אנחנו תומכים בדפדפנים, לא בדינוזאורים. אם ברצונך לראות את תוכן הדף הזה כמו שצריך, עדכן את הדפדפן.

END USER LICENSE AGREEMENT

גרסה 1.6 (עודכנה ב-4 בינואר 2018)

הסכם רישיון למשתמשי קצה

אנא קרא בזהירות את התנאים וההתניות של הסכם רישיון זה למשתמשי קצה (להלן, "ההסכם") לפני שתשתמש בפתרון (כפי שמוגדר להלן). חוזה זה מחייב מבחינה משפטית. במתן הסכמתך האלקטרונית, בהתקנת הפתרון או בשימוש בפתרון, אתה מקבל את כל התנאים של הסכם זה בשם עצמך ובשם כל ישות או יחיד שאתה מייצג או שעבור ההתקן שלו רכשת את הפתרון (להלן, באופן קולקטיבי, "אתה"). אם אינך מסכים לתנאים של הסכם זה, אל תמשיך בתהליך ההתקנה, אל תשתמש בפתרון ומחק והשמד את כל העותקים של הפתרון הנמצאים ברשותך או בשליטתך.

הסכם זה מתייחס לשימוש שלך התוכנה או בשירותים מסוימים, כולל עדכונים (שכל אחד מהם ייקרא להלן "פתרון") אשר בקשר אליהם אתה מקבל הסכם זה, ולכל תיעוד קשור. בהסכם זה, "ספק" הוא הישות המוגדרת כאן ומספקת לך את הפתרון; "תיעוד" הוא כל מדריך למשתמש והוראות המגיעות עם הפתרון; ו"התנאים הרלוונטיים" הם באופן קולקטיבי תקופת המינוי עם סוגי ההתקנים, מספר ההתקנים המותר ותנאי עסקה, תנאים ומסמכים נוספים שקיבלת כאשר רכשת את הפתרון (כולל תנאי המכירה), וכן מגבלות נוספות המתוארות בסעיף 2 ובתיעוד.

לתשומת לבך, להסכם זה שני חלקים. סעיפים 1 עד 12 בהסכם זה חלים על כל הפתרונות, כולל אלו המצוינים להלן. סעיף 13 מפרט תנאים נוספים המשפיעים על פתרונות או קטגוריות של פתרונות, כולל תוכנה, שירותי ומוצרים אחרים של צד שלישי (סעיף 13.1); CloudCare ו-Managed Workplace (סעיף 13.2); ניקוי הדפדפן (סעיף 13.3); WiFi Finder (סעיף 13.4); Avast Family Shield (סעיף 13.5); יישומים למכשירים ניידים (סעיף 13.6); גרסה לטכנאים (סעיף 13.7); תוכנית ביטוח (סעיף 13.8); תמיכת פרימיום טכנית (סעיף 13.9); וגישה מרחוק; תוכנת סיוע (סעיף 13.10). הסכם זה מבטל ובא במקום כל הסכם אחר שחתמת בעבר ביחס לגרסה קודמת של הפתרון.

הספק עשוי לתקן הסכם זה בכל עת באמצעות הודעה אשר תינתן לך בכפוף להסכם זה, והמשך השימוש שלך בכל פתרון המושפע מהשינוי, בכל זמן לפחות 30 יום לאחר תאריך ההודעה יהיה קבלה מצדך של התיקון להסכם זה. הספק עשוי לדרוש ממך לקבל את ההסכם המתוקן כדי להמשיך להשתמש בכל פתרון שרכשת בעבר ומושפע מהשינוי. אם לא תקבל את ההסכם המתוקן, הספק יוכל להפסיק את השימוש שלך בכל פתרון המושפע מהשינוי, ובמקרה כזה תוכל לקבל החזר של החלק בדמי המינוי ששולם תמורת תקופת המינוי שלא נוצלה, לפי ההוראות כאן.

1. רישיון

הספק מעניק לך רישיון לא-בלעדי להשתמש בפתרון ובתיעוד למשך התקופה המוסכמת כפי שזו צוינה בתנאים הרלוונטיים, כולל כל הארכה או חידוש של התקופה המוסכמת (להלן, "תקופת המינוי"), בתנאי שאתה מסכים לתנאים של הסכם זה.

2. שימוש מותר בפתרון

2.1. מותר לך להשתמש בפתרון בהתקנים הבאים, או להשתמש בפתרון כדי לתמוך בהם, עד למספר המסוכם (להלן, "מספר ההתקנים המותר") של טלפונים ניידים, טלפונים חכמים, טאבלטים, התקני רשת ניידים, התקנים ניידים אחרים (שכל אחד מהם ייקרא להלן "התקן נייד"), מחשבים אישיים, התקנים המחוברים לאינטרנט, או כל התקן אחר התואם לפתרון (שכל אחד מהם, כולל כל התקן נייד, ייקרא להלן "התקן") כפי שמפורט בתנאים הרלוונטיים באופן בלעדי:

2.1.1. במקרה של פתרונות שהספק מייעד לשימוש תאגידי, מסחרי או עסקי (שכל אחד מהם ייקרא להלן "פתרון עסקי"), שלך או של שותפיך העסקיים (הגורמים השולטים עליך, הגורמים שאתה שולט בהם, או הגורמים הנמצאים איתך בשליטה משותפת), למטרות עסקיות פנימיות. במקרה של שימוש כזה בפתרון עסקי מצד שותפך העסקי, אתה אחראי לכך ששותפך העסקי יציית להוראות הסכם זה, והפרה מצד שותפך העסקי תיחשב להפרה מצידך. כל ההתחייבויות של הספק על פי הסכם זה יהיו אך ורק כלפיך ולא כלפי שותפיך העסקיים המשתמשים בפתרון העסקי על פי תנאי הסכם זה.

2.1.2. במקרה של כל הפתרונות האחרים (שכל אחד מהם ייקרא להלן "פתרון צרכני"), בשימוש שלך או של בני משפחתך, למטרות אישיות שאינן מסחריות.

2.2. אתה ראשי ליצור עותק גיבוי אחד של הפתרון.

2.3. בתנאי שתצורת הפתרון הוגדרה לשימוש ברשת, אתה רשאי להשתמש בפתרון בשרת קבצים אחד או יותר או במכונה וירטואלית אחת או יותר ברשת אזורית מקומית אחת לאחת (ולא יותר מאחת) מהמטרות הבאות:

2.3.1. התקנת הפתרון באופן קבוע בדיסקים קשיחים או באמצעי אחסון אחרים עד למספר ההתקנים המותר; או

2.3.2. שימוש בפתרון ברשת אזורית מקומית יחידה כנ"ל, בתנאי שמספר ההתקנים השונים שבהם משתמשים בפתרון לא יחרוג ממספר ההתקנים המותר; או

2.3.3. אם התנאים הרלוונטיים מתירים לך להשתמש בפתרון למתן שירותי MSP, שימוש בפתרון כמתואר בסעיף 13.7.

2.4. כל שימוש שתעשה בפתרון מחוץ למה שהותר במפורש בסעיף 2 של הסכר זה או כל מכירה חוזרת או הפצה נוספת של הפתרון מהווים הפרה מהותית של הסכם זה ואפשר שיש בכך אף עבירה על חוקי זכויות היוצרים הרלוונטיים.

3. עדכונים

מעת לעת במהלך תקופת המינוי, וללא צורך ברשות או הסכמה נפרדת מצדך, רשאי הספק לבצע שדרוג או עדכון עבור כל פתרון, או להחליף כל פתרון (להלן, "שדרוג"), וכתוצאה מכל פעולה כזו ייתכן שלא יהיה ביכולתך להשתמש בפתרון או בהתקן האמורים (או בפונקציות מסוימות של ההתקן) עד להתקנתו המלאה או הפעלתו של העדכון. כל עדכון ייחשב כחלק מה"פתרון" לכל מטרות הסכם זה. עדכונים עשויים לכלול תוספות וכן הסרות של תכונות מסוימות או פונקציונליות כלשהי שמציע פתרון או לאף להחליף אותה לחלוטין, והתוכן, התכונות והפונקציונליות של הפתרון המעודכן נתונים לשיקול דעתו הבלעדי של הספק. הספק או ההתקן שלך אינם מחויבים להציע לך את האפשרות לוותר על עדכונים או לדחותם, אך בכל מקרה, ייתכן שיהיה עליך להוריד ולהתיר את ההתקנה או ההפעלה של כל העדכונים הזמינים כדי להפיק את מרב התועלת מהפתרון. הספק עשוי להפסיק לתמוך בפתרון עד שתקבל ותתקין או תפעיל את כל העדכונים. הספק, על פי שיקול דעתו הבלעדי, יקבע אם יש מקום לעדכונים ומתי, ואין לו כל מחויבות להעמיד לרשותך עדכונים כלשהם. על פי שיקול דעתו הבלעדי רשאי הספק להפסיק לספק עדכונים לכל גרסה של הפתרון פרט לגרסה העדכנית ביותר, או עדכונים התומכים בשימוש בפתרון בשילוב עם כל גרסה של מערכת הפעלה, תוכניות דואר אלקטרוני, דפדפנים ותוכנות אחרות שהפתרון תוכנן לפעול עימם.

