Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

END USER LICENSE AGREEMENT

Version 1.6 (ändrad den 4 januari 2018)

Slutanvändaravtal

Läs villkoren och bestämmelserna för detta licensavtal för slutanvändare (”Avtalet”) noga innan du använder lösningen (enligt definitionen nedan). Detta är ett juridiskt bindande kontrakt. Genom att ge ditt samtycke elektroniskt, installera lösningen eller använda lösningen, accepterar du alla villkor och bestämmelser i detta avtal å dina egna vägnar och för alla enheter eller individer som du representerar eller för vars enhet du förvärvar lösningen (gemensamt benämnd ”Du”). Om du inte samtycker till villkoren och bestämmelserna i detta avtal, ska du avbryta installationsprocessen, inte använda lösningen och radera eller förstöra alla kopior av lösningen som du har i din besittning.

Detta avtal gäller din användning av en viss programvara eller vissa tjänster, inklusive alla uppdateringar (vardera, en "lösning") i samband med vilket du godkänner det här avtalet och eventuell relaterad dokumentation. I detta avtal betyder "leverantör" enheten som identifieras här som tillhandahåller lösningen åt dig, "dokumentation" betyder alla användarhandböcker och instruktioner som medföljer lösningen och "tillämpliga villkor" betyder den gemensamt benämnda prenumerationsperioden tillsammans med typer av enheter, tillåtet antal enheter och andra transaktionsvillkor, villkor och dokument som du godkände när du förvärvade lösningen (inklusive försäljningsvillkor) samt andra begränsningar som beskrivs i avsnitt 2 och i dokumentationen.

Observera att det här avtalet består av två delar. Avsnitt 1 till 12 i detta avtal gäller alla lösningar, inklusive de som anges nedan. I avsnitt 13 anges ytterligare villkor som påverkar specifika lösningar eller kategorier av lösningar, inklusive programvara, tjänster och andra produkter från tredje part (avsnitt 13.1), CloudCare och Managed Workplace (avsnitt 13.2), Browser Cleanup (avsnitt 13.3), WiFi Finder (avsnitt 13.4), Avast Family Shield (avsnitt 13.5), Mobile Apps (avsnitt 13.6), Teknikerutgåva (avsnitt 13.7), Assurance Plan (avsnitt 13.8), Premium Technical Support (avsnitt 13.9) och Remote Access och Assistance Software (avsnitt 13.10). Detta avtal gäller framför, och ersätter alla andra avtal, som du tidigare har ingått gällande en tidigare version av lösningen.

Leverantören kan ändra det här avtalet när som helst efter meddelande till dig i enlighet med avtalet, och ditt fortsatta användande av påverkad lösning vid något tillfälle minst 30 dagar efter meddelandets datum, innebär att du godkänner ändringen av avtalet. Leverantören kan kräva att du accepterar det ändrade avtalet för att kunna fortsätta använda den lösning som du har förvärvat tidigare. Om du inte accepterar det ändrade avtalet kan leverantören avsluta din prenumeration på en sådan lösning. Du får då en återbetalning för den del av prenumerationsavgiften du har betalat för den oförutsedda eller oanvända delen av prenumerationsperioden genom att följa instruktionerna som du hittar här.

1. Licens

Leverantören beviljar dig en icke-exklusiv licens för att använda lösningen och dokumentationen under den avtalsperiod som anges i de tillämpliga villkoren, inklusive eventuella förlängningar eller förnyelser (”prenumerationsperioden”), förutsatt att du samtycker till villkoren och bestämmelserna i detta avtal.

2. Tillåten användning av lösningen

2.1. Du får använda lösningen, eller stödja, upp till det avtalade antalet (”Tillåtet antal enheter”) mobiltelefoner, smarttelefoner, surfplattor, mobila nätverksenheter, andra mobila enheter (var och en, en ”Mobil enhet”), persondatorer, Internetanslutna enheter eller annan enhet som är kompatibel med Lösningen (var och en, inklusive varje mobil enhet, en ”Enhet”) som anges i Tillämpliga villkor, och uteslutande:

2.1.1. Vad gäller lösningar som leverantören betecknar för företags-, kommersiell eller affärsmässig användning (var och en, en "företagslösning"), av dig eller dina närstående enheter (de enheter som kontrollerar dig, kontrolleras av dig eller står under gemensam kontroll med dig) och endast för interna företagssyften. Vid all användning av företagslösningen av dina närstående enheter, ansvarar du för att dina närstående enheter följer detta avtal och om dina närstående enheter bryter mot avtalet kommer detta att betraktas som att du bryter mot avtalet. Leverantörens skyldigheter enligt detta avtal gäller endast gentemot dig och inte gentemot dina närstående enheter som använder företagslösningen enligt villkoren och bestämmelserna i detta avtal.

2.1.2. Vad gäller alla övriga lösningar (var och en, en "konsumentlösning") av dig eller medlemmar i ditt hushåll för personliga, icke-kommersiella syften.

2.2. Du får även göra en säkerhetskopia av lösningen.

2.3. Om Lösningen är konfigurerad för nätverksanvändning får du använda Lösningen på en eller flera filservrar eller virtuella maskiner för användning i ett enskilt lokalt nätverk i ett av följande två syften, (men inte för båda):

2.3.1. Permanent installation av Lösningen på en hårddisk eller annan lagringsenhet för upp till tillåtet antal enheter, eller

2.3.2. Användning av Lösningen i ett sådant enskilt lokalt nätverk, förutsatt att antalet olika enheter på vilka Lösningen används inte överskrider tillåtet antal enheter.

2.3.3. Om de Tillämpliga villkoren ger dig rätt att använda Lösningen i medföljande MSP-tjänster. Användning av Lösningen beskrivs i avsnitt 13.7.

2.4. DIN ANVÄNDNING AV LÖSNINGEN ANNAN ÄN VAD SOM UTTRYCKLIGEN AUKTORISERAS I DETTA AVSNITT ELLER ÅTERFÖRSÄLJNING ELLER VIDAREDISTRIBUTION AV LÖSNINGEN UTGÖR ETT VÄSENTLIGT BROTT MOT DETTA AVTAL OCH KAN STRIDA MOT GÄLLANDE UPPHOVSRÄTTSLAGSTIFTNING.

3. uppdateringar

Leverantören kan från tid till annan under Prenumerationsperioden och utan separat tillåtelse eller godkännande från dig, distribuera uppdateringar av, eller ersättningar för, alla Lösningar ("Uppdatera") och som resultat av distributionen kan det hända att du inte kan använda den tillämpliga Lösningen eller Enheten (eller vissa av enhetens funktioner) förrän uppdateringen har installerats eller aktiverats helt. Varje uppdatering anses vara en del av en Lösning för alla syften enligt detta Avtal. Uppdateringar kan inkludera såväl tillägg som borttagning av specifika funktioner eller funktionalitet som erbjuds av en Lösning eller kan ersätta den helt och Leverantören fastställer innehållet, funktionerna och funktionaliteten för den uppdaterade Lösningen helt efter eget godtycke. Leverantören eller din Enhet måste inte erbjuda dig alternativet att neka till eller senarelägga Uppdateringar, men du kan behöva ladda ned och tillåta installation eller aktivering av alla tillgängliga Uppdateringar för att få maximalt utbyte av Lösningen. Leverantören kan upphöra med att tillhandahålla support för en Lösning till dess att du har accepterat och installerat alla Uppdateringar. Leverantören avgör helt efter eget gottfinnande när och om Uppdateringar är lämpliga och har ingen skyldighet att göra sådana Uppdateringar tillgängliga för dig. Leverantören kan, enligt eget godtycke, upphöra med att tillhandahålla Uppdateringar för versioner av Lösningen med undantag av den mest aktuella versionen, eller Uppdateringar som stöder användning av lösningen i anslutning till någon version av operativsystem, e-postprogram, webbläsarprogram och övrig programvara som Lösningen är utformad för att driva.

