Υποστηρίζουμε προγράμματα περιήγησης, όχι δεινόσαυρους. Ενημερώστε το πρόγραμμα περιήγησης αν θέλετε να βλέπετε σωστά το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας.

END USER LICENSE AGREEMENT

Έκδοση 1.6 (Αναθεωρήθηκε στις 4 Ιανουαρίου 2018)

Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη

Διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας άδειας χρήσης τελικού χρήστη (η «Συμφωνία») πριν χρησιμοποιήσετε τη Λύση (όπως ορίζεται παρακάτω). Πρόκειται για μια νομικά δεσμευτική σύμβαση. Με την ηλεκτρονική συγκατάθεσή σας, την εγκατάσταση της Λύσης ή τη χρήση της Λύσης, αποδέχεστε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, εξ ονόματός σας και εξ ονόματος οποιασδήποτε άλλης οντότητας ή ατόμου που εκπροσωπείτε ή για του οποίου τη Συσκευή αποκτάτε τη Λύση (συλλογικά αποκαλούμενοι «εσείς»). Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, μην συνεχίσετε τη διαδικασία εγκατάστασης, μην χρησιμοποιήσετε τη Λύση και διαγράψτε ή καταστρέψτε όλα τα αντίγραφα της Λύσης που βρίσκονται στην κατοχή σας ή που έχετε στον έλεγχό σας.

Η παρούσα Συμφωνία σχετίζεται με την εκ μέρους σας χρήση ορισμένου λογισμικού ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν Ενημερώσεων (έκαστη αποκαλούμενη «Λύση») για τις οποίες αποδέχεστε την παρούσα Συμφωνία και τη σχετική Τεκμηρίωση. Στην παρούσα Συμφωνία ως «Προμηθευτής» νοείται η οντότητα που αναφέρεται εδώ ως η παρέχουσα τη Λύση σε εσάς. Ως «Τεκμηρίωση» νοείται οποιοδήποτε εγχειρίδιο χρήσης και οδηγίες που συνοδεύουν τη Λύση, ενώ ως «Ισχύοντες όροι» νοούνται συνολικά η Περίοδος συνδρομής, οι τύποι Συσκευών, ο Επιτρεπόμενος αριθμός συσκευών και άλλοι όροι συναλλαγής, όροι και έγγραφα που έχετε αποδεχθεί όταν αποκτήσατε τη Λύση (συμπεριλαμβανομένων τυχόν όρων και προϋποθέσεων πώλησης), καθώς και άλλοι περιορισμοί που περιγράφονται στην ενότητα 2 και στην Τεκμηρίωση.

Επισημαίνεται ότι η παρούσα Συμφωνία περιλαμβάνει δύο μέρη. Τα άρθρα 1 έως 12 της παρούσας Συμφωνίας ισχύουν για όλες τις Λύσεις, συμπεριλαμβανομένων όσων αναγράφονται κατωτέρω. Η ενότητα 13 καθορίζει πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που επηρεάζουν συγκεκριμένες Λύσεις ή κατηγορίες Λύσεων, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται: Λογισμικό, υπηρεσίες και άλλα προϊόντα τρίτων (ενότητα 13.1), CloudCare και Managed Workplace (ενότητα 13.2), Καθαρισμός Προγραμμάτων Περιήγησης (ενότητα 13.3), WiFi Finder (ενότητα13.4), Avast Family Shield (ενότητα 13.5), Εφαρμογές κινητών συσκευών (ενότητα 13.6), Τεχνική έκδοση (ενότητα 13.7), Σχέδιο διασφάλισης ποιότητας (ενότητα 13.8), Τεχνική Υποστήριξη Premium (ενότητα 13.9) και Απομακρυσμένη βοήθεια, Λογισμικό υποστήριξης (ενότητα 13.10). Η παρούσα Συμφωνία ακυρώνει και αντικαθιστά οποιαδήποτε πρότερη συμφωνία που αφορά προηγούμενη έκδοση της Λύσης.

Ο Προμηθευτής δύναται να τροποποιήσει την παρούσα Συμφωνία ανά πάσα στιγμή, κατόπιν ειδοποίησής σας σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. H συνεχιζόμενη χρήση εκ μέρους σας οποιασδήποτε επηρεαζόμενης Λύσης, ανά πάσα στιγμή μετά την παρέλευση 30 ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης, συνιστά την εκ μέρους σας αποδοχή της τροποποίησης της παρούσας Συμφωνίας. Ο Προμηθευτής ενδέχεται να σας ζητήσει να αποδεχτείτε την τροποποιημένη Συμφωνία προκειμένου να εξακολουθήσετε τη χρήση οποιασδήποτε επηρεαζόμενης Λύσης που αγοράσατε στο παρελθόν. Εάν αρνηθείτε να αποδεχθείτε την τροποποιημένη Συμφωνία, ο Προμηθευτής μπορεί να τερματίσει τη χρήση της επηρεαζόμενης Λύσης, οπότε μπορείτε να λάβετε επιστροφή χρημάτων για το μέρος της συνδρομής που καταβάλατε για το μη ληξιπρόθεσμο ή μη χρησιμοποιηθέν διάστημα της Περιόδου συνδρομής, εφόσον ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα βρείτε εδώ.

1. Άδεια χρήσης

Ο Προμηθευτής σάς χορηγεί μια μη αποκλειστική άδεια χρήσης για τη χρήση της Λύσης και της Τεκμηρίωσης για τη συμφωνηθείσα χρονική περίοδο που καθορίζεται στην ενότητα Ισχύοντες όροι, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επεκτάσεων ή ανανεώσεων της συμφωνηθείσας περιόδου (η «Περίοδος συνδρομής»), υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας.

2. Επιτρεπόμενη χρήση της Λύσης

2.1. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Λύση για χρήση ή υποστήριξη ενός συμφωνημένου αριθμού συσκευών (ο «Επιτρεπόμενος αριθμός συσκευών»), στις οποίες περιλαμβάνονται κινητά τηλέφωνα, smartphone, tablet, συσκευές δικτύου κινητής τηλεφωνίας, άλλες κινητές συσκευές (έκαστη αποκαλούμενη «Κινητή συσκευή»), προσωπικοί υπολογιστές, συσκευές με δυνατότητα σύνδεσης στο Internet ή άλλες συσκευές που είναι συμβατές με τη Λύση (έκαστη αποκαλούμενη «Συσκευή», συμπεριλαμβανομένων όλων των Κινητών συσκευών) όπως υποδεικνύεται στην ενότητα Ισχύοντες όροι και αποκλειστικά για τους ακόλουθους σκοπούς:

2.1.1. Σε περίπτωση Λύσεων που προσδιορίζονται από τον προμηθευτή ως λύσεις εταιρικής, εμπορικής ή επιχειρηματικής χρήσης (έκαστη αποκαλούμενη «Επιχειρηματική λύση») από εσάς ή τους συνεργάτες σας (οντότητες που σας ελέγχουν, ελέγχονται από εσάς ή βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο με εσάς), για εσωτερικούς επιχειρηματικούς σκοπούς. Σε περίπτωση της εν λόγω χρήσης της Επιχειρηματικής λύσης από τον συνεργάτη σας, φέρετε την ευθύνη για τη συμμόρφωση του συνεργάτη σας με την παρούσα Συμφωνία και οποιαδήποτε παραβίαση αυτής από τον συνεργάτη σας θα θεωρηθεί παραβίαση εκ μέρους σας. Τυχόν υποχρεώσεις του Προμηθευτή σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία αφορούν αποκλειστικά εσάς και όχι τους συνεργάτες σας που χρησιμοποιούν την Επιχειρηματική λύση σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας.

2.1.2. Σε περίπτωση όλων των άλλων Λύσεων (έκαστη αποκαλούμενη «Καταναλωτική λύση»), από εσάς ή μέλη της οικογένειάς σας για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς.

2.2. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας της Λύσης.

2.3. Υπό την προϋπόθεση ότι η Λύση έχει διαμορφωθεί για χρήση σε δίκτυο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Λύση σε έναν ή περισσότερους διακομιστές αρχείων ή εικονικές μηχανές, για χρήση σε μεμονωμένο τοπικό δίκτυο, για μόνο έναν (και όχι περισσότερους από έναν) από τους ακόλουθους σκοπούς:

2.3.1. Για τη μόνιμη εγκατάσταση της Λύσης σε μονάδες σκληρών δίσκων ή άλλων συσκευών αποθήκευσης για έως και τον Επιτρεπόμενο αριθμό συσκευών ή

2.3.2. Για χρήση της Λύσης στο εν λόγω μεμονωμένο τοπικό δίκτυο, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των διαφορετικών Συσκευών στις οποίες χρησιμοποιείτε τη Λύση δεν υπερβαίνει τον Επιτρεπόμενο αριθμό συσκευών ή

2.3.3. Εάν οι ισχύοντες όροι σάς παραχωρούν το δικαίωμα χρήσης της Λύσης για την παροχή υπηρεσιών MSP, χρησιμοποιήστε τη Λύση όπως περιγράφεται στην ενότητα 13.7.

2.4. Η ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Ή Η ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ Ή ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΛΙΚΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.

3. ενημερώσεις

Ο Προμηθευτής μπορεί, κατά διαστήματα κατά τη διάρκεια της Περιόδου συνδρομής και χωρίς τη ρητή άδεια ή συναίνεσή σας, να αναπτύξει κάποια αναβάθμιση ή κάποια ενημέρωση ή κάποιο προϊόν αντικατάστασης για οποιαδήποτε Λύση («Ενημέρωση») και, ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε ανάπτυξης αυτού του είδους, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σχετική Λύση ή Συσκευή (ή ορισμένες λειτουργίες της Συσκευής), έως ότου ολοκληρωθεί η εγκατάσταση ή ενεργοποίηση της ενημέρωσης. Κάθε ενημέρωση θεωρείται τμήμα της «Λύσης» για όλους τους σκοπούς στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας. Οι ενημερώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν προσθήκες αλλά και αφαιρέσεις οποιασδήποτε συγκεκριμένης δυνατότητας ή λειτουργικότητας που προσφέρει η Λύση ή να την αντικαθιστούν πλήρως και το περιεχόμενο, οι δυνατότητες και η λειτουργικότητα της ενημερωμένης Λύσης εναπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια του Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής ή η Συσκευή σας δεν υποχρεούνται να σας προσφέρουν την επιλογή απόρριψης ή καθυστέρησης της λήψης Ενημερώσεων, αλλά σε κάθε περίπτωση ενδέχεται να απαιτείται η λήψη και έγκριση της εγκατάστασης ή ενεργοποίησης όλων των διαθέσιμων Ενημερώσεων, ούτως ώστε να επωφεληθείτε στο έπακρο από τη Λύση. Ο προμηθευτής ενδέχεται να διακόψει την παροχή υποστήριξης για μια Λύση έως ότου αποδεχθείτε και εγκαταστήσετε ή ενεργοποιήσετε όλες τις Ενημερώσεις. Κατά τη διακριτική του ευχέρεια, ο Προμηθευτής καθορίζει πότε και αν απαιτούνται Ενημερώσεις και δεν υποχρεούται να καταστήσει οποιεσδήποτε Ενημερώσεις διαθέσιμες σε εσάς. Κατά τη διακριτική του ευχέρεια, ο Προμηθευτής μπορεί να διακόψει την παροχή Ενημερώσεων για οποιαδήποτε έκδοση της Λύσης πέραν της πιο πρόσφατης έκδοσης ή την παροχή Ενημερώσεων που υποστηρίζουν τη χρήση της Λύσης σε συνδυασμό με οποιεσδήποτε εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων, προγραμμάτων email, προγραμμάτων περιήγησης και άλλου λογισμικού με το οποίο έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί η Λύση.

