Vi understøtter browsere, ikke dinosaurer. Opdater din browser, hvis du vil se indholdet af denne webside korrekt.

END USER LICENSE AGREEMENT

Version 1.6 (revideret 4. januar 2018)

Slutbrugerlicensaftale

Læs omhyggeligt vilkårene og betingelserne i denne Slutbrugerlicensaftale ("aftalen"), før du bruger løsningen (som defineret nedenfor). Dette er en juridisk bindende kontrakt. Ved at acceptere elektronisk, installere løsningen eller bruge løsninger accepterer du alle vilkår og betingelser i denne aftale på vegne af dig selv og enhver enhed eller person, du repræsenterer, eller for hvis enhed du erhverver løsningen (samlet betegnet "dig"). Hvis du ikke accepterer vilkårene og betingelserne i denne aftale, skal du ikke fortsætte installationen, ikke bruge løsningen og i stedet slette eller ødelægge alle kopier af løsningen i din besiddelse eller under din kontrol.

Denne aftale vedrører din brug af bestemte programmer eller tjenester, inkl. opdateringer (hver især betegnet en "løsning") i forbindelse med hvilken, du accepterer denne aftaler og relateret dokumentation. I denne aftaler betyder "forhandler" den enhed, der er identificeret her som leverandør af løsningen til dig; "dokumentation" betyder alle brugervejledninger og instruktioner, der følger med løsningen; og "gældende betingelser" er en samlet betegnelse for abonnementsperioden sammen med typerne af enheder, tilladt antal enheder og andre transaktionsvilkår, betingelser og dokumenter, du accepterede, da du erhvervede løsningen (inkl. alle salgsvilkår og -betingelser) samt andre begrænsninger, der beskrives i afsnit 2 og i dokumentationen.

Bemærk, at denne aftale er todelt. Afsnit 1 til 12 i denne aftale gælder for alle løsninger, inkl. dem, der er listet nedenfor. Afsnit 13 angiver yderligere vilkår og betingelser, der påvirker bestemte løsninger eller kategorier af løsning, inkl. software, tjenester og andre produkter fra tredjeparter (afsnit 13.1); CloudCare og Managed Workplace (afsnit 13.2); Browserrensning (afsnit 13.3); WiFi Finder (afsnit 13.4); Avast Family Shield (afsnit 13.5); mobilapps (afsnit 13.6); teknikerversion (afsnit 13.7); forsikringsaftale (afsnit 13.8); teknisk premiumsupport (afsnit 13.9); og fjernadgang; hjælpesoftware (afsnit 13.10). Denne aftale afløser enhver anden aftale, du tidligere har indgået, vedrørende en tidligere version af løsningen.

Forhandleren kan når som helst ændre denne aftale ved at give besked til dig i overensstemmelse med denne aftale, og din fortsatte brug af en påvirket løsning på noget tidspunkt mindst 30 dage efter denne melding udgør din accept af denne aftales ændring. Forhandleren kan kræve, at du skal acceptere den redigerede aftale for fortsat at kunne bruge nogen påvirkede løsninger, som du har tidligere har erhvervet. Hvis du afviser at acceptere den ændrede aftale, kan forhandleren afbryde din brug af den påvirkede løsning, i hvilket tilfælde du muligvis kan få en refusion for den del af abonnementsprisen, du har betalt for den resterende eller ubrugte del af abonnementsperioden ved at følge instruktionerne her.

1. Licens

Forhandleren giver dig en ikke-eksklusiv licens til brug af løsningen og dokumentationen i den aftalte periode, der fremgår af de gældende betingelser, inkl. enhver forlængelse eller fornyelse af den aftalte periode ("abonnementsperioden"), forudsat at du accepterede vilkårene og betingelserne i denne aftale.

2. Tilladt brug af løsningen

2.1. Du kan bruge løsningen på, eller til at understøtte, op til det aftalte antal ("aftalt antal enheder") mobilenheder, smartphones, tablets, mobilnetværksenheder, andre mobilenheder (de er hver især en "mobilenhed"), personlige computere, internetforbundne enheder eller andre enheder, der er kompatible med løsningen (hver især, inkl. mobilenhed, en "enhed"), der fremgår eksklusivt af de gældende betingelser:

2.1.1. I tilfælde af løsninger, som forhandleren angiver til virksomhedsbrug, kommerciel brug eller forretningsbrug (de er hver især en "forretningsløsning"), af dig eller dine associerede selskaber (de enheder, der styrer dig, eller som styres af dig, eller som er under fælles styring med dig) til interne forretningsformål. I tilfælde af en sådan brug af forretningsløsningen fra dit associerede selskabs side er du ansvarlig for dit associerede selskabs overholdelse af denne aftale, og et brud fra dit associerede selskabs side betragtes også som dit brud. Enhver forpligtelse hos forhandleren i henhold til denne aftale påfalder udelukkende dig og ikke dine associerede selskaber, der anvender forretningsløsningen i henhold til denne aftales vilkår og betingelser.

2.1.2. I tilfælde af alle andre løsninger (de er hver især en "forbrugerløsning"), af dig eller medlemmer af din husstand til personlig, ikke-kommerciel brug.

2.2. Du må lave én sikkerhedskopi af løsningen.

2.3. Forudsat at løsningen er konfigureret til netværksbrug, må du bruge løsningen på en eller flere filservere eller virtuelle løsninger til brug på et enkelt lokalt netværk til ét (men ikke flere end ét) af følgende formål:

2.3.1. Permanent installation af løsningen på harddiske eller andre lagerenheder for op til det tilladte antal enheder; eller

2.3.2. Brug af løsningen over sådan et enkelt, lokalt netværk, forudsat at antallet af forskellige enheder, på hvilke løsningen bruges, ikke overskrider det tilladte antal enheder; eller

2.3.3. Hvis de gældende betingelser giver dig retten til at bruge løsningen ved levering af MSP-tjenester, skal du bruge løsningen som beskrevet i afsnit 13.7.

2.4. DIN BRUG AF LØSNINGEN, BORTSET FRA HVAD DER ER UDTRYKKELIGT AUTORISERET IHT. AFSNIT 2 I DENNE AFTALE ELLER NOGEN FORM FOR VIDERESALG ELLER VIDEREDISTRIBUTION AF LØSNINGEN, ER EN VÆSENTLIG MISLIGHOLDELSE AF DENNE AFTALE OG KAN OVERTRÆDE GÆLDENDE LOVE OM OPHAVSRET.

3. opdateringer

Forhandleren kan med jævne mellemrum under abonnementsperioden og uden din særskilte tilladelse eller samtykke installere en opgradering, opdatering eller erstatning af enhver løsning ("opdatering"), og som resultat af en sådan installation kan du muligvis ikke bruge den gældende løsning eller enhed (eller bestemte funktioner i enheden), før denne opdatering er fuldt installeret eller aktiveret. Hver opdatering betragtes som en del af "løsningen" til ethvert formål i henhold til denne aftale. Opdateringer kan både omfatte tilføjelser og fjernelser af bestemte funktioner eller bestemt funktionalitet i løsningen eller erstatte dem helt, og forhandleren vil afgøre indholdet og funktionerne i den opdaterede løsning efter eget skøn. Forhandleren eller din enhed er ikke forpligtet til at give dig mulighed for at afvise eller forsinke opdateringer, men uanset hvad skal du downloade og tillade installation eller aktivering af alle tilgængelige opdateringer for at få det maksimale ud af løsningen. Forhandleren kan stoppe med at yde support til en løsning, indtil du har accepteret og installeret eller aktiveret alle opdateringer. Forhandleren vil efter eget skøn afgøre, hvornår og om opdateringerne er nødvendige, og er ikke forpligtet til at gøre opdateringer tilgængelige for dig. Forhandleren kan efter eget skøn stoppe leveringen af opdateringer til alle versioner af løsningen, som ikke er den nyeste, eller opdateringer, der understøtter brug af løsningen i forbindelse med alle versioner af operativsystemer, mailprogrammer, browserprogrammer og anden software, med hvilken løsningen er tiltænkt at fungere.

