló politikai térségben, amelyben lakik, ha a Jogvita megfelel a kis értékű követelések bírósága feltételeinek. Ha követelést kezdeményez a kis értékű követelések bíróságán, Ön felelős minden bírósági költség és díj megfizetéséért.

11.5.2. Az AVG szellemi tulajdonjogának bármely állítólagos megsértésével kapcsolatos összes Jogvitát bíróságon oldják meg.

11.5.3. Ha Ön az Európai Unió, Norvégia, Izland vagy Liechtenstein területén élő fogyasztó, a Jogvitáját az Európai Bizottság által létrehozott internetalapú online vitarendezési platformon keresztül (az „ODR Platform”) is rendezheti. Az ODR Platform célja a termékek és szolgáltatások online vásárlásával kapcsolatos viták bíróságon kívüli rendezésének elősegítése az Európai Unióban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben honos fogyasztók és kereskedők között. Az ODR Platformot az alábbi hivatkozáson érheti el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.6. Minden választottbíráskodási eljárást az Amerikai Választottbírósági Szövetség (American Arbitration Association, „AAA”) folytat le az AAA 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett, fogyasztói választottbíráskodási szabályai („Consumer Arbitration Rules”) szerint, beleértve a 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett „Választottbírósági költségek, beleértve az AAA adminisztratív díjait” (Costs of Arbitration (Including AAA Administrative Fees)) című rendelkezéseket (együttesen: „Fogyasztói Eljárások”), továbbá az alábbi feltételeket:

11.6.1. A Fogyasztói Eljárások bizonyos költségekkel járnak a fogyasztó (Ön) és a vállalkozás (Forgalmazó) számára is. Ha az igény legfeljebb 75 000 dollár értékű, a Forgalmazó kifizeti az összes megadott díjat és költséget, beleértve a fogyasztó számára kijelölt díjakat. A Forgalmazó nem vállalja egyéb költségek kifizetését. Ha az igény több mint 75 000 dollár, a Fogyasztói Eljárások határozzák meg a kifizetést.

11.6.2. Az alább meghatározottak kivételével az AAA Fogyasztói Eljárásait a felek közötti összes Jogvitájára alkalmazni kell. De az R-1(e) fogyasztói választottbíráskodási szabályok szerint bármely fél hivatkozhat a fogyasztói választottbíráskodási szabályzat megfelelő alkalmazására a választottbíró végső döntésénél. A jelen Szerződés határozza meg, hogy ez mennyire ütközik a Fogyasztói Eljárásokkal. Ön vállalja, hogy csak abban az országban vagy hasonló politikai térségben kezdeményez választottbíráskodást, amelyben lakik. A választottbírósági eljárások lebonyolítása konferenciahívás keretében történik. Azonban ha az eljárást az AAA Fogyasztói Eljárásoknak megfelelően végzik, a választottbíró(k) tetszés szerint személyes találkozót követelhet(nek) meg bármely fél kérésére.

11.6.3. Ön és a Forgalmazó beleegyezik abba, hogy az AAA választottbíráskodásra történő felkérése nem képezi részét a felek Jogviták eldöntésével kapcsolatos megállapodásának. Ha az AAA nem végzi el vagy nem tudja elvégezni a választottbíráskodást, Önnek és a Forgalmazónak kell megegyeznie egyetlen választottbíró személyében, akinek a Fogyasztói Eljárásoknak megfelelően meg kell oldania a Jogvitát. Ha a felek nem tudnak megegyezni egy választottbíróban, akkor egy megfelelő joghatóságú bíróság jelölhet ki választottbírót, akinek követnie kell az AAA Fogyasztói Eljárásait.

11.6.4. Ha a jelen 11. szakasz egy vagy több része törvénytelennek, érvénytelennek vagy a Jogvita részére vagy egészére nézve érvényesíthetetlennek bizonyul, akkor – és csakis akkor – ezek a részek elválaszthatók, és a Jogvita a jelen 11. szakasz és a jelen Szerződés összes többi rendelkezésének megfelelően oldható meg. Ha ilyen elválasztás történik egy Jogvita valamely részének vagy egészének kapcsán, bírósági eljárás keretében, a bírósági eljárás során New York (New York állam, Amerikai Egyesült Államok) törvényei és bíróságai kizárólagos illetékességgel rendelkeznek. Az ilyen bírósági eljárások tekintetében Ön elismeri és nem vitatja New York (New York állam) bíróságának illetékességét, továbbá lemond a nem megfelelő illetékes bíróságon és forum non conveniens doktrínán alapuló ellenvetésről, és nem kísérli meg más körzetbe vagy joghatósághoz áthelyezni az eljárást.

11.7. A jelen 11. szakasz fenti paragrafusai ellenére, ha a Megoldást nem személyes vagy otthoni használatra szerezte be, a választottbíráskodási eljárások – beleértve a költségek kifizetését – az AAA kereskedelmi választottbíráskodási szabályai (Commercial Arbitration Rules) (a „Kereskedelmi Eljárások”) szerint történnek. A Kereskedelmi Eljárásokat a felek közti minden Jogvitában megfelelően alkalmazni kell, és Ön vállalja, hogy semmilyen eljárás során nem kezdeményez más megoldást. Azonban a jelen Szerződés határozza meg, hogy ez mennyire ütközik a Kereskedelmi Eljárásokkal.