4. Δικαιώματα ιδιοκτησίας

4.1. Οι Λύσεις και η Τεκμηρίωση αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Προμηθευτή και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, τις διατάξεις διεθνών συνθηκών και άλλη ισχύουσα νομοθεσία της χώρας στην οποία χρησιμοποιείτε τη Λύση. Η δομή, η οργάνωση και ο κώδικας υπολογιστή της Λύσης αποτελούν πολύτιμα εμπορικά μυστικά και θεωρούνται εμπιστευτικές πληροφορίες του Προμηθευτή. Στο βαθμό που παρέχετε στον Προμηθευτή σχόλια ή προτάσεις σχετικά με τη Λύση, παρέχετε το δικαίωμα και την άδεια διατήρησης και χρήσης των εν λόγω σχολίων ή προτάσεων για οποιονδήποτε σκοπό σε τρέχοντα ή μελλοντικά προϊόντα ή υπηρεσίες, χωρίς παροχή περαιτέρω αποζημίωσης σε εσάς και χωρίς την έγκρισή σας όσον αφορά την εν λόγω διατήρηση ή χρήση.

4.2. Εκτός από τα οριζόμενα στην παρούσα Συμφωνία, η εκ μέρους σας κατοχή και χρήση μιας Λύσης δεν σας παρέχει δικαιώματα ή κυριότητα οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί της Λύσης ή επί της Τεκμηρίωσης. Ο Προμηθευτής διατηρεί όλα τα δικαιώματα επί της Λύσης και της Τεκμηρίωσης, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών πνευματικών δικαιωμάτων, πατέντων, δικαιωμάτων επί εμπορικών μυστικών, εμπορικών σημάτων και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

5. Περιορισμοί

5.1. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή ή χρήση της Λύσης ή της Τεκμηρίωσης, εκτός όπως ορίζεται στην ενότητα 2 της παρούσας Συμφωνίας. Δεν επιτρέπεται σε εσάς και οποιοδήποτε τρίτο μέρος: (i) να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε κωδικό εξουσιοδότησης, αριθμό άδειας χρήσης, συνδυασμό ονόματος χρήστη/κωδικού πρόσβασης ή άλλο κωδικό ενεργοποίησης ή αριθμό που παρέχεται από τον Προμηθευτή σε συνδυασμό με οποιαδήποτε Λύση («Κωδικός ενεργοποίησης»), σε περισσότερες Συσκευές από τον αριθμό Συσκευών που καθορίζεται στους Ισχύοντες όρους, (ii) να αποκαλύψετε οποιονδήποτε Κωδικό ενεργοποίησης σε οποιοδήποτε μέρος πλην του Προμηθευτή ή των επίσημων εκπροσώπων αυτού, (iii) εκτός αν επιτρέπεται ρητά από το νόμο, (Α) να προβείτε σε αποσυμπίληση, αποσυναρμολόγηση, απομεταγλώττιση, μετάφραση, ανακατασκευή, μετασχηματισμό ή εξαγωγή οποιασδήποτε Λύσης ή τμήματος της Λύσης (συμπεριλαμβανομένων σχετικών υπογραφών κακόβουλου λογισμικού και διαδικασιών ανίχνευσης κακόβουλου λογισμικού) ή (Β) να αλλάξετε, τροποποιήσετε ή άλλως μεταβάλετε οποιαδήποτε Λύση (συμπεριλαμβανομένων σχετικών υπογραφών κακόβουλου λογισμικού και διαδικασιών ανίχνευσης κακόβουλου λογισμικού), (iv) εκτός αν επιτρέπεται από συμφωνία διανομής, συμφωνία μεταπωλητή ή άλλη συμφωνία μεταξύ υμών και του Προμηθευτή ή άλλου μέλους του Ομίλου προμηθευτών να δημοσιεύσετε, μεταπωλήσετε, διανείμετε, αναμεταδώσετε, μεταδώσετε, γνωστοποιήσετε, μεταβιβάσετε, ενεχυριάσετε, ενοικιάσετε, μοιραστείτε ή χορηγήσετε παρεπόμενη άδεια χρήσης οποιασδήποτε Λύσης, (v) εκτός αν επιτρέπεται ρητά από την παρούσα Συμφωνία (συμπεριλαμβανομένων των ενοτήτων 13.2, 13.5 και 13.7), τους Ισχύοντες όρους ή κάποια άλλη συμφωνία μεταξύ υμών και του Προμηθευτή να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε Λύση για τη διαχείριση εγκαταστάσεων τρίτων μερών ή να παράσχετε σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος πρόσβαση στη χρήση οποιασδήποτε Λύσης σε γραφείο εξυπηρέτησης, υπηρεσία χρονομερισμού, συνδρομητική υπηρεσία ή πάροχο υπηρεσιών εφαρμογών ή άλλη παρόμοια βάση, (vi) να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε Λύση για την παροχή ή ανάπτυξη προϊόντος ή υπηρεσίας που ανταγωνίζεται τη Λύση, (vii) να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε Λύση με τρόπο που παραβιάζει τη δημοσιευμένη πολιτική εύλογης χρήσης του Προμηθευτή, (viii) να χρησιμοποιήσετε ή να αποπειραθείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε Λύση για την αποστολή, αποθήκευση ή μετάδοση δεδομένων, πληροφοριών ή υλικών που: παραβιάζουν την πνευματική ιδιοκτησία ή άλλα δικαιώματα τρίτων μερών, περιέχουν παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό ή με άλλο τρόπο ανάρμοστο υλικό οποιουδήποτε είδους ή να προκαλέσετε βλάβη, απενεργοποιήσετε ή παρεμποδίσετε τη λειτουργία της Λύσης με οποιονδήποτε τρόπο, (ix) να αποκτήσετε ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιαδήποτε Λύση ή σε λογισμικό, σε υπηρεσίες ή σε δίκτυα που έχουν συνδεθεί ή λειτουργούν με αυτήν τη Λύση ή με περιεχόμενο που έχει αποθηκευτεί ή παραδίδεται μέσω αυτής της Λύσης με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών εισβολής, πλαστογράφησης ή απόπειρας παράκαμψης ή ανατροπής οποιωνδήποτε τειχών προστασίας ή άλλης προστασίας ή άλλων μέτρων ασφαλείας οποιουδήποτε είδους, (x) να προβείτε σε έλεγχο ή αξιολόγηση ή να δημοσιεύσετε αποτελέσματα ελέγχου ή αξιολόγησης για οποιαδήποτε Λύση χωρίς την πρότερη γραπτή έγκριση του Προμηθευτή ή (xi) να προβείτε σε ανατροπή, παράκαμψη ή απόπειρα ανατροπής ή παράκαμψης ή να εξουσιοδοτήσετε ή να βοηθήσετε οποιοδήποτε τρίτο μέρος να προβεί σε ανατροπή ή παράκαμψη των ελέγχων σχετικά με τη χρήση των αντιγράφων οποιασδήποτε Λύσης.

5.2. Ορισμένες Λύσεις ενδέχεται να χορηγήσουν σε εσάς ή σε άλλο χρήστη προνόμια διαχείρισης, τα οποία, μεταξύ άλλων, μπορεί να επιτρέπουν στο διαχειριστή να παρακολουθεί άλλες Συσκευές ή/και την κατάσταση Λύσεων που χρησιμοποιούνται σε άλλες Συσκευές, όπως για παράδειγμα την κατάσταση της Περιόδου συνδρομής, μηνύματα σχετικά με τη Λύση και Ενημερώσεις. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι θα ασκείτε τα εν λόγω προνόμια διαχείρισης μόνο σε σχέση με τις Συσκευές και τις Λύσεις για τις οποίες είστε δεόντως εξουσιοδοτημένος και για κανέναν άλλο σκοπό. Δηλώνετε επίσης και εγγυάστε στον Προμηθευτή ότι: (i) έχετε την απαιτούμενη αρμοδιότητα να αποδεχθείτε την παρούσα Συμφωνία και να εγκαταστήσετε ή/και να χρησιμοποιήσετε τη Λύση στις Συσκευές, εκ μέρους όλων των ιδιοκτητών και χρηστών των σχετικών διαχειριζόμενων Συσκευών, και (ii) ότι με το παρόν αποδέχεστε την παρούσα Συμφωνία: (A) εκ μέρους των εν λόγω ιδιοκτητών και χρηστών διαχειριζόμενων Συσκευών και (Β) εξ ονόματός σας.

5.3. Ορισμένες Λύσεις μπορεί να σας παρέχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύσετε ή να μοιραστείτε δημόσια με άλλα άτομα περιεχόμενο που έχετε δημιουργήσει ή αποκτήσει από άλλες πηγές (το «Περιεχόμενο χρήστη»). Διατηρείτε όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που κατέχετε ήδη βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας επί του Περιεχομένου χρήστη που δημοσιεύετε ή μοιράζεστε μέσω της Λύσης, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων, αδειών χρήσης και λοιπών όρων της παρούσας Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υποκείμενων δικαιωμάτων τρίτων επί οποιουδήποτε Περιεχομένου χρήστη που ενδέχεται να χρησιμοποιήσετε ή να τροποποιήσετε. Χορηγείτε σε κάθε μέλος του Ομίλου προμηθευτών μη αποκλειστικό, απεριόριστο, ανεπιφύλακτο, παγκόσμιο, αμετάκλητο, διαρκές και δωρεάν δικαίωμα και άδεια χρήσης, αντιγραφής, καταγραφής, διανομής, αναπαραγωγής, αποκάλυψης, πώλησης, μεταπώλησης, υποαδειοδότησης (μέσω πολλαπλών επιπέδων), τροποποίησης, προσαρμογής, εμφάνισης, δημόσιας εκτέλεσης, μετάδοσης, δημοσίευσης, αναμετάδοσης, μετάφρασης, δημιουργίας παράγωγων έργων και άλλου είδους εκμετάλλευσης, με οποιονδήποτε τρόπο, του συνόλου ή μέρους του Περιεχομένου χρήστη που δημοσιεύετε ή μοιράζεστε μέσω μιας Λύσης (και παράγωγων έργων αυτού), αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό παροχής των Λύσεων σε εσάς στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας. Κάθε φορά που δημοσιεύετε ή κοινοποιείτε Περιεχόμενο χρήστη, δηλώνετε και εγγυάστε σε όλα τα μέλη του Ομίλου προμηθευτών ότι έχετε συμπληρώσει το έτος ενηλικίωσης της χώρας ή της περιοχής στην οποία κατοικείτε και ότι είστε ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας ή ότι έχετε λάβει κάθε κατάλληλη συγκατάθεση από το γονέα ή το νόμιμο κηδεμόνα οποιουδήποτε ανηλίκου που εμφανίζεται ή συμβάλλει σε οποιοδήποτε τμήμα του Περιεχομένου χρήστη που δημοσιεύετε ή κοινοποιείτε και ότι, όσον αφορά το εν λόγω Περιεχόμενο χρήστη: (i) είστε ο μοναδικός δημιουργός και κάτοχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων δικαιωμάτων επί του Περιεχομένου χρήστη ή έχετε νόμιμο δικαίωμα να δημοσιεύσετε ή να κοινοποιήσετε το Περιεχόμενο χρήστη και ότι χορηγείτε σε όλα τα μέλη του Ομίλου προμηθευτών το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσει όπως περιγράφεται στην ενότητα 5.3, χωρίς να υφίσταται καμία υποχρέωση οποιουδήποτε μέλους του Ομίλου προμηθευτών να εξασφαλίσει τη συναίνεση οποιουδήποτε τρίτου μέρους και χωρίς να δημιουργείτε οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση ή ευθύνη για οποιοδήποτε μέλος του Ομίλου προμηθευτών, (ii) το Περιεχόμενο χρήστη είναι ακριβές, (iii) το Περιεχόμενο χρήστη δεν παραβιάζει και, όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις κάθε μέλους του Ομίλου προμηθευτών και την εκμετάλλευσή του όπως ορίζεται στην παρούσα Συμφωνία, δεν πρόκειται να παραβιάσει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτων και (iv) το Περιεχόμενο χρήστη δεν παραβιάζει την παρούσα Συμφωνία, ούτε προκαλεί τραυματισμό ή βλάβη σε οποιοδήποτε πρόσωπο.

