Vi understøtter browsere, ikke dinosaurer. Opdater din browser, hvis du vil se indholdet af denne webside korrekt.

Avasts leverandørretningslinjer

Avast plc, sammen med dets datterselskaber, herunder Avast Software s.r.o., AVG Technologies Limited, Piriform Software Limited (“CCleaner”), Privax Limited (“HideMyAss!”), og eventuelle kontrahenter, repræsentanter og agenter, mens de arbejder på vores vegne (samlet benævnt “Avast”).

Disse retningslinjer beskriver de sociale, etiske og miljømæssige standarder og forventninger til vores forsyningskæde. I overensstemmelse med globale forordninger, vores kerneværdier, Avasts politik om moderne slaveri, adfærdskodeks og andre relaterede politikker, indkapsler disse retningslinjer de principper, som vi overholder og opretholder. Under din tilknytning til os som vores partner, leverandør, kontrahent eller andet, forventer vi, at disse værdier og standarder opretholdes, sammen med lovene, reglerne og forordningerne i de lande, hvor du driver virksomhed. Overholdelse af retningslinjerne betyder også, at du tager ansvar for, hvem du underlicenserer til for at opfylde din aftale med os, da de også udgør en del af vores forsyningskæde. Ethvert bevis på en overtrædelse af vores leverandørretningslinjer kan resultere i opsigelse af vores kontraktforhold.

Vores retningslinjer er baseret på internationale standarder, modellering og brug af noget af ordlyden fra flere kilder, herunder FN’s vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP)), det etiske handelsinitiativ (Ethical Trading Initiative Base Code (ETI)), den ansvarlige erhvervsalliances adfærdskodeks (Responsible Business Alliance Code of Conduct (RBA)), forvaltning af risici forbundet med moderne slaveri En god praksisnote til den private sektor (Managing Risks Associated with Modern Slavery A Good Practice Note for the Private Sector (GPN)), den universelle menneskerettighedserklæring (Universal Declaration of Human Rights (UDHR)), den internationale arbejdsorganisations erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen (International Labour Organisation Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work (ILO Declaration)), og den australske regerings indenrigsministeriums lov om moderne slaveri 2018 Udkast til vejledning for rapporterende enheder (Modern Slavery Act 2018 Draft Guidance for Reporting Entities).

Vores forventninger

Vi forventer, at du overholder internationale adfærdsstandarder, der findes i disse retningslinjer, vores politikker og andre vigtige internationale menneskerettighedsdokumenter, herunder UNGP, UDHR og ILO-erklæringen.
Vi forventer, at du træffer rimelige foranstaltninger til at kontrollere og overvåge din virksomhed og dine forsyningskæder for at sikre overholdelse af alle gældende love og forordninger i overensstemmelse med disse retningslinjer.

I. Arbejdskraft

Vi opretholder arbejdstageres menneskerettigheder og behandler alle arbejdstagere med værdighed og respekt i overensstemmelse med internationale standarder. Ved “arbejdstager” medtager vi dem, der er fastansatte, vikaransatte, kontraktansatte og studerende.

Ingen diskrimination

Vi diskriminerer ikke mod nogen arbejdstager på baggrund af arbejdstagerens race, hudfarve, alder, køn, religion, etnicitet, handicap, seksuelle orientering, politiske tilhørsforhold, fagforeningsmedlemskab, nationale oprindelse eller civilstand i vores ansættelsespraksisser, såsom træning, forfremmelser, belønninger, arbejdsopgaver, lønninger, ydelser, disciplinære foranstaltninger, afskedigelse og pensionering. Vi må ikke bede om en graviditetstest eller diskriminere mod gravide arbejdstagere, undtagen hvis det er påkrævet ved relevante love eller forordninger. Vi beder heller ikke arbejdstagere eller potentielle arbejdstagere om at få foretaget medicinske test eller