Stokoude browsers ondersteunen wij niet. Werk uw browser bij als u de inhoud van deze pagina goed wilt zien.

END USER LICENSE AGREEMENT

Versie 1.6 (herzien 4 januari 2018)

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Lees de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst voor de eindgebruiker (“overeenkomst”) aandachtig door voordat u de oplossing gebruikt (zoals hieronder gedefinieerd). Dit is een juridisch bindend contract. Door elektronisch in te stemmen, de oplossing te installeren of de oplossing te gebruiken, gaat u akkoord met alle voorwaarden van deze overeenkomst namens uzelf en/of namens een entiteit of persoon die u vertegenwoordigt of voor wiens apparaat u de oplossing aanschaft (collectief “u”). Als u niet instemt met de voorwaarden van deze overeenkomst, dient u het installatieproces te beëindigen, de oplossing niet te gebruiken en alle kopieën van de oplossing die u in bezit hebt of beheert, te verwijderen of te vernietigen.

Deze overeenkomst heeft betrekking op uw gebruik van bepaalde software of diensten, inclusief alle updates (elk een “oplossing”) in verband waarmee u deze overeenkomst en alle daaraan gerelateerde documentatie accepteert. In deze overeenkomst betekent “leverancier” de entiteit die hier wordt aangeduid als uw leverancier van de oplossing; betekent “documentatie” alle handleidingen en instructies die bij de oplossing worden geleverd; en betekent “toepasselijke voorwaarden” de abonnementsperiode samen met de typen apparaten, het toegestane aantal apparaten en andere transactievoorwaarden en -documenten die u op het moment van aanschaf van de oplossing hebt geaccepteerd (inclusief verkoopvoorwaarden), alsmede de andere beperkingen die worden beschreven in Artikel 2 en de documentatie.

Deze overeenkomst bestaat uit twee gedeelten. Artikel 1 t/m 12 van deze overeenkomst zijn van toepassing op alle oplossingen, met inbegrip van de hieronder vermelde oplossingen. In Artikel 13 worden de aanvullende voorwaarden uiteengezet die betrekking hebben op specifieke oplossingen of categorieën van oplossingen, inclusief software van derden, diensten en andere producten (Artikel 13.1); CloudCare en Managed Workplace (Artikel 13.2); browser opschonen (Artikel 13.3); WiFi Finder (Artikel 13.4); Avast Family Shield (Artikel 13.5); mobiele apps (Artikel 13.6); Technician Edition (Artikel 13.7); garantieplan (Artikel 13.8); premium technische ondersteuning (Artikel 13.9); en externe toegang; assistentiesoftware (Artikel 13.10). Deze overeenkomst prevaleert boven en vervangt elke voorgaande overeenkomst die u eerder bent aangegaan met betrekking tot een eerdere versie van de oplossing.

De leverancier kan deze overeenkomst te allen tijde wijzigen via een kennisgeving aan u in overeenstemming met deze overeenkomst. Indien u een oplossing gedurende minstens 30 dagen na de datum van kennisgeving blijft gebruiken, accepteert u de wijziging van deze overeenkomst. De leverancier kan u vragen de wijziging in deze overeenkomst te accepteren teneinde de oplossingen die u eerder hebt aangeschaft en waarop deze wijziging betrekking heeft, te blijven gebruiken. Als u de gewijzigde overeenkomst afwijst, kan de leverancier uw gebruik van een dergelijke gewijzigde oplossing beëindigen, in welk geval u restitutie kunt verkrijgen voor het deel van de abonnementskosten dat u hebt betaald voor het niet-verlopen of ongebruikte deel van de abonnementsperiode door de instructies te volgen die u hier kunt vinden.

1. Licentie

De leverancier verleent u een niet-exclusieve licentie om de oplossing en de documentatie te gebruiken gedurende de overeengekomen periode, die is aangegeven in de toepasselijke voorwaarden, met inbegrip van eventuele verlengingen of vernieuwingen van de overeengekomen periode (de “abonnementsperiode”), op voorwaarde dat u instemt met de voorwaarden van deze overeenkomst.

2. Toegestaan gebruik van de oplossing

2.1. U mag de oplossing gebruiken, of ondersteunen, op maximaal het overeengekomen aantal (het “toegestane aantal apparaten”) mobiele telefoons, smartphones, tablets, mobiele netwerkapparaten, andere mobiele apparaten (elk een “mobiel apparaat”), pc's, met internet verbonden apparaten, of andere apparaten die compatibel zijn met de oplossing (elk, met inbegrip van elk mobiel apparaat, een “apparaat”), uitsluitend zoals aangegeven in de toepasselijke voorwaarden:

2.1.1. In het geval van oplossingen die de leverancier toewijst voor zakelijk, commercieel of bedrijfsmatig gebruik (elk een “bedrijfsoplossing” genoemd), door u of uw affiliates (die entiteiten die leiding geven aan u, waaraan u leiding geeft, of die samen met u onder leiding staan van een derde partij) voor interne bedrijfsdoeleinden. In het geval van dergelijk gebruik van de bedrijfsoplossing door uw affiliate, bent u ervoor verantwoordelijk dat uw affiliate deze overeenkomst naleeft. Inbreuk op deze overeenkomst door uw affiliate zal worden beschouwd als inbreuk door u. Alle verplichtingen van de leverancier die voortvloeien uit deze overeenkomst gelden uitsluitend tegenover u en niet tegenover uw affiliates die de bedrijfsoplossing gebruiken onder de voorwaarden van deze overeenkomst.

2.1.2. In het geval van alle andere oplossingen (elk een “consumentenoplossing” genoemd), door u of door leden van uw huishouden voor niet-commerciële privédoeleinden.

2.2. U mag één back-up van de oplossing maken.

2.3. Mits de oplossing is geconfigureerd voor gebruik via een netwerk, mag u de oplossing gebruiken op een of meer bestandsservers of virtuele machines voor gebruik op één LAN (Local Area Network) voor ten hoogste één (en niet meer dan één) van de volgende doeleinden:

2.3.1. Permanente installatie van de oplossing op een harde schijf of een ander opslagapparaat voor ten hoogste het toegestane aantal computers, of

2.3.2. Gebruik van de oplossing via één LAN (Local Area Network), mits het aantal verschillende apparaten waarop de oplossing wordt gebruikt het toegestane aantal apparaten niet overschrijdt, of

2.3.3. Als de toepasselijke voorwaarden u het recht geven om de oplossing te gebruiken voor het leveren van MSP Services, gebruik van de oplossing zoals beschreven in Artikel 13.7.

2.4. UW GEBRUIK VAN DE OPLOSSING ANDERS DAN UITDRUKKELIJK TOEGESTAAN IN ARTIKEL 2 VAN DEZE OVEREENKOMST, OF ALLE DOORVERKOOP OF VERDERE DISTRIBUTIE VAN DE OPLOSSING, VORMT EEN MATERIËLE INBREUK OP DEZE OVEREENKOMST EN KAN EEN SCHENDING ZIJN VAN DE TOEPASSELIJKE WETTEN OP HET AUTEURSRECHT.

3. updates

De leverancier kan van tijd tot tijd gedurende de abonnementsperiode en zonder uw afzonderlijke toestemming of instemming een upgrade of update, of een vervangend product gebruiken voor elke willekeurige oplossing (“Update”), en u kunt als gevolg daarvan de toepasselijke oplossing of het toepasselijke apparaat (of bepaalde functies van het apparaat) dan mogelijk niet gebruiken totdat de update volledig is geïnstalleerd of geactiveerd. Elke update wordt beschouwd als onderdeel van de “oplossing” voor alle doeleinden onder deze overeenkomst. Een update kan zowel de toevoeging als de verwijdering inhouden van een bepaalde functie of functionaliteit die door een oplossing wordt geboden, of kan deze in zijn geheel vervangen. De leverancier bepaalt de inhoud, functies en functionaliteit van dergelijke updates geheel naar goeddunken. De leverancier of uw apparaat kan u de optie te bieden om updates af te wijzen of uit te stellen, maar u moet in elk geval alle beschikbare updates downloaden en installatie of activering hiervan toestaan om maximaal van de oplossing te kunnen profiteren. De leverancier kan ondersteuning voor een oplossing stopzetten totdat u alle updates hebt geaccepteerd en geïnstalleerd of geactiveerd. De leverancier bepaalt naar eigen inzicht wanneer en of updates nodig zijn en is niet verplicht om updates aan u beschikbaar te stellen. De leverancier kan het aanbieden van updates voor een andere dan de meest recente versie van de oplossing, of van updates die het gebruik van een oplossing ondersteunen in combinatie met bepaalde versies van besturingssystemen, e-mailprogramma's, browserprogramma's en andere software waarmee de oplossing is bedoeld te werken, naar eigen goeddunken stopzetten.