6. Περιορισμένη εγγύηση, αποποιήσεις ευθυνών και απαλλαγή ευθύνης

6.1. Με την επιφύλαξη του εναπομένοντος τμήματος της παρούσας ενότητας 6, ο Προμηθευτής εγγυάται ότι η Λύση θα λειτουργήσει ή θα εκτελεστεί επαρκώς σύμφωνα με την Τεκμηρίωση για περίοδο 30 ημερών από την αρχική παραλαβή της Λύσης. Για τη λήψη απαίτησης βάσει εγγύησης, πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που παρέχονται από την πηγή από την οποία αποκτήσατε τη Λύση. Αν η Λύση δεν λειτουργήσει ουσιαστικά σύμφωνα με την Τεκμηρίωση, η πλήρης και αποκλειστική ευθύνη κάθε μέλους του Ομίλου προμηθευτών και κάθε Συνεργάτη του Προμηθευτή και η μόνη και αποκλειστική δική σας δέσμευση, σε σχέση με την εν λόγω εγγύηση, περιορίζεται, κατά την επιλογή του Προμηθευτή, στις ακόλουθες επιλογές: (i) αντικατάσταση της Λύσης ή (ii) επιστροφή της Λύσης με σκοπό την επιστροφή χρημάτων για μέρος του τέλους συνδρομής που έχετε καταβάλει για το χρονικό διάστημα της Περιόδου συνδρομής που δεν έχει λήξει ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Η εν λόγω εγγύηση ισχύει μόνο για τη Λύση όπως παραδίδεται αρχικά και δεν ισχύει για: (i) τυχόν Ενημερώσεις, (ii) τυχόν ελαττώματα που προκαλούνται από το συνδυασμό, τη λειτουργία ή τη χρήση της Λύσης με: (A) λογισμικό, υλικό ή άλλο υλικό το οποίο δεν παρέχεται από τον Προμηθευτή ή (B) από Συσκευές, λογισμικό ή άλλο υλικό που δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Προμηθευτή που καθορίζονται στην Τεκμηρίωση.

6.2. ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 6.1 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ Ή ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΛΥΣΗΣ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ. ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 6.1, Η ΛΥΣΗ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΡΗΤΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΝΝΟΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ, ΚΟΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΝΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΟΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ, ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ, ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΛΥΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΟΤΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΛΥΣΗ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΩΣΤΑ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΣΚΕΥΗ Ή ΜΕ ΚΑΘΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΥΛΙΚΟΥ Ή/ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΟΤΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΛΥΣΗ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ Ή ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕΣΩ INTERNET.

6.3. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΥΧΟΝ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΛΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΩΣ ΜΙΑ «ΔΩΡΕΑΝ» ΛΥΣΗ, «ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ» Ή «ΕΚΔΟΣΗ BETA») ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΒΑΣΗ «ΩΣ ΕΧΕΙ», «ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ» ΚΑΙ «ΟΠΩΣ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ», ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

6.4. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΥΤΟΥ Ή ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕ ΑΥΤΟΝ (ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ «ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ») Ή ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ, ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ ΤΗΣ, ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ή ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΛΥΣΗ Ή ΑΛΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ «ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ») ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΥΜΩΝ Ή ΈΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ:

6.4.1. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ, ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ Ή ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ,

6.4.2. ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Ή ΛΥΣΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ), ΣΠΑΤΑΛΗ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΚΟΣΤΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ, ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ) ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ, ΖΗΜΙΕΣ, ΚΟΣΤΗ Ή ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ), Ή

6.4.3. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΗ Ή ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΔΩ,

ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Ή Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ TOY ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ. ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ή ΑΛΛΩΣ, ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Ή ΑΛΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ TOY ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ (ΕΙΤΕ ΑΜΕΣΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ) ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΑΛΛΟΙΩΣΗ, ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΔΥΝΑΜΙΑ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ, ΚΛΟΠΗ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ, ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ή ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΛΥΣΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΙΤΙΑΣ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ TOY ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ή ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΛΥΣΗ, ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ Ή ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ: (I) ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΔΟΛΑΡΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (US$5,00) ΚΑΙ (II) ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΜΕΣΩΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ.

6.5. ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ TOY ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

6.5.1. ΘΑΝΑΤΟΥ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ Ή ΑΠΑΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ

6.5.2. ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ Ή ΑΛΛΩΣ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

7. Ιδιωτικό απόρρητο, επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών

7.1. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε Λύση μπορεί να επικοινωνεί αυτόματα με την τεχνολογία του Προμηθευτή που βασίζεται στο cloud προκειμένου να λειτουργήσει και να καταστήσει πιο αποτελεσματική οποιαδήποτε Λύση και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες του Προμηθευτή. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την εν λόγω επικοινωνία μόνο εάν καταργήσετε ή/και απενεργοποιήσετε τη Λύση.

7.2. Ο Προμηθευτής επεξεργάζεται ορισμένες πληροφορίες και δεδομένα (στα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνονται πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσωπική αναγνώριση ατόμων ή/και προσωπικά δεδομένα) τα οποία σχετίζονται με: (i) τον χρήστη της Λύσης ή/και οποιασδήποτε Συσκευή στην οποία χρησιμοποιείται η Λύση, (ii) τη Λύση ή/και οποιαδήποτε Συσκευή στην οποία χρησιμοποιείται η Λύση. Η Πολιτική απορρήτου του Προμηθευτή που βρίσκεται εδώ περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο Προμηθευτής συλλέγει, χρησιμοποιεί και άλλως επεξεργάζεται τις εν λόγω πληροφορίες και δεδομένα.

8. Τερματισμός

8.1. Η παρούσα Συμφωνία καταγγέλλεται αμέσως σε περίπτωση εκ μέρους σας παραβίασης οποιασδήποτε υποχρέωσης που περιέχεται στην παρούσα Συμφωνία (συμπεριλαμβανομένων παραβιάσεων των υποχρεώσεων που προσδιορίζονται στις ενότητες 2, 5 ή 9, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα τη στέρηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων διατηρείτε επί της λήψης Ενημερώσεων για τη Λύση ή επιστροφής μέρους των τελών συνδρομής που καταβλήθηκαν για το χρονικό διάστημα της Περιόδου συνδρομής που δεν έχει λήξει ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί). Ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα επί οποιωνδήποτε άλλων δεσμεύσεων διατίθενται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε περίπτωση που η εκ μέρους σας παραβίαση οποιασδήποτε υποχρέωσης που φέρετε δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας επηρεάζει αρνητικά οποιοδήποτε μέλος του Ομίλου προμηθευτών ή οποιονδήποτε Συνεργάτη του Προμηθευτή. Οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ευθύνης των μελών του Ομίλου προμηθευτών και των Συνεργατών του προμηθευτή που περιέχονται στην παρούσα συμφωνία υπερισχύουν της καταγγελίας της παρούσας Συμφωνίας.

8.2. Ο Προμηθευτής δύναται να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία ανά πάσα στιγμή, κατόπιν ειδοποίησής σας σε περίπτωση εκ μέρους σας παραβίασης οποιασδήποτε υποχρέωσης που περιέχεται στην παρούσα Συμφωνία (συμπεριλαμβανομένων παραβιάσεων των υποχρεώσεων που προσδιορίζονται στις ενότητες 2, 5 ή 9, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα τη στέρηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων διατηρείτε επί της λήψης Ενημερώσεων για τη Λύση ή επιστροφής μέρους των τελών συνδρομής που καταβλήθηκαν για το χρονικό διάστημα της Περιόδου συνδρομής που δεν έχει λήξει ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί). Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της καταγγελίας, δεν θα έχετε πλέον το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε σχετική Λύση και Τεκμηρίωση.

9. Περιορισμένα δικαιώματα της κυβέρνησης των Η.Π.Α.

Όλες οι Λύσεις χαρακτηρίζονται ως «εμπορικά στοιχεία», όπως ο όρος ορίζεται στην ενότητα 2.101 του Τίτλου 48 του Κώδικα C.F.R. των ΗΠΑ (Code of Federal Regulations - Κώδικας ομοσπονδιακών κανονισμών), τα οποία αποτελούνται από «εμπορικό λογισμικό υπολογιστή» και «τεκμηρίωση εμπορικού λογισμικού υπολογιστή», όπως χρησιμοποιούνται οι εν λόγω όροι στην ενότητα 12.212 του Τίτλου 48 του Κώδικα C.F.R. των ΗΠΑ. Σε συμφωνία με τις ενότητες 12.2121 και 227.7202-1 έως 227.7202-4 του Τίτλου 48 του Κώδικα C.F.R. των ΗΠΑ, όλοι οι τελικοί χρήστες της Κυβέρνησης των ΗΠΑ λαμβάνουν τις εν λόγω Λύσεις και τη σχετική Τεκμηρίωση μόνο με τα δικαιώματα που προσδιορίζονται στην παρούσα Συμφωνία, τα οποία ισχύουν για μη κυβερνητικούς πελάτες. Η χρήση των εν λόγω Λύσεων και της σχετικής Τεκμηρίωσης αποτελεί αποδοχή εκ μέρους της κυβερνητικής οντότητας των ΗΠΑ ότι το λογισμικό υπολογιστή και η τεκμηρίωση λογισμικού υπολογιστή αποτελούν εμπορικό προϊόν και αποτελεί επίσης αποδοχή των δικαιωμάτων και περιορισμών που ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία.

