Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Wersja 1.15 (zmieniona 11 lipca 2023 r.)

Przed rozpoczęciem użytkowania Rozwiązania (zdefiniowanego poniżej) należy uważnie zapoznać się z warunkami niniejszej Umowy licencyjnej użytkownika końcowego („Umowa”). Niniejszy dokument jest prawnie wiążącą umową. Wyrażając zgodę drogą elektroniczną lub instalując Rozwiązanie bądź korzystając z Rozwiązania, Użytkownik akceptuje wszystkie warunki niniejszej Umowy w imieniu swoim oraz wszelkich podmiotów albo osób fizycznych, które Użytkownik reprezentuje albo na których Urządzenia nabywa Rozwiązanie (zwanych dalej łącznie „Użytkownikiem”). Jeśli Użytkownik nie zgadza się na warunki niniejszej Umowy, nie może użytkować Rozwiązania oraz powinien przerwać proces instalacji i usunąć lub zniszczyć wszystkie kopie Rozwiązania znajdujące się w jego posiadaniu bądź pod jego kontrolą.

Niniejsza Umowa dotyczy korzystania przez Użytkownika z określonego oprogramowania („Oprogramowanie”), usług lub sprzętu i powiązanego oprogramowania sprzętowego, w tym wszelkich Aktualizacji (każde z tych rozwiązań zwane jest dalej „Rozwiązaniem”), w związku z którym Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszej Umowy oraz treść wszelkiej powiązanej Dokumentacji. W niniejszej Umowie „Sprzedawca” oznacza podmiot udostępniający Rozwiązanie Użytkownikowi. Podmiot różni się w zależności od lokalizacji:
 

a. Ameryka Północna, Środkowa i Południowa

Gen Digital Inc.

60 E. Rio Salado Parkway, Suite 1000

Tempe, AZ 85281, USA
 

b. Irlandia, Wielka Brytania, Belgia, Holandia i Luksemburg

NortonLifeLock Ireland Limited

Ballycoolin Business Park, Ballycoolin, Blanchardstown

Dublin, Irlandia
 

c. Japonia

NortonLifeLock Japan KK

Ark Mori Building, 12. piętro, 1-12-32 Akasaka, Minato-ku

Tokio 107-6012, Japonia
 

d. Australia, wszystkie inne kraje regionu Azji i Pacyfiku

NortonLifeLock Singapore Pte Ltd

8 Marina Boulevard, #05-02, Marina Bay Financial Centre

Singapur, 018981
 

e. Hiszpania, Francja, Włochy i pozostałe kraje Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

Avast Software s.r.o.

Pikrtova 1737/1a, Nusle, 140 00 Praha 4

Czechy

„Dokumentacja” oznacza wszelkie instrukcje użytkownika udostępnione razem z Rozwiązaniem; zaś „Obowiązujące warunki” oznaczają łącznie Okres subskrypcji oraz rodzaje Urządzeń, Dozwoloną liczbę urządzeń, inne warunki transakcji i dokumenty zaakceptowane przez Użytkownika w momencie nabycia Rozwiązania (w tym wszelkie warunki sprzedaży) oraz wszelkie umowy dystrybucji, umowy odsprzedaży, umowy partnerskie albo inne umowy zawarte między Użytkownikiem a Sprzedawcą albo innym członkiem Grupy Sprzedawcy, a także inne ograniczenia opisane w punkcie 2 i w Dokumentacji.

Uwaga: niniejsza Umowa składa się z dwóch części. Punkty od 1 do 12 niniejszej Umowy dotyczą wszystkich Rozwiązań, łącznie z tymi, które wymieniono poniżej. W punkcie 13 określono dodatkowe postanowienia mające wpływ na konkretne Rozwiązania albo kategorie Rozwiązań, w tym Oprogramowanie, usługi i inne produkty osób trzecich (punkt 13.1); Zarządzane licencje usługodawców (punkt 13.2); Czyszczenie Przeglądarki (punkt 13.3); WiFi Finder (punkt 13.4); Avast Family Space (sprzedawane również jako Star Guard Family, Vodafone Family Protect i WINDTRE Family Protect) (punkt 13.5); Aplikacje mobilne (punkt 13.6); Edycja techniczna (punkt 13.7); Plan asekuracyjny (punkt 13.8); Pomoc techniczna Premium (punkt 13.9); Zdalny dostęp; Oprogramowanie pomocnicze (punkt 13.10); Avast Driver Updater (punkt 13.11), Avast Secure Web Gateway lub Avast Secure Internet Gateway (punkt 13.12), określone usługi HMA (punkt 13.13), rozwiązania Sprzedawcy w zakresie Wirtualnych sieci prywatnych (punkt 13.14), wszelkie klucze sprzętowe lub urządzenia udostępniane Użytkownikowi przez Avast w ramach subskrypcji (punkt 13.15), oraz Platformę dotyczącą analizy zagrożeń związanych z urządzeniami mobilnymi (punkt 13.16). Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie inne umowy zawarte wcześniej przez Użytkownika dotyczące poprzedniej wersji Rozwiązania.

Sprzedawca może w dowolnym momencie wprowadzić poprawki do niniejszej Umowy, o czym poinformuje Użytkownika zgodnie z niniejszą Umową. Jeżeli w dowolnym momencie, co najmniej 30 dni po otrzymaniu tego zawiadomienia Użytkownik nadal będzie korzystać z dowolnego Rozwiązania objętego Umową, oznacza to zgodę na poprawki wniesione do niniejszej Umowy. Sprzedawca może uwarunkować korzystanie z wcześniej nabytych Rozwiązań objętych Umową od przyjęcia danej poprawki do Umowy. W razie niewyrażenia zgody na poprawkę do niniejszej Umowy Sprzedawca może zawiesić dostęp do objętego Umową Rozwiązania – w takim przypadku Użytkownik może uzyskać zwrot części wniesionej opłaty subskrypcyjnej, odpowiadającej niezakończonej lub niewykorzystanej części Okresu subskrypcji, postępując zgodnie z wytycznymi dostępnymi tutaj.

1. Licencja

Sprzedawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na użytkowanie Rozwiązania i Dokumentacji przez uzgodniony okres wskazany w Obowiązujących warunkach, w tym ich wszelkich rozszerzeń lub wznowień uzgodnionego okresu („Okres subskrypcji”), o ile Użytkownik zaakceptuje warunki niniejszej Umowy. W odniesieniu do produktów bezpłatnych, w tym Avast Free Antivirus, odpowiedni Okres subskrypcji będzie obowiązywał przez 30 dni przed jego wygaśnięciem, jednak Sprzedawca zachowuje wyłączne prawo do przedłużenia Okresu subskrypcji na dodatkowe okresy.

2. Dozwolone użytkowanie rozwiązania

2.1. Użytkownik może użytkować Rozwiązanie lub obsługiwać je na ustalonej maksymalnej liczbie („Dozwolona liczba urządzeń”) telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów, mobilnych aplikacji sieciowych, innych urządzeń mobilnych (z których każde zwane jest dalej „Urządzeniem mobilnym”), komputerów osobistych, urządzeń Internetu przedmiotów (Internet of Things, IoT) lub innych urządzeń podłączanych do Internetu lub innych urządzeń zgodnych z Rozwiązaniem (z których każde, łącznie z Urządzeniami mobilnymi, zwane jest dalej „Urządzeniem”), wskazanych w Obowiązujących warunkach, wyłącznie:

2.1.1. W przypadku Rozwiązań przeznaczonych przez Sprzedawcę do użytku firmowego, komercyjnego lub biznesowego („Rozwiązania biznesowe”) przez Użytkownika lub jego podmioty stowarzyszone (tj. podmioty kontrolujące lub kontrolowane przez Użytkownika albo będące wraz z nim pod wspólną kontrolą) do wewnętrznych celów biznesowych. W przypadku takiego sposobu użytkowania Rozwiązania biznesowego przez podmiot stowarzyszony Użytkownika Użytkownik ponosi odpowiedzialność za stosowanie się przez niego do postanowień niniejszej Umowy, a każde naruszenie Umowy przez podmiot stowarzyszony będzie uważane za jej naruszenie przez Użytkownika. Wszelkie obowiązki Sprzedawcy wynikające z niniejszej Umowy są obowiązkami wyłącznie względem Użytkownika, a nie jego podmiotów stowarzyszonych użytkujących Rozwiązanie biznesowe zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

2.1.2. W przypadku wszelkich innych Rozwiązań, w tym Avast Free Antivirus, AVG Free Antivirus, CCleaner Free i wszelkich innych Rozwiązań, z tytułu których Użytkownik nie musi wnosić opłaty subskrypcyjnej ani opłacać innej ceny w celu uzyskania Rozwiązania ani kontynuowania użytkowania Rozwiązania po zakończeniu okresu próbnego (z których każde zwane jest dalej „Rozwiązaniem konsumenckim”) przez osobę fizyczną albo członków jej gospodarstwa domowego do osobistych, niekomercyjnych celów. W celu uniknięcia wątpliwości, nie udostępnia się ani nie udziela się licencji na Rozwiązania konsumenckie do użytku przez żadne: (i) osoby fizyczne do celów komercyjnych; ani (ii) jednostki biznesowe, spółki, podmioty rządowe, organizacje pozarządowe albo inne podmioty non-profit czy instytucje edukacyjne.

2.2. Użytkownik może wykonać jedną kopię zapasową Oprogramowania.

2.3. O ile Rozwiązanie skonfigurowano do użytku sieciowego, Użytkownik może je użytkować na serwerze lub serwerach plików bądź na maszynach wirtualnych do użytku w ramach lokalnej sieci do tylko jednego z następujących celów:

2.3.1. Trwała instalacja Oprogramowania na dyskach twardych lub innych urządzeniach magazynujących maksymalnie do Dozwolonej liczby urządzeń albo

2.3.2. Użytkowanie Rozwiązania w ramach jednej takiej sieci lokalnej, o ile liczba różnych Urządzeń, na których Rozwiązanie jest użytkowane, nie przekracza Dozwolonej liczby urządzeń lub

2.3.3. Jeżeli Obowiązujące warunki przewidują prawo Użytkownika do korzystania z Rozwiązania przy świadczeniu Usług MSP — użytkowanie Rozwiązania zgodnie z opisem w punkcie 13.2.

2.4. JAKIEKOLWIEK ZASTOSOWANIE ROZWIĄZANIA INNE NIŻ WYRAŹNIE OKREŚLONE W PUNKCIE 2 NINIEJSZEJ UMOWY LUB JAKAKOLWIEK FORMA ODSPRZEDAŻY LUB DALSZEJ DYSTRYBUCJI ROZWIĄZANIA STANOWI ISTOTNE NARUSZENIE NINIEJSZEJ UMOWY I MOŻE NARUSZAĆ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH.

2A. Automatyczne odnawianie

W niniejszym punkcie 2A przedstawiono niektóre ważne postanowienia dotyczące sposobu funkcjonowania subskrypcji z automatycznym odnawianiem. Dalsze ważne postanowienia (takie jak "prawo do odstąpienia od umowy") są określone w warunkach udostępnionych przez podmiot, od którego Użytkownik nabył Rozwiązanie (“Dystrybutor”) i zaakceptowanych przez Użytkownika jako regulujące jego subskrypcję.

2A.1 Subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona, a Użytkownik zostanie powiadomiony o tym z wyprzedzeniem. Należy pamiętać, że cena odnowienia może być inna niż cena zapłacona przez Użytkownika za dotychczasowy Okres Subskrypcji, a powiadomienie przed odnowieniem będzie zawierało informację o tym, ile będzie kosztował kolejny Okres Subskrypcji, kiedy zostanie pobrana opłata oraz jak długo będzie trwał kolejny Okres Subskrypcji.

2A.2 O ile anulowane nie nastąpi w inny sposób, Dystrybutor podejmie próbę pobrania od Subskrybenta płatności (przy użyciu zapisanej karty kredytowej lub danych rachunku bankowego Użytkownika) za kolejny Okres subskrypcji z wyprzedzeniem do trzydziestu pięciu (35) dni przed datą odnowienia.

2A.3. Jeżeli płatność nie zostanie pobrana przy pierwszej próbie, Dystrybutor będzie podejmował kolejne próby pobrania płatności do 15 dni po dacie odnowienia, przy czym Użytkownik może się skontaktować z Dystrybutorem w celu aktualizacji danych płatniczych.

2A.4. Po automatycznym odnowieniu subskrypcji, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem, zawierającą wszystkie kluczowe informacje dotyczące automatycznego odnowienia oraz czasu trwania kolejnego Okresu Subskrypcji.

2A.5 Użytkownik ma prawo do wyłączenia automatycznego odnawiania subskrypcji za pomocą procedury, o której został poinformowany w trakcie procesu zamawiania subskrypcji, co oznacza, że subskrypcja wygaśnie wraz z upływem bieżącego Okresu Subskrypcji. Po wybraniu opcji anulowania automatycznego odnawiania subskrypcji, opcja ta pozostanie anulowana, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na nową subskrypcję.

2A.6 W przypadku automatycznego przedłużenia subskrypcji, Użytkownik może anulować takie przedłużenie nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedłużenia. Jeżeli Dystrybutor przyjął płatność za kolejny Okres Subskrypcji („Płatność za odnowienie”), Użytkownik otrzyma pełny zwrot Płatności za odnowienie.

3. Aktualizacje

W trakcie Okresu subskrypcji Sprzedawca może okresowo, bez konieczności uzyskania oddzielnej zgody czy zezwolenia Użytkownika, wprowadzić uaktualnienia, aktualizacje lub zamiany dowolnego Rozwiązania („Aktualizacja”), przez co nie będzie można korzystać z danego Rozwiązania lub Urządzenia (lub pewnych funkcji Urządzenia) do czasu zakończenia instalacji lub aktywowania Aktualizacji. Do celów przewidzianych w niniejszej Umowie każda Aktualizacja będzie uważana za element „Rozwiązania”. Aktualizacje mogą obejmować zarówno dodawanie, jak i usuwanie pewnych funkcji lub funkcjonalności Rozwiązania lub mogą w całości je zastąpić, a treść, funkcje i funkcjonalność zaktualizowanego Rozwiązania zależą wyłącznie od uznania Sprzedawcy. Sprzedawca nie ma obowiązku zaoferować Użytkownikowi możliwości zrezygnowania albo odsunięcia w czasie Aktualizacji, jednak w każdym momencie może zaistnieć konieczność, aby Użytkownik pobrał i wyraził zgodę na instalację albo aktywację wszystkich dostępnych Aktualizacji, tak aby mógł czerpać maksymalne korzyści z Rozwiązania. Sprzedawca może wstrzymać dostarczanie obsługi Rozwiązania do czasu przyjęcia i zainstalowania lub aktywowania wszystkich Aktualizacji. Sprzedawca według własnego uznania określa, kiedy i czy należy przeprowadzić Aktualizację, i nie jest zobowiązany do dostarczania Użytkownikowi jakichkolwiek Aktualizacji. Sprzedawca może wedle uznania zaprzestać dostarczania Aktualizacji dowolnej wersji Rozwiązania poza jego aktualną wersją lub Aktualizacji obsługujących korzystanie z Rozwiązania w połączeniu z dowolną wersją systemów operacyjnych, programów poczty elektronicznej, przeglądarek i innego oprogramowania, dla których jest przeznaczone dane Rozwiązanie.