4. Eigendomsrechten

4.1. De oplossingen en de documentatie zijn het intellectuele eigendom van de leverancier, en worden beschermd door de toepasselijke auteursrechtwetten, de bepalingen van internationale verdragen en andere toepasselijke wetten van het land waar de oplossing wordt gebruikt. De structuur, organisatie en code van de oplossing zijn waardevolle bedrijfsgeheimen en vertrouwelijke informatie van de leverancier. Voor zover u opmerkingen of suggesties met betrekking tot de oplossing aan de leverancier richt, verleent u de leverancier het recht en de licentie om dergelijke opmerkingen of suggesties te behouden en toe te passen voor enig doel in diens huidige of toekomstige producten of diensten, zonder vergoeding aan u en zonder uw toestemming voor dergelijk behoud of gebruik.

4.2. Behalve voor zover in deze overeenkomst bepaald, verleent het bezit of het gebruik van de oplossing u geen enkel intellectueel eigendomsrecht op de oplossing of de documentatie. Alle rechten op de oplossing en documentatie, met inbegrip van alle bijbehorende auteursrechten, patenten, rechten op handelsgeheimen, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten, zijn voorbehouden aan de leverancier.

5. Beperkingen

5.1. U mag de oplossing en documentatie niet kopiëren of gebruiken, behalve in zoverre als beschreven in artikel 2 van deze overeenkomst. Het is u niet toegestaan, noch mag u derden toestaan om het volgende te doen: (i) een van de leverancier ontvangen autorisatiecode, licentienummer, combinatie van gebruikersnaam/wachtwoord of een andere activeringscode of ander activeringsnummer (“activeringscode”) gebruiken voor een oplossing op of voor meer dan het aantal apparaten dat is gespecificeerd in de toepasselijke voorwaarden, (ii) een van de leverancier ontvangen activeringscode onthullen aan andere partijen dan de leverancier of door de leverancier aangewezen vertegenwoordigers, (iii) behalve in zoverre dit wettelijk is toegestaan, (A) een oplossing of een deel hiervan (met inbegrip van eventuele gerelateerde malwarehandtekeningen en malwaredetectieroutines) reverse engineeren, demonteren, decompileren, vertalen, reconstrueren, transformeren of extraheren, of (B) een oplossing (met inbegrip van eventuele gerelateerde malwarehandtekeningen en malwaredetectieroutines) wijzigen of aanpassen, (iv) behalve in zoverre dit is toegestaan op grond van een distributieovereenkomst, een wederverkoopovereenkomst of een andere overeenkomst tussen u en de leverancier of een andere lid van de leveranciersgroep, een oplossing publiceren, wederverkopen, distribueren, uitzenden, verzenden, communiceren, overdragen, toezeggen, verhuren, delen of in sublicentie geven, (v) behalve in zoverre dit uitdrukkelijk is toegestaan in deze overeenkomst (met inbegrip van de Artikelen 13.2, 13.5 en 13.7), de toepasselijke voorwaarden, of een andere overeenkomst tussen u en de leverancier of een ander lid van de leveranciersgroep, een oplossing gebruiken om de faciliteiten van derden te beheren of derden toegang te verlenen tot een oplossing of een oplossing gebruiken als basis voor een servicebureau, timesharing, abonnementsservice of toepassingsserviceprovider of als een andere, soortgelijke basis, (vi) een oplossing gebruiken voor het leveren of maken van een product of service als concurrent voor de oplossing, (vii) een oplossing gebruiken op een manier die strijdig is met het door de leverancier gepubliceerde beleid voor acceptabel gebruik, (viii) een oplossing gebruiken of proberen te gebruiken voor het uploaden, opslaan of verzenden van data, informatie of materialen die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden, die onwettige, schadelijke, bedreigende, beledigende, lasterlijke of anderszins ongewenst materiaal van welk soort dan ook bevatten, of anderszins op enige wijze de werking van de oplossing beschadigen, uitschakelen of aantasten, (ix) ongeoorloofde toegang verkrijgen of proberen te verkrijgen tot een oplossing of software, diensten of netwerken die met deze oplossing zijn verbonden of ermee interopereren, of tot inhoud die daarin is opgeslagen of daarmee wordt geleverd, op enige wijze, waaronder door hacken, spoofen, omzeilen of doorbreken van firewalls of andere beschermings- of beveiligingsmaatregelen, ongeacht hun aard; (x) tests of benchmarks uitvoeren op een oplossing, of test- of benchmarkresultaten voor een oplossing onthullen of publiceren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier, of (xi) controlemechanismen voor de installatie of het gebruik van exemplaren van een oplossing doorbreken of omzeilen, proberen te doorbreken of te omzeilen, of derden hiervoor autoriseren of hierbij assisteren.

5.2. Bepaalde oplossingen verlenen u of een andere gebruiker mogelijk beheerdersrechten waarmee de beheerder onder meer andere apparaten en/of de status van oplossingen die op andere apparaten worden gebruikt, kan controleren, waaronder bijvoorbeeld de status van de abonnementsperiode van, boodschappen van en updates voor de oplossing. U verklaart en garandeert dat u dergelijke administratieve rechten alleen zult uitoefenen met betrekking tot apparaten en oplossingen waarvoor u bevoegd bent en niet voor andere doeleinden. U verklaart en garandeert tevens jegens ons dat: (i) u de volledige bevoegdheid hebt om deze Overeenkomst te accepteren en de oplossing te installeren en/of te gebruiken op de apparaten namens de eigenaren en gebruikers van de beheerde apparaten; en (ii) u hierbij deze overeenkomst accepteert voor en namens: (A) al dergelijke eigenaren en gebruikers van deze beheerde apparaten; en (B) uzelf.

5.3. Bepaalde oplossingen kunnen het u mogelijk maken om inhoud die u hebt gegenereerd of via andere bronnen hebt verkregen (“gebruikersinhoud”) te publiceren of openbaar met anderen te delen. U behoudt alle intellectuele eigendomsrechten die u al hebt onder de toepasselijke wetgeving voor gebruikersinhoud die u publiceert of via de oplossing deelt, onderworpen aan de rechten, licenties en andere voorwaarden van deze overeenkomst, waaronder alle onderliggende rechten van anderen in enige gebruikersinhoud die u mogelijk gebruikt of wijzigt. U verleent elk lid van de leveranciersgroep een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en royaltyvrij recht en dito licentie om al uw gebruikersinhoud of enig deel daarvan dat u publiceert of via een oplossing deelt (en afgeleide werken daarvan), te gebruiken, te kopiëren, te registreren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, te verkopen, weder te verkopen, in sublicentie te geven (via meerdere niveaus), te wijzigen, aan te passen, weer te geven, in het openbaar uit te voeren, te verzenden, te publiceren, uit te zenden, te vertalen, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze, met als enige doel u onder deze overeenkomst de oplossingen te bieden. Telkens wanneer u gebruikersinhoud publiceert of deelt, verklaart en garandeert u jegens elk lid van de leveranciersgroep dat u ten minste de leeftijd van de wettelijke meerderjarigheid hebt in de staat of het rechtsgebied waarin u gevestigd bent, of alle noodzakelijke toestemmingen van de ouder of wettelijke voogd hebt van elke minderjarige die wordt afgebeeld in of heeft bijgedragen aan enige gebruikersinhoud die u publiceert of deelt. Tevens verklaart en garandeert u, met betrekking tot die gebruikersinhoud, het volgende: (i) u bent de enige auteur en eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en andere rechten op de gebruikersinhoud, of u hebt een wettelijk recht om de gebruikersinhoud te publiceren en te delen, en u verleent elk lid van de leveranciersgroep het recht om deze te gebruiken zoals uiteengezet in dit artikel, dit alles zonder dat enig lid van de leveranciersgroep enige verplichting wordt opgelegd om toestemming van derden te verkrijgen en zonder enige verplichting of aansprakelijkheid van enig lid van de leveranciersgroep te scheppen, (ii) de gebruikersinhoud is juist, (iii) de gebruikersinhoud maakt geen inbreuk op en zal, inzake de toegestane gebruikswijzen en exploitatie door enig lid van de leveranciersgroep zoals beschreven in deze overeenkomst, geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht of ander recht van derden, en (iv) de gebruikersinhoud zal geen inbreuk maken op deze overeenkomst of letsel of schade aan een persoon tot gevolg hebben.