4. Ejerskabsrettigheder

4.1. Løsningerne og dokumentationen er immaterielle rettigheder tilhørende forhandleren og er beskyttet af gældende love om ophavsret, internationale traktatbestemmelser og andre gældende love i det land, hvor løsningen bruges. Løsningens struktur, organisering og computerkode er værdifulde forretningshemmeligheder tilhørende forhandleren. I det omfang, du sender kommentarer eller forslag om løsningen til forhandleren, giver du forhandleren ret og tilladelse til at bevare og bruge disse kommentarer eller forslag til et hvilket som helst formål i dets nuværende eller fremtidige produkter eller tjenester uden at kompensere dig yderligere og uden din godkendelse af denne bevaring eller brug.

4.2. Medmindre det står angivet i denne aftale, giver din besiddelse eller brug af en løsning dig ikke rettighed eller berettigelse til nogen immaterielle rettigheder i løsningen eller dokumentationen. Forhandleren forbeholder sig alle rettigheder til løsningen og dokumentationen, herunder alle associerede copyrights, patenter, forretningshemmeligheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder.

5. Begrænsninger

5.1. Du må kun kopiere eller bruge løsningen eller dokumentationen på den måde, der fremgår af afsnit 2 i denne aftale. Du må ikke give nogen tredjepart tilladelse til at: (i) bruge enhver autorisationskode, ethvert licensnummer, en kombination af brugernavn/adgangskode eller en anden aktiveringskode eller -nummer, som forhandleren har leveret, i forbindelse med en løsning ("aktiveringskode") på eller til flere enheder end det tilladte antal, hvilket fremgår af de gældende betingelser; (ii) videregive en aktiveringskode til en anden part end forhandleren eller repræsentanter udpeget af forhandleren; (iii) medmindre som udtrykkeligt tilladt under loven, (A) udføre reverse engineering af, adskille, dekompilere, oversætte, rekonstruere, omdanne eller lave uddrag af enhver løsning eller en del af løsningen (inkl. relaterede malwaresignaturer og rutiner for malwaredetektering), eller (B) ændre, modificere eller på anden vis forandre en løsning (inkl. relaterede malwaresignaturer og rutiner for malwaredetektering); (iv) medmindre som tilladt iht. en distributionsaftale, forhandleraftale eller anden aftale mellem dig og forhandleren eller et andet medlem af forhandlergruppen udgive, videresælge, distribuere, udsende, transmittere, kommunikere, overføre, pantsætte, udleje, dele eller viderelicensere en løsning; (v) bruge en løsning til at administrere en tredjeparts udstyr eller give en tredjepart adgang til eller bruge en løsning som tjenestebureau, timesharing, abonnementstjeneste eller programtjenesteudbyder eller på anden lignende basis, medmindre som udtrykkeligt tilladt af denne aftale (inkl. afsnit 13.2, 13.5 og 13.7) og de gældende betingelser eller anden aftale mellem dig og forhandleren eller et andet medlem af forhandlergruppen; (vi) bruge en løsning til at levere eller bygge et produkt eller en tjeneste, der konkurrerer med løsningen; (vii) bruge en løsning på en måde, der overtræder forhandlerens udgivne politik om acceptabel brug; (viii) bruge eller forsøge at bruge en løsning til at uploade, lagre eller overføre data, oplysninger eller materialer, som: krænker immaterielle rettigheder eller andre rettigheder tilhørende tredjepart; indeholder ulovlige, skadelige, truende, fornærmende, ærekrænkende eller på anden vis stødende materialer; eller på anden vis skader, umuliggør eller forringer brugen af løsningen; (ix) få eller forsøge at få uautoriseret adgang til en løsning eller til software, tjenester eller netværk der er forbundet til eller arbejder sammen med sådan en løsning, eller indhold, der er gemt eller leveret via sådan en løsning, inkl. ved at hacke, svindle eller forsøge at omgå eller gennembryde firewalls eller andre beskyttelser og sikkerhedsforanstaltninger af en hvilken som helst slags; (x) teste eller benchmarke eller videregive eller udgive test- eller benchmarkresultater for en løsning uden forudgående skriftlig tilladelse fra forhandleren; eller (xi) hindre eller omgå, forsøge at hindre eller omgå eller tillade eller hjælpe en tredjepart med at hindre eller omgå kontroller af brugen af kopier af en løsning.

5.2. Bestemte løsninger kan give dig eller en anden bruger administratorrettigheder, som bl.a. giver administratoren ret til at overvåge andre enheder og/eller statussen for løsninger, som anvendes på andre enheder, herunder status på abonnementsperiode, løsningsbeskeder og opdateringer. Du tilkendegiver og garanterer, at du kun vil bruge sådanne administratorrettigheder i forbindelse med enheder og løsninger, til hvilke du har behørig tilladelse, og ikke til andre formål. Du må også tilkendegive og garantere over for forhandleren, at: (i) du har den nødvendige tilladelse til at acceptere denne aftale og installere og/eller bruge løsningen på enhederne på vegne af ejere eller brugere af disse administrerede enheder; og (ii) du hermed accepterer denne aftale for og på vegne af: (A) alle sådanne ejere og brugere af disse administrerede enheder; og (B) dig selv.

5.3. Visse løsninger kan give dig mulighed for at udgive eller offentligt dele indhold, som du har oprettet eller anskaffet fra andre kilder ("brugerindhold"). Du beholder alle de immaterielle ejendomsrettigheder, du har i forvejen, iht. gældende lovgivning, til det brugerindhold, du udgiver eller deler gennem løsningen, i henhold til rettighederne, licenserne og andre vilkår i denne aftale, herunder andres underliggende rettigheder til brugerindhold, som du kan bruge eller ændre. Du giver hvert medlem af forhandlergruppen en ikke-eksklusiv, uindskrænket, betingelsesløs, ubegrænset, verdensomspændende, uigenkaldelig, permanent og royaltyfri rettighed og licens til at bruge, kopiere, optage, distribuere, reproducere, offentliggøre, sælge, videresælge, viderelicensere (gennem flere niveauer), ændre, tilpasse, vise, udføre offentligt, overføre, udgive, udsende, oversætte, fremstille afledte værker af og på anden vis udnytte alt eller dele af det brugerindhold, du udgiver eller deler via en løsning (og afledte værker heraf) udelukkende med det formål at levere løsningerne til dig iht. denne aftale. Hver gang du udgiver eller deler brugerindhold, tilkendegiver og garanterer du over for hvert medlem af forhandlergruppen, at du er myndig i det område (delstat eller land) eller jurisdiktion, du bor i og er forælder eller værge eller har det rette samtykke fra forælderen eller værgen til en mindreårig, der afbildes eller medvirker i brugerindhold, du udgiver eller deler, eller at, i forhold til det brugerindhold: (i) du er eneforfatter og -ejer af de immaterielle rettigheder eller andre rettigheder til brugerindholdet, eller du har en lovlig ret til at udgive og dele brugerindholdet og give hvert medlem af forhandlergruppen ret til at bruge det som beskrevet i afsnit 5.3 – det hele uden at et medlem af forhandlergruppen er forpligtet til at indhente tilladelse fra en tredjepart og uden at forpligte eller gøre et medlem af forhandlergruppen ansvarlig; (ii) brugerindholdet er nøjagtigt; (iii) brugerindholdet ikke krænker og, i forhold til hvert medlem af forhandlergruppens tilladte brug og udnyttelse, som det fremgår af denne aftale, ikke vil krænke nogen immaterielle rettigheder eller andre rettigheder tilhørende en tredjepart; og (iv) brugerindholdet ikke misligholder denne aftale eller påfører en person skade eller mén.

6. Begrænset garanti; ansvarsfraskrivelse og ansvarsfrihed

6.1. I henhold til resten af dette afsnit 6 garanterer forhandleren dig, at løsningen vil fungere i væsentlig grad i henhold til dokumentationen i en periode på 30 dage, efter du har modtaget din første erhvervelse af løsningen. Hvis du vil stille et garantikrav, skal du først følge instruktionerne fra den leverandør, hvor du erhvervede løsningen. Hvis løsningen ikke fungerer i væsentlig grad i henhold til dokumentationen, begrænses det hele og eksklusive ansvar, der ligger hos hvert medlem af forhandlergruppen og hver forhandlerpartner, og dit ene og eksklusive retsmiddel til, efter forhandlerens valg, enten: (i) udskiftning af løsningen; eller (ii) returnering af løsningen for at få en refusion for den del af abonnementsprisen, du har betalt for den resterende eller ubrugte del af abonnementsperioden. Denne garanti gælder kun for løsningen, som den oprindeligt blev leveret og gælder ikke for: (i) opdateringer; (ii) defekter, der skyldes kombinationen, betjeningen eller brugen af løsningen med: (A) software, hardware eller andre materialer, der ikke leveres af forhandleren; eller (B) enheder, software eller andre materialer, der ikke overholder de forhandlerkrav, der fremgår af dokumentationen.

