Velmi zastaralé verze prohlížečů bohužel nepodporujeme. Chcete-li si obsah této webové stránky zobrazit správně, aktualizujte si prohlížeč.

Obecné zásady zpracování osobních údajů

Cílem Avastu, jakožto nejdůvěryhodnějšího poskytovatele antivirového software na světě, je bránit vás před hrozbami v kybernetickém prostoru. Aby pro nás bylo možné tohoto dosáhnout a abychom vám mohli poskytnout ty nejlepší zbraně a nejaktuálnější zabezpečení, může být pro nás nezbytné sbírat vaše osobní údaje. Vaši důvěru však nepovažujeme za samozřejmost, proto jsme vytvořili zásady zpracování osobních údajů, které se týkají toho, jak shromažďujeme, používáme, sdělujeme, přenášíme a ukládáme vaše osobní údaje.

Tyto Zásady byly naposledy aktualizovány v červnu 2021.

Kdo jsme

Tyto Obecné zásady zpracování osobních údajů („Zásady“) se vztahují na produkty společnosti Avast Software s.r.o. („Avast“) a její dceřiné a jiné propojené společnosti (společně „my“, „nás“ nebo „naše“).

Nacházíte-li se v Evropském hospodářském prostoru, je správcem vašich osobních údajů společnost Avast Software s.r.o., která má své sídlo na adrese Pikrtova 1737/1a, Praha 4, 140 00, Česká republika.

Obsah Zásad

Tyto Zásady obsahují popis toho, jak nakládáme a chráníme vaše osobní údaje, a možností, které máte k dispozici ohledně sběru, zpracování, přístupu, aktualizace, opravy a výmazu vašich osobních údajů. Bližší informace ohledně našeho postupu při zpracování osobních údajů mohou být poskytnuty v nastaveních našich produktů, smluvních podmínkách nebo informačních sděleních poskytnutých před sběrem vašich osobních údajů nebo ve chvíli, kdy k tomuto sběru dochází.

Podrobnosti a specifika zpracování osobních údajů v rámci jednotlivých produktů naleznete v informačním dokumentu Produktové zásady zpracování, které jsou dostupné na webových stránkách příslušné značky.

Tyto Zásady jsou určeny pro uživatele našich produktů a služeb. Pokud jste naším obchodním partnerem, zásady zpracování osobních údajů, které se vztahují na vás, naleznete zde: Zásady zpracování pro obchodní partnery.

Osobní údaje, které zpracováváme

Osobní údaje představují veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („osobní údaje“).

Pokud navštívíte či používáte naše webové stránky, produkty a služby, je možné, že budeme sbírat vaše údaje nebo vás požádáme o to, abyste nám určité údaje poskytli. Mezi zdroje, ze kterých shromažďujeme osobní údaje, patří:

 • údaje shromažďované přímo od vás nebo z vašeho zařízení vztahující se k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („subjekt údajů“), které mohou zahrnovat přímé identifikátory, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a online či nepřímé identifikátory, jako je přihlašovací číslo účtu, marketingové preference, účet na sociální síti, číslo platební karty nebo IP adresu;
 • v případě, že s vašimi osobními údaji propojíme další údaje, které se vás týkají, budeme s těmito propojenými údaji nakládat jako s osobními údaji; a
 • dále můžeme vaše osobní údaje získat od důvěryhodných zdrojů třetích stran, jako jsou distributoři, prodejci, obchody s aplikacemi, kontaktní centra, nebo využít třetích stran jako dodavatelů služeb v oblasti marketingu/průzkumu/analytik/software, které osobní údaje sbírají v rámci sjednané spolupráce.

Zvláštní kategorie osobních údajů nezpracováváme a ani je žádným způsobem nevyvozujeme z údajů, které shromažďujeme v rámci našich produktů.

Osobní údaje, které zpracováváme, organizujeme do těchto základních kategorií: fakturační údaje, údaje o účtu, údaje o produktu.

Fakturační údaje zahrnují vaše jméno, e-mailovou adresu, maskované číslo platební karty, informace o licenci a za určitých okolností i vaši fakturační adresu a telefonní číslo. Ve většině případů nakupujete naše produkty a služby od důvěryhodného poskytovatele služeb, prodejce nebo obchodu s aplikacemi. V takovém případě jsou vaše fakturační údaje zpracovány příslušnou třetí stranou a my dostáváme pouze část těchto údajů, abychom mohli řádně vést naše obchodní záznamy. Níže uvádíme příklad fakturačních údajů a k čemu je využíváme:

Fakturační údaje

K čemu je využíváme

E-mailová adresa

Zaslání dokladu o nákupu

Maskované číslo platební karty

Zpracování platebních a účetních záznamů

Licenční klíč

Určení konkrétní licence pro následné činnosti, jako je prodloužení předplatného nebo řešení problémů

Licenční typ

Určení rozsahu funkcí v závislosti na zakoupené licenci

Prodloužitelnost

Ověření možností prodloužení předplatného

Datum vypršení platnosti

Ověření, zda je licence platná

Údaje o účtu zahrnují informace potřebné k nastavení a přizpůsobení účtu, jako je vaše jméno, e-mailová adresa a uživatelské jméno, a informace související s našimi službami, jako jsou licenční klíče. Pro některé naše produkty nebo jejich funkce je vytvoření účtu nezbytné. Níže uvádíme příklad údajů o účtu a k čemu je využíváme:

Údaje o účtu

K čemu je využíváme

Jméno

Zasílání osobní komunikace s použitím oslovení

E-mailová adresa

Zasílání komunikace týkající se vaší licence a poskytnutí podpory

Uživatelské jméno

Správa vašeho účtu a umožnění vašeho přihlášení ke službě

Datum prodloužení předplatného

Informace ohledně doby platnosti

Zkušební uživatel

Přidání zkušebního období před účtováním

Účet je také nezbytný pro některé funkce našeho Fóra. Ve svém účtu máte možnost poskytnout doplňující informace jako jsou osobní texty, zveřejnit své datum narození, uvést pohlaví, číslo messengeru, uživatelské jméno messengeru, název a adresu webové stránky, zpřístupnit svou fyzickou polohu a zvolit avatara nebo profilový obrázek. Všechny informace, které zde poskytnete, budou viditelné ostatním uživatelům (včetně celkového počtu vašich příspěvků a příspěvků za den, data a času registrace, vašeho místního času, a data a času vaší poslední aktivity).