6. Beperkte garantie; disclaimer en uitsluiting van aansprakelijkheid

6.1. Behoudens het resterende gedeelte van artikel 6, garandeert de leverancier dat de oplossing in essentie zal functioneren of worden uitgevoerd volgens de documentatie gedurende een periode van 30 dagen na aankoop door u van de oplossing. Om aanspraak te maken op garantie, moet u de aanwijzingen opvolgen van de bron waar u de oplossing hebt verkregen. Als de oplossing in essentie niet functioneert volgens de documentatie, zal de volledige en exclusieve aansprakelijkheid van elk lid van de leveranciersgroep en elke leverancierspartner, en uw enige en exclusieve rechtsmiddel met betrekking tot een dergelijke garantie, beperkt zijn tot, naar keuze van de leverancier: (i) vervanging van de oplossing; of (ii) retournering van de oplossing om restitutie te verkrijgen voor het deel van de abonnementskosten dat u hebt betaald voor het niet-verlopen of ongebruikte deel van de abonnementsperiode. Deze garantie is alleen van toepassing op de oplossing zoals deze oorspronkelijk is geleverd, en is niet van toepassing op: (i) updates; (ii) fouten of gebreken die zijn veroorzaakt door het gebruik van de oplossing in combinatie met: (A) software, hardware of andere materialen die niet zijn geleverd door de leverancier; of (B) apparaten, software of andere materialen die niet voldoen aan de eisen van de leverancier zoals beschreven in de documentatie.

6.2. TENZIJ ANDERS VERMELD IN ARTIKEL 6.1 VAN DEZE OVEREENKOMST, GARANDEREN LEDEN VAN DE LEVERANCIERSGROEP EN LEVERANCIERSPARTNERS NIET DE PRESTATIES OF RESULTATEN DIE U MOGELIJK VERKRIJGT DOOR HET GEBRUIK VAN ENIGE ANDERE OPLOSSING OF DOCUMENTATIE. TENZIJ ANDERS VERMELD IN ARTIKEL 6.1 VAN DEZE OVEREENKOMST, WORDT DE OPLOSSING GELEVERD IN ZIJN HUIDIGE STAAT (“AS IS”) EN BIEDEN DE LEVERANCIERSGROEP EN LEVERANCIERSPARTNERS GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN EN WIJZEN ZIJ, VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT, ALLE VOORWAARDEN EN GARANTIES AF DIE BESLOTEN LIGGEN IN WETTELIJKE BEPALINGEN, GEWOONTERECHT (COMMON LAW), JURISPRUDENTIE OF ANDERE RECHTSTHEORIEËN, MET INBEGRIP VAN IMPLICIETE GARANTIES VAN NIET-INBREUKMAKING OP RECHTEN VAN DERDEN, TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR ENIG BEPAALD DOEL. DE LEVERANCIER GARANDEERT NIET DAT DE WERKING VAN ENIGE OPLOSSING ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN, DAT ENIGE OPLOSSING CORRECT ZAL WERKEN OP ENIG BEPAALD APPARAAT OF MET EEN BEPAALDE CONFIGURATIE VAN HARDWARE EN/OF SOFTWARE, OF DAT ENIGE OPLOSSING VOLLEDIGE BESCHERMING BIEDT VOOR DE INTEGRITEIT VAN GESELECTEERDE GEGEVENS, INFORMATIE OF INHOUD DIE OP INTERNET WORDT OPGESLAGEN OF VIA INTERNET WORDT VERZONDEN.

6.3. ONVERMINDERD DE OVERIGE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, WORDT ELKE OPLOSSING DIE KOSTELOOS AAN U WORDEN GELEVERD (MET INBEGRIP VAN ELKE OPLOSSING DIE WORDT GELEVERD ALS “GRATIS,” “TRIAL-” OF “BETASOLUTION”), GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT (“AS IS”), “MET ALLE EVENTUELE GEBREKEN”, EN “OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID”, ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK EN ZONDER ENIGE ONDERSTEUNING OF ANDERE SERVICES DOOR DE LEVERANCIER.

6.4. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT ZIJN DE LEVERANCIER OF ENIG BEDRIJF DAT LEIDING GEEFT AAN OF WORDT GELEID DOOR LEVERANCIER DAN WEL SAMEN MET LEVERANCIER WORDT GELEID DOOR EEN DERDE PARTIJ (GEZAMENLIJK, DE “LEVERANCIERSGROEP”) OF HUN RESPECTIEVELIJKE AGENTEN, LICENTIEVERLENERS, VERTEGENWOORDIGERS, LEVERANCIERS, DISTRIBUTEURS, WEDERVERKOPERS, MOBIELE AANBIEDERS VIA WIER NETWERK OF SYSTEMEN ENIGE OPLOSSING WORDT GELEVERD, OF ENIGE ANDERE ZAKENPARTNER OF ANDER LID VAN DE LEVERANCIERSGROEP (GEZAMENLIJK, DE “LEVERANCIERSPARTNERS”) IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR:

6.4.1. ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, AANVULLENDE, SPECIALE, EXEMPLAIRE OF GEVOLGSCHADE DAN WEL DITO VERLIEZEN, ONGEACHT DE OORZAAK OF DE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE;

6.4.2. ENIGE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT ZAKELIJKE VERLIEZEN OF VERLIES VAN WINST OF INKOMEN, VERLIES VAN PRIVACY, VERLIES VAN GEBRUIK VAN ENIG APPARAAT OF ENIGE OPLOSSING (INCLUSIEF DE OPLOSSING), VERSPILLING VAN MIDDELEN, DE KOSTEN VAN AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN, DIENSTEN OF DIGITALE PRODUCTEN, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, NIET-GEAUTORISEERDE OPENBAARMAKING OF VERLIES (INCLUSIEF BESCHADIGING, ACHTERUITGANG VAN DE KWALITEIT OF NIET-BESCHIKBAARHEID) VAN GEGEVENS OF INFORMATIE VAN ELKE AARD (ONGEACHT OF VOORNOEMDE VERLIEZEN, SCHADE, KOSTEN OF UITGAVEN ALS DIRECTE OF INDIRECTE VERLIEZEN OF SCHADE DIENEN TE WORDEN BESCHOUWD); OF

6.4.3. ENIG ANDER FINANCIEEL OF NIET-FINANCIEEL VERLIES DAT, OF ENIGE ANDERE FINANCIËLE OF NIET-FINANCIËLE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT DEZE OVEREENKOMST OF ENIGE OPLOSSING DIE HIERONDER IS GELEVERD;

ZELFS INDIEN EEN DERGELIJK LID VAN DE LEVERANCIERSGROEP OF EEN DERGELIJKE LEVERANCIERSPARTNER IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJK VERLIES OF DERGELIJK SCHADE. NIETTEGENSTAANDE ENIGE ANDERSLUIDENDE BEPALING IN DEZE OVEREENKOMST OF ANDERSZINS ZAL GEEN ENKEL LID VAN DE LEVERANCIERSGROEP OF GEEN ENKELE LEVERANCIERSPARTNER AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIG VERLIES OF ENIGE SCHADE (HETZIJ DIRECT, HETZIJ INDIRECT), VOOR ENIGE NIET-GEAUTORISEERDE TOEGANG TOT, OF VOOR ENIGE BESCHADIGING, ACHTERUITGANG, NIET-BESCHIKBAARHEID, VERWIJDERING, DIEFSTAL, VERNIETIGING, WIJZIGING, OPENBAARMAKING OF VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS, INFORMATIE OF INHOUD DIE WORDT OF WORDEN VERZONDEN, ONTVANGEN OF OPGESLAGEN DOOR OF IN VERBAND MET ENIGE OPLOSSING, ONGEACHT DE OORZAAK. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT ZAL DE TOTALE GEAGGREGEERDE AANSPRAKELIJKHEID VAN ENIG LID VAN DE LEVERANCIERSGROEP OF ENIGE LEVERANCIERSPARTNER VOOR ALLE VERLIEZEN OF SCHADE AAN U OF ENIGE DERDE PARTIJ,VOORTVLOEIEND UIT, OF VERBAND HOUDEND MET, ENIGE OPLOSSING, HET ABONNEMENT OF DEZE OVEREENKOMST, IN GEEN GEVAL HOGER ZIJN DAN DE HOOGSTE VAN: (I) VIJF AMERIKAANSE DOLLAR (USD 5,00); EN (II) HET TOTAAL VAN DE ABONNEMENTSKOSTEN DIE U HEBT BETAALD VOOR DE 12 MAANDEN VAN DE ABONNEMENTSPERIODE ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENIS DIE DE AANLEIDING VOOR DE AANSPRAKELIJKHEID WAS.

6.5. DE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LEDEN VAN DE LEVERANCIERSGROEP EN LEVERANCIERSPARTNERS GENOEMD IN DEZE OVEREENKOMST VORMEN GEEN BEPERKING OF UITSLUITING VAN HUN MOGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR:

6.5.1. DOOD, PERSOONLIJK LETSEL OF FRAUDE BUITEN DE MATE WAARIN DERGELIJKE BEPERKING/UITSLUITING IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING; EN

6.5.2. ELKE ANDERE ZAAK WAARVOOR DE AANSPRAKELIJKHEID OP GEEN ENKELE MANIER KAN WORDEN BEPERKT OF UITGESLOTEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

7. Privacy; verwerking van persoonlijke informatie.

7.1. U erkent en gaat ermee akkoord dat elke oplossing mogelijk automatisch communiceert met de cloudtechnologie van de leverancier en dat daardoor elke oplossing alsmede alle andere producten en diensten van de leverancier een groter bereik kunnen hebben dan anderszins. U kunt uw toestemming voor deze communicatie alleen intrekken door de oplossing te verwijderen of te deactiveren.