4. Ägarrättigheter

4.1. Lösningarna och dokumentationen är immateriell egendom som tillhör leverantören och skyddas av gällande upphovsrättslagar, bestämmelserna i internationella avtal och andra tillämpliga lagar i det land där lösningen används. Lösningens struktur, organisation och datorkod är värdefulla affärshemligheter och konfidentiell information som tillhör leverantören. I den utsträckning du tillhandahåller kommentarer eller förslag om lösningen till leverantören, beviljar du leverantören rätt och licens för att lagra och använda sådana kommentarer eller förslag i något syfte i dennes nuvarande eller framtida produkter eller tjänster, utan vidare ersättning till dig och utan ditt godkännande av sådan lagring eller användning.

4.2. Med undantag för vad som uppges i detta avtal, medför inte ditt innehav eller din användning av lösningen att du beviljas några immateriella rättigheter till lösningen eller dokumentationen. Alla rättigheter till lösningen och dokumentationen, inklusive alla associerade upphovsrätter, patent, rättigheter till affärshemligheter och andra immateriella rättigheter, förbehålls leverantören.

5. Begränsningar

5.1. Du får varken kopiera eller använda lösningen eller dokumentationen med undantag för vad redovisas i punkt 2 i detta avtal. Du får inte, och får inte tillåta någon tredje part att (i) använda en auktoriseringskod, licensnummer, någon kombination av användarnamn och lösenord eller annan aktiveringskod eller -nummer som tillhandahålls av leverantören i samband med någon lösning ("aktiveringskod") på eller för mer än det antal enheter som specificeras i tillämpliga villkor; (ii) avslöja en aktiveringskod för någon part annan än leverantören eller representanter utsedda av leverantören; (iii) med undantag för vad som uttryckligen auktoriseras enligt lag, (A) bakåtkompilera, demontera, dekompilera, översätta, rekonstruera, transformera eller extrahera någon lösning eller någon del av lösningen (inklusive alla relaterade signaturer för skadlig kod och detektionsrutiner för skadlig kod), eller (B) ändra, modifiera eller på annat sätt göra om någon lösning (inklusive alla relaterade signaturer för skadlig kod och detektionsrutiner för skadlig kod); (iv) med undantag för vad som auktoriseras i ett distributionsavtal, återförsäljaravtal eller annat avtal mellan dig och leverantör eller annan medlem i leverantörsgruppen publicera, återförsälja, distribuera, sända, överföra, kommunicera, överlåta, pantsätta, hyra ut, dela eller underlicensiera någon lösning; (v) med undantag för vad som uttryckligen auktoriseras av det här avtalet (inklusive avsnitt 13.2 och 13.7), tillämpliga villkor eller annat avtal mellan dig och leverantören eller annan medlem i leverantörsgruppen, använda någon lösning för att hantera faciliteter tillhörande tredje part eller bevilja någon tredje part åtkomst till eller användning av någon lösning för en servicebyrå, timesharing, prenumerationstjänst eller applikationstjänsteleverantör eller på annan liknande basis; (vi) använda någon lösning för att tillhandahålla eller skapa en produkt eller tjänst som konkurrerar med lösningen; (vii) använda någon lösning på ett sätt som bryter mot leverantörens publicerade acceptabla användningspolicy; (viii) använda, eller försöka använda, någon lösning för att ladda upp, lagra eller överföra några uppgifter, någon information eller något material som: gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter eller andra rättigheter; innehåller något olagligt, skadligt, hotande, kränkande, ärekränkande eller på annat sätt förkastligt material av något slag; eller i övrigt på något sätt inaktivera eller skada driften av lösningen; (ix) få, eller försöka få, oauktoriserad åtkomst till någon lösning eller till programvara, tjänster eller nätverk anslutna till den, eller till innehåll som lagras eller tillhandahålls via den, med några medel, inklusive genom hackning, förfalskning eller genom att försöka ta sig förbi eller upphäva några brandväggar eller andra tekniska eller övriga skydd eller säkerhetsåtgärder; (x) testa eller utvärdera genom jämförelse med en standard eller avslöja eller publicera resultat från sådana tester eller utvärderingar för någon lösning utan leverantörens föregående skriftliga tillstånd; eller (xi) upphäva eller ta sig förbi, eller försöka upphäva eller ta sig förbi, eller auktorisera eller hjälpa någon tredje part med att upphäva eller ta sig förbi kontroller vid användning av kopior av någon lösning.

5.2. Vissa lösningar beviljar dig eller en annan användare administratörsbehörighet som, bland annat, kan ge administratören rätt att övervaka andra enheter och/eller statusen för lösningar som distribuerats på andra enheter, exempelvis prenumerationsstatus, lösningsmeddelanden och uppdateringar. Du försäkrar och garanterar att du endast utövar din administratörsbehörighet för de enheter och lösningar som du är auktoriserad för och inte i andra syften. Du försäkrar och garanterar även för leverantören att: (i) du har all behörighet som krävs för att godkänna avtalet och installera och/eller använda lösningen i enheter åt alla ägare och användare för de administrerade enheterna och (ii) härmed godkänner du avtalet för och åt: (A) en sådan ägare och användare av de administrerade enheterna och (B) du själv.

5.3. Vissa lösningar kan göra det möjligt för dig att publicera eller med andra offentligt dela innehåll som du har genererat eller förvärvat från andra källor (”Användarinnehåll”). Du behåller alla dina rättigheter rörande immateriella tillgångar som du redan innehar enligt tillämplig lag i användarinnehåll som du publicerar eller delar via lösningen, föremål för behörigheterna, licenserna och övriga villkor i detta avtal, inklusive alla övriga individers underliggande rättigheter till användarinnehåll som du kan använda eller modifiera. Du beviljar varje medlem i leverantörsgruppen en icke-exklusiv, obegränsad, ovillkorlig, obegränsad, global, oåterkallelig, oupphörlig och royaltyfri rätt och licens för att använda, kopiera, arkivera, distribuera, reproducera, offentliggöra, sälja, återförsälja, underlicensiera (via flera nivåer), modifiera, anpassa, visa, offentligt framföra, överföra, publicera, sända, översätta, producera härledda verk från och på alla andra sätt utnyttja hela eller delar av det användarinnehåll som du publicerar eller delar via en lösning (och härledda verk därav), uteslutande i syfte att tillhandahålla dig lösningarna under detta avtal. Varje gång du publicerar eller delar något användarinnehåll, framställer och garanterar du för varje medlem i leverantörsgruppen att du minst har uppnått myndig ålder i det område där du befinner dig och är förälder eller vårdnadshavare eller har alla tillämpliga tillstånd från föräldern eller vårdnadshavaren till någon minderårig som är avbildad i eller som har bidragit till något användarinnehåll som du publicerar eller delar och att du vad gäller detta användarinnehåll: (i) den enda författaren av och ägaren till de immateriella rättigheterna och andra rättigheter till användarinnehållet eller att du har laglig rätt att publicera och dela användarinnehållet och beviljar varje medlem i leverantörsgruppen rätten att använda det enligt beskrivningen i avsnitt 5.3, till fullo utan att leverantören är skyldig att erhålla tillstånd från någon tredje part och utan att det uppstår någon skyldighet eller något ansvar för någon medlem i leverantörsgruppen; (ii) garanterar att användarinnehållet är korrekt; (iii) garanterar att användarinnehållet inte gör och inte heller, vad gäller varje medlem i leverantörsgruppens tillåtna användning och nyttjande som redovisas i detta avtal, kommer att göra intrång i någon tredje parts immateriella rättigheter eller andra rättigheter; och (iv) garanterar att användarinnehållet inte kommer att bryta mot det här avtalet eller på något sätt skada någon person.