Údaje o produktu zahrnují dvě podkategorie:

 • údaje o zařízení zahrnují informace o operačním systému; hardwaru; městu/zemi zařízení; chybových protokolech; prohlížeči; síti; aplikacích spuštěných v zařízení, včetně produktů společnosti Avast; a
 • provozní údaje zahrnují informace o používání produktů společnosti Avast a události spojené s používáním našich produktů, jako jsou vzorky a detekce malwaru, informace týkající se URL webových stránek, statistiky užívání produktů (aktivace, selhání, skeny, chyby), IP adresy.

Tyto podkategorie se liší pro každý produkt a službu. Zajímají-li vás bližší informace o údajích o zařízeních a o provozních údajích, které zpracováváme v rámci jednotlivých produktů, naleznete je v Produktových zásadách zpracování.

Proč zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje používáme pro následující účely a na základě následujících právních základů:

Pro splnění naší smlouvy s vámi nebo uzavření smlouvy s vámi na vaši žádost, a to za účelem:

 • zpracování objednávky našich produktů nebo služeb, a to od nás, našich partnerů nebo prověřených provozovatelů internetových obchodů;
 • provedení stažení, aktivace a zajištění samotného provozu daného produktu či služby;
 • udržování našich služeb tak, aby byly aktuální, bezpečné a bez chyb, včetně implementace nových produktových funkcí a verzí;
 • ověření vaší identity a nároku na placené produkty či služby, případně když nás kontaktujete kvůli poskytnutí podpory nebo přístupu k našim službám;
 • zpracování vašich nákupních transakcí;
 • poskytování informací ohledně stavu vašich objednávek a licencí;
 • správy vašich předplatných a uživatelských účtů; a
 • poskytování technické a zákaznické podpory.

Na základě vašeho souhlasu, a to za účelem:

 • odběru novinek (newsletterů) nebo zpráv na Avast fóru;
 • umožnění reklam třetích osob v produktových zprávách;
 • umožnění personalizovaných reklam na podporu našich bezplatných produktů; a
 • umožnění nahrávání telefonních hovorů při kontaktování technické podpory.

Před zpracováním, které vyžaduje souhlas, vás o něj vždy předem požádáme a poskytneme vám potřebné informace prostřednictvím našich Zásad použití souhlasu nebo jiným vhodným způsobem podle potřeby.

Pro splnění zákonných povinností zpracováváme vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro plnění zákonných povinností v oblasti daní, účetnictví, opatření proti praní špinavých peněz, dodržování autoritativních právních aktů nebo pro dodržení jiných povinností, které se na nás vztahují.

Na základě oprávněných zájmů použijeme vaše osobní údaje za účelem:

 • komunikace týkající se možných vylepšení v oblasti bezpečnosti, ochrany soukromí a výkonu a produktů, které doplňují nebo vylepšují naše zakoupené produkty, a pro optimalizaci obsahu a způsobu doručení tohoto typu komunikace;
 • hodnocení a zlepšení výkonnosti a kvality našich produktů, služeb a webových stránek, vývoj nových produktů, trénink zaměstnanců, porozumění trendům používání produktů a pro vyhodnocování konverzí a úspěšnosti kampaní;
 • umožnění interoperability v rámci našich aplikací;
 • zabezpečení našich systémů a aplikací;
 • umožnění efektivního provozu našeho podnikání zajištěním nezbytných interních administrativních a obchodních procesů (např. finanční, kontrolní, obchodně-analytické, právní a compliance, informačně-bezpečnostní procesy atd.); a
 • určení, výkonu nebo ochrany našich zákonných práv.

Pro výše uvedené operace zpracování založené na oprávněných zájmech jsme provedli balanční testy. Proti těmto operacím zpracování máte právo vznést námitky z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. Více informací k tomuto právu naleznete v sekci Vaše práva.

Posouzení oprávněných zájmů

Abychom se mohli spoléhat na naše oprávněné zájmy, vyvážili jsme je proti vašim zájmům a ujistili jsme se, že jsou dostatečně přesvědčivé a nezpůsobí žádnou neoprávněnou újmu na vašich právech a svobodách. Pro níže uvedené účely považujeme za nutné podrobně vysvětlit, v čem tyto oprávněné zájmy spočívají.

Zabezpečení systémů, aplikací a sítí

Osobní údaje zpracováváme pro účely zabezpečení sítí a informací. V souladu s předpisy EU o ochraně údajů mají organizace přiznaný oprávněný zájem na shromažďování a zpracování osobních údajů v rozsahu nezbytně nutném a přiměřeném pro zajištění bezpečnosti sítě a informací. Toto primárně zahrnuje schopnost sítě nebo informačního systému odolat událostem, útokům nebo neoprávněným či škodlivým činnostem, které by mohly narušit dostupnost, autenticitu, integritu a důvěrnost ukládaných či přenášených dat nebo bezpečnost souvisejících služeb nabízených nebo přístupných prostřednictvím těchto sítí nebo systémů.

Ať už jako správce údajů, nebo jako poskytovatel technologií a služeb kybernetické bezpečnosti, které mohou zahrnovat hostované a spravované služby tohoto druhu, je nezbytné pro fungování našich systému, produktů a služeb a také v našem legitimním zájmu, jakož i v zájmu našich uživatelů, shromažďovat a zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném a přiměřeném pro účely zajištění bezpečnosti sítí, zařízení a informačních systémů nás i našich uživatelů. To zahrnuje rovněž rozvoj znalostí, zdrojů a analytických postupů týkajících se informací o hrozbách, jejichž cílem je průběžně udržovat a zlepšovat schopnost sítí a systémů, a to našich i našich partnerů, odolávat neoprávněným nebo škodlivým činnostem a jiným škodlivým událostem („kybernetické hrozby“).