7.2. De leverancier verwerkt bepaalde informatie en gegevens (waaronder mogelijk persoonlijk identificeerbare informatie en/of persoonsgegevens) met betrekking tot: (i) de gebruiker van de oplossing en/of enig apparaat waarop de oplossing wordt gebruikt; (ii) de oplossing en/of enig apparaat waarop de oplossing wordt gebruikt. Het toepasselijke privacybeleid van de leverancier, dat u hier kunt raadplegen, beschrijft hoe de leverancier dergelijke informatie en gegevens verzamelt, gebruikt en anderszins verwerkt.

8. Beëindiging

8,1. Deze overeenkomst zal onmiddellijk worden beëindigd wanneer u inbreuk maakt op een of meer van uw verplichtingen onder deze overeenkomst (met inbegrip van enige schending van uw verplichtingen in Artikel 2, 5 en 9, hetgeen zal resulteren in het verlies van alle rechten die u mogelijk hebt om updates te ontvangen of een restitutie te verkrijgen voor het deel van de abonnementskosten dat u hebt betaald voor het niet-verlopen of ongebruikte deel van de abonnementsperiode). Leverancier behoudt zich het recht voor om elk ander rechtsmiddel aan te wenden dat wettelijk beschikbaar is, indien inbreuk door u op een of meer van uw verplichtingen onder deze overeenkomst enig lid van de leveranciersgroep of enige leverancierspartner tot nadeel strekt. De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van leden van de leveranciersgroep en leverancierspartners in deze overeenkomst behouden hun geldigheid na beëindiging van deze overeenkomst.

8,2. De leverancier heeft het recht om door middel van kennisgeving aan u deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen met betrekking tot enige afzonderlijke oplossing of alle oplossingen, en de gehele en exclusieve aansprakelijkheid van elk lid van de leveranciersgroep en elke leverancierspartner, en uw enige en exclusieve rechtsmiddel met betrekking tot een dergelijke beëindiging is restitutie van het deel van de abonnementskosten dat u hebt betaald voor het niet-verlopen of ongebruikte deel van de abonnementsperiode. Vanaf de ingangsdatum van een dergelijke beëindiging hebt u niet langer het recht op het gebruik van de desbetreffende oplossing of oplossingen en de bijbehorende documentatie.

9. Beperkte rechten van de overheid van de VS

Alle oplossingen zijn 'commerciële items' conform de definitie in 48 C.F.R. 2.101, bestaande uit 'computersoftware' en 'documentatie bij commerciële computersoftware' conform de definitie in 48 C.F.R. 12.212. Conform 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R. 227.7202-1 tot en met 227.7202-4 wordt een licentie voor de genoemde oplossingen en gerelateerde documentatie aan eindgebruikers van de Amerikaanse overheid verleend met alleen de rechten die in deze overeenkomst worden uiteengezet en die van toepassing zijn op klanten die niet tot de overheid behoren. Bij gebruik van deze oplossingen en gerelateerde documentatie stemt de desbetreffende Amerikaanse overheidsinstantie ermee in dat de computersoftware en documentatie bij computersoftware commercieel is, en aanvaardt de overheidsinstantie de rechten en beperkingen die hierin worden uiteengezet.

10. Exportcontroles

U moet alle toepasselijke Amerikaanse en internationale wetgeving voor het exporteren en opnieuw exporteren van de oplossingen naleven, zoals de U.S. Export Administration Regulations (exportregelgeving van de VS), alsmede de beperkingen die de VS en andere regeringen hebben uitgevaardigd met betrekking tot eindgebruiker en eindgebruik. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorafgaande, verklaart u, garandeert u en zegt u toe dat u: (i) niet wordt genoemd op enige 'denied person list', 'unverified list', 'entity list', 'specially designated nationals list', 'debarred list' of enige andere lijst die is gepubliceerd door de Amerikaanse of Britse overheid, en (ii) geen enkele oplossing zult gebruiken in, op of in relatie tot, dan wel zult exporteren of opnieuw zult exporteren naar, gebieden, bestemmingen, ondernemingen of personen die zijn onderworpen aan een embargo of handelssancties van de VS of de EU. U zult elk lid van de leveranciersgroep vrijwaren van, verdedigen tegen en schadeloos stellen voor alle claims, eisen, vorderingen of procedures en alle schade, aansprakelijkheden, kosten en onkosten die voortvloeien uit uw verzuim om artikel 10 na te leven.

11. Bindende arbitrageovereenkomst en verklaring van afstand van groepsvorderingen

11.1. Dit Artikel 11 heeft betrekking op elk geschil dat voortvloeit uit of gerelateerd is aan enige oplossing, enig abonnement op een oplossing, of deze overeenkomst, en waarbij u en de leverancier betrokken zijn. Met een “geschil” wordt, voor toepassing van dit artikel 11, elk geschil, juridisch proces of ander strijdpunt bedoeld, ongeacht de aangevoerde aanspraak of aanspraken (dat wil zeggen dat een geschil betrekking kan hebben op alle mogelijke potentiële aanspraken of rechtsgronden, zoals claims over contractbreuk, bedrog of fraude, schadeloosstelling, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) en schendingen van wettelijke en reglementaire bepalingen).

11.2. In geval van een geschil moet u de leverancier een kennisgeving van geschil verstrekken. Dit is een geschreven verklaring waarin het volgende is opgenomen: uw naam, adres en contactgegevens, de feiten die aanleiding hebben gegeven tot het geschil, en de door u gevraagde compensatie. Een kennisgeving van geschil moet per e-mail naar de leverancier worden verzonden via legal@avast.com (met als onderwerp: Artikel 11 kennisgeving van geschil onder EULA).

11.3. ALLE PROCEDURES OM EEN GESCHIL OP TE LOSSEN OF AANHANGIG TE MAKEN OP EEN FORUM WORDEN UITSLUITEND GEVOERD OP INDIVIDUELE BASIS. U ONDERNEEMT GEEN POGINGEN OM ENIG GESCHIL AANHANGIG TE MAKEN ALS GROEPSVORDERING, VIA EEN 'PRIVATE ATTORNEY GENERAL', OF VIA ENIGE ANDERE PROCEDURE WAARIN EEN VAN BEIDE PARTIJEN FUNGEERT ALS VERTEGENWOORDIGENDE OF VOORSTELT OM IN EEN DERGELIJKE ROL TE FUNGEREN. ARBITRAGES OF GERECHTELIJKE PROCEDURES MOGEN NIET MET ELKAAR WORDEN GECOMBINEERD, TENZIJ ALLE PARTIJEN IN ALLE BETROKKEN ARBITRAGES EN GERECHTELIJKE PROCEDURES VOORAF SCHRIFTELIJK HIERMEE HEBBEN INGESTEMD.

11.4. Indien u en de leverancier een geschil niet oplossen via informele onderhandelingen of andere oplossingsinspanningen, wordt het geschil exclusief behandeld onder bindende arbitrage die is onderworpen aan de Federal Arbitration Act van de Verenigde Staten (“FAA”), 9 U.S.C. § 1 e.v. Behalve voor zover voorzien in Artikel 11.5 hieronder ziet u af van uw recht om geschillen voor een rechter of jury aanhangig te maken (of om deel te nemen in een groepsvordering in verband met een geschil). In plaats daarvan zullen alle geschillen worden opgelost voor een neutrale arbiter. De uitspraak van deze arbiter is definitief met uitzondering van het beperkte recht op beroep onder de FAA. Elke rechtbank met jurisdictie over de partijen kan de uitspraak van de arbiter bekrachtigen.

11.5. Voor de arbitragevereiste van dit artikel 11 gelden de volgende uitzonderingen:

11.5.1. U kunt elk geschil aanhangig maken in een small claims court in het land of een vergelijkbare politieke eenheid waarin u bent gevestigd (in Nederland een kantongerecht), indien het geschil voldoet aan de eisen die voor een dergelijke procedure gelden. Indien u een claim indient in een small claims court/voor het kantongerecht, bent u verantwoordelijk voor alle daaraan verbonden kosten.

11.5.2. Alle geschillen betreffende de vermeende verkeerde voorstelling van intellectueel eigendom van u of de leverancier zullen worden opgelost in een rechtbank.

