Chúng tôi hỗ trợ trình duyệt chứ không phải loài khủng long. Vui lòng cập nhật trình duyệt nếu bạn muốn nội dung của trang web này hiển thị đúng.

Tải về Cập nhật

Một tính năng của hầu hết các chương trình của chúng tôi là khả năng tự động cập nhật. Nếu bạn có kết nối Internet, cơ sở dữ liệu virus cập nhật sẽ được tải về và cài đặt tự động và người dùng không phải làm gì cả. Tính khả dụng của phiên bản mới được kiểm tra khi có kết nối Internet và bốn tiếng một lần sau đó. Các tập tin cập nhật cũng có thể tải về từ những trang này nếu có yêu cầu, ví dụ nếu máy tính của bạn không có kết nối Internet. Bản cập nhật thường được tung ra hằng ngày.

Chú ý: Không cần cài đặt lại chương trình để cập nhật cơ sở dữ liệu virus!

Cập nhật Avast VPS

Avast VPS update for versions 12+ Tải về
Avast VPS update for versions 9 to 11 Tải về
Avast VPS update for versions 5 to 8 Tải về