Osobní údaje zpracovávané za výše uvedenými účely zahrnují, zejména ale nikoli výlučně, data o síťovém provozu vztahující se ke kybernetickým hrozbám, jako například:

 • e-mailová adresa odesílatele (např. zdroje spamu)
 • e-mailová adresa příjemce (např. oběti cíleného kybernetického útoku vedeného prostřednictvím e-mailu včetně phishingu)
 • e-mailová adresa, na kterou má být cílena odpověď (např. jak je nastavena kybernetickými zločinci, kteří posílají škodlivý e-mail);
 • názvy souborů a způsob jejich spuštění (např. škodlivých či jinak nežádoucích spustitelných souborů přiložených k e-mailům);
 • URL a s tím související názvy internetových stránek (např. webových stránek vysílajících či hostujících škodlivý či jinak nežádoucí obsah); a/nebo
 • IP adresy (např. webových serverů a propojených zařízení účastnících se tvorby, šíření, přenosu, hostování, ukládání v mezipaměti nebo ukládání kybernetických hrozeb, jako je škodlivý či jinak nežádoucí obsah).

V závislosti na kontextu, v jakém jsou tyto údaje shromažďovány, mohou obsahovat osobní údaje týkající se vás či jiného subjektu údajů. Nicméně, i v těchto případech budeme zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném a přiměřeném pro účely detekce, blokování, reportování (a to odstraněním všech prvků vedoucích k identifikaci jednotlivců) a zmírnění kybernetických hrozeb, které se vás týkají, a za účelem ochrany vaší sítě, zařízení a systémů. Při zpracování osobních údajů za těmito účely nedochází k identifikaci subjektů údajů.

Zprávy v rámci produktů a e-mailové zprávy

Naším oprávněným zájmem je rovněž zasílání zpráv o možných vylepšeních zabezpečení, ochrany soukromí a výkonu a produktech, které doplňují nebo vylepšují již zakoupené produkty.

Pokud jste naším zákazníkem, cítíme zodpovědnost vás informovat o možnostech zvýšení bezpečnosti a výkonu, stejně jako o možných problémech s vaším zařízením a softwarem, které jdou nad rámec našeho nainstalovaného produktu, a poskytnout vám účinná řešení týkající se těchto problémů. Máme tedy oprávněný zájem na optimalizaci obsahu a způsobu doručování tohoto typu komunikace tak, aby pro vás byla co nejvíce relevantní a zároveň nebyla rušivá.

Zlepšení produktů a podnikání

Máme oprávněný zájem používat nezbytné osobní údaje k pochopení uživatelských konverzí, akvizic a výkonu kampaní prostřednictvím různých distribučních kanálů a stahování, aktivací a interakcí uživatelů s našimi produkty, protože nám tyto analýzy pomáhají zlepšovat funkčnost, efektivitu, zabezpečení a spolehlivost našich produktů a jejich vývoj. Toto zpracování zahrnuje použití nástrojů třetích stran. Seznam nástrojů třetích stran používaných pro konkrétní produkty a služby najdete v našich Produktových zásadách zpracování.

Jak zpracováváme vaše osobní údaje

Děláme vše pro to, abychom z osobních údajů, které používáme, oddělili nebo zcela odstranili všechny přímé identifikátory:

 • U bezplatných verzí produktů a služeb toto oddělení a odstranění identifikátorů začíná již během prvotní aktivace. U uživatelů placených verzí si ponecháváme fakturační údaje v samostatné databázi a minimalizujeme jejich používání pro cokoliv jiného, než je zpracování plateb a správa našich vlastních financí.
 • U placených i bezplatných verzí v rámci běžného provozu produktů a služeb neustále sledujeme, minimalizujeme, oddělujeme a odstraňujeme všechny přímé identifikátory.

Zpracování IP adres

U placených produktů, a to včetně antiviru, virtuální privátní sítě (Virtual Private Network neboli VPN) a výkonových produktů, je vaše IP adresa získávána v okamžiku, kdy je váš produkt nebo služba poskytována, a to za účelem uskutečnění platební transakce. Konkrétně IP adresu sbírá náš smluvní partner zpracovávající platby; my sami v rámci tohoto procesu IP adresy neukládáme.

U bezplatných a placených produktů, včetně antiviru, je vaše IP adresa také zpracovávána pro účely stahování určitých produktů a pro detekci malwaru.

Konkrétní využití IP adresy v našich produktech a službách naleznete v našich Produktových zásadách zpracování.

Personalizace

Vaše odpovědi z průzkumů, jestliže se jich zúčastníte, a relevantní údaje o produktu používáme k personalizaci komunikace a doporučení našich produktů, které jsou pro vás relevantní.

Nepřijímáme žádná automatizovaná rozhodnutí založená zcela na použití algoritmů, včetně profilování, která by vás významně ovlivnila.

Jak můžeme sdílet vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje sdílíme s jinými pouze tak, jak je popsáno níže, a to v rámci skupiny Avast, s našimi obchodními partnery, s poskytovateli služeb, kteří zpracovávají údaje naším jménem, a s orgány veřejné moci, jak to vyžaduje platné právo. Zpracování se provádí pouze pro účely popsané v těchto Zásadách a v příslušných částech Produktových zásad zpracování. Pokud někomu vaše osobní údaje poskytneme, požadujeme po jejich příjemcích, aby dodržovali odpovídající požadavky na ochranu soukromí, důvěrnost a bezpečnostní standardy.