6. Begränsad garanti, friskrivning och undantag av ansvar

6.1. Med förbehåll för återstoden av punkt 6 garanterar leverantören gentemot dig att lösningen i huvudsak kommer att fungera, eller fås att fungera, i enlighet med dokumentationen under en period om trettio (30) dagar efter att du först mottagit lösningen. För att ställa anspråk på garantin måste du följa de instruktioner som tillhandahålls av källan där du förvärvade lösningen. Om lösningen inte i huvudsak fungerar i enlighet med dokumentationen, begränsas leverantörens, dess distributörers och agenters hela och exklusiva ansvar och din enda och exklusiva gottgörelse, enligt leverantörens gottfinnande, till antingen: (i) ersättning av lösningen eller (ii) retur av lösningen och få den del av prenumerationsavgiften som du betalt för den ej utgångna prenumerationsperioden återbetald. Garantin gäller bara för den ursprungligt levererade lösningen och gäller inte: (i) alla uppdateringar, (ii) alla fel som uppstått i kombination eller användning av lösningen med: (A) programvara, hårdvara eller annat material som tillhandahålls av leverantören, eller (B) enheter, programvara eller annat material som inte uppfyller leverantörens förväntningar i dokumentationen.

6.2. MED UNDANTAG FÖR VAD SOM UPPGES I AVSNITT 6.1 I DETTA AVTAL GARANTERAR MEDLEMMAR I LEVERANTÖRSGRUPPEN OCH LEVERANTÖRSPARTNERS INTE DEN PRESTANDA ELLER DE RESULTAT SOM DU HÄMTAR NÄR DU ANVÄNDER EN LÖSNING ELLER DOKUMENTATION. MED UNDANTAG FÖR VAD SOM UPPGES I AVSNITT 6.1 I DETTA AVTAL, TILLHANDAHÅLLS LÖSNINGEN ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH MEDLEMMAR I LEVERANTÖRSGRUPPEN OCH LEVERANTÖRSPARTNERS UTFÄRDAR INGA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR OCH, I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM DETTA ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG, FRISKRIVER DE SIG FRÅN ALLA GARANTIER OCH VILLKOR SOM ÄR UNDERFÖRSTÅDDA I STADGAR, SEDVANERÄTT, RÄTTSPRAXIS ELLER ANDRA LAGTEORIER, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR ICKE-INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, SÄLJBARHET, LÄMPLIG KVALITET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT VISST SYFTE. LEVERANTÖREN GARANTERAR INTE ATT DRIFTEN AV LÖSNINGARNA KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN ELLER FELFRI, ATT LÖSNINGARNA KOMMER ATT FUNGERA KORREKT PÅ ALLA ENHETER ELLER MED EN VISS MASKINVARU- OCH/ELLER PROGRAMVARUKONFIGURATION, ELLER ATT LÖSNINGARNA KOMMER ATT TILLHANDAHÅLLA ETT FULLSTÄNDIGT SKYDD FÖR INTEGRITETEN FÖR DATA, INFORMATION ELLER INNEHÅLL SOM LAGRAS ELLER ÖVERFÖRS VIA INTERNET.

6.3. OAKTAT ÖVRIGA BESTÄMMELSER I DETTA AVTAL, TILLHANDAHÅLLS ALLA LÖSNINGAR SOM TILLHANDAHÅLLS TILL DIG UTAN AVGIFT (INKLUSIVE LÖSNINGAR SOM TILLHANDAHÅLLS SOM ”GRATIS”, ”PROVVERSION” ELLER ”BETAVERSION” AV LÖSNINGAR) ”I BEFINTLIGT SKICK”, ”MED ALLA BRISTER” OCH ”EFTER TILLGÅNG” UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI OCH UTAN SUPPORT ELLER ANDRA LEVERANTÖRSTJÄNSTER.

6.4. I DEN UTSTRÄCKNING SOM DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG, UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, ANSVARAR LEVERANTÖREN OCH/ELLER FÖRETAG SOM KONTROLLERAR, KONTROLLERAS AV ELLER HAR GEMENSAM KONTROLL MED LEVERANTÖR ("LEVERANTÖRSGRUPPEN") ELLER DERAS RESPEKTIVE AGENTER, DISTRIBUTÖRER, ÅTERFÖRSÄLJARE, TRÅDLÖSA DISTRIBUTÖRER ÖVER VARS NÄTVERK ELLER SYSTEM EN LÖSNING TILLHANDAHÅLLS ELLER EN ANNAN AFFÄRSPARTNER TILL NÅGON MEDLEM I LEVERANTÖRSGRUPPEN ("LEVERANTÖRSPARTNERS") FÖR DIG OCH TREDJE PART FÖR:

6.4.1. ALLA INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA, STRAFFBARA, SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR ELLER FÖRLUST AV NÅGOT SLAG, UTAN ATT HÄNSYN TAS TILL ANSVARSTEORI;

6.4.2. EVENTUELLA SKADOR FÖR FÖRLUST AV AFFÄR, INKOMST ELLER INTÄKT, INTEGRITET, ANVÄNDNING AV NÅGON ENHET ELLER LÖSNING (INKLUSIVE LÖSNINGEN), BORTKASTADE UTGIFTER, KOSTNADER FÖR ANSKAFFANDE AV ERSÄTTNINGSVAROR, TJÄNSTER ELLER DIGITALA PRODUKTER, AFFÄRSAVBROTT, OTILLÅTET AVSLÖJANDE ELLER FÖRLUST (INKLUSIVE SKADA, DEGRADERING ELLER OTILLGÄNGLIGHET) AV DATA ELLER INFORMATION AV NÅGOT SLAG (OAVSETT OM NÅGRA AV DE FÖREGÅENDE FÖRLUSTERNA, SKADORNA, KOSTNADERNA ELLER UTGIFTERNA ÄR DIREKTA ELLER INDIREKTA); ELLER

6.4.3. NÅGON ANNAN MATERIELL ELLER EJ MATERIELL FÖRLUST ELLER SKADA I SAMBAND MED AVTALET ELLER NÅGON LÖSNING HÄR NEDAN;

ÄVEN OM EN SÅDAN MEDLEM ELLER LEVERANTÖRSGRUPP HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDAN FÖRLUST ELLER SKADA. TROTS AVTALET ANSVARAR EN MEDLEM I LEVERANTÖRSGRUPPEN ELLER EN LEVERANTÖRSPARTNER INTE FÖR DIG ELLER TREDJE PART FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA (DIREKT ELLER INDIREKT) FÖR EJ BEHÖRIG ÅTKOMST, ELLER FÖR SKADA, DEGRADERING, OTILLGÄNGLIGHET, RADERING, STÖLD, FÖRSTÖRELSE, ÄNDRING, AVSLÖJANDE ELLER FÖRLUST AV DATA, INFORMATION ELLER ÖVERFÖRT INNEHÅLL, MOTTAGET ELLER SPARAT AV ELLER I SAMBAND MED EN LÖSNING OAVSETT ORSAK. I DEN UTSTRÄCKNING SOM DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG, UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARAR EN MEDLEM I LEVERANTÖRSGRUPPEN ELLER EN LEVERANTÖRSPARTNER HELT FÖR ALL FÖRLUST ELLER SKADA SOM DU ELLER NÅGON TREDJE PART RÅKAT UT FÖR SOM UPPSTÅTT FRÅN ELLER I RELATION TILL EN LÖSNING, PRENUMERATIONEN ELLER DET HÄR AVTALET SOM ÖVERSKRIDER: (I) US$ 5.00; OCH (II) FÖR DET DU HAR BETALAT FÖR PRENUMERATIONSPERIODEN UNDER DE FÖREGÅENDE 12 MÅNADERNA.

6.5. UNDANTAGEN OCH BEGRÄNSNINGARNA AV ANSVARET FÖR MEDLEMMAR I LEVERANTÖRSGRUPPEN OCH LEVERANTÖRSPARTNERS SOM INGÅR I DETTA AVTAL BEGRÄNSAR INTE ELLER UTESLUTER SITT POTENTIELLA ANSVAR FÖR:

6.5.1. DÖD, PERSONLIGA SKADOR ELLER BEDRÄGERI I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG; OCH

6.5.2. ANNARS KANSKE DET INTE BEGRÄNSAS ELLER UTESLUTS ENLIGT LAG.

7. Integritet, behandling av personuppgifter

7.1. Du är införstådd med och samtycker till att lösningen kan kommunicera automatiskt med leverantörens molnbaserade teknik som en del av dess funktion och i syfte att effektivisera lösningarna och andra produkter och tjänster från leverantören. Du kan endast dra tillbaka ditt medgivande till sådan kommunikation genom att avinstallera och/eller inaktivera lösningen.