11.5.3. Als u een consument bent en woonachtig bent in de Europese Unie, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, hebt u mogelijk het recht om uw geschil bij een internetplatform van de Europese Unie (het “ODR-Platform”) aan te melden voor online bemiddeling. Het ODR-platform is bedoeld voor het buiten de rechtbank om oplossen van geschillen over online aankopen van goederen en diensten tussen consumenten en handelaren die zich bevinden in de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. U vindt het ODR-platform via deze koppeling: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.6. Alle arbitrages worden gevoerd door de American Arbitration Association (de “AAA”) onder de consumentenarbitrageregels van de AAA, die gelden sinds 1 september 2014, en de bijbehorende kosten van arbitrage (waaronder administratiekosten van de AAA) die gelden sinds 1 september 2014 (gezamenlijk de “consumentenprocedures”). Hiervoor geldt tevens het volgende:

11.6.1. De consumentenprocedures voorzien in bepaalde kosten, waarvan sommige worden toegewezen aan de consument (u) en andere aan het bedrijf (de leverancier). Indien uw claim USD 75.000 of minder bedraagt, zal de leverancier alle gespecificeerde kosten betalen, inclusief die welke zijn toegewezen aan de consument. Alle overige kosten komen niet voor rekening van de leverancier. Indien uw claim meer dan USD 75.000 bedraagt, zijn op de te betalen kosten de consumentenprocedures van toepassing.

11.6.2. Met uitzondering van hetgeen hieronder wordt vermeld, zullen de consumentenprocedures van de AAA worden toegepast op alle geschillen tussen de partijen. Een partij kan echter op grond van consumentenarbitrageregel R-1(e) de correcte toepassing van de consumentenarbitrageregels aan een arbiter voorleggen voor een definitieve beslissing. Deze overeenkomst is van toepassing voorzover deze strijdig is met de consumentenprocedures. U begint arbitrage alleen in het land of een andere vergelijkbare politieke entiteit waarin u woont. De arbitrage zal worden gevoerd via telefonische vergadering. Indien de procedures echter worden gevoerd conform de consumentenprocedures van de AAA, heeft/hebben de arbiter(s) de discretionaire bevoegdheid om op verzoek van een der partijen de partijen in persoon te horen.

11.6.3. U en de leverancier stemmen ermee in dat een beroep op de AAA voor het uitvoeren van een arbitrage geen onverbrekelijk deel uitmaakt van de overeenkomst van de partijen om geschillen te beslechten. Indien de AAA geen arbitrage wil of kan uitvoeren, zullen u en de leverancier in goed vertrouwen één arbiter overeenkomen die het geschil zal oplossen zoals voorzien in de consumentenprocedures. Indien de partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over een arbiter, zal een bevoegde rechtbank een arbiter aanwijzen, die de consumentenprocedures van AAA zal volgen.

11.6.4. Indien, en uitsluitend indien, blijkt dat een of meer delen van artikel 11 onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar zijn met betrekking tot alle of enkele onderdelen van een geschil, worden die onderdelen afgesplitst en wordt het geschil opgelost conform alle overgebleven onderdelen van artikel 11 en al het overige in deze overeenkomst bepaalde. Indien een dergelijke afsplitsing tot gevolg heeft dat een deel of delen van het geschil worden voorgelegd aan een rechtbank, berust de exclusieve bevoegdheid bij de rechtbanken van de county of New York, New York, V.S. Voor de doeleinden van een dergelijke gerechtelijke procedure stemt u in met, en zult u geen bezwaar maken tegen, de persoonlijke rechtsbevoegdheid van de gerechtshoven in New York over u, doet u afstand van mogelijke bezwaren op basis van onjuiste jurisdictie of forum non conveniens en zult u geen poging doen het geschil over te brengen naar een ander district of een andere jurisdictie.

11.7. Als u een oplossing hebt aangeschaft voor andere doeleinden dan persoonlijk of huishoudelijk gebruik, zullen de arbitrageprocedures, inclusief de betalingen van kosten, niettegenstaande de vorige bepalingen van dit Artikel 11, worden gevoerd in overeenstemming met de commerciële arbitrageregels van de AAA (de “commerciële procedures”). De commerciële procedures worden op passende wijze toegepast op enig geschil tussen de partijen en u mag in geen enkele rechtszaak anderszins pleiten. Deze overeenkomst is echter van toepassing voorzover deze strijdig is met de commerciële procedures.

12. Algemeen

12.1. Kennisgeving. De leverancier kan op elk gewenst moment een kennisgeving aan u sturen via e-mail, een pop-upvenster, een dialoogvenster of op andere wijze, zelfs als u in sommige gevallen de kennisgeving pas ontvangt wanneer u een oplossing start. Zulke mededelingen worden geacht te zijn afgeleverd op de datum dat de leverancier deze voor het eerst beschikbaar stelt via de oplossing, ongeacht het tijdstip waarop u deze feitelijk ontvangt.

12.2. Vragen over deze overeenkomst. Als u vragen hebt met betrekking tot deze overeenkomst of informatie van de leverancier wilt aanvragen, schrijft u naar Avast Software s.r.o., Pikrtova 1737/1a, Praag 4, Postcode 140 00, Tsjechië, e-mail: Support@avast.com,, telefoon: +420 274 005 777, of bezoekt u onze ondersteuningspagina op www.avast.com/support.

12.3. Afzonderlijke overeenkomsten Als u twee of meer oplossingen hebt aangeschaft, zelfs in één transactie, of een abonnement op een willekeurige oplossing hebt aangeschaft in meerdere transacties, hebt u deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers mogelijk meerdere malen geaccepteerd. Hoewel de voorwaarden die u hebt geaccepteerd mogelijk sterk op elkaar lijken of zelfs identiek zijn, bent u elke keer dat u de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers hebt geaccepteerd, een andere en afzonderlijke overeenkomst aangegaan tussen u en de leverancier die de relevante oplossing levert. 

12.4. Volledige overeenkomst Deze overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen u en de leverancier met betrekking tot de oplossingen en de documentatie. Deze overeenkomst prevaleert boven alle voorafgaande of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke communicatie, voorstellen, verklaringen, garanties en representaties met betrekking tot uw installatie en/of gebruik van de oplossingen en de documentatie. Niettegenstaande het voorgaande doet niets in deze overeenkomst afbreuk aan enige rechten die u mogelijk hebt onder bestaande wetgeving ter bescherming van consumenten of andere geldende wetgeving in uw rechtsgebied die niet per contract kan worden uitgesloten. Deze overeenkomst, de toepasselijke voorwaarden en de documenten zullen, voor zover praktisch mogelijk, worden beschouwd als consistent met elkaar, maar in geval van een conflict is de volgende volgorde bepalend: (i) de toepasselijke voorwaarden, (ii) deze overeenkomst en (iii) de documentatie.

12.5. Interpretatie. De titels in deze overeenkomst hebben geen invloed op de interpretatie ervan. Bij gebruik van een bepaald geslacht worden alle geslachten bedoeld. Bij enkelvoud wordt ook meervoud bedoeld en vice versa. Daar waar een woord of zin is gedefinieerd, hebben andere grammaticale vormen daarvan de bijbehorende betekenis. De woorden “met inbegrip van” of "inclusief" worden geïnterpreteerd alsof deze worden gevolgd door “maar niet beperkt tot”. Elke verwijzing naar het “gebruik” van software, een oplossing of een update zal worden geacht ook de installatie door u van de software, oplossing of update te omvatten (tenzij de context anders aangeeft). Deze overeenkomst werd oorspronkelijk opgesteld in de Engelse taal. Hoewel de leverancier een of meer vertaalde versies van deze overeenkomst beschikbaar mag stellen voor uw gemak, zal de Engelse versie van deze overeenkomst prevaleren in geval van een conflict of tegenstrijdigheid. In geval van dubbelzinnigheid of twijfel over de bedoeling of interpretatie, moeten, in een gerechtelijke procedure of anderszins, de voorwaarden van deze overeenkomst worden gelezen als waren zij gezamenlijk door de partijen opgesteld, en mag geen vermoeden of bewijslast ten voordele of ten nadele van enige partij voortvloeien uit het auteurschap van enige bepaling in deze overeenkomst.

12.6. Scheidbaarheid. Als enige bepaling van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht onder enige geldige wetgeving, zal deze in die mate geacht worden geen deel uit te maken van deze Overeenkomst, en blijft de rest van deze overeenkomst geldig en afdwingbaar voor zover als is toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

12.7. Onmogelijkheid. De leverancier is niet aansprakelijk voor enige storing of vertraging bij het leveren van de prestaties die geheel of gedeeltelijk te wijten is aan storingen in nutsvoorzieningen (waaronder stroom), het uitvallen van internet-, telecommunicatie- of IT-diensten, het uitvallen van telecommunicatie- of IT-apparatuur, stakingen of andere arbeidsonrust (met inbegrip van maar niet beperkt tot een staking of andere arbeidsonrust die ontstaat met betrekking tot een of meer leden van de leveranciersgroep of leverancierspartners), oorlogsdaden of terrorisme, denial-of-service-aanvallen of andere IT-aanvallen of -inbreuken die de leverancier of een lid van de leveranciersgroep of een leverancierspartner treffen, overstromingen, sabotage, brand, overmacht of andere natuurrampen, of andere onvoorziene omstandigheden die redelijkerwijs buiten de macht van enig lid van de leveranciersgroep of enige leverancierspartner vallen.