4. Prawa własności

4.1. Rozwiązania i Dokumentacja stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i są chronione obowiązującymi przepisami prawa autorskiego, umowami międzynarodowymi i innymi przepisami obowiązującymi w kraju, w którym Rozwiązanie jest użytkowane. Struktura, organizacja i kod komputerowy każdego Oprogramowania i oprogramowania sprzętowego stanowią cenne tajemnice handlowe i informacje poufne Sprzedawcy. W zakresie, w jakim Użytkownik przekazuje Sprzedawcy uwagi lub sugestie dotyczące Rozwiązania, Sprzedawca ma upoważnienie i prawo nieodpłatnie i bez zgody Użytkownika zachować i wykorzystać takie uwagi lub sugestie w dowolnym celu w swoich aktualnych i przyszłych produktach lub usługach.

4.2. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Umowie, posiadanie lub użytkowanie przez Użytkownika Rozwiązania nie powoduje przyznania mu żadnych praw ani tytułu do praw własności intelektualnej w odniesieniu do Rozwiązania ani Dokumentacji. Wszelkie prawa do Rozwiązania i Dokumentacji, w tym wszystkie powiązane prawa autorskie, patenty, prawa do tajemnicy handlowej, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez Sprzedawcę.

5. Ograniczenia

5.1. Użytkownik nie może kopiować ani użytkować Rozwiązania ani Dokumentacji z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 2 niniejszej Umowy. Użytkownik ani żadna osoba trzecia nie jest upoważniona do tego, aby:

5.1.1. korzystać z jakiegokolwiek kodu autoryzacji, numeru licencji, kombinacji nazwy użytkownika/hasła albo innego kodu czy numeru aktywacyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę w związku z jakimkolwiek Rozwiązaniem (zwanych dalej łącznie „Kodem aktywacyjnym”) na albo dla większej liczby Urządzeń niż określona w Obowiązujących warunkach;

5.1.2. ujawniać jakikolwiek Kod aktywacyjny podmiotom innym niż Sprzedawca albo wyznaczeni przedstawiciele Sprzedawcy;

5.1.3. z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych na mocy przepisów prawa: (i) przeprowadzać inżynierię wsteczną, rozkładać na czynniki pierwsze, dekompilować, tłumaczyć, odtwarzać, przekształcać ani wyodrębniać żadnego Rozwiązania ani żadnej części Rozwiązania (w tym wszelkich powiązanych sygnatur Złośliwego kodu (zgodnie z poniższą definicją) i procedur wykrywania Złośliwego kodu) ani (ii) zmieniać, modyfikować ani w inny sposób przekształcać jakiekolwiek Rozwiązanie (w tym wszelkie powiązane sygnatury Złośliwego kodu i procedury wykrywania Złośliwego kodu). „Złośliwy kod” oznacza jakikolwiek kod, funkcję, procedurę czy urządzenie służące albo zaprojektowane do automatycznego, występującego w określonych okolicznościach, zależnego od podjęcia bądź niepodjęcia przez Użytkownika określonego działania albo zależnego od poleceń bądź kontroli jakiejkolwiek osoby bądź podmiotu: (a) zakłócenia działania jakiegokolwiek oprogramowania, usługi, własności, sieci lub danych; (b) spowodowania zniszczenia, zmiany, usunięcia, uszkodzenia albo w inny sposób zaburzenia bądź pogorszenia działania jakiegokolwiek oprogramowania, usługi, urządzenia, własności, sieci bądź danych lub (c) umożliwienia jakiejkolwiek osobie bądź jakiemukolwiek podmiotowi uzyskania dostępu, przejęcia kontroli albo zniszczenia, zmienienia, usunięcia, uszkodzenia czy w inny sposób zaburzenia bądź pogorszenia działania jakiejkolwiek części oprogramowania, usługi, urządzenia, własności bądź danych, a także każdego wirusa komputerowego, robaka, furtkę (trap door), tylne wejście (back door), bombę zegarową, złośliwy program albo mechanizm, taki jak blokada oprogramowania, procedura sprawdzania hasła, sprawdzanie numeru seryjnego procesora, zależność od czasu czy każdy inny kod służący albo zaprojektowany do umożliwienia którychkolwiek z kwestii opisanych w tej definicji (w tym aplety Java, kontrolki ActiveX, języki skryptowe, wtyczki do przeglądarek lub treści w technologii push);

5.1.4. z wyjątkiem przypadków dozwolonych na mocy umowy dystrybucji, umowy odsprzedaży albo innej umowy zawartej między Użytkownikiem a Sprzedawcą albo innym członkiem Grupy Sprzedawcy, publikować, odsprzedawać, rozpowszechniać, nadawać, przesyłać, przedstawiać, przekazywać, zastawiać, wynajmować, udostępniać ani udzielać dalszych licencji na jakiekolwiek Rozwiązanie;

5.1.5. z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych na mocy niniejszej Umowy (w tym punktów 13.213.5 and 13.7), Obowiązujących warunków albo innej umowy zawartej między Użytkownikiem a Sprzedawcą albo innym członkiem Grupy Sprzedawcy, wykorzystywać jakiegokolwiek Rozwiązania w celu zarządzania obiektami podmiotu zewnętrznego albo udzielać jakimkolwiek podmiotom zewnętrznym dostępu do jakiegokolwiek Rozwiązania albo umożliwiać podmiotom zewnętrznym korzystanie z Rozwiązań w ramach biura usługowego, systemu z podziałem czasu, usługi subskrypcji albo dostawcy aplikacji jako usług albo w inny podobny sposób.

5.1.6. wykorzystywać jakiegokolwiek Rozwiązania w celu udostępnienia albo opracowania produktu albo usługi, które będą stanowić konkurencję dla Rozwiązania;

5.1.7. wykorzystywać albo podejmować próby wykorzystania jakiegokolwiek Rozwiązania w celu: (i) zamieszczania, pobierania, transmisji strumieniowej, przesyłania, powielania albo przechowywania jakichkolwiek informacji, danych albo materiałów albo angażowania się bądź wspierania jakichkolwiek czynności, które mogą: (A) naruszać prawa własności intelektualnej albo inne prawa jakiegokolwiek podmiotu zewnętrznego; (B) zawierać jakiekolwiek niezgodne z prawem, szkodliwe, zawierające groźby, obraźliwe, oszczercze, albo w inny sposób niewłaściwe materiały; (C) zaszkodzić albo stanowić próbę zaszkodzenia innym podmiotom; (D) potencjalnie powodować albo nakłaniać do zachowania, które jest niezgodne z prawem, szkodliwe, napastliwe, obraźliwe, zastraszające, niedozwolone, oszczercze, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, narusza cudzą prywatność, nienawistne albo dyskryminujące na tle rasowym, etnicznym, wyznaniowym albo seksualnym, albo jest w inny sposób niewłaściwe; (E) promować albo udzielać instrukcji dotyczących nielegalnych działań, podżegać do wyrządzenia fizycznej szkody albo uszczerbku na zdrowiu jakimkolwiek grupom czy osobom albo zachęcać do okrucieństwa wobec zwierząt; (F) mieć na celu podawanie się za inną osobę bądź podmiot albo w inny sposób przedstawianie w fałszywym świetle relacji Użytkownika z daną osobą czy podmiotem albo (G) wspierać jakiekolwiek nadużycie, wprowadzenie w błąd albo kradzież; albo (H) uszkodzić, wyłączyć bądź ograniczyć działanie albo umożliwić bądź stanowić próbę uzyskania nieupoważnionego dostępu, otrzymania, wykorzystania, powielania, modyfikacji albo zniszczenia jakiejkolwiek własności, Urządzeń, oprogramowania, usług, sieci albo danych wszelkimi metodami, w tym poprzez hakowanie, phishing, spoofing albo podejmowanie prób obejścia bądź złamania zapór sieciowych, zabezpieczeń hasłem albo innych środków bezpieczeństwa czy mechanizmów kontroli wszelkiego rodzaju służących ochronie informacji; (ii) naruszania w jakikolwiek sposób wszelkich obowiązujących przepisów prawa albo regulacji, miejscowych, krajowych albo międzynarodowych; (iii) fałszowania nagłówków albo innej manipulacji identyfikatorami w celu ukrycia pochodzenia jakichkolwiek treści przekazywanych za pośrednictwem Rozwiązania; (iv) zamieszczania, publikowania, przesyłania pocztą elektroniczną albo przekazywania w inny sposób wszelkich niepożądanych albo nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych, „wiadomości – śmieci”, „spamu”, „łańcuszków pocztowych” czy „schematów piramidowych” albo (v) gromadzenia albo przechowywania danych osobowych bez wiedzy ani wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą;

5.1.8. uszkadzać, wyłączać bądź ograniczać działanie albo uzyskiwać bądź podejmować próbę uzyskania nieupoważnionego dostępu do jakiegokolwiek Rozwiązania albo majątku, Urządzeń, oprogramowania, usług, sieci albo danych związanych bądź współdziałających z danym Rozwiązaniem albo do jakichkolwiek treści bądź danych przechowywanych, udostępnianych albo dostarczanych za pośrednictwem danego Rozwiązania wszelkimi metodami, w tym poprzez hakowanie, phishing, spoofing albo podejmowanie prób obejścia bądź złamania zapór sieciowych, zabezpieczeń hasłem albo innych środków bezpieczeństwa czy mechanizmów kontroli wszelkiego rodzaju służących ochronie informacji;

5.1.9. testować albo porównywać bądź ujawniać albo publikować wyniki testów albo porównań wszelkich Rozwiązań bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy oraz

5.1.10. łamać albo obchodzić, podejmować próby obejścia albo złamania bądź upoważniać albo wspierać jakikolwiek podmiot zewnętrzny w łamaniu albo obchodzeniu mechanizmów kontrolnych zabezpieczających wykorzystywanie kopii jakichkolwiek Rozwiązań oraz

5.1.11. naruszać postanowienia polityki Sprzedawcy regulującej dopuszczalne użytkowanie jego Rozwiązań (zwanej dalej „Zasadami dopuszczalnego użycia”), którą można znaleźć tutaj. W przypadku i w zakresie wystąpienia sprzeczności miedzy niniejszą Umową a Zasadami dopuszczalnego użycia, zastosowanie mają bardziej restrykcyjne postanowienia.

5.2. Niektóre Rozwiązania mogą przyznać Użytkownikowi lub innym użytkownikom uprawnienia administratora, które m.in. mogą umożliwiać administratorowi monitorowanie innych Urządzeń lub stanu Rozwiązań zainstalowanych na innych Urządzeniach, w tym np. stanu Okresu subskrypcji, komunikatów Rozwiązania czy Aktualizacji. Niniejszym Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że będzie korzystać z takich uprawnień administracyjnych wyłącznie w przypadku Urządzeń i Rozwiązań, do których ma należyte upoważnienie, i tylko w przewidzianych celach. Użytkownik ponadto oświadcza i gwarantuje Sprzedawcy, że: (i) ma wszelkie wymagane upoważnienia do zawarcia niniejszej Umowy oraz instalowania lub użytkowania Rozwiązania na Urządzeniach w imieniu właścicieli i użytkowników wspomnianych Urządzeń objętych administracją oraz (ii) niniejszym zawiera Umowę w imieniu: (A) wszystkich właścicieli i użytkowników tych Urządzeń objętych administracją oraz (B) w imieniu własnym.

5.3. Niektóre Rozwiązania mogą umożliwiać publikowanie lub udostępnianie innym treści stworzonych przez Użytkownika lub uzyskanych z innych źródeł („Treści Użytkownika”). Użytkownik zachowuje wszelkie prawa własności intelektualnej przysługujące mu zgodnie z odnośnymi przepisami prawa do Treści Użytkownika publikowanych lub udostępnianych za pomocą Rozwiązania, z zastrzeżeniem praw, licencji i innych postanowień niniejszej Umowy, w tym praw pierwotnych innych osób do wykorzystanych lub zmodyfikowanych przez Użytkownika Treści Użytkownika. Niniejszym Użytkownik udziela każdemu z członków Grupy Sprzedawcy niewyłącznego, nieograniczonego, bezwarunkowego, nielimitowanego, ogólnoświatowego, nieodwołalnego, wieczystego i nieodpłatnego prawa i licencji na wykorzystywanie, kopiowanie, rejestrowanie, dystrybucję, reprodukcję, ujawnianie, sprzedaż, odsprzedaż, sublicencjonowanie (na kilku poziomach), modyfikowanie, dostosowywanie, wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, transmitowanie, publikowanie, nadawanie, tłumaczenie lub wykorzystywanie w inny sposób całości lub części Treści Użytkownika publikowanych lub udostępnianych za pomocą Rozwiązania (i ich pochodnych) i wykonywanie na ich podstawie prac pochodnych wyłącznie w celu dostarczenia Użytkownikowi danych Rozwiązań na podstawie niniejszej Umowy. Wraz z każdym opublikowaniem lub udostępnieniem Treści Użytkownika Użytkownik oświadcza i zapewnia każdego z członków Grupy Sprzedawcy, że jest pełnoletni w kraju lub jurysdykcji swojego pobytu i jest rodzicem lub opiekunem prawnym lub też ma wszelkie konieczne zgody od rodzica lub opiekuna prawnego osoby nieletniej przedstawionej w publikowanych lub udostępnianych Treściach Użytkownika lub uczestniczącej w nich, a także że w stosunku do przedmiotowych Treści Użytkownika: (i) jest jedynym autorem i posiadaczem prawa własności intelektualnej i innych praw do danych Treści Użytkownika lub też jest upoważniony przez prawo do publikowania i udostępniania tych Treści Użytkownika i udzielenia każdemu z członków Grupy Sprzedawcy prawa do korzystania z nich w sposób opisany w niniejszym punkcie 5.3, przy czym żaden z członków Grupy Sprzedawcy nie musi w tym celu występować o zgodę żadnej osoby trzeciej i nie powstaje dla niego z tego tytułu żaden obowiązek ani odpowiedzialność; (ii) Treści Użytkownika są rzetelne; (iii) Treści Użytkownika nie naruszają ani nie naruszą prawa własności intelektualnej lub innych praw żadnej osoby trzeciej w związku z ich dopuszczalnym wykorzystaniem i użytkowaniem przez któregokolwiek z członków Grupy Sprzedawcy opisanym w niniejszej Umowie; oraz (iv) Treści Użytkownika nie naruszą niniejszej Umowy ani nie spowodują uszczerbku ani szkody wobec jakiejkolwiek osoby.