Poskytovatelé platebních služeb

Pokud se rozhodnete pro některý z našich placených produktů, využijeme k provedení platby našeho smluvního poskytovatele. Tito poskytovatelé jsou řádně regulovaní a oprávnění nakládat s vašimi platebními informacemi, přičemž mají zakázáno používat vaše osobní údaje pro jakékoli jiné účely, než je zprostředkování těchto platebních služeb. Poskytovatelé platebních služeb jsou nicméně nezávislými správci vašich údajů, a zpracování v rámci své činnosti provádí na vlastní odpovědnost.

Toto jsou naši dlouhodobí poskytovatelé platebních služeb:

Poskytovatel platebních služeb

Odkaz na zásady zpracování osobních údajů

Umístění

Digital River

https://www.digitalriver.com/privacy-policy/

USA, Irsko

Softline

https://allsoftglobal.com/en/privacy-policy/

Kypr

Nexway

https://www.nexway.com/legal-notice-privacy/

Německo, Francie, USA

Cleverbridge

https://www.cleverbridge.com/?scope=opprivacy

Německo, USA, Japonsko, Tchaj-wan, Malta

DLocal (pouze pro zákazníky mimo EHP)

https://dlocal.com/legal/privacy-policy/

USA, Spojené království, Malta

Net Distribution Services (pouze pro zákazníky mimo EHP)

---

Indie

Paypal

https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full

USA, Irsko

Obchod Google Play (pro mobilní aplikace)

https://policies.google.com/privacy

USA, Irsko

Apple Store (pro mobilní aplikace)

https://www.apple.com/legal/privacy/

USA, Irsko

Vaše fakturační údaje zpracovává ten poskytovatel platebních služeb, od kterého jste produkt zakoupili. Vaše údaje jsou zpracovávány podle zásad zpracování osobních údajů příslušného poskytovatele.

Poskytovatelé dalších služeb

Pro zpracování vašich osobních údajů pro účely popsané v těchto Zásadách a Produktových zásadách zpracování můžeme využít dodavatelů a poskytovatelů služeb. Od poskytovatelů služeb smluvně požadujeme, aby údaje uchovávali v bezpečí a důvěrnosti.

Mezi tyto poskytovatele služeb mohou patřit zejména: kontaktní centra, profesionální konzultanti (včetně za účelem obhajoby nebo výkonu našich práv) a dodavatelé marketingových služeb, průzkumů, analytik nebo softwaru.

V některých případech jsou tito poskytovatelé služeb (například naši distributoři, prodejci a obchody s aplikacemi) sami nezávislými správci vašich údajů. Potom pro toto zpracování údajů platí též jejich smluvní podmínky, licenční ujednání s koncovým uživatelem (End User License Agreement neboli EULA) a jejich zásady ochrany osobních údajů.

Reklamní společnosti

Abychom byli schopni nabízet některé naše produkty a služby zdarma, zobrazujeme v našich produktech pro mobilní zařízení reklamy třetích stran. K aktivaci reklamy jsme do produktu vložili sadu SDK (Software Development Kit neboli sada pro vývoj softwaru) poskytovanou reklamní společností, která shromažďuje vaše osobní údaje, aby se vám následně mohly zobrazovat personalizované reklamy.

Upozorňujeme, že pouze některé z našich produktů zahrnují reklamy třetích stran. Před spuštěním takového produktu budete požádáni o vyjádření souhlasu k využití reklam třetích stran. Bližší informace, včetně přesného rozsahu zpracovávaných osobních údajů a relevantních produktů, naleznete v našich Zásadách použití souhlasu, které rovněž obsahují seznam našich reklamních partnerů a jejich zásady zpracování osobních údajů.

Distributoři, prodejci

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout našim obchodním partnerům za účelem distribuce, prodeje nebo správy našich produktů. Naši partneři mohou vaše osobní údaje použít ke komunikaci týkající se produktů nebo služeb společnosti Avast. Naše produkty v tomto případě nakupujete přímo od našeho distributora, prodejce nebo obchodu s aplikacemi. Vzhledem k tomuto přímému vztahu vaše osobní údaje samostatně zpracovává rovněž příslušný distributor, prodejce nebo obchod s aplikacemi.

Poskytovatelé cookies

Naše internetové stránky používají cookies k tomu, abychom vám mohli přizpůsobit obsah našich webových stránek, zjistit, které části našich webových stránek lidé navštívili, aby nám pomohly měřit účinnost kampaní a poskytly informace o uživatelských interakcích a uživatelské základně jako celku tak, abychom věděli, jak zlepšit naši komunikaci a produkty. Při používání našich webových stránek budete požádáni o schválení použití cookies v souladu se Zásadami cookies.

Poskytovatelé analytických nástrojů

K naší činnosti používáme analytické postupy a nástroje, včetně analytických nástrojů třetích stran, které nám mimo jiné umožňují identifikovat potenciální problémy s výkonem nebo zabezpečením našich produktů, zlepšit jejich stabilitu a funkci, porozumět tomu, jak používáte naše produkty a webové stránky, abychom byli schopni optimalizovat a zlepšit váš uživatelský prožitek, a také vyhodnotit a vylepšit naše kampaně. Provozní údaje a údaje o zařízení užíváme za účelem jejich analytiky.

I když obecně dáváme přednost vlastním analytickým nástrojům, někdy potřebujeme spolupracovat s jinými stranami, které vyvinuly a poskytly pro naše potřeby své vlastní nástroje a odborné znalosti. Níže uvádíme seznam těchto partnerů a jejich nástrojů a jejich zásady zpracování osobních údajů.

