KASUNDUAN PARA SA LISENSIYA NG END USER

Revised: January 23, 2017 (Version 1.3)

Mangyaring maingat na basahin ang mga takda at kondisyon nitong Kasunduan para sa Lisensiya ng End User (“Kasunduan”) bago mo gamitin ang Solusyon (tulad ng ipinapaliwanag sa ibaba). Ito ay isang kontrata na legal na nagbibigkis sa Avast Software s.r.o. (isang kompanyang binuo sa ilalim ng mga batas ng Czech Republic) kaugnay ng Mga Solusyon na minarkahang “AVAST”, AVG Netherlands BV (isang kompanyang binuo sa ilalim ng mga batas ng The Netherlands) kaugnay ng Mga Solusyon na minarkahang “AVG”, o Privax Limited (isang kompanyang binuo sa ilalim ng mga batas ng England at Wales) kaugnay ng Mga Solusyon na minarkahang “HIDE MY ASS!” o “HMA!” (Avast Software s.r.o., AVG Netherlands BV at Privax Limited, tulad ng naaangkop, bilang indibidwal na “Nagbibili”). Sa pamamagitan ng elektronikong pagpapahintulot, pag-i-install ng Solusyon o paggamit ng Solusyon, tinatanggap mo ang lahat ng takda at kondisyon ng Kasunduang ito sa ngalan ng sarili mo at anumang entity o indibidwal na kinakatawan mo o kung para kaninong Device mo kinukuha ang Mga Solusyon mula sa Nagbibili (sa kabuuan ay “ikaw”). Kung hindi ka sumasang-ayon sa mga takda at kondisyon ng Kasunduang ito, huwag ipagpatuloy ang proseso ng instalasyon at tanggalin o sirain ang lahat ng kopya ng Solusyon na nasa posesyon mo.

Nauugnay ang Kasunduang ito sa paggamit mo ng ilang software o serbisyo (kasama ang anumang mga pag-upgrade o pag-update nito) na ibinigay ng Nagbibili (bawa't isa ay “Solusyon”) at anumang kaugnay na Mga Dokumento. Sa Kasunduang ito, ang “Mga Dokumento” ay nangangahulugan ng anumang manwal ng user at mga tagubilin ng Nagbibili na ibinigay kasama ng Solusyon; at ang “Mga Naaangkop na Kondisyon” ay nangangahulugan ng kabuuan ng Panahong Itatagal ng Suskrisyon kasama ang mga uri ng Mga Device, Pinapahintulutang Bilang ng Mga Device, iba pang limitasyon na inilalarawan ng Seksiyon 2, ang Mga Dokumento o ang mga dokumento ng transaksiyon kung paano mo kinuha ang Solusyon. Ang Kasunduang ito ay sumusunod at pumapalit sa anumang iba pang kasunduan na nauna mo nang pinasukan kaugnay ng naunang bersiyon ng Solusyon.

Maaaring amyendahan ng Nagbibili ang Kasunduang ito anumang oras sa pamamagitan ng paunawang ibinigay sa iyo alinsunod sa Kasunduang ito, at ang iyong patuloy na paggamit, o desisyon na hindi humingi ng sauling-bayad, anumang Solusyon sa anumang punto nang hindi bababa sa 30 araw makalipas ang petsa ng paunawa ay bubuo sa pagtanggap mo sa pag-amyenda ng Kasunduang ito. Maaaring kailanganin ng Nagbibili na tanggapin mo ang inamyendahang Kasunduan nang sa gayon ay maipagpatuloy ang paggamit ng Mga Solusyon na dati mo nang binili. Kung tinatanggihan mong tanggapin ang pag-amyenda sa Kasunduang ito, maaaring wakasan ng Nagbibili ang paggamit mo ng apektadong Mga Solusyon, sa gayong kaso ay maaari mong kunin ang sauling-bayad ng Mga Kabayaran para sa Mga Solusyon (naka-prorate para sa di-napaso o di-nagamit na bahagi ng Panahong Itatagal ng Suskrisyon) sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tagubilin sa https://www.avast.com/en-us/faq.php?article=AVKB24#idt_0440 (kung saan ang Nagbibili ay Avast Software s.r.o) o https://support.avg.com/SupportArticleView?l=en&urlName=What-is-AVG-refund-policy (kung saan ang Nagbibili ay AVG Netherlands BV) o www.hidemyass.com/legal/refunds (kung saan ang Nagbibili ay Privax Limited).

1. LISENSIYA

Ang Nagbibili ay nagkakaloob sa iyo ng isang di-eksklusibong lisensiya para magamit ang Solusyon at ang Mga Dokumento sa loob ng pinagkasunduang panahon na makikita sa Mga Naaangkop na Kondisyon, kasama na ang anumang extension o renewal (ang “Panahong Itatagal ng Suskrisyon”), sa kondisyon na sumasang-ayon ka sa mga takda at kondisyon ng Kasunduang ito.

2. PINAPAHINTULUTANG PAGGAMIT NG SOLUSYON

2.1. Maaari mong i-install at gamitin ang Solusyon, o isuporta, hanggang sa pinagkasunduang bilang (ang “Pinapahintulutang Bilang ng Mga Device”) ng mga teleponong mobile, smartphone, tablet, mga kasangkapan ng mobile network, iba pang mobile na device (bawa't isa ay “Mobile na Device”), mga personal na computer, mga device na nakakonekta sa Internet, o iba pang device na kabagay ng Solusyon (bawa't isa, kasama ang bawa't Mobile na Device, ay “Device”) eksklusibong ipinapakita sa Mga Naaangkop na Kondisyon:

2.1.1. sa kaso ng Mga Solusyon na itinatalaga ng Nagbibili para sa pangkorporasyon, komersiyal o pangnegosyong paggamit mo (bawa't isa ay “Solusyong Pangnegosyo”), o ng mga kasama mo (yaong mga entity na kumokontrol sa iyo, kinokontrol mo o sa ilalim ng karaniwang kontrol kasama ka) para sa mga internal na layuning pangnegosyo. Sa pangyayari ng anumang gayong paggamit ng mga kasama mo ng Solusyong Pangnegosyo, ikaw ay responsable sa pagtupad ng mga kasama mo sa Kasunduang ito, at ang di-pagtupad ng isang kasama ay ituturing na hindi mo pagtupad. Anumang mga obligasyon ng Nagbibili sa ilalim ng Kasunduang ito ay magiging solong pagkakautang sa iyo at hindi sa iyong mga kasama na gumagamit ng Solusyong Pangnegosyo sa ilalim ng Kasunduang ito.

2.1.2. sa kaso ng lahat ng iba pang Mga Solusyon (bawa't isa ay “Solusyong Pangmamimili”),

2.2. Maaari ka ring gumawa ng isang backup na kopya ng Solusyon.

2.3. Sa kondisyon na isinaayos ang Solusyon para magamit sa network, maaari mong i-install at gamitin ang Solusyon sa isa o higit pang server ng file para magamit sa isang solong local area network para lamang sa isa (nguni't hindi pareho) sa mga sumusunod mga layunin:

2.3.1. alinman sa permanenteng instalasyon ng Solusyon sa isang hard disk o iba pang device na imbakan hanggang sa Pinapahintulutang Bilang ng Mga Device, o

2.3.2. paggamit ng Solusyon sa gayong iisang local area network, sa kondisyon na ang bilang ng iba't ibang Mga Device kung saan ginamit ang Solusyon ay hindi sumosobra sa Pinapahintulutang Bilang ng Mga Device.

2.4. ANG PAGGAMIT MO NG SOLUSYON NA IBA PA SA HAYAGANG PINAPAHINTULUTAN NG SEKSIYONG ITO O ANUMANG MULING PAGBIBILI O KARAGDAGANG PAMAMAHAGI NG SOLUSYON AY BUMUBUO NG MATERYAL NA PAGLABAG SA KASUNDUANG ITO AT MAAARING PAGLABAG SA MGA NAAANGKOP NA BATAS UKOL SA KARAPATANG MAGPALATHALA.