12.8. Verklaring van afstand. Indien een van beide partijen nalaat om aan te dringen op de strikte naleving van een van de voorwaarden of bepalingen in deze overeenkomst, zal dit niet worden geïnterpreteerd als vrijstelling of kwijtschelding van toekomstige naleving van deze overeenkomst en blijven de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst volledig van kracht. Geen verklaring van afstand van enige voorwaarde van deze Overeenkomst van de zijde van een partij is van kracht voor welk doel dan ook, tenzij deze op schrift staat en door de desbetreffende partij is ondertekend. Een verklaring van afstand van de ene partij met betrekking tot een schending van een bepaling van deze Overeenkomst door de andere partij zal niet worden geïnterpreteerd als een permanente verklaring van afstand met betrekking tot een dergelijke schending of als een verklaring van afstand met betrekking tot andere schendingen van deze bepaling of andere bepalingen van deze Overeenkomst.

12.9. Overdracht. U mag uw rechten of verplichtingen onder deze overeenkomst niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier overdragen. De leverancier mag deze overeenkomst op elk gewenst moment en naar eigen inzicht overdragen zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming.

12.10. Geen begunstigde derde partijen. Niets in deze overeenkomst zal, expliciet of impliciet, enig recht, voordeel of rechtsmiddel overdragen op enige andere persoon dan u, de leden van de leveranciersgroep en leverancierspartners onder of op grond van deze overeenkomst. Geen andere persoon dan u, de leden van de leveranciersgroep en de leverancierspartners kan op grond van deze overeenkomst een rechtsvordering instellen.  De leverancier heeft het recht (maar niet de plicht) om onder deze overeenkomst rechten, rechtsmiddelen, beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid, en verdediging in rechte voor/van elk lid van de leveranciersgroep of elke leverancierspartner te eisen, met inbegrip van rechten en rechtsmiddelen in het geval van enig verlies dat, en enige schade die enig lid van de leveranciersgroep of enige leverancierspartner heeft geleden of bij elke claim die tegen enig lid van de leveranciersgroep of enige leverancierspartner is ingebracht: (i) voortvloeiend uit of in verband met niet-naleving door u van enige voorwaarde van deze overeenkomst; of (ii) waarvoor u genoemd lid of genoemde partner schadeloos moet stellen onder deze overeenkomst.  Geen enkel verlies en geen enkele schade of eis als boven bedoeld zal worden geacht uitgesloten te zijn als indirecte, incidentele of gevolgschade of dito verlies onder Artikel 6.4.1 indien een dergelijk verlies of een dergelijke schade of eis is geleden of opgelopen door een ander lid van de leveranciersgroep of leverancierpartner dan de leverancier.

12.11. Geldende wetgeving. De geldende wetgeving voor deze overeenkomst is het materiële recht van de staat New York, V.S. Deze overeenkomst is niet onderworpen aan het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, waarvan de toepassing uitdrukkelijk is uitgesloten.

12.12. Internetverbinding. U accepteert dat bepaalde oplossingen mogelijk een actieve en stabiele internetverbinding vereisen om te kunnen functioneren. Het is bijgevolg uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u te allen tijde een actieve en stabiele internetverbinding hebt.

12.13. Productnamen. De leverancier kan van tijd tot tijd de naam van een oplossing wijzigen of de naam of het logo dat wordt gebruikt voor de oplossing veranderen in de naam of het logo van een ander lid van de leveranciersgroep of een andere leverancierspartner. Deze wijzigingen veranderen het abonnement voor enige oplossing, de abonnementsperiode of deze overeenkomst niet en geven u geen enkel recht om uw abonnement op een oplossing, de abonnementsperiode of deze overeenkomst te beëindigen.

13. Speciale voorwaarden

De volgende speciale voorwaarden zijn van toepassing op bepaalde oplossingen. Als deze speciale voorwaarden strijdig zijn met de overige bepalingen van de overeenkomst, prevaleren deze speciale voorwaarden met betrekking tot de toepasselijke oplossingen.

13.1. Software, services en overige producten van derden. Sommige oplossingen bieden u de mogelijkheid om software, services en andere producten van derden aan te schaffen. U erkent dat de toepasselijke derde partij als enige verantwoordelijk is voor dergelijke aanbiedingen. De leverancier geeft geen verklaringen of garanties en is niet aansprakelijk met betrekking tot die aanbiedingen. Indien u ingaat op aanbiedingen van derden, vallen die aanbiedingen en uw gebruik daarvan onder de licentieovereenkomsten, gebruiksvoorwaarden, privacybeleidsregels en/of overige voorwaarden van de desbetreffende derden.

13.2. CloudCare en Managed Workplace. Dit artikel 13.2 is van toepassing voor zover de toepasselijke voorwaarden u toestemming geven om CloudCare of Managed Workplace te gebruiken voor het leveren van MSP Services aan derden.

13.2.1. Zoals gebruikt in dit artikel 13.2:

(a) “Avast Business Service” betekent HD Services en/of NOC Services, al naar gelang de context.

(b) “Klant” betekent een derde aan wie u MSP Services levert of wilt leveren.

(c) “HD Services” betekent de helpdeskdiensten die de leverancier of zijn externe leverancier aan u levert ten gunste van een of meer klanten, in elk geval zoals beschreven in de documentatie, en die de leverancier van tijd tot tijd kan wijzigen.

(d) “MSP Services” betekent de beheerde service die u uw klanten levert met behulp van de oplossingen (inclusief Avast Business Services, voor zover van toepassing).

(e) “NOC Services” betekent het op afstand controleren van het apparaat en beheerdiensten die de leverancier of zijn externe leverancier u leveren ten gunste van een of meer klanten, in elk geval zoals beschreven in de documentatie, en die de leverancier van tijd tot tijd kan veranderen.

(f) “Serviceovereenkomst” betekent een overeenkomst tussen u en een klant, waarin, onder meer, duidelijk de diensten worden beschreven die u bent overeengekomen de klant te leveren.

13.2.2. De leverancier verleent u, onder de bepalingen van deze overeenkomst, een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie (zonder rechten tot sublicentiëren) tijdens de abonnementsperiode om de betreffende oplossingen te mogen gebruiken (inclusief Avast Business Services of CCleaner Business Edition) voor het leveren van MSP Services aan uw klanten.

13.2.3. De leverancier levert u, onder de voorwaarden van deze overeenkomst, oplossingen (inclusief Avast Business Services of CCleaner Business Edition) ten gunste van uw klanten.

13.2.4. U zult, onder de voorwaarden van deze overeenkomst, het volgende doen:

(a) Eisen dat: (i) elke klant (inclusief uzelf, voor zover van toepassing) die een oplossing ontvangt, de dan geldende versie van deze overeenkomst uitvoert of zich daar anderszins aan houdt, en (ii) dat elke klant aan wie u bent overeengekomen oplossingen te leveren een serviceovereenkomst uitvoert of zich daar anderszins aan houdt. Zonder het voorafgaande te beperken, kunt u de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van de leverancier alleen namens de klant aanvaarden voor zover de klant u daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven in de serviceovereenkomst of anderszins. De serviceovereenkomst zal: (i) bepalingen bevatten waarmee de belangen van de leverancier minstens zo goed worden beschermd als met deze overeenkomst, en (ii) waarmee u en de leveranciersgroep expliciet toestemming krijgen om de gegevens en informatie van de klant te reproduceren, te verzenden, op te slaan en te verwerken in verband met de werking en uitvoering van elke oplossing.

(b) U (niet de leverancier) zult de volledige verantwoordelijkheid op u nemen voor: (i) het uitvoeren van uw verplichtingen onder de serviceovereenkomst, (ii) het garanderen van de naleving door u en alle klanten van alle toepasselijke wetten inzake het controleren van werknemers en derden en hun betreffende apparaten, (iii) het uitvoeren van de taken en verplichtingen die aan u en klanten zijn toegekend via de overeenkomst, toepasselijke voorwaarden en documentatie; en (iv) na het verlopen of na beëindiging van de toepasselijke serviceovereenkomst, het beëindigen van de levering van de oplossing en het verwijderen van, of door de klant doen verwijderen of deactiveren van alle oplossingen van, of op alle apparaten waarop deze zijn geïnstalleerd.

13.3. Browser opschonen. Wanneer u de invoegtoepassing Browser Cleanup (“BCU”) installeert, geeft u BCU toestemming om uw bestaande browserinstellingen te wijzigen in de nieuwe browserinstellingen.