6.2. MEDMINDRE SOM ANFØRT I AFSNIT 6.1 I DENNE AFTALE GARANTERER MEDLEMMER AF FORHANDLERGRUPPEN OG FORHANDLERPARTNERE IKKE DEN YDELSE ELLER DE RESULTATER, DU KAN OPNÅ VED AT BRUGE ENHVER LØSNING ELLER DOKUMENTATION. MEDMINDRE SOM ANFØRT I AFSNIT 6.1 I DENNE AFTALE LEVERES LØSNINGEN "SOM DEN ER", OG MEDLEMMER AF FORHANDLERGRUPPEN OG FORHANDLERPARTNERE UDSTEDER INGEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BETINGELSER OG, I DET MAKSIMALE OMFANG, LOVEN TILLADER DET, FRALÆGGER SIG ALLE GARANTIER OG BETINGELSER, DER FORESKRIVES AF LOVEN, SÆDVANERET, JURISPRUDENS ELLER ANDRE LOVTEORIER, INKL. UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPARTSRETTIGHEDER, TITEL, SALGBARHED, PASSENDE KVALITET ELLER EGNETHED TIL ETHVERT BESTEMTE FORMÅL. FORHANDLEREN GARANTERER IKKE, AT ANVENDELSEN AF EN LØSNING VIL VÆRE UDEN AFBRYDELSE ELLER FEJLFRI, AT EN LØSNING VIL FUNGERE KORREKT PÅ ENHVER ENHED ELLER MED NOGEN BESTEMT KONFIGURATION AF HARDWARE OG/ELLER SOFTWARE, ELLER AT EN LØSNING VIL YDE KOMPLET BESKYTTELSE I FORHOLD TIL INTEGRITETEN AF DE VALGTE DATA, OPLYSNINGER ELLER INDHOLD, DER ER LAGRET ELLER OVERFØRT VIA INTERNETTET.

6.3. UAGTET ENHVER ANDEN BESTEMMELSE I DENNE AFTALE LEVERES ENHVER LØSNING, DER LEVERES TIL DIG UDEN BETALING (INKL. ENHVER LØSNING, DER LEVERES SOM "GRATIS", "PRØVEVERSION" ELLER "BETA"), "SOM DEN ER", "MED ALLE FEJL" OG "SOM TILGÆNGELIG" UDEN NOGEN GARANTI OG UDEN SUPPORT ELLER ANDRE TJENESTER FRA FORHANDLEREN.

6.4. I DET FULDE OMFANG LOVEN TILLADER DET, VIL FORHANDLEREN ELLER ENHVER VIRKSOMHED, DER STYRER, STYRES AF ELLER ER UNDER FÆLLES STYRNG AF FORHANDLEREN (SAMLET BETEGNET "FORHANDLERGRUPPE"), ELLER DERES RESPEKTIVE AGENTER, LICENSGIVERE, REPRÆSENTANTER, LEVERANDØRER, DISTRIBUTØRER, FORHANDLERE, TRÅDLØSE UDBYDERE, OVER HVIS NETVÆRK LØSNINGEN LEVERES, ELLER ANDRE FORRETNINGSPARTNERE TIL ET MEDLEM AF FORHANDLERGRUPPEN (SAMLET BETEGNET "FORHANDLERPARTNERE") UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VØRE ANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER EN TREDJEPART FOR:

6.4.1. INDIREKTE, RESULTERENDE, UTILSIGTEDE, STRAFFENDE, SÆRLIGE ELLER EKSEMPLARISKE SKADER ELLER TAB AF ENHVER ART UDEN HENSYN TIL ÅRSAG ELLER ANSVARSTEORI;

6.4.2. SKADER FOR TAB AF FORRETNING, PROFIT ELLER INDTJENING, TAB AF PERSONLIGE OPLYSNINGER, TAB AF BRUG AF ENHVER ENHED ELLER LØSNING (INKL. LØSNINGEN), SPILDTE UDGIFTER, OMKOSTNINGER VED AT FREMSKAFFE NYE VARER, TJENESTER ELLER DIGITALE PRODUKTER, FORRETNINGSAFBRYDELSE, UAUTORISERET VIDERESENDELSE ELLER TAB (INKL. BESKADIGELSE, DEGRADERING ELLER UTILGÆNGELIGHED) AF DATA ELLER OPLYSNINGER AF ENHVER ART (UANSET OM NOGEN AF DE FOREGÅENDE TAB, SKADER, OMKOSTNINGER ELLER UDGIFTER ER DIREKTE ELLER INDIREKTE TAB ELLER SKADER); ELLER

6.4.3. ANDRE PEKUNIÆRE ELLER IKKE-PEKUNIÆRE TAB ELLER SKADER SOM FØLGE AF DENNE AFTALE ELLER ENHVER LØSNINGER, DER LEVERES I HENHOLD TIL DENNE;

SELV HVIS ET SÅDAN MEDLEM AF FORHANDLERGRUPPEN ELLER FORHANDLERPARTNEREN ER BLEVET ORIENTERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB ELLER SKADER. UAGTET ALT I MODSÆTNING TIL DETTE I AFTALEN ELLER PÅ ANDEN VIS VIL INTET MEDLEM AF FORHANDLERGRUPPEN ELLER INGEN FORHANDLERPARTNER VÆRE ANSVARLIG OVER FOR DIG ELLER EN TREDJEPARTS FOR TAB ELLER SKADER (BÅDE DIREKTE ELLER INDIREKTE) FOR UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER BESKADIGELSE, DEGRADERING, UTILGÆNGELIGHED, SLETNING, TYVERI, ØDELÆGGELSE, ÆNDRING, VIDERESENDELSE ELLER TAB AF DATA, OPLYSNINGER ELLER INDHOLD, DER OVERFØRES, MODTAGER ELLER LAGRES AF ELLER I FORBINDELSE MED EN LØSNING UANSET ÅRSAGEN. I DET FULDE OMFANG LOVEN TILLADER DET, VIL INTET MEDLEM AF FORHANDLERGRUPPEN ELLER NOGEN FORHANDLERPARTNERS SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE TAB ELLER SKADER MOD DIG ELLER EN TREDJEPART SOM FØLGE AF ELLER I RELATION TIL EN LØSNING, ABONNEMENTET ELLER DENNE AFTALE OVERSTIGE: (I) FEM AMERIKANSKE DOLLAR ($5 USD); OG (II) BELØBET AF DE ABONNEMENTSGEBYRER, DU HAR BETALT FOR DE DIREKTE FOREGÅENDE 12 MÅNEDER AF ABONNEMENTSPERIODEN.

6.5. DE UDELUKKELSER OG BEGRÆNSNINGER AF ANSVAR FOR MEDLEMMER AF FORHANDLERGRUPPEN OG FORHANDLERPARTNERE, DER INDGÅR I DENNE AFTALE, VIL IKKE BEGRÆNSE ELLER UDELUKKE DERES POTENTIELLE ANSVAR FOR:

6.5.1. DØDSFALD, PERSONSKADE ELLER BEDRAG UD OVER DET OMFANG, SOM LOVEN TILLADER; AND

6.5.2. ENHVER SAG, DER IKKE PÅ ANDEN VIS KAN BEGRÆNSES ELLER UDELUKKES UNDER GÆLDENDE LOVE.

7. Fortrolighed; behandling af personlige oplysninger

7.1. Du anerkender og accepterer, at en løsning kan være nødt til at kommunikere automatisk med forhandlerens cloudbaserede teknologi for at virke og for at gøre en løsning og andre af forhandlerens produkter og tjenester mere effektive. Du kan kun trække dit samtykke til sådanne kommunikation tilbage ved at afinstallere og/eller deaktivere løsningen.

7.2. Forhandleren behandler visse oplysninger og data (der kan omfatte personligt identificerbare oplysninger og/eller personlige data) om: (i) brugeren af løsningen og/eller en enhed, hvorpå løsningen bruges; (ii) løsningen og/eller en enhed, hvorpå løsningen bruges. Forhandlerens gældende fortrolighedspolitik, som du kan finde her, beskriver, hvordan forhandleren indsamler, bruger og på anden vis behandler disse oplysninger og data.