6. Ograniczona gwarancja i wyłączenia odpowiedzialności

6.1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego punktu 6 Sprzedawca gwarantuje Użytkownikowi, że Rozwiązanie będzie działać lub służyć zasadniczo zgodnie z dokumentacją przez 30 dni od momentu nabycia go przez Użytkownika po raz pierwszy. W celu wniesienia reklamacji objętej gwarancją należy postępować zgodnie z instrukcją udostępnianą poprzez źródło, za pośrednictwem którego Użytkownik nabył Rozwiązanie. W przypadku, gdy Rozwiązanie nie działa zasadniczo zgodnie z Dokumentacją, cała i wyłączna odpowiedzialność każdego z członków Grupy Sprzedawcy oraz każdego z Partnerów Sprzedawcy, a także jedyny i wyłączny środek prawny przysługujący Użytkownikowi, zostaną w odniesieniu do powyższej gwarancji, wedle uznania Sprzedawcy, ograniczone do: (i) wymiany Rozwiązania lub (ii) zwrotu Rozwiązania wraz ze zwrotem kosztów części wniesionej przez Użytkownika opłaty subskrypcyjnej odpowiadającej niezakończonej lub niewykorzystanej części Okresu subskrypcji. Niniejsza gwarancja obowiązuje tylko na oryginalnie dostarczone Rozwiązanie i nie ma zastosowania do: (i) Aktualizacji; (ii) wad spowodowanych przez łączenie, uruchamianie lub użytkowanie Rozwiązania: (A) z oprogramowaniem, sprzętem lub innymi materiałami, których nie dostarcza Sprzedawca, lub (B) na Urządzeniach, z oprogramowaniem czy innymi materiałami niezgodnymi z wymogami Sprzedawcy zawartymi w Dokumentacji.

6.2. Z ZASTRZEŻENIEM POSTANOWIEŃ PUNKTU 6.1 NINIEJSZEJ UMOWY CZŁONKOWIE GRUPY SPRZEDAWCY ANI PARTNERZY SPRZEDAWCY NIE GWARANTUJĄ WYDAJNOŚCI ANI WYNIKÓW, KTÓRE UŻYTKOWNIK MOŻE UZYSKAĆ, UŻYWAJĄC JAKIEGOKOLWIEK ROZWIĄZANIA LUB DOKUMENTACJI. Z ZASTRZEŻENIEM POSTANOWIEŃ PUNKTU 6.1 NINIEJSZEJ UMOWY ROZWIĄZANIE JEST DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE”, A CZŁONKOWIE GRUPY SPRZEDAWCY I PARTNERZY SPRZEDAWCY NIE UDZIELAJĄ JAKICHKOLWIEK WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI ANI WARUNKÓW ORAZ, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE WARUNKI I GWARANCJE DOROZUMIANE Z MOCY USTAWY, PRAWA ZWYCZAJOWEGO, PRAKTYKI SĄDOWEJ LUB INNYCH TEORII PRAWA, W TYM DOROZUMIANE GWARANCJE LUB WARUNKI DOTYCZĄCE NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH, TYTUŁU PRAWNEGO, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ODPOWIEDNIEJ JAKOŚCI ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. SPRZEDAWCA NIE GWARANTUJE NIEPRZERWANEGO ANI BEZAWARYJNEGO DZIAŁANIA ŻADNEGO ROZWIĄZANIA, WŁAŚCIWEGO DZIAŁANIA JAKIEGOKOLWIEK ROZWIĄZANIA NA DOWOLNYM URZĄDZENIU LUB Z KONKRETNĄ KONFIGURACJĄ SPRZĘTU LUB OPROGRAMOWANIA, ANI TEGO, ŻE JAKIEKOLWIEK ROZWIĄZANIE BĘDZIE W PEŁNI ZABEZPIECZAĆ NIENARUSZALNOŚĆ WYBRANYCH DANYCH, INFORMACJI LUB TREŚCI PRZECHOWYWANYCH LUB PRZEKAZYWANYCH PRZEZ INTERNET.

6.3. NIEZALEŻNIE OD INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA DOSTARCZONE UŻYTKOWNIKOWI NIEODPŁATNIE (W TYM ROZWIĄZANIA „BEZPŁATNE”, „W WERSJI PRÓBNEJ” LUB „BETA”) SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”, Z WSZELKIMI EWENTUALNYMI WADAMI, W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI I BEZ ŻADNEJ GWARANCJI ANI WSPARCIA LUB INNYCH USŁUG ZE STRONY SPRZEDAWCY.

6.4. W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRAWEM, W ŻADNYM PRZYPADKU SPRZEDAWCA ANI JAKAKOLWIEK SPÓŁKA KONTROLUJĄCA SPRZEDAWCĘ, KONTROLOWANA PRZEZ NIEGO LUB POZOSTAJĄCA WRAZ Z NIM POD WSPÓLNĄ KONTROLĄ (ŁĄCZNIE: „GRUPA SPRZEDAWCY”), ANI TEŻ JEJ AGENCI, LICENCJODAWCY, PRZEDSTAWICIELE, DOSTAWCY, DYSTRYBUTORZY, ODSPRZEDAWCY, OPERATORZY SIECI LUB SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH WYKORZYSTYWANYCH DO DOSTARCZANIA ROZWIĄZANIA, ANI TEŻ ŻADEN Z PARTNERÓW HANDLOWYCH CZŁONKA GRUPY SPRZEDAWCY (ŁĄCZNIE: „PARTNERZY SPRZEDAWCY”) NIE ODPOWIADA PRZED UŻYTKOWNIKIEM ANI OSOBAMI TRZECIMI ZA:

6.4.1. SZKODY POŚREDNIE, NASTĘPCZE, PRZYPADKOWE, ODSZKODOWANIA SANKCYJNE, SZCZEGÓLNE LUB Z NAWIĄZKĄ, ANI TEŻ ZA JAKIEKOLWIEK STRATY, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY LUB PODSTAWY TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI;

6.4.2. JAKIEKOLWIEK SZKODY Z TYTUŁU UTRATY MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, ZYSKÓW LUB PRYWATNOŚCI, UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA JAKIEGOKOLWIEK URZĄDZENIA LUB ROZWIĄZANIA (W TYM ROZWIĄZANIA, O KTÓRYM MOWA W UMOWIE), PONIESIONE WYDATKI, KOSZTY ZAPEWNIENIA ZASTĘPCZYCH LUB ZAMIENNYCH TOWARÓW, USŁUG LUB PRODUKTÓW CYFROWYCH, PRZERWĘ W DZIAŁALNOŚCI, NIEUPRAWNIONE UJAWNIENIA LUB UTRATĘ (W TYM USZKODZENIE, POGORSZENIE STANU LUB NIEDOSTĘPNOŚĆ) DANYCH LUB INFORMACJI DOWOLNEGO RODZAJU (NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYMIENIONE STRATY, SZKODY, KOSZTY LUB WYDATKI STANOWIĄ STRATY LUB SZKODY POŚREDNIE, CZY BEZPOŚREDNIE); ANI

6.4.3. JAKIEKOLWIEK INNE STRATY I SZKODY PIENIĘŻNE LUB NIEPIENIĘŻNE WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB DOSTARCZANEGO NA JEJ PODSTAWIE ROZWIĄZANIA;

NAWET W PRZYPADKU, GDY CZŁONEK GRUPY SPRZEDAWCY LUB PARTNER SPRZEDAWCY ZOSTAŁ ZAWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKIEJ STRATY LUB SZKODY. NIEZALEŻNIE OD INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY LUB INNYCH DOKUMENTÓW, ŻADEN Z CZŁONKÓW GRUPY SPRZEDAWCY ANI PARTNERÓW SPRZEDAWCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB OSÓB TRZECICH ZA STRATY LUB SZKODY (POŚREDNIE LUB BEZPOŚREDNIE), ZA NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP ANI JAKIEKOLWIEK USZKODZENIE, POGORSZENIE STANU, NIEDOSTĘPNOŚĆ, USUNIĘCIE, KRADZIEŻ, ZNISZCZENIE, ZMIANĘ, UJAWNIENIE LUB UTRATĘ DANYCH, INFORMACJI LUB TREŚCI PRZEKAZYWANYCH, OTRZYMYWANYCH LUB PRZECHOWYWANYCH ZA POŚREDNICTWEM JAKIEGOKOLWIEK ROZWIĄZANIA LUB W ZWIĄZKU Z NIM, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY. W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO W ŻADNYM PRZYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKA GRUPY SPRZEDAWCY ANI PARTNERA SPRZEDAWCY ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY UŻYTKOWNIKA LUB OSOBY TRZECIEJ ODNOSZĄCE SIĘ DO ROZWIĄZANIA, SUBSKRYPCJI LUB NINIEJSZEJ UMOWY NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ WIĘKSZEJ Z KWOT: (I) 5,00 USD (PIĘCIU DOLARÓW AMERYKAŃSKICH) LUB (II) KWOTY OPŁAT SUBSKRYPCYJNYCH WNIESIONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA OSTATNIE 12 MIESIĘCY OKRESU SUBSKRYPCJI.

6.5. WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW GRUPY SPRZEDAWCY I PARTNERÓW SPRZEDAWCY ZAWARTE W NINIEJSZEJ UMOWIE NIE POWODUJĄ OGRANICZENIA ANI WYŁĄCZENIA ICH POTENCJALNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA:

6.5.1. ŚMIERĆ, USZCZERBEK NA ZDROWIU, SZKODY W MAJĄTKU RZECZOWYM LUB OSZUSTWO W ZAKRESIE WYKRACZAJĄCYM POZA ZAKRES DOZWOLONY PRZEZ PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA; ORAZ

6.5.2. WSZELKIE SPRAWY, ZA KTÓRE ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIE MOŻE BYĆ OGRANICZONA ANI WYŁĄCZONA PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

7. Prywatność; przetwarzanie danych osobowych oraz innych informacji

7.1. Pojęcie „Dane” stosowane w niniejszej Umowie oraz Polityce prywatności oznacza: (a) informacje, które Użytkownik udostępnia Sprzedawcy, innemu członkowi Grupy Sprzedawcy albo Partnerowi Sprzedawcy w związku ze składaniem zamówienia na Rozwiązania, w tym jego imię i nazwisko, adres rozliczeniowy (w tym kod pocztowy), adres e-mail, numer telefonu, numer karty płatniczej albo rachunku bankowego, kod weryfikacyjny karty płatniczej albo rachunku bankowego, data wydania i termin ważności karty płatniczej, wybrane przez Użytkownika hasło do konta u Sprzedawcy albo innego członka Grupy Sprzedawcy oraz inne Dane rozliczeniowe w rozumieniu Polityki prywatności Sprzedawcy (zwanej dalej „Polityką prywatności”, którą można znaleźć tutaj) (zwane dalej łącznie „Danymi transakcji”); (b) informacje gromadzone przez Sprzedawcę, innego członka Grupy Sprzedawcy albo Partnera Sprzedawcy w związku z przetwarzaniem i realizacją zamówienia Użytkownika na Rozwiązania, w tym informacje na temat producenta, modelu, systemu operacyjnego oraz innych danych identyfikacyjnych Urządzenia Użytkownika, nazwa dostawcy usług internetowych, adres protokołu internetowego (IP); oraz (c) informacje na temat instalacji Rozwiązania przez Użytkownika oraz jego użytkowania (w Polityce prywatności treść podpunktów (b) i (c) są określane łącznie jako „Dane dotyczące usług”).

7.2. Użytkownik upoważnia Sprzedawcę, innego członka Grupy Sprzedawcy albo Partnera Sprzedawcy do wykorzystywania Danych użytkownika na potrzeby opisane w Polityce prywatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że tego rodzaju wykorzystywanie jego Danych obejmuje przetwarzanie i realizację jego zamówień na subskrypcje, doskonalenie Rozwiązań i udostępnianie Użytkownikowi informacji na temat Rozwiązań, na które Użytkownik posiada subskrypcję, oraz oferowanie Użytkownikowi innych Rozwiązań. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca albo inny członek Grupy Sprzedawcy może udostępniać jego Dane Partnerom Sprzedawcy, takim jak dostawcy platform e-commerce oraz podmioty przetwarzające płatności, dostawcy zapewniający Użytkownikowi wsparcie, usługi i Rozwiązania w imieniu Sprzedawcy oraz dostawcy zapewniający Sprzedawcy albo członkowi Grupy Sprzedawcy analizę sprzedaży i ryzyka w związku z Rozwiązaniami.

8. Zakończenie licencji

8.1. Niniejsza Umowa zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek ciążących na nim zobowiązań określonych w niniejszej Umowie (co obejmuje wszelkie przypadki naruszenia zobowiązań określonych w punkcie 25 albo 10), co będzie skutkować zrzeczeniem się wszelkich praw, jakie mogą przysługiwać Użytkownikowi, do otrzymywania Aktualizacji albo uzyskania zwrotu części opłaconej przez Użytkownika opłaty abonamentowej za niewykorzystaną część Okresu subskrypcji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do korzystania z innych środków prawnych dostępnych na mocy prawa w przypadku, gdy naruszenie przez Użytkownika obowiązków wynikających z niniejszej Umowy wpływa niekorzystnie na członka Grupy Sprzedawcy lub na Partnera Sprzedawcy. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności członków grupy sprzedawcy i partnerów sprzedawcy zawarte w niniejszej Umowie obowiązują również po rozwiązaniu Umowy.

8.2. Sprzedawca może, w dowolnym momencie i ze skutkiem natychmiastowym, rozwiązać niniejszą Umowę bez podawania przyczyn za wypowiedzeniem doręczonym Użytkownikowi, w odniesieniu do dowolnego Rozwiązania lub wszystkich Rozwiązań, w którym to przypadku cała i wyłączna odpowiedzialność każdego z członków Grupy Sprzedawcy i każdego z Partnerów Sprzedawcy, a także wszelkie wyłączne środki prawne przysługujące Użytkownikowi w odniesieniu do takiego rozwiązania Umowy ograniczają się do zwrotu części wniesionych przez Użytkownika opłat subskrypcyjnych za niezakończoną lub niewykorzystaną część Okresu subskrypcji. Z dniem takiego rozwiązania Umowy Użytkownik traci prawo do korzystania z Rozwiązania i Dokumentacji, których rozwiązanie Umowy dotyczy.