10. Έλεγχοι εξαγωγών

Οφείλετε να συμμορφώνεστε με την ισχύουσα αμερικανική και διεθνή νομοθεσία που διέπει την εξαγωγή και επανεξαγωγή των Λύσεων, συμπεριλαμβανομένων των Κανονισμών διαχείρισης εξαγωγών των ΗΠΑ, καθώς και με τους περιορισμούς τελικού χρήστη, τελικής χρήσης και προορισμού που εκδίδει η Κυβέρνηση των ΗΠΑ και άλλες κυβερνήσεις. Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα των ανωτέρω, δηλώνετε, εγγυάστε και αναλαμβάνετε τα κατωτέρω: (i) δεν είστε άτομο που περιλαμβάνεται στους καταλόγους απαγορευμένων προσώπων, μη επιβεβαιωμένων προσώπων, φυσικών προσώπων, ειδικά καθορισμένων υπηκόων, αποκλεισμένων προσώπων τα οποία έχουν αποστερηθεί του δικαιώματος εξαγωγών ή σε άλλους καταλόγους που εκδίδει η Κυβέρνηση των ΗΠΑ και (ii) δεν θα προβείτε σε χρήση, εξαγωγή ή επανεξαγωγή οποιασδήποτε Λύσης σε επικράτειες, προορισμούς, εταιρείες ή πρόσωπα κατά παράβαση των εμπορικών αποκλεισμών ή των εμπορικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ και την ΕΕ. Θα αποζημιώσετε, θα υπερασπιστείτε και θα απαλλάξετε όλα τα μέλη του Ομίλου προμηθευτών από και έναντι οποιασδήποτε απαίτησης, αξίωσης ή προσφυγής και κάθε ζημίας, ευθύνης, κόστους και δαπάνης που προκύπτουν από την εκ μέρους σας αποτυχία συμμόρφωσης με την παρούσα ενότητα 10.

11. Συμφωνία δεσμευτικής διαιτησίας και παραίτηση από άσκηση ομαδικής αγωγής

11.1. Η παρούσα ενότητα 11 ισχύει για οποιαδήποτε Διαφορά προκύψει ή σχετίζεται με οποιαδήποτε Λύση, συνδρομή για οποιαδήποτε Λύση ή με την παρούσα Συμφωνία και αφορά εσάς και τον Προμηθευτή. Για τους σκοπούς της παρούσας ενότητας 11, ως «Διαφορά» νοείται οποιαδήποτε διαφορά, αγωγή ή άλλη αντιπαράθεση, ανεξάρτητα από τον επικαλούμενο λόγο ή τους λόγους αγωγής (ήτοι περιλαμβάνει, εκτός από κάθε άλλη πιθανή αιτία αγωγής ή νομική βάση, απαιτήσεις για παραβίαση της σύμβασης, παραπλάνηση ή απάτη, αποζημίωση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), παραβίαση νόμου ή κανονισμού).

11.2. Σε περίπτωση Διαφοράς, οφείλετε να παράσχετε στον Προμηθευτή μια ειδοποίηση Διαφοράς, ήτοι γραπτή δήλωση περιλαμβάνουσα το όνομα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τα γεγονότα που εγείρουν τη Διαφορά και τα μέτρα αποκατάστασης που ζητάτε. Η ειδοποίηση Διαφοράς θα πρέπει να αποσταλεί στον Προμηθευτή μέσω email στη διεύθυνση legal@avast.com (αναφέροντας ως Θέμα: ενότητα 11, Ειδοποίηση Διαφοράς βάσει της Συμφωνίας άδειας χρήσης τελικού χρήστη).

11.3. ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ Ή ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ. ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΔΙΩΞΕΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΕΙ ΙΔΙΩΤΗΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙ Ή ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΗΣΕΙ ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΛΛΩΝ. Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΓΡΑΠΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ Ή ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ.

11.4. Αν εσείς και ο Προμηθευτής δεν επιλύσετε οποιαδήποτε Διαφορά μέσω άτυπης διαπραγμάτευσης, κάθε άλλη προσπάθεια επίλυσης της Διαφοράς θα διεξάγεται αποκλειστικά μέσω δεσμευτικής διαιτησίας, η οποία θα διέπεται από τον Ομοσπονδιακό νόμο περί διαιτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών (United States Federal Arbitration Act ή «FAA»), Τίτλος 9 του Κώδικα των ΗΠΑ (U.S.C.) άρθρα 1 και επόμενα. Εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται παρακάτω στην ενότητα 11.5, παραιτείστε του δικαιώματος δικαστικής προσφυγής (ή συμμετοχής σε αντιδικία ως διάδικος ή μέλος σε ομαδική αγωγή) για οποιαδήποτε Διαφορά ενώπιον δικαστή ή σώματος ενόρκων. Αντ’ αυτού, όλες οι Διαφορές θα επιλύονται ενώπιον αμερόληπτου διαιτητή, η απόφαση του οποίου θα είναι οριστική, με την εξαίρεση περιορισμένου δικαιώματος προσφυγής σε δικαστικό έλεγχο της νομιμότητας σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό νόμο περί διαιτησίας των ΗΠΑ. Οποιοδήποτε δικαστήριο διαθέτει δικαιοδοσία επί των διαδίκων μπορεί να επιβάλει την απόφαση του διαιτητή.

11.5. Η απαίτηση διαιτησίας της παρούσας ενότητας 11 υπόκειται στις ακόλουθες εξαιρέσεις:

11.5.1. Μπορείτε να προσφύγετε στο Ειρηνοδικείο της κομητείας ή άλλης παρόμοιας πολιτικής υποδιαίρεσης στην οποία κατοικείτε για οποιαδήποτε Διαφορά, εφόσον η Διαφορά πληροί όλες τις προϋποθέσεις εκδίκασης στο Ειρηνοδικείο. Σε περίπτωση που εγείρετε απαίτηση ενώπιον του Ειρηνοδικείου, ευθύνεστε για όλα τα δικαστικά έξοδα και τις αμοιβές.

11.5.2. Κάθε Διαφορά που αφορά επικαλούμενη παράνομη ιδιοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας σας ή αυτής του Προμηθευτή θα επιλύεται δικαστικά.

11.5.3. Εάν είστε καταναλωτής που διαμένει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Νορβηγία, την Ισλανδία ή το Λιχτενστάιν, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να επιλύσετε τη Διαφορά σας μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (η «Πλατφόρμα ΗΕΔ»). Η Πλατφόρμα ΗΕΔ έχει ως στόχο τη διευκόλυνση εξωδικαστικών διαφορών που έχουν σχέση με ηλεκτρονικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν. Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να βρείτε την πλατφόρμα ΗΕΔ: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.6. Η όποια διαιτησία θα διεξάγεται από την Αμερικανική ένωση διαιτησίας (American Arbitration Association - «AAA») σύμφωνα με τους «Κανόνες καταναλωτικής διαιτησίας» της ΑΑΑ που ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου 2014, συμπεριλαμβανομένων των «Εξόδων διαιτησίας (και των Τελών διεκπεραίωσης της ΑΑΑ)» που ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου 2014 (συλλογικά αποκαλούμενες «Καταναλωτικές διαδικασίες»).

11.6.1. Οι Καταναλωτικές διαδικασίες προβλέπουν ορισμένα τέλη και διευκρινίζουν ποια εξ αυτών βαρύνουν τον καταναλωτή (εσάς) και ποια την επιχείρηση (Προμηθευτής). Αν το ποσό της απαίτησής σας είναι μικρότερο των 75.000 δολαρίων ΗΠΑ (US$75,000), ο Προμηθευτής θα καταβάλει όλες τις αμοιβές και δαπάνες που διευκρινίζονται, συμπεριλαμβανομένων όσων βαρύνουν τον καταναλωτή. Ο Προμηθευτής δεν αποδέχεται να αναλάβει οποιαδήποτε άλλα έξοδα. Αν το ποσό της απαίτησής σας υπερβαίνει τα 75.000 δολάρια ΗΠΑ (US$75,000), θα ισχύουν όσα προβλέπουν οι Καταναλωτικές διαδικασίες για την πληρωμή.

11.6.2. Με εξαίρεση την παρακάτω περίπτωση, οι Καταναλωτικές διαδικασίες της Αμερικανικής ένωσης διαιτησίας (AAA) θα ισχύουν για κάθε διαφορά μεταξύ των μερών. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Κανονισμό καταναλωτικής διαιτησίας R-1(ε), ένα μέρος δύναται να υποβάλει το ζήτημα της ορθής εφαρμογής των Κανόνων καταναλωτικής διαιτησίας σε έναν διαιτητή για την έκδοση οριστικής απόφασης. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας Συμφωνίας με τις Καταναλωτικές διαδικασίες, υπερισχύει η παρούσα Συμφωνία. Συμφωνείτε η διαδικασία διαιτησίας να αρχίσει μόνο στην κομητεία ή σε άλλη παρόμοια πολιτική υποδιαίρεση στην οποία κατοικείτε. Η διαιτητική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης. Ωστόσο, σε περίπτωση που η διαδικασία διεξαχθεί σύμφωνα με τις Καταναλωτικές διαδικασίες της ΑΑΑ, οι διαιτητές δύνανται κατά τη διακριτική τους ευχέρεια να απαιτήσουν τη διεξαγωγή ακροαματικής διαδικασίας κατόπιν αιτήματος ενός μέρους.

11.6.3. Εσείς και ο Προμηθευτής συμφωνείτε ότι η διεξαγωγή της διαιτησίας από την AAA δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμφωνία των μερών να υποβάλουν τις Διαφορές τους σε διαιτησία. Σε περίπτωση που η AAA δεν προτίθεται ή αδυνατεί να διεξαγάγει τη διαιτησία, εσείς και ο Προμηθευτής θα διαπραγματευτείτε καλόπιστα προκειμένου να ορίσετε από κοινού έναν μοναδικό διαιτητή, ο οποίος θα επιλύσει τη Διαφορά όπως ορίζουν οι Καταναλωτικές διαδικασίες. Σε περίπτωση που τα μέρη αδυνατούν να επιλέξουν διαιτητή, ένα αρμόδιο δικαστήριο μπορεί να ορίσει έναν διαιτητή, ο οποίος θα ακολουθήσει τις Καταναλωτικές διαδικασίες της AAA.

11.6.4. Αν ένα ή περισσότερα τμήματα του άρθρου 11 κριθούν παράνομα, άκυρα ή μη εκτελεστά ως προς το σύνολο ή μέρος μιας Διαφοράς, τότε, και μόνο τότε, τα τμήματα αυτά θα αποκοπούν και η Διαφορά θα επιλυθεί σύμφωνα με όλα τα εναπομείναντα τμήματα της παρούσας ενότητα 11 και τις υπόλοιπες διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας. Σε περίπτωση που το εν λόγω αποτέλεσμα αποκοπής οδηγήσει στην εκδίκαση του συνόλου ή μέρους μιας Διαφοράς από δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδια για οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία αυτής της φύσεως θα είναι τα πολιτειακά ή ομοσπονδιακά δικαστήρια της Νέας Υόρκης, της Πολιτείας της Νέας Υόρκης. Για τους σκοπούς οποιασδήποτε τέτοιας δικαστικής διαδικασίας, συναινείτε και δεν θα αμφισβητήσετε τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Νέας Υόρκης, της Πολιτείας της Νέας Υόρκης σχετικά με το άτομό σας και περαιτέρω παραιτήστε κάθε ένστασης περί αναρμοδιότητας του δικαστηρίου καθ’ ύλην και κατά τόπον για λόγους διευκόλυνσης, και δεν θα ζητήσετε την εκδίκαση της υπόθεσης σε άλλη περιφέρεια ή δικαιοδοσία.

11.7. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω παραγράφων της παρούσας ενότητας 11, αν αποκτήσατε μια Λύση για άλλη χρήση πέραν της προσωπικής ή οικιακής, η διαδικασία διαιτησίας, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής εξόδων, θα διεξάγεται σύμφωνα με τους Εμπορικούς κανόνες διαιτησίας της ΑΑΑ («Εμπορικές διαδικασίες»), Οι Εμπορικές διαδικασίες θα εφαρμόζονται αναλόγως σε οποιαδήποτε Διαφορά μεταξύ των μερών και δεν θα υποστηρίξετε το αντίθετο σε οποιαδήποτε διαδικασία. Ωστόσο, σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας Συμφωνίας με τις Εμπορικές διαδικασίες, υπερισχύει η παρούσα Συμφωνία.