12. Általános

12.1. Értesítés. A Forgalmazó bármikor küldhet értesítéseket e-mailben, előugró ablakokban, párbeszédablakokban vagy egyéb formában, de előfordulhat, hogy Ön csak a Megoldás elindításakor kapja meg az értesítéseket. Az értesítéseket azon a napon kell kézbesítettnek tekinteni, amikor a Forgalmazó a Megoldáson keresztül először elérhetővé tette, függetlenül attól, hogy Ön ténylegesen mikor kapta meg azokat.

12.2. A jelen Szerződéssel kapcsolatos kérdések. Amennyiben kérdése van a jelen Szerződéssel kapcsolatban, vagy bármilyen információt igényel a Forgalmazótól, kérjük, írjon az Avast Software s.r.o., Pikrtova 1737/1a, Prague 4, 140 00, Cseh Köztársaság postai címre, a support@avast.com e-mail-címre, hívja a +420 274 005 777 telefonszámot, vagy látogassa meg a www.avast.com/support webcímen található támogatási oldalunkat.

12.3. Külön szerződések. Ha kettő vagy több Megoldást szerzett be, akár ha egyetlen tranzakción belül is, vagy ha bármely Megoldásra több tranzakció keretében fizetett elő, a jelen Végfelhasználói licencszerződést esetleg már többször is elfogadta. Bár az elfogadott szerződési feltételek hasonlóak vagy azonosak lehetnek, a Végfelhasználói licencszerződés feltételeinek minden egyes elfogadása egy külön szerződésnek minősül Ön és az adott Megoldást biztosító Forgalmazó között.  

12.4. A teljes szerződés. A jelen Szerződés képezi az Ön és a Forgalmazó közötti teljes megállapodást a Megoldások és a Dokumentáció Ön által történő használatára vonatkozóan. A jelen Szerződés hatályon kívül helyez minden megelőző vagy egyidejű szóbeli vagy írásbeli közleményt, ajánlatot, jótállást és nyilatkozatot a Megoldás vagy a Dokumentáció Ön által történő telepítésére és/vagy használatára vonatkozóan. Az előzőektől függetlenül a jelen Szerződés semelyik pontja sem csökkenti az Ön joghatóságában meglévő fogyasztóvédelmi jogszabályok vagy egyéb vonatkozó törvények által biztosított azon jogait, amelyekről nem lehet szerződéses úton lemondani. A jelen Szerződést, a Vonatkozó Feltételeket és a Dokumentációt az észszerűség keretein belüli lehető legnagyobb mértékben úgy kell értelmezni, hogy azok megfeleljenek egymásnak, azonban ütközés esetén az irányadó rendelkezést az alábbi fontossági sorrend szerint kell meghatározni: (i) a Vonatkozó Feltételek; (ii) a jelen Szerződés; és (iii) a Dokumentáció.

12.5. A szöveg értelmezése. A Szerződés címsorai nem befolyásolják annak értelmezését. Az alanyok megjelölésére használt kifejezések nemtől függetlenül értelmezendők. Az egyes szám többes számot is jelölhet, és fordítva. A meghatározott szavak vagy szókapcsolatok eltérő nyelvtani formában is a megadott jelentésre utalnak. A „tartalmazza” és „beleértve” kifejezéseket úgy kell értelmezni, mintha kiegészülnének a „korlátozás nélkül” kifejezéssel. A szoftverek, Megoldások vagy Frissítések „használatára” való hivatkozást úgy kell értelmezni, hogy az magában foglalja az ilyen szoftverek, Megoldások vagy Frissítések Ön általi telepítését is (amennyiben a szövegkörnyezet ezt másként nem igényli). A jelen Szerződés eredetileg angol nyelven készült. Bár a Forgalmazó elérhetővé teheti az Ön számára a Szerződés egy vagy több fordítását is az Ön kényelme érdekében, ellentmondás vagy eltérés esetén a jelen Szerződés angol nyelvű változata az irányadó. Ha kétértelműség, illetve szándékkal vagy értelmezéssel kapcsolatos kérdés merül fel bármilyen bírósági eljárás folyamán vagy egyéb módon, a Szerződés feltételei annak szellemében értelmezendők, hogy azt a felek közösen fogalmazták meg, így nem vetődhet fel olyan vélelem vagy bizonyítási teher, amely szerint a Szerződés bármely rendelkezése a fogalmazó szándéka szerint valamely fél számára kedvező vagy hátrányos.

12.6. Elválaszthatóság. Ha a Szerződés bármely rendelkezése bármely vonatkozó jogszabály értelmében törvénytelennek, érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek minősül, az adott mértékig úgy kell tekinteni, hogy nem képezi a Szerződés részét, a Szerződés további rendelkezései pedig továbbra is a vonatkozó jogszabályok által engedélyezett legteljesebb mértékben érvényesek és hatályosak maradnak.