4. זכויות קניין

4.1. הפתרונות והתיעוד הם קניינו הרוחני של הספק ומוגנים במסגרת חוקי זכויות יוצרים, הוראות באמנות בינלאומיות, וחוקים ישימים אחרים במדינה שבה משתמשים בפתרון. המבנה, הארגון וקוד המחשב של הפתרון הם סודות מסחריים יקרי ערך ומידע חסוי של הספק. במידה שתעיר לספק הערות כלשהן או תציע לו הצעות כלשהן ביחס לפתרון, אתה מעניק לספק את הזכות ואת הרישיון לשמור ולהשתמש בהערות או בהצעות אלה לכל מטרה שהיא במסגרת השירותים או המוצרים שלו בהווה או בעתיד, בלי לתת לך כל תמורה נוספת ובלי הסכמתך לשימור או לשימוש כזה.

4.2. מחוץ למה שנקבע בהסכם זה, ההחזקה והשימוש בפתרון אינם מעניקים לך זכויות או בעלות כלשהי על זכויות קניין רוחני כלשהן ביחס לפתרון או לתיעוד. כל הזכויות לפתרון ולתיעוד, כולל כל זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות סודות סחר, סימנים מסחריים וזכויות קניין רוחני אחרות כלשהן הקשורים אליהן, שמורות לספק.

5. הגבלות

5.1. אסור לך להעתיק את הפתרון או התיעוד או להשתמש בהם, אלא בהתאם לתנאים המובאים בסעיף 2 של הסכם זה. נאסר עליך, ונאסר עליך להרשות לצד שלישי כלשהו: (1) להשתמש בכל קוד אישור, מספר רישיון, שילוב של שם משתמש/סיסמה או בכל קוד או מספר הפעלה אחר הנמסר על ידי הספק בקשר לכל פתרון (""קוד הפעלה) על או עבור יותר ממספר ההתקנים המפורט על פי התנאים הרלוונטיים, (2) לחשוף קוד הפעלה כלשהו בפני כל צד מלבד הספק או נציגים מורשים של הספק, (3) להוציא מקרים המורשים במפורש על פי החוק, (א) לבצע הנדסה לאחור, לפרק, לבצע דה-קומפילציה, לתרגם, לבנות מחדש, לשנות צורה או לחלץ כל פתרון או כל חלק מהפתרון (כולל חתימות רלוונטיות כלשהן של תוכנות זדוניות ורוטינות לאיתור תוכנות זדוניות), או (ב) לשנות, להחליף או לבצע שינוי באופן אחר בכל פתרון (כולל חתימות רלוונטיות כלשהן של תוכנות זדוניות ורוטינות לאיתור תוכנות זדוניות), (4) למעט במקרים שאושרו בהסכם הפצה, הסכם משווק או הסכם אחר בינך לבין הספק או חבר אחר בקבוצת הספק לפרסם, למכור מחדש, להפיץ, לשדר, להעביר, לשלוח, להעביר, להבטיח, להשכיר, לחלוק או להעניק רישיון משנה בנוגע לכל פתרון, (5) פרט למקרים בהם הותר הדבר במפורש בהסכם זה (כולל בסעיפים 13.2, 13.5 ו-13.7), בתנאים הרלוונטיים או בהסכם אחר בינך לבין הספק או חבר אחר בקבוצת הספק, להשתמש בפתרון כלשהו כדי לנהל את המתקנים של צד שלישי או להעניק לצד שלישי כלשהו גישה או אפשרות להשתמש בכל פתרון בכל לשכת שירות, שיתוף זמן, שירות מינויים או ספק שירותי יישומים או על כל בסיס אחר, (6) להשתמש בפתרון כלשהו כדי לספק או לבנות מוצר או שירות שמתחרה עם הפתרון; (7) להשתמש בפתרון כלשהו באופן שמפר את מדיניות השימוש המקובל שפרסם הספק; (8) להשתמש או לנסות להשתמש בפתרון כלשהו כדי להעלות, לאחסן או להעביר נתונים, מידע או חומרים כלשהם המפרים את זכויות הקניין הרוחני או זכויות אחרות של צד שלישי; מכילים חומר בלתי חוקי, מזיק, מאיים, פוגעני, משמיץ או פסול מכל בחינה אחרת; או שעלול בדרך אחרת כלשהי לגרום נזק, להשבית או לפגום בפעולת הפתרון; (9) להשיג או לנסות להשיג גישה בלתי מורשית לפתרון כלשהו או לתוכנה, שירותים או רשת המחוברת לפתרון כזה או עובדת איתו באופן משותף, או לחומר המאוחסן או מסופק דרך פתרון כזה, בכל אמצעי, כולל פריצת מחשבים, תרמית או ניסיון לעקוף או להביס חומות אש כלשהן או הגנות ואמצעי אבטחה אחרים מכל סוג שהוא; (10) לבדוק או למדוד לשם השוואה, או לחשוף או לפרסם תוצאות בדיקות או מדידות לשם השוואה עבור פתרון כלשהו ללא הסכמתו של הספק מראש בכתב; או (11) להביס או לעקוף, לנסות להביס או לעקוף, או להרשות או לסייע לצד שלישי כלשהו להביס או לעקוף בקרות על השימוש בעותקיו של פתרון כלשהו.

5.2. פתרונות מסוימים יכולים להעניק לך או למשתמש אחר הרשאות אדמיניסטרטיביות אשר, בין יתר הדברים, עשויות לאפשר למנהל המערכת לנטר התקנים נוספים ו/או את הסטטוס של פתרונות המוטמעים בהתקנים אחרים, כולל לדוגמה סטטוס תקופת המינוי, הודעות פתרון ועדכונים. הנך מצהיר וערב לכך שתשתמש בהרשאות ניהול מערכת כאלה אך ורק עבור ההתקנים והפתרונות בהם אתה מורשה לעשות זאת כדין, ולא לאף מטרה אחרת. אתה גם מצהיר ומתחייב בפני הספק כי: (1) יש בידיך את כל הסמכויות הנדרשות לקבל הסכם זה ולהתקין את הפתרון ו/או להשתמש בו בהתקנים בשם כל בעלים ומשתמשים שהם של ההתקנים המנוהלים הללו, וכי (2) אתה מקבל בזאת את ההסכם עבור ובשם: (א) בעלים ומשתמשים כנ"ל של ההתקנים המנוהלים הללו; ו-(ב) עצמך.

5.3. ייתכן שפתרונות מסוימים יאפשרו לך לפרסם או לשתף עם אחרים באופן פומבי תוכן שיצרת או השגת ממקורות אחרים (להלן, "תוכן משתמש"). אתה שומר בידיך את כל זכויות הקניין הרוחני שבהן אתה כבר מחזיק בכפוף לחוק החל לגבי תוכן המשתמש שאתה מפרסם או משתף באמצעות הפתרון, בכפוף לזכויות, לרישיונות ולתנאים הנוספים שבהסכם זה, לרבות כל זכות משתמעת של גורמים אחרים בכל תוכן משתמש שאתה משנה או משתמש בו. אתה מעניק לכל חבר בקבוצת הספק זכות ורישיון לא בלעדיים, בלתי מוגבלים, בלתי מותנים, בינלאומיים, בלתי חוזרים, תמידיים וללא תמלוגים, לשימוש, להעתקה, להקלטה, להפצה, לשעתוק, לחשיפה, למכירה, למכירה חוזרת, להענקת רישיון משנה (ברמות שונות), לשינוי, להתאמה, להצגה, לביצוע ציבורי, לשידור, לפרסום, לשידור באמצעי התקשורת, לתרגום, ליצירת עבודות נגזרות ולשימוש בכל דרך אחרת בכל או בחלק מתוכן המשתמש שלך (והעבודות הנגזרות ממנו), למטרה היחידה של אספקת הפתרונות לך בכפוף להסכם זה. בכל פעם שאתה מפרסם או משתף תוכן משתמש כלשהו, אתה מצהיר ומתחייב בפני כל חבר בקבוצת הספק שאתה לפחות בגיל הבגרות במדינה או בתחום השיפוט שבהם אתה מתגורר, ושאתה ההורה או האפוטרופוס החוקי של כל קטין המוצג בתוכן המשתמש או תרם לתוכן משתמש כלשהו שפרסמת או שיתפת, ושביחס לאותו תוכן משתמש: (1) אתה המחבר והבעלים היחידי של הקניין הרוחני ושל זכויות אחרות בתוכן המשתמש, או שיש לך זכות חוקית לפרסם ולשתף אחרים בתוכן המשתמש ואתה מעניק לכל חבר בקבוצת הספק את הזכות להשתמש בו כמתואר בסעיף 5.3 זה, וכל זה ללא כל החלת כל מחויבות על כל חבר בקבוצת הספק להשיג הסכמה מכל צד שלישי ובלי ליצור כל מחויבות או חבות מצד כל חבר בקבוצת הספק; (2) תוכן המשתמש הוא מדויק; (3) תוכן המשתמש אינו, ככל שהדבר נוגע לשימושים ולניצול על ידי כל חבר בקבוצת הספק, המותרים ומפורטים בהסכם זה, וגם לא יהיה בעתיד משום הפרה של כל זכות קניין רוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו; וכן (4) תוכן המשתמש אינו הפרה של הסכם זה ואינו גורם פגיעה או נזק לאדם כלשהו.