12. Γενικά

12.1. Ειδοποίηση. Ο Προμηθευτής δύναται ανά πάσα στιγμή να σας παράσχει ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναδυόμενου παραθύρου, παραθύρου διαλόγου ή άλλων μέσων, παρότι σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να μην λάβετε την ειδοποίηση έως ότου εκκινήσετε κάποια Λύση. Η εν λόγω ειδοποίηση θα θεωρείται παραδοθείσα κατά την ημερομηνία κατά την οποία ο Προμηθευτής την καθιστά για πρώτη φορά διαθέσιμη μέσω μιας Λύσης, ανεξαρτήτως από το πότε την λαμβάνετε στην πραγματικότητα.

12.2. Ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Συμφωνία. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Συμφωνία ή θέλετε να ζητήσετε πληροφορίες από τον Προμηθευτή, επικοινωνήστε ταχυδρομικά με την Avast Software s.r.o. στη διεύθυνση Pikrtova 1737/1a, Prague 4, Postal Code 140 00, Czech Republic, μέσω email στη διεύθυνση support@avast.com, τηλεφωνικά στον αριθμό: +420 274 005 777 ή επισκεφτείτε τη σελίδα υποστήριξης στη διεύθυνση www.avast.com/support.

12.3. Ξεχωριστές Συμφωνίες. Αν έχετε αποκτήσει δύο ή περισσότερες Λύσεις, ακόμη και με μία μόνο συναλλαγή, ή έχετε αποκτήσει συνδρομές σε οποιαδήποτε Λύση με πολλές συναλλαγές, ενδέχεται να έχετε αποδεχτεί πολλές φορές την παρούσα Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη. Αν και οι όροι και οι προϋποθέσεις που αποδεχθήκατε μπορεί να είναι παρόμοιοι ή ίδιοι, κάθε φορά που αποδεχθήκατε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη, συνήψατε διαφορετική και ξεχωριστή συμφωνία μεταξύ υμών και του Προμηθευτή που παρέχει την ισχύουσα Λύση. 

12.4. Πλήρης Συμφωνία. Η παρούσα Συμφωνία αποτελεί την πλήρη συμφωνία μεταξύ υμών και του Προμηθευτή όσον αφορά την εκ μέρους σας χρήση των Λύσεων και της Τεκμηρίωσης. Η παρούσα Συμφωνία υπερισχύει όλων των προηγούμενων ή ταυτόχρονων προφορικών ή γραπτών ανακοινώσεων, προτάσεων, δηλώσεων, εγγυήσεων και δηλώσεων όσον αφορά την εκ μέρους σας εγκατάσταση ή/και χρήση των Λύσεων ή της Τεκμηρίωσης. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, κανένα τμήμα της παρούσας Συμφωνίας δεν υποβαθμίζει τα δικαιώματα που ενδεχομένως διατηρείτε σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών ή άλλη ισχύουσα νομοθεσία στην περιοχή σας η οποία δεν δύναται να αρθεί από τη σύμβαση. Στο μέγιστο βαθμό που είναι εύλογα εφαρμοστέο, η παρούσα Συμφωνία, οι Ισχύοντες όροι και η Τεκμηρίωση ερμηνεύονται ως συνεπείς μεταξύ τους. Σε περίπτωση αντίφασης, πρέπει να ακολουθείται η παρακάτω σειρά ισχύος: (i) οι Ισχύοντες όροι, (ii) η παρούσα Συμφωνία και (iii) η Τεκμηρίωση.

12.5. Ερμηνεία. Οι επικεφαλίδες στην παρούσα Συμφωνία δεν επηρεάζουν την ερμηνεία της. Η χρήση ενός γένους περιλαμβάνει όλα τα γένη. Ο ενικός αριθμός περιλαμβάνει τον πληθυντικό και το αντίστροφο. Αν για μια λέξη ή φράση παρέχεται ορισμός, ο ορισμός αυτός ισχύει και για τις άλλες γραμματικές μορφές στις οποίες μπορεί να εμφανίζεται. Οι λέξεις «περιλαμβάνει» και «συμπεριλαμβανομένων» θα ερμηνευθούν ως ακολουθούμενες από τις λέξεις «μεταξύ άλλων». Οποιαδήποτε αναφορά σε «χρήση» οποιουδήποτε λογισμικού, Λύσης ή Ενημέρωσης από μέρους σας θα θεωρείται ότι περιλαμβάνει κάθε εγκατάσταση τέτοιου λογισμικού, Λύσης ή Ενημέρωσης από μέρους σας (εκτός αν το κείμενο άλλως ορίζει). Η παρούσα Συμφωνία καταρτίστηκε αρχικά στην αγγλική γλώσσα. Παρά το γεγονός ότι ο Προμηθευτής μπορεί να παράσχει μία ή περισσότερες μεταφρασμένες εκδόσεις της παρούσας Συμφωνίας για τη διευκόλυνσή σας, η αγγλική έκδοση της παρούσας Συμφωνίας θα υπερισχύει σε περίπτωση σύγκρουσης ή ασυμφωνίας. Σε περίπτωση που προκύψει αμφισημία ή ζήτημα προθέσεων ή ερμηνείας, σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή με άλλον τρόπο, οι όροι της παρούσας Συμφωνίας θα ερμηνεύονται ως καταρτισμένοι από τα μέρη από κοινού και δεν θα προκύπτει καμία υπόθεση ή βάρος απόδειξης υπέρ ή κατά οποιουδήποτε μέρους που βασίζεται στην πατρότητα οποιωνδήποτε διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας.

12.6. Διαιρετότητα. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας κριθεί παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή βάσει οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου, θα θεωρείται ότι δεν αποτελεί μέρος της παρούσας Συμφωνίας, αλλά το υπόλοιπο της παρούσας Συμφωνίας θα παραμείνει έγκυρο και εκτελεστό στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

12.7. Αντικειμενική αδυναμία. Ο Προμηθευτής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία ή καθυστέρηση εκτέλεσης έργου, η οποία οφείλεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, σε σφάλμα βοηθητικού προγράμματος (συμπεριλαμβανομένης της παροχής ενέργειας), σφάλμα της σύνδεσης στο Internet, σφάλμα υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών ή τεχνολογίας πληροφορικής, σφάλμα εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών ή τεχνολογίας πληροφορικής, απεργίας ή άλλης εργασιακής αναταραχής (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της απεργίας ή άλλης εργασιακής αναταραχής που προκύπτει σε σχέση με οποιαδήποτε μέλη του Ομίλου προμηθευτών ή οποιουσδήποτε Συνεργάτες του προμηθευτή), εχθροπραξίες ή τρομοκρατικές ενέργειες, επιθέσεις άρνησης υπηρεσιών ή άλλες επιθέσεις τεχνολογίας πληροφορικής ή παραβιάσεις που επηρεάζουν οποιοδήποτε μέλος του Ομίλου προμηθευτών ή οποιονδήποτε Συνεργάτη του Προμηθευτή, πλημμύρες, δολιοφθορά, πυρκαγιά, φυσικές καταστροφές ή θεομηνίες ή οποιαδήποτε άλλη αιτία πέραν του εύλογου ελέγχου οποιουδήποτε μέλους του Ομίλου προμηθευτών ή του Συνεργάτη του Προμηθευτή.

12.8. Παραίτηση. Η μη επιμονή ενός μέρους στην αυστηρή εκτέλεση οποιουδήποτε όρου, προϋπόθεσης και διάταξης της παρούσας Συμφωνίας δεν θα ερμηνεύεται ως Παραίτηση από τη μελλοντική συμμόρφωση με την παρούσα Συμφωνία, και οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εκτελεστότητα. Τυχόν Παραίτηση ενός μέρους από οποιονδήποτε όρο ή προϋπόθεση της παρούσας Συμφωνίας θα ισχύει μόνο εφόσον είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη από το εν λόγω μέρος. Η Παραίτηση ενός μέρους από την παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Συμφωνίας από το έτερο μέρος δεν θα εκλαμβάνεται ως διαρκής Παραίτηση από τη σχετική παραβίαση ή ως Παραίτηση από άλλες παραβιάσεις της ίδιας ή άλλων διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας.

12.9. Εκχώρηση. Δεν δικαιούστε να εκχωρήσετε τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που φέρετε δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας χωρίς την πρότερη έγγραφη συγκατάθεση του Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής μπορεί να εκχωρήσει την παρούσα Συμφωνία ανά πάσα στιγμή, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή σας.

12.10. Απουσία τρίτων δικαιούχων. Καμία διάταξη της παρούσας Συμφωνίας, ρητή ή έμμεση, δεν προορίζεται ούτε έχει ως στόχο να παραχωρήσει σε οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός από εσάς, τα μέλη του Ομίλου προμηθευτών και τους Συνεργάτες του Προμηθευτή, οποιασδήποτε φύσης δικαίωμα, όφελος ή δέσμευση δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας. Κανένα άλλο πρόσωπο εκτός από εσάς, τον Προμηθευτή και τα μέλη του Ομίλου προμηθευτών δεν μπορεί να προβάλει αιτία αγωγής βάσει της παρούσας Συμφωνίας  Ο Προμηθευτής θα έχει το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να επιβάλει οποιαδήποτε δικαιώματα, δεσμεύσεις, περιορισμούς και εξαιρέσεις ευθύνης, καθώς και νομική υπεράσπιση οποιουδήποτε μέλους του Ομίλου προμηθευτών ή του Συνεργάτη του Προμηθευτή σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικαιωμάτων και δεσμεύσεων για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή αξίωση που έχει προκύψει ή έχει υποστεί κάποιο μέλος του Ομίλου προμηθευτών ή του Συνεργάτη του Προμηθευτή αυτού: (i) οι οποίες προκύπτουν από ή σε σχέση με τυχόν δική σας παράλειψη συμμόρφωσης με οποιονδήποτε όρο ή προϋπόθεση της παρούσας Συμφωνίας, ή (ii) τις οποίες πρέπει να αποζημιώσετε βάσει της παρούσας Συμφωνίας.  Καμία τέτοια απώλεια, ζημία ή αξίωση δεν θα θεωρείται ότι αποκλείεται ως έμμεση, επακόλουθη ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημία σύμφωνα με την ενότητα 6.4.1 ως αποτέλεσμα τέτοιας απώλειας, ζημίας ή αξίωσης που έχει προκύψει ή έχει υποστεί κάποιο άλλο μέλος του Ομίλου προμηθευτών ή του Συνεργάτη του Προμηθευτή, εκτός του Προμηθευτή.

12.11. Ισχύουσα νομοθεσία. Το δίκαιο που διέπει την παρούσα Συμφωνία θα είναι το ουσιαστικό δίκαιο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης των ΗΠΑ. Η παρούσα Συμφωνία δεν θα διέπεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις διεθνούς πώλησης εμπορευμάτων, η εφαρμογή της οποίας αποκλείεται ρητά.

12.12. Σύνδεση στο Internet. Ορισμένες Λύσεις ενδέχεται να απαιτούν ενεργή και σταθερή σύνδεση στο Internet προκειμένου να λειτουργήσουν. Ως εκ τούτου, φέρετε την ευθύνη να διασφαλίσετε ότι διαθέτετε ενεργή και σταθερή σύνδεση στο Internet ανά πάσα στιγμή.