8.3. Jeśli Okres subskrypcji jest uzależniony od opłacenia stosowanej opłaty przez Użytkownika i Sprzedawca nie otrzymał płatności do 15 dnia po terminie płatności, uznaje się, że Użytkownik zrzekł się licencji na korzystanie z Rozwiązania, a licencja wygaśnie natychmiast bez dalszych działań po stronie Użytkownika lub Sprzedawcy.

9. Zastrzeżone prawa rządu USA

Wszystkie Rozwiązania są klasyfikowane jako „przedmioty komercyjne”, zgodnie z definicją tego terminu w tytule 48 art. 2.101 amerykańskiego kodeksu przepisów federalnych (Code of Federal Regulations), obejmujące „komercyjne oprogramowanie komputerowe” i „dokumentację związaną z komercyjnym oprogramowaniem komputerowym”, zgodnie z definicją tych terminów w tytule 48, art. 12.212 amerykańskiego kodeksu przepisów federalnych. Zgodnie z tytułem 48, art. 12.212 i tytułem 48, art. 227.7202-1 do 227.7202-4 amerykańskiego kodeksu przepisów federalnych wszyscy użytkownicy końcowi związani z rządem USA nabywają takie Rozwiązania i powiązaną z nimi Dokumentację wyłącznie na prawach określonych w niniejszej Umowie, które dotyczą klientów niebędących instytucjami rządowymi. Użytkowanie takich Rozwiązań i związanej z nimi Dokumentacji oznacza zgodę jednostki rządu USA na fakt, że oprogramowanie komputerowe oraz związana z nim dokumentacja ma charakter komercyjny, a także oznacza wyrażenie zgody na prawa i ograniczenia zawarte w niniejszej Umowie.

10. Kontrola eksportu

Użytkownik będzie przestrzegać wszystkich właściwych przepisów prawa amerykańskiego i międzynarodowego regulujących eksport i reeksport Rozwiązań, w tym amerykańskich przepisów eksportowych (Export Administration Regulations), a także ograniczeń dotyczących użytkowników końcowych, użytkowania końcowego i ograniczeń terytorialnych eksportu wydanych przez władze rządowe USA i innych krajów. Bez uszczerbku dla ogólnego charakteru powyższych postanowień Użytkownik oświadcza, zapewnia i zobowiązuje się, że: (i) nie znajduje się na liście objętych zakazami osób fizycznych, liście osób niezweryfikowanych, liście podmiotów, liście szczególnych obywateli, liście osób wykluczonych albo na innych listach publikowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych oraz (ii) nie będzie wykorzystywać, eksportować ani ponownie eksportować żadnego Rozwiązania do terytoriów, miejsc przeznaczenia, spółek ani osób fizycznych, jeżeli będzie to stanowić naruszenie embarg i sankcji handlowych nałożonych przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską. Użytkownik zwolni każdego z członków Grupy Sprzedawcy z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń, żądań, pozwów i postępowań, a także jakichkolwiek szkód, zobowiązań, kosztów i wydatków wynikających z naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego punktu 10.

11. Klauzula arbitrażu wiążącego i zrzeczenie się prawa do powództwa grupowego

11.1. Niniejszy punkt 11 ma zastosowanie do każdego Sporu wynikającego z Rozwiązania, subskrypcji jakiegokolwiek Rozwiązania lub z niniejszej Umowy, lub z nimi związanego, a dotyczącego Użytkownika i Sprzedawcy. Na potrzeby niniejszego punktu 11 „Spór” oznacza każdy spór, pozew lub inny konflikt bez względu na konkretną podstawę powództwa (tzn. poza innymi potencjalnymi podstawami powództwa lub podstawami prawnymi obejmuje także roszczenia z tytułu naruszenia umowy, fałszywe lub nieprawdziwe oświadczenie, oszustwa, odszkodowania, czyny niedozwolone (w tym zaniedbania), naruszenia norm lub przepisów prawnych).

11.2. W przypadku Sporu Użytkownik ma obowiązek dostarczyć Sprzedawcy Zawiadomienie o Sporze, które jest pisemnym oświadczeniem zawierającym nazwę, adres i dane kontaktowe Użytkownika, okoliczności, które stały się przyczyną Sporu oraz rekompensatę będącą przedmiotem roszczenia Użytkownika. Zawiadomienie o Sporze należy przesłać Sprzedawcy na adres legal.department@gendigital.com (podając w temacie: Punkt 11 Zawiadomienie o powstaniu sporu w myśl Umowy licencyjnej użytkownika końcowego).

11.3. KAŻDE POSTĘPOWANIE W CELU ROZWIĄZANIA LUB ROZSTRZYGNIĘCIA SPORU NA JAKIMKOLWIEK FORUM BĘDZIE PROWADZONE WYŁĄCZNIE NA ZASADZIE INDYWIDUALNEJ. UŻYTKOWNIK NIE BĘDZIE WYSTĘPOWAĆ O ROZPATRZENIE SPORU W DRODZE POZWÓW ZBIOROWYCH, POZWÓW PRYWATNYCH WNOSZONYCH W INTERESIE PUBLICZNYM ANI W RAMACH ŻADNEGO INNEGO POSTĘPOWANIA, W KTÓRYM JAKAKOLWIEK STRONA WYSTĘPUJE LUB CHCE WYSTĘPOWAĆ W CHARAKTERZE PRZEDSTAWICIELA OSÓB TRZECICH. ARBITRAŻE I POSTĘPOWANIA NIE ZOSTANĄ POŁĄCZONE Z INNYMI POSTĘPOWANIAMI BEZ UPRZEDNIEJ PISEMNEJ ZGODY WSZYSTKICH STRON NA ODPOWIEDNIE ARBITRAŻE LUB POSTĘPOWANIA.

11.4. Jeżeli Użytkownik i Sprzedawca nie rozwiążą jakiegokolwiek Sporu w drodze nieformalnych negocjacji, wszelkie inne próby rozwiązania Sporu będą prowadzone wyłącznie w drodze wiążącego arbitrażu zgodnie z postanowieniami amerykańskiej Federalnej ustawy o postępowaniu arbitrażowym (Federal Arbitration Act, określanej dalej skrótem „FAA”), tytuł 9 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, § 1 i kolejne, oraz prawa materialnego stanu Nowy Jork (z wyłączeniem zasad wyboru przepisów właściwych). Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w punkcie 11.5 poniżej Użytkownik zrzeka się prawa do rozstrzygania jakichkolwiek Sporów w drodze sądowej (albo uczestniczenia w sporze sądowym jako strona albo członek grupy w ramach pozwu zbiorowego) z udziałem sędziego i ławy przysięgłych. W zamian wszelkie Spory rozwiązywane będą przed neutralnym arbitrem, którego decyzja będzie decyzją ostateczną z wyjątkiem ograniczonego prawa do kontroli sądowej na mocy aktu prawnego FAA. Orzeczenie arbitrażowe może być egzekwowane przez dowolny sąd właściwy dla stron.

11.5. Zawarty w niniejszym punkcie 11 wymóg dotyczący arbitrażu stosuje się z zastrzeżeniem poniższych wyjątków:

11.5.1. Użytkownik może rozstrzygnąć dowolny Spór w sądzie ds. drobnych roszczeń cywilnych w kraju lub innej jednostce podziału polityczno-administracyjnego, w których mieszka, jeśli Spór spełnia wszystkie wymogi kwalifikujące go do rozstrzygnięcia w takim sądzie. W przypadku złożenia roszczenia w sądzie ds. drobnych roszczeń cywilnych Użytkownik odpowiada za wszelkie koszty i opłaty sądowe.

11.5.2. Wszystkie Spory dotyczące domniemanego sprzeniewierzenia własności intelektualnej Użytkownika lub Sprzedawcy będą rozstrzygane w sądzie.

11.5.3. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem i mieszka na terytorium Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, może przysługiwać mu prawo do rozpatrywania Sporów za pośrednictwem platformy internetowej do rozpatrywania sporów drogą elektroniczną utworzonej przez Komisję Europejską („Platforma ODR”). Celem Platformy ODR jest uproszczenie pozasądowego rozpatrywania spraw związanych z nabywaniem towarów i usług przez Internet pomiędzy konsumentami i sprzedawcami mającymi siedziby na terytorium Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu. Platformę ODR można znaleźć za pomocą poniższego łącza: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.6. Arbitraż będzie zawsze prowadzony przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe (American Arbitration Association — „AAA”) zgodnie z „Zasadami arbitrażu konsumenckiego” AAA obowiązującymi od 1 września 2014 roku i obejmującymi „Taryfę arbitrażu (w tym opłaty administracyjne AAA)” obowiązującą od dnia 1 września 2014 roku (dalej określane łącznie jako „Regulaminy sporów konsumenckich”) i będzie podlegać następującym postanowieniom:

11.6.1. Regulaminy Sporów Konsumenckich przewidują pewne opłaty, w szczególności nakładając niektóre z nich na konsumenta (Użytkownika), a inne na firmę (Sprzedawcę). Jeśli wysokość roszczenia Użytkownika nie przekracza 75 000 USD, Sprzedawca zapłaci wszystkie te wyszczególnione opłaty i koszty, w tym te nałożone na konsumenta. Sprzedawca nie zgadza się ponosić żadnych innych kosztów. Jeśli wysokość roszczenia Użytkownika przekracza 75 000 USD, kwestie płatności regulują Regulaminy Sporów Konsumenckich.

11.6.2. Z wyjątkiem przypadków opisanych w poniższych postanowieniach, do wszelkich Sporów między stronami zastosowanie mają Regulaminy Sporów Konsumenckich AAA. Jednakże zgodnie z Zasadą arbitrażu konsumenckiego R-1(e) strona może zgłosić odpowiednie stosowanie Zasad arbitrażu konsumenckiego arbitrowi, który podejmuje ostateczną decyzję. W przypadku niezgodności pomiędzy niniejszą Umową i Regulaminami sporów konsumenckich moc rozstrzygającą ma niniejsza Umowa. Użytkownik może wszcząć arbitraż wyłącznie w kraju lub innej jednostce podziału polityczno-administracyjnego, w których mieszka. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w drodze telekonferencji. Jeżeli jednak postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminami Sporów Konsumenckich AAA, arbiter lub arbitrzy mogą zażądać bezpośredniego przesłuchania na wniosek jednej ze stron.

11.6.3. Użytkownik i Sprzedawca uzgadniają, że wykorzystanie AAA do zarządzania arbitrażem nie jest integralną częścią umowy o arbitraż Sporów pomiędzy stronami. Jeśli AAA nie chce lub nie może przeprowadzić arbitrażu, Użytkownik i Sprzedawca będą negocjować w dobrej wierze w celu wybrania jednego arbitra, który rozstrzygnie Spór zgodnie z Regulaminami Sporów Konsumenckich. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia w sprawie arbitra, sąd właściwej jurysdykcji może wyznaczyć arbitra, który będzie przestrzegał Regulaminów Sporów Konsumenckich AAA.

11.6.4. Jeśli co najmniej jedna część niniejszego punktu 11 zostanie uznana za niezgodną z prawem, nieważną lub niewykonalną w odniesieniu do wszystkich lub niektórych elementów Sporu, wtedy i tylko wtedy te części zostaną wyłączone, a Spór zostanie rozstrzygnięty zgodnie ze wszystkimi pozostałymi częściami punktu 11 oraz wszystkimi pozostałymi postanowieniami niniejszej Umowy. Jeżeli w wyniku takiego wyłączenia wszystkie lub niektóre części Sporu rozstrzygane będą w drodze postępowania sądowego, sądami wyłącznie właściwymi do prowadzenia tego postępowania będą sądy z siedzibą w Nowym Jorku, stan Nowy Jork, USA. Do celów wspomnianego postępowania sądowego Użytkownik wyraża zgodę na właściwość osobową sądów Nowego Jorku, stan Nowy Jork nad Użytkownikiem i nie będzie jej podważać, a także zrzeka się prawa do wszelkich sprzeciwów z tytułu niewłaściwego lub niedogodnego miejsca postępowania (doktryna forum non conveniens) i nie będzie starać się o przeniesienie do innego rejonu lub jurysdykcji.

11.7. Niezależnie od powyższych ustępów punktu 11, jeżeli Użytkownik nabył Rozwiązanie w celach innych niż użytek osobisty lub domowy, postępowanie arbitrażowe, włączając w to uiszczanie kosztów, będzie prowadzone zgodnie z Zasadami arbitrażu handlowego AAA („Procedury handlowe”). Wspomniane Procedury handlowe stosuje się odpowiednio do każdego Sporu między stronami i Użytkownik nie będzie występował o ich uchylenie w trakcie żadnego postępowania. Jeżeli jednak zapisy niniejszej Umowy nie są zgodne z Procedurami handlowymi, Umowa ma moc rozstrzygającą.

12. Postanowienia ogólne

12.1. Zawiadomienie. Sprzedawca może w dowolnym momencie przesłać Użytkownikowi dowolne zawiadomienie pocztą elektroniczną, w wyskakującym okienku, w okienku dialogowym lub w innym trybie, nawet jeśli w niektórych przypadkach zawiadomienie będzie można otrzymać tylko pod warunkiem i w momencie uruchomienia Rozwiązania. Każde takie zawiadomienie będzie uważane za dostarczone w dniu udostępnienia go po raz pierwszy przez Sprzedawcę w ramach Rozwiązania, bez względu na to, kiedy Użytkownik je faktycznie otrzyma.

12.2. Pytania dotyczące niniejszej Umowy. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Umowy lub chęci uzyskania jakichkolwiek informacji od Dostawcy prosimy.

12.2.1. Napisać do Avast Software s.r.o., Pikrtova 1737/1a, Praga 4, kod pocztowy 140 00, Czechy (tel.: +420 274 005 777); lub

12.2.2. Skontaktować się z Dostawcą poprzez pocztę elektroniczną lub przejść do witryny internetowej Dostawcy pod adresem podanym tutaj

12.3. Odrębne umowy. Jeżeli Użytkownik nabył co najmniej dwa rozwiązania, nawet w ramach jednej transakcji, bądź nabył subskrypcje na to samo Rozwiązanie w ramach kilku transakcji, może być zobowiązany do kilkukrotnej akceptacji niniejszej Umowy licencyjnej użytkownika końcowego. Mimo że akceptowane warunki mogą być do siebie podobne lub identyczne, przy każdej akceptacji warunków niniejszej Umowy licencyjnej użytkownika końcowego Użytkownik zawiera ze Sprzedawcą odrębną umowę na dostawę stosownego Rozwiązania.