6. אחריות מוגבלת; כתב ויתור והחרגה של חבות

6.1. בכפוף ליתרת סעיף 6 זה, הספק מתחייב בפניך שהפתרון יפעל, או יופעל, במידה רבה בהתאם לתיעוד למשך תקופה בת 30 יום מהמועד שבו רכשת לראשונה את הפתרון. על מנת להגיש תביעה על פי האחריות, עליך לפעול בהתאם להוראות שמסר המקור שממנו רכשת את הפתרון. אם הפתרון אינו פועל במידה רבה בהתאם לתיעוד, החבות הכוללת והבלעדית של כל חבר בקבוצת הספק ושל כל אחד משותפי הספק, והתרופה היחידה והבלעדית העומדת לך בגין אחריות זו, יוגבלו, בהתאם לבחירתו של הספק, לאחד מהשניים: (1) החלפת הפתרון; או (2) החזרת הפתרון וקבלת החזר על החלק מדמי המינוי ששולם תמורת תקופת המינוי הבלתי מנוצלת. אחריות זו חלה רק על הפתרון כפי שנמסר במקור, ואינה חלה על: (1) עדכונים כלשהם; (2) פגמים שנגרמו כתוצאה מהשילוב, ההפעלה או השימוש בפתרון עם: (א) תוכנה, חומרה או חומרים אחרים שאינם מסופקים על ידי הספק; או (ב) התקנים, תוכנה או חומרים נוספים שאינם תואמים לדרישות הספק המוגדרות בתיעוד.

6.2. למעט האמור בסעיף 6.1 להסכם זה, חברי קבוצת הספק ושותפי הספק אינם מתחייבים לביצועים או לתוצאות שייתכן שתקבל מהשימוש בכל פתרון או תיעוד. למעט האמור בסעיף 6.1 להסכם זה, הפתרון מסופק "כמות שהוא" וחברי קבוצת הספק ושותפי הספק אינם מקבלים על עצמם כל אחריות או תנאים מפורשים או משתמעים, ובמידה המרבית המותרת על פי חוק, מתנערים מכל אחריות ותנאים המשתמעים בחוק, בפסיקה, במערכת המשפטית או בתיאוריות אחרות של החוק, כולל אחריות משתמעת או תנאי אי-הפרה של זכויות צד שלישי, קניין, סחירות, איכות נאותה או התאמה למטרה מסוימת כלשהי. הספק אינו מתחייב שהפעלת כל פתרון תתבצע ללא שיבושים או ללא שגיאות, כי כל פתרון יפעל כשורה בכל התקן נתון או בכל תצורה ספציפית של חומרה ו/או תוכנה, או שכל פתרון יספק הגנה מלאה על שלמות הנתונים הנבחרים, המידע או התוכן השמור או משודר באמצעות האינטרנט.

6.3. בלא לגרוע מן האמור בכל הוראה אחרת מהוראות הסכם זה, כל פתרון שניתן לך ללא דמי פתרון (כולל פתרונות שניתנו "בחינם", "לניסיון" או כ"בטא") מסופק "כמות שהוא", "יחד עם כל התקלות" ו"בהתאם לזמינות", ללא כל אחריות מכל סוג וללא תמיכה או שירותים אחרים מטעם הספק.

6.4. עד למידה המרבית המותרת על פי חוק, בשום מקרה לא ישאו הספק או כל חברה השולטת בו, נמצאת בשליטתו או נמצאת בשליטתו המשותפת (להלן, באופן קולקטיבי, "קבוצת הספק") או הסוכנים, המורשים, הנציגים, הספקים, המפיצים, המשווקים, ספקי השירותים האלחוטיים שעל הרשתות שלהם מסופק פתרון כלשהו או שותפים עסקיים אחרים של חבר בקבוצת הספק, (להלן, באופן קולקטיבי "שותפי הספק") באחריות כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין:

6.4.1. נזקים עקיפים, תוצאתיים, מקריים, עונשיים או מיוחדים כלשהם, בלי קשר לגורם או לתאוריית החבות;

6.4.2. כל נזק בגין אובדן עסקים, רווחים או הכנסות, אובדן פרטיות, אובדן השימוש בהתקן או בפתרון כלשהו (לרבות הפתרון), הוצאה מבוזבזת, העלויות של רכישת טובין, שירותים ומוצרים דיגיטליים חליפיים או תחליפיים, הפרעות למהלך העסקים, חשיפה לא מורשית או אובדן (כולל הרס, השחתה או אי זמינות) של נתונים או מידע מכל סוג שהוא (אם ההפסדים, הנזקים, העלויות או ההוצאות הנ"ל הם ישירים או עקיפים); או

6.4.3. כל הפסד או נזק ממוני או לא ממוני אחר הנובע מהסכם זה או מהפתרון שסופק בכפוף לו;

אפילו אם חבר קבוצת הספק או שותף הספק הוזהר ביחס לאפשרות של הפסד או נזק כזה. על אף כל הוראה סותרת בהסכם זה ובכלל, לא יישא אף אחד מחברי קבוצת הספק ושותפי הספק בחבות בגין הפסד או נזק (אם ישיר ואם עקיף) בגלל גישה לא מורשית לנתונים, למידע או לתוכן שנשלח, התקבל או אוחסן על ידי או בקשר לפתרון כלשהו, או בגין נזק, השחתה, אי זמינות, מחיקה, גניבה, הרס, שינוי, חשיפה או אובדן של נתונים, מידע או תוכן כנ"ל, ללא כל קשר לסיבה. עד למידה המרבית המותרת על פי חוק, לא תעלה החבות המצטברת הכוללת של כל אחד מחברי קבוצת הספק או כל אחד משותפי הספק בגין הפסד או נזק לך או לכל גורם צד שלישי שהוא, בגין פתרון כלשהו, בגין המינוי או בגין הסכם זה או בקשר אליהם, על הגבוה מבין הסכומים הבאים: (1) 5 דולרים אמריקאיים (US$5.00) ו-(2) סכום דמי המינוי ששילמת תמורת 12 החודשים האחרונים בתקופת המינוי.

6.5. ההחרגות והגבלות החבות של חברי קבוצת הספק ושותפי הספק הכלולות בהסכם זה לא יגבילו ולא יחריגו את חבותם הפוטנציאלית בגין:

6.5.1. מוות, פציעה אישית או הונאה, מעבר למידה המותרת על פי החוקים המתאימים; וכן

6.5.2. כל עניין שאי אפשר להגביל או להחריג באופן אחר על פי החוקים המתאימים.

7. פרטיות; עיבוד מידע אישי

7.1. אתה מאשר ומסכים שכל פתרון יכול להתקשר אוטומטית עם טכנולוגיית הענן של הספק כדי לתפקד וכדי לשפר את האפקטיביות של כל פתרון ושל מוצרים ושירותים נוספים של הספק. כדי לחזור בך מהסכמה זו יהיה עליך להסיר את התקנת הפתרון ו/או להשבית אותו.

7.2. הספק מעבד מידע ונתונים מסוימים (שעשויים לכלול מידע אישי בר זיהוי ו/או נתונים אישיים) בקשר עם: (1) המשתמש בפתרון ו/או בכל התקן שהפתרון עובד בו; (2) הפתרון ו/או כל התקן שהפתרון עובד בו. מדיניות הפרטיות המתאימה של הספק נמצאת כאן והיא מתארת איך הספק אוסף, משתמש ומעבד בכל דרך אחרת מידע ונתונים כאלה.

8. סיום

8.1. הסכם זה יסתיים מייד אם תפר התחייבות כלשהי מההתחייבויות שלך הכלולות בהסכם (כולל כל הפרה של ההתחייבויות שלך בסעיפים 2, 5 או 9, שתביא לאובדן כל זכות שאפשר שתהיה לך לקבל עדכונים לפתרון או לקבל החזר של החלק מדמי המינוי ששילמת תמורת החלק הלא מנוצל של תקופת המינוי). הספק שומר לעצמו את הזכות לכל תרופה אחרת הזמינה לו על פי חוק במקרה שהפרת התחייבות כלשהי מההתחייבויות שלך בהסכם זה תשפיע באופן שלילי על מישהו מחברי קבוצת הספק או משותפי הספק. ההחרגות והגבלות החבות של חברי קבוצת הספק ושותפי הספק הכלולות בהסכם זה יימשכו גם אחרי תום ההסכם.