8. Ophør

8.1. Denne aftale ophører øjeblikkeligt ved din misligholdelse af denne aftale (inkl. brug af dine forpligtelser i afsnit 2, 5 eller 9, som vil resultere i fortabelse af enhver rettigheder, du måtte have til at modtage opdateringer eller få en refusion for den del af abonnementsprisen, du har betalt for den resterende eller ubrugte del af abonnementsperioden). Forhandleren forbeholder sig retten til andre retsmidler iht. loven, i tilfælde af at dit brud på nogen af dine forpligtelser iht. denne aftale påvirker et medlem af forhandlergruppen eller en forhandlerpartner negativt. Udelukkelser og begrænsninger af ansvar for medlemmer af forhandlergruppen og forhandlerpartnere, der indgår i denne aftale, vil gælde efter ophør af denne aftale.

8.2. Forhandleren kan øjeblikkeligt, efter at have underrettet dig, ophøre denne aftale for nemheds skyld når som helst med hensyn til en bestemt løsning eller alle løsninger og det fulde og eksklusive ansvar for hvert medlem af forhandlergruppen og hver forhandlerpartner, og dit eneste og eksklusive retsmiddel med hensyn til et sådan ophør vil være begrænset til den del af abonnementsprisen, du har betalt for den resterende eller ubrugte del af abonnementsperioden. Fra ikrafttrædelsesdatoen for et sådan ophør vil du ikke længere være berettiget til at bruge en påvirket løsning eller dokumentation.

9. Den amerikanske regerings begrænsede rettigheder

Alle løsninger kvalificerer som "kommercielle genstande", da det begreb er defineret i 48 C.F.R. 2.101 som "kommerciel computersoftware" og "dokumentation til kommerciel computersoftware", sådan som sådanne begreber anvendes i 48 C.F.R. 12.212. I overensstemmelse med 48 C.F.R. 12.212 og 48 C.F.R. 227.7202-1 til og med 227.7202-4 erhverver alle den amerikanske regerings slutbrugere sådanne løsninger og relateret dokumentation med kun de rettigheder, der fremgår af denne aftale, og som kun gælder for ikke-statslige kunder. Brug af sådanne løsninger og relateret dokumentation udgør den amerikanske regerings accept af, at computersoftwaren og dokumentationen til computersoftwaren er kommerciel, og accept af rettighederne og begrænsningerne, der fremgår af denne aftale.

10. Eksportkontrol

Du skal overholde al gældende amerikansk og international lovgivning, der regulerer eksport og re-eksport af løsningerne, herunder de amerikanske administrationsbestemmelser for eksport samt begrænsninger i forhold til slutbrugerne, endelig anvendelse og destinationer, der er udstedt af den amerikanske og andre regeringer. Uden at afvige fra almindeligheden i det forgående tilkendegiver, garanterer og bekræfter du, at: (i) du ikke står på listen over afviste personer, listen over ubekræftede personer, listen over enheder, listen over specielt udpegede statsborgere, listen over udelukkede personer eller nogen anden liste udgivet af den amerikanske regering; og (ii) at du ikke vil bruge, eksportere eller geneksportere en løsning til områder, destinationer, virksomheder eller enkeltpersoner i modstrid med embargo eller handelssanktioner fra USA og EU. Du vil forsvare og holde ethvert medlem af forhandlergruppen skadesløs fra og mod ethvert krav, sagsanlæg eller retsforhandlinger og alle skader, erstatningskrav, omkostninger og udgifter, der skyldes din manglende overholdelse af dette afsnit 10.

11. Bindende voldgiftsaftale og afkald på kollektivt søgsmål

11.1. Dette afsnit 11 gælder for enhver tvist, der opstår som følge af eller i relation til en løsning, et abonnement på en løsning eller denne aftale, og som involverer dig og forhandleren. "Tvist" betyder, for så vidt angår afsnit 11, enhver tvist, ethvert søgsmål eller enhver anden konflikt uanset årsagen til søgsmålet (dvs. dette omfatter blandt andet alle andre potentielle årsager til søgsmål eller juridisk handling, krav om misligholdelse af kontrakt, misrepræsentation eller svindel, skadesløsholdelse, skadevoldende handling (inkl. uagtsomhed) samt overtrædelse af lov eller bestemmelse).

11.2. I tilfælde af en tvist skal du informere forhandleren om tvisten. Denne meddelelse skal være skriftlig og indeholde dit navn, adresse og kontaktoplysninger samt årsagen til tvisten, og hvilken afhjælpning du anmoder om. Du skal sende en meddelelse om tvist på mail til forhandleren på legal@avast.com (med angivelse af emne: Afsnit 11 Meddelelse om tvist i henhold til EULA).

11.3. ETHVERT FORSØG PÅ AT LØSE EN TVIST I HVILKET SOM HELST FORUM SKAL UDELUKKENDE UDFØRES PÅ INDIVIDUEL BASIS. DU MÅ IKKE FORSØGE AT FÅ EN TVIST MEDTAGET I ET KOLLEKTIVT SØGSMÅL, ET SØGSMÅL FORETAGET AF PRIVAT ADVOKATBISTAND ELLER I ANDRE RETSHANDLINGER, HVOR EN AF PARTERNE HANDLER ELLER AGTER AT HANDLE I EN REPRÆSENTATIV ROLLE. VOLDGIFT ELLER ANDRE RETSHANDLINGER KAN IKKE KOMBINERES UDEN FORUDGÅENDE, SKRIFTLIG SAMTYKKE FRA ALLE PARTER FOR ALLE BERØRTE VOLDGIFTER ELLER RETSFORHANDLINGER.

11.4. Hvis du og forhandleren ikke løser en tvist ved uformel forhandling, vil ethvert tiltag for at få løst Tvisten udelukkende foregå ved en bindende voldgift, der er underlagt United States Federal Arbitration Act ("FAA"), 9 U.S.C. paragraf 1 et seq. Medmindre som angivet i afsnit 11.5 nedenfor fraskriver du dig rettigheden til retshandlinger (eller deltage i retshandlinger som part eller indgå i kollektivt søgsmål) om alle tvister ved en domstol med en dommer en jury. I stedet skal alle tvister løses af en neutral voldgiftsmand, og dennes beslutninger er endelige, med undtagelse af den begrænsede appelmulighed under FAA (Federal Arbitration Act). Enhver retlig instans med beføjelser over parterne kan håndhæve voldgiftsmandens kendelse.

11.5. Voldgiftskravet i dette afsnit 11 er underlagt følgende undtagelser:

11.5.1. Du kan anlægge enhver tvist ved en domstol til behandling af små krav i det land, eller anden lignende underopdeling, i hvilket du bor, hvis tvisten imødekommer alle krav til at kunne høres ved en domstol til behandling af små krav. Hvis du anlægger et krav ved en domstol til behandling af små krav, skal du betale alle omkostninger og gebyrer til domstolen.

11.5.2. Alle tvister om angivet uretmæssig tilegnelse af din eller forhandlerens immaterielle ejendom afgøres i retten.

11.5.3. Hvis du er forbruger og bor i EU, Norge, Island eller Lichtenstein, er du berettiget til at indgive din klage gennem en internetplatform til onlinetvistbilæggelse, der er etableret af Europa-Kommissionen ("ODR Platform"). ODR-platformen har til formål at løse tvister uden rettens indblanding i forhold til onlinekøb af varer og tjenester mellem forbrugere og forhandlere baseret i EU, Norge, Island og Lichtenstein. Du finder ODR-platformen på dette link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.6. Enhver voldgift administreres af American Arbitration Association ("AAA") i overensstemmelse med AAA's "Regler for Voldgift Involverende Forbrugere" med virkning fra 1. september 2014, herunder "Voldgiftsomkostninger (inklusive AAA's Administrationsgebyrer)" med virkning fra 1. september 2014 (samlet kaldet "Forbrugerretshandlinger") og vil være underlagt følgende.

11.6.1. Forbrugerretshandlingerne omhandler bestemte gebyrer og allokerer specifikt nogle til forbrugeren (dig) og andre til virksomheden (forhandleren). Hvis dit krav er på USD 75.000 eller mindre, betaler forhandleren alle disse specificerede gebyrer og omkostninger, herunder dem, der er allokeret til forbrugeren. Forhandleren betaler ikke andre omkostninger. Hvis dit krav er på mere end USD 75.000, regulerer Forbrugerretshandlingerne betalingen.