12.4. Całość porozumienia. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między Użytkownikiem i Sprzedawcą w odniesieniu do użytkowania Rozwiązania i Dokumentacji. Niniejsza Umowa zastępuje wszystkie wcześniejsze lub przekazane jednocześnie w formie ustnej bądź pisemnej informacje, oferty, gwarancje i oświadczenia dotyczące instalacji lub korzystania przez Użytkownika z Rozwiązania lub Dokumentacji. Niezależnie od powyższego, żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ogranicza praw Użytkownika, jakie mogą mu przysługiwać na mocy obowiązujących przepisów w zakresie ochrony konsumentów lub innych przepisów obowiązujących w jurysdykcji Użytkownika, których nie można uchylić na mocy umowy. Przyjmuje się, że niniejsza Umowa, Obowiązujące warunki oraz Dokumentacja są ze sobą zgodne w możliwie największym zakresie, jednak w przypadku sprzeczności będą one mieć zastosowanie w następującym porządku pierwszeństwa: (i) Obowiązujące warunki; (ii) niniejsza Umowa; (iii) Dokumentacja.

12.5. Wykładnia. Nagłówki niniejszej Umowy nie wpływają na jej wykładnię. Określenia odnoszące się do jednej płci oznaczają wszystkie płcie. Liczba pojedyncza oznacza też liczbę mnogą i odwrotnie. W przypadku zdefiniowania jakiegoś słowa lub frazy jego inne formy gramatyczne będą miały analogiczne znaczenie. Wyrażenie „w tym” interpretuje się jak wyrażenie „w tym m.in”. Wszelkie odniesienia do „użytkowania” lub „korzystania” z jakiegokolwiek oprogramowania, Rozwiązania lub Aktualizacji przez Użytkownika obejmują również instalację tego oprogramowania, Rozwiązania lub Aktualizacji przez Użytkownika (chyba że kontekst nakazuje inaczej). Oryginalna wersja Umowy została sporządzona w języku angielskim. Mimo że Sprzedawca może dla wygody Użytkownika dostarczyć jedno lub więcej tłumaczeń niniejszej Umowy, w przypadku sprzeczności lub niezgodności nadrzędna jest wersja Umowy w języku angielskim. W razie zaistnienia niejasności lub wątpliwości co do intencji lub wykładni w związku np. z jakimkolwiek postępowaniem sądowym warunki niniejszej Umowy będą interpretowane jako wspólnie przygotowane przez strony, i żadne domniemania ani ciężar dowodowy nie będzie faworyzować ani dyskryminować żadnej ze stron z racji autorstwa dowolnych postanowień niniejszej Umowy.

12.6. Rozdzielność postanowień. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy uznane zostanie za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zgodnie z jakimikolwiek obowiązującymi przepisami prawa, uznaje się, że w tym zakresie nie stanowi ono części niniejszej Umowy, przy czym pozostałe postanowienia Umowy pozostają ważne i wykonalne w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

12.7. Niewykonalność. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie ani opóźnienie w realizacji należnego świadczenia wynikające, w całości lub w części, z awarii mediów (w tym przerw w dostawie energii elektrycznej), awarii internetu, awarii usług telekomunikacyjnych lub informatycznych, awarii urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych, strajków lub protestów pracowniczych (obejmujących m.in. strajki lub inne protesty pracownicze związane z członkami Grupy Sprzedawcy lub Partnerami Sprzedawcy), aktów wojennych lub terrorystycznych, aktów typu „denial of service” lub innych ataków informatycznych bądź naruszeń mających wpływ na któregokolwiek z członków Grupy Sprzedawcy lub Partnera Sprzedawcy, dowolnego członka Grupy Sprzedawcy lub ich dostawców, a także powodzi, sabotażu, pożaru, klęsk żywiołowych, działania siły wyższej lub z innych przyczyn będących poza kontrolą członka Grupy Sprzedawcy lub Partnera Sprzedawcy.

12.8. Odstąpienie od wykonania prawa. Jeżeli jedna ze stron nie będzie rygorystycznie egzekwować wykonania dowolnych warunków, wymogów i postanowień niniejszej Umowy, nie oznacza to odstąpienia lub zrzeczenia się prawa do egzekwowania Umowy na przyszłość, zaś warunki, wymogi i postanowienia Umowy pozostają w mocy. Każde odstąpienie od prawa do egzekwowania dowolnego warunku lub wymogu zawartego w niniejszej Umowie przez jedną ze stron wymaga bez względu na jego cel formy pisemnej i popisu danej strony pod rygorem nieważności. Zrzeczenie się przez jedną ze stron dochodzenia praw z tytułu naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez drugą stronę nie będzie oznaczać trwałego zrzeczenia się dochodzenia praw z tytułu naruszenia Umowy ani zrzeczenia się dochodzenia praw z tytułu innych naruszeń tego samego lub innych postanowień niniejszej Umowy.

12.9. Cesja. Użytkownik nie może scedować swoich praw ani obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy. Sprzedawca może dokonać cesji niniejszej Umowy w dowolnym czasie i według własnego uznania, bez konieczności uzyskania wcześniejszej zgody Użytkownika na piśmie.

12.10. Brak beneficjentów w postaci stron trzecich. Żadne z postanowień niniejszej Umowy — wyraźnych ani dorozumianych — nie ma na celu przyznania ani nie przyznaje jakichkolwiek praw, korzyści ani środków prawnych żadnym osobom poza Użytkownikiem, członkami Grupy Sprzedawcy i Partnerami Sprzedawcy. Powództwo na podstawie niniejszej Umowy może wnieść wyłącznie Użytkownik oraz członkowie Grupy Sprzedawcy. Sprzedawca może (lecz nie musi) wyegzekwować dowolne prawa, środki prawne, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności, a także podjąć obronę prawną dowolnego członka Grupy Sprzedawcy lub Partnera Sprzedawcy zgodnie z niniejszą Umową, w tym wszelkie prawa i środki prawne przysługujące z tytułu straty lub szkody poniesionej przez członka Grupy Sprzedawcy lub Partnera Sprzedawcy, bądź z tytułu wniesionego przeciw niemu roszczenia: (i) wynikającego pośrednio lub bezpośrednio z niezastosowania się przez Użytkownika do postanowień niniejszej Umowy; lub (ii) Użytkownik winien w takim przypadku wypłacić przewidziane Umową odszkodowanie. Żadnych takich strat, szkód ani roszczeń nie uznaje się za wyłączone jako straty lub szkody pośrednie, następcze lub przypadkowe, zgodnie z punktem 6.4.1, jeżeli zostaną poniesione przez innego członka Grupy Sprzedawcy lub Partnera Sprzedawcy, a nie przez Sprzedawcę.

12.11. Obowiązujące prawo. Niniejsza Umowa i wszelkie Spory (w rozumieniu punktu 11) będą podlegały prawu materialnemu amerykańskiego stanu Nowy Jork z wyłączeniem zasad wyboru przepisów właściwych. Niniejsza Umowa nie podlega Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, której zastosowanie zostaje niniejszym jednoznacznie wyłączone.

12.12. Połączenie internetowe. Działanie niektórych Rozwiązań może być uzależnione od aktywnego i stabilnego połączenia internetowego. W związku z tym Użytkownik odpowiada za zapewnianie sobie przez cały czas dostępu do stabilnego i aktywnego połączenia internetowego.

12.13. Nazwy produktów. Sprzedawca może okresowo zmieniać nazwę Rozwiązania bądź nazwę lub logo stosowane do Rozwiązania na nazwę lub logo innego członka Grupy Sprzedawcy lub Partnera Sprzedawcy. Zmiany takie nie powodują zmiany subskrypcji żadnego z Rozwiązań, Okresu subskrypcji ani niniejszej Umowy, ani nie uprawniają Użytkownika do rozwiązania subskrypcji na dane Rozwiązanie, zakończenia Okresu subskrypcji ani rozwiązania niniejszej Umowy.

13. Warunki szczególne

W przypadku pewnych Rozwiązań zastosowanie mają następujące warunki szczególne. W razie sprzeczności między niniejszymi warunkami szczególnymi i pozostałymi postanowieniami Umowy do odnośnych Rozwiązań będą miały zastosowanie niniejsze warunki szczególne.

13.1. Oprogramowanie, usługi i inne produkty osób trzecich. Niektóre Rozwiązania umożliwiają Użytkownikowi nabywanie oprogramowania, usług i innych produktów dostarczanych przez strony trzecie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dana osoba trzecia ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoją ofertę, a Sprzedawca nie składa jakichkolwiek oświadczeń ani gwarancji dotyczących tych ofert ani nie przyjmuje za nie odpowiedzialności, przy czym jeżeli Użytkownik dokona zakupu w ramach jakichkolwiek ofert osób trzecich lub z nich skorzysta, takie oferty oraz korzystanie z nich przez Użytkownika będą podlegać umowom licencyjnym, warunkom użytkowania, polityce prywatności lub innym warunkom wymaganym przez tę osobę trzecią.

13.2. Zarządzane licencje usługodawców. Niniejszy punkt 13.2 ma zastosowanie: (i) w zakresie w jakim Obowiązujące warunki upoważniają Użytkownika to korzystania z CloudCare, Managed Workplace, Avast Business Services, CCleaner Business Edition albo innych Rozwiązań przy świadczeniu Usług MSP podmiotom Zewnętrznym; oraz (ii) do wszystkich licencji na korzystanie z CCleaner Cloud for Business.

13.2.1. Na potrzeby niniejszego punktu 13.2:

(a) „Avast Business Service” oznacza Usługi HD lub Usługi NOC, w zależności od kontekstu.

(b) „Klient” oznacza osobę trzecią, której Użytkownik świadczy lub chce świadczyć Usługi MSP.

(c) „Usługi HD” oznaczają usługi pomocy technicznej, które Sprzedawca lub jego dostawca zewnętrzny zapewnia Użytkownikowi na rzecz jednego Klienta lub wielu Klientów, w każdym przypadku zgodnie z opisem w Dokumentacji, w której Sprzedawca może okresowo wprowadzać zmiany.

(d) „Usługi MSP” oznaczają usługi zarządzane, które Użytkownik dostarcza swoim Klientom za pomocą Rozwiązań (w tym odpowiednio usługi Avast Business Service).

(e) „Usługi NOC” oznaczają usługi zdalnego monitorowania Urządzenia i usługi zarządzania, które Sprzedawca lub jego dostawca zewnętrzny świadczy Użytkownikowi na rzecz jednego Klienta lub wielu Klientów, w każdym przypadku zgodnie z opisem w Dokumentacji, w której Sprzedawca może okresowo wprowadzać zmiany.

(f) „Umowa o świadczenie usług” oznacza umowę między Użytkownikiem i Klientem określającą usługi, które Użytkownik zobowiązał się świadczyć na rzecz Klienta.

13.2.2. Sprzedawca, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy, udziela Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji (bez prawa do udzielania dalszych licencji) w Okresie subskrypcji na korzystanie z odnośnych Rozwiązań (w tym odpowiednio Avast Business Services, CCleaner Business Edition albo CCleaner Cloud for Business) w celu świadczenia Usług MSP swoim Klientom.

13.2.3. Sprzedawca, z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, udostępni Użytkownikowi Rozwiązania (w tym odpowiednio Avast Business Services, CCleaner Business Edition albo CCleaner Cloud for Business) do wykorzystywania przez jego Klientów.

13.2.4. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy Użytkownik:

(a) Będzie wymagać, aby: (i) każdy Klient (w tym Użytkownik we właściwym zakresie) otrzymujący Rozwiązanie podpisał aktualną wersję niniejszej Umowy lub zobowiązał się do jej przestrzegania w inny sposób, (ii) każdy Klient, któremu Użytkownik zobowiązał się dostarczyć Rozwiązania, podpisał Umowę o świadczenie usług lub zobowiązał się do jej przestrzegania w inny sposób. Bez uszczerbku dla powyższego, Użytkownik może zaakceptować stosowaną przez Sprzedawcę Umowę licencyjną użytkownika końcowego tylko w zakresie, w jakim Klient wyraźnie upoważnił do tego Użytkownika w Umowie o świadczenie usług lub w inny sposób. Umowa o świadczenie usług: (i) zawiera postanowienia zabezpieczające interes Grupy Sprzedawcy przynajmniej równie skutecznie jak niniejsza Umowa; oraz (ii) wyraźnie upoważnia Użytkownika i Grupę Sprzedawcy do odtwarzania, przekazywania, przechowywania i przetwarzania danych i informacji Klienta w związku z obsługą i funkcjonowaniem jakiegokolwiek Rozwiązania.

(b) w ramach stosunków między Sprzedawcą a Użytkownikiem będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za: (i) realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy o świadczenie usług; (ii) zapewnienie, że Użytkownik i wszyscy Klienci przestrzegają wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących monitorowania pracowników i innych osób trzecich oraz ich Urządzeń; (iii) realizację zadań i zobowiązań przydzielonych Użytkownikowi i Klientom na mocy Umowy, Obowiązujących warunków i Dokumentacji; oraz (iv) w momencie wygaśnięcia lub rozwiązania obowiązującej Umowy o świadczenie usług — za zakończenie dostarczania Rozwiązania oraz usunięcie lub nakazanie Klientowi usunięcia lub dezaktywowania Rozwiązania z Urządzeń, na których jest ono użytkowane.

13.3. Czyszczenie Przeglądarki. W przypadku korzystania z dodatku Czyszczenie Przeglądarki („BCU”) Użytkownik upoważnia dodatek Czyszczenie Przeglądarki do zmiany aktualnych ustawień przeglądarki Użytkownika i wprowadzenia nowych ustawień.

13.4. WiFi Finder. Rozwiązanie WiFi Finder pozwala użytkownikom pomagać innym użytkownikom w uzyskaniu dostępu do Internetu poprzez udostępnianie danych o sieciach Wi-Fi. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się udostępnić dane o sieciach Wi-Fi innym użytkownikom, Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że nie narusza żadnych praw osób trzecich związanych z tymi sieciami Wi-Fi lub udostępnianymi przez niego danymi. Członkowie Grupy Sprzedawcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za przestrzeganie przez Użytkownika warunków dotyczących użytkowania sieci WiFi lub udostępnianych przez niego danych.