3. MGA PANG-UPGRADE AT PANG-UPDATE

Ang Nagbibili, manaka-naka sa loob ng Panahong Itatagal ng Suskrisyon at nang wala ang iyong hiwalay na permiso o pahintulot, ay maaaring magpalabas ng mga pang-update, o mga pamalit para sa anumang Solusyon, at bilang resulta ng pagpapalabas ay hindi mo maaaring gamitin ang naaangkop na Solusyon o Device (o mga tiyak na paggana ng Device) hanggang sa lubusang mai-install o ma-activate ang pang-update. Ang mga pang-update ay ituturing na bahagi ng Solusyon para sa lahat ng layunin sa ilalim ng Kasunduang ito. Maaaring makasama sa mga pang-update kapwa ang mga pagdaragdag, at pag-aalis ng anumang partikular na tampok o paggana na iniaalok ng Solusyon o maaaring palitan ang kabuuan nito, at pagpapasiyahan ng Nagbibili ang nilalaman, mga tampok at paggana ng in-update na Solusyon sa solong diskresyon nito. Ang Nagbibili o ang iyong Device ay hindi kinakailangang mag-alok sa iyo ng opsiyon na tanggihan o antalahin ang mga pang-update, nguni't sa anumang pangyayari ay maaari mong kailanganin na i-download at pahintulutan ang instalasyon ng lahat ng makukuhang pang-update para makuha ang pinakamalawak na benepisyo mula sa Solusyon. Maaaring itigil ng Nagbibili ang pagbibigay ng suporta para sa Solusyon hanggang sa matanggap at mai-install mo na ang lahat ng pang-update. Sa solong diskresyon nito, pagpapasiyahan ng Nagbibili kung kailan at kung naaangkop ang mga pang-update at walang obligasyon na gumawa ng anumang pang-update na magagamit mo. Sa solong diskresyon nito, maaaring itigil ng Nagbibili ang pagbibigay ng mga update para sa anumang bersiyon ng Solusyon na iba pa kaysa pinakabagong bersiyon, o mga update na sumusuporta sa paggamit ng Solusyon kaugnay ng anumang bersiyon ng mga operating system, program ng email, program ng browser at iba pang software kung para saan dinisenyong patakbuhin ang Solusyon.

4. MGA KARAPATAN UKOL SA PAGMAMAY-ARI

4.1. Ang Mga Solusyon at Mga Dokumento ay intelektwal na pag-aari ng Nagbibili at protektado ng naaangkop na mga batas ukol sa karapatang magpalathala (copyright), ang mga probisyon ng pang-industriyal na treaty probisyon at iba pang naaangkop na batas ng bansa kung saan ginagamit ang Solusyon. Ang istruktura, organisasyon at code ng Solusyon ay mahahalagang sikretong pangkalakalan at kompidensiyal na impormasyon ng Nagbibili. Hanggang sa lawak na magbigay ka sa Nagbibili ng anumang komento o mungkahi tungkol sa Solusyon, pinagkakalooban mo ang Nagbibili ng karapatan at lisensiya na panatilihin at gamitin ang anumang gayong komento o mungkahi sa aming kasalukuyan o hinaharap na mga produkto o serbisyo, nang walang karagdagang kompensasyon sa iyo at nang wala ang iyong pag-aproba ng gayong pagpapanatili o paggamit.

4.2. Maliban kung isinasaad sa Kasunduang ito, ang iyong posesyon, instalasyon at paggamit ng Solusyon ay hindi nagkakaloob sa iyo ng anumang karapatan o titulo para sa anumang karapatan sa intelektwal na pag-aari sa Solusyon o Mga Dokumento. Ang lahat ng karapatan sa Solusyon at Mga Dokumento, kasama na ang lahat ng nauugnay na copyright, patente, karapatan sa sekreto sa pangangalakal (trade secret right), markang pangalakal (trademark) at iba pang karapatan sa intelektwal na pag-aari, ay inirereserba ng Nagbibili.

5. MGA PAGHIHIGPIT

5.1. Hindi mo maaaring kopyahin o gamitin ang Solusyon o ang Mga Dokumento maliban sa nakatakda sa Seksiyon 2 ng Kasunduang ito. Hindi mo maaaring gawin, at hindi mo maaaring pahintulutan ang anumang ikatlong partido na: (i) gamitin ang anumang numero ng lisensiya, kombinasyon ng username/password o iba pang code o numero ng pahintulot na ibinigay ng Nagbibili kaugnay ng anumang Solusyon sa o para sa higit pa sa bilang ng Mga Device na tinukoy ng Mga Naaangkop na Kondisyon; (ii) magsiwalat ng anumang numero ng lisensiya, kombinasyon ng username/password o iba pang authorization code o numero para anumang partido na iba pa sa Nagbibili o mga itinalagang kinatawan ng Nagbibili; (iii) maliban kung hayagang pinapahintulutan ng batas, (A) baligtarin ang pamamahala, kalasin, i-decompile, isalin, muling buuin, baguhin ang anyo o i-extract ang anumang Solusyon o anumang bahagi ng Solusyon (kasama nang walang limitasyon ang anumang kaugnay na lagda ng malware at mga kaugalian sa pagtukoy ng malware), o (B) palitan, baguhin o kung hindi man ay i-alter ang anumang Solusyon (kasama nang walang limitasyon ang anumang kaugnay na mga lagda ng malware at mga kaugalian sa pagtukoy ng malware); (iv) ilathala, muling ipagbili, ipamahagi, i-broadcast, ipadala, ipakipag-ugnayan, ilipat, ipangako, irenta, ibahagi o i-sublicense ang anumang Solusyon; (v) maliban kung tulad ng hayagang pinapahintulutan sa pamamagitan ng Kasunduang ito o ng Mga Naaangkop na Kondisyon, gamitin ang anumang Solusyon sa pamamahala ng mga pasilidad ng ikatlong partido o pagkalooban ang anumang ikatlong partido ng akses sa o gamitin ang anumang Solusyon sa bureau ng serbisyo, timesharing, serbisyo ng suskrisyon o provider ng serbisyo ng aplikasyon o iba pang katulad na batayan; (vi) paggamit ng anumang Solusyon para magbigay o bumuo ng produkto o serbisyo na lumalaban sa Solusyon; (vii) paggamit ng anumang Solusyon sa isang paraang lumalabag sa inilathalang patakaran ng Nagbibili ukol sa katanggap-tanggap na paggamit; (viii) paggamit o tangkang paggamit ng anumang Solusyon para mag-upload, mag-imbak o magpadala ng anumang data, impormasyon o mga materyal na: labag sa intelektwal na pag-aari o iba pang mga karapatan ng mga ikatlong partido; naglalaman ng anumang di-makatarungan, nakasasama, nagbabanta, mapang-abuso, mapanirang-puri o kung hindi man ay matututulang materyal ng anumang uri; o kung hindi man sa anumang paraan ay nakakapinsala, nakakawala ng paggana o nakakasama sa operasyon ng Solusyon; (ix) magkaroon o magtangkang magkaroon ng di-awtorisadong akses para sa anumang Solusyon o para sa mga network na konektado dito, o sa nilalamang nakaimbak o inihatid sa pamamagitan nito, sa anumang pamamaraan, kasama ang sa pamamagitan ng pag-hack, pag-spoof o pagtalo sa mga firewall o iba pang teknolohikal o iba pang proteksiyon o hakbang pangkaligtasan; (x) magsuri o mag-benchmark, o isiwalat o ilathala ang mga resulta ng pagsusuri o pag-benchmark, para sa anumang Solusyon nang walang nakasulat na paunang pahintulot ng Nagbibili; o (xi) talunin o gapiin, tangkaing talunin o gapiin, o pahintulutan o tumulong sa anumang ikatlong partido sa pagtalo o paggapi ng mga kontrol sa pag-i-install o paggamit ng mga kopya ng anumang Solusyon.

5.2. May tiyak na Mga Solusyon na nagkakaloob sa iyo o sa iba pang user ng mga pang-administratibong pribilehiyo, kasama ng iba pang bagay, maaaring magpahintulot sa administrador na imonitor ang iba pang Mga Device at/o ang katayuan ng Mga Solusyon na ipinadala sa iba pang Mga Device, kasama halimbawa ang katayuan ng suskrisyon, mga abiso ng at mensahe ng Solusyon. Kinakatawan at ginagarantiyahan mo na isasagawa mo lamang ang mga pribilehiyo ng administrador kaugnay ng Mga Device at Mga Solusyon kung para saan ka pinahintulutan at wala nang iba pang layunin. Kinakatawan at ginagarantiyahan mo rin na mayroon kang kapangyarihang tanggapin ang Kasunduang ito sa ngalan ng mga may-ari at user ng yaong pinapangasiwaang Mga Device, at sa pamamagitan nito ay tinatanggap ang Kasunduang ito sa ngalan nila.

5.3. May tiyak na Mga Solusyon na maaaring magbigay kakayahan sa iyo para ilathala o ibahagi sa iba sa publiko ang nilalaman na ginawa o nakuha mula sa iba pang pinagmumulan (“Nilalaman para sa User”). Pinapanatili mo ang anuman at lahat ng karapatan sa intelektwal na pag-aari na hawak mo na sa ilalim ng naaangkop na batas sa Nilalaman para sa User na inilathala o ibinahagi mo sa pamamagitan ng Solusyon, sumasailalim sa mga karapatan, lisensiya, at iba pang takda ng Kasunduang ito, kasama na ang anumang nakapailalim na mga karapatan ng iba pa sa anumang Nilalaman para sa User na maaari mong gamitin o baguhin. Ipinagkakaloob mo sa Nagbibili, ang isang di-eksklusibo, walang paghihigpit, walang kondisyon, walang limitasyon, pandaigdig, di-nababawi, panghabang-buhay, at libre sa royalty na karapatan at lisensiya para gamitin, kopyahin, irekord, ipamahagi, i-reproduce, isiwalat, ipagbili, muling ipagbili, i-sublicense (sa pamamagitan ng maramihang antas), baguhin, idispley, ipahayag sa publiko, ipadala, ilathala, i-broadcast, isalin, gumawa ng mga hangong likha, at hindi may ay samantalahin sa anumang pamamaraang kahit ano pa, lahat ng o anumang bahagi ng Nilalaman para sa User na inilathala o ibinahagi mo sa pamamagitan ng isang Solusyon (at mga hangong likha mula dito), tanging para sa layunin ng pagbibigay ang Mga Solusyon sa iyo sa ilalim ng Kasunduang ito. Sa bawa't pagkakataon na inilathala o ibinahagi mo ang anumang Nilalaman para sa User, kinakatawan at ginagarantiyahan mo na ikaw ay hindi bababa sa edad ng mayorya sa estado kung saan ka naninirahan at isang magulang o legal na tagapangalaga, o mayroon ng lahat ng wastong pahintulot mula sa magulang o legal na tagapangalaga, ng sinumang menor na nalarawan o nakapag-ambag sa anumang Nilalaman para sa User na inilatahala o ibinahagi mo, at kaya, hinggil sa Nilalaman para sa User: (i) ikaw ang solong may-akda at may-ari ng intelektwal na pag-aari at iba pang karapatan sa Nilalaman para sa User, o mayroon kang matwid na karapatan para ilathala at ibahagi ang Nilalaman para sa User at nagkakaloob sa Nagbibili ng karapatan na gamitin ito tulad ng inilalarawan sa seksiyong ito, lahat nang walang anumang obligasyon ang Nagbibili na kumuha ng pahintulot ng anumang ikatlong partido at nang hindi lumilikha ng anumang obligasyon o pananagutan ng Nagbibili; (ii) ang Nilalaman para sa User ay wasto; (iii) ang Nilalaman para sa User ay hindi lumalabag at, tulad ng mga pinapahintulutang paggamit at pagsasamantala ng Nagbibili na itinakda sa Kasunduang ito, hindi lalabag sa anumang intelektwal na pag-aari o iba pang karapatan ng anumang ikatlong partido; at (iv) ang Nilalaman para sa User ay hindi ang lumalabag sa Kasunduang ito o magiging dahilan ng kapinsalaan o kasamaan para sa sinumang tao.

6. LIMITADONG GARANTIYA; MGA PAGTATATUWA AT PAGBUBUKOD NG PANANAGUTAN

6.1. Sumasailalim sa nalalabing bahagi nitong Seksiyon 6, ginagarantiyahan sa iyo ng Nagbibili na ang Solusyon ay lubusang gagana, o pagaganahin alinsunod sa Mga Dokumento sa loob ng panahong tatlumpung (30) araw kasunod ng unang pagtanggap mo ng Solusyon. Para makagawa ng paghahabol sa garantiya, dapat mong sundin ang mga tagubilin na ibinigay ng pinagkunan kung saan mo binili ang Solusyon. Kung ang Solusyon ay hindi lubusang gagana alinsunod sa Mga Dokumento, ang buo at eksklusibong pananagutan ng Nagbibili at ng mga tagapamahagi at ahente nito at ang iyong solo at eksklusibong remedyo ay magiging limitado, sa opsiyon ng Nagbibili, sa alinman sa: (i) pagpapalit ng Solusyon; o (ii) pagbabalik ng Solusyon para sa sauling-bayad ng mga kabayaran at singil na binayaran mo para sa Solusyon (ang “Mga Kabayaran”). Ginagamit lamang ang garantiyang ito sa Solusyon tulad ng orihinal na pagkakahatid, at hindi ginagamit sa mga pag-update o depektong dulot ng kombinasyon, operasyon o paggamit ng Solusyon sa software, hardware o iba pang materyal na hindi ibinigay ng Nagbibili, o ng Mga Device, software, o iba pang materyal na hindi sumusunod sa mga kinakailangan ng Nagbibili na itinakda sa Mga Dokumento.

6.2. HINDI GINAGARANTIYAHAN NG NAGBIBILI AT NG MGA TAGAPAMAHAGI AT AHENTE NITO ANG PAGGANAP O MGA RESULTA NA MAAARI MONG MAKUHA SA PAGGAMIT NG ANUMANG SOLUSYON O MGA DOKUMENTO. ANG REMEDYO SA SEKSIYONG ITO AY NAGSASAAD NG MGA SOLO AT EKSKLUSIBONG REMEDYO SA PAGLABAG SA GARANTIYA NG NAGBIBILI O NG MGA TAGAPAMAHAGI O AHENTE NITO. MALIBAN SA BINABANGGIT NA LIMITADONG GARANTIYA, ANG SOLUSYON AY IBINIBIGAY NANG "KUNG PAANO ITO" AT ANG NAGBIBILI AT ANG MGA TAGAPAMAHAGI AT AHENTE NITO AY WALANG IPINAHAYAG O IPINAHIWATIG NA MGA GARANTIYA O KONDISYON AT, SA PINAKAMALAWAK NA PINAPAHINTULUTAN NG BATAS, TINATALIKURAN ANG ANUMAN AT LAHAT NG KONDISYON AT GARANTIYA NA IPINAHIWATIG SA PAMAMAGITAN NG BATAS, KARANIWANG BATAS, LEHISLASYON O IBA PANG TEORIYA NG BATAS, KASAMA NGUNI'T HINDI LIMITADO SA MGA IPINAHIWATIG NA GARANTIYA O KONDISYON NG HINDI PAGLABAG SA MGA KARAPATAN NG IKATLONG PARTIDO, KAKAYAHANG IKALAKAL, ANGKOP NA KALIDAD O KAANGKUPAN PARA SA ANUMANG PARTIKULAR NA LAYUNIN. HINDI GINAGARANTIYAHAN NG NAGBIBILI NA ANG OPERASYON NG MGA SOLUSYON AY HINDI MAGAGAMBALA O LIBRE SA ERROR, NA ANG MGA SOLUSYON AY GAGANA NANG WASTO SA ANUMANG IBINIBIGAY NA DEVICE O SA ANUMANG PARTIKULAR NA KUMPIGURASYON NG HARDWARE AT/O SOFTWARE, O NA ANG MGA SOLUSYONS AY MAGBIBIGAY NG KUMPLETONG PROTEKSIYON PARA SA INTEGRIDAD NG PINILING DATA, IMPORMASYON O NILALAMAN NA INIMBAK O IPINADALA SA PAMAMAGITAN NG INTERNET.

6.3. SA KABILA NG ANUMANG IBA PANG PROBISYON NG KASUNDUANG ITO, ANG LAHAT NG SOLUSYON NA IBINIBIGAY SA IYO NANG WALANG BAYAD (KASAMA ANG MGA SOLUSYON NA IBINIBIGAY BILANG “LIBRE,” “PAGSUBOK” O “BETA” NA MGA SOLUSYON) AY IBINIBIGAY SA BATAYANG “KUNG PAANO ITO”, “KASAMA ANG LAHAT NG KAMALIAN,” AT “SA KASALUKUYANG KONDISYON NITO”, NANG WALANG ANUMANG GARANTIYA NG ANUMANG URI AT NANG WALANG SUPORTA O IBA PANG SERBISYO NG NAGBIBILI.

6.4. Itinatatuwa ng Nagbibili ang lahat ng pananagutan para sa Solusyon, kasama na ang anumang kawalan o pananagutan na nagreresulta dahil sa nawala o nakompromisong data na dulot ng Solusyon. Hindi gumagawa ang Nagbibili ng anumang garantiya na ang iyong data ay iimbak nang ligtas o sigurado. Ang Solusyon ay maaaring gumawa ng mga pagbabago sa iyong Device na maaaring makaapekto nang masama sa paggana nito, tulad ng pagtatanggal ng mga file ng sistema o aplikasyon na tinukoy (nang wasto o di-wasto) ng Solusyon bilang may impeksiyon. Tinatanggap at sinasang-ayunan mo ang mga gayong pagbabago sa iyong Device na maaaring mangyari bilang resulta ng iyong paggamit ng Solusyon. Ang Solusyon ay hindi mapagparaya sa kamalian at bilang gayon ay hindi dinisenyo para gamitin sa mapapanganib na kapaligiran na nangangailangan ng ligtas sa kabiguan na pagganap.

6.5. SA BUONG LAWAK NA PINAPAHINTULUTAN NG BATAS, WALANG PANGYAYARI NA ANG NAGBIBILI O ANUMANG KOMPANYA NA KUMOKONTROL, AY KINOKONTROL NG O SA ILALIM NG KARANIWANG KONTROL NG NAGBIBILI (SA KABUUAN, ANG “GRUPO NG NAGBIBILI”) O ANG KANILANG MGA KAUKULANG AHENTE, TAGAPAGLISENSIYA, KINATAWAN, TAGATUSTOS, TAGAPAMAHAGI, TAGAPAGBILI, MGA WIRELESS CARRIER KUNG KANINONG NETWORK IBINIGAY ANG SOLUSYON O IBA PANG KASOSYO SA NEGOSYO AY MAGKAKAROON NG PANANAGUTAN SA IYO O ANUMANG IKATLONG PARTIDO PARA SA ANUMANG DI-DIREKTA, BUNGA NG PANGYAYARI, INSIDENTAL, PAMPARUSA O MGA ESPESYAL NA PINSALANG KAHIT ANO PA, NANG WALANG PAGSASAALANG-ALANG SA DAHILAN O TEORIYA NG PANANAGUTAN, O ANUMANG PINSALA (MAGING DIREKTA O DI-DIREKTA) NA NAPALA SA PAGKAWALA NG NEGOSYO, MGA TUBO O KINITA, KAWALAN NG PAGKAPRIBADO, KAWALAN NG SILBI NG ANUMANG DEVICE O SOLUSYON (KASAMA NGUNI'T HINDI LIMITADO SA SOLUSYON), MGA HALAGA SA PAGKUHA NG KAHALILI O PAGPAPALIT NG MGA PRODUKTO AT SERBISYO, PAGKAGAMBALA SA NEGOSYO, PAGKAWALA NG IMPORMASYONG PANGNEGOSYO O IBA PANG KAWALAN NA MAY KINALAMAN SA SALAPI NA DULOT NG KASUNDUANG ITO O ANG SOLUSYONG IBINIBIGAY KASUNOD NITO, KAHIT PA PINAYUHAN NA ANG NAGBIBILI TUNGKOL SA POSIBILIDAD NG MGA GAYONG PINSALA. WALANG MIYEMBRO NG GRUPO NG NAGBIBILI ANG MAGKAKAROON NG PANANAGUTAN SA ANUMANG DI-AWTORISADONG PAG-AKSES, O ANUMANG PAGKA-CORRUPT, PAGKABURA, PAGNANAKAW, PAGKASIRA, PAGBABAGO, DI-SADYANG PAGSISIWALAT O PAGKAWALA NG DATA, IMPORMASYON O NILALAMAN NA IPINADALA, TINANGGAP O INIIMBAK NG O KAUGNAY NG ISANG SOLUSYON NANG WALANG PAGSASAALANG-ALANG SA DAHILAN. SA BUONG LAWAK BA PINAPAHINTULUTAN NG BATAS, HINDI MANGYAYARI NA ANG PANANAGUTAN NG NAGBIBILI, O SINUMANG MIYEMBRO NG GRUPO NG NAGBIBILI, O KANILANG MGA TAGAPAMAHAGI O AHENTE PARA SA ANUMANG PINSALA AY LALAMPAS SA MAS NAKAHIHIGIT NA LIMANG DOLYAR NG U.S. (US$5.00) O SA HALAGA NG MGA BAYARING BINAYARAN MO UKOL SA SOLUSYON PARA SA NAAANGKOP NA PANAHONG ITATAGAL NG SUSKRISYON.

6.6. ANG MGA SINUSUNDANG PAGBUBUKOD AT LIMITASYON NG PANANAGUTAN NG NAGBIBILI, MGA MIYEMBRO NG GRUPO NG NAGBIBILI, AT ANG KANILANG MGA TAGAPAMAHAGI AT AHENTE AY HINDI NILILIMITAHAN ANG KANILANG POTENSIYAL NA PANANAGUTAN PARA SA PAGKAMATAY, PERSONAL NA KAPINSALAAN O PANDARAYA SA KABILA NG LAWAK NA PINAPAHINTULUTAN NG MGA NAAANGKOP NA BATAS.

7. PAGKAPRIBADO; PAGPOPROSESO NG PERSONAL NA IMPORMASYON

Ipinoproseso ng Nagbibili ang tiyak na impormasyon at data (na maaaring kabilangan ng personal na impormasyong pagkakakilanlan at/o personal na data) na nauugnay sa: (i) ang user ng Solusyon at/o anumang Device na gumagamit ng Solusyon; (ii) ang Solusyon at/o anumang Device na gumagamit ng Solusyon; alinsunod sa patakaran sa pagkapribado ng Nagbibili sa www.avast.com (kung saan ang Nagbibili ay Avast Software s.r.o), www.avg.com (kung saan ang Nagbibili ay AVG Netherlands BV) o www.hidemyass.com (kung saan ang Nagbibili ay Privax Limited).

8. PAGWAWAKAS

Ang Kasunduang ito ay wawakasan kaagad sa sandaling hindi ka tumupad sa anumang obligasyon na nilalaman nito (kasama na ang anumang di-pagtupad sa iyong mga obligasyon sa Seksiyon 2, 5 o 9 na magreresulta ng pagkawala ng karapatan sa anumang karapatan na maaaring magkaroon ka para tumanggap ng mga update sa Solusyon o ng sauling-bayad ng Mga Kabayaran). Inirereserba ng Nagbibili ang mga karapatan sa anumang iba pang remedyo na makukuha sa ilalim ng batas sa pangyayari na ang hindi mo pagtupad sa Kasunduang ito ay nakaaapekto nang masama sa Nagbibili o sa mga tagapamahagi o ahente nito. Ang mga limitasyon ng pananagutan at mga pagtatatuwa ng garantiya at pananagutan sa mga pinsalang nilalaman nito ay magdudulot ng pagwawakas ng Kasunduang ito. Walang probisyon nito ang ituturing na ipinapaubaya maliban kung ang gayong pagpapaubaya ay isinulat at nilagdaan ng Nagbibili. Kung anumang probisyon ng Kasunduang ito ay ipinalagay na walang bisa o di-maipapatupad, ang nalalabi pa ng Kasunduang ito ay maipagpapatuloy nang buong kapangyarihan at bisa.

9. MGA PINAGHIHIGPITANG KARAPATAN NG PAMAHALAANG U.S.

Ang lahat ng Mga Solusyon na karapat-dapat bilang “mga komersiyal na aytem,” tulad ng pagpapaliwanag ng salitang iyon sa 48 C.F.R. 2.101, na binubuo ng “komersiyal na software ng computer” at “mga dokumento ng komersiyal na software ng computer” tulad ng paggamit sa mga gayong salita sa 48 C.F.R. 12.212. Naaalinsunod sa 48 C.F.R. 12.212 at 48 C.F.R. 227.7202-1 sa pamamagitan ng 227.7202-4, ang lahat ng end user ng Pamahalaang U.S. ay makakukuha ng gayong Mga Solusyon at kaugnay na Mga Dokumento na tanging yaong mga karapatan na itinakda dito na nalalapat sa mga di-pampamahalaang mamimili. Ang paggamit ng mga gayong Solusyon at kaugnay na Mga Dokumento ay bumubuo sa kasunduan ng entity ng pamahalaan na ang software ng computer at mga dokumento ng software ng computer ay komersiyal, at bumubuo sa pagtanggap sa mga karapatan at paghihigpit na naririto.

10. MGA KONTROL NA PANG-EXPORT

Dapat kang sumunod sa lahat ng naaangkop na batas ng U.S. at pandaigdig na namamahala sa pag-export at muling pag-export ng Mga Solusyon, kasama na ang Mga Regulasyon ng U.S. sa Pangangasiwa ng Pag-export, pati na ang mga paghihigpit sa end-user, huling gamit at destinasyon na ipinalabas ng U.S. at iba pang pamahalaan. Nang hindi tumataliwas sa kabuuan ng binabanggit: (i) kinakatawan mo na hindi ka miyembro ng anuman sa listahan ng taong tinanggihan, listahan ng hindi napatunayan, listahan ng entity, listahan ng mga mamamayang may espesyal na pagtatalaga, listahan ng pinagbawalan o anumang iba pang listahan na inilathala ng Pamahalaang U.S.; at (ii) hindi mo gagamitin, ie-export o muling ie-export ang Solusyon sa mga teritoryo, destinasyon, kompanya o indibidwal na lumalabag sa mga pag-embargo o pahintulot pangkalakalan ng U.S. at E.U. Ikaw ay magbabayad-pinsala, magtatanggol at magpapanatili na walang makasasama sa Nagbibili at laban sa anumang paghahabol, demanda, sakdal o proseso, at lahat ng pinsala, pananagutan, halaga at gastos na idudulot ng iyong kabiguang sumunod sa Seksiyon 10 na ito.

11. KASUNDUAN PARA SA NAGBIBIGKIS NA ARBITRASYON AT PAGPAPAUBAYA PARA SA MARAMIHANG PAGKILOS (CLASS ACTION)

11.1. Ginagamit ang Seksiyon 11 na ito para sa anumang Pagtatalo na idudulot ng o kaugnay ng isang Solusyon o ng Kasunduang ito at kinasasangkutan mo at ng anumang kompanya ng Grupo ng Nagbibili. Ang “Pagtatalo,” para sa mga layunin nitong Seksiyon 11, ay nangangahulugan ng anumang pagtatalo, aksiyon, o iba pang kontrobersiya na walang pagsasaalang-alang sa partikular na dahilan ng (mga) ipinahayag na aksiyon (iyan ay, binabalot ito, kasama ng anumang iba pang potensiyal na dahilan ng aksiyon o legal na batayan, mga paghahabol dahil sa hindi pagtupad sa kontrata, pandaraya, at paglabag sa batas o regulasyon).

11.2. Sa pangyayari ng isang Pagtatalo, dapat kang magbigay sa Nagbibili ng paunawa ng Pagtatalo, na isang nakasulat na pahayag ng pangalan, address at impormasyong pang-ugnayan ng partidong nagbibigay nito, ang mga katotohanang nagbibigay-daan sa Pagtatalo, at ang tulong na hinihiling. Dapat mong ipadala ang anumang Paunawa ng Pagtatalo sa pamamagitan ng email para sa Nagbibili sa legal@avast.com (isinasaad ang Paksa: Seksiyon 11 Paunawa ng Pagtatalo Sa Ilalim ng EULA).

11.3. ANUMANG PROSESO UPANG LUTASIN O PAG-USAPAN ANG ANUMANG PAGTATALO SA ANUMANG FORUM AY ISASAGAWA LAMANG SA ISANG INDIBIDWAL NA BATAYAN. HINDI MO HIHILINGIN NA DINIGIN ANG ANUMANG PAGTATALO BILANG ISANG CLASS ACTION, GENERAL ACTION NG PRIBADONG ABOGADO, O SA ANUMANG IBA PANG PAGDINIG KUNG SAAN ALINMAN SA PARTIDO AY KUMIKILOS O NAGMUMUNGKAHI NA KUMILOS SA KAKAYAHAN NG KINATAWAN. WALANG ARBITRASYON O PAGDINIG NA ISASAMA SA ISA PA NANG WALANG PAUNANG NAKASULAT NA PAHINTULOT NG LAHAT NG PARTIDO PARA SA LAHAT NG APEKTADONG ARBITRASYON O PAGDINIG.

11.4. Kung ikaw at ang Nagbibili ay hindi makalutas ng anumang Pagtatalo sa pamamagitan ng impormal na negosasyon, anumang iba pang pagsisikap para lutasin ang Pagtatalo ay eksklusibong isasagawa sa pamamagitan ng pagbuo ng arbitrasyon na pamamahalaan ng United States Federal Arbitration Act (“FAA”), 9 U.S.C. § 1 et seq. Maliban kung tulad ng ibinibigay sa ibaba, isinusuko mo ang karapatang madinig (o makilahok sa litigasyon bilang isang partido o miyembro ng klase) ang lahat ng Mga Pagtatalo sa korte sa harap isang hukom o tagahatol. Sa halip, ang lahat ng Mga Pagtatalo ay lulutasin sa harap ng niyutral na arbitrador, kung kaninong desisyon ay siyang magiging huli maliban kung may limitadong karapatan sa pagsusuri ng hukuman sa ilalim ng FAA. Anumang korte na may kapangyarihan sa mga partido ay maaaring magpatupad sa gawad ng arbitrator.

11.5. Ang kinakailangan sa arbitrasyon nitong Seksiyon 11 ay sumasailalim sa mga sumusunod eksepsiyon:

 • 11.5.1. Maaari mong ipadinig ang anumang Pagtatalo sa korteng ukol sa maliliit na paghahabol, sa county o sa iba pang katulad na sangay politikal kung saan ka naninirahan, kung nakatutugon ang Pagtatalo sa lahat ng kinakailangan para madinig sa korteng ukol sa maliliit na paghahabol. Kung pinangunahan mo ang paghahabol sa korte ukol sa maliliit na paghahabol, responsable ka para sa lahat ng gastos at kabayaran sa korte.
 • 11.5.2. Ang lahat ng Mga Pagtatalo na may kinalaman sa anumang sinasabing maling paggamit sa intelektwal na pag-aari mo o ng Nagbibili ay lulutasin sa korte.

11.6. Anumang arbitrasyon ay isasagawa ng American Arbitration Association (ang “AAA”) alinsunod sa “Mga Tuntunin para sa Arbitrasyon ng Mamimili” na nagkabisa noong Setyembre 1, 2014, kasama ang “Mga Halaga ng Arbitrasyon (Kasama ang Mga Kabayarang Administratibo ng AAA )” na nagkabisa noong Setyembre 1, 2014 (sa kabuuan, ang “Mga Prosesong Pangmamimili”) at sasailalim sa mga sumusunod:

 • 11.6.1. Ang Mga Prosesong Pangmamimili ay nagbibigay para sa mga tiyak na kabayaran, partikular na naglalaan ng ilan sa mamimili (ikaw) at mga iba pa sa negosyo (Nagbibili). Kung ang iyong paghahabol ay US$75,000 o mas mababa pa, babayaran ng Nagbibili ang lahat ng tinukoy na mga kabayaran at gastos na yaon, kasama na yaong nakalaan sa mamimili. Hindi sumasang-ayon ang Nagbibili na sagutin ang anumang iba pang halaga. Kung higit pa sa US$75,000 ang iyong hinahabol, ang Mga Prosesong Pangmamimili ang mamamahala sa pagbabayad.
 • 11.6.2. Maliban kung ibinibigay sa ibaba, ang Mga Prosesong Pangmamimili ng AAA ay gagamitin para sa anumang Pagtatalo sa pagitan ng mga partido. Gayunman, alinsunod sa Tuntunin sa Arbitrasyong Pangmamimili o Consumer Arbitration Rule R-1(e), maaaring itaas ng isang partido ang wastong aplikasyon ng Mga Tuntunin sa Arbitrasyong Pangmamimili sa isang arbitrador para sa pinakahuling desisyon. Ang Kasunduang ito ay namamahala sa lawak na sumasalungat ito sa Mga Prosesong Pangmamimili. Sisimulan mo lamang ang arbitrasyon sa county o iba pang katulad na sangay politikal kung saan ka naninirahan. Ang pagdinig ng arbitrasyon ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagtawag ng kumperensiya. Gayunman, kung ang mga pagdinig ay isinasagawa alinsunod sa Mga Prosesong Pangmamimili ng AAA, ang (mga) arbitrador ay magkakaroon ng kapangyarihang magagamit sa diskresyon nito para humingi ng isang harapang pagdinig sa sandaling humiling ang isang partido.
 • 11.6.3. Ikaw at ang Nagbibili ay sumasang-ayon na ang paggamit ng AAA para pangasiwaan ang arbitrasyon ay hindi integral sa kasunduan ng mga partido na mamagitan sa Mga Pagtatalo. Kung hindi magsasagawa o hindi kayang magsagawa ng AAA ng isang arbitrasyon, ikaw at ang Nagbibili ay mag-uusap nang may mabuting kalooban upang pagkasunduan ang isang solong arbitrador na siyang lulutas sa Pagtatalo tulad ng ibinibigay sa Mga Prosesong Pangmamimili. Kung walang mapagkasunduang arbitrador ang mga partido, maaaring humirang ang isang korte na may maaasahang kapangyarihan ng isang arbitrador, na siyang susunod sa Mga Prosesong Pangmamimili ng AAA.
 • 11.6.4. Kung isa o higit pang bahagi nitong Seksiyon 11 ay matutuklasang ilegal, walang bisa o di-maipapatupad para sa lahat o ilang bahagi ng isang Pagtatalo, kung gayon, at tanging sa sitwasyong iyon, puputulin yaong mga bahagi at ang Pagtatalo ay lulutasin na sumasailalim sa lahat ng nalalabing bahagi nitong Seksiyon 11 at sa lahat ng iba pang probisyon ng Kasunduang ito. Kung ang gayong pagputol ay magreresulta ng lahat ng o ilang bahagi ng pagdinig ukol sa Pagtatalo sa isang korte ng batas, ang eksklusibong may kapangyarihan para sa anumang gayong pagdinig ng korte ay ang mga korteng nasa county ng Santa Clara, California. Para sa mga layunin ng anumang gayong pagdinig sa korte, pinahintulutan mo, at hindi tututulan ang personal na kapangyarihan sa iyo ng mga korte ng California, at dagdag mo pang ipinapaubaya ang pagtutol batay sa hindi wastong lugar o forum non conveniens at hindi hihiling na malipat sa isa pang distrito o nakasasakop.

11.7. Sa kabila ng mga naunang talata, kung bumili ka ng isang Solusyon para sa paggamit na iba pa sa personal o pangbahay, ang mga pagdinig ng arbitrasyon, kasama na ang mga pagbabayad ng gastos, ay isasagawa alinsunod sa Mga Tuntunin ng AAA ukol sa Komersiyal na Arbitrasyon (ang “Mga Komersiyal na Proseso”). Ang Mga Komersiyal na Proseso ay angkop na ginagamit sa anumang Pagtatalo sa pagitan ng mga partido, at hindi ka magtataguyod ng ibang paraan sa anumang proseso. Gayunman, namamahala ang Kasunduang ito hanggang sa lawak na sumasalungat ito sa Mga Komersiyal na Proseso.

12. NAMAMAHALANG BATAS

Ang mga batas ng Estado ng California, hindi kasama ang mga salungatan ng mga tuntunin ng batas nito, ay namamahala sa Kasunduang ito at sa paggamit mo ng Solusyon at ng Mga Dokumento. Ang aplikasyon ng Kombensiyon ng United Nations ukol sa Mga Kontrata (United Nations Convention on Contracts) para sa Internasyonal na Pagbibili ng Mga Paninda ay hayagang hindi kasama.

13. PANGKALAHATAN

13.1. Kumpletong Kasunduan. Ang Kasunduang ito ay ang buong kasunduan sa pagitan mo at ng Nagbibili na nauugnay sa paggamit mo ng Mga Solusyon at Mga Dokumento. Ang Kasunduang ito ay pumapalit sa lahat ng pauna o magkasabay na pasalita o nakasulat na mga komunikasyon, panukala, pahayag, garantiya at representasyon kaugnay ng paggamit mo ng Mga Solusyon o Mga Dokumento. Sa kabila ng sinusundan, walang-anuman sa Kasunduang ito ang magpapaliit sa anumang karapatan na maaaring magkaroon ka sa ilalim ng umiiral na batas na proteksiyon ng mamimili o iba pang naaangkop na batas sa iyong nasasakupan na hindi maaaring ipaubaya sa pamamagitan ng kontrata. Ang Kasunduang ito, ang Mga Naaangkop na Kondisyon at ang Mga Dokumento, sa pinakamalawak na makatwirang paggamit, ay bibigyan ng kahulugan na pirmi sa bawa't isa, nguni't sa pangyayari ng isang salungatan ay kokontrol ayon sa sumusunod na pagkakasunud-sunod: (i) ang Mga Naaangkop na Kondisyon; (ii) ang Kasunduang ito; at (iii) ang Mga Dokumento.

13.2. Paunawa. Maaaring magpahatid ang Nagbibili ng anumang paunawa sa iyo anumang oras sa pamamagitan ng electronic mail, pop-up window, dialog box o iba pang pamamaraan, kahit na may mga kasong hindi mo maaaring tanggapin ang paunawa maliban kung at hanggang sa maglunsad ka ng isang Solusyon. Anumang gayong paunawa ay ituturing na naihatid sa petsang unang ginawa itong makukuha ng Nagbibili sa pamamagitan ng isang Solusyon, walang pakialam kung kailan mo talaga tinanggap ito.

13.3. Pagpili ng Batas. Ang kabuuan, bisa at pagganap ng Kasunduang ito at ng lahat ng di-pangkontratang obligasyon na idudulot ng o nauugnay sa Kasunduang ito ay pamamahalaan ng mga batas ng Estado ng California, U.S. hindi kasama ang mga panuntunan nito sa salungatan ng mga batas.

13.4. Interpretasyon. Ang mga ulo (heading) ng Kasunduang ito ay hindi nakaaapekto sa interpretasyon nito. Ang paggamit ng anumang kasarian ay kinabibilangan ng lahat ng kasarian. Kasama sa isahan (singular) ang maramihan (plural) at gayon din naman, kasama sa maramihan ang isahan. Kung saan ipinapaliwanag ang isang salita o parirala, ang iba pang anyong panggramatika nito ay mayroong katugong kahulugan.

13.5. Kakayahang Putulin. Kung may anumang probisyon ng Kasunduang ito na maituturing na ilegal, walang bisa o di-maipapatupad sa ilalim ng anumang naaangkop na batas at regulasyon, lahat ng iba pang probisyon ng Kasunduang ito ay mananatili nang buong kapangyarihan at bisa.

13.6. Pagkaimposible. Hindi magkakaroon ng pananagutan ang Nagbibili sa anumang kabiguan o pagkaantala sa pagganap, dulot ng buo o bahagi, sa mga kabiguan ng serbisyo (kasama na ang kuryente), kabiguan ng internet, kabiguan ng komunikasyong pangtelepono o mga serbisyo ng impormasyong pangteknolohiya, kabiguan ng kagamitan sa komunikasyong pangtelepono o impormasyong pangteknolohiya, mga pagwewelga o iba pang kaguluhang pangmanggagawa (kasama nang walang limitasyon ang welga o iba pang kaguluhang pangmanggagawa na ibinubunga kaugnay ng anumang kompanya sa Grupo ng Nagbibili o ng kanilang mga ahente, tagapaglisensiya, kinatawan, tagatustos, tagapamahagi, tagabenta at iba pang kasama sa negosyo), mga pagkilos ukol sa digmaan o terorismo, mga pag-atake sa pagtatanggi ng serbisyo o iba pang pag-atake sa impormasyong pangteknolohiya o mga paglabag na nakaaapekto sa Nagbibili, sinumang miyembro ng Grupo ng Nagbibili o kanilang mga tagatustos, mga pagbaha, pagsabotahe, sunog, iba pang natural na kapahamakan o Pagkilos ng Panginoon, o anumang iba pang dahilan na lagpas sa makatwirang kontrol ng Nagbibili.

13.7. Pagpapaubaya. Ang kabiguan ng alinmang partido na ipilit ang istriktong pagganap ng anumang ng takda, kondisyon at probisyon ng Kasunduang ito ay hindi mangangahulugan ng pagpapaubaya o pagsusuko ng pagtupad sa Kasunduan sa hinaharap, at ang mga takda, kondisyon at probisyon ng Kasunduang ito ay mananatili nang may buong kapangyarihan at bisa. Walang pagpapaubaya ng anumang takda o kondisyon ng Kasunduang ito sa bahagi ng alinmang partido ang magiging epektibo para sa kahit ano pa mang layunin maliban kung ang gayong pagpapaubaya ay nakasulat at nilagdaan ng gayong partido. Ang pagpapaubaya ng alinmang partido na di-tumupad sa anumang probisyon ng Kasunduang ito sa iba pang partido ay hindi ang maaaring bigyan ng kahulugan bilang patuloy na pagpapaubaya ng gayong di-pagtupad o bilang pagpapaubaya ng iba pang paglabag ng pareho o ng iba pang probisyon ng Kasunduang ito.

13.8. Pagtatakda. Hindi mo maaaring itakda ang iyong mga karapatan o obligasyon sa ilalim ng Kasunduang ito nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng Nagbibili. Maaaring itakda ng Nagbibili ang Kasunduang ito anumang oras sa solong diskresyon nito nang walang anumang paunang nakasulat na pahintulot mo.

13.9. Konstruksiyon. Ang Kasunduang ito ay hindi pamamahalaan ng Kombensiyon ukol sa Mga Kontrata ng United Nations para sa Internasyonal na Pagbibili ng Mga Produkto, ang aplikasyon noon ay hayagang ibinukod. Sa pangyayari na magkaroon ng kalabuan o katanungan sa layunin o interpretasyon, sa anumang prosesong panghukuman o iba pang paraan, ang mga takda ng Kasunduang ito ay binibigyang kahulugan bilang magkatulong na inihanda ng mga partido, at walang pagpapalagay o pabigat ng pruweba na lilitaw na pabor o di-pabor sa anumang partido ayon sa kabutihan ng pagkamay-akda ng anumang probisyon ng Kasunduang ito.

13.10. Walang Mga Ikatlong Partidong Benepisyaryo. Ang Kasunduang ito ay tanging nilalayon para sa benepisyo mo at ng Nagbibili at ang iba pang kompanya ng Grupo ng Nagbibili, at ang kanilang mga kaukulang ahente, tagapaglisensiya, kinatawan, tagatustos, tagapamahagi, tagapagbili at iba pang kasosyo sa negosyo. Walang taong hindi partido ng Kasunduang ito ang maaaring magkaroon ng dahilan ng pagkilos alinsunod sa Kasunduang ito bilang ikatlong partidong benepisyaryo nito.

13.11. Wika. Ang Kasunduang ito ay orihinal na inihanda sa wikang Ingles. Bagama't maaaring magbigay ang Nagbibili ng isa o higit pang nakasalin na bersiyon ng Kasunduang ito para sa iyong kaluwagan, ang bersiyon ng Kasunduang ito sa wikang Ingles ay ang mamamahalang bersiyon ng Kasunduang ito sa kaso ng anumang salungatan o pagkakaiba.

13.12. Koneksiyon sa Internet. May tiyak na Mga Solusyon na maaaring mangailangan ng aktibo at matatag na koneksiyon ng Internet para gumana. Samakatuwid ay responsibilidad mong tiyakin na mayroon kang aktibo at matatag na koneksiyon ng Internet sa lahat ng pagkakataon.

13.13. Mga pangalan ng produkto. Inirereserba ng Nagbibili ang karapatan na baguhin ang pangalan ng Mga Solusyon nito sa solong diskresyon nito nang pana-panahon.

13.14. Impormasyong Pang-ugnayan. Ang Nagbibili ay maaaring maka-ugnayan sa:

 • 13.14.1. Kaugnay ng CloudCare o Managed Workplace, alinsunod sa mga tagubilin na nakapaskil sa www.avg.com/support; at
 • 13.14.2. Kung mayroon kang anumang katanungan hinggil sa Kasunduang ito o nais humiling ng anumang impormasyon mula sa Nagbibili, mangyaring sumulat sa Avast Software s.r.o., Pikrtova 1737/1a, Prague 4, Postal Code 140 00, Czech Republic, e-mail: support@avast.com, tel.: +420 274 005 777 o bisitahin ang aming pahina ng suporta sa www.avast.com/support.

14. MGA ESPESYAL NA TAKDA

Ang mga sumusunod na espesyal na takda ay ginagamit sa tiyak na Mga Solusyon. Kung sumasalungat ang mga espesyal na takdang ito sa nalalabi pang Kasunduan, ang mga espesyal na takda ang mamamahala kaugnay ng naaangkop na Mga Solusyon.

14.1. Software, Mga Serbisyo at Iba Pang Produkto ng Ikatlong Partido

May Mga Solusyon na nag-aalok sa iyo ng pagkakataon para makakuha ng software, mga serbisyo at iba pang produkto na itinutustos ng mga ikatlong partido. Tinatanggap mo na ang naaangkop na ikatlong partido ay ang tanging responsable para sa mga iniaalok nito at hindi gumagawa ng anumang pagkatawan o garantiya ang Nagbibili na may kinalaman sa mga yaong pag-aalok at walang tinatanggap na pananagutan kaugnay ng mga iyon, at kung kumuha o gumamit ka ng anuman sa mga iniaalok na ito ng ikatlong partido, ang mga iniaalok at ang paggamit mo sa mga iyon ay pamamahalaan ng anumang kasunduan sa lisensiya, mga takda ng paggamit, mga patakaran sa pagkapribado at/o iba pang mga takda at kondisyon na kinakailangan ng ikatlong partido.

14.2. Paglilinis ng Browser (Browser Cleanup)

Kapag iyong ini-install at ginamit ang add-on na Paglilinis ng Browser (“BCU”), pinapahintulutan mo ang BCU na palitan ang iyong umiiral na setting ng browser ng bagong setting ng browser.

14.3. Mga Mobile App

Ginagamit ang Seksiyon 14.3 na ito para sa Mga Solusyon na nilalayong gamitin sa Mga Mobile na Device.

 • 14.3.1. Para sa Mga Solusyon na nai-download mula sa Google Play (http://play.google.com), ang ipinagkaloob na lisensiya sa pamamagitan ng Kasunduang ito ay pamalit sa anumang karapatan sa paggamit ng Solusyon na sa ibang pagkakataon ay ipagkakaloob sa pamamagitan ng mga default na takda para sa mga application na nai-download mula sa Google Play Store.
 • 14.3.2. Para sa Mga Solusyon na nai-download mula sa Apple App Store, ginagamit ang mga sumusunod na:
  • (a) Ang mga lisensiyang ipinagkaloob sa Kasunduang ito ay limitado sa di-maililipat na lisensiya para magamit ang Solusyon sa anumang iPhone, iPod Touch o iba pang Apple-powered na Device na pag-aari o kinokontrol mo at tulad ng pinapahintulutan ng Mga Tuntunin sa Paggamit na itinakda sa Mga Takda ukol sa Serbisyo ng Mga Tindahan ng Apple App, makukuha nang online sa http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html o sa pamamagitan ng mga gayong site at iba pang pamamaraang ginawa ng Apple na makukuha mo.
  • (b) Ang Kasunduang ito ay pinagpasiyahan tanging sa pagitan ng mga partido, at hindi kasama ang Apple. Ang Nagbibili, hindi ang Apple, ay tanging responsable para sa Mga Solusyon at sa nilalaman nito.
  • (c) Walang obligasyon ang Apple na kahit ano pa na magkaloob ng anumang serbisyo ng pagpapanatili at suporta kaugnay ng Solusyon.
  • (d) Kung nabigo ang Solusyon na sumunod sa anumang naaangkop na garantiya, maaaring ipagbigay-alam sa Apple, at isasauli sa iyo ng Apple ang ibinayad na presyo sa pagbili ng Solusyon. Hanggang sa pinakamalawak na pinapahintulutan ng naaangkop na batas, ang Apple ay hindi magkakaroon ng anumang iba pang obligasyong garantiya kaugnay ng Solusyon, at, sa pagitan mo, ng Nagbibili at ng Apple, ang anumang iba pang paghahabol, kawalan, pananagutan, pinsala, halaga o gastos na maipapalagay na bunga ng anumang kabiguan na sumunod sa anumang garantiya ay magiging solong responsibilidad ng Nagbibili.
  • (e) Ang Nagbibili, hindi ang Apple, ay responsable sa pagtugon sa anumang paghahabol mo o ng anumang ikatlong partido na nauugnay sa Solusyon o sa iyong posesyon at/o paggamit ng Solusyon na iyon, kasama, nguni't hindi limitado sa: (i) mga paghahabol sa panganib ng produkto; (ii) anumang paghahabol na bigo ang Solusyon na sumunod sa anumang naaangkop na pangangailangang legal o pangregulasyon; at (iii) mga paghahabol na bunga ng proteksiyong pangmamimili o mga katulad na batas.
  • (f) Sa pangyayari ng anumang paghahabol ng ikatlong partido na ang Solusyon o ang iyong posesyon at paggamit ng Solusyon na iyon ay lumalabag sa mga karapatan ng ikatlong partido sa intelektwal na pag-aari, ang Nagbibili, hindi ang Apple, ang magiging tanging responsable para sa imbestigasyon, depensa, pakikipagkasundo at pagbabayad ng anumang gayong paghahabol ukol sa paglabag sa intelektwal na pag-aari.
  • (g) Dapat kang tumupad sa anumang naaangkop na mga takda ng ikatlong partido kapag ginagamit ang Solusyon. Halimbawa, para sa VOIP Solution, hindi ka dapat lumabag sa kasunduan ukol sa serbisyo ng iyong wireless data kapag ginagamit ang Solusyon.
  • (h) Ang Apple at mga sangay ng Apple ay ang mga ikatlong partidong benepisyaryo ng Kasunduang ito at, sa pagtanggap mo ng mga takda at kondisyon ng Kasunduang ito, ang Apple ay magkakaroon ng karapatan (at ituturing na tinanggap ang karapatan) na ipatupad ang Kasunduang ito laban sa iyo bilang ikatlong partidong benepisyaryo.
 • 14.3.3. Para sa Mga Solusyon na nai-download mula sa Amazon Appstore, ang Amazon ay maaaring magtalaga ng mga tiyak na takda sa paggamit ng mamimili para sa Amazon Appstore bilang “Mga Default na Takda ng EULA.” Ang Mga Default na Takda ng EULA na iyon ay gagamitin sa iyong paggamit ng Mga Solusyon na binili mo sa pamamagitan ng Amazon Appstore. Tutukuyin ng Mga Default na Takda ng EULA, kasama ng iba pang bagay, na ang Nagbibili ay ang tagapaglisensiya ng Solusyon at ang Amazon ay hindi isang partido ng Kasunduang ito. Kung mayroong anumang salungatan sa pagitan ng Mga Default na Takda ng EULA at ng Kasunduang ito, susunod na sa lawak ng gayong salungatan ang Mga Default na Takda ng EULA Terms ang kokontrol. Ang Amazon ay walang anumang responsibilidad o pananagutan kaugnay ng iyong pagtupad o di-pagtupad o ng Nagbibili sa Mga Default na Takda ng EULA.

14.4. WiFi Finder

Dahil sa WiFi Finder nagagawa ng mga user nito na tulungan ang iba pang user na makakuha ng akses sa internet sa pamamagitan ng pagbabahagi ng data tungkol sa mga network ng WiFi. Kung pinipili mong ibahagi ang data mo tungkol sa iyong mga network ng WiFi sa iba pang user, ikaw ay solong responsable sa pagtiyak na hindi ka lumalabag sa anumang karapatan ng ikatlong partido na nauugnay sa mga gayong network ng WiFi. Ang Nagbibili sa anumang paraan ay hindi umaako ng responsibilidad sa iyong pagtupad sa mga takda at kondisyon na naaangkop sa paggamit ng anumang network na ibinahagi mo ang data.

14.5. CloudCare at Managed Workplace.

Ang Seksiyon 14.5 na ito ay ginagamit sa lawak ng Mga Naaangkop na Kondisyon na nagpapahintulot sa iyo na gamitin ang CloudCare o Managed Workplace sa pagbibigay ng Mga Serbisyo ng MSP sa mga ikatlong partido.

 • 14.5.1. Kung paano ginamit sa Seksiyon 14.5 na ito
  • (a) Ang “Serbisyong Pangnegosyo ng AVG” ay nangangahulugan ng Mga Serbisyo ng HD at/o Mga Serbisyo ng NOC tulad ng kinakailangan ng konteksto.
  • (b) Ang “Mamimili” ay nangangahulugan ng ikatlong partido na kung kanino ka nagbibigay o naghahangad magbigay ng Mga Serbisyo ng MSP.
  • (c) Ang “Mga Serbisyo ng HD” ay nangangahulugan ng mga serbisyo ng helpdesk na ibinibigay sa iyo ng Nagbibili o ng mga ikatlong partidong tagatustos nito para sa benepisyo ng isa o higit pang Mga Mamimili, sa bawa't kasong inilalarawan sa Mga Dokumento bilang Nagbibili ay maaaring baguhin ang gayon nang pana-panahon.
  • (d) Ang “Mga Serbisyo ng MSP” ay nangangahulugan ng pinamamahalaang serbisyo na ibinibigay mo sa iyong Mga Mamimili gamit ang Mga Solusyon (kasama kapag naaangkop ang Mga Serbisyong Pangnegosyo ng AVG).
  • (e) Ang “Mga Serbisyo ng NOC” ay nangangahulugan ng remote na pagmomonitor ng Device at pamamahala ng mga serbisyong ibinibigay sa iyo ng Nagbibili o ng mga ikatlong partidong tagatustos nito para sa benepisyo ng isa o higit pang Mga Mamimili, sa bawa't kasong katulad ng inilalarawan sa Mga Dokumento bilang Nagbibili ay maaaring baguhin iyon nang pana-panahon.
  • (f) Ang “Kasunduan ukol sa Serbisyo” ay nangangahulugan ng kasunduan sa pagitan mo at ng isang Mamimili, kasama ang iba pang bagay, na malinaw na naglalarawan ng mga serbisyo na sinang-ayunan mong ibigay sa Mamimili.
 • 14.5.2. Ang Nagbibili, sumasailalim sa mga probisyon ng Kasunduang ito, ay nagkakaloob sa iyo ng limitado, di-eksklusibo, di-naililipat na lisensiya (na walang karapatan para mai-sublicense) sa loob ng Panahon ng Suskrisyon para gamitin ang makabuluhang Mga Solusyon (kasama na kung naaangkop ang Mga Serbisyong Pangnegosyo ng AVG) para magbigay ng Mga Serbisyong MSP sa iyong Mga Mamimili.
 • 14.5.3. Ang Nagbibili, sumasailalim sa mga takda at kondisyon ng Kasunduang ito, ay nagbibigay sa iyo sa Mga Solusyon (kasama tulad ng naaangkop ang Mga Serbisyong Pangnegosyo ng AVG) para sa benepisyo ng iyong Mga Mamimili.
 • 14.5.4. Ikaw, sumasailalim sa mga takda at kondisyon ng Kasunduang ito, ay:
  • (a) Kinakailangan na: (i) ang bawa't Mamimili (kasama ka, sa lawak na naaangkop) na tumatanggap ng Solusyon ay tumutupad o kung hindi man ay nagbibigkis sa sarili nito sa bagong bersiyon ng Kasunduang ito; at (ii) ang bawa't Mamimili kung kanino ka sumang-ayong magbigay ng Mga Solusyon ay tumutupad o kung hindi man ay nagbibigkis sa sarili nito sa isang Kasunduan ukol sa Serbisyo. Hindi nililimitahan ang sinusundan, maaari mong tanggapin ang EULA sa ngalan ng Mamimili sa lawak lamang na hayagang pinahintulutan ng Mamimili para isagawa mo ang gayon sa Kasunduan ukol sa Serbisyo o sa iba pang paraan. Ang Kasunduan ukol sa Serbisyo ay: (i) naglalaman ng mga probisyon na kasingprotektibo man lang sa mga interes ng Nagbibili katulad ng Kasunduang ito;, at (ii) hayagang nagpapahintulot sa iyo at sa Nagbibili na mag-reproduce, magpadala, mag-imbak at magproseso ng data at impormasyon ng Mamimili sa pagsasagawa ng mga serbisyo.
  • (b) Sa pagitan mo at ng Nagbibili, maging solong responsable sa: (i) pagsasagawa ng mga obligasyon mo sa ilalim ng Kasunduan ukol sa Serbisyo; (ii) pagtiyak na sumusunod ka at ang lahat ng Mga Mamimili sa lahat ng naaangkop na batas na may kinalaman sa pagmomonitor ng mga empleyado at iba pang ikatlong partido at kaukulang Mga Device ng mga iyon; (iii) pagsasagawa ng mga gawain at obligasyong itinalaga ng Kasunduan sa iyo at sa Mga Mamimili, Mga Naaangkop na Kondisyon at Mga Dokumento; at (iv) sa pagkawala ng bisa o pagwawakas ng naaangkop na Kasunduan ukol sa Serbisyo, ang probisyon ng pagwawakas ng serbisyo at pagtatangal o pagdudulot ng dahilan para alisin ng Mamimili ang anumang Solusyon mula anumang Mga Device kung saan ini-install ito.

14.6. Mga Planong Pangkasiguruhan (Assurance Plans).

Ang Seksiyon 14.6 na ito ay ginagamit sa Mga Planong Pangkasiguruhan.

 • 14.6.1. Ang “Planong Pangkasiguruhan” ay nangangahulugan ng isang serbisyo kung saan ang Nagbibili, kapalit ng isang hiwalay na bayad para sa suskrisyon, ay tutulong sa iyong tanggalin ang mga virus o iba pang malware na nakaimpeksiyon sa iyong pinoprotektahang Device sa Panahong Itatagal ng Suskrisyon. Ang Mga Planong Pangkasiguruhan ay ipinagbibiling kasama ng mga tiyak na Mga Solusyong panlaban sa virus o iba pang Mga Solusyong pangseguridad ng Nagbibili (bawa't isa ay “Solusyong Pangseguridad”), at sinusuplementuhan ang mga proteksiyong iniaalok ng Solusyong Pangseguridad.
 • 14.6.2. Kung hinihiling mo ang tulong ng Nagbibili sa ilalim ng Planong Pangkasiguruhan, at kung ikaw at ang iyong Device ay karapat-dapat para sa tulong sa ilalim ng Seksiyon
 • 14.6.3, Gagamitin ng Nagbibili ang makatwirang komersiyal na pagsisikap para matulungan kang alisin ang mga virus o iba pang malware na nakaaapekto sa Device mo. Sa pamamagitan nito ay iyong kinikilala, tinatanggap at sinasang-ayunan na maaaring hindi sapat ang pagsisikap ng Nagbibili para matanggal ang mga tiyak na virus o iba pang malware mula sa Device mo, at ang Nagbibili, sa kurso ng pagbibigay ng serbisyo, ay maaaring magbago, magtanggal o maka-corrupt ng data sa Device mo, magbago ng mga setting ng Device, o kung hindi man ay makialaman sa wastong operasyon ng Device mo.
 • 14.6.3. Sinasaklaw ng Planong Pangkasiguruhan: (i) tanging ang Device kung para saan mo binili ang kaugnay na Solusyong Pangseguridad, at hindi maaaring mailipat sa iba pang Device; at (ii) tanging mga virus at iba pang malware na nakakaimpeksiyon sa Device sa Panahon ng Suskrisyon, pagkatapos mong mai-download at mai-install sa Device ang Solusyong Pangseguridad, at habang ginagamit ang Solusyong Pangseguridad nang may mga bagong depinisyon ng malware. Para tumanggap ng tulong sa ilalim ng Planong Pangkasiguruhan, maaaring kailanganin mo alinsunod sa mga tagubilin ng Nagbibili na i-download at i-install sa Device ang software program (ang “Pantulong na Software”) na nagpapahintulot sa Nagbibili na magtipon ng impormasyon tungkol sa Device at mga operasyon nito, i-diagnose at ayusin ang problema, at baguhin ang mga setting ng Device. Maaaring kailanganin mo ring sumunod sa iba pang mga tagubilin ng Nagbibili. Kung hindi maaari o hindi ka nag-download at nag-install sa Device ng Pantulong na Software o sumunod sa iba pang mga tagubilin ng Nagbibili, o kung natitiyak ng Nagbibili na hindi karapat-dapat ang Device mo para sa tulong sa ilalim ng Planong Pangkasiguruhan, ang Nagbibili ay hindi magbibigay ng serbisyo sa ilalim ng Planong Pangkasiguruhan. Maaari kang ituro ng Nagbibili (nguni't hindi kinakailangan) sa isang serbisyo kung saan ang Nagbibili o subcontractor nito, kapalit ng isang-beses na kabayaran, ay magbibigay ng tulong.
 • 14.6.4. Maaaring wakasan ng Nagbibili ang Planong Pangkasiguruhan nang walang paunawa kung sa solong pangnegosyong paghatol nito ay matitiyak nito na humiling o tumanggap ka ng serbisyo sa ilalim ng Planong Pangkasiguruhan para sa isang Device na hindi saklaw ng Planong Pangkasiguruhan, inilipat o nagtangkang ilipat ang Planong Pangkasiguruhan sa ibang tao o entity, o kung hindi man ay lumabag sa mga takda ng Planong Pangkasiguruhan.