Nástroj (poskytovatel)

Typ analytik

Odkaz na zásady zpracování osobních údajů

Umístění

Google Analytics (Google)

Uživatelské chování

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

https://policies.google.com/privacy

https://support.google.com/analytics/answer/6366371?hl=en&ref_topic=2919631

USA, Irsko

Firebase Analytics (Google)

Uživatelské chování (pokročilé funkce jako A/B testování, predikce)

https://firebase.google.com/support/privacy/

https://policies.google.com/privacy

USA, Irsko

Firebase Crashlytics (Google)

Ohlašování chyb

https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf

https://policies.google.com/privacy

USA, Irsko

AppsFlyer (AppsFlyer)

Akvizice uživatelů

https://www.appsflyer.com/privacy-policy/

Německo

Adjust (Adjust)

Akvizice uživatelů

https://www.adjust.com/terms/privacy-policy/

Německo

Facebook Analytics (Facebook)

Uživatelské chování

https://www.facebook.com/about/privacy

https://developers.facebook.com/docs/analytics/overview

HockeyApp (Microsoft)

Ohlašování chyb

https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement

USA, Irsko

Mixpanel (Mixpanel Inc.)

Uživatelské chování

https://mixpanel.com/legal/privacy-policy/

USA

Loggly (Solar Winds/Loggly)

Protokolování na straně serveru – řešení problémů

https://www.loggly.com/about/privacy-policy/

USA

Amplitude (Amplitude)

Uživatelské chování

https://amplitude.com/privacy

USA

Kochava

Akvizice uživatelů a jejich chování

https://www.kochava.com/support-privacy/

USA

VWO

Uživatelské chování (A/B testování)

https://vwo.com/privacy-policy/

Indie

Upozorňujeme, že ne všechny naše produkty používají všechny analytické nástroje třetích stran. Analytické nástroje, které používáme pro diagnostiku fungování našich produktů a služeb, jsou nezbytné pro jejich poskytování. Příslušné nástroje najdete uvedené pod jednotlivými produkty v našich Produktových zásadách zpracování.

Orgány moci veřejné

V určitých případech můžeme být povinni poskytnout vaše osobní údaje orgánům veřejné moci nebo dalším osobám, jak požaduje platná právní úprava. Žádné vaše osobní údaje však nebudou sděleny jakémukoliv orgánu veřejné moci s výjimkou případů založených na těchto skutečnostech:

 • Předvolání, soudní příkaz nebo další procesní instrumenty vydané soudem nebo jiným orgánem veřejné moci s příslušnými kompetencemi;
 • Právní řízení nebo jiný proces se stejnými účinky jako soudní příkaz vedoucí k povinnosti poskytnout údaje s tím, že v případě, že bychom odmítli sdělit tyto údaje, jednalo by se o porušení platné legislativy, a my, naši členové představenstva, vedoucí pracovníci nebo zaměstnanci by byli odpovědní za porušení této povinnosti;
 • Kdykoli je takové poskytnutí údajů nutné, abychom splnili naše práva podle platné právní úpravy; nebo
 • Žádost o poskytnutí údajů za účelem identifikace a/nebo prevence finančního podvodu.

Fúze, akvizice a korporátní restrukturalizace

Jako jakákoliv jiná společnost i my procházíme vlastním cyklem růstu, rozšiřování, zefektivňování a optimalizace. Naše obchodní rozhodnutí a vývoj na trhu proto ovlivňuje to, jak provádíme naši obchodní činnost. Na základě těchto procesů a současně za účelem udržení stálého vztahu s našimi uživateli můžeme vaše osobní údaje převést na naše přidružené společnosti.

Pokud se účastníme reorganizace, fúze, akvizice nebo prodeje našich aktiv, vaše osobní údaje mohou být převedeny jako součást takové transakce. V případě jakékoliv takové události vás na danou skutečnost upozorníme a nabídneme vám možnosti volby tam, kde je to možné.

Přeshraniční předávání osobních údajů mezi členy skupiny Avast a dalším třetím stranám

Jsme globální společností, která poskytuje své produkty a služby po celém světě. Abychom se dostali ke všem našim uživatelům a mohli jim poskytovat náš software, operujeme na infrastruktuře, která se rozprostírá po celém světě. Servery, které jsou součástí této infrastruktury, se proto mohou nacházet v jiné zemi, než ve které žijete. V některých případech se může jednat o země mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“). V každém případě ale zaručujeme stejnou míru ochrany na úrovni požadované podle GDPR všem osobním údajům, které zpracováváme.

Zároveň, když předáváme osobní údaje mimo EHP, vždy se ujistíme, že jsou zajištěny odpovídající bezpečnostní záruky, jako jsou standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí v každém okamžiku, a vaše práva byla chráněna.

Situace, kdy může dojít k předání osobních údajů mimo EHP, zahrnují poskytování našich produktů a služeb, zpracování transakcí a vašich platebních údajů a poskytování servisní podpory. K předání osobních údajů mimo EHS může také dojít v případě fúze, akvizice a restrukturalizace, kdy se právní nástupce nachází mimo EHS (viz Fúze, akvizice a podnikové restrukturalizace).

Jak chráníme vaše osobní údaje

Udržujeme administrativní, technická a fyzická bezpečnostní opatření za účelem ochrany vašich osobních údajů.

Administrativní opatření

Přístup k osobním údajům našich uživatelů je omezen na pověřený personál, který má legitimní potřebu přístupu k údajům na základě svých pracovních povinností, například zaměstnanci, kteří poskytují technickou podporu koncovým uživatelům, nebo kteří obsluhují uživatelské účty. V případě smluvních partnerů, kteří zpracovávají osobní údaje naším jménem, vyžadujeme podobné opatření a postupy. Smluvní partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti, která trvá i po skončení spolupráce. Zaměstnancům, kteří již nepotřebují přístup k údajům, jsou přístupy odebrány.

Technická opatření

Vaše osobní údaje ukládáme v naší databázi za použití bezpečnostních opatření popsaných výše. Kromě toho používáme nejnovější firewall jako další vrstvu zabezpečení. Používáme vysoce kvalitní antivirový a anti-malwarový software a pravidelně aktualizujeme naši virovou databázi. Po třetích stranách, které nám zajišťují služby a které mají přístup k osobním údajům, vyžadujeme implementaci opatření na ochranu soukromí a bezpečnosti odpovídající danému zpracování.