13.5. Avast Family Space (sprzedawane również jako Star Guard Family, Vodafone Family Protect i WINDTRE Family Protect).

13.5.1. Rozwiązanie Avast Family Space, sprzedawane również jako Star Guard Family, Vodafone Family Protect i WINDTRE Family Protect (zwane dalej „Family Space”), jest przeznaczone do użytku prywatnego i niekomercyjnego przez rodziców w celu ochrony swoich dzieci, przez opiekunów prawnych w celu ochrony swoich podopiecznych lub przez osoby dorosłe w celu ochrony innych osób dorosłych, od których otrzymały w pełni świadomą zgodę. Użytkownik nie może korzystać z rozwiązania Family Space w sposób inny niż zgodnie z jego przeznaczeniem, a członkowie Grupy Sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za korzystanie z niego w sposób niedozwolony lub niezgodny z prawem.

13.5.2. Korzystając z rozwiązania Family Space, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) ma co najmniej 18 lat oraz (ii) ma zezwolenie na korzystanie z rozwiązania, a także niniejszym wyraża zgodę na gromadzenie danych osób objętych jego kontem Family Space, w tym danych osób w wieku poniżej 13 lat. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że członkowie Grupy Sprzedawcy będą gromadzić, wykorzystywać i ujawniać lokalizację geograficzną i inne informacje niezbędne do uruchomienia i dostarczania funkcji rozwiązania Family Space.

13.5.3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że: (i) wyniki uzyskane za pośrednictwem rozwiązania Family Space, w tym dane i wiadomości, mogą nie być poprawne, terminowe albo rzetelne; (ii) niektóre z treści, które Użytkownik uzna za niewłaściwe albo które zechce zablokować, mogą nie zostać zablokowane w każdym przypadku przez Family Space; (iii) Family Space może czasami blokować treści, które Użytkownik uzna za odpowiednie; (iv) ze względu na to, iż treści podmiotów zewnętrznych mogą ulegać zmianom bez powiadomienia, Sprzedawca nie może zagwarantować, że jego kategorie oraz filtry treści będą zawsze aktualne w stosunku do zmian w treściach podmiotów zewnętrznych. Jeżeli zdaniem Użytkownika rozwiązanie Family Space nieprawidłowo klasyfikuje jakąś witrynę lub serwis, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem familyspacehelp@avast.com.

13.6. Aplikacje mobilne. Niniejszy punkt 13.6 ma zastosowanie do Rozwiązań przeznaczonych do użytku na Urządzeniach mobilnych.

13.6.1. W odniesieniu do Rozwiązań pobranych z witryny Google Play (http://play.google.com) licencja przyznawana na mocy niniejszej Umowy zastępuje wszelkie uprawnienia do korzystania z Rozwiązania, które w przeciwnym wypadku byłyby przyznane na zasadzie warunków domyślnych dla aplikacji pobieranych ze sklepu Google Play.

13.6.2. W odniesieniu do Rozwiązań pobranych ze sklepu App Store firmy Apple zastosowanie mają następujące warunki:

(a) Licencje przyznawane na mocy niniejszej Umowy zostają ograniczone do nieprzekazywalnej licencji na użytkowanie Rozwiązania na urządzeniu iPhone, iPod Touch lub innym obsługiwanym przez firmę Apple Urządzeniu posiadanym lub kontrolowanym przez Użytkownika w zakresie dopuszczonym przez Regulamin użytkowania (zawarty w Warunkach świadczenia usług przez sklepy App Store firmy Apple dostępnych pod adresem http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html lub w witrynach czy na innych nośnikach udostępnionych Użytkownikowi przez firmę Apple).

(b) Niniejsza Umowa zostaje zawarta wyłącznie przez wskazane strony, do których nie należy firma Apple. Odpowiedzialność za Rozwiązanie i zawarte w nim treści ponosi wyłącznie Sprzedawca, a nie firma Apple.

(c) Firma Apple nie musi świadczyć żadnych usług w zakresie konserwacji ani pomocy technicznej w odniesieniu do Rozwiązania.

(d) Jeśli Rozwiązanie nie będzie zgodne z odpowiednią gwarancją, Użytkownik może poinformować o tym firmę Apple w celu otrzymania zwrotu kosztów zakupu Rozwiązania. W zakresie maksymalnie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa firma Apple nie będzie mieć żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do Rozwiązania, a za wszelkie pozostałe roszczenia, straty, zobowiązania, odszkodowania, koszty i wydatki związane z jakimikolwiek przypadkami niezgodności z gwarancją między Użytkownikiem, Sprzedawcą i Apple będzie odpowiadać wyłącznie Sprzedawca.

(e) Za uwzględnianie wszelkich roszczeń Użytkownika lub osoby trzeciej w związku z Rozwiązaniem lub posiadaniem albo użytkowaniem przez Użytkownika Rozwiązania odpowiada Sprzedawca, a nie firma Apple, przy czym obejmuje to: (i) roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady produktu; (ii) wszelkie roszczenia dotyczące niezgodności rozwiązania z jakimikolwiek obowiązującymi wymogami prawnymi lub regulacyjnymi; oraz (iii) roszczenia z tytułu praw ochrony konsumenta lub podobnych przepisów prawa.

(f) Jeśli osoba trzecia stwierdzi, że samo Rozwiązanie lub jego posiadanie i użytkowanie przez Użytkownika narusza prawo własności intelektualnej danej osoby trzeciej, za przeprowadzenie śledztwa, obronę, ugodę czy też oddalenie przedmiotowego roszczenia z tytułu naruszenia prawa własności intelektualnej odpowiada wyłącznie Sprzedawca, a nie firma Apple.

(g) Użytkując Rozwiązanie, Użytkownik ma obowiązek stosować się do wszelkich obowiązujących warunków osób trzecich. Na przykład w przypadku Rozwiązania VOIP Użytkownik nie może przy jego użytkowaniu naruszać umowy dotyczącej bezprzewodowego przesyłu danych.

(h) Firma Apple i jej podmioty zależne są zewnętrznymi beneficjentami niniejszej Umowy, a wraz z przyjęciem warunków niniejszej Umowy przez Użytkownika firma Apple uzyska prawo (i będzie się uważać, że to prawo zaakceptowała) do egzekwowania niniejszej Umowy względem Użytkownika jako beneficjent będący osobą trzecią.

13.6.3. W przypadku Rozwiązań pobranych ze sklepu Amazon Appstore firma Amazon może określić niektóre warunki korzystania przez klienta ze sklepu Amazon Appstore jako “Domyślne warunki EULA”. Te Domyślne warunki EULA mają zastosowanie do korzystania przez Użytkownika z Rozwiązań zakupionych w sklepie Amazon Appstore. W Domyślnych warunkach EULA określono między innymi, że Sprzedawca jest licencjodawcą Rozwiązania, a firma Amazon nie jest stroną niniejszej Umowy. W przypadku sprzeczności pomiędzy Domyślnymi warunkami EULA a niniejszą Umową, w zakresie, którego ta sprzeczność dotyczy, moc nadrzędną będą mieć Domyślne warunki EULA. Amazon nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie ma żadnych zobowiązań w odniesieniu do przestrzegania lub nieprzestrzegania przez Sprzedawcę lub przez Użytkownika Domyślnych warunków EULA.

13.7. Edycja techniczna. Niniejszy punkt 13.7 ma zastosowanie, jeżeli Użytkownik zakupił Edycję techniczną Rozwiązania. Użytkownik może zezwolić technikom, w liczbie określonej w Obowiązujących warunkach, na korzystanie z Rozwiązania w celu optymalizacji usług i napraw Urządzeń będących własnością Użytkownika (jeżeli Użytkownik nabył subskrypcję Enterprise) albo podmiotów zewnętrznych (jeżeli Użytkownik nabył subskrypcję Breakfix). Każdy z techników może jednocześnie zainstalować Rozwiązanie tylko na jednym Urządzeniu osoby trzeciej w danym czasie i powinien usunąć je z Urządzenia przed ponownym przekazaniem Urządzenia użytkownikowi.

13.8. Plan asekuracyjny. Niniejszy punkt 13.8 dotyczy Planów asekuracyjnych.

13.8.1. “Plan asekuracyjny” oznacza usługę, w ramach której technik Sprzedawcy („Pracownik”) w zamian za odpowiednią opłatę subskrypcyjną pomaga Użytkownikowi w usunięciu wirusów lub innego Złośliwego kodu, który zainfekował Urządzenie objęte ochroną w Okresie subskrypcji. Plany asekuracyjne są sprzedawane razem z określonymi Rozwiązaniami antywirusowymi Sprzedawcy lub innymi Rozwiązaniami zabezpieczającymi (każde z nich jest nazywane „Rozwiązaniem zabezpieczającym”) i uzupełniają ochronę zapewnianą przez Rozwiązanie zabezpieczające.

13.8.2. Jeśli Użytkownik zwróci się do Sprzedawcy o pomoc w ramach Planu asekuracyjnego, a Urządzenie Użytkownika jest objęte pomocą zgodnie z warunkami z punktu 13.8.3, Sprzedawca dołoży uzasadnionych ekonomicznie starań, aby pomóc w usunięciu wirusów lub innego Złośliwego kodu, który zainfekował dane Urządzenie. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, akceptuje i wyraża zgodę na fakt, że wysiłki Sprzedawcy mogą okazać się niewystarczające do usunięcia niektórych wirusów lub innego złośliwego oprogramowania z danego Urządzenia oraz że Sprzedawca, w ramach świadczenia usługi, może zmodyfikować, usunąć lub uszkodzić dane na tym Urządzeniu, zmienić ustawienia Urządzenia lub w inny sposób zakłócić prawidłowe działanie Urządzenia.

13.8.3. Plan asekuracyjny obejmuje: (i) wyłącznie Urządzenie, dla którego Użytkownik zakupił odnośne Rozwiązanie zabezpieczające, i nie może on zostać przeniesiony na inne Urządzenie; oraz (ii) wyłącznie wirusy i inny Złośliwy kod atakujący Urządzenie w Okresie subskrypcji, po pobraniu i zainstalowaniu Rozwiązania zabezpieczającego na Urządzeniu oraz w trakcie działania Rozwiązania zabezpieczającego z aktualnymi definicjami Złośliwego kodu. Sprzedawca może wypowiedzieć Plan asekuracyjny bez wcześniejszego powiadomienia, jeśli stwierdzi (kierując się własną oceną biznesową), że Użytkownik poprosił o pomoc lub otrzymał pomoc w ramach Planu asekuracyjnego dotyczącego Urządzenia, które nie jest objęte Planem asekuracyjnym, przekazał lub próbował przekazać Plan asekuracyjny innej osobie lub podmiotowi albo w inny sposób naruszył warunki Planu asekuracyjnego.

13.8.4. Sprzedawca, udzielając pomocy w ramach Planu asekuracyjnego, może wymagać uzyskania zdalnego dostępu do Urządzenia Użytkownika lub może wymagać instalacji Oprogramowania pomocniczego przez Użytkownika; w takim przypadku Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zastosowanie ma punkt 13.10 . Jeśli Użytkownik nie może udzielić lub nie udzieli zdalnego dostępu do swojego Urządzenia lub nie może pobrać lub nie pobierze i nie zainstaluje Oprogramowania pomocniczego na Urządzeniu bądź nie wykona innych instrukcji Sprzedawcy lub Pracownika, albo jeśli Sprzedawca stwierdzi, że Urządzenie nie kwalifikuje się do uzyskania wsparcia w ramach Planu asekuracyjnego, Sprzedawca nie wykona usługi w ramach Planu asekuracyjnego. Sprzedawca może (ale nie musi tego zrobić) polecić Użytkownikowi usługę, w ramach której Sprzedawca lub jego podwykonawca pomoże Użytkownikowi za opłatą.

13.9. Pomoc techniczna Premium. Niniejszy punkt 13.9 ma zastosowanie do Avast Total Care, AVG Premium Tech Support, AVG Go i innych usług pomocy technicznej (z których każda określana jest jako „Pomoc techniczna Premium”), które Sprzedawca sprzedaje odrębnie od swoich Rozwiązań w zakresie oprogramowania i poprzez które Sprzedawca może pomóc Użytkownikowi zainstalować lub skonfigurować dowolne oprogramowanie lub sprzęt lub systemy, w tym komputery stacjonarne, komputery Mac, tablety, telefony komórkowe lub inne osobiste urządzenia komputerowe, router bezprzewodowy, modem przewodowy lub inny router, drukarkę, aparat cyfrowy, odtwarzacz multimedialny, telewizor Smart, odtwarzacz DVD/Blu-Ray, a także rozwiązać dotyczące ich problemy.

13.9.1. Pracownik, wykonując usługę Pomocy technicznej Premium, dołoży uzasadnionych z handlowego punktu widzenia starań, aby pomóc Użytkownikowi rozwiązać występujące u niego problemy, ale z uwagi na różnorodność i złożoność dostępnych na rynku technologii Pracownik może nie być w stanie rozwiązać problemów Użytkownika. Powyższe może obejmować np. problemy spowodowane błędami w oprogramowaniu lub sprzęcie, które nie zostały jeszcze rozwiązane przez producenta, lub problemy dotyczące konfiguracji sprzętu, która uniemożliwia lub bezpodstawnie utrudnia Pracownikowi właściwą diagnozę i rozwiązanie problemu. W rezultacie Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wysiłki Sprzedawcy mogą nie być wystarczające do rozwiązania problemów identyfikowanych przez Użytkownika lub że problemy te nie zostaną terminowo rozwiązane.

13.9.2. Osoba powiązana, wykonując usługę Pomocy technicznej Premium, może wymagać uzyskania zdalnego dostępu do Urządzenia Użytkownika lub może wymagać instalacji Oprogramowania pomocniczego przez Użytkownika; w takim przypadku Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zastosowanie ma punkt 13.10. Jeśli Użytkownik nie może udzielić lub nie udzieli zdalnego dostępu do swojego Urządzenia lub nie może pobrać lub nie pobierze i nie zainstaluje Oprogramowania pomocniczego na Urządzeniu bądź nie wykona innych instrukcji Sprzedawcy lub Pracownika, albo jeśli Sprzedawca stwierdzi, że Urządzenie nie kwalifikuje się do uzyskania wsparcia w ramach subskrypcji na Pomoc techniczną Premium, Sprzedawca nie zapewni Pomocy technicznej Premium.