12.7. Ellehetetlenülés. A Forgalmazó nem vállal felelősséget olyan teljesítménybeli hibákért vagy késésekért, amelyek egésze vagy része a közművek (beleértve az áramellátást) meghibásodásából, az internet, a telekommunikációs vagy informatikai szolgáltatások kimaradásából, telekommunikációs vagy informatikai eszközök meghibásodásából, illetve munkabeszüntetésekből vagy más munkaügyi zavarokból (nem kizárólagosan ideértve a Forgalmazói Csoport bármely tagját és a Forgalmazói Partnereket ért munkabeszüntetéseket és munkaügyi zavarokat), a háborús vagy terrorcselekményekből, szolgáltatásmegtagadásos támadásból, illetve a Forgalmazói Csoport bármely tagját vagy bármely Forgalmazói Partnert érintő más informatikai támadásból vagy biztonsági eseményből, árvizekből, szabotázsakciókból, tűzesetekből, más természeti katasztrófákból és vis maior eseményekből, vagy egyéb olyan okból adódik, amely a Forgalmazói Csoport bármely tagja vagy bármely Forgalmazói Partner észszerűen körülhatárolt befolyása alá nem tartozik.

12.8. Joglemondás. Amennyiben bármely fél nem ragaszkodik a Szerződésben foglalt feltételek és rendelkezések szigorú teljesítéséhez, az nem minősül a jelen Szerződéssel való későbbi megfelelőségről történő joglemondásnak vagy lemondásnak. A Szerződés feltételei és rendelkezései továbbra is teljes mértékben érvényesek és hatályosak maradnak. A Szerződés bármely feltételének vagy rendelkezésének bármely fél részéről és bármilyen célból kifolyólag történő joglemondása kizárólag kézjeggyel ellátott, írásos formában léphet hatályba. Amennyiben a felek bármelyike nem emel kifogást a Szerződés bármely rendelkezésének a másik fél általi megszegése ellen, ez nem minősül folyamatos joglemondásnak a Szerződés ugyanazon vagy egyéb előírásainak megszegésére vonatkozóan.

12.9. Átruházás. A Forgalmazó előzetes írásos beleegyezése nélkül Ön nem ruházhatja át a Szerződésben foglalt jogait és kötelezettségeit. A Forgalmazó a Szerződést bármikor, saját belátása szerint átruházhatja, az Ön előzetes írásos beleegyezése nélkül.

12.10. Harmadik haszonélvező fél kizárása. A jelen Szerződés semelyik kifejezett vagy vélelmezett előírása sem hivatott Önön, a Forgalmazói Csoport tagjain és a Forgalmazói Partnereken kívül semmilyen harmadik félre semminemű jogot, előnyt vagy jogorvoslati lehetőséget a jelen Szerződés szerint vagy abból eredően biztosítani. Önön, a Forgalmazói Csoport tagjain és a Forgalmazói Partnereken kívül semmilyen harmadik fél nem rendelkezik a Szerződésből fakadóan jogalappal semmilyen kereset tekintetében.  A Forgalmazó jogosult (de nem köteles) a Forgalmazói Csoport bármely tagjának vagy bármely Forgalmazói Partnernek a jelen Szerződés alá tartozó bármely jogait, jogorvoslati lehetőségeit, felelősségkorlátozásait és -kizárásait, valamint jogi védelmét kieszközölni, beleértve a Forgalmazói Csoport bármely tagja vagy bármely Forgalmazói Partner által elszenvedett vagy tekintetében felmerülő olyan veszteségekkel, károkkal és keresetekkel kapcsolatos jogok és jogorvoslatok tekintetében, amelyek: (i) a jelen Szerződés bármely feltételének Ön által való be nem tartásának következtében vagy azzal összefüggésben merülnek fel; vagy (ii) amelyek tekintetében Ön a jelen Szerződés hatálya alatt kártalanítási felelősséggel tartozik.  Az ilyen veszteségek, károk és keresetek nem tekinthetők a 6.4.1. szakasz értelmében közvetett, következményes vagy véletlen veszteségnek vagy kárnak, amennyiben az ilyen veszteség, kár vagy kereset nem a Forgalmazó, hanem a Forgalmazói Csoport egy másik tagja vagy egy Forgalmazói Partner érdekkörében merült fel.

12.11. Irányadó jog. A jelen Szerződés tekintetében irányadó jog New York állam (Amerikai Egyesült Államok) anyagi joga. Az Egyesült Nemzetek nemzetközi árukereskedelmi szerződésekre vonatkozó egyezménye a Szerződésre nem érvényes, annak alkalmazását a Szerződés kifejezetten kizárja.

12.12. Internetkapcsolat. Egyes Megoldások működéséhez aktív és stabil internetkapcsolat szükséges. Az Ön feladata ezért arról gondoskodni, hogy mindenkor legyen élő és stabil internetkapcsolata.

12.13. Terméknevek. A Forgalmazó időről időre megváltoztathatja az egyes Megoldások nevét, vagy módosíthatja a Megoldáshoz rendelt vállalat nevét és emblémáját a Forgalmazói Csoport egy másik tagjának vagy valamely Forgalmazói Partnernek a nevére és emblémájára. Ezek a változások a Megoldásokra való előfizetéseire, az Előfizetési Időszakokra vagy a jelen Szerződésre nincsenek kihatással, és nem jogosítják fel a Megoldásokra való előfizetései, az Előfizetési Időszakok vagy a jelen Szerződés felmondására.

13. Különleges feltételek

Az alábbi különleges feltételek csak bizonyos Megoldásokra érvényesek. Ha ezen különleges feltételek és a Szerződés egyéb részei közötti ellentmondás lép fel, az érintett Megoldások tekintetében ezen különleges feltételek az irányadóak és élveznek elsőbbséget.