12.13. Ονόματα προϊόντων. Κατά καιρούς ο Προμηθευτής μπορεί να αλλάξει το όνομα μιας Λύσης ή να αλλάξει το όνομα ή το λογότυπο που έχει εφαρμοστεί στη Λύση, με το όνομα ή το λογότυπο άλλου μέλους του ομίλου Προμηθευτών ή κάποιου Συνεργάτη του Προμηθευτή. Οι αλλαγές αυτές δεν μεταβάλλουν τη συνδρομή σας για οποιαδήποτε Λύση, την Περίοδο συνδρομής ή την παρούσα Συμφωνία και δεν σας δίνουν κανένα δικαίωμα να τερματίσετε τη συνδρομή σας για κάποια Λύση, για την Περίοδο συνδρομής ή για την παρούσα Συμφωνία.

13. Ειδικοί όροι

Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν για ορισμένες Λύσεις. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των παρόντων ειδικών όρων και των υπόλοιπων όρων της Συμφωνίας, οι παρόντες ειδικοί όροι υπερισχύουν και θα διέπουν τις Λύσεις τις οποίες αφορούν.

13.1. Λογισμικό, υπηρεσίες και άλλα προϊόντα τρίτων μερών. Ορισμένες Λύσεις παρέχουν τη δυνατότητα λήψης λογισμικού, υπηρεσιών και άλλων προϊόντων που παρέχονται από τρίτα μέρη. Αναγνωρίζετε ότι τα εν λόγω τρίτα μέρη φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις προσφορές τους και ότι ο Προμηθευτής δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις σχετικά με τις εν λόγω προσφορές και δεν επιδέχεται καμία ευθύνη όσον αφορά αυτές και ότι σε περίπτωση λήψης ή χρήσης οποιωνδήποτε εκ των εν λόγω προσφορών τρίτων μερών, οι προσφορές και η εκ μέρους σας χρήση αυτών διέπεται από οποιεσδήποτε συμφωνίες άδειας χρήσης, όρους χρήσης, πολιτικές απορρήτου ή/και άλλους όρους και προϋποθέσεις απαιτούνται από το τρίτο μέρος.

13.2. Λύσεις CloudCare και Managed Workplace. Η παρούσα ενότητα 13.2 ισχύει στο βαθμό στον οποίο οι Ισχύοντες όροι σάς παρέχουν το δικαίωμα χρήσης των Λύσεων CloudCare ή Managed Workplace για την παροχή υπηρεσιών MSP σε τρίτους.

13.2.1. Όπως χρησιμοποιούνται στην παρούσα ενότητα 13.2:

(α) Ως «Υπηρεσία Avast Business» νοούνται οι Υπηρεσίες HD ή/και οι Υπηρεσίες NOC, ανάλογα με τα συμφραζόμενα.

(β) Ως «Πελάτης» νοείται ένα τρίτο μέρος στο οποίο παρέχετε ή επιθυμείτε να παράσχετε Υπηρεσίες MSP.

(γ) Ως «Υπηρεσίες HD» νοούνται οι υπηρεσίες γραφείου βοήθειας που παρέχονται από τον Προμηθευτή ή από τρίτο πάροχο αυτού σε εσάς, προς όφελος ενός ή περισσότερων Πελατών, σε κάθε περίπτωση όπως περιγράφεται στην Τεκμηρίωση και όπως ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά καιρούς από τον Προμηθευτή.

(δ) Ως «Υπηρεσίες MSP» νοείται η διαχειριζόμενη υπηρεσία που παρέχετε στους Πελάτες σας χρησιμοποιώντας τις Λύσεις (συμπεριλαμβανομένης, όπως ισχύει, της Υπηρεσίας Avast Business).

(ε) Ως «Υπηρεσίες NOC» νοούνται οι υπηρεσίες απομακρυσμένης παρακολούθησης συσκευών και διαχείρισης που παρέχονται από τον Προμηθευτή ή από τρίτο πάροχο αυτού σε εσάς, προς όφελος ενός ή περισσότερων Πελατών, σε κάθε περίπτωση όπως περιγράφεται στην Τεκμηρίωση και όπως ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά καιρούς από τον Προμηθευτή.

(στ) Ως «Συμφωνία παροχής υπηρεσιών» νοείται μια σύμβαση μεταξύ υμών και ενός Πελάτη, η οποία, μεταξύ άλλων, περιγράφει με σαφήνεια τις υπηρεσίες που έχετε συμφωνήσει να παρέχετε στον Πελάτη.

13.2.2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, ο Προμηθευτής σάς χορηγεί μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης (χωρίς δικαίωμα χορήγησης παρεπόμενης άδειας) κατά τη διάρκεια της Περιόδου συνδρομής, για χρήση των σχετικών Λύσεων (συμπεριλαμβανομένων, όπως ισχύει, των Υπηρεσιών Avast Business ή του CCleaner Business Edition) για παροχή Υπηρεσιών MSP στους Πελάτες σας.

13.2.3. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, ο Προμηθευτής θα σας παρέχει Λύσεις (συμπεριλαμβανομένων, όπως ισχύει, των Υπηρεσιών Avast Business ή CCleaner Business Edition), προς όφελος των Πελατών σας.

13.2.4. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, οφείλετε να:

(α) Απαιτείτε ότι: (i) κάθε Πελάτης (όρος που περιλαμβάνει και εσάς στο βαθμό που είναι εφαρμοστέο) που λαμβάνει μια Λύση, θα πρέπει να υπογράψει ή άλλως να δεσμευτεί στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας έκδοσης της παρούσας Συμφωνίας και (ii) κάθε Πελάτης στον οποίον έχετε συμφωνήσει να παρέχετε Υπηρεσίες θα πρέπει να υπογράψει ή άλλως να δεσμευτεί στο πλαίσιο μιας Σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Χωρίς να περιορίζεται η ισχύς των ανωτέρω, μπορείτε να αποδεχτείτε την Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη του Προμηθευτή μόνο εφόσον ο Πελάτης σάς έχει εξουσιοδοτήσει ρητά προς το σκοπό αυτό στη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή με άλλο τρόπο. Η Σύμβαση παροχής υπηρεσιών: (i) θα περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες θα προστατεύουν τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό τα συμφέροντα του Ομίλου προμηθευτών όπως προβλέπεται στην παρούσα Συμφωνία και (ii) θα επιτρέπει ρητά σε εσάς και τον Όμιλο προμηθευτών την αναπαραγωγή, μετάδοση, αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων και πληροφοριών του Πελάτη κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών.

(β) Όσον αφορά εσάς και τον Προμηθευτή, ευθύνεστε αποκλειστικά για: (i) την εκτέλεση των υποχρεώσεών σας στο πλαίσιο της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών, (ii) τη διασφάλιση της συμμόρφωσής σας και των Πελατών σας με όλους τους ισχύοντες νόμους που αφορούν την παρακολούθηση υπαλλήλων και άλλων τρίτων, καθώς και των αντίστοιχων Συσκευών τους, (iii) την εκτέλεση των καθηκόντων και των υποχρεώσεων που σας ανατίθενται από τους Πελάτες μέσω της Συμφωνίας, των Ισχυόντων όρων και της Τεκμηρίωσης και (iv) κατά τη λήξη ή καταγγελία της σχετικής Σύμβασης παροχής υπηρεσιών, για την καταγγελία της παροχής οποιασδήποτε Λύσης και την αφαίρεση ή την πρόκληση αφαίρεσης ή απενεργοποίησης από τον Πελάτη οποιασδήποτε Λύσης από οποιεσδήποτε Συσκευές στις οποίες έχει χρησιμοποιηθεί.

13.3. Καθαρισμός Προγραμμάτων Περιήγησης. Όταν χρησιμοποιείτε το πρόσθετο Καθαρισμός προγραμμάτων περιήγησης (το «BCU» - Browser Clean Up), εξουσιοδοτείτε το BCU να αλλάξει την υπάρχουσα ρύθμιση προγράμματος περιήγησης στη νέα ρύθμιση προγράμματος περιήγησης.

13.4. WiFi Finder. Το WiFi Finder δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να βοηθούν άλλους χρήστες να αποκτήσουν πρόσβαση στο Internet μέσω κοινής χρήσης δεδομένων σχετικά με δίκτυα WiFi. Αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα σχετικά με τα δίκτυα WiFi από κοινού με άλλους χρήστες, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι να διασφαλίσετε ότι δεν παραβιάζετε οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων που αφορούν τα εν λόγω δίκτυα WiFi ή την κοινή χρήση δεδομένων που χρησιμοποιείτε από κοινού. Ο Προμηθευτής δεν αναλαμβάνει σε καμία περίπτωση την ευθύνη για την εκ μέρους σας συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν όσον αφορά τη χρήση οποιουδήποτε δικτύου του οποίου τα δεδομένα χρησιμοποιείτε από κοινού.

13.5. Avast Family Shield.

13.5.1. Το Avast Family Shield προορίζεται για προσωπική, μη εμπορική χρήση από γονείς για την προστασία των παιδιών τους, από νόμιμους κηδεμόνες για την προστασία των προστατευομένων τους ή από ενήλικες για την προστασία άλλων ενηλίκων από τους οποίους έχουν λάβει πλήρη συναίνεση. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το Avast Family Shield κατά τρόπο διαφορετικό από τον προβλεπόμενο, ενώ τα μέλη του Ομίλου προμηθευτών δεν αποδέχονται καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη χρήση. 

13.5.2. Με τη χρήση του Avast Family Shield, δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (i) είστε 18 ετών και άνω και (ii) έχετε την αρμοδιότητα και δια του παρόντος συμφωνείτε με τη συλλογή δεδομένων για κάθε άτομο που περιλαμβάνεται στο λογαριασμό σας Avast Family Shield, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων κάτω των 13 ετών. Αναγνωρίζετε ότι τα μέλη του Ομίλου προμηθευτών θα συλλέγουν, θα χρησιμοποιούν και θα αποκαλύπτουν τη γεωγραφική θέση και άλλες πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να καταστεί δυνατή η λειτουργία και παράδοση των χαρακτηριστικών του Avast Family Shield.

13.5.3. Αναγνωρίζετε ότι: (i) τα αποτελέσματα που μπορεί να λάβετε από το Avast Family Shield, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων και των μηνυμάτων, ενδέχεται να μην είναι ακριβή, έγκαιρα ή αξιόπιστα, (ii) κάποιο περιεχόμενο που θεωρείτε απαράδεκτο ή που θέλετε να αποκλείσετε ενδέχεται να μην αποκλείεται πάντα από το Avast Family Shield, (iii) το Avast Family Shield ενδέχεται ορισμένες φορές να εμποδίσει περιεχόμενο που εσείς θεωρείτε αποδεκτό και (iv) επειδή το περιεχόμενο τρίτων μερών μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση, ο Προμηθευτής δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι κατηγορίες περιεχομένου και τα φίλτρα περιεχομένου του θα ενημερώνονται πάντα με τις αλλαγές στο περιεχόμενο τρίτων μερών. Εάν πιστεύετε ότι το Avast Family Shield ταξινομεί εσφαλμένα έναν ιστότοπο ή μια υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον Προμηθευτή μέσω email στη διεύθυνση familyshieldhelp@avast.com.