13.10. Zdalny dostęp; Oprogramowanie pomocnicze

13.10.1. Zdalny dostęp. Sprzedawca lub Pracownik, wykonując usługi na podstawie Planu asekuracyjnego w ramach Pomocy technicznej Premium lub w związku z innymi usługami, może wymagać zdalnego połączenia ze sprzętem Użytkownika i przejęcia nad nim kontroli w celu rozwiązania problemów Użytkownika. W związku z taką sesją zdalnego połączenia:

(a) Pracownik może potrzebować uruchomić różnego rodzaju skrypty na sprzęcie Użytkownika, wprowadzać zmiany w konfiguracji sprzętu, zainstalować albo odinstalować oprogramowanie oraz wprowadzać inne zmiany w sprzęcie lub ustawieniach oprogramowania takiego sprzętu koniecznych do rozwiązania problemów Użytkownika. Użytkownik rozumie, że Pracownik może, choć nie ma obowiązku, zainstalować i usunąć różnego rodzaju narzędzia programistyczne, własne i osób trzecich, gdy uzna to za konieczne do udzielenia Użytkownikowi pomocy w zakresie występujących u niego problemów. Elementy takiego oprogramowania są prawnie chronione, co obejmuje prawa autorskie.

(b) Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że udzielając Pracownikowi upoważnienia do nawiązania sesji zdalnego połączenia udziela Sprzedawcy (oraz partnerom i wykonawcom działającym w imieniu Sprzedawcy) pełnego lub ograniczonego dostępu do swojego sprzętu, oprogramowania i sieci (w zależności od konfiguracji sprzętu, oprogramowania i sieci) oraz upoważnia Sprzedawcę do wprowadzenia takich zmian, jakie opisano powyżej lub jakie są zalecane przez Pracownika podczas dostarczania Rozwiązania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Pracownik lub Użytkownik działający według wskazówek Pracownika mogą zmienić, usunąć lub uszkodzić oprogramowanie lub dane na sprzęcie Użytkownika, zmienić ustawienia sprzętu, oprogramowania lub sieci lub w inny sposób zakłócić prawidłowe działanie sprzętu, oprogramowania lub sieci Użytkownika.

(c) Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Pracownik może mieć dostęp do wszelkich informacji przechowywanych na Urządzeniu Użytkownika. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni, aby nie uzyskiwać dostępu do większej ilości informacji, niż jest to niezbędne do rozwiązania problemów, w sprawie których Użytkownik prosi o pomoc Pracownika. Użytkownik musi jednak pozostać przez monitorem Urządzenia, aby obserwować działania Pracownika w trakcie dostarczania przez niego Rozwiązania na Urządzeniu. Użytkownik będzie miał możliwość zakończenia sesji pomocy technicznej na żywo w dowolnym momencie, przekazując odpowiednią informację Pracownikowi lub rozłączając sesję zdalnego połączenia.

13.10.2. Oprogramowanie pomocnicze.

(a) Sprzedawca lub Pracownik może polecić Użytkownikowi, jako warunek świadczenia usług w ramach Planu asekuracyjnego, Pomocy technicznej Premium lub innych usług, pobranie i zainstalowanie oprogramowania na Urządzeniu („Oprogramowanie pomocnicze”) umożliwiającego Pracownikowi uzyskanie zdalnego dostępu do Urządzenia, zebranie informacji o Urządzeniu i jego działaniu, zdiagnozowanie i naprawienie problemu oraz zmianę ustawień Urządzenia. Może także być konieczne wykonanie przez Użytkownika innych instrukcji Sprzedawcy lub Pracownika.

(b) Jeśli Użytkownik lub Pracownik zainstaluje Oprogramowanie pomocnicze na Urządzeniu, takie Oprogramowanie pomocnicze:

(i) Może wymagać aktywowania go na Urządzeniu Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie zakończy procesu aktywacji w okresie wymaganym przez Pracownika lub zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Oprogramowanie pomocnicze, Oprogramowanie pomocnicze może przestać działać do momentu zakończenia aktywacji.

(ii) Może regularnie komunikować się z serwerami Sprzedawcy (lub jego partnera lub wykonawcy) w celu: (i) zapewnienia, że Użytkownik otrzymuje wszystkie usługi i oprogramowanie, do których jest uprawniony w ramach Rozwiązania, (ii) umożliwienia Użytkownikowi niezwłocznego uruchomienia sesji czatu z Pracownikiem w ramach Rozwiązania lub (iii) przekazania Użytkownikowi dostępu do określonych narzędzi do samodzielnej obsługi w ramach Rozwiązania.

(iii) Może domyślnie stale działać na Urządzeniu Użytkownika i wykonywać różne zadania w tle, które pomogą utrzymać sprawność Urządzenia Użytkownika. Podczas działania może ono gromadzić różne dane dotyczące Urządzenia Użytkownika, takie jak specyfikacje techniczne, informacje o systemie operacyjnym, pobranym lub zainstalowanym oprogramowaniu, aktualizacjach i uaktualnieniach, dostępności i statusie oprogramowania zabezpieczającego, kopiach zapasowych i zaporach sieciowych, różnych unikatowych identyfikatorach, komunikatach o błędach systemu i oprogramowania, statusie połączeń sieciowych, podłączonych urządzeniach peryferyjnych i innych podłączonych urządzeniach, a także inne podobnego rodzaju informacje i dane. Takie informacje pomagają Sprzedawcy zapobiec wielu powszechnym problemom, które mogą występować u Użytkownika, a także szybko identyfikować problemy, w sprawie których Użytkownik może prosić Sprzedawcę o pomoc.

13.11. Avast Driver Updater

13.11.1. Rozwiązanie Avast Driver Updater jest przeznaczone do użytku na Urządzeniu będącym pojedynczym fizycznym komputerem, a nie „maszyną wirtualną”, na której w ramach współdzielenia zasobów emulowane są funkcje kilku dedykowanych fizycznych komputerów. Avast Driver Updater w maszynie wirtualnej nie będzie działał tak skutecznie jak na fizycznym komputerze.

13.11.2. Avast Driver Updater polega na danych z plików instalacyjnych sterowników urządzenia od producenta, w tym dat wydania, w celu dostarczenia informacji wyświetlanych przez Rozwiązanie w wynikach skanowania. CZŁONKOWIE GRUPY SPRZEDAWCY ANI PARTNERZY SPRZEDAWCY NIE OŚWIADCZAJĄ ANI NIE GWARANTUJĄ, ŻE JAKIKOLWIEK STEROWNIK URZĄDZENIA UDOSTĘPNIONY W RAMACH ROZWIĄZANIA BĘDZIE W NAJNOWSZEJ ANI W JAKIEJKOLWIEK KONKRETNEJ WERSJI, NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK INNYCH ALBO SPRZECZNYCH INFORMACJI UDZIELONYCH PRZEZ URZĄDZENIE.

13.12. Avast Secure Web Gateway i Avast Secure Internet Gateway

13.12.1. Na potrzeby niniejszego punktu 13.12:

(a) „Dane zagregowane” oznaczają dane: (i) zanonimizowane i nieumożliwiające identyfikację jakiejkolwiek osoby fizycznej czy podmiotu; (ii) połączone z danymi innych użytkowników Avast Secure Gateway lub danymi z dodatkowych źródeł; oraz (iii) przedstawione w sposób, który nie umożliwia identyfikacji poszczególnych użytkowników Avast Secure Gateway.

(b) „Avast Secure Gateway” oznacza Avast Secure Web Gateway albo Avast Secure Internet Gateway;

(c) „Transakcja DNS” oznacza cykliczne zapytanie DNS wysyłane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Avast Secure Web Gateway.

(d) „Stanowisko” oznacza subskrypcję dla pojedynczej osoby uzyskującej dostęp do Internetu w związku z korzystaniem z Avast Secure Gateway, jak opisano bardziej szczegółowo w punkcie 13.12.5. Stanowisko może zostać przeniesione z jednej osoby na drugą wyłącznie w przypadku, gdy pierwotna osoba nie ma już prawa dostępu albo nie uzyskuje dostępu do Internetu w związku z korzystaniem z Avast Secure Gateway.

(e) „Transakcja” oznacza żądanie HTTP albo HTTPS wysłane do Użytkownika albo przez niego w związku z korzystaniem z Avast Secure Internet Gateway.

13.12.2. Z żadnego Urządzenia chronionego przez Avast Secure Gateway Użytkownikowi nie wolno: (i) wysyłać spamu ani innych masowych czy niechcianych wiadomości stanowiących naruszenie jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa; (ii) wysyłać materiałów, które naruszają prawo, są nieprzyzwoite, oszczercze, niezgodne z prawem albo zawierają groźby; (iii) uzyskiwać dostępu do zablokowanych usług w sposób stanowiący naruszenie jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa; ani (iv) przeprowadzać zautomatyzowanych kwerend adresów internetowych URL.

13.12.3. Przyjmują Państwo do wiadomości i wyrażają zgodę na to, że: (i) aby Sprzedawca mógł udostępnić Avast Secure Gateway, Użytkownik musi przekazać Sprzedawcy swoje dane o ruchu internetowym, korzystając z obowiązujących mechanizmów przekazywania, które dopuszczają możliwość automatycznej pracy awaryjnej (tj. tuneli DNS, PAC, IPSEC, GRE albo odpowiedniego Rozwiązania Sprzedawcy); (ii) ponosi odpowiedzialność za przekazywanie Dostawcy wszelkich danych technicznych i innych informacji, których Sprzedawca może w uzasadniony sposób okresowo żądać; (iii) Grupa Sprzedawcy oraz Partnerzy Sprzedawcy mogą wykorzystywać informacje na temat Złośliwego kodu (zgodnie z definicją w punkcie 13.16.1 (b)), spamu, botnetów oraz inne informacje pochodzące z korzystania przez Użytkownika z Avast Secure Gateway w celach: (1) prowadzenia, doskonalenia lub analizowania Avast Secure Gateway; (2) przestrzegania jakichkolwiek wymogów prawnych albo umownych; oraz (3) udostępniania złośliwych albo niechcianych treści w sposób anonimowy Partnerom Sprzedawcy w celu dalszego opracowywania i ulepszania Avast Secure Gateway; oraz (iv) Grupa Sprzedawcy oraz Partnerzy Sprzedawcy mogą opracowywać i komercjalizować testy porównawcze i środki w oparciu o Dane zagregowane.

13.12.4. Grupa Sprzedawcy oraz Partnerzy Sprzedawcy zachowują prawo do zarządzania przepustowością albo kierowania ruchem w Internecie w sposób optymalny pod względem handlowym, pod warunkiem, że takie działania nie naruszają obowiązków Sprzedawcy w stosunku do Avast Secure Gateway. Grupa Sprzedawcy oraz Partnerzy Sprzedawcy (stosowanie do okoliczności) mogą zawiesić dostęp Użytkownika do Avast Secure Gateway albo możliwość ich pobierania, w przypadku, gdy korzystanie z tych Rozwiązań przez Użytkownika stanowi bezpośrednie zagrożenie dla którejkolwiek z sieci Grupy Sprzedawcy albo Partnera Sprzedawcy, albo jeżeli jest to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. W takich okolicznościach, Sprzedawca albo Partner Sprzedawcy (stosownie do okoliczności): (i) zawiesi Avast Secure Gateway wyłącznie w uzasadnionym koniecznym zakresie, aby zapobiec wyrządzeniu szkody jakiejkolwiek sieci Grupy Sprzedawcy albo Partnera Sprzedawcy (na przykład, zablokuje źródłowe adresy IP, z których podejmowane są szkodliwe działania) oraz zachować zgodność z przepisami obowiązującego prawa; (ii) dołoży uzasadnionych starań, aby niezwłocznie skontaktować się z Użytkownikiem i umożliwić mu niezwłoczną zmianę konfiguracji serwerów w odpowiedni sposób lub podjąć współpracę w celu niezwłocznego rozwiązania problemu będącego przyczyną zawieszenia Avast Secure Gateway; oraz (iii) przywróci działanie jakiegokolwiek takiego zawieszonego Avast Secure Gateway po rozwiązaniu wszystkich problemów, w sposób który Sprzedawca albo Partner Sprzedawcy (stosownie do okoliczności) uzna za stosowny na podstawie uzasadnionych przesłanek.

13.12.5. W celu określenia czy Użytkownik zakupił wystarczającą liczbę Stanowisk, każde 2000 Transakcji przechodzących przez Avast Secure Internet Gateway na dzień kalendarzowy będzie uznawane za „Stanowisko” Avast Secure Internet Gateway oraz każde 2000 Transakcji DNS przechodzących przez Avast Secure Web Gateway na dzień kalendarzowy będzie uznawane za „Stanowisko”. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że liczba Stanowisk, które ma obowiązek zakupić do korzystania z: (i) Avast Secure Internet Gateway zostanie obliczona poprzez podzielenie całkowitej liczby Transakcji przechodzących przez Avast Secure Internet Gateway na dzień kalendarzowy przez 2000; oraz (ii) Avast Secure Web Gateway zostanie obliczona poprzez podzielenie całkowitej liczby Transakcji przechodzących przez Avast Secure Web Gateway na dzień kalendarzowy przez 2000.

13.12.6. Mimo że Dostawca nie pobiera odrębnych opłat za przepustowość w związku z korzystaniem z aplikacji Avast Secure Gateway, Dostawca i odpowiedni Partner Dostawcy ponoszą znaczne koszty związane z przepustowością w zakresie dostarczania Użytkownikowi aplikacji Avast Secure Gateway. W związku z tym znaczne zwiększenie zużycia przepustowości w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Avast Secure Gateway będzie miało znaczący wpływ na działalność biznesową Dostawcy i Partnera Dostawcy oraz jej ciągłość. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jeżeli wykorzystanie przepustowości w związku z korzystaniem przez niego z usługi Avast Secure Gateway znacznie przekracza liczbę Transakcji DNS lub Transakcji DNS na miejsce określonych w Obowiązujących warunkach, Dostawca lub Partner Dostawcy mogą poinformować o tym Użytkownika, który będzie zobowiązany do wynegocjowania z Dostawcą w dobrej wierze: (i) planu redukcji przepustowości; lub (ii) zwiększenia ceny za usługę Avast Secure Gateway na pozostałą część Okresu subskrypcji. Jeśli Użytkownik nie osiągnie z Dostawcą wzajemnie satysfakcjonującego rozwiązania w terminie trzydziestu (30) dni od daty powiadomienia przez Dostawcę lub Partnera Dostawcy (w zależności od okoliczności), Dostawca może za trzydziestodniowym (30) wypowiedzeniem zakończyć pozostałą część Okresu subskrypcji na usługę Avast Secure Gateway oraz zwrócić Użytkownikowi przedpłaconą część opłaty za niewykorzystaną część Okresu subskrypcji.