11.6.2. Medmindre andet fremgår af nedenstående, skal AAA’s forbrugerretshandlinger anvendes på enhver tvist mellem parterne. I henhold til Forbrugervoldgiftsregel R-1(e) kan en part imidlertid anke den korrekte anvendelse af Forbrugervoldgiftsreglerne til en mægler for at få en endelig beslutning. Denne aftale skal lægges til grund, i det omfang den er i konflikt med Forbrugerretshandlingerne. Du må kun påbegynde voldgift i det land eller tilsvarende politisk underinddeling, hvori du er bosat. Voldgiftshandlingerne udføres via et telefonmøde. Hvis retshandlingen imidlertid udføres i henhold til AAA's Forbrugerretshandlinger, skal en eller flere voldgiftsmænd efter skøn kunne kræve en høring med personligt fremmøde, hvis en af parterne anmoder om det.

11.6.3. Du og forhandleren accepterer, at brugen af AAA til at administrere voldgiftshandlingen ikke er en betingelse for parternes aftale om at anvende en voldgift til mægling i tilfælde af en tvist. Hvis AAA ikke vil eller ikke kan foretage en voldgiftshandling, skal du og forhandleren forhandle i god tro for at blive enige om en enkelt voldgiftsmand, der skal løse tvisten, sådan som det fremgår i forbrugerretshandlingerne. Hvis parterne ikke kan blive enige om en voldgiftsmand, kan en domstol i kompetent retskreds udpege en voldgiftsmand, der skal overholde AAA’s forbrugerretshandlinger.

11.6.4. Hvis det konstateres, at en eller flere dele af dette afsnit 11 er ulovlige, ugyldige eller uden retskraft i forhold til alle eller nogle dele af en tvist, så, og kun i det tilfælde, bliver disse dele skilt ud, og tvisten løses i forhold til alle andre resterende dele af dette afsnit 11 og alle andre bestemmelser i denne aftale. Hvis sådan udskillelse resulterer i alle eller dele af en tvistsag ved en domstol, vil eksklusiv jurisdiktion for enhver sådan retsforhandling være de domstole, der er beliggende i County of New York, New York, USA. For så vidt angår enhver sådan restforhandling, vil du acceptere og ikke anfægte New York, New York-domstolenes personlige jurisdiktion over dig, og du fraskriver endvidere indsigelser baseret på upassende værneting eller forum non conveniens og vil ikke søge flytning til et andet distrikt eller en anden jurisdiktion.

11.7. Uagtet de foregående afsnit i dette afsnit 11, hvis du erhvervede en løsning til andet end personlig eller privat brug, behandles voldgiftsforhandlingerne, inkl. betalingen af omkostningerne, i henhold til AAA’s kommercielle voldgiftsregler ("kommercielle retshandlinger"). Disse "kommercielle retshandlinger" omfatter enhver tvist mellem parterne, og du må ikke gøre andet gældende i retsforhandlingerne. Denne aftale skal imidlertid lægges til grund, i det omfang den er i konflikt med de kommercielle retshandlinger.

12. Generelt

12.1. Meddelelse. Forhandleren kan til hver en tid sende en meddelelse til dig via elektronisk mail, et pop op-vindue, en dialogboks eller på anden vis, selvom du i nogle tilfælde ikke modtager meddelelsen, medmindre og indtil du starter en løsning. En sådan meddelelse vil blive anset for leveret på den dato, forhandleren først gør den tilgængelig via en løsning, uanset hvornår du rent faktisk modtager den.

12.2. Spørgsmål om denne aftale. Hvis du har spørgsmål om denne aftale eller ønsker at anmode om oplysninger fra forhandlere, bedes du skrive til Avast Software s.r.o., Pikrtova 1737/1a, Prague 4, postnummer 140 00, Czech Republic, mail: support@avast.com, tlf.: +420 274 005 777, eller besøg vores supportside på www.avast.com/support.

12.3. Separate aftaler. Hvis du erhvervede to eller flere løsninger, selv i en enkelt transaktion, eller du erhvervede abonnementer på en løsning i flere transaktioner, har du muligvis accepteret denne slutbrugerlicensaftale flere gange. Selvom de vilkår og betingelser, du accepterede, kan være lignende eller identiske, indgik du en anden og separat aftale mellem dig og den forhandler, der leverer den pågældende forhandler, hver gang du accepterede vilkårene og betingelserne i denne slutbrugerlicensaftale. 

12.4. Hele aftalen. Denne aftale udgør hele aftalen mellem dig og forhandleren i forhold til din brug af løsningerne og dokumentationen. Denne aftale afløser al tidligere eller samtidig(e), mundtlig eller skriftlig kommunikation, forslag, udtalelser, garantier og repræsentationer med hensyn til din installation og/eller brug af løsningerne eller dokumentationen. Uagtet det førnævnte reducerer intet i denne aftale de rettigheder, du har i henhold til eksisterende forbrugerbeskyttelseslove eller andre gældende love i din jurisdiktion, der ikke kan frafaldes ved kontrakt. Denne aftale, de gældende betingelser og dokumentationen fortolkes, i det omfang, det er praktisk muligt, til at være i overensstemmelse med hinanden, men som i tilfælde af en konflikt vil være gældende i følgende rækkefølge af forrang: (i) de gældende betingelser; (ii) denne aftale og (iii) dokumentationen.

12.5. Fortolkning. Overskrifterne i denne aftale påvirker ikke dens fortolkningen. Brugen af køn omfatter alle køn. Ental omfatter flertal og omvendt. Ords eller frasers forskellige grammatiske former har samme betydning som den, der blev fastslået ved definitionen. Ordene "inkluderer" og "inklusive" betragtes som efterfulgt af ordene "uden begrænsning". Enhver reference til "brug" af software, løsning eller opdatering af dig, betragtes som at inkludere enhver installation af en sådan software, løsning eller opdatering af dig (medmindre konteksten kræver andet). Denne aftale er oprindeligt skrevet på engelsk. Selvom forhandleren kan stille en eller flere oversatte versioner af denne aftale til rådighed, vil den oprindelige version på engelsk altid være den gældende i tilfælde af konflikter, uklarheder eller uoverensstemmelser. I tilfælde af flertydighed eller spørgsmål om forsæt eller fortolkning i retsforhandlinger e.l. udlægges vilkårene i denne aftale som værende udfærdiget af parterne i fællesskab, og ingen formodning eller bevisbyrde skal favorisere en part eller behandle en part ugunstigt i medfør af forfatterskabet af en eller flere bestemmelser i denne aftale.

12.6. Alvorlighed. Hvis en bestemmelse i denne aftale betragtes som ulovlig, ugyldig eller uden retskraft iht. gældende love, betragtes den i det omfang som ikke at udgøre en del af denne aftale, men resten af denne aftale vil forblive gyldig og med retskraft i det videst mulige omfang, som loven tillader.

12.7. Umulighed. Forhandleren vil ikke være ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse, der helt eller delvist skyldes forsyningsværker (inkl. strømsvigt), internetsvigt, svigt af telekommunikationstjenester eller IT-tjenester, svigt af telekommunikationsudstyr eller IT-udstyr, strejker eller andre arbejdsforstyrrelser (inkl. uden begrænsning af en strejke eller anden arbejdsforstyrrelse, der opstår i forbindelse med ethvert medlem af forhandlergruppen eller enhver forhandlerpartner), krigs- eller terrorhandlinger, DoS-angreb eller andre IT-angreb eller IT-brud, der påvirker ethvert medlem af forhandlergruppen eller enhver forhandlerpartner, oversvømmelser, sabotage, brand, andre naturkatastrofer eller force majeure eller en anden årsag, der er uden for erhvert medlem af forhandlergruppen eller enhver forhandlerpartners kontrol.