13.1. Harmadik felek szoftverei, szolgáltatásai és egyéb termékei. Némely Megoldás lehetőséget kínál harmadik felektől származó szoftverek, szolgáltatások és más, a harmadik felek által biztosított termékek beszerzésére. Elfogadja, hogy az adott harmadik fél kizárólagosan felel annak kínálatáért, és a Forgalmazó nem tesz nyilatkozatot vagy nem biztosít jótállást azokkal az ajánlatokkal kapcsolatban, illetve nem vállal felelősséget azokért, ha pedig Ön úgy dönt, hogy beszerez és használ ilyen harmadik féltől származó ajánlatot, az ajánlatok és használatuk a harmadik fél által megkövetelt licencszerződések, használati feltételek, adatvédelmi nyilatkozatok és/vagy más feltételek hatálya alá esik.

13.2. A CloudCare és a Managed Workplace. A jelen 13.2. szakasz a Vonatkozó Feltételek által megengedett mértékig teszi lehetővé, hogy a CloudCare és a Managed Workplace terméket harmadik felek számára nyújtott MSP-szolgáltatások keretében használja.

13.2.1. A jelen 13.2. szakaszban használtak szerint:

(a) Az „Avast Business Szolgáltatás” kifejezés HD-szolgáltatásokat és/vagy NOC-szolgáltatásokat jelöl, a szövegkörnyezettől függően.

(b) Az „Ügyfél” egy olyan harmadik felet jelöl, aki számára az MSP-szolgáltatásokat nyújtja vagy nyújtani kívánja.

(c) A „HD-szolgáltatások” kifejezés azon ügyfélszolgálati szolgáltatásokat jelöli, amelyeket a Forgalmazó vagy annak harmadik félnek számító beszállítója egy vagy több Ügyfél kiszolgálása érdekében Önnek nyújt, minden esetben a Forgalmazó által esetleg időnként módosított Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

(d) Az „MSP-szolgáltatások” kifejezés az Ön által a Megoldás (beleértve a megfelelő Avast Business Szolgáltatás) használatával történő, az Ügyfelei számára biztosított felügyelt szolgáltatást jelenti.

(e) A „NOC-szolgáltatások” kifejezés azon távoli Eszközfelügyeleti és -kezelési szolgáltatásokat jelöli, amelyeket a Forgalmazó vagy annak harmadik félnek számító beszállítója egy vagy több Ügyfél kiszolgálása érdekében Önnek nyújt, minden esetben a Forgalmazó által esetleg időnként módosított Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

(f) A „Szolgáltatási Szerződés” az Ön és egy Ügyfél között létrejött szerződést jelöli, amely többek között egyértelműen ismerteti azon Szolgáltatásokat, amelyeket Ön a megállapodás szerint az Ügyfél számára nyújt.

13.2.2. A Forgalmazó a jelen Szerződés rendelkezéseit figyelembe véve korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható (továbbengedélyezésre nem jogosító) engedélyt biztosít Önnek arra, hogy az Előfizetési Időszak folyamán arra használja a vonatkozó Megoldásokat (beleértve a megfelelő Avast Business Szolgáltatásokat vagy a CCleaner Business Edition kiadást), hogy MSP-szolgáltatásokat nyújtson Ügyfelei számára.

13.2.3. A Forgalmazó a jelen Szerződés feltételeit figyelembe véve Megoldásokat biztosít Önnek (beleértve a megfelelő Avast Business Szolgáltatásokat vagy a CCleaner Business Edition kiadást), amelyeket Ügyfelei igényeinek kiszolgálására használhat.

13.2.4. A jelen Szerződés feltételeinek megfelelően Ön a következőket vállalja:

(a) Megköveteli, hogy: (i) a Megoldást átvevő mindegyik Ügyfele (a megfelelő mértékig Önt is beleértve) aláírja a jelen Szerződés aktuális verzióját, vagy egyéb módon kötelező érvényűként fogadja el azt; és (ii) minden olyan Ügyfél, akinek megállapodásuk értelmében Megoldásokat nyújt, aláírja a Szolgáltatási Szerződést, vagy egyéb módon kötelező érvényűként fogadja el azt. A fentiek korlátozása nélkül Ön a Forgalmazó Végfelhasználói licencszerződését az Ügyfél nevében csak olyan mértékig fogadhatja el, amennyire az Ügyfél a Szolgáltatási Szerződésben vagy más módon erre kifejezetten felhatalmazta. A Szolgáltatási Szerződés rendelkezései: (i) legalább olyan mértékben kell védjék a Forgalmazói Csoport érdekeit, mint a jelen Szerződés; és (ii) kifejezetten engedélyezniük kell Ön és a Forgalmazói Csoport számára az Ügyfél adatainak és információinak a Megoldások működésével és biztosításával kapcsolatos sokszorosítását, továbbítását, tárolását és feldolgozását.

(b) A Forgalmazó és Ön közötti megállapodás értelmében kizárólagos felelősséget vállal: (i) a Szolgáltatási Szerződés hatálya alá tartozó kötelezettségei teljesítésért; (ii) annak biztosításáért, hogy Ön és valamennyi Ügyfele eleget tegyen a munkavállalók és más harmadik felek, illetve a kapcsolódó Eszközeiknek ellenőrzésére vonatkozó hatályos jogszabályoknak; (iii) hogy teljesíti az Ön és az Ügyfelek számára a Szerződés, a Vonatkozó Feltételek és a Dokumentáció által szabott feladatokat és kötelezettségeket; és (iv) hogy a Szolgáltatási Szerződés lejárta vagy megszűnése esetén megszakítja az egyes Megoldások biztosítását, és eltávolítja, vagy az Ügyféllel eltávolíttatja az egyes Megoldásokat minden olyan Eszközről, amelyen azok használatban vannak.