13.4. WiFi Finder. Gebruikers van WiFi Finder kunnen andere gebruikers helpen met het verkrijgen van toegang tot internet via het delen van gegevens over WiFi-netwerken. Als u ervoor kiest gegevens over uw WiFi-netwerken met andere gebruikers te delen, bent u er als enige voor verantwoordelijk dat u geen rechten van derden schendt met betrekking tot dergelijke WiFi-netwerken of tot enige gegevens die u deelt. Leden van de leveranciersgroep accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor uw naleving van de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de wifinetwerken of de gegevens die u via die netwerken deelt.

13.5. Avast Family Shield.

13.5.1. Avast Family Shield is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik door ouders om hun kinderen te beschermen, door wettelijke voogden om hun pupillen te beschermen of door volwassenen om andere volwassenen te beschermen van wie zij een volledige informed consent hebben gekregen. U mag Avast Family Shield uitsluitend gebruiken zoals bedoeld, en leden van de leveranciersgroep accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enig niet-geautoriseerd of onwettig gebruik. 

13.5.2. Door het gebruik van Avast Family Shield verklaart en garandeert u dat u: (i) 18 jaar oud of ouder bent; en (ii) de bevoegdheid hebt om in te stemmen met, en hierbij instemt met, het verzamelen van gegevens voor elke persoon die u opneemt in uw Avast Family Shield-account, met inbegrip van personen onder de 13 jaar oud. U erkent dat leden van de leveranciersgroep geografische-locatiegegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken, alsmede andere informatie die noodzakelijk is om de Avast Family Shield-functies aan te sturen en te leveren.

13.5.3. U erkent dat: (i) resultaten die u ontvangt uit Avast Family Shield, waaronder gegevens en berichten, mogelijk niet nauwkeurig, tijdig of betrouwbaar zijn; (ii) inhoud die u beschouwt als ongewenst en waarvan u wilt dat deze wordt geblokkeerd, niet altijd wordt geblokkeerd door het Avast Family Shield; (iii) Avast Family Shield mogelijk soms inhoud blokkeert die u als acceptabel beschouwt; en (iv) omdat inhoud van derden zonder aankondiging kan worden gewijzigd, de leverancier niet kan garanderen dat de inhoudscategorieën en inhoudsfilters altijd up-to-date zijn met wijzigingen in de inhoud van derden. Als u meent dat Avast Family Shield een bepaalde site of service verkeerd classificeert, verzoeken we u om contact op te nemen met de leverancier door middel van een e-mailbericht naar familyshieldhelp@avast.com.

13.6. Mobiele apps. Dit artikel 13.6 is van toepassing op oplossingen die zijn bedoeld voor gebruik op mobiele apparaten.

13.6.1. Voor elke oplossing die van Google Play (http://play.google.com) wordt gedownload, geldt de licentie die via deze overeenkomst wordt verleend in plaats van alle eventuele rechten om een oplossing te gebruiken die anders zouden worden verleend middels de standaardvoorwaarden voor toepassingen die van de Google Play Store worden gedownload.

13.6.2. Voor oplossingen die van de Apple App Store worden gedownload, gelden de volgende voorwaarden:

(a) De licenties verleend in deze overeenkomst zijn beperkt tot een niet-overdraagbare licentie om de oplossing te gebruiken op een iPhone, iPod Touch of een ander apparaat met een besturingssysteem van Apple waarvan u de eigenaar of gebruiker bent en voor zover toegestaan door de gebruiksregels uiteengezet in de servicevoorwaarden van de Apple App Store, die online beschikbaar zijn op at http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html of via andere sites of middelen die door Apple aan u ter beschikking worden gesteld.

(b) Deze overeenkomst wordt uitsluitend tussen de partijen gesloten en niet met Apple. De leverancier, en niet Apple, is als enige verantwoordelijk voor de oplossingen en de inhoud ervan.

(c) Apple is op geen enkele wijze verplicht om onderhoud of ondersteuningsdiensten te bieden met betrekking tot de oplossing.

(d) Indien de oplossing niet voldoet aan enige toepasselijke garantie, kunt u Apple op de hoogte stellen, waarna Apple u het aankoopbedrag van de oplossing zal restitueren. Voor zover als is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, heeft Apple geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de oplossing. Overige claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of onkosten die zich voordoen tussen u, de leverancier en Apple en die zijn toe te schrijven aan het niet voldoen aan enige garantie, zijn de verantwoordelijkheid van de leverancier alleen.

(e) De leverancier, en niet Apple, is verantwoordelijk voor het afhandelen van claims van u of een derde met betrekking tot de oplossing of uw bezit en/of gebruik van die oplossing, met inbegrip van: (i) productaansprakelijkheidsclaims, (ii) alle claims waarbij de oplossing niet voldoet aan een toepasselijke wettelijke of regelgevende vereiste, en (iii) claims die voortvloeien uit consumentenbescherming of vergelijkbare wetgeving.

(f) In het geval van een claim van een derde dat de oplossing, of uw bezit en gebruik van die oplossing, inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van deze derde, is de leverancier, en niet Apple, de enige verantwoordelijke voor het onderzoek, de verdediging, schikking en kwijting van een dergelijke claim van inbreuk op intellectueel eigendom.

(g) U moet voldoen aan alle toepasselijke voorwaarden van de derde wanneer u de oplossing gebruikt. Voor een VOIP-oplossing mag u bijvoorbeeld niet uw overeenkomst voor de draadloze gegevensservice schenden bij uw gebruik van de oplossing.

(h) Apple en dochterondernemingen van Apple vormen begunstigde derden van deze overeenkomst. Na uw acceptatie van de voorwaarden van deze overeenkomst heeft Apple het recht (en wordt zij geacht het recht te hebben geaccepteerd) om deze overeenkomst bij u af te dwingen als derde begunstigde.

13.6.3. Voor oplossingen die worden gedownload van de Amazon Appstore, kan Amazon de klant wijzen op bepaalde gebruiksvoorwaarden voor gebruik van de Amazon Appstore als “standaard-EULA-voorwaarden”. Deze standaard-EULA-voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van oplossingen die u aanschaft via de Amazon Appstore. De standaard-EULA-voorwaarden vermelden onder andere dat de leverancier de licentieverlener van de oplossing is en dat Amazon geen partij is in deze overeenkomst. In geval van strijdigheden tussen de standaard-EULA-voorwaarden en deze overeenkomst, prevaleren met betrekking tot dergelijke strijdigheden de standaard-EULA-voorwaarden. Amazon wijst elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor naleving of niet-naleving van de standaard-EULA-voorwaarden door u of door de leverancier af.

13.7. Technician Edition. Dit Artikel 13.7 is van toepassing indien u de Technician Edition van een oplossing hebt aangeschaft. U mag het aantal technici dat is gespecificeerd in de toepasselijke voorwaarden toestaan om met de oplossing optimalisatieservices en reparaties uit te voeren aan apparaten van derde partijen. Elke technicus mag de oplossing op enig moment op niet meer dan één apparaat van een derde partij tegelijk installeren en moet de oplossing van het apparaat verwijderen voordat hij de controle over het apparaat aan de eigenaar teruggeeft.

13.8. Garantieplan. Dit artikel 13.8 is van toepassing op garantieplannen.

13.8.1. “Garantieplan” betekent een service waarbij een technicus van de leverancier (een “partner”) u gedurende de abonnementsperiode tegen afzonderlijke abonnementskosten zal helpen bij het verwijderen van virussen of andere malware van uw beschermde apparaat als dat geïnfecteerd is geraakt. Garantieplannen worden samen verkocht met bepaalde antivirusoplossingen van de leverancier of andere beveiligingsoplossingen (elk een “beveiligingsoplossing”), en vormen een aanvulling op de bescherming die door de beveiligingsoplossing wordt geboden.

13.8.2. Als u verzoekt om assistentie van de leverancier onder het garantieplan en u en uw apparaat in aanmerking komen voor assistentie onder artikel 13.8.3, zal de leverancier alles wat zakelijk gezien redelijk is in het werk stellen om u te helpen om de virussen of andere malware van het betrokken apparaat te verwijderen. U erkent, aanvaardt en stemt ermee in dat de inspanningen van de leverancier mogelijk niet voldoende zijn om bepaalde virussen of andere malware van uw apparaat te verwijderen, en dat de leverancier bij het verlenen van deze diensten gegevens op uw apparaat kan wijzigen, verwijderen of beschadigen, apparaatinstellingen kan wijzigen, of op andere wijze de correcte werking van uw apparaat kan beïnvloeden.