12.8. Fraskrivelse. Hvis en af parterne ikke fuldstændigt overholder vilkårene, fortolkes betingelserne og bestemmelserne i denne Aftale ikke som en fraskrivelse eller frigørelse af fremtidig overholdelse af denne aftale, og denne aftales vilkår, betingelser og bestemmelse er fortsat fuldt retskraftige og gyldige. Ingen fraskrivelse af vilkår eller betingelser i denne Aftale på vegne af en af parterne har retskraft uanset formålet, medmindre en sådan fraskrivelse sker skriftlig eller underskrives af en sådan part. Hvis en af parterne foretager en fraskrivelse i forhold til en misligholdelse af en bestemmelse i denne aftale, skal dette ikke fortolkes en fortsat fraskrivelse af en sådan misligholdelse eller som en fraskrivelse af andre misligholdelser af samme eller andre bestemmelser i denne aftale.

12.9. Overdragelse. Du må ikke overdrage dine rettigheder eller forpligtelser i kraft af denne aftale uden forudgående skriftligt samtykke fra forhandleren. Forhandleren kan efter eget skøn og til hver en tid overdrage denne aftale uden dit forudgående skriftlige samtykke.

12.10. Ingen tredjepartsbegunstigede. Intet i denne aftale, udtrykkeligt eller underforstået, har til formål tillægge eller tillægger andre personer end dig, medlemmer af forhandlergruppen eller forhandlerpartnere enhver rettighed, fordel eller retsmiddel af en hvilken som helst art iht. eller qua denne aftale. Ingen anden person end dig, forhandleren og medlemmer af forhandlergruppen kan fremsætte en søgsmålsgrund i henhold til denne aftale.  Forhandleren er berettiget (men ikke forpligtet) til at håndhæve rettigheder, retsmidler, begrænsninger og udelukkelser af ansvar samt juridisk forsvar for ethvert medlem af forhandlergruppen eller enhver forhandlerpartner iht. denne aftale, inkl. rettigheder og retsmidler for tab, skader eller krav, som ethvert medlem af forhandlergruppen eller enhver forhandlerpartner udsættes for eller pådrages: (i) der opstår som følge af eller i forbindelse med din misligholdelse af vilkår eller betingelser i denne aftale; eller (ii) du er pålagt sikre skadesløsholdelse iht. denne aftale.  Ingen tab, skader eller krav betragtes som ekskluderet som indirekte, resulterende eller utilsigtet tab eller skade iht. afsnit 6.4.1 som et resultat af sådanne tab, skader eller krav, som et andet medlem af forhandlergruppen eller en forhandlerpartner end forhandleren udsættes for eller pådrages.

12.11. Lovgrundlag. Lovgrundlaget i denne aftale vil være den materielle ret i State of New York, USA. Denne aftale er ikke underlagt United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods, hvis anvendelse er udtrykkeligt ekskluderet.

12.12. Internetforbindelse. Visse løsninger kan kræve en aktiv og stabil internetforbindelse for at kunne fungere. Det er derfor dit ansvar at sikre, at du altid har en aktiv og stabil internetforbindelse.

12.13. Produktnavne. Forhandleren kan fra tid til anden ændre løsningens navn eller ændre det navn eller logo, der er anvendt til løsningen, til et andet medlem af forhandlergruppen eller en forhandlerpartners navn eller logo. Disse ændringer ændrer ikke dit abonnement for nogen løsning, abonnementsperioden eller denne aftale og giver dig ingen rettighed til at afbryde dit abonnement på en løsning, abonnementsperioden eller denne aftale.

13. Særlige vilkår

Følgende særlige vilkår gælder for visse løsninger. Hvis disse særlige vilkår er i modstrid med resten af aftalen, vil disse særlige vilkår være gældende og have forrang med hensyn til de relevante løsninger.

13.1. Tredjepartssoftware, tjenester og andre produkter. Visse løsninger giver dig mulighed for at erhverve software, tjeneste og andre produkter fra tredjeparter. Du anerkender, at den relevante tredjepart er eneansvarlig for sine produkter og tjenester, og at forhandleren ikke kommer med nogen oplysninger eller garantier om disse produkter/tjenester og påtager sig ikke noget ansvar i forhold til dem, og hvis du erhverver og bruger nogen af disse produkter/tjenester fra tredjepart, vil produkterne/tjenesterne og din brug af dem være underlagt enhver licensaftale, vilkår for anvendelse, fortrolighedspolitikker og/eller andre vilkår og betingelser, der kræves af tredjeparten.

13.2. CloudCare og Managed Workplace. Dette afsnit 13.2 gælder i det omfang, de gældende betingelser giver dig tilladelse til at bruge CloudCare eller Managed Workplace i forbindelse med levering af MSP-tjenester til tredjeparter.

13.2.1. Som brugt i dette afsnit 13.2:

(a) "Avast-forretningstjeneste" betyder HD-tjenester og/eller NOC-tjenester, alt efter konteksten.

(b) "Kunde" betyder en tredjepart, til hvilken du yder eller ønsker at yde MSP-tjenester.

(c) "HD-tjenester" betyder de helpdesk-tjenester, som forhandleren eller dens tredjepartsleverandør yder til dig til fordel for en eller flere kunder, i hvert enkelt tilfælde som beskrevet i dokumentationen, da forhandleren kan ændre det samme fra tid til tid.

(d) "MSP-tjenester" betyder den administrerede tjeneste, du leverer til dine kunder ved hjælp af løsninger (inkl. som relevant for enhver Avast-forretningstjeneste).

(e) "NOC-tjenester" betyder de tjenester til enhedsovervågning- og administration, som forhandleren eller dens tredjepartsleverandør yder til dig til fordel for en eller flere kunder, i hvert enkelt tilfælde som beskrevet i dokumentationen, da forhandleren kan ændre det samme fra tid til tid.

(f) "Tjenesteaftale" betyder en aftale mellem dig og en kunde, som blandt andet tydeligt beskriver de tjenester, du har accepteret at levere til kunden.

13.2.2. Forhandleren, der er underlagt denne aftales bestemmelser, giver dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens (uden rettigheder til underlicens) under abonnementsperioden til at bruge relevante løsninger (inkl. som gældende Avast Business-produkttjenester eller CCleaner Business Edition) for at levere MSP-tjenester til dine kunder.

13.2.3. Forhandlere, der er underlagt denne aftales vilkår og betingelser, vil levere løsninger (inkl. som gældende Avast Business-produkttjenester eller CCleaner Business Edition) til dig til dine kunders fordel.

13.2.4. I henhold til vilkårene og betingelserne i denne aftale skal du:

(a) Kræve, at: (i) hver enkelt kunde (herunder dig selv, i det omfang det er relevant), der modtager en løsning, afvikler eller på anden vis binder sig selv til den på det tidspunkt gældende version af denne aftale, og (ii) at hver enkelt kunde, til hvilken du har accepteret at levere løsninger, afvikler eller på anden vis binder sig selv til en serviceaftale. Uden at begrænse det foregående kan du kun acceptere forhandlerens slutbrugerlicensaftalen på vegne af kunden, i det omfang kunden udtrykkeligt har givet dig tilladelse hertil i serviceaftalen eller på anden vis. Serviceaftalen vil: (i) indeholde bestemmelser, der som minimum beskytter forhandlergruppens interesser jf. denne aftale; og (ii) udtrykkeligt give dig og forhandlergruppen tilladelse til at gengive, transmittere, lagre og behandle kundens data og oplysninger i forbindelse med en løsnings funktion og ydeevne.

(b) I forholdet mellem forhandleren og dig være eneansvarlig for: (i) opfyldelsen af dine forpligtelser i henhold til serviceaftalen; (ii) sikre, at du og dine kunder overholder alle gældende love vedrørende overvågning af medarbejdere og andre tredjeparter og deres respektive enheder; (iii) udføre de opgaver og den forpligtelse, der er tildelt dig og kunderne i henhold til aftalen, gældende betingelser og dokumentationen; og (iv) ved udløbet eller afslutningen af den relevante serviceaftale bringe levering af enhver løsning til ophør og fjerne eller få kunden til at fjerne eller deaktivere enhver løsning fra enhver enhed, hvorpå løsningen bruges.

13.3. Browserrensning. Når du bruger tilføjelsesprogrammet Browserrensning ("BWR"), giver du BWR tilladelse til at ændre din eksisterende browserindstilling til den nye browserindstilling.

13.4. WiFi Finder. WiFi Finder gør det muligt at hjælpe andre brugere med at få internetadgang via deling af data om Wi-Fi-netværk. Hvis du vælger at dele data om Wi-Fi-netværk med andre brugere, er du alene ansvarlig for at sikre, at du ikke overtræder nogen tredjeparts rettigheder vedrørende sådanne Wi-Fi-netværk eller data, som du deler. Medlemmer af forhandlergruppen tager ikke ansvar for din overholdelse af vilkår og betingelser, der gælder brugen af Wi-Fi-netværk eller data, som du deler.