13.12.7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Grupa Sprzedawcy i Partnerzy Sprzedawcy mogą wykorzystywać, powielać, przechowywać, modyfikować i wyświetlać informacje z dzienników transakcji Użytkownika (tj. metadane o każdym ruchu sieciowym przychodzącym albo wychodzącym w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usługi Avast Secure Gateway) („Dzienniki transakcji”). Dzienniki transakcji będą przechowywane przez Grupę Sprzedawcy albo Partnerów Sprzedawcy przez okres 6 sześciu kolejnych miesięcy w Okresie subskrypcji. Po zakończeniu albo wygaśnięciu Okresu subskrypcji Dzienniki transakcji zostaną usunięte przez Grupę Sprzedawcy albo Partnera Sprzedawcy zgodnie ze standardowym cyklem przechowywania Grupy Sprzedawcy albo Partnera Sprzedawcy, albo wcześniej na pisemny wniosek Użytkownika.

13.13. Wybrane Rozwiązania HMA

13.13.1. Wirtualna sieć prywatna - Virtual Private Network. O ile nie określono inaczej w Obowiązujących warunkach, subskrypcja produktu HMA Virtual Private Network („HMA VPN”) upoważnia Użytkownika do nawiązania maksymalnie 5 równoczesnych połączeń w ramach każdej subskrypcji HMA VPN. Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszej Umowy, jeżeli Użytkownik przekroczy liczbę równoczesnych połączeń, do których jest upoważniony w ramach subskrypcji HMA VPN, Sprzedawca może w dowolnym momencie i bez jakiegokolwiek wcześniejszego zawiadomienia zawiesić albo uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do HMA VPN oraz możliwość korzystania z niego. Jeżeli Użytkownik zechce zwiększyć liczbę równoczesnych połączeń, do których jest upoważniony w ramach subskrypcji HMA VPN, prosimy o kontakt pod adresem sales@hidemyass.com.

13.13.2. Serwer proxy sieci Web. Usługa serwera proxy sieci Web HMA („Serwer proxy sieci Web”) to bezpłatne Rozwiązanie, które nie wymaga rejestrowania swoich danych u Sprzedawcy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że ponosi wyłączną odpowiedzialność, a Grupa Sprzedawcy i Partnerzy Sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnego podmiotu zewnętrznego za: (a) uzyskiwanie przez Użytkownika dostępu, przeglądanie ani wykorzystywanie, ani za treści (w tym treści obraźliwe albo niewłaściwe) jakichkolwiek witryn internetowych podmiotów zewnętrznych, do których Użytkownik uzyskał dostęp albo które przeglądał podczas korzystania z Serwera proxy sieci Web; (b) przestrzeganie przez Użytkownika warunków korzystania z jakiejkolwiek witryny internetowej podmiotu zewnętrznego, do której Użytkownik uzyskał dostęp, którą odwiedził albo z której korzystał podczas używania Serwera proxy sieci Web; oraz (c) jakiekolwiek roszczenia, straty albo szkody powstałe w wyniku utworzenia, udostępnienia, przekazania albo wyświetlenia przez Użytkownika jakichkolwiek treści podczas korzystania z Serwera proxy sieci Web, w tym za jakiekolwiek roszczenia, straty albo szkody poniesione przez Grupę Sprzedawcy albo Partnerów Sprzedawcy.

13.14. Wirtualne sieci prywatne. W niektórych krajach korzystanie z wirtualnych sieci prywatnych (Virtual Private Network, „VPN”) jest zabronione albo ograniczone, a w niektórych innych krajach wprowadzono środki technologiczne uniemożliwiające działanie sieci VPN. Na skutek tego Rozwiązania VPN Sprzedawcy (w tym HMA VPN) podlegają ograniczeniom terytorialnym, które mogą ulegać zmianom. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

13.15. Urządzenie. Sprzedawca może zapewnić Użytkownikowi klucz sprzętowy albo inne urządzenie (zwane dalej „Urządzeniem”) w ramach Rozwiązania, w którym to przypadku obowiązują dodatkowe postanowienia określone w tym punkcie 13.15:

13.15.1. Okres obowiązywania ograniczonej gwarancji określony w punkcie 6.1 zostaje przedłużony dla Urządzenia do roku od daty zakupu (okres ten zwany jest dalej „Okresem gwarancyjnym Urządzenia”).

13.15.2. Użytkownik musi niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę w przypadku, gdy Urządzenie jest albo stanie się wadliwe. Jeżeli Użytkownik powiadomi Sprzedawcę o wadzie w Okresie gwarancyjnym Urządzenia, a Sprzedawca nie będzie w stanie zdalnie usunąć wady, Sprzedawca wedle własnego uznania i na własny koszt, w ciągu pięciu dni roboczych: (a) wymieni Urządzenie na nowy albo zregenerowany egzemplarz Urządzenia, w którym to przypadku gwarancja określona w punkcie 6.1 będzie obowiązywać przez pozostałą część Okresu gwarancyjnego Urządzenia obowiązującego w odniesieniu do pierwotnego egzemplarza Urządzenia, albo (b) rozwiąże subskrypcję Użytkownika i zwróci kwotę wszelkich nienależnych opłat subskrypcyjnych, które Użytkownik wcześniej zapłacił. W przypadku awarii Urządzenia po zakończeniu Okresu gwarancyjnego Urządzenia albo awarii Urządzenia z powodu niewłaściwego użytkowania, manipulacji, ingerencji, nadużycia, nieszczęśliwego wypadku, utraty albo kradzieży Sprzedawca może obciążyć Użytkownika standardową opłatą z tytułu zapewnienia zastępczego egzemplarza Urządzenia. Wedle własnego uznania Sprzedawca może wymienić Urządzenie na nowe albo inne urządzenie, które również będzie podlegać postanowieniom niniejszej Umowy (w tym punktu 13.15).

13.16. Platforma dotycząca analizy zagrożeń związanych z urządzeniami mobilnymi

13.16.1. Na potrzeby niniejszego punktu 13.16:

(a) „Treść” oznacza każdą treść, materiał, produkt i usługi, do których Użytkownik uzyskuje dostęp na platformie MTIP albo poprzez platformę MTIP, w tym Treść Sprzedawcy, Treść Użytkownika i informacje wymieniane z innymi użytkownikami MTIP.

(b) „MTIP” oznacza Platformę dotyczącą analizy zagrożeń związanych z urządzeniami mobilnymi - Mobile Threat Intelligence Platform - udostępnianą przez Avast.

(c) „Próbka zagrożeń” oznacza każdy kod, funkcję, procedurę albo urządzenia zawierające, opisujące albo wykazujące jakiekolwiek elementy Złośliwego kodu.

(d) „Treść Sprzedawcy” oznacza każdą Treść wgraną, opublikowaną, wyświetlaną lub udostępnianą przez członków Grupy Sprzedawcy innym osobom korzystającym z platformy MTIP oraz każdą Treść opublikowaną, wyświetlaną, rozpowszechnianą lub udostępnianą przez inne osoby przy użyciu MTIP, jednak z wyłączeniem Treści Użytkownika i Próbek zagrożeń.

(e) „Treść Użytkownika” oznacza każdą Treść (z wyłączeniem Próbek zagrożeń), materiały, produkty i usługi wgrywane, publikowane, wyświetlane, rozpowszechniane albo udostępniane przez Użytkownika innym osobom korzystającym z platformy MTIP.

13.16.2. W zakresie stosunków pomiędzy Użytkownikiem i Grupą Sprzedawcy Treści Sprzedawcy stanowią własność członków Grupy Sprzedawcy. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy członkowie Grupy Sprzedawcy udzielają Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Treści Sprzedawcy i uzyskiwanie dostępu do Treści Sprzedawcy udostępnionych Użytkownikowi na platformie MTIP, wyłącznie w związku z korzystaniem przez Użytkownika z platformy MTIP.

13.16.3. Dostępność jakiejkolwiek Treści na platformie MTIP nie oznacza zatwierdzenia ani zweryfikowania takiej treści przez któregokolwiek z członków Grupy Sprzedawcy. Członkowie Grupy Sprzedawcy nie udzielają żadnych gwarancji, ani nie składają żadnych oświadczeń dotyczących prawidłowości, kompletności czy terminowości jakiejkolwiek Treści udostępnianej na platformie MTIP. Członkowie Grupy Sprzedawcy nie udzielają Użytkownikowi żadnych porad ani zaleceń poprzez udostępnienie Treści na platformie MTIP (w tym w odniesieniu do Treści Sprzedawcy), w związku z czym Użytkownik musi samodzielnie dokonać osądu i podjąć decyzję na podstawie własnej analizy podejmowanej w ramach należytej staranności i czynności sprawdzających i nie może polegać na prawidłowości, kompletności czy terminowości jakichkolwiek Treści udostępnianych na platformie MTIP.

13.16.4. Poprzez wgranie, opublikowanie, wyświetlenie, rozpowszechnienie lub udostępnienie Treści Użytkownika na platformie MTIP Użytkownik udziela członkom Grupy Sprzedawcy niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, nieobciążonej tantiemami, w pełni opłaconej, przenaszalnej licencji z możliwością udzielania dalszych licencji (na wielu poziomach) na użytkowanie, kopiowanie, powielanie, przetwarzanie, dostosowywanie, modyfikowanie, tworzenie dzieł zależnych, wgrywanie, publikowanie, przekazywanie, przechowywanie, wyświetlanie, rozpowszechnianie, udostępnianie innym osobom i wykorzystywanie w inny sposób Treści Użytkownika w związku z obsługą albo korzystaniem z platformy MTIP albo prowadzeniem działalności promocyjnej, reklamowej bądź marketingowej dotyczącej platformy MTIP w wszelkich mediach lub przy użyciu wszelkich metod rozpowszechnienia bądź trybów udostępniania platformy MTIP lub Treści innym osobom (znanych obecnie lub opracowanych później). Użytkownik zgadza się, że licencja ta obejmuje nadanie członkom Grupy Sprzedawcy prawa do udostępniania Treści Użytkownika Partnerom Sprzedawcy, którzy współpracują z członkami Grupy Sprzedawcy, w celu wgrywania, publikowania, wyświetlania, rozpowszechniania lub udostępniania Treści Użytkownika przy użyciu innych mediów, metod rozpowszechniania lub trybów udostępniania platformy MTIP bądź Treści innym osobom. Licencja ta obejmuje również nadanie prawa innym użytkownikom platformy MTIP do wykorzystywania i modyfikowania Treści Użytkownika. Użytkownik rozumie, że możemy modyfikować lub dostosowywać Treści Użytkownika albo tworzyć na ich podstawie dzieła zależne w celu wgrywania, publikowania, wyświetlania, rozpowszechniania lub udostępniania ich w sieciach komputerowych, na urządzeniach, u usługodawców i w różnych mediach. W każdej chwili możemy również wedle własnego uznania usunąć w całości albo w części Treści Użytkownika z platformy MTIP lub odmówić ich publikacji w całości albo w części na platformie MTIP.

13.16.5. Poprzez wgranie, opublikowanie, wyświetlenie, rozpowszechnienie lub udostępnienie Treści Użytkownika na platformie MTIP Użytkownik oświadcza, gwarantuje i zobowiązuje się wobec każdego członka Grupy Sprzedawcy, że: (a) Użytkownik posiada prawa własności, albo uzyskał od odpowiednich osób wszelkie niezbędne uprawnienia, licencje albo pozwolenia dotyczące korzystania z Treści Użytkownika i nadaje członkom Grupy Sprzedawcy wszelkie niezbędne uprawnienia oraz udziela członkom Grupy Sprzedawcy wszelkich niezbędnych licencji i pozwoleń dotyczących korzystania z Treści Użytkownika zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz (b) wgrywanie, publikowanie, wyświetlanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie Treści Użytkownika na platformie MTIP nie będzie stanowić naruszenia praw własności intelektualnej żadnej osoby trzeciej ani członka Grupy Sprzedawcy, pogwałcenia prawa do ochrony prywatności ani innych praw osobistych innych osób ani pogwałcenia przepisów obowiązującego prawa. Użytkownik przyjmuje na siebie wyłączny obowiązek unikania naruszeń własności intelektualnej, pogwałcenia prawa do ochrony prywatności czy innych praw osobistych innych osób albo pogwałcenia przepisów obowiązującego prawa w związku z Treściami Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie tantiemy, opłaty i inne kwoty należne jakiejkolwiek osobie z powodu przesyłania, opublikowania, wyświetlenia, rozpowszechnienia lub udostępnienia Treści Użytkownika na platformie MTIP lub korzystania przez członków Grupy Sprzedawcy bądź Partnerów Sprzedawcy z jakichkolwiek praw, licencji i pozwoleń nadanych na mocy postanowień niniejszego punktu 13.16.

13.16.6. Żaden z członków Grupy Sprzedawcy nie składa żadnych oświadczeń, nie udziela żadnych gwarancji, ani nie podejmuje żadnych zobowiązań w odniesieniu do Próbek zagrożeń, a Grupa Sprzedawcy nie udziela żadnych gwarancji (wyraźnych ani dorozumianych) dotyczących tego, że powielanie, rozpowszechnianie bądź wykorzystywanie jakichkolwiek Próbek zagrożeń nie stanowi naruszenia praw własności intelektualnej żadnej osoby trzeciej, pogwałcenia prawa do ochrony prywatności czy innych praw osobistych innych osób ani pogwałcenia przepisów obowiązującego prawa. W przypadku wykorzystywania, kopiowania, powielania, przetwarzania, dostosowywania, modyfikowania, tworzenia dzieł zależnych, wgrywania publikowania, przekazywania, przechowywania, wyświetlania, rozpowszechniania, udostępniania innym osobom lub wykorzystywania przez Użytkownika w inny sposób jakiejkolwiek Próbki zagrożeń Użytkownik przyjmuje wszelkie ryzyko i nieodwołalnie zrzeka się wszelkich praw do wnoszenia roszczeń wobec któregokolwiek z członków Grupy Sprzedawcy w związku z taką Próbką zagrożeń.

13.16.7. W celu uniknięcia wątpliwości punkty 45.1.75.1.11 oraz 5.3 (dalej zwane „Punktami odnośnymi”) obowiązują w przypadku Treści Użytkownika i korzystania przez Użytkownika z platformy MTIP (w tym przesyłania, publikowania, wyświetlania, rozpowszechniania lub udostępniania Treści Użytkownika na platformie MTIP). Postanowienia niniejszego punktu 13.16 i Punktów odnośnych w najszerszym możliwym zakresie będą interpretowane jako zgodne ze sobą, jednak w przypadku wystąpienia sprzeczności obowiązywać będzie następujący porządek pierwszeństwa: (i) postanowienia niniejszego punktu 13.16oraz (ii) postanowienia Punktów odnośnych.