13.3. Böngészőtakarító. A Böngészőtakarító bővítmény („BCU”) használatával jóváhagyja, hogy a BCU módosíthatja a böngésző aktuális beállításait az új böngészőbeállításokra.

13.4. WiFi Finder. A WiFi Finder lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a WiFi-hálózatokkal kapcsolatos adatok megosztásával segíthessenek más felhasználóknak az internetelérés létrehozásában. Ha meg szeretné osztani a WiFi-hálózatokkal kapcsolatos adatokat más felhasználókkal, egyedül Ön felel annak biztosításáért, hogy nem sérti meg harmadik felek jogait az ilyen WiFi-hálózatok vagy a megosztott adatok vonatkozásában. A Forgalmazói Csoport tagjai nem vállalnak felelősséget azzal kapcsolatban, hogy Ön betartja-e a WiFi-hálózatok használatára és a megosztott adatok felhasználására vonatkozó feltételeket.

13.5. Avast Family Shield.

13.5.1. Az Avast Family Shield személyes, nem kereskedelmi használatra szánt termék, amelynek segítségével a szülők megvédhetik gyermekeiket, gondviselők a gyámságuk alá rendelt személyeket, illetve felnőttek más olyan felnőtteket, akiktől erre megfelelő tájékoztatást követően felhatalmazást kaptak. Az Avast Family Shield nem használható ettől eltérő célokra, és a Forgalmazói Csoport tagjai nem vállalnak felelősséget a nem engedélyezett vagy törvénytelen használatból eredő károkért.  

13.5.2.  Az Avast Family Shield használatával Ön kijelenti és szavatolja, hogy: (i) betöltötte 18. életévét; és (ii) jogosult az Avast Family Shield-fiókja alá bevont minden személy (beleértve a 13. életévüket be nem töltött személyeket is) adatainak gyűjtéséhez hozzájárulni, és ehhez ezúton hozzá is járul. Tudomásul veszi, hogy a Forgalmazói Csoport tagjai gyűjtik, felhasználják és közzéteszik majd az Avast Family Shield szolgáltatásainak működéséhez és biztosításához szükséges földrajzi és egyéb adatokat.

13.5.3. Ön tudomásul veszi, hogy: (i) az Avast Family Shield használatával kapott eredmények (beleértve az adatokat és az üzeneteket) nem minden esetben pontosak, időszerűek vagy megbízhatóak; (ii) az egyes megkérdőjelezhető vagy blokkolni kívánt tartalmakat az Avast Family Shield nem minden esetben blokkolja; (iii) az Avast Family Shield esetenként olyan tartalmakat is blokkol, amelyeket Ön elfogadhatónak tekint; és (iv) mivel a harmadik felektől származó tartalmak értesítés nélkül változhatnak, a Forgalmazó nem tudja szavatolni, hogy a tartalomkategóriák és tartalomszűrők minden pillanatban naprakészek lesznek a harmadik felektől származó tartalmak tekintetében. Amennyiben úgy gondolja, hogy az Avast Family Shield rosszul osztályoz valamely helyet vagy szolgáltatást, értesítse e-mailben a Forgalmazót a familyshieldhelp@avast.com címen.

13.6. Mobilalkalmazások. A jelen 13.6. szakasz a Mobileszközökön való használatra készült egyes Megoldásokra vonatkozik.

13.6.1. A Google Play áruházból (http://play.google.com) letöltött egyes Megoldások esetén: a jelen Szerződés által biztosított licenc a Google Play áruházból letöltött alkalmazások alapértelmezett feltételei által biztosított Megoldáshasználati jogok helyett alkalmazandó.

13.6.2. Az Apple App Store áruházból letöltött egyes Megoldások esetében az alábbi feltételek érvényesek:

(a) A jelen Szerződés által biztosított licencek a Megoldásnak egy, az Apple App Store áruház a http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html címen, illetve egyéb hasonló webhelyeken vagy egyéb módokon elérhető szolgáltatási feltételeiben megfogalmazott felhasználási szabályok szerint Ön által birtokolt vagy kezelt iPhone, iPod touch vagy egyéb Apple-eszköz használatára vonatkozó, nem átruházható licencre korlátozódnak.

(b) Ez a Szerződés kizárólag a felek között köttetik, és nem az Apple vállalattal. Kizárólagosan a Forgalmazó – nem pedig az Apple – felelős a Megoldásért és az ilyen Megoldások tartalmáért.

(c) Az Apple semmilyen kötelezettséget sem vállal a Megoldással kapcsolatos karbantartási és támogatási szolgáltatások biztosítása tekintetében.

(d) Ha a Megoldás nem felel meg bármely vonatkozó jótállásnak, értesítheti az Apple vállalatot, és az Apple visszatéríti Önnek a Megoldás vételárát. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett maximális mértékben az Apple semmilyen további jótállási kötelezettséget nem vállal a Megoldással kapcsolatosan, továbbá az Ön, a Forgalmazó és az Apple között a jótállásnak való megfelelőség hiányából adódó bármilyen további követelés, veszteség, kötelezettség, költség, kár vagy kiadás a Forgalmazó kizárólagos felelősségi körébe tartozik.

(e) A Forgalmazó – nem pedig az Apple – felelős minden olyan követelés kezeléséért, amelyet Ön vagy egy harmadik fél nyújt be a Megoldással vagy a Megoldás tulajdonjogával és/vagy használatával kapcsolatosan, beleértve a következőket: (i) termékfelelősségi károkra vonatkozó követelések; (ii) bármilyen követelés, amely szerint a Megoldás nem felel meg egy vonatkozó jogi vagy szabályozási követelménynek; és (iii) a fogyasztóvédelmi vagy hasonló jogszabályok alapján felmerülő követelések.

(f) Amennyiben bármely harmadik fél azt állítja, hogy a Megoldás vagy a Megoldás birtoklása és használata sérti a harmadik fél szellemi tulajdonjogait, a Forgalmazó – és nem az Apple – kizárólagos felelősséget vállal minden szellemi tulajdonnal kapcsolatos követelés kivizsgálásáért, védelméért, rendezéséért és teljesítéséért.

(g) Önnek be kell tartania bármely harmadik felektől származó feltételt a Megoldás használatakor. Egy VOIP-megoldás esetén például nem sértheti meg a vezeték nélküli adatszolgáltatásra vonatkozó szerződést a Megoldás használata során.

(h) Az Apple és az Apple leányvállalatai a jelen Szerződés harmadik haszonélvező felei, és miután Ön elfogadja a Szerződés feltételeit, az Apple vállalatnak harmadik haszonélvező félként jogában áll (és elfogadja a jogot) a Szerződés érvényesítésére Önnel szemben.

13.6.3. Az Amazon Appstore áruházból letöltött Megoldások esetében az Amazon vállalat az „Alapértelmezett Végfelhasználói Licencszerződéses Feltételek” részeként bizonyos fogyasztói használati feltételeket határozhat meg az Amazon Appstore áruház igénybevételéhez. Ezek az Alapértelmezett Végfelhasználói Licencszerződéses Feltételek az Amazon Appstore áruházon keresztül beszerzett Megoldásokra érvényesek. Az Alapértelmezett Végfelhasználói Licencszerződéses Feltételek többek között meghatározzák, hogy a Forgalmazó a Megoldás licencbeadója, és az Amazon nem számít a Szerződés egyik érintett felének sem. Ha az Alapértelmezett Végfelhasználói Licencszerződéses Feltételek és a jelen Szerződés ütközik egymással, akkor ezen ütközés tekintetében az Alapértelmezett Végfelhasználói Licencszerződéses Feltételei az irányadóak és élveznek elsőbbséget. Az Amazon nem felelős azért, hogy a Forgalmazó vagy Ön betartja-e az Alapértelmezett Végfelhasználói Licencszerződéses Feltételeket.

13.7. Szakértői kiadás. A 13.7. szakasz abban ez esetben érvényes, amennyiben valamely Megoldás Szakértői kiadását szerezte be. A Vonatkozó Feltételekben meghatározott számú műszaki szakember számára engedélyezheti, hogy a Megoldást harmadik felek tulajdonában lévő Eszközökön végzett optimalizálási és szervizmunkálatok céljával használja. Mindegyik műszaki szakember egyidejűleg csak egyetlen, harmadik fél tulajdonában álló Eszközre telepítheti a Megoldást, és el kell távolítania azt, mielőtt visszaadná az Eszközt a tulajdonos kezelésébe.

13.8. Garanciacsomag. A jelen 13.8. szakasz a Garanciacsomagokra vonatkozik.

13.8.1. A „Garanciacsomag” kifejezés egy olyan szolgáltatást jelöl, amelynek értelmében a Forgalmazó szakembere (egy „Munkatárs”) külön előfizetési díj ellenében támogatást nyújt Önnek a védett Eszközöket az Előfizetési Időszak alatt megfertőző vírusok és egyéb kártevők eltávolításához. A Garanciacsomagok a Forgalmazó egyes vírusvédelmi Megoldásaival vagy egyéb biztonsági Megoldásaival (külön-külön: „Biztonsági Megoldás”) együtt vásárolhatók meg, és az adott Biztonsági Megoldás által nyújtott védelmet egészítik ki.

13.8.2. Ha a Garanciacsomag keretében a Forgalmazó segítségét kéri, és a 13.8.3. szakasz értelmében Ön és az Eszköz jogosult a támogatásra, a Forgalmazó minden kereskedelmileg indokolt erőfeszítést megtesz, hogy támogatást nyújtson Önnek az Eszközt megfertőző vírusok és kártevők eltávolításához. Ön ezúton tudomásul veszi, elfogadja és vállalja, hogy a Forgalmazó erőfeszítései esetleg nem elegendőek bizonyos vírusok vagy egyéb kártevők az Eszközről való eltávolításához, valamint hogy a Forgalmazó a szolgáltatás nyújtása során esetleg módosíthatja, törölheti vagy károsíthatja az Eszközön lévő adatokat, módosíthatja az Eszköz beállításait, vagy egyéb módon akadályozhatja az Eszköz megfelelő működését.

13.8.3. A Garanciacsomag a következőkre terjed ki: (i) kizárólag arra az Eszközre, amelyhez megvásárolta a kapcsolódó Biztonsági Megoldást, és másik Eszközre nem vihető át; valamint (ii) csak azokra a vírusokra és kártevőkre vonatkozik, amelyek az Eszközt az Előfizetési Időszak során fertőzik meg, miután letöltötte és telepítette a Biztonsági Megoldást az Eszközre, és mialatt a Biztonsági Megoldás naprakész kártevő-definíciókkal üzemelt azon. A Forgalmazó értesítés nélkül megszüntetheti a Garanciacsomag rendelkezésre állását, amennyiben saját üzleti megítélése alapján megállapítja, hogy Ön a Garanciacsomag keretében egy, a Garanciacsomag alá nem tartozó Eszközre kért vagy vett igénybe támogatást, a Garanciacsomagot egy másik természetes vagy jogi személyre átruházta vagy megpróbálta átruházni, vagy egyéb módon megszegte a Garanciacsomag feltételeit. 

13.8.4. A Forgalmazó a Garanciacsomag keretében történő segítségnyújtás érdekében távoli hozzáférést kérhet az Eszközéhez, és/vagy kérheti, hogy telepítse a Támogatási Szoftvert, amely esetben Ön elismeri és elfogadja, hogy a 13.10. szakasz alkalmazandó. Amennyiben nem képes vagy nem szándékozik távoli hozzáférést biztosítani az Eszközéhez, és/vagy nem képes vagy nem szándékozik a Támogatási Szoftvert az Eszközre letölteni és telepíteni, vagy a Forgalmazó vagy a Munkatárs egyéb utasításait követni, illetve a Forgalmazó megállapítja, hogy az Eszköz a Garanciacsomag keretében nem jogosult a támogatásra, a Forgalmazó nem nyújt támogatást a Garanciacsomag keretében. A Forgalmazó felajánlhat (de nem köteles felajánlani) Önnek olyan szolgáltatást, amelynek keretében a Forgalmazó vagy egy alvállalkozója díj ellenében támogatást nyújt Önnek.

13.9. Prémium Terméktámogatás. A jelen 13.9. szakasz vonatkozik az Avast Total Care, az AVG Prémiumszintű Műszaki Támogatás és más terméktámogatási szolgáltatásokra (külön-külön: „Prémium Terméktámogatás”), amelyeket a Forgalmazó a szoftver Megoldásaitól külön értékesít, és amelyeken keresztül a Forgalmazó segítséget nyújthat Önnek a különféle szoftvertermékek és/vagy eszközök vagy rendszerek – beleértve a számítógép, Mac, táblagép, mobiltelefon vagy bármely más személyi számítástechnikai eszköz, vezeték nélküli útválasztó, kábelmodem vagy más útválasztó, nyomtató, digitális kamera, médialejátszó, intelligens tv-készülék vagy DVD-/Blu-Ray-lejátszó típusú eszközöket – telepítésében, konfigurálásában vagy hibaelhárításában.

13.9.1. A Munkatárs a Prémium Terméktámogatás keretében megteszi a kereskedelmileg észszerű erőfeszítéseket annak érdekében, hogy segítséget nyújtson a problémák megoldásához, de a piacon elérhető technológiák változatossága és összetettsége miatt előfordulhat, hogy a Munkatárs nem képes megoldani a problémáját. Ilyen problémák lehetnek például azok, amelyek a gyártó által még meg nem oldott szoftver- vagy hardverhibák következményeként lépnek fel, vagy az eszköz konfigurációjához kapcsolódnak, és lehetetlenné vagy észszerűtlenül bonyolulttá teszik a probléma megfelelő meghatározását vagy megoldását a Munkatárs számára. Ezért ezúton elismeri és elfogadja annak lehetőségét, hogy a Forgalmazó erőfeszítései nem elegendőek az Ön által azonosított problémák megoldásához, vagy hogy azoknak a problémáknak a megoldása nem történik meg kellő időben.

13.9.2. A Munkatárs a Prémium Terméktámogatás keretében távoli hozzáférést kérhet az Eszközéhez, és/vagy kérheti, hogy telepítse a Támogatási Szoftvert, amely esetben elismeri és elfogadja, hogy a 13.10. szakasz alkalmazandó. Amennyiben nem képes vagy nem szándékozik távoli hozzáférést biztosítani az Eszközéhez, és/vagy nem képes vagy nem szándékozik a Támogatási Szoftvert az Eszközre letölteni és telepíteni, vagy a Forgalmazó vagy a Munkatárs egyéb utasításait követni, illetve a Forgalmazó megállapítja, hogy az Eszköz a Prémium Terméktámogatás keretében nem jogosult a támogatásra, a Forgalmazó nem nyújt támogatást a Prémium Terméktámogatás keretében.

13.10. Távoli Hozzáférés; Támogatási Szoftver

13.10.1. Távoli Hozzáférés. A Garanciacsomag keretében, a Prémium terméktámogatás részeként vagy más szolgáltatásokkal kapcsolatosan nyújtott szolgáltatás vonatkozásában a Forgalmazó vagy egy Munkatársa számára szükségessé válhat az eszközeinek távoli elérése és irányítása annak érdekében, hogy elhárítsa az Ön által tapasztalt problémákat. A távoli hozzáférési munkamenettel kapcsolatban:

(a) A Munkatársnak szüksége lehet arra, hogy különböző parancsfájlokat futtasson az eszközein, megváltoztassa a konfigurációt, szoftvert telepítsen vagy távolítson el, egyéb változtatásokat hajtson végre az eszközökön vagy az ilyen eszközök szoftverbeállításain, amennyiben ez szükséges a probléma megoldásához. Ön tudomásul veszi, hogy a Munkatárs telepíthet vagy eltávolíthat különböző szellemi tulajdonjogok tárgyát képező vagy harmadik fél tulajdonában álló szoftvereszközöket, ha ezt szükségesnek tartja annak érdekében, hogy segítsen az Ön által tapasztalt problémák megoldásában, azonban erre nem köteles. Az ilyen szoftver elemei jogi védelem alatt állnak, beleértve a szerzői jogot is.