Fyzická opatření

Přístup k uživatelským informacím v naší databázi přes internet vyžaduje použití šifrovaného připojení pomocí VPN, s výjimkou e-mailových účtů, které vyžadují ověření identity uživatele. Jinak je fyzický přístup omezen na naše vlastní prostory. Fyzické přemístění osobních údajů z našich prostor je zakázané. Třetí strany, které zpracovávají osobní údaje naším jménem, jsou povinny zajistit odpovídající fyzická bezpečnostní opatření.

Proporcionalita

Naší snahou je nesbírat více osobních údajů, než je nezbytně nutné pro účel, pro který je potřebujeme. To nám pomáhá snížit celkové riziko újmy v případě, že dojde k bezpečnostnímu incidentu: čím méně dat sbíráme, tím menší je celkové riziko.

Ochrana soukromí dětí

V naší nabídce jsou produkty a služby specificky navržené pro vás jako rodiče, poskytující ochranu dětem v online světě. V takových případech budeme sbírat a zpracovávat osobní údaje týkající se dětí mladších 13 let, pouze pokud se vy sami rozhodnete nám je poskytnout nebo nám dáte pokyn, abychom je sbírali a zpracovávali. Další informace o tomto zpracování jsou dostupné v našich Produktových zásadách zpracování. Tyto informace naleznete v konkrétních příslušných oznámeních.

Jak dlouho ukládáme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje budeme uchovávat v našich systémech následujícím způsobem:

 • Fakturační údaje uchováme tak dlouho, jak nám ukládá právní povinnost nebo jak je nezbytné pro ochranu našich legitimních zájmů a práv;
 • Údaje o účtu uchováme po dobu trvání vašeho účtu;
 • Údaje o produktu uchováme pouze po dobu nezbytnou pro účely konkrétního produktu nebo služby. Implementovali jsme systém průběžného mazání shromážděných údajů v cyklických lhůtách, které vždy začínají běžet od okamžiku shromáždění příslušných údajů. Cyklické lhůty mazání údajů o produktu nejsou obecně delší než šest let. Konkrétní cyklické lhůty mazání pro každý z produktů, včetně jejich účelu, naleznete v našich Produktových zásadách zpracování. Pokud odinstalujete náš produkt, skončí též zpracování údajů související přímo s tímto produktem, tj. zpracování pro poskytování služby, komunikaci v rámci produktu, analytiku za použití nástrojů třetích stran a reklamy třetích stran, jsou-li v produktu nasazené. Po odinstalaci zpracováváme údaje o produktu pro statistické účely po dobu až šesti let s tím, že na toto zpracování jsou aplikována opatření pro zajištění ochrany soukromí a bezpečnosti, včetně pseudonymizace.

Uložení vašich osobních údajů

Údaje, které od vás získáváme, jsou uloženy na vnitropodnikových serverech a také na serverech třetích stran v České republice, ve Spojených státech amerických a dále kdekoli my nebo naši prověření poskytovatelé služeb a obchodní partneři působí. Přitom zajišťujeme dodržování technických a organizačních bezpečnostních opatření odpovídajících danému riziku.

Ve všech případech dodržujeme obecně přijímané standardy a bezpečnostní opatření, abychom chránili osobní údaje jak při přenosu, tak při jejich přijímání.

Vaše práva

Máte následující práva týkající se zpracování vašich osobních údajů:

 • Právo na informace – Právo obdržet informace ohledně zpracování vašich osobních údajů, a to před zpracováním, během zpracování, nebo na vaši žádost.
 • Právo na přístup – Mimo informace týkající se zpracování vašich osobních údajů máte právo na kopii vašich osobních údajů, které zpracováváme.
 • Právo na opravu – Snažíme se zpracovávat jen přesné osobní údaje; pokud objevíte nepřesnost, máte právo na opravu takového nepřesného osobního údaje.
 • Právo na výmaz („právo být zapomenut“) – Máte právo na výmaz vašich osobních údajů, ale jen ve specifických případech stanovených zákonem, tedy zejména pokud není na naší straně právem uznaný důvod k dalšímu zpracování vašich osobních údajů (včetně ochrany našich legitimních zájmů a práv).
 • Právo na přenositelnost údajů – Máte právo obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli a které jsou zpracovávány na základě souhlasu, nebo pokud to vyžaduje uzavření a plnění smlouvy, a to ve strojově čitelné podobě. Toto právo se vztahuje výhradně na osobní údaje, které se zpracovávají automatizovaně.
 • Právo vznést námitku – Vztahuje se na případy zpracování založené na oprávněných zájmech. Máte právo vznést námitku proti takovému zpracování z důvodu týkajících se vaší konkrétní situace, a my jsme povinni posoudit předmětné zpracování tak, abychom zajistili soulad se všemi právně závaznými pravidly a právními předpisy. V případě přímého marketingu zastavíme zpracování pro takové účely neprodleně po vznesení námitky.
 • Právo na odvolání souhlasu – V případě zpracování založeného na vašem souhlasu (blíže viz naše Zásady použití souhlasu) můžete odvolat svůj souhlas kdykoli, a to za použití obdobné metody (pokud je to technicky možné), kterou jste použili k jeho udělení (přesná metoda bude popsána u konkrétního souhlasu, který nám můžete udělit). Odvolání souhlasu neovlivní zákonnost zpracování na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním.
 • Právo na omezení zpracování – Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů pokud: zpochybňujete správnost vašich osobních údajů, a to po dobu, která nám umožňuje ověřit správnost vašich osobních údajů; zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz vašich osobních údajů a požadujete místo toho omezení zpracování; nepotřebujeme nadále vaše osobní údaje pro stanovené účely zpracování, ale jsou vámi požadované za účelem určení, výkonu nebo ochrany práv; nebo jste vznesli námitku proti zpracování vašich osobních údajů, a dochází k přezkumu, zdali naše legitimní zájmy nejsou převáženy vašimi zájmy.
 • Právo na kontaktování orgánu vykonávajícího dohled, soud – Můžete kontaktovat a podat stížnost u příslušného dozorového orgánu – pro Česko jde o Úřad na ochranu osobních údajů – www.uoou.cz, nebo váš místní orgán nebo příslušný soud.

Plnění výše uvedených práv subjektu údajů závisí na kategorii osobních údajů a činnosti zpracování. Ve všech případech se vaší žádosti snažíme vyhovět.

Vaši žádost týkající se jakéhokoliv vašeho práva zpracujeme nejpozději během jednoho měsíce od jejího doručení. S ohledem na složitost a počet žádostí lze tuto lhůtu prodloužit maximálně o další dva měsíce. Pokud bychom tyto lhůty nedodrželi, budeme samozřejmě raději, pokud nás kontaktujete, a situaci se pokusíme vyřešit neformálně.

Pokud jsou žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, obzvláště kvůli jejich opakujícímu se charakteru, můžeme: (a) účtovat si přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo (b) odmítnout žádosti vyhovět.

V případě bezplatných verzí produktů neuchováváme a nebudeme uchovávat, získávat nebo zpracovávat další informace jen za účelem identifikování uživatelů našich bezplatných produktů a služeb. Identifikace uživatelů jednoduše není nutná pro používání a fungování našich bezplatných produktů.

To znamená, že pokud používáte bezplatné verze našich produktů a služeb, můžete nás kontaktovat s jakoukoli žádostí týkající se vašich osobních údajů. Upozorňujeme ale, že v souladu s principy záměrné a standardní ochrany a principem minimalizace, nemusíme být schopni vás identifikovat a propojit s údaji o produktu z bezplatných produktů a služeb. Pokud takováto situace nastane, můžete jít do nastavení vašeho produktu a nastavit si tam volby ochrany soukromí, které nevyžadují jakoukoli vaši identifikaci.

Vaše volby týkající se produktů

Nastavení soukromí v produktech nabízí volby týkající se zpracování vašich osobních údajů. Pro jejich úpravu tedy stačí jít do nastavení soukromí v produktu.

Portál pro nastavení soukromí

Abychom vám usnadnili komunikaci s námi a získali potřebné informace a mohli zpracovat vaše žádosti o úpravu, opravu nebo odstranění vašich osobních údajů, rozhodli jsme se vám poskytnout portál pro nastavení soukromí, který umožňuje kontrolu vašich fakturačních údajů a údajů o účtu, stejně jako nastavení naší vzájemné e-mailové komunikace.

Jurisdikce mimo EU

Občané Ruské federace

Osobní údaje na území Ruské federace sbíráme a zpracováváme v přísném souladu s příslušnou legislativou Ruské federace.

Sbíráme a zpracováváme osobní údaje (včetně jejich sdílení se třetími stranami) jen po udělení souhlasu dotčených jednotlivců, ledaže zákony Ruské federace stanoví jinak. Před přístupem na naše stránky a před poskytnutím nebo sdílením osobních údajů s námi budete dotázáni na udělení souhlasu zaškrtnutím příslušného políčka nebo kliknutím na tlačítko „Souhlasím“, případně pomocí jiného obdobného způsobu. Osobní údaje sbíráme a používáme jen ve smyslu účelů, které jsou uvedené v souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Osobní údaje občanů Ruské federace sbíráme, zaznamenáváme, systematizujeme, shromažďujeme, ukládáme, aktualizujeme (opravujeme a doplňujeme), extrahujeme sami nebo prostřednictvím smluvních třetích stran, které jsme k tomu oprávnili jen pomocí databází umístěných v Ruské federaci, nepřipouští-li něco jiného ruská legislativa na ochranu osobních údajů. Mimo Ruskou federaci můžeme zpracovávat osobní údaje, jen pokud to dovolují ruské předpisy na ochranu osobních údajů.

Máme přijatá všechna nezbytná opatření, abychom zajistili bezpečnost vašich osobních údajů.

Máte zákonný nárok na obdržení informací týkajících se zpracování vašich osobních údajů. Pro uplatnění tohoto práva prosím odešlete žádost na kontaktní údaje uvedené níže v sekci Kontaktujte nás.

Máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat, a to zasláním e-mailu na adresy uvedené níže v sekci Kontaktuje nás. Jakmile obdržíme váš e-mail obsahující odvolání vašeho souhlasu, zastavíme zpracovávání vašich osobních údajů a smažeme je, ledaže je potřebujeme pro plnění smluvních povinností nebo poskytování služby ve váš prospěch. Upozorňujeme, že jakmile svůj souhlas odvoláte, nebudeme schopni vám poskytnout produkty a služby, o které jste požádali, a nemusíme být schopni zajistit správné fungování našich produktů.

Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí, které podle ruské legislativy neposkytují dostatečnou ochranu právům jednotlivců v oblasti ochrany osobních údajů.

Nenabízíme, neprodáváme ani jinak nezpřístupňujeme produkty nebo služby, které by přistupovaly, sbíraly nebo zpracovávaly osobní údaje třetích stran v Ruské federaci (nebo nám to samé umožňovaly) bez souhlasu těchto třetích stran.

Pokud je jakékoliv jiné ustanovení těchto Zásad v rozporu s ustanoveními v této sekci, ustanovení v této sekci mají pro osobní údaje zpracovávané v Ruské federaci přednost.

Vaše kalifornská práva na ochranu osobních údajů

Tato sekce se vztahuje k rezidentům státu Kalifornie, USA:

Informační sdělení

Kategorie shromažďovaných osobních údajů

V sekci Osobní údaje, které zpracováváme, najdete všechny kategorie osobních údajů, které zpracováváme.

Zdroje, ze kterých osobní údaje získáváme

V sekci Osobní údaje, které zpracováváme, najdete všechny zdroje osobních údajů.

Obchodní nebo komerční účely ke shromažďování nebo prodávání osobních údajů

V sekci Proč zpracováváme vaše osobní údaje najdete všechny účely, pro které zpracováváme vaše osobní údaje.

Kategorie třetích stran, se kterými sdílíme vaše osobní údaje

V sekci Jak můžeme sdílet vaše osobní údaje najdete všechny kategorie příjemců osobních údajů. Avast vaše údaje neprodává (ve smyslu prodeje dat definovaného Kalifornským zákonem o soukromí spotřebitelů/CCPA) a bez možnosti takový prodej odmítnout (opt-out) ani nebude prodávat. Více informací o právu odmítnout prodej naleznete níže.

Naše produkty necílí na nezletilé do 16 let. Nemáme tedy informace o jakémkoli prodeji údajů, které se jich týkají.

Vaše práva

Máte právo:

 • Vědět, jaké osobní údaje jsou o vás shromažďovány;
 • Vědět, zdali jsou vaše osobní údaje prodávány nebo poskytovány dalším osobám a kdo tyto třetí osoby jsou;
 • Odmítnout prodej osobních údajů (tzv. „opt-out“);
 • Žádat vymazání vašich osobních údajů; osobní údaje budou vymazány, pokud tomu nebrání některá z výjimek podle CCPA (včetně našeho práva na obranu našich právních zájmů);
 • Na přístup k vašim osobním údajům; konkrétní údaje budou poskytnuty v přenosné a strojově čitelné podobě, pokud je to technicky možné, ovšem ne více než dvakrát během 12 měsíců;
 • Na shodné služby a ceny, i když uplatníte svá práva na ochranu soukromí podle CCPA.

Podle § 1798.83 občanského zákoníku Kalifornie se od nás vyžaduje zveřejnění následujících informací spotřebitelům na základě písemné žádosti: (1) kategorie osobních údajů, které jsme zpřístupnili třetím stranám za minulý rok, zda byly tyto údaje následně použity pro marketingové účely a (2) jména a adresy všech těchto třetích stran, kterým byly tyto osobní údaje zveřejněny.

Tímto prohlašujeme, že jsme nezpřístupnili žádné osobní údaje týkající se rezidentů Kalifornie v období jednoho roku před datem účinnosti těchto Zásad kromě těchto případů:

Právo na odmítnutí prodeje (opt-out)

Pokud jsou vaše osobní údaje předmětem prodeje, máte právo na odmítnutí takového prodeje.

Některé z našich produktů zobrazují reklamy třetích stran. Během procesu instalace takového produktu budete požádáni o souhlas. Bližší informace, včetně přesného rozsahu zpracovávaných osobních údajů a relevantních produktů, naleznete v našich Zásadách použití souhlasu, které rovněž obsahují seznam našich reklamních partnerů a jejich zásady zpracování osobních údajů. Toto zpracování můžete odmítnout upgradem na placenou verzi produktu nebo odinstalováním produktu.

Vezměte prosím na vědomí, že pro naše reklamní účely používáme cookies třetích stran, jak je dále popsáno v našich Zásadách cookies, kde najdete také pokyny, jak toto zpracování odmítnout.

Budeme respektovat vaše odmítnutí alespoň 12 měsíců, než se vás zeptáme znovu, zdali schválíte prodej vašich osobních údajů.

Odeslání žádosti

Své žádosti můžete zasílat pomocí níže uvedených kontaktů v sekci Kontaktujte nás. Pokud jste občanem Kalifornie mladším 18 let, může vám být umožněno žádat odstranění určitého obsahu, který jste umístil na naše stránky. Vaši žádost ověříme porovnáním vaší e-mailové adresy, a v případě potřeby dalších informací, které uvedete v žádosti, s dostupnými informacemi v našem systému. Můžete též prokazatelně zmocnit zástupce, který za vás může práva uplatňovat. V takovém případě můžeme požadovat, abyste zástupce zmocnili za vás jednat písemně a aby tento zástupce ověřil svou totožnost přímo u nás.

Kontaktujte nás

Chcete-li uplatnit některá z vašich práv nebo máte-li jakékoli další dotazy nebo stížnosti ohledně použití vašich osobních údajů a ochrany soukromí, napište našemu týmu pro ochranu soukromí některým z těchto kanálů:

Jsme registrováni jako společnost Avast Software s.r.o. a naše sídlo je Pikrtova 1737/1a, 140 00 Praha 4, Nusle, PSČ 140 00, Česká republika. Můžete nás vždy kontaktovat e-mailem na adrese customerservice@avast.com. Napište prosím do předmětu zprávy vašeho e-mailu „ŽÁDOST TÝKAJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ“, aby vám mohl odpovědět příslušný člen týmu Avast.

Můžete nám také napsat na poštovní adresu AVAST Software s.r.o., Pikrtova 1737/1a, 140 00 Praha 4, Česká republika. Napište prosím „K rukám: ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ“ do adresy, abychom věděli, kam vaši korespondenci směřovat.

Pokud jste nenalezli uspokojivou odpověď na některé vaše otázky, můžete se bezplatně obrátit na našeho poskytovatele řešení sporů se třetími stranami se sídlem v USA na adrese https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), který nám pomáhá se zajištěním souladu s GDPR, poskytováním poradenství, pokud je o to požádán, a spoluprací s orgány dohledu. Na našeho DPO se můžete obrátit prostřednictvím e-mailové adresy dpo@avast.com.

Změny Zásad

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady revidovat nebo upravit. Kromě toho můžeme tyto Zásady aktualizovat, aby odrážely změny v našich postupech zpracování osobních údajů. Pokud provedeme nějaké podstatné změny, upozorníme vás e-mailem (zasláním na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem účtu) nebo prostřednictvím oznámení na této webové stránce před účinností změny. Doporučujeme vám, abyste na této stránce pravidelně kontrolovali nejnovější informace o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů.