We support browsers, not dinosaurs. Please update your browser if you want to see the content of this webpage correctly.

הסר את התקנת תוכנית השירות

הסר את התקנת התוכנה שלנו עם avastclear

לעתים לא ניתן להסיר את התקנת Avast‎ באופן הרגיל, באמצעות האפשרות 'הוסף/הסר תוכניות' בלוח הבקרה. במקרה זה, ניתן להשתמש בתוכנית השירות להסרת ההתקנה avastclear.

  1. הורד את avastclear.exe avastclear.exe לשולחן העבודה שלך
  2. הפעל את Windows במצב בטוח
  3. פתח (הפעל) את תוכנית השירות להסרת ההתקנה
  4. אם התקנת את Avast‎ בתיקייה שאינה תיקיית ברירת המחדל, עיין לתיקייה הרלוונטית. (הערה: פעל בזהירות! התוכן של כל תיקייה שתבחר יימחק!)
  5. לחץ על REMOVE (הסר)
  6. הפעל את המחשב מחדש