(b) Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Munkatárs a távoli hozzáférési munkamenet létesítésére való felhatalmazásával a Forgalmazó (és a Forgalmazó nevében eljáró partnerei és alvállalkozói) részére teljes vagy korlátozott hozzáférést biztosít az eszközeihez, szoftvereihez és hálózatához (az eszközök, a szoftverek és a hálózati konfiguráció függvényében), és felhatalmazza a Forgalmazót, hogy elvégezze a fent meghatározott vagy a Munkatárs által javasolt módosításokat a Megoldás kivitelezése során. Tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Munkatárs vagy a Munkatárs útmutatása alapján eljárva Ön módosíthatja, törölheti vagy károsíthatja a szoftvert vagy az eszközein tárolt adatokat, módosíthatja az eszközök, a szoftverek vagy a hálózat beállításait, vagy más módon zavarhatja az eszközök, a szoftverek vagy a hálózat megfelelő működését.

(c) Tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Munkatárs hozzáférhet az Eszközén tárolt bármely adathoz. A Munkatársak képzésben részesülnek annak érdekében, hogy ne férjenek hozzá több információhoz, mint amennyi szükséges annak érdekében, hogy megoldják a problémákat, amelyekkel kapcsolatban a segítségüket kérik. Mindazonáltal figyelje az Eszköz képernyőjét, hogy ellenőrizhesse a Munkatárs tevékenységét, amíg a Megoldást kivitelezi az Eszközén. Bármikor megszüntetheti az élő támogatási munkamenetet, ha erre kéri a Munkatársat, vagy ha megszünteti a távoli hozzáférési munkamenetet.

13.10.2. Támogatási Szoftver.

(a) A Forgalmazó vagy egy Munkatárs, a Garanciacsomag, Prémium Terméktámogatás vagy más szolgáltatás keretében nyújtandó szolgáltatás feltételeként arra utasíthatja, hogy töltsön le és telepítsen az Eszközre bizonyos szoftvereket (a „Támogatási Szoftver”), amelyek segítségével a Munkatárs távolról hozzáférhet az Eszközéhez, információkat gyűjthet az Eszközről és annak működéséről, diagnosztizálhatja és kijavíthatja a problémát, illetve módosíthatja az Eszköz beállításait. Előfordulhat, hogy a Forgalmazó vagy egy Munkatárs által meghatározott más utasításokat is követnie kell. 

(b) Amennyiben Ön vagy egy Munkatárs telepíti a Támogatási Szoftvert egy Eszközön, a Támogatási Szoftver:

(i) Megkövetelheti, hogy aktiválja azt az Eszközén. Amennyiben nem hajtja végre az aktiválást a Munkatárs által kért időtartamon belül vagy a Támogatási Szoftver által meghatározottak szerint, a Támogatási Szoftver működése félbeszakadhat az aktiválás befejezéséig.

(ii) Rendszeresen kommunikálhat a Forgalmazó (vagy partnerei, illetve alvállalkozói) kiszolgálóival, hogy: (i) biztosítsa, hogy valamennyi olyan szolgáltatást és szoftvert megkapjon, amelyre a Megoldás részeként jogosult; (ii) lehetővé tegye, hogy a Megoldás részeként azonnal csevegést indíthasson egy Munkatárssal; vagy (iii) a Megoldás részeként hozzáférést biztosítson egyes önkiszolgáló eszközökhöz.

(iii) Alapértelmezésben folyamatosan futhat az Eszközén és különböző háttérfeladatokat teljesíthet, amelyek segítenek abban, hogy az Eszköze működésre képes állapotban maradjon. A futtatás során különböző adatokat gyűjthet az Eszközére vonatkozóan, beleértve annak műszaki jellemzőit, az operációs rendszerével kapcsolatos adatokat, a letöltött és/vagy telepített szoftvereket, frissítéseket és programbővítéseket, a biztonsági szoftverének elérhetőségét és állapotát, a biztonsági másolatokat és a tűzfalakat, a különféle egyedi azonosítókat, a rendszer- és szoftver-hibaüzeneteket, a hálózati kapcsolatok állapotát, a csatlakoztatott perifériaeszközöket és más csatlakoztatott eszközöket, valamint egyéb hasonló információkat és adatokat. Ez az információ segít a Forgalmazónak megelőzni számos gyakori problémát, amelyet tapasztalhat, továbbá segít gyorsan azonosítani a problémákat, amelyek megoldásában a Forgalmazó támogatását kéri.

Bezárás

Mindjárt kész!

A telepítési folyamat befejezéséhez kattintson a letöltött fájlra, és kövesse az utasításokat.

Letöltés indítása...
Megjegyzés: Ha a letöltés nem indul el automatikusan, kattintson ide.
Kattintson erre a fájlra az Avast telepítésének megkezdéséhez.