8.2. הספק רשאי להפסיק מיידית הסכם זה, על ידי הודעה לך, לנוחותו ובכל עת, בקשר לכל פתרון מסוים או לכל הפתרונות ולחבות המלאה והבלעדית של כל אחד מחברי קבוצת הספק ושותפי הספק, והתרופה היחידה והבלעדית שלך בקשר לכל סיום כזה תהיה מוגבלת להחזר חלק דמי המינוי ששילמת תמורת תקופת המינוי שלא נוצלה. החל מתאריך הסיום בפועל כבר לא תהיה לך יותר זכות להשתמש בפתרונות ובתיעוד הרלוונטיים.

9. זכויותיה המוגבלות של ממשלת ארה"ב

כל הפתרונות זכאים להיחשב כ"פריטים מסחריים" כפי שמונח זה הוגדר ב- 48 C.F.R. 2.101, והם מורכבים מ"תוכנת מחשב מסחרית" ו"תיעוד תוכנת מחשב מסחרית" כפי שמונחים אלה משמשים ב- 48 C.F.R. 12.212. בהתאם ל- 48 C.F.R. 12.212 ו- 48 C.F.R. 227.7202-1 עד 227.7202-4, כל משתמשי הקצה של ממשלת ארה"ב רוכשים פתרונות כאלה ואת התיעוד הקשור אליהם אך ורק עם הזכויות שהוגדרו בהסכם זה החלות על לקוחות שאינם ממשלתיים. השימוש בפתרונות כאלה ובתיעוד הקשור אליהם מהווה הסכמה מצד הישות הממשלתית האמריקאית שתוכנת המחשב ותיעוד תוכנת המחשב הם מסחריים, ומהווה קבלה של הזכויות והמגבלות המפורטות בהסכם זה.

10. פיקוח על היצוא

עליך לפעול בהתאם לכל חוקי ארה"ב והחוקים הבינלאומיים המפקחים על ייצוא ועל ייצוא חוזר של הפתרונות, כולל תקנות מנהלת הייצוא האמריקאית, וכן הגבלות על משתמש הקצה, שימוש קצה ויעד שפורסמו על ידי ארה"ב ושלטונות נוספים. בלא לגרוע מכלליות האמור לעיל, אתה מצהיר ומתחייב כי: (1) אינך מופיע ברשימת האנשים המסורבים, רשימת הלא מאומתים, רשימת הישויות, רשימת הלאומים בעלי הגדרה מיוחדת, רשימת מנועים או כל רשימה אחרת שפורסמה על ידי שלטונות ארה"ב, ו-(2) לא תעשה שימוש, לא תייצא או תייצא מחדש כל פתרון לטריטוריות, ליעדים, לחברות או לבני אדם אם הדבר מפר את סנקציות המסחר או האמברגו של ארה"ב ושל האיחוד האירופאי. אתה תשפה, תגן ותפטור מחבות כל אחד מחברי קבוצת הספק מצד וכנגד כל טענה, דרישה, תביעה או הליך, וכל הנזקים, החבויות, העלויות וההוצאות שמקורם באי-ציות שלך לסעיף 10 זה.

11. הסכם בוררות מחייבת וכתב ויתור על תביעה ייצוגית

11.1. סעיף 11 זה חל על כל מחלוקת המתעוררת מתוך פתרון, מינוי לפתרון או הסכם זה, או בקשר אליהם, ומעורבים בו אתה והספק. המשמעות של "מחלוקת" לצורכי סעיף 11 זה היא כל ריב, תביעה, או מחלוקת אחרת בלי קשר לגורם המסוים של התביעה (או התביעות) שנטענו (כלומר, היא מקיפה, בין כל שאר עילות תביעה פוטנציאליות או בסיס משפטי, תביעות בגין הפרת חוזה, מצג שווא או הונאה, שיפוי, עוולה (לרבות רשלנות) והפרת התקנון או התקנות).

11.2. במקרה של מחלוקת, עליך למסור לספק הודעה על מחלוקת, שהיא הצהרה בכתב בנוגע לשם, לכתובת, ולפרטי הקשר שלך, לעובדות שבבסיס המחלוקת, ולפיצוי הנדרש. עליך לשלוח לספק כל הודעה על מחלוקת בדוא"ל לכתובת legal@avast.com (תוך ציון הנושא: סעיף 11 הודעה על מחלוקת על פי הסכם הרישיון למשתמשי קצה.

11.3. הליכים כלשהם לפתרון או לדיון בכל מחלוקת בכל פורום יתבצעו אך ורק על בסיס אינדיבידואלי. אינך מורשה לטעון לשימוע בעניין כל מחלוקת שהיא כתביעה ייצוגית, כתביעה כללית של עורך דין פרטי, או בהליכים אחרים בהם אחד הצדדים פועל או מציע לפעול באופן מיוצג. אף בוררות או הליכים לא ישולבו בבוררות או בהליכים נוספים ללא הסכמה מראש ובכתב מכל הצדדים בנוגע לכל ההליכים הבוררויות המושפעים.

11.4. אם אתה והספק לא תצליחו לפתור מחלוקת שתתעורר באמצעות משא ומתן לא רשמי, כל מאמץ אחר לפתרון המחלוקת יתבצע באופן בלעדי באמצעות בוררות מחייבת על פי חוק הבוררות הפדרלי של ארצות הברית ("FAA"), 9 U.S.C. § 1 et seq., פרט למקרים המתוארים בסעיף 11.5 להלן, אתה מוותר על זכותך לדיון משפטי (או להשתתפות בדיון משפטי כצד או חבר בתביעה ייצוגית) בנוגע לכל המחלוקות בבית משפט בפני שופט או חבר מושבעים. לחלופין, כל המחלוקות תיפתרנה בתיווכו של בורר ניטרלי, אשר החלטתו תהייה סופית פרט לזכות מוגבלת לערעור בכפוף ל-FAA. כל בית דין בעל זכות שיפוט כלפי הצדדים עשוי לאכוף את החלטת הבורר.

11.5. דרישת הבוררות של סעיף 11 כפופה להחרגות הבאות:

11.5.1. באפשרותך להתדיין בנוגע לכל מחלוקת בבית דין לתביעות קטנות, במדינה או בכל תת-אזור פוליטי אחר שבה אתה מתגורר, אם המחלוקת עומדת בכל הדרישות לשימוע בבית דין לתביעות קטנות. אם תפתח בתביעה בבית דין לתביעות קטנות, אתה אחראי על כל הוצאות ותשלומי המשפט.

11.5.2. כל המחלוקות הקשורות בכל מעילה לכאורה בקניין הרוחני שלך או של הספק תיושבנה בבית המשפט.

11.5.3. אם אתה צרכן המתגורר באיחוד האירופי, בנורווגיה, באיסלנד או בליכטנשטיין, ייתכן שזכותך לטפל במחלוקת באמצעות פלטפורמה אינטרנטית לפתרון מחלוקות מקוון, מיסודה של הנציבות האירופית (להלן, "פלטפורמת ה-ODR"). מטרתה של פלטפורמת ה-ODR היא לעזור לפתור מחוץ לכותלי בית המשפט מחלוקות המתגלעות בין צרכנים וסוחרים הנמצאים באיחוד האירופי, בנורווגיה, באיסלנד ובליכטנשטיין בנושאים הקשורים לרכישה מקוונת של סחורות ושירותים. כדי להגיע לפלטפורמת ה-ODR, לחץ על הקישור הבא: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.6. כל בוררות תתקיים על ידי התאחדות הבוררות האמריקאית (להלן, ה-"AAA") ותהיה כפופה ל"כללי בוררות צרכנים" של AAA אשר נכנסו לתוקף ב-1 בספטמבר 2014, כולל "עלויות הבוררות (כולל דמי ניהול של AAA)" אשר נכנסו לתוקף ב-1 בספטמבר 2014 (ביחד, "הליכים צרכניים"), ותהיה כפופה להוראות הבאות:

11.6.1. ההליכים הצרכניים כרוכים בתשלומים מסוימים, וספציפית, השתת חלק מהם על הצרכן (אתה) ואחרים על העסק (הספק). אם התביעה שלך היא בסך $75,000 ארה"ב או פחות, הספק ישלם את כל אותם התשלומים והעלויות המפורטים, כולל אלו החלים על הצרכן. הספק אינו מסכימה לשאת בעלויות אחרות כלשהן. אם התביעה שלך היא בסכום העולה על $75,000 ארה"ב, התשלומים ייקבעו על פי ההליכים הצרכניים.

11.6.2. להוציא מקרים כאמור להלן, הליכי הצרכן של ה-AAA יחולו על כל מחלוקת בין הצדדים. עם זאת, בהתאם לחוק בוררות הצרכן R-1(e), צד יכול להעלות את היישום ההולם של חוקי בוררות הצרכן לבורר לצורך קבלת החלטה סופית. הסכם זה חל עד לנקודה שבה הוא מתנגש עם הליכי הצרכן. הנך מורשה להתחיל בבוררות אך ורק במחוז או בתת אזור פוליטי דומה בו הנך מתגורר. הליכי הבוררות יתבצעו באמצעות שיחת ועידה. עם זאת, אם ההליכים מתבצעים בהתאם להליכי הצרכן של AAA, תהיה לבורר(ים) סמכות בלעדית לדרוש שימוע פנים אל מול פנים אם אחד הצדדים יבקש זאת.

11.6.3. אתה והספק מסכימים שהשימוש ב-AAA לניהול הבוררות אינו חלק בלתי נפרד מהסכמת הצדדים להביא מחלוקות לבוררות. אם ה-AAA לא יסכים או לא יוכל לנהל בוררות, אתה והספק תנהלו משא ומתן בתום לב על מנת להסכים על בורר יחיד שיפתור את המחלוקת כמצוין בהליכי הצרכן. אם הצדדים אינם מצליחים להסכים על בורר, בית דין בעל סמכות שיפוטית רשאי למנות בורר, שיפעל על פי נהלי הצרכן של AAA.

11.6.4. אם חלק אחד או יותר בסעיף 11 זה יהיו לא חוקיים, לא תקפים או לא ניתנים לאכיפה בנוגע לחלק או לכל חלקי המחלוקת, אזי, ורק בנסיבות אלה, חלקים אלה יופרדו והמחלוקת תיושב בכפוף לכל שאר החלקים של סעיף 11 זה ותנאים אחרים בהסכם זה. אם הפרדה כאמור תוביל לכך שכל החלקים במחלוקת או כמה מהם יידונו בבית משפט, סמכות השיפוט הבלעדית לכל הליך משפטי כזה תהיה בתי המשפט היושבים במחוז ניו יורק, ניו יורק, ארה"ב. למטרת כל הליך משפטי כזה, הנך מסכים ולא תטען כנגד זכות השיפוט האישית של בתי הדין בניו יורק, ניו יורק, כלפיך, ובנוסף תוותר על התנגדות המבוססת על מקום לא מתאים או פורום שאינו מוסכם עליך (forum non conveniens) ולא תבקש העברה למחוז או לאזור שיפוט אחר.

11.7. בלא לגרוע מהפסקאות הנ"ל של סעיף 11, אם רכשת פתרון לשימוש שאינו שימוש אישי או ביתי, ינוהלו הליכי הבוררות, כולל תשלום העלויות, בהתאם לכללי הבוררות המסחרית של ה-AAA (להלן, "נהלים מסחריים"). הנהלים המסחריים חלים כהלכה על כל מחלוקת בין הצדדים, ואינך יכול לטעון אחרת בשום הליך. עם זאת, הסכם זה קובע עד לנקודה שבה הוא מתנגש עם הנהלים המסחריים.

12. כללי

12.1. הודעה. הספק רשאי, בכל עת, לספק לך הודעה בדואר אלקטרוני, בחלון מוקפץ, בתיבת דו שיח או בכל אמצעי אחר, גם אם במקרים מסוימים ייתכן שלא תקבל את ההודעה אלא ועד שתפעיל את הפתרון. כל הודעה מעין זו תיחשב כאילו נמסרה בתאריך בו הפך אותה הספק לזמינה בפעם הראשונה באמצעות פתרון, בין אם קיבלת אותה בפועל ובין אם לאו.

12.2. שאלות על הסכם זה. אם יש לך שאלות כלשהן לגבי הסכם זה או שאתה מעוניין לבקש מידע כלשהו מהספק, אנא כתוב אל Avast Software s.r.o., Pikrtova 1737/1a, Prague 4, Postal Code 140 00, Czech Republic, דוא"ל: support@avast.com, טלפון: ‎+420 274 005 777 או בקר בדף התמיכה שלנו ב-www.avast.com/support.

12.3. הסכמים נפרדים. אם רכשת שני פתרונות או יותר, גם אם בעסקה אחת, או שרכשת מינויים לפתרון אחד בכמה עסקאות, ייתכן שאישרת את הסכם הרישיון הזה למשתמשי קצה כמה פעמים. ייתכן שהתנאים שאישרת היו דומים ואולי זהים, ובכל זאת בכל פעם שאישרת את תנאי הסכם הרישיון הזה למשתמשי קצה, נכנסת להסכם שונה ונפרד בינך ובין הספק המספק את הפתרון הרלוונטי. 

12.4. ההסכם כולו. הסכם זה הוא כל ההסכם בינך לבין הספק בכל הקשור לשימוש שלך בפתרונות ובתיעוד. הסכם זה מבטל כל תקשורת, הצעות, הצהרות, ערבויות וקביעות קודמות או בו-זמניות, בעל פה או בכתב, בינך לבין הספק ביחס להתקנה ו/או לשימוש שלך בפתרונות ובתיעוד. למרות הנ"ל, שום תנאי מתנאי הסכם זה לא יגביל זכות כלשהי שעשויה להיות לך על פי החוקים הקיימים להגנת הצרכן או חוקים רלוונטיים אחרים, במחוז השיפוט שלך, שלא ניתן לוותר עליהם באמצעות חוזה. יש לפרש את ההסכם הזה, את התנאים הרלוונטיים ואת התיעוד כך שהם יובנו כתואמים זה לזה במידה הרבה ביותר המעשית האפשרית, אך במקרה של אי-התאמה ביניהם, התעדוף יהיה על פי הסדר הבא: (1) התנאים הרלוונטיים; (2) הסכם זה; ו-(3) התיעוד.

12.5. פרשנות. הכותרות שבהסכם זה לא ישפיעו על פירושו. הניסוח על פי מין כלשהו כולל פנייה לכל המינים. היחיד כולל את הרבים ולהפך. במידה ומוגדרת מילה או ביטוי, ההטיות הדקדוקיות האחרות שלהם יקבלו את המשמעות המתאימה. המילים "כולל" ו"לרבות" יפורשו כאילו נאמר אחריהן "בין השאר" או "אך ללא הגבלה". כל התייחסות ל"שימוש" בתוכנה, בפתרון או בעדכון עלי ידיך תיחשב כהתייחסות גם להתקנה של התוכנה, הפתרון או העדכון על ידיך (אלא אם כן ההקשר מכתיב אחרת). הסכם זה הוכן במקור בשפה האנגלית. למרות שהספק רשאי לספק גרסת תרגום אחת או יותר של הסכם זה לנוחיותך, גרסת השפה האנגלית תהיה הקובעת במקרה של סתירה או חוסר פער. במידה ותהיה אי בהירות או שתתעורר שאלת כוונות או פירוש, בכל הליך משפטי או אחר, תנאי הסכם זה יפורשו כאילו נוסחו במשותף על ידי הצדדים, ולא תנבע כל הנחה או נטל הוכחה לטובת או לרעת כל צד כתוצאה מהחיבור של כל תנאי בהסכם זה.

12.6. יכולת הפרדה. אם הוראה מהוראות הסכם זה אינה חוקית, אינה תקפה או אינה ניתנת לאכיפה על פי דין רלוונטי כלשהו, היא תיחשב כאילו אינה חלק מהסכם זה, אבל שאר ההסכם יישאר בתוקף ובר אכיפה במידה המרבית המתאפשרת על פי הדין החל.

12.7. אי אפשרות. הספק לא יישא בחבות בגין תקלה או עיכוב בביצועים, שמקורן בחלקן או במלואן בתקלה של שירותי תשתית (כולל חשמל), תקלה באינטרנט, תקלה בתקשורת או בשירותי טכנולוגיית מידע, תקלה בציוד תקשורת או טכנולוגיית מידע, שביתות או הפרעות אחרות בעבודה (כולל, ללא הגבלה, שביתה או שיבוש תעסוקתי אחר הנוגע למי מחברי קבוצת הספק או שותפי הספק), מלחמה או מעשה טרור, התקפות מניעת שירות או התקפות אחרות הקשורות לטכנולוגית מידע או הפרות הנוגעות למי מחברי קבוצת הספק או שותפי הספק, שיטפונות, חבלה, דליקה, אסונות טבע אחרים או פגיעות כוח עליון, או כל סיבה אחרת שאינה בשליטתו הסבירה של מי מחברי קבוצת הספק או שותפי הספק.

12.8. כתב ויתור. אי הצלחתו או הימנעותו של מי מהצדדים לוודא ביצוע קפדני של כל אחד מתנאי הסכם זה לא יהווה ויתור או נטישה של תאימות עתידית להסכם זה, ותנאי הסכם זה יישארו בתוקף מלא. אף ויתור על כל תנאי בהסכם זה, על ידי כל אחד מהצדדים, לא יחול לכל מטרה שהיא אלא אם ויתור זה ניתן בכתב ונחתם על ידי הצד האמור. הוויתור של כל צד על הפרה של תנאי כלשהו בהסכם זה על ידי הצד השני לא יהווה ויתור מתמשך להפרה מעין זו או ויתור על הפרות נוספות הקשורות לאותם התנאים או לתנאים נוספים בהסכם זה.

12.9. המחאה. אינך רשאי להמחות את זכויותיך או את התחייבויותיך בכפוף להסכם זה מבלי לקבל לכך אישור מראש ובכתב מאת הספק. הספק רשאי להמחות הסכם זה בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיהיה עליו לקבל ממסך אישור לכך מראש ובכתב.

12.10. אין מוטבי צד שלישי. שום דבר בהסכם זה, במפורש או במשתמע, לא אמור להעניק ולא יעניק לאף אחד חוץ ממך, מחברי קבוצת הספק ומשותפי הספק כל זכות, תועלת או סעד מכל סוג שהוא, על פי הסכם זה כמסקנה ממנו. אף אחד חוץ ממך, מהספק ומחברי קבוצת הספק אינו רשאי להביא עילת תביעה על פי הסכם זה.  הספק רשאי (אך אינו מחויב) לאכוף את כל הזכויות, התרופות, הגבלות והחרגות החבות וההגנות המשפטיות של כל חבר בקבוצת הספק או שותפי הספק במסגרת הסכם זה, לרבות כל זכות או תרופה בגין הפסד, נזק או תביעה שנגרמו לכל חבר בקבוצת הספק או שותפי הספק: (1) בגלל או בקשר לאי ציות שלך לתנאי כלשהו בהסכם זה; או (2) שהסכם זה מחייב אותך לשפות עליהם.  הפסד, נזק או תביעה כאמור לא יוחרגו כהפסד או נזק עקיף, תוצאי או מקרי תחת סעיף 6.4.1 כתוצאה מכך שההפסד, הנזק או התביעה נגרמו לחבר בקבוצת הספק או שותפי הספק ולא לספק.

12.11. החוק החל על ההסכם. החוק החל על הסכם זה יהיה כפוף למשפט המהותי של מדינת ניו יורק בארה"ב. הסכם זה לא יהא כפוף לאמנת החוזים של האו"ם בנוגע למכירה בינלאומית של טובין, כאשר היישום מוחרג במפורש.

12.12. חיבור לאינטרנט. פתרונות מסוימים עשויים לחייב חיבור פעיל ויציב לאינטרנט לצורך תפקודם. משום כך, באחריותך לוודא כי יש ברשותך חיבור פעיל ויציב לאינטרנט בכל עת.

12.13. שמות המוצרים. הספק יכול לשנות שם של פתרון מעת לעת או לשנות את השם או הלוגו של הפתרון לשם או לוגו של חבר אחר בקבוצת הספק או של שותף ספק. שינויים אלה לא משנים את המינוי לפתרון, את תקופת המינוי או את ההסכם הזה, ואינם מעניקים לך זכות לסיים את המינוי לפתרון, את תקופת המינוי או את ההסכם הזה.

13. תנאים מיוחדים

התנאים המיוחדים הבאים חלים על פתרונות מסוימים. אם תתעורר סתירה בין התנאים המיוחדים הללו לבין שארית ההסכם, יקבלו התנאים המיוחדים הללו עדיפות ביחס לפתרונות הרלוונטיים.

13.1. תוכנה, שירותים ומוצרים אחרים של צד שלישי. כמה פתרונות מציעים לך הזדמנות לרכוש תוכנה, שירותים ומוצרים אחרים המסופקים על ידי צד שלישי. אתה מודה בכך שהצד השלישי הרלוונטי הוא האחראי היחיד להיצעים שלו ושהספק אינו מצהיר שום הצהרות ואינו מספק כל אחריות ביחס להיצעים אלה ואין הוא מקבל על עצמו כל חבות היחס אליהם, ואם תרכוש היצעים אלה של צד שלישי או תשתמש בהם, יחולו על היצעים אלה ועל השימוש בהם הסכמי רישיון, תנאי שימוש, מדיניות פרטיות ו/או תנאים והתניות אחרים על פי דרישת הצד השלישי.

13.2. CloudCare ו- Managed Workplace. סעיף זה, 13.2, חל בה במידה שהתנאים הרלוונטיים מסמיכים אותך להשתמש ב-CloudCare או Managed Workplace באספקת שירותי MSP לגורמי צד שלישי.

13.2.1. כפי שהוא משמש בסעיף זה 13.2:

(א) "שירות Avast Business‏" משמעו שירותי HD ו/או שירותי NOC לפי ההקשר.

(ב) "לקוח" משמעו צד שלישי שלו אתה מספק, או רוצה לספק, שירותי MSP.

(ג) "שירותי HD" משמעם שירותי התמיכה שהספק או צד שלישי מטעמו מספקים לך לתועלת לקוח אחד או יותר, בכל אחד מהמקרים כפי שמתואר בתיעוד של הספק, והספק עשוי לשנות תיאור זה מעת לעת.

(ד) "שירותי MSP" משמעם השירות המנוהל שאתה מספק ללקוחות שלך תוך שימוש בפתרונות (כולל שירות Avast Business, כאשר הוא רלוונטי).

(ה) "שירותי NOC" משמעם שירותי ניטור וניהול של התקנים מרחוק שהספק או צד שלישי מטעמו מספק לך לטובת לקוח אחד או יותר, בכל אחד מהמקרים כפי שמתואר בתיעוד, והספק עשוי לשנות תיאור זה מעת לעת.

(ו) "הסכם שירות" משמעו הסכם בינך לבין לקוח, אשר, בין היתר, מתאר באופן ברור את השירותים שהסכמת לספק ללקוח.

13.2.2. הספק, בכפוף להוראות הסכם זה, מעניק לך רישיון מוגבל, לא בלעדי ובלתי ניתן להעברה (ללא זכויות להענקת רישיון משנה) במהלך תקופת המינוי, להשתמש בפתרונות הרלוונטיים (כולל שירותי Avast Business או CCleaner Business Edition, כאשר הם רלוונטיים) כדי לספק שירותי MSP ללקוחות שלך.

13.2.3. הספק, בכפוף לתנאי הסכם זה, יספק לך פתרונות (לרבות שירותי Avast Business או CCleaner Business Edition, כאשר הם רלוונטיים) לטובת לקוחותיך.

13.2.4. אתה, בכפוף לתנאים ולהתניות של הסכם זה:

(א) תדרוש ש: (1) כל לקוח (כולל אתה עצמך, ככל שהדבר ישים) שמקבל פתרון יחתום או יחייב את עצמו באופן אחר לגרסה של הסכם זה שתהיה עדכנית אז; ו-(2) כל לקוח שהסכמת לספק לו פתרונות יחתום או יחייב את עצמו באופן אחר להסכם שירות. מבלי להגביל את האמור לעיל, אתה רשאי לאשר את הסכם הרישיון של הספק למשתמשי קצה בשם הלקוח רק במידה שהלקוח הסמיך אותך באופן מפורש לעשות זאת בהסכם השירות או בצורה אחרת. הסכם השירות: (1) יכיל הוראות שמגינות על האינטרסים של קבוצת הספק לפחות כמו הסכם זה; ו-(2) יסמיך במפורש אותך ואת קבוצת הספק לשכפל, להעביר, לאחסן ולעבד את הנתונים והמידע של הלקוח בקשר לפעולה ולביצועים של כל פתרון.

(ב) בין הספק לבינך, להיות אחראי באופן בלעדי: (1) לביצוע ההתחייבויות שלך על פי הסכם השירות, (2) להבטיח שאתה וכל הלקוחות מצייתים לכל החוקים הרלוונטיים הקשורים לניטור עובדים וגורמי צד שלישי אחרים וההתקנים המיוחסים להם, (3) לביצוע המשימות וההתחייבויות שהוטלו עליך ועל הלקוחות על פי ההסכם, התנאים הרלוונטיים והתיעוד; ו-(4) עם התפוגה או הסיום של הסכם השירות הרלוונטי, לסיים את האספקה של כל פתרון ולסלק או לגרום ללקוח לסלק או להשבית כל פתרון מכל התקן שבו הוא עובד.

13.3. ניקוי הדפדפן. כאשר אתה משתמש בתוסף ניקוי הדפדפן (להלן, "BCU"), אתה מאשר ל-BCU להחליף את הגדרות הדפדפן הקיימות בהגדרות הדפדפן החדשות.

13.4. WiFi Finder. WiFi Finder מאפשר למשתמשים בו לסייע לאחרים להשיג גישה לאינטרנט באמצעות שיתוף נתונים על אודות רשתות WiFi. אם תבחר לשתף נתונים על אודות רשתות WiFi עם משתמשים אחרים, תהיה האחראי הבלעדי להבטיח שאינך מפר שום זכויות צד שלישי הקשורות לרשתות WiFi אלה או לנתונים שאתה משתף. חברי קבוצת הספק אינם מקבלים על עצמם כל אחריות או חבות בגין הציות שלך לתנאים הרלוונטיים לשימוש ברשתות WiFi או לנתונים שאתה משתף.

13.5. Avast Family Shield.

13.5.1. Avast Family Shield מיועד לשימושם האישי והלא מסחרי של הורים להגנה על ילדיהם, של אפוטרופוסים חוקיים להגנה על בני חסותם או של מבוגרים שקיבלו ממבוגרים אחרים הסכמה מלאה מדעת להגן עליהם. אין להשתמש ב-Avast Family Shield באופן שהוא אינו מיועד לו, וחברי קבוצת הספק אינם מקבלים על עצמם כל אחריות או חבות בגין שימוש לא מורשה או לא חוקי. 

13.5.2. על ידי שימוש ב-Avast Family Shield אתה מצהיר ומתחייב כי: (1) אתה בן 18 או יותר; ו-(2) יש לך הרשאה והסכמה לאסוף נתונים של כל אדם שכללת בחשבון Avast Family Shield, כולל אנשים בני פחות מ-13. אתה מאשר שחברי קבוצת הספק יאספו, ישתמשו ויחשפו מיקומים גאוגרפיים ומידע אחר הנחוץ לאפשר הפעלה ומסירה של תכונו Avast Family Shield.

13.5.3. אתה מאשר ש: (1) התוצאות שתקבל מ-Avast Family Shield, כולל נתונים והודעות, עשויים להיות לא מדויקים, עדכניים או אמינים; (2) תוכן שייחשב בעייתי בעיניך ותרצה לחסום, לא תמיד ייחסם על ידי Avast Family Shield; (3) ייתכן ש-Avast Family Shield יחסום תוכן שייחשב מקובל עליך; ו-(4) מכיוון שתוכן של צד שלישי עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת, הספק לא יכול לערוב לכך שקטגוריות התוכן ומסנני התוכן שלו תמיד יהיו מתואמים עם שינויים בתוכן של צד שלישי. אם נראה לך שיש טעות באופן שבו Avast Family Shield מסווג אתר או שירות, פנה לספק בדוא"ל לכתובת familyshieldhelp@avast.com.

13.6. יישומים להתקנים ניידים. סעיף 13.6 זה חל על כל הפתרונות המיועדים לשימוש בהתקנים ניידים.

13.6.1. עבור כל פתרון שהורדת מ-Google Play‏ (http://play.google.com), הרישיון שמעניק הסכם זה בא במקום כל זכות להשתמש בפתרון, שהייתה מוענקת במקרה אחר על ידי תנאי ברירת המחדל עבור אפליקציות שמורידים מ-Google Play Store.

13.6.2. התנאים הבאים חלים על כל פתרון שהורד מ-Apple App Store:

(א) הרישיונות המוענקים בהסכם זה מוגבלים לרישיון בלתי ניתן להעברה לצורך השימוש בפתרון בכל התקן iPhone‏, iPod Touch או התקן אחר מתוצרת Apple הנמצא בבעלותך או בשליטתך וכמותר בכללי השימוש המוגדרים בתנאי השירות של Apple App Stores, הזמינים בכתובת http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html או באמצעות האתרים והאמצעים האחרים אותם חברת Apple מעמידה לרשותך.

(ב) הסכם זה סוכם אך ורק בין הצדדים, ולא עם חברת Apple. הספק, ולא Apple, הוא האחראי היחיד על הפתרון ותוכן הפתרון.

(ג) ל-Apple אין כל מחויבות שהיא לספק שירותי תחזוקה ותמיכה כלשהם ביחס לפתרון.

(ד) אם הפתרון אינו תואם לכל אחריות ישימה, תוכל ליידע את Apple, ו-Apple תספק לך החזר בגין מחיר הרכישה עבור הפתרון. עד למידה המרבית המותרת בחוק הישים, Apple לא תישא בכל מחויבות לאחריות כשלהי בנוגע לפתרון, וכמוסכם ביניכם, הספק ו-Apple, כל תביעה, הפסד, חבות, נזקים, עלויות או הוצאות הקשורות לכל תקלה בתאימות לכל אחריות יהיו באחריותו הבלעדית של הספק.

(ה) הספק, ולא Apple, אחראי לטיפול בתביעות כלשהן מצידך או מצד כל צד שלישי הקשורה לפתרון או לבעלות ו/או השימוש שלך באותו פתרון, כולל: (1) תביעות על חבות המוצר; (2) כל תביעה בדבר אי יכולתו של הפתרון לעמוד בדרישות החוק או הרגולציה; וכן (3) תביעות הנובעות מהחוקים להגנת הצרכן או מחקיקה דומה.

(ו) במידה וצד שלישי כלשהו טוען כי הפתרון או ההחזקה והשימוש בפתרון זה על ידך מפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי זה, הספק ולא Apple יהיה האחראי הבלעדי על החקירה, ההגנה, ההסדר והפתרון של כל תביעה מעין זו בגין הפרת קניין רוחני.

(ז) עליך לציית לתנאים ישימים כלשהם של צד שלישי בעת השימוש בפתרון. כך למשל, עבור פתרון VOIP, אסור לך להפר את הסכם שירות הנתונים האלחוטיים בעת השימוש בפתרון.

(ח) Apple וחברות הבת של Apple הן מוטבי צד שלישי בהסכם זה, ובקבלת התנאים וההתניות של הסכם זה מצדך, Apple תהיה זכאית (ותחשב כאילו קיבלה את הזכות) לאכוף הסכם זה נגדך כמוטב צד שלישי.

13.6.3. עבור פתרונות שהורדו מ-Amazon Appstore, רשאית Amazon לקבוע תנאים מסוימים לשימוש של הלקוח ב-Amazon Appstore כ"תנאי ברירת מחדל להסכם הרישיון למשתמשי קצה". תנאי ברירת מחדל אלה להסכם הרישיון למשתמשי קצה יחולו על השימוש שתעשה בפתרונות שתרכוש באמצעות Amazon Appstore. תנאי ברירת מחדל להסכם הרישיון למשתמשי קצה יפרטו, בין השאר, שהספק הוא מעניק הרישיון של הפתרון ו-Amazon אינה צד להסכם זה. אם קיימים ניגודי עניינים כלשהם בין תנאי ברירת המחדל להסכם הרישיון למשתמשי קצה לבין הסכם זה, אזי לצורך ניגוד העניינים הזה יגברו תנאי ברירת המחדל להסכם הרישיון למשתמשי קצה. אין לחברת Amazon כל אחריות או חבות בקשר לתאימות או חוסר תאימות מצד הספק או מצדך בנוגע לתנאי ברירת מחדל להסכם הרישיון למשתמשי קצה.

13.7. גרסה לטכנאים. סעיף 13.7 זה רלוונטי אם רכשת את הגרסה של מוצר לטכנאים. באפשרותך להתיר למספר טכנאים, כמצוין בתנאים הרלוונטיים, להשתמש בפתרון כדי לבצע שירותי אופטימיזציה ותיקונים להתקנים בבעלות צד שלישי. כל טכנאי רשאי להתקין את הפתרון על התקן אחד בלבד של צד שלישי בכל רגע נתון, ועליו להסיר את הפתרון מההתקן לפני החזרת השליטה בהתקן לבעליו.

13.8. תוכנית ביטוח. סעיף 13.8 מתייחס לתוכניות ביטוח.

13.8.1. "תוכנית ביטוח" היא שירות לפיו נציג טכני של הספק (להלן, "הנציג"), בתמורה לדמי מינוי נפרדים, יסייע לך לסלק וירוסים או תוכנות זדוניות אחרות שפוגעות בהתקן המוגן במשך תקופת המינוי. תוכניות ביטוח נמכרות יחד עם פתרונות אנטי-וירוס מסוימים של הספק, או פתרונות אבטחה אחרים (שכל אחד מהם ייקרא להלן "פתרון אבטחה"), ומשלימות את ההגנות שמציע פתרון האבטחה.

13.8.2. אם תבקש סיוע מהספק על פי תוכנית הביטוח, ואם אתה וההתקן שלך זכאים לסיוע על פי סעיף 13.8.3, הספק יעשה מאמצים סבירים מבחינה מסחרית כדי לסייע לך להסיר את הווירוסים או את התוכנה הזדונית האחרת הפוגעת בהתקן שלך. אתה מצהיר, מקבל ומסכים בזאת שאפשר שלא יהיה די במאמציו של הספק להסיר וירוסים מסוימים או תוכנות זדוניות אחרות מההתקן שלך, ושהספק, עשוי, במהלך מתן השירות, לשנות, למחוק או להשחית נתונים בהתקן שלך, לשנות את הגדרות ההתקן, או להפריע באופן אחר לפעולה התקינה של ההתקן שלך.

13.8.3. תוכנית הביטוח מכסה: (1) רק את ההתקן שעבורו רכשת את פתרון האבטחה הרלוונטי, ולא ניתן להעבירה להתקן אחר; ו-(2) רק וירוסים ותוכנות זדוניות אחרות שפוגעות בהתקן במהלך תקופת המינוי, אחרי שהורדת והתקנת את פתרון האבטחה בהתקן, ובזמן שפתרון האבטחה פעל עם הגדרות מעודכנות של תוכנות זדוניות. הספק ראשי להפסיק את תוכנית הביטוח ללא הודעה מראש - במידה והוא יגיע למסקנה, על פי שיקול דעתו הבלעדי, שביקשת או קיבלת שירות במסגרת תוכנית הביטוח עבור התקן שאינו מכוסה על ידי תוכנית הביטוח, שהעברת או ניסית להעביר את תוכנית הביטוח לאדם אחר או ישות אחרת, או הפרת באופן אחר כלשהו את תנאי תוכנית הביטוח.

13.8.4. כאשר הספק יספק לך את הסיוע במסגרת תוכנית הביטוח, הוא עשוי להזדקק לגישה מרחוק להתקן שלך, ו/או לבקש ממך להתקין תוכנת סיוע, ובמקרה כזה אתה מאשר ומסכים שסעיף 13.10 חל. אם איך ביכולתך לספק גישה מרחוק להתקן שלך או שלא תעשה זאת, או שאין ביכולתך להוריד ולהתקין את תוכנת הסיוע להתקן, או שלא תעשה זאת, או שאין ביכולתך לפעול בהתאם להוראות אחרות של הספק או של הנציג, או שהספק יקבע שההתקן שלך אינו מתאים לתמיכה במסגרת תוכנית הביטוח, הספק לא יספק את השירות במסגרת תוכנית הביטוח. הספק רשאי (אך אינו מחויב) להפנות אותך לשירות שבמסגרתו הספק או קבלן משנה שלו, יספק את הסיוע תמורת תשלום.

13.9. תמיכת פרימיום טכנית. סעיף זה, 13.9, חל על Avast Total Care, על AVG Premium Tech Support ועל שירותים נוספים של תמיכה טכנית (שכל אחד מהם ייקרא להלן, "תמיכת פרימיום טכנית") שהספק מוכר בנפרד מפתרונות התוכנה שלו, ושבאמצעותם הספק יכול לעזור לך להתקין, להגדיר או לאבחן כל אחד ממגוון מוצרי תוכנה ו/או ציוד או מערכות, כולל מחשב, מחשב Mac, טאבלט, טלפון נייד או כל מכשיר חישוב אישי אחר, נתב אלחוטי, מודם כבלים או נתב אחר, מדפסת, מצלמה דיגיטלית, נגן מדיה, טלוויזיה חכמה ונגן DVD/Blu-Ray.

13.9.1. הנציג, בעת מתן תמיכת פרימיום טכנית, יעשה מאמצים סבירים מבחינה מסחרית כדי לעזור לפתור את הבעיות שיש אצלך, אבל בגלל מגוון הטכנולוגיות הזמינות בשוק ומורכבותן, ייתכן שהנציג לא יוכל לפתור את הבעיות. בעיות אלה עשויות לכלול, למשל, בעיות הנובעות משגיאות תוכנה או חומרה שעדיין לא נפתרו על ידי היצרן, או בעיות הקשורות לתצורה של ציוד שאינה מאפשרת לנציג או מקשה עליו במידה בלתי סבירה לאבחן את הבעיה כראוי ולפתור אותה. משום כך אתה מאשר ומסכים בזאת שאפשר שלא יהיה די במאמציו של הספק לפתור את הבעיות שתמצא או שבעיות אלה לא ייפתרו במהירות.

13.9.2. כאשר הנציג יספק לך תמיכת פרימיום טכנית, הוא עשוי להזדקק לגישה מרחוק להתקן שלך, ו/או לבקש ממך להתקין תוכנת סיוע , ובמקרה כזה אתה מאשר ומסכים שסעיף 13.10 חל. אם איך ביכולתך לספק גישה מרחוק להתקן שלך או שלא תעשה זאת, או שאין ביכולתך להוריד ולהתקין את תוכנת הסיוע להתקן, או שלא תעשה זאת, או שאין ביכולתך לפעול בהתאם להוראות אחרות של הספק או של הנציג, או שהספק יקבע שההתקן שלך אינו מתאים לתמיכה במסגרת המינוי לתמיכת פרימיום טכנית, הספק לא יספק תמיכת פרימיום טכנית.

13.10. גישה מרחוק; תוכנת סיוע

13.10.1. גישה מרחוק. ייתכן שהספק או הנציג, בעת אספקת שירותים במסגרת תוכנית הביטוח, כחלק מתמיכת פרימיום טכנית או בקשר לשירותים אחרים, יצטרך להתחבר מרחוק אל, או להשתלט על, הציוד שלך כדי לפתור את הבעיות שיש אצלך. לגבי אירוע ההתחברות מרחוק:

(א) ייתכן שהנציג יצטרך להריץ סקריפטים שונים בציוד, לבצע שינויים בתצורה, להתקין ולהסיר התקנות של תוכנה, ולבצע שינויים נוספים בציוד ו/או בהגדרות התוכנה של ציוד כנ"ל, כנדרש כדי לפתור את הבעיות. אתה מבין שהנציג עשוי, אך אינו מחויב, להתקין ולהסיר כלי תוכנה שונים, קנייניים או של צד שלישי, במקרה שהנציג חושב שיש צורך בכך כדי לסייע לך בפתרון הבעיות שיש אצלך. רכיבים של תוכנה כנ"ל מוגנים על פי חוק, כולל זכויות יוצרים.

(ב) אתה מאשר ומסכים שמתן אישור לנציג להתחבר מרחוק, אתה מעניק לספק (ולשותפים וקבלנים הפועלים בשם הספק) גישה מלאה או חלקית לציוד, לתוכנה ולרשת שלך (בהתאם לתצורת הציוד, התוכנה והרשת אצלך), ומאשר לספק לבצע שינויים כמתואר לעיל או שינויים אחרים בהתאם לשיקול הדעת של הנציג בעת מסירת הפתרון. אתה מאשר ומסכים שהנציג, או אתה כשתפעל על פי הוראות הנציג, רשאי לשנות, למחוק או להשחית תוכנה או נתונים בציוד שלך, לשנות הגדרות של ציוד, תוכנה או רשת, או להפריע באופן אחר לפעולה התקינה של הציוד, התוכנה או הרשת.

(ג) אתה מאשר ומסכים שעשויה להיות לנציג גישה לכל מידע שהוא השמור בהתקן שלך. הנציגים הודרכו לא לגשת למידע שאינו מידע שדרוש לצורך פתרון הבעיות שבגינן ביקשת את תמיכת הנציג. עם זאת עליך לשהות מול מסך ההתקן ולהשגיח על פעולות הנציג בזמן שהוא או היא מספקים את הפתרון בהתקן. בכל עת תוכל להפסיק את ההתחברות לצורך התמיכה בזמן אמת, על ידי פנייה לנציג או על ידי ניתוק החיבור מרחוק.

13.10.2. תוכנת סיוע.

(א) הספק או הנציג, כתנאי למתן שירותים במסגרת תוכנית הביטוח, תמיכת פרימיום טכנית או שירותים אחרים, עשויים להורות לך להוריד ולהתקין בהתקן תוכנה (להלן, "תוכנת הסיוע") המאפשרת לנציג להתחבר מרחוק להתקן, לאסוף מידע על ההתקן ופעולותיו, לאבחן ולפתור את הבעיה, ולשנות הגדרות התקן. ייתכן שתתבקש לבצע הוראות נוספות שיימסרו לך על ידי הספק או הנציג.

(ב) אם אתה או הנציג מתקינים תוכנת סיוע בהתקן, תוכנת סיוע זו:

(1) עשויה לדרוש הפעלה על ידיך בהתקן. אם לא תשלים את תהליך ההפעלה תוך פרק הזמן המבוקש על ידי הנציג או על ידי תוכנת הסיוע, ייתכן שתוכנית הסיוע תפסיק לעבוד עד שההפעלה תושלם.

(2) עשויה להתקשר עם השרתים של הספק (או של שותף או קבלן מטעמו) באופן סדיר כדי: (א) לבדוק שאתה מקבל את כל השירותים והתוכנות שאתה זכאי לקבל במסגרת הפתרון; (ב) לאפשר לך להתחיל במהירות צ'אט עם נציג במסגרת הפתרון; או (ג) לתת לך גישה לכלי עזרה עצמית מסוימים במסגרת הפתרון.

(3) עשויה לרוץ בהתקן שלך באופן קבוע כברירת מחדל, ולבצע ברקע משימות שונות העוזרות לשמור על ההתקן במצב עבודה. במהלך הריצה היא עשויה לאסוף נתונים שונים על ההתקן, כולל המפרט הטכני שלו, מידע על מערכת ההפעלה שלו, תוכנות, עדכונים ושדרוגים שהורדו אליו ו/או הותקנו בו, הזמינות והסטטוס של תוכנת האבטחה, הגיבויים וחומות האש שלך, מזהים ייחודיים שונים, הודעות שגיאה של המערכת ושל תוכנות, סטטוס חיבורי הרשת, ציוד היקפי מחובר והתקנים מחוברים אחרים, ומידע ונתונים דומים. מידע זה עוזר לספק למנוע בעיות נפוצות רבות שאולי יש אצלך, וגם לזהות במהירות בעיות שבגינן ביקשת את תמיכת הספק.

סגירה

כמעט סיימת!

להשלמת ההתקנה יש ללחוץ למטה על הקובץ שהורדת ולפעול לפי ההוראות.

התחל הורדה...
שים לב: אם ההורדה לא התחילה באופן אוטומטי, לחץ כאן.
לחץ על הקובץ הזה ותתחיל להתקין את Avast.