7.2. Leverantören behandlar viss information och vissa uppgifter (som kan inkludera information och/eller personuppgifter som kan identifiera dig som person) beträffande (i) användaren av lösningen och/eller en enhet på vilken lösningen används; (ii) lösningen och/eller en enhet på vilken lösningen används. Leverantörens sekretesspolicy som du hittar här innehåller information om hur leverantören samlar in, använder och på annat sätt bearbetar sådan information och data.

8. Uppsägning

8.1. Avtalet avslutas omedelbart om du bryter mot dina skyldigheter enligt detta avtal (inklusive eventuella överträdelser av dina skyldigheter i avsnitt 2, 5 eller 9, vilket leder till förlust av eventuella rättigheter som du måste ha för att få uppdateringar eller för att få återbetalning för den del av prenumerationsavgiften du betalat för den oförutsedda eller oanvända delen av prenumerationsperioden). Leverantören förbehåller sig rätten till alla andra rättsmedel som är tillgängliga enligt lag om ditt brott mot någon av dina skyldigheter enligt detta avtal påverkar alla medlemmar i leverantörsgruppen eller någon leverantörspartner. Undantagen och begränsningarna av ansvaret för medlemmar i leverantörsgruppen och leverantörspartners som ingår i detta avtal överlever uppsägning av detta avtal.

8.2. Leverantören kan genom uppsägning omedelbart säga upp detta avtal när som helst med avseende på en viss lösning eller alla lösningar och det fullständiga och exklusiva ansvaret för varje medlem i leverantörsgruppen och varje leverantörspartner och din enda och exklusiva åtgärd, avseende en sådan uppsägning kommer att begränsas till återbetalning för den del av prenumerationsavgiften du har betalat för den oförutsedda eller oanvända delen av prenumerationsperioden. Från det datum då uppsägningen upphör har du inte längre rätt att använda någon lösning och dokumentation som påverkas.

9. Begränsade rättigheter för amerikanska staten

Samtliga lösningar kvalificerar sig om ”kommersiella produkter” enligt definitionen i 48 C.F.R. 2.101, bestående av ”kommersiell datorprogramvara” och ”dokumentation till kommersiell datorprogramvara” så som termerna används i 48 C.F.R. 12.212. I överensstämmelse med 48 C.F.R. 12.212 och 48 C.F.R. 227.7202-1 till 227.7202-4 förvärvar alla slutanvändare i statlig tjänst i USA dessa lösningar och relaterad dokumentation med endast de rättigheter som framställs i det här avtalet som gäller ej statligt anställda kunder. Användning av sådana lösningar och relaterad dokumentation utgör ett samtycke från USA:s statsförvaltning om att datorprogramvaran och dokumentationen till datorprogramvaran är kommersiell och utgör ett accepterande av rättigheterna och begränsningarna i avtalet.

10. Exportkontroll

Samtliga tillämpliga lagar i USA och andra länder måste följas vid export- och återexport av lösningar. Detta inbegriper USA:s EAR (Export Administration Regulations) samt restriktioner beträffande slutanvändare, slutanvändning och destination som gäller i USA och andra länder. Utan att avvika från ovanstående representerar, garanterar och förbinder du dig att: (i) ditt namn inte finns på listor över icke-godkända personer, overifierade listor, enhetslistor, SDN-listor (Specially Designated Nationals), spärrningslistor eller andra listor utfärdade av USA:s statsförvaltning; och (ii) att du inte kommer att använda, exportera eller återexportera lösningar till territorier, destinationer, företag eller enskilda personer i strid med embargon eller handelssanktioner utfärdade av USA eller EU. Du ska kompensera, försvara och hålla varje medlem i leverantörsgruppen skadelös från och mot alla anspråk, fordringar, stämningar eller förfaranden och alla skador, ansvar, kostnader och utgifter som uppstår till följd av ditt misslyckade med att följa bestämmelserna i punkt 10.

11. Bindande skiljedomsavtal och avstående från grupptalan

11.1. Avsnitt 11 gäller för eventuella tvist som härrör från eller är relaterad till någon lösning, prenumeration på någon lösning eller detta avtal, och involverar dig och leverantören. ”Tvist” för avsnitt 11, betyder i sammanhanget varje tvist, åtgärd eller annan konflikt, oavsett fastställd rättsgrund (d.v.s. den omfattar utöver annan potentiell rättsgrund även skadeståndsanspråk på grund av avtalsbrott, oriktiga uppgifter eller bedrägeri, skadestånd, skadeståndsansvar (inklusive oaktsamhet) samt lag- eller regelbrott).

11.2. I händelse av tvist måste du tillhandahålla ett tvistmeddelande till leverantören, vilket är en skriftlig redogörelse innehållande ditt namn, din adress och dina kontaktuppgifter samt anledning till tvisten och den åtgärd som efterfrågas. Tvistmeddelanden måste skickas via e-post till leverantören på legal@avast.com (i ämnesraden skriver du Punkt 11, tvistmeddelande under EULA).

11.3. VARJE RÄTTSFÖRFARANDE FÖR ATT LÖSA ELLER DRIVA PROCESS I EN TVIST I NÅGOT FORUM KOMMER ATT UTFÖRAS ENBART PÅ INDIVIDUELL BASIS. DU FÅR INTE FÖRSÖKA DRIVA NÅGON TVIST SOM GRUPPTALAN, ALLMÄN TALAN VIA PRIVAT OMBUD ELLER VIA NÅGOT ANNAT RÄTTSFÖRFARANDE I VILKET NÅGON AV PARTERNA AGERAR ELLER UTGER SIG FÖR ATT AGERA I EGENSKAP AV FÖRETRÄDARE. INGET SKILJEDOMSAVTAL ELLER RÄTTSFÖRFARANDE SKA KUNNA KOMBINERAS MED NÅGOT ANNAT UTAN FÖREGÅENDE SKRIFTLIGT BEVILJANDE AV ALLA PARTER TILL ALLA BERÖRDA SKILJEDOMS- ELLER RÄTTEGÅNGSFÖRFARANDEN.

11.4. Om en tvist mellan dig och leverantören inte kan lösas genom informella förhandlingar kommer ytterligare åtgärder enbart att vidtas i form av bindande skiljedomsavtal som regleras i United States Federal Arbitration Act (”FAA”), 9 U.S.C. § 1 och följande. Med undantag för vad om anges i avsnitt 11.5 nedan, avstår Du från rätten att föra tvisten till rättegång (eller att delta i en rättsprocess som part eller i en grupp) inför en domare eller jury. Alla tvister ska istället prövas inför en neutral skiljeman vars beslut blir slutgiltigt, bortsett från en begränsad rätt till juridiskt överklagande enligt FAA. Skiljedom kan utfärdas av vilken behörig domstol som helst inom parternas jurisdiktion.

11.5. Skiljedomskraven i punkt 11 omfattas av följande undantag:

11.5.1. Du kan driva process om vilken tvist som helst i en domstol för mindre rättstvister, i den provins eller annan liknande politisk underavdelning där du bor, om tvisten uppfyller alla krav för att prövas i en domstol för mindre rättstvister. Om du tar upp ett anspråk i en domstol för mindre rättstvister är du ansvarig för alla domstolskostnader och avgifter.