13.5. Avast Family Shield.

13.5.1. Avast Family Shield er beregnet til personlig, ikke-kommerciel brug af forældre for at beskytte deres børn, af juridiske værger for at beskytte deres mindreårige under værgemål eller af voksne for at beskytte andre voksne, som de har modtaget fuld samtykke fra. Du må ikke bruge Avast Family Shield på andre måder end den tiltænkte, og medlemmer af forhandlergruppen tager ikke ansvar for uautoriseret eller ulovlig brug. 

13.5.2.  Ved at bruge Avast Family Shield tilkendegiver og garanterer du, at: (i) du er mindst 18 år gammel; og (ii) du har bemyndigelse til og dermed samtykke til indsamlingen af data for enhver person, som du inkluderer i din Avast Family Shield-konto, inkl. personer under 13 år. Du bekræfter, at medlemmer af forhandlergruppen vil indsamle, bruge og videresende geografiske oplysninger og andre oplysninger for at aktivere funktionen og leveringen af Avast Family Shield.

13.5.3. Du accepterer, at: (i) resultater, du muligvis indhenter fra Avast Family Shield, inkl. data og kommunikation, muligvis ikke er nøjagtige, rettidige eller pålidelige; (ii) noget indhold, du betragter som stødende eller ønsker blokeret, ikke altid kan blokeres af Avast Family Shield; (iii) Avast Family Shield nogle gange kan blokere indhold, som du betragter som acceptabelt; og (iv) efter tredjepartsindhold kan ændre sig uden varsel, kan forhandleren ikke garantere, at dens kategorier af indhold og indholdsfiltre altid vil være opdateret med ændringer i tredjepartsindhold. Hvis du mener, at Avast Family Shield fejlklassificerer et websted eller en tjeneste, bedes du kontakte forhandleren via mail på familyshieldhelp@avast.com.

13.6. Mobilapps. Dette afsnit 13.6 gælder for enhver løsning med tiltænkt brug på mobilenheder.

13.6.1. For enhver, der er downloadet på Google Play (http://play.google.com), er den licens, der gives af denne aftale, i stedet for enhver rettighed til at bruge en løsning, der ellers ville blive givet af standardvilkårene for programmer, der downloades fra Google Play Store.

13.6.2. For enhver løsning, der er downloadet fra Apple App Store, gælder følgende vilkår:

(a) De licenser, der er givet i denne aftale, er begrænset til en ikke-overdragelig licens til brug af løsningen på en iPhone-, iPod Touch- eller en anden Apple-styret enhed, som du ejer eller kontrollerer, og som tilladt i henhold til reglerne for brug, der fremgår af servicevilkårene for Apple App Stores, der findes online på http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html eller via sådanne websteder og på andre måder, som Apple har stillet til din rådighed.

(b) Denne aftale er indgået udelukkende mellem parterne og ikke med Apple. Forhandleren alene, og ikke Apple, er ansvarlig for løsningen og denne løsnings indhold.

(c) Apple er på ingen måde forpligtet til at stille vedligeholdelses- og supporttjenester til rådighed, for så vidt angår løsningen.

(d) Hvis løsningen ikke overholder en gældende garanti, kan du give Apple besked om dette, hvorefter Apple refunderer dig prisen på løsningen. Apple har i det maksimale omfang, som gældende lov tillader det, ingen anden garantiforpligtelse, for så vidt angår løsningen, og når det gælder forholdet mellem dig, forhandleren og Apple, vil eventuelle øvrige krav, tab, erstatningsansvar, skader, omkostninger eller udgifter, der skyldes manglende garantioverholdelse, udelukkende påhvile forhandleren.

(e) Forhandleren alene, og ikke Apple, er ansvarlig for at håndtere eventuelle krav fra dig eller en tredjepart i relation til løsningen eller din besiddelse og/eller brug af den løsninger, inklusive: (i) påstande i forhold til produktansvar; (ii) påstande om, at Løsningen ikke er i overensstemmelse med gældende juridiske eller lovmæssige krav og (iii) påstande, der opstår i forbindelse med forbrugerbeskyttelse eller lignende lovgivning.

(f) I tilfælde af tredjeparts påstand om, at løsningen eller din besiddelse og brug af denne løsning overtræder tredjeparts immaterielle ejendomsrettigheder, er det udelukkende forhandlerens, og ikke Apples, ansvar at stå for undersøgelsen, forsvaret, forliget og opfyldelsen af et sådant krav om overtrædelse af immateriel ejendom.

(g) Du skal overholde alle gældende tredjepartsvilkår, når du bruger løsningen. For en VOIP-løsning må du f.eks. ikke misligholde din aftale for en trådløs datatjeneste, når du bruger løsningen.

(h) Apple og Apples datterselskaber er begunstigede tredjeparter i henhold til denne aftale, og ved din accept af vilkårene og betingelserne for denne aftale har Apple ret (og vil blive anset for at have accepteret rettigheden) til at håndhæve denne aftale mod dig som begunstiget tredjepart.

13.6.3. For løsninger, der er downloadet fra Amazon Appstore, kan Amazon udpege bestemte kundevilkår for anvendelse for Amazon Appstore som "standardvilkår i slutbrugerlicensaftalen." Disse standardvilkår i slutbrugerlicensaftalen gælder din brug af de løsninger, du køber via Amazon Appstore. Standardvilkårene i slutbrugerlicensaftalen angiver bl.a., at forhandleren er licensgiver for løsningen, og at Amazon ikke er en part i denne aftale. Hvis der er konflikter mellem standardvilkårene i slutbrugerlicensaftalen og denne aftale, vil standardvilkårene i slutbrugerlicensaftalen i den henseende være gældende og have forrang. Amazon har ikke noget ansvar eller erstatningsansvar, der relaterer sig til overholdelse eller manglende overholdelse fra forhandlerens eller din side, når det gælder standardvilkårene i slutbrugerlicensaftalen.

13.7. Teknikerversion. Dette afsnit 13.7 gælder i det omfang, du har købt teknikerversionen af en løsning. Du kan tillade antallet af teknikere, der angive af de gældende betingelser, at bruge løsningen til at udføre optimeringstjenester og reparationer på enheder, der ejes af tredjeparter. Hver tekniker må kun installere løsningen på én tredjepartsenhed på et givent tidspunkt og skal fjerne løsningen fra enheden, før kontrollen over enheden overdrages til ejeren.

13.8. Forsikringsordning. Dette afsnit 13.8 gælder for forsikringsordning.

13.8.1. "Forsikringsordning" betyder en tjeneste, under hvilken forhandlerens tekniker (en "samarbejdspartner") mod et separat abonnementsgebyr vil hjælpe dig med at fjerne vira eller anden malware, der inficerer din beskyttede enhed, under abonnementsperioden. Forsikringsordninger sælges sammen med bestemte antivirusløsninger eller andre sikkerhedsløsninger (hver især en "sikkerhedsløsning") og supplerer de beskyttelser, der tilbydes af sikkerhedsløsningen.

13.8.2. Hvis du anmoder om forhandlerens hjælp iht. forsikringsordningen, og hvis du og din enhed er berettiget til hjælp iht. afsnit 13.8.3, vil forhandleren via en rimelig kommerciel tilgang forsøge at hjælpe dig med at fjerne vira og anden malware, der inficerer din enhed. Du anerkender og accepterer hermed, at forhandlerens indsats muligvis ikke er tilstrækkelig til at fjerne bestemte vira eller anden malware fra din enhed, og at forhandleren i løbet af servicearbejdet kan ændre, slette eller beskadige data på din enhed, ændre enhedsindstillinger eller på anden vis gribe ind i din enheds korrekte virkemåde.

13.8.3. Forsikringsordningen dækker: (i) kun den enhed, til hvilken du har købt den relaterede sikkerhedsløsning, og må ikke overføres til en anden enhed; og (ii) kun vira og anden malware, der inficerer din enhed, under abonnementsperioden, efter at du har downloadet og installeret sikkerhedsløsningen på enheden, og mens sikkerhedsløsningen kørte med opdaterede malwaredefinitioner. Forhandleren kan ophæve forsikringsordningen uden varsel, hvis forhandleren efter eget forretningsskøn vurderer, at du har anmodet om eller modtaget service i henhold til forsikringsordningen for en enhed, der ikke er dækket af forsikringsordningen, overført eller forsøgt at overføre forsikringsordningen til en anden person eller enhed eller på anden vis misligholdt vilkårene i forsikringsordningen.

13.8.4. Når forhandleren yder hjælp iht. forsikringsordningen, kan denne kræve fjernadgang til din enhed og/eller kræve, at du installerer hjælpesoftware, i hvilket tilfælde du anerkender og accepterer, at afsnit 13.10 er gældende. Hvis du ikke kan eller undlader at give fjernadgang til din enhed, og/eller du ikke kan eller undlader at downloade og installere hjælpesoftwaren på enheden eller følge forhandlerens eller samarbejdspartnerens andre instruktioner, eller hvis forhandleren vurderer, at din enhed ikke er berettiget til support i henhold til forsikringsordningen, vil forhandleren ikke yde service i henhold til forsikringsordningen. Forhandleren kan (men behøver ikke) henvise dig til en tjeneste, i henhold til hvilken forhandleren eller dens underleverandør vil yde hjælp mod et gebyr.

13.9. Teknisk support for premium. Dette afsnit 13.9 gælder for Avast Total Care, AVG Premium Tech Support og andre tekniske supporttjenester (hver især "premium teknisk support"), som forhandleren sælges separat fra sine softwareløsninger, og gennem hvilke forhandleren kan hjælpe dig med at installere, konfigurere eller fejlfinde enhver variant af softwareprodukter og/eller udstyr eller systemer, inkl. pc, Mac, tablet, mobiltelefon eller enhver anden personlig enhed, trådløs router, kabelmodem eller anden router, printer, digitalkamera, spilkonsol, medieafspiller, smart TV, DVD/Blu-Ray-afspiller.

13.9.1. I forbindelse med, at samarbejdspartneren yder premium teknisk support, vil denne via en rimelig kommerciel tilgang forsøge at hjælpe dig med dine problemer, men pga. variationen og kompleksiteten af de tilgængelige teknologier på markedet, vil samarbejdspartneren muligvis ikke kunne løse dine problemer. Dette kan f.eks. omfatte problemer, der opstår som et resultat af software- eller hardwarefejl, som producenten endnu ikke har rettet, eller problemer relateret til udstyrskonfigurationen, der gør det umuligt eller urimeligt vanskeligt for samarbejdspartneren at diagnosticere og løse problemet korrekt. Som et resultat anerkender og accepterer du hermed, at samarbejdspartnerens forsøg muligvis ikke er nok til at løse dine problemer, eller at de problemer ikke kan løses rettidigt.

13.9.2. Når samarbejdspartneren yder hjælp premium teknisk support, kan denne kræve fjernadgang til din enhed og/eller kræve, at du installerer hjælpesoftware, i hvilket tilfælde du anerkender og accepterer, at afsnit 13.10 er gældende. Hvis du ikke kan eller undlader at give fjernadgang til din enhed, og/eller du ikke downloader eller kan downloade og installere hjælpesoftwaren på enheden eller følge forhandlerens eller samarbejdspartnerens andre instruktioner, eller hvis forhandleren vurderer, at din enhed ikke er berettiget til support i henhold til abonnementet på premium teknisk support, vil forhandleren ikke yde premium teknisk support.

13.10. Fjernadgang; Hjælpesoftware

13.10.1. Fjernadgang. Når en forhandler eller samarbejdspartner leverer tjenester iht. forsikringsordningen, som del af teknisk support for premium eller i forbindelse med andre tjenester, vil denne muligvis skulle oprette fjernforbindelse til og tage kontrol over dit udstyr for at kunne løse dine problemer. I forbindelse med denne fjernforbindelsessession:

(a) Samarbejdspartneren vil muligvis skulle køre diverse scripts på dit udstyr, foretage ændringer af dets konfiguration, installere og afinstallere software og foretage andre ændringer af udstyret og/eller softwareindstillinger for dette udstyr, alt efter hvad der er nødvendigt for at løse dine problemer. Du forstår, at samarbejdspartneren kan, men ikke behøver, installere og fjerne diverse navnebeskyttede eller tredjepartsværktøjer, hvor samarbejdspartneren vurderer det nødvendigt for at afhjælpe dine problemer. Dele af denne software er beskyttet under loven, inkl. ophavsret.

(b) Du anerkender og accepterer, at ved at tillade samarbejdspartneren at etablere en fjernforbindelsessession giver du forhandleren (og partnere og kontrahenter, der handlerer på forhandleren vegne) fuld eller begrænset adgang til dit udstyr, din software og dit netværk (afhængigt af konfigurationen af dit udstyr, din software og dit netværk) og tillader forhandleren at foretage de ændringer, der står beskrevet ovenfor eller på anden vis tilrådes af samarbejdspartneren ved levering af løsningen. Du anerkender og accepterer, at samarbejdspartneren eller du efter instruktioner fra samarbejdspartneren må ændre, slette eller beskadige software eller data på dit udstyr, ændre indstillinger for udstyr, software eller netværk eller på anden vis påvirke den korrekte betjening af dit udstyr, din software og dit netværk.

(c) Du anerkender og accepterer, at samarbejdspartneren muligvis har adgang til alle oplysninger på din enhed. Samarbejdspartnere er uddannet i kun at bruge og åbne de oplysninger, der er nødvendige for at løse de problemer, som du har anmodet samarbejdspartneren om hjælp til. Du skal dog ikke desto mindre forblive foran din enheds skærm for at observere, mens samarbejdspartneren afhjælper problemerne på din enhed. Du vil til enhvert tid kunne afslutte den live supportsession ved at give samarbejdspartneren besked herom eller blot afbryde fjernforbindelsessessionen.

13.10.2. Hjælpesoftware.

(a) En forhandler eller samarbejdspartner kan instruere dig i at downloade eller installere et softwareprogram ("hjælpesoftware") på din enhed som en betingelse for at kunne levere tjenester iht. forsikringsordningen, teknisk support for premium eller andre tjenester, så samarbejdspartneren kan få fjernadgang til din enhed, indsamle oplysninger om enheden og dens funktioner, diagnosticere og reparere problemet og ændre enhedsindstillinger. Du vil muligvis også skulle følge andre instruktioner fra forhandleren eller samarbejdspartneren.

(b) Hvis du eller en samarbejdspartner installerer hjælpesoftware på en enhed, kan hjælpesoftwaren:

(i) Kræve, at du aktiverer den på din enhed. Hvis du ikke aktiverer inden for den tidsperiode, som samarbejdspartneren eller hjælpesoftwaren har fastsat, stopper hjælpesoftwaren muligvis med at virke, indtil aktiveringen er fuldført.

(ii) Kommunikere med forhandlerens (eller dens partners eller kontrahents) servere jævnligt for at: (i) sikre, at du modtager alle de tjenester og softwareprogrammer, du er berettiget til som del af din løsning, (ii) give dig mulighed for hurtigt at starte en chatsession med en samarbejdspartner som del af din løsning eller (iii) giver dig adgang til bestemte selvbetjeningsværktøjer som del af din løsning.

(iii) Som standard konstant køre på din enhed og udføre diverse baggrundsopgaver, der hjælper med at vedligeholde din enhed, så den virker, som den skal. Når den kører, kan den indsamle diverse data om din enhed, inkl. tekniske specifikationer, oplysninger om operativsystemet, software, opdateringer og opgraderinger, der er downloadet og/eller installeret, tilgængeligheden og statussen af din sikkerhedssoftware, sikkerhedskopier og firewalls, diverse entydige identifikatorer, fejlmeddelelser fra system eller software, status af netværksforbindelser, tilsluttet tilbehør og andre tilsluttede enheder samt lignende oplysninger og data. Disse oplysninger hjælper forhandleren med at forhindre mange almindelige problemer, som du muligvis har, og også hurtigt identificere problemer, som du kan anmode forhandleren om hjælp til at løse.

Luk

Næsten færdig!

Fuldfør installationen ved at klikke på din downloadede fil nedenfor og følge instruktionerne.

Starter download ...
Bemærk! Hvis din download ikke starter automatisk, så klik her.
Klik på denne fil for at installere Avast.