13.8.3. Het garantieplan dekt: (i) alleen het apparaat waarvoor u de desbetreffende beveiligingsoplossing hebt aangeschaft, en mag niet worden overgedragen op een ander apparaat, en (ii) alleen virussen en malware waarmee het apparaat geïnfecteerd raakt gedurende de abonnementsperiode, nadat u de beveiligingsoplossing hebt gedownload en geïnstalleerd op het apparaat, en terwijl de beveiligingsoplossing werd uitgevoerd met bijgewerkte malwaredefinities. De leverancier mag het garantieplan zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen als de leverancier naar eigen zakelijk inzicht bepaalt dat u assistentie onder het garantieplan hebt aangevraagd of ontvangen voor een apparaat dat niet onder het garantieplan valt, het garantieplan hebt overgedragen of hebt geprobeerd over te dragen aan een andere persoon of entiteit, of zich anderszins niet hebt gehouden aan de voorwaarden van het garantieplan.

13.8.4. De leverancier heeft om hulp te bieden onder het garantieplan mogelijk externe toegang nodig tot uw apparaat en/of vraagt mogelijk van u dat u assistentiesoftware installeert. In dat geval erkent en accepteert u dat Artikel 13.10 van toepassing is. Als u geen externe toegang tot uw apparaat kunt leveren of levert en/of de assistentiesoftware niet op het apparaat kunt downloaden en installeren of niet downloadt en installeert of andere aanwijzingen van de leverancier of partner niet opvolgt, of als de leverancier bepaalt dat uw apparaat niet in aanmerking komt voor ondersteuning onder het garantieplan, verleent de leverancier geen service onder het garantieplan. De leverancier mag u doorverwijzen naar een service waaronder de leverancier of een onderaannemer van de leverancier tegen vergoeding assistentie zal verlenen (maar is daartoe niet verplicht).

13.9. Premium technisch ondersteuning. Dit artikel 13.9 is van toepassing op Avast totale verzorging, AVG premium technische ondersteuning en andere technische ondersteuningsdiensten (elk “premium technische ondersteuning” genoemd) die de leverancier apart verkoopt naast de softwareoplossingen, en waarmee de leverancier u kan helpen bij de installatie, configuratie of probleemoplossing van diverse softwareproducten en/of apparatuur of systemen, waaronder een pc, Mac, tablet, mobiele telefoon of ander persoonlijk computerapparaat, draadloze router, kabelmodem of andere router, printer, digitale camera, mediaspeler, smart-tv, en dvd/Blu-ray-speler.

13.9.1. De partner doet bij leveren van premium technische ondersteuning commercieel gezien redelijke inspanningen om u te helpen met de problemen, maar vanwege de verscheidenheid en complexiteit van de technologieën die op de markt beschikbaar zijn, is het mogelijk dat de partner uw probleem niet kan oplossen. Dit geldt bijvoorbeeld voor problemen die zijn ontstaan door software- of hardwarefouten die de fabrikant nog niet heeft opgelost of problemen met de apparatuurconfiguratie waardoor het voor de partner onmogelijk of zeer moeilijk is om een diagnose van het probleem te stellen en vervolgens op te lossen. Hierdoor moet u erkennen en accepteren dat de inspanningen van de leverancier mogelijk onvoldoende zijn om de problemen op te lossen of om de problemen tijdig op te lossen.

13.9.2. De leverancier heeft voor het leveren van premium technische ondersteuning mogelijk externe toegang nodig tot uw apparaat en/of vraagt mogelijk van u dat u assistentiesoftware installeert. In dat geval erkent en accepteert u dat artikel 13.10 van toepassing is. Als u geen externe toegang tot uw apparaat kunt leveren of levert en/of de assistentiesoftware niet op het apparaat kunt downloaden en installeren of niet downloadt en installeert of andere aanwijzingen van de leverancier of partner niet opvolgt, of als de leverancier bepaalt dat uw apparaat niet in aanmerking komt voor ondersteuning onder het premium technische ondersteuning-abonnement, verleent de leverancier geen premium technische ondersteuning.

13.10. Externe toegang; assistentiesoftware

13.10.1. Externe toegang. Wanneer de leverancier en partner diensten verlenen onder het garantieplan als onderdeel van premium technische ondersteuning of in verband met andere diensten, moeten zij mogelijk vanaf afstand verbinding maken met en de controle overnemen van uw apparatuur om de problemen op te lossen. Voor deze externe verbinding gelden de volgende voorwaarden:

(a) De partner moet mogelijk verschillende scripts op uw apparatuur uitvoeren, de configuratie wijzigen, software installeren en verwijderen, en andere wijzigingen aanbrengen aan de apparatuur en/of software-instellingen van de apparatuur, voor zover dit nodig is om de problemen aan te pakken. U begrijpt dat de partner mogelijk verschillende softwaretools van uzelf of van derde partijen installeert of verwijdert, maar hiertoe niet verplicht is, wanneer de partner dit nodig acht om te helpen bij het oplossen van uw problemen. Elementen van dergelijke software zijn wettelijk beschermd, waaronder het auteursrecht.

(b) U erkent en accepteert dat u door de partner te autoriseren een externe verbinding te starten de leverancier (en gelieerde partijen en onderaannemers die handelen namens de leverancier) volledige of beperkte toegang verleent tot uw apparatuur, software en netwerk (afhankelijk van de configuratie van uw apparatuur, software en netwerk) en de leverancier toestemming verleent om de wijzigingen aan te brengen die hierboven staan vermeld of die de partner adviseert tijdens levering van de oplossing. U erkent en accepteert dat de partner of u, wanneer u de instructies van de partner opvolgt, mogelijk beschadigde software of gegevens op uw apparatuur wijzigt of verwijdert, instellingen van de apparatuur, software of het netwerk wijzigt of anderszins ingrijpt op de juiste werking van uw apparatuur, software of netwerk.

(c) U erkent en accepteert dat de partner mogelijk toegang heeft tot informatie die is opgeslagen op uw apparaat. Partners zijn getraind in het benaderen van alleen de informatie die noodzakelijk is voor het oplossen van de problemen waarvoor u de ondersteuning van de partner hebt gevraagd. Andere informatie wordt niet benaderd. U moet echter achter het scherm van uw apparaat blijven om de acties te bekijken die de partner uitvoert tijdens het leveren van de oplossing op uw apparaat. U kunt de live-ondersteuningssessie op elk gewenst moment beëindigen door de partner hierover te informeren of door de externe verbinding te verbreken.

13.10.2. Assistentiesoftware.

(a) De leverancier of partner kan u als voorwaarde voor het leveren van diensten onder het garantieplan, de premium technische ondersteuning of andere diensten de opdracht geven om op het apparaat een softwareprogramma (de “assistentiesoftware”) te downloaden waarmee de partner externe toegang krijgt tot uw apparaat, informatie kan verzamelen over het apparaat en de activiteiten, een diagnose kan stellen van het probleem en dit kan oplossen, en de apparaatinstellingen kan wijzigen. Mogelijk moet u andere instructies opvolgen die de leverancier of partner geeft.

(b) Als u of een partner assistentiesoftware op een apparaat installeert, geldt voor die assistentiesoftware het volgende:

(i) U moet deze mogelijk activeren op uw apparaat. Als u de activering niet voltooit binnen de periode die de partner heeft gevraagd of zoals is geïnstrueerd in de assistentiesoftware, werkt de assistentiesoftware mogelijk niet meer totdat de activering is voltooid.

(ii) Deze communiceert mogelijk regelmatig met de servers van de leverancier (of zijn gelieerde partijen of onderaannemers) met de volgende doelen: (i) ervoor zorgen dat u alle services en software ontvangt waarop u recht hebt als onderdeel van de oplossing; (ii) ervoor zorgen dat u snel een chatsessie kunt starten met een partner als onderdeel van de oplossing; of (iii) u toegang verlenen tot bepaalde zelfservicetools als onderdeel van de oplossing.

(iii) Is mogelijk continu actief op uw apparaat en voert verschillende achtergrondtaken uit om te zorgen dat uw apparaat blijft werken. Wanneer de software wordt uitgevoerd, worden er mogelijk verschillende gegevens over uw apparaat verzameld, waaronder de technische specificaties, informatie over het besturingssysteem, gedownloade en/of geïnstalleerde software, updates en upgrades, de beschikbaarheid en status van uw beveiligingssoftware, back-ups en firewalls, verschillende unieke id's, foutmeldingen van het systeem of software, de status van de netwerkverbinding, verbonden randapparaten en andere verbonden apparaten en vergelijkbare informatie en gegevens. Met deze informatie kan de leverancier veelvoorkomende problemen voorkomen en snel problemen herkennen waarvoor u de ondersteuning van de leverancier hebt ingeroepen.

Sluiten

Bijna klaar!

Voltooi de installatie door op het gedownloade bestand te klikken en de instructies te volgen.

Download starten...
Opmerking: Als niet automatisch met downloaden wordt begonnen, klikt u hier.
Klik op dit bestand om de installatie van Avast te starten.