11.5.2. Alla tvister rörande påstått missbruk av din eller leverantörens immateriella egendom avgörs i domstol.

11.5.3. Om du är konsument och bor i Europeiska unionen, Norge, Island eller Lichtenstein, har du möjlighet att lösa din tvist via en internetplattform för tvistlösning som upprättats av Europeiska kommissionen (the "ODR-plattform"). ODR-plattformen är avsedd att underlätta tvistelösning utanför domstol när det gäller köp av varor och tjänster via internet mellan konsumenter och handlare i EU, Norge, Island och Lichtenstein. Du hittar ODR-plattformen här: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.6. Alla skiljedomar kommer att administreras av American Arbitration Association (”AAA”) i enlighet med AAA:s ”Konsumentrelaterade skiljedomsregler” som trädde i kraft den 1 september 2014, inklusive ”Kostnaderna för skiljedomsförfarande (inklusive AAA:s administrativa avgifter)” som trädde i kraft den 1 september 2014 (gemensamt benämnda ”Konsumentförfarandena”) och kommer vara föremål för följande:

11.6.1. I konsumentförfarandena ingår vissa kostnader, några av vilka särskilt allokeras till kunden (du) och andra till affärsverksamheten (leverantören). Om ditt anspråk uppgår till USD 75 000 eller mindre, kommer leverantören att betala alla dessa specificerade kostnader, inklusive dem som allokerats till konsumenten. Leverantören går inte med på att stå för några andra kostnader. Om ditt anspråk uppgår till mer än USD 75 000 kommer konsumentförfarandena att reglera betalningen.

11.6.2. Förutom enligt vad som anges nedan, skall AAA:s konsumentförfaranden tillämpas på varje tvist mellan parterna. Enligt den konsumentrelaterade skiljedomsregeln R-1(e), kan dock en part själv lyfta frågan om korrekt tillämpning av de konsumentrelaterade skiljedomsreglerna för en skiljedomare som fattar ett slutgiltigt beslut. Detta avtal gäller om det strider mot konsumentförfarandena. Ett skiljeförfarande kan endast påbörjas i den provins där du bor, eller i motsvarande politiska förvaltningsområde. Skiljeförfarandet ska äga rum via konferenssamtal. Om förfarandet sker enligt AAA:s konsumentförfaranden, ska dock skiljemannen/-männen ha den oinskränkta makten att begära ett förhör ansikte mot ansikte ifall en part så önskar.

11.6.3. Du och leverantören samtycker till att användningen av AAA för att hantera skiljeförfarandet inte är en integrerad del av parternas överenskommelse om att tillämpa skiljedom vid tvist. Om AAA inte vill eller kan leda ett skiljeförfarande ska du och leverantören förhandla i god tro och komma överens om en ensam skiljeman som ska lösa tvisten, så som anges i konsumentförfarandena. Om parterna inte kan komma överens om en skiljeman får en domstol med kompetent jurisdiktion utse en skiljeman, vilken ska följa AAA:s konsumentförfaranden.

11.6.4. Om en eller flera delar av punkt 11 fastslås vara olagliga, ogiltiga eller inte verkställbara för hela eller delar av tvisten, då, och endast under dessa omständigheter, ska dessa delar förklaras ogiltiga och tvisten lösas med utgångspunkt i alla övriga delar i punkt 11 och alla övriga bestämmelser i detta avtal. Om detta resulterar i alla eller vissa delar av en tvist i en domstol, kommer exklusiv jurisdiktion för ett sådant domstolsförfarande vara domstolarna i New York, USA. För en sådan domstolsprocess, samtycker du till, och kan inte invända mot New Yorks domstolars personliga jurisdiktion, och du avstår från invändning baserat på felaktig plats eller ej lämpligt forum och kommer inte att söka överföring till ett annat distrikt eller jurisdiktion.

11.7. Oaktat föregående paragrafer i avsnitt 11 ska skiljedomsförfarandena, inklusive betalningen av kostnaderna, om du har förvärvat en lösning för annat än personlig användning eller användning i hushållet, administreras i enlighet med AAA:s kommersiella skiljedomsregler (de ”Kommersiella förfarandena”). Dessa kommersiella förfaranden är tillämpliga för alla typer av tvister mellan parterna och du får inte förespråka annat i samband med rättsförfaranden. Detta avtal gäller emellertid om det strider mot de kommersiella förfarandena.

12. Allmänt

12.1. Meddelanden. Leverantören kan när som helst skicka meddelanden till dig via e-post, popup-fönster, dialogrutor eller andra metoder, även om dessa meddelanden i vissa fall inte visas förrän du har startat lösningen. Ett sådant meddelande anses vara levererat det datum som leverantören tillgängliggjorde det i lösningen, oaktat när du faktiskt tog emot det.

12.2. Frågor om avtalet. Om du har några frågor om det här avtalet eller vill få information från leverantören kan du skriva till Avast Software s.r.o., Pikrtova 1737/1a, Prag 4, postnr: 140 00, Tjeckien, e-post: support@avast.com, tel.: +420 274 005 777 eller besöka vår supportsida på www.avast.com/support.

12.3. Separata avtal. Om du har förvärvat två eller flera lösningar, även i en enda transaktion, eller om du har förvärvat prenumerationer på någon lösning i flera transaktioner, kan du ha accepterat detta slutanvändarlicensavtal flera gånger. Även om villkoren du accepterade kan vara likartade eller identiska har du, varje gång du accepterat villkoren för detta slutanvändarlicensavtal, ingått ett annat och separat avtal mellan dig och leverantören som tillhandahåller den tillämpliga lösningen. 

12.4. Hela avtalet. Detta avtal utgör hela avtalet mellan dig och leverantören vad gäller din användning av lösningarna och dokumentationen. Detta avtal gäller före alla tidigare eller samtida muntliga eller skriftliga kommunikationer, förslag, uttalanden, garantier och framställningar avseende din installation och/eller användning av lösningarna eller dokumentationen. Oaktat det föregående minskar inget i detta avtal några rättigheter som du kan ha enligt befintlig konsumentskyddslagstiftning eller andra tillämpliga lagar i din jurisdiktion som inte kan avtalas bort. Detta avtal, de tillämpliga villkoren och dokumentationen ska tolkas som att överensstämma med varandra i största möjliga omfattning, men i händelse av konflikt ska de tillämpas i följande ordning: (i) de tillämpliga villkoren; (ii) detta avtal; och (iii) dokumentationen.

12.5. Tolkning. Avtalets rubriker påverkar inte tolkningen av det. Användning av ett genus inbegriper samtliga genus. Singularis inbegriper även pluralis, och vice versa. Vid definiering av ett ord eller en fras har dess övriga grammatiska strukturer samma innebörd. Orden "inkluderar" och "inklusive" kommer att tolkas som följd av orden "utan begränsning". Eventuella hänvisningar till "användning" av någon programvara, lösning eller uppdatering av dig ska anses innefatta eventuell installation av sådan programvara, lösning eller uppdatering av dig (om inte annat krävs i sammanhanget). Den ursprungliga versionen av det här avtalet författades på engelska. Även om det kan hända att leverantören tillhandahåller en eller flera översatta versioner av det här avtalet av bekvämlighetsskäl, äger den engelska versionen företräde i händelse av konflikt eller avvikelser. Vid oklarheter eller tolkningsfrågor gällande rättsförfaranden eller annat ses villkoren i detta avtal som överenskomna mellan parterna. Ingen presumtion eller bevisbörda ska gynna eller missgynna en specifik part utifrån vilken av dem som har författat någon bestämmelse i avtalet.

12.6. Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet. Om någon bestämmelse i detta avtal anses vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar enligt gällande lagar, ska den i hög utsträckning inte anses ingå i detta avtal, men återstoden av detta avtal kommer att förbli giltigt och verkställbart i största möjliga utsträckning enligt gällande lag.

12.7. Hinder för verkställande. Leverantören kan inte hållas ansvarig för utebliven eller fördröjd funktion som helt eller delvis beror på sviktande allmännyttigheter (inklusive strömavbrott), sviktande internet, sviktande telekommunikationer eller informationsteknikstjänster, sviktande telekommunikationer eller informationstekniksutrustning, strejker eller andra arbetskraftsstörningar (inklusive men inte begränsat till strejk eller annan arbetskraftsstörning som uppstår i förhållande till några medlemmar i leverantörsgruppen eller några leverantörspartners), krigs- eller terrorhandlingar, DoS-attacker eller andra informationstekniksattacker eller -brott som påverkar någon medlem i leverantörsgruppen eller någon leverantörspartner, översvämning, sabotage, brand, andra naturkatastrofer eller force majeure eller någon annan orsak som är bortom leverantörsgruppen eller någon medlem i leverantörspartnerns rimliga kontroll.

12.8. Ansvarsbefrielse. Underlåtenhet från någon av parterna att strikt följa avtalets villkor och bestämmelser medför inte ansvarsbefrielse eller befrielse från framtida efterlevnad av avtalet och dess villkor och bestämmelser, utan dessa ska fortfarande efterföljas till fullo. Ansvarsbefrielse från något av Avtalets villkor eller bestämmelser för någon av parterna måste vara skriftlig och undertecknad av den berörda parten för att vara giltig. Ansvarsbefrielse för någon av parterna på grund av brott mot en bestämmelse i avtalet som begåtts av den andra parten, medför inte fortsatt ansvarsbefrielse för brottet eller för liknande brott mot övriga bestämmelser i avtalet.

12.9. Upplåtelse. Rättigheter eller skyldigheter som anges i det här avtalet får inte upplåtas utan skriftligt godkännande från leverantören. Leverantören kan när som helst upplåta det här avtalet efter eget godtycke och utan ditt skriftliga tillstånd.

12.10. Inga tredje parter som förmånstagare. Ingenting i detta avtal, uttryckt eller underförstått, är avsett att eller kommer att ge någon annan person än dig, medlemmar i leverantörsgruppen och leverantörspartnerna någon rätt, förmån eller åtgärd av någon typ under eller på grund av detta avtal. Ingen annan person än du, leverantören och medlemmar i leverantörsgruppen kan frambringa en grund för talan enligt detta avtal.  Leverantören har rätt (men inte obligatorisk) att verkställa rättigheter, rättsmedel, begränsningar och undantag av ansvar och juridiska försvar av någon medlem i en leverantörsgrupp eller leverantörspartner enligt detta avtal, inklusive eventuella rättigheter och rättsmedel för förlust, skada eller fordran som uppkommit av någon medlem i en leverantörsgrupp eller leverantörspartner (i) från eller i samband med ett eventuellt misslyckande av dig att följa något villkor eller villkor i detta avtal eller (ii) du är skyldig att ersätta enligt detta avtal.  Ingen sådan förlust, skada eller fordran anses utesluten som indirekt, följdskada eller tillfällig förlust eller skada enligt avsnitt 6.4.1 till följd av förlust, skada eller anspråk som uppkommit av en annan medlem i en leverantörsgrupp eller leverantörspartner snarare än av leverantören.

12.11. Tillämplig lag. Den tillämpliga lagen i detta avtal kommer att vara den materiella rätten i staten New York, USA. Detta avtal kommer inte att styras av FN:s konvention om kontrakt för internationell försäljning av varor, vars tillämpning uttryckligen utesluts.

12.12. Internetanslutning. Vissa lösningar fungerar inte utan en aktiv och stabil internetanslutning. Det är därför ditt ansvar att säkerställa att du vid alla tidpunkter har en aktiv och stabil internetanslutning.

12.13. Produktnamn. Leverantören kan när som helst ändra namnet på en lösning eller ändra namn eller logotyp som tillämpas på lösningen till namnet eller logotypen för en annan medlem i leverantörsgruppen eller en leverantörspartner. Dessa ändringar ändrar inte din prenumeration för någon lösning, prenumerationsperioden eller detta avtal och ger dig inte rätt att säga upp din prenumeration på en lösning, prenumerationsperioden eller detta avtal.

13. Särskilda villkor

Följande särskilda villkor gäller för vissa lösningar. Om dessa särskilda villkor står i konflikt med återstoden av avtalet ska dessa speciella villkor äga företräde avseende de tillämpliga lösningarna.

13.1. Programvara, tjänster och andra produkter från tredje part. Vissa lösningar ger dig möjligheten att förvärva programvara, tjänster och andra produkter som tillhandahålls av tredje parter. Du samtycker till att den tillämpliga tredje parten ensam ansvarar för sina erbjudanden och leverantören gör inga utfästelser och utfärdar inga garantier för dessa erbjudanden och tar inget ansvar för dem och om du förvärvar eller använder något av dessa tredjepartserbjudanden regleras erbjudandena och din användning av dem av licensavtal, användningsvillkor, integritetspolicyer och/eller andra villkor och bestämmelser som krävs av den tredje parten.

13.2. CloudCare och Managed Workplace. Punkt 13.2 gäller i den utsträckning som de tillämpliga villkoren ger dig behörighet att använda CloudCare eller Managed Workplace för att tillhandahålla MSP-tjänster till tredje parter.

13.2.1. Så som de används i punkt 13.2, innebär

(a) ”Avasts företagstjänster” HD-tjänster och/eller NOC-tjänster beroende på sammanhanget.

(b) ”Kund” en tredje part som du förser eller vill förse med MSP-tjänster.

(c) ”HD-tjänster” de helpdesk-tjänster som Leverantören eller dess tredjepartsleverantör tillhandahåller dig till förmån för en eller flera kunder, i varje enskilt fall enligt beskrivningen i dokumentationen som leverantören från tid till annan kan komma att ändra.

(d) ”MSP-tjänster” den hanterade tjänst som du tillhandahåller till dina kunder med hjälp av lösningarna (inklusive efter vad som är tillämpligt, Avasts företagstjänster).

(e) ”NOC-tjänster” de tjänster för fjärrövervakning av Enheter och de hanteringstjänster som Leverantören eller dess tredjepartsleverantör tillhandahåller Dig till förmån för en eller flera kunder, i varje enskilt fall enligt beskrivningen i Dokumentationen som Leverantören från tid till annan kan komma att ändra.

(f) ”Serviceavtal” ett avtal mellan dig och en kund som, bland annat, tydligt beskriver de tjänster du har gått med på att tillhandahålla kunden.

13.2.2. Leverantören beviljar dig, med förbehåll för bestämmelserna i detta avtal, en begränsad, icke-exklusiv och ej överlåtbar licens (utan underlicensieringsrätt) under prenumerationsperioden för att använda relevanta lösningar (inklusive efter vad som är tillämpligt Avasts företagstjänster eller CCleaner Business Edition) för att förse dina kunder med MSP-tjänster.

13.2.3. Leverantören kommer med förbehåll för villkoren och bestämmelserna i detta avtal att förse dig med lösningar (inklusive efter vad som är tillämpligt Avasts företagstjänster eller CCleaner Business Edition) till förmån för dina kunder.

13.2.4. Du ska med förbehåll för villkoren och bestämmelserna i detta avtal

(a) kräva att (i) alla kunder (inklusive du själv, så långt det är tillämpligt) som får ta emot en lösning, följer eller på annat sätt binder sig till den aktuella versionen av detta avtal, och (ii) alla kunder som du har gått med på att förse med lösningar, följer eller på annat sätt binder sig till ett serviceavtal. Utan att begränsa föregående, kan du godkänna leverantörens slutanvändaravtal å kundens vägnar endast i den utsträckning som kunden uttryckligen har auktoriserat dig att göra det, enligt serviceavtalet eller på annat sätt. Serviceavtalet ska (i) innehålla bestämmelser som skyddar leverantörens intressen i minst lika hög grad som detta avtal och (ii) uttryckligen auktorisera dig och leverantören att reproducera, överföra, lagra och behandla kundens uppgifter och information vid utförandet av någon lösning.