13.6. Εφαρμογές κινητών συσκευών. Η παρούσα ενότητα 13.6 ισχύει για οποιαδήποτε Λύση που προορίζεται για χρήση σε Κινητές συσκευές.

13.6.1. Για Λύση της οποίας εκτελείτε λήψη από το Google Play (http://play.google.com), η άδεια που χορηγείται μέσω της παρούσας Συμφωνίας αντικαθιστά τυχόν δικαιώματα για να χρησιμοποιήσετε μια Λύση που διαφορετικά θα χορηγούνταν σύμφωνα με τους προεπιλεγμένες όρους για εφαρμογές των οποίων εκτελείτε λήψη από το Google Play Store.

13.6.2. Για οποιαδήποτε Λύση της οποίας εκτελείτε λήψη από το Apple App Store, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:

(α) Οι άδειες χρήσης που χορηγούνται μέσω της παρούσας Συμφωνίας περιορίζονται σε μία μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης της Λύσης σε οποιαδήποτε συσκευή iPhone, iPod Touch ή άλλη συσκευή που παρέχεται από την Apple την οποία κατέχετε ή ελέγχεται όπως προβλέπεται από τους Όρους χρήσης που καθορίζονται στους Όρους υπηρεσίας του Apple App Store και διατίθενται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html ή μέσω άλλων τοποθεσιών Web και άλλων μέσων που η Apple καθιστά διαθέσιμα για εσάς.

(β) Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται αποκλειστικά μεταξύ των μερών, και όχι με την Apple. Ο Προμηθευτής και όχι η Apple, ευθύνεται αποκλειστικά για τη Λύση και το περιεχόμενο της εν λόγω Λύσης.

(γ) Η Apple δεν έχει καμία υποχρέωση να παράσχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης σχετικά με τη Λύση.

(δ) Αν η Λύση δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε ισχύουσα εγγύηση, μπορείτε να ενημερώσετε την Apple, και η Apple θα σας επιστρέψει το τίμημα αγοράς της Λύσης. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Apple δεν θα έχει καμία άλλη υποχρέωση παροχής οποιασδήποτε εγγύησης σχετικά με τη Λύση, και ότι, όσον αφορά εσάς, τον Προμηθευτή και την Apple, κάθε άλλη απαίτηση, απώλεια, ευθύνη, ζημία, κόστος ή δαπάνη που οφείλεται στη μη συμμόρφωση με οποιαδήποτε εγγύηση, θα αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Προμηθευτή.

(ε) Ο Προμηθευτής, και όχι η Apple, είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση τυχόν απαιτήσεων από εσάς ή τρίτα μέρη που αφορούν τη Λύση ή την εκ μέρους σας κατοχή ή/και χρήση της εν λόγω Λύσης, στις οποίες περιλαμβάνονται: (i) απαιτήσεις για ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων, (ii) οποιαδήποτε απαίτηση ότι η Λύση δεν πληροί τις ισχύουσες νομικές ή ρυθμιστικές απαιτήσεις και (iii) απαιτήσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών ή άλλη παρόμοια νομοθεσία.

(στ) Σε περίπτωση απαίτησης τρίτου μέρους που ισχυρίζεται ότι η Λύση ή η εκ μέρους σας κατοχή και χρήση της εν λόγω Λύσης παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του εν λόγω τρίτου μέρους, ο Προμηθευτής, και όχι η Apple, θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διερεύνηση, την υπεράσπιση, το συμβιβασμό και την εξόφληση της σχετικής απαίτησης για παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας.

(ζ) Υποχρεούστε να συμμορφώνεστε με τους όρους του τρίτου μέρους κατά τη χρήση της Λύσης. Για παράδειγμα, σε περίπτωση Λύσης VOIP, δεν πρέπει να παραβιάσετε τη συμφωνία υπηρεσιών ασύρματων δεδομένων κατά τη χρήση της Λύσης.

(η) Η Apple και οι θυγατρικές εταιρείες της Apple αποτελούν τρίτους δικαιούχους της παρούσας Συμφωνίας και, με την εκ μέρους σας αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας Συμφωνίας, η Apple θα έχει το δικαίωμα (και θα θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί το δικαίωμα) να επιβάλει την εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας εναντίον σας ως τρίτος δικαιούχος.

13.6.3. Για Λύσεις των οποίων εκτελείτε λήψη από το Amazon Appstore, η Amazon μπορεί να καθορίσει ορισμένους όρους χρήσης για τους πελάτες του Amazon Appstore ως τους «Προεπιλεγμένους όρους άδειας χρήσης τελικού χρήστη». Αυτοί οι Προεπιλεγμένοι όροι άδειας χρήσης τελικού χρήστη θα ισχύουν για την εκ μέρους σας χρήση των Λύσεων που αγοράζετε μέσω του Amazon Appstore. Οι Προεπιλεγμένοι όροι άδειας χρήσης τελικού χρήστη θα διευκρινίζουν, μεταξύ άλλων, ότι ο Προμηθευτής είναι ο δικαιοπάροχος της Λύσης και ότι η Amazon δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα Συμφωνία. Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ των Προεπιλεγμένων όρων άδειας χρήσης τελικού χρήστη και της παρούσας Συμφωνίας, θα υπερισχύουν οι Προεπιλεγμένοι όροι άδειας χρήσης τελικού χρήστη μόνο όσον αφορά τη σχετική αντίφαση. Η Amazon δεν φέρει καμία υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά με τη συμμόρφωση ή μη συμμόρφωση εκ μέρους σας ή εκ μέρους του Προμηθευτή με τους Προεπιλεγμένους όρους άδειας χρήσης τελικού χρήστη.

13.7. Τεχνική Έκδοση. Η παρούσα ενότητα 13.7 ισχύει ισχύει εφόσον έχετε αγοράσει την Τεχνική Έκδοση μιας Λύσης. Μπορείτε να επιτρέψετε στον αριθμό των τεχνικών που καθορίζεται στους Ισχύοντες όρους να χρησιμοποιούν τη Λύση για να πραγματοποιούν υπηρεσίες βελτιστοποίησης και επισκευές σε Συσκευές που ανήκουν σε τρίτα μέρη. Κάθε τεχνικός μπορεί να εγκαταστήσει τη Λύση σε μία μόνο συσκευή τρίτου μέρους ανά πάσα στιγμή, ενώ πρέπει να καταργήσει τη Λύση από τη Συσκευή πριν επιστρέψει τον έλεγχο της Συσκευής στον ιδιοκτήτη.

13.8. Σχέδιο διασφάλισης ποιότητας. Η παρούσα ενότητα 13.8 αφορά τα Σχέδια διασφάλισης ποιότητας.

13.8.1. Ως «Σχέδιο διασφάλισης ποιότητας» νοείται μια υπηρεσία κατά την οποία ο τεχνικός του Προμηθευτή (ο «Συνεργάτης») θα σας παρέχει υποστήριξη για την κατάργηση ιών ή άλλου κακόβουλου λογισμικού σε περίπτωση μόλυνσης της προστατευμένης Συσκευής κατά τη διάρκεια της Περιόδου συνδρομής, έναντι ενός ξεχωριστού τέλους συνδρομής. Τα Σχέδια διασφάλισης ποιότητας πωλούνται από κοινού με ορισμένες Λύσεις προστασίας από ιούς ή άλλες Λύσεις ασφαλείας του Προμηθευτή (έκαστη αποκαλούμενη «Λύση ασφαλείας») και συμπληρώνουν την προστασία που προσφέρεται από τη Λύση ασφαλείας.

13.8.2. Εάν ζητήσετε βοήθεια από τον Προμηθευτή στο πλαίσιο του Σχεδίου διασφάλισης ποιότητας και εφόσον εσείς και η Συσκευή σας δικαιούστε βοήθεια σύμφωνα με την ενότητα 13.8.3, ο Προμηθευτής θα καταβάλει κάθε εμπορικά εύλογη προσπάθεια για την παροχή υπηρεσιών κατάργησης ιών ή άλλου κακόβουλου λογισμικού που επηρεάζει τη Συσκευή σας. Με το παρόν αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι οι προσπάθειες του Προμηθευτή ενδέχεται να μην είναι επαρκείς για την κατάργηση ορισμένων ιών ή άλλου κακόβουλου λογισμικού από τη Συσκευή σας και ότι, κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσίας, ο Προμηθευτής ενδέχεται να τροποποιήσει, να διαγράψει ή να καταστρέψει δεδομένα στη Συσκευή σας, να αλλάξει ρυθμίσεις της Συσκευής ή να παρέμβει με άλλο τρόπο στη σωστή λειτουργία της Συσκευής σας.

13.8.3. Το Σχέδιο διασφάλισης ποιότητας καλύπτει: (i) μόνο τη Συσκευή για την οποία αγοράσατε τη σχετική Λύση ασφαλείας και δεν δύναται να μεταφερθεί σε άλλη Συσκευή και (ii) μόνο ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό που επηρεάζει τη Συσκευή κατά τη διάρκεια της Περιόδου συνδρομής, μετά τη λήψη και εγκατάσταση της Λύσης ασφαλείας στη Συσκευή και για το διάστημα κατά το οποίο η Λύση ασφαλείας εκτελέστηκε με ενημερωμένους ορισμούς κακόβουλου λογισμικού. Ο Προμηθευτής δύναται να καταγγείλει το Σχέδιο διασφάλισης ποιότητας χωρίς πρότερη ειδοποίηση αν, κατά την επιχειρηματική του κρίση, θεωρήσει ότι ζητήσατε ή λάβατε υπηρεσίες σύμφωνα με το Σχέδιο διασφάλισης ποιότητας για μια Συσκευή που δεν καλύπτεται από το Σχέδιο διασφάλισης ποιότητας, αν μεταφέρατε ή επιχειρήσατε να μεταφέρετε το Σχέδιο διασφάλισης ποιότητας σε άλλο άτομο ή οντότητα ή αν παραβιάσατε με άλλο τρόπο τους όρους του Σχεδίου διασφάλισης ποιότητας.

13.8.4. Για την παροχή βοήθειας στο πλαίσιο του Σχεδίου διασφάλισης ποιότητας, ενδέχεται ο Προμηθευτής να χρειαστεί απομακρυσμένη πρόσβαση στη Συσκευή σας ή/και να χρειαστεί την εγκατάσταση Λογισμικού υποστήριξης, οπότε αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ισχύει η ενότητα 13.10. Αν δεν μπορείτε ή δεν επιλέξετε να παρέχετε απομακρυσμένη πρόσβαση στη Συσκευή σας ή/και δεν μπορείτε ή δεν επιλέξετε να εκτελέσετε λήψη και εγκατάσταση του Λογισμικού υποστήριξης στη Συσκευή, αν δεν ακολουθήσετε άλλες οδηγίες του Προμηθευτή ή αν ο Προμηθευτής θεωρήσει ότι η Συσκευή σας δεν πληροί τις προϋποθέσεις παροχής υποστήριξης σύμφωνα με το Σχέδιο διασφάλισης ποιότητας, ο Προμηθευτής δεν θα σας παράσχει βοήθεια σύμφωνα με το Σχέδιο διασφάλισης ποιότητας. Ο Προμηθευτής μπορεί (αλλά δεν υποχρεούται) να σας παραπέμψει σε μια υπηρεσία μέσω της οποίας ο Προμηθευτής ή ένας εξωτερικός συνεργάτης αυτού θα σας παράσχει υπηρεσίες υποστήριξης έναντι χρέωσης.

13.9. Τεχνική Υποστήριξη Premium. Η παρούσα ενότητα 13.9 ισχύει για το Avast Total Care, το AVG Premium Tech Support και άλλες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (για κάθε μία που περιλαμβάνεται στην «Τεχνική Υποστήριξη Premium») τις οποίες ο Προμηθευτής πωλεί ξεχωριστά από τις λύσεις λογισμικού και μέσω των οποίων ο Προμηθευτής μπορεί να σας βοηθήσει να εγκαταστήσετε, να διαμορφώσετε ή να αντιμετωπίσετε τυχόν προβλήματα διαφόρων προϊόντων λογισμικού ή/και εξοπλισμού ή συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών υπολογιστών, Mac, tablet, κινητών τηλεφώνων ή άλλης προσωπικής υπολογιστικής συσκευής, ασύρματου δρομολογητή, καλωδιακού μόντεμ ή άλλου δρομολογητή, εκτυπωτή, ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής, προγράμματος αναπαραγωγής πολυμέσων, έξυπνης τηλεόρασης, συσκευής αναπαραγωγής DVD/Blu-Ray.

13.9.1. Ο Συνεργάτης, για την παροχή Τεχνικής Υποστήριξης Premium, θα καταβάλει κάθε εμπορικά εύλογη προσπάθεια για να σας βοηθήσει με τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε, αλλά δεδομένης της ποικιλίας και της πολυπλοκότητας των τεχνολογιών που υπάρχουν στην αγορά, ο Συνεργάτης ενδέχεται να μην είναι σε θέση να επιλύσει τα προβλήματά σας. Εδώ μπορεί να περιλαμβάνονται για παράδειγμα προβλήματα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα σφαλμάτων λογισμικού ή υλικού τα οποία δεν έχουν ακόμη επιλυθεί από τον κατασκευαστή ή προβλήματα σχετικά με τη διαμόρφωση του εξοπλισμού, γεγονός που καθιστά αδύνατη ή αδικαιολόγητα δυσχερή τη διάγνωση και την σωστή επίλυσή τους από την πλευρά του Συνεργάτη. Ως αποτέλεσμα, με την παρούσα αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι προσπάθειες του Προμηθευτή μπορεί να μην επαρκούν για την επίλυση των ζητημάτων που εντοπίζετε ή ότι τα συγκεκριμένα ζητήματα ενδέχεται να μην επιλυθούν σε εύλογο χρόνο.

13.9.2. Για την παροχή βοήθειας στο πλαίσιο της Τεχνικής Υποστήριξης Premium, ενδέχεται ο Συνεργάτης να χρειαστεί απομακρυσμένη πρόσβαση στη Συσκευή σας ή/και να χρειαστεί την εγκατάσταση Λογισμικού υποστήριξης, οπότε αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ισχύει η ενότητα 13.10. Αν δεν μπορείτε ή δεν επιλέξετε να παρέχετε απομακρυσμένη πρόσβαση στη Συσκευή σας ή/και δεν μπορείτε ή δεν επιλέξετε να εκτελέσετε λήψη και εγκατάσταση του Λογισμικού υποστήριξης στη Συσκευή, αν δεν ακολουθήσετε άλλες οδηγίες του Προμηθευτή ή αν ο Προμηθευτής θεωρήσει ότι η Συσκευή σας δεν πληροί τις προϋποθέσεις παροχής υποστήριξης σύμφωνα με τη συνδρομή της Τεχνικής Υποστήριξης Premium, ο Προμηθευτής δεν θα παράσχει Τεχνική Υποστήριξη Premium.

13.10. Απομακρυσμένη βοήθεια, Λογισμικό υποστήριξης

13.10.1. Απομακρυσμένη πρόσβαση. Κατά την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του Σχεδίου διασφάλισης ποιότητας, ως μέρος της Τεχνικής Υποστήριξης Premium ή σε συνδυασμό με άλλες υπηρεσίες, ο Προμηθευτή ή ο Συνεργάτης μπορεί να χρειαστεί να συνδεθεί εξ αποστάσεως και να αναλάβει τον έλεγχο του εξοπλισμού σας για να επιλύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Σε σχέση με την εν λόγω περίοδο απομακρυσμένης σύνδεσης:

(α) Ο Συνεργάτης μπορεί να χρειαστεί να εκτελέσει διάφορες δέσμες ενεργειών στον εξοπλισμό σας, να πραγματοποιήσει αλλαγές στη διαμόρφωσή του, να εγκαταστήσει και να απεγκαταστήσει λογισμικό και να πραγματοποιήσει άλλες αλλαγές στον εξοπλισμό ή/και τις ρυθμίσεις λογισμικού του εξοπλισμού, τα οποία θα έχουν κριθεί αναγκαία για την αντιμετώπιση των ζητημάτων σας. Κατανοείτε ότι ο Συνεργάτης μπορεί - αλλά δεν υποχρεούται - να εγκαταστήσει και να καταργήσει διάφορα εργαλεία λογισμικού αποκλειστικής ιδιοκτησίας ή εργαλεία τρίτων μερών, όπου κρίνει ότι είναι απαραίτητα για να σας βοηθήσει με τα ζητήματα που αντιμετωπίζετε. Τα στοιχεία του εν λόγω λογισμικού προστατεύονται από το νόμο, όπως και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τους.

(β) Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι εφόσον εξουσιοδοτείτε τον Συνεργάτη να πραγματοποιήσει μια απομακρυσμένη σύνδεση, παρέχετε στον Προμηθευτή (καθώς επίσης στους συνεργάτες και τους συμβαλλόμενους που ενεργούν εκ μέρους του Προμηθευτή) πλήρη ή περιορισμένη πρόσβαση στον εξοπλισμό, το λογισμικό και το δίκτυό σας (ανάλογα με τη διαμόρφωση του εξοπλισμού, του λογισμικού και του δικτύου) και εξουσιοδοτείτε τον Προμηθευτή να προβεί στις εν λόγω τροποποιήσεις σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται παραπάνω ή σύμφωνα με τα όσα συστήνει ο Συνεργάτης κατά την υλοποίηση της Λύσης. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ο Συνεργάτης, ή εσείς που ενεργείτε σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Συνεργάτη, μπορεί να μεταβάλει, να διαγράψει ή να καταστρέψει λογισμικό ή δεδομένα στον εξοπλισμό σας, να μεταβάλει τον εξοπλισμό, το λογισμικό ή τις ρυθμίσεις δικτύου ή να δυσχεράνει την εύρυθμη λειτουργία του εξοπλισμού, του λογισμικού ή του δικτύου σας.

(γ) Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ο Συνεργάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία βρίσκεται αποθηκευμένη στη Συσκευή σας. Οι Συνεργάτες εκπαιδεύονται ώστε να έχουν πρόσβαση μόνο στις πληροφορίες που κρίνονται απαραίτητες για την επίλυση των ζητημάτων για τα οποία ζητάτε την υποστήριξη κάποιου Συνεργάτη. Ωστόσο, καλό θα είναι να παραμείνετε μπροστά στην οθόνη της Συσκευής σας για να παρατηρείτε τις ενέργειες του Συνεργάτη ενόσω αυτός εργάζεται για να βρει τη Λύση για τη Συσκευή σας. Ανά πάσα στιγμή θα έχετε την ευκαιρία να τερματίσετε τη συνεδρία υποστήριξης ενημερώνοντας τον Συνεργάτη ή αποσυνδέοντας τη συνεδρία απομακρυσμένης σύνδεσης.

13.10.2. Λογισμικό υποστήριξης.

(α) Ως προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του Σχεδίου διασφάλισης ποιότητας, της Τεχνικής Υποστήριξης Premium ή άλλων υπηρεσιών, ο Πωλητής ή ο Συνεργάτης, μπορεί να σας δώσει οδηγίες για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση ενός προγράμματος λογισμικού στη Συσκευή (το «Λογισμικό υποστήριξης»), το οποίο επιτρέπει στο Συνεργάτη να αποκτήσει απομακρυσμένη πρόσβαση στη Συσκευή, να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τη Συσκευή και τις λειτουργίες αυτής, να εκτελέσει διαγνωστικό έλεγχο και επιδιόρθωση του προβλήματος και να αλλάξει ρυθμίσεις της Συσκευής. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να ακολουθήσετε άλλες οδηγίες που παρέχονται από τον Προμηθευτή ή τον Συνεργάτη.

(β) Εάν εσείς ή ο Συνεργάτης εγκαταστήσετε το Λογισμικό υποστήριξης σε μια Συσκευή, το Λογισμικό υποστήριξης:

(i) Μπορεί να ζητήσει να το ενεργοποιήσετε στη Συσκευή. Εάν δεν ολοκληρώσετε τη διαδικασία ενεργοποίησης εντός του χρονικού διαστήματος που ζητήθηκε από τον Συνεργάτη ή που ζητήθηκε από το Λογισμικό υποστήριξης, το Λογισμικό υποστήριξης ενδέχεται να σταματήσει να λειτουργεί έως ότου ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση.

(ii) Μπορεί να επικοινωνεί σε τακτική βάση με τους διακομιστές του Προμηθευτή (ή του συνεργάτη του ή του συμβαλλόμενου) προκειμένου: (i) να διασφαλίσει ότι λαμβάνετε όλες τις υπηρεσίες και το λογισμικό που δικαιούστε ως μέρος της Λύσης, (ii) να σας δώσει τη δυνατότητα να ξεκινήσετε αμέσως μια συνομιλία με έναν Συνεργάτη ως μέρος της Λύσης ή (iii) να σας εκχωρήσει πρόσβαση σε ορισμένα εργαλεία αυτοεξυπηρέτησης ως μέρος της Λύσης.

(iii) Μπορεί από προεπιλογή να εκτελείται συνεχώς στη Συσκευή και να εκτελεί διάφορες εργασίες παρασκηνίου που βοηθούν στο να διατηρείται η Συσκευής σε κατάσταση λειτουργίας. Κατά την εκτέλεση του, ενδέχεται να συλλέξει διάφορα δεδομένα σχετικά με τη Συσκευή, όπως τεχνικές προδιαγραφές, πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό σύστημα, ληφθέν ή/και εγκατεστημένο λογισμικό, ενημερώσεις και αναβαθμίσεις, διαθεσιμότητα και κατάσταση του λογισμικού ασφαλείας, αντίγραφα ασφαλείας και τείχη προστασίας, διάφορα μοναδικά αναγνωριστικά, μηνύματα σφαλμάτων συστήματος και λογισμικού, κατάσταση συνδέσεων δικτύου, συνδεδεμένα περιφερειακά και συνδεδεμένες συσκευές, καθώς και άλλες παρεμφερείς πληροφορίες και στοιχεία. Οι πληροφορίες αυτές βοηθούν τον Προμηθευτή να αποτρέψει πολλά συνηθισμένα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε αλλά και να εντοπίσει γρήγορα προβλήματα για τα οποία ενδέχεται να ζητήσετε υποστήριξη από τον Προμηθευτή.

Κλείσιμο

Σχεδόν τελειώσατε!

Για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση κάντε κλικ στο αρχείο που κατεβάσατε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Εκκίνηση λήψης…
Σημείωση: Εάν η λήψη του αρχείου δεν ξεκινήσει αυτόματα, κάντε κλικ εδώ.
Κάντε κλικ σε αυτό το αρχείο για να ξεκινήσει η εγκατάσταση του Avast.