(b) precis som mellan dig och leverantören, vara ensam ansvarig för (i) att utföra dina skyldigheter under serviceavtalet; (ii) se till att du och alla kunder följer alla tillämpliga lagar gällande övervakning av anställda och andra tredje parter och deras respektive enheter; (iii) utföra de uppgifter och skyldigheter som tilldelats dig och kunder via avtalet, de tillämpliga villkoren och dokumentationen; och (iv) då det tillämpliga serviceavtalet löper ut eller sägs upp, avsluta tillhandahållandet av lösningarna och ta bort eller få kunden att ta bort alla lösningar på alla enheter på vilka de används.

13.3. Webbläsarrensning. När du använder Browser Clean Up-tillägget (”BCU”) ger du BCU tillstånd att ändra din befintliga webbläsarinställning till den nya webbläsarinställningen.

13.4. WiFi Finder. Med WiFi Finder kan användarna hjälpa andra användare att få internetåtkomst genom att dela uppgifter om WiFi-nätverk. Om du väljer att dela dina uppgifter om dina WiFi-nätverk med andra användare, bär du ensam ansvaret för att säkerställa att du inte bryter mot någon tredje parts rättigheter i förhållande till sådana WiFi-nätverk eller data som du delar. Medlemmar i leverantörsgruppen godkänner eller ansvarar inte för att du följer användarvillkoren för WiFi-nätverk eller data som du delar.

13.5. Avast Family Shield.

13.5.1. Avast Family Shield är avsett för personlig, icke-kommersiell användning av föräldrar för att skydda sina barn, av vårdnadshavare för att skydda omyndiga eller av vuxna för att skydda andra vuxna från vilka de har fått fullständigt samtycke. Du får inte använda Avast Family Shield på annat sätt än vad det är avsett till och medlemmar i leverantörsgruppen godkänner eller ansvarar inte för obehörig eller olaglig användning. 

13.5.2. När du använder Avast Family Shield representerar och garanterar du att: (i) du är 18 år eller äldre och (ii) du har den behörighet som krävs för, och får godkänna, insamling av data för alla personer i ditt Avast Family Shield-konto, inklusive personer under 13 år. Du är införstådd med att medlemmar i leverantörsgruppen kan samla in, använda och offentliggöra geografisk plats och annan nödvändig information för att möjliggöra drift och leverans av Avast Family Shield-funktioner.

13.5.3. Du är införstådd med att: (i) resultat som du kan få från Avast Family Shield, inklusive data och meddelanden, kanske inte är korrekta, aktuella eller pålitliga; (ii) en del innehåll som du anser vara olämpligt eller vill blockera inte alltid blockeras av Avast Family Shield; (iii) Avast Family Shield kan ibland blockera innehåll som du anser är acceptabelt; och (iv) eftersom innehåll från tredje part kan ändras utan föregående meddelande, kan leverantören inte garantera att dess kategorier av innehåll och innehållsfilter alltid kommer att vara aktuella med ändringar av innehåll från tredje part. Om du tror att Avast Family Shield inte har klassificerat en webbplats eller tjänst kontaktar du leverantören via e-post på familyshieldhelp@avast.com.

13.6. Mobilappar. Punkt 13.6 gäller för lösningar avsedda för mobila enheter.

13.6.1. För lösningar som laddas ned från Google Play (http://play.google.com) gäller den licens som beviljas genom detta avtal istället för alla rättigheter till att använda en lösning som i annat fall skulle beviljats enligt standardvillkoren för de program som laddas ner från Google Play Store.

13.6.2. För lösningar som laddas ned från Apple App Store gäller följande villkor:

(a) De licenser som beviljas i det här avtalet är begränsade, icke överlåtbara licenser för att använda lösningen på valfri iPhone-, iPod Touch- eller annan Apple-enhet som du äger eller disponerar samt i enlighet med Apple App Stores villkor för tjänsten som är tillgängliga online på http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html eller via andra webbplatser och kommunikationssätt som Apple tillhandahåller.

(b) Detta avtal sluts endast mellan parterna och inte med Apple. Leverantören, inte Apple, har det fulla ansvaret för lösningarna och deras innehåll.

(c) Apple har ingen skyldighet att erbjuda vare sig underhåll eller supporttjänster för lösningen.

(d) Om lösningen inte uppfyller en tillämplig garanti kan du kontakta Apple som då återbetalar lösningens inköpspris till dig. I den maximala omfattning det tillåts av gällande lagar har Apple inga som helst andra garantiskyldigheter gällande lösningen. Mellan leverantören, Apple och dig har leverantören det fulla ansvaret för övriga anspråk, förluster, ansvarsfrågor, skador, kostnader eller utgifter som uppstår på grund av underlåtenhet att uppfylla en garanti.

(e) Leverantören, inte Apple, är ansvarig för att reda ut eventuella anspråk från dig eller annan tredje part angående lösningen eller ditt innehav och/eller din användning av lösningen, inklusive: (i) anspråk gällande produktansvar; (ii) anspråk gällande lösningens bristande överensstämmelse med lagar och regelverk, samt (iii) anspråk gällande konsumentskydd eller liknande lagstiftning.

(f) Om anspråk från tredje part gör gällande att lösningen eller innehav och användning av lösningen strider mot tredje parts immateriella rättigheter är det leverantören, inte Apple, som ansvarar för utredning, försvar, reglering samt avvisande av ett sådant immateriellt rättighetsanspråk.

(g) Du måste följa alla tredjepartsvillkor vid användandet av lösningen. För en VOIP-lösning får du som exempel inte bryta mot ditt avtal för trådlösa datatjänster när du använder lösningen.

(h) Apple och Apples dotterbolag är tredjepartsförmånstagare i det här avtalet och Apple har, i och med ditt godkännande av avtalets villkor, rätt (och anses ha godtagit rätten) att använda avtalet mot dig som tredjepartsförmånstagare.

13.6.3. För Lösningar som laddas ned från Amazon Appstore, kan Amazon utfärda vissa kundvillkor för användning av Amazon Appstore i form av ”Standardvillkor för EULA.” Dessa standardvillkor för EULA kommer att vara tillämpliga för din användning av de lösningar som du köper via Amazon Appstore. Standardvillkoren för EULA kommer bland annat att specificera att leverantören är licensutfärdare för lösningen och att Amazon inte utgör en part i detta avtal. Om konflikter uppstår mellan standardvillkoren för EULA och detta avtal kommer standardvillkoren för EULA att gälla och äga företräde. Amazon har inget ansvar i samband med leverantörens eller din uppfyllelse eller bristande uppfyllelse av standardvillkoren för EULA.

13.7. Teknikerutgåva. Avsnittet 13.7 gäller i den utsträckning du har köpt teknikerutgåvan av en lösning. Du kan tillåta att antal tekniker som anges enligt av de gällande villkoren använder lösningen för att utföra optimeringstjänster och reparationer till enheter som ägs av tredje part. Varje tekniker kan installera lösningen på endast en tredjepartsenhet när som helst och måste ta bort lösningen från enheten innan kontrollen av enheten till ägaren returneras.

13.8. Försäkringsplaner. Punkt 13.8 behandlar försäkringsplaner.

13.8.1. Med ”försäkringsplan” avses en tjänst enligt vilken leverantörens tekniker (en ”närstående”) i utbyte mot en separat prenumerationsavgift, kommer hjälpa dig att avlägsna virus eller annan skadlig kod som infekterar din skyddade enhet under prenumerationsperioden. Försäkringsplaner säljs tillsammans med vissa av Leverantörens antiviruslösningar eller andra Lösningar för ökad säkerhet (var och en, en ”Säkerhetslösning”) och kompletterar det skydd som erbjuds av Säkerhetslösningen.

13.8.2. Om du begär hjälp från leverantören enligt försäkringsplanen och om du och din enhet är kvalificerad för hjälp enligt punkt 13.8.3 ska leverantören göra sitt bästa för att hjälpa dig avlägsna virus eller annan skadlig kod som infekterar din enhet. Du bekräftar, accepterar och samtycker härmed till att leverantörens ansträngningar kanske inte räcker till för att avlägsna vissa virus eller annan skadlig kod från din enhet och att leverantören, under tillhandahållandet av tjänster, kan ändra, ta bort eller korrumpera data på din enhet, ändra inställningarna på enheten eller på annat sätt störa korrekt drift av enheten.

13.8.3. Försäkringsplanen omfattar (i) endast den enhet för vilken du köpte den relaterade säkerhetslösningen och kan inte överföras till en annan enhet och (ii) endast virus och annan skadlig kod som infekterar enheten under prenumerationsperioden, efter att du har laddat ner och installerat säkerhetslösningen på enheten, och medan säkerhetslösningen kördes med uppdaterade definitioner för skadlig kod. Leverantören kan säga upp försäkringsplanen utan föregående meddelande om denne enligt eget affärsmässigt gottfinnande bedömer att du har begärt eller erhållit tjänster under försäkringsplanen för en enhet som inte omfattas av försäkringsplanen, har överfört eller har försökt överföra, försäkringsplanen till en annan person eller enhet eller på annat sätt brutit mot villkoren i försäkringsplanen.

13.8.4. Leverantören kan i samband med hjälp enligt försäkringsplanen kräva fjärråtkomst till din enhet, och/eller kräva att du installerar ett hjälpprogram, och då är du införstådd med och samtycker till att punkt 13.10 gäller. Om du inte kan eller tillhandahåller fjärråtkomst till enheten och/eller om du inte kan ladda ner och installera hjälpprogrammet på enheten eller följa leverantörens eller den närståendes övriga instruktioner, eller om leverantören fastställer att din enhet inte kvalificerar sig för support enligt försäkringsplanen, tillhandahåller leverantören inte någon tjänst under försäkringsplanen. Leverantören kan (men måste inte) hänvisa dig till en tjänst enligt vilken leverantören eller dess underentreprenör kan tillhandahålla hjälp.

13.9. Premiumsupport. Avsnitt 13.9 gäller för Avast Total Care, AVG Premium Tech Support och andra tekniska supporttjänster (var och en ”premiumsupport”) som leverantören säljer separat från sina programlösningar, och genom vilka leverantören hjälper dig att installera, konfigurera eller felsöka en mängd programprodukter och/eller utrustning eller system, däribland en PC, Mac, surfplatta, mobiltelefon eller andra persondatorer, trådlösa routrar, kabelmodem eller andra routrar, skrivare, digitalkameror, spelkonsoler, mediaspelare, smart-tv, DVD/Blu-Ray-spelare.

13.9.1. Den närstående kommer vid tillhandahållande av premiumsupport göra sitt bästa för att hjälpa dig med de problem som du upplever, men på grund av den stora variationen av tekniker på marknaden kanske den närstående inte kan lösa ditt problem. Exempel: problem kan uppstå som ett resultat av fel i programvara eller maskinvara som tillverkaren ännu inte löst, eller problem som rör konfiguration av utrustningen som gör det omöjligt eller orimligt svårt för den närstående att diagnostisera och lösa problemet. Därför är du införstådd med och samtycker till att leverantörens ansträngningar kanske inte räcker för att lösa de problem du har identifierat, eller att problemen inte kan lösas inom rimlig tid.

13.9.2. Leverantören kan i samband med hjälp enligt försäkringsplanen kräva fjärråtkomst till din enhet, och/eller kräva att du installerar ett hjälpprogram, och då är du införstådd med och samtycker till att punkt 13.10 gäller. Om du inte kan eller tillhandahåller fjärråtkomst till enheten och/eller om du inte kan ladda ner och installera hjälpprogrammet på enheten eller följa leverantörens eller den närståendes övriga instruktioner, eller om leverantören fastställer att din enhet inte kvalificerar sig för support enligt premiumsupportprenumerationen, tillhandahåller leverantören inte någon premiumsupport.

13.10. Fjärrassistans, hjälpprogram

13.10.1. Fjärråtkomst. Leverantören eller en närstående kan i samband med leverans av tjänster enligt försäkringsplanen, som en del av premiumsupport eller i samband med andra tjänster behöva fjärransluta till och ta kontroll över din utrustning för att kunna lösa dina problem. I samband med fjärranslutningen

(A) kan den närstående behöva köra diverse skript på din utrustning, göra ändringar i konfigurationen, installera och avinstallera program, och göra andra nödvändiga ändringar i utrustningen och/eller programinställningar i sådan utrustning för att lösa problemen. Du är införstådd med att den närstående kan, men inte måste, installera och ta bort olika egna och andra programverktyg om den närstående bedömer att det är nödvändigt för att kunna hjälpa dig med de problem som du upplever. Programmens delar är skyddade enligt lag, däribland upphovsrätt.

(B) Du är införstådd med och samtycker till att genom att tillåta den närstående fjärranslutning ger du leverantören (och dess partner och underleverantörer som agerar för leverantörer) fullständig eller begränsad åtkomst till din utrustning, program och nätverk (beroende på utrustning, program och nätverkskonfiguration), och ger leverantören tillstånd att göra de ändringar som beskrivs ovan eller som den närstående rekommenderar vid leverans av lösningen. Du är införstådd med och samtycker till att den närstående, eller du själv på uppmaning av den närstående, kan ändra, ta bort eller förstöra program eller data på din utrustning, ändra utrustningens, programmets eller nätverksinställningarna, eller på annat sätt störa utrustningens, programmets eller nätverkets normala drift.

(C) Du är införstådd med och samtycker till att den närstående kan få åtkomst till information som du har i din enhet. Närstående är utbildade att inte ta reda på mer information än vad som är nödvändigt för att lösa de problem för vilka du sökt support. Du måste ändå sitta framför din enhets skärm och iaktta den närståendes åtgärder medan han eller hon levererar lösningen på din enhet. Du kan när som helst avsluta en livesupportsession genom att säga till den närstående eller avsluta fjärrsessionen.

13.10.2. Hjälpprogram.

(A) Leverantören eller en närstående kan som ett villkor för att tillhandahålla tjänsterna enligt försäkringsplanen, premiumsupport eller andra tjänster instruera dig att ladda ned och på enheten installera ett program (”hjälpprogrammet”) som gör att den närstående kan få fjärråtkomst till din enhet, samla information om enheten och driften, diagnostisera och reparera problemet och ändra enhetens inställningar. Du kan också behöva följa andra instruktioner av leverantören eller en närstående.

(B) Om du eller en närstående installerar hjälpprogrammet på en enhet kan hjälpprogrammet

(i) kräva att du aktiverar det på din enhet. Om du inte slutför aktiveringsprocessen inom den tidsperiod som den närstående begär eller som hjälpprogrammet anger kan hjälpprogrammet sluta att fungera tills aktiveringen slutförts.

(ii) regelbundet kommunicera med leverantörens (eller dess partners eller underleverantörs) servrar för att regelbundet: (i) säkerställa att du får alla de tjänster och program som du har rätt till som en del av din lösning, (ii) möjliggöra för dig att inleda en chattsession med en närstående som en del av din lösning eller (iii) ge dig åtkomst till vissa självserviceverktyg som en del av din lösning.

(iii) som standard konstant köras på din enhet och utföra diverse bakgrundsuppgifter som håller din enhet i funktionellt skick. Under tiden kan det samla in diverse data om din enhet, däribland tekniska specifikationer, information om operativsystem, ladda ned och/eller installera programvara, uppdateringar och uppgraderingar, information om säkerhetsprogramvara, backup och brandväggar, olika unika identifierare, felmeddelanden gällande system och program, nätverksanslutningsstatus, kringutrustning och andra anslutna enheter samt liknande information och data. Informationen hjälper leverantören att förhindra många vanliga problem som du kan uppleva, och identifierar snabbt problem för vilka du kan komma att begära support från leverantören.

Stäng

Nästan klart!

Slutför installationen genom att klicka på den nedladdade filen och följa anvisningarna.

Initierar nedladdning …
Obs! Klicka här om nedladdningen inte påbörjades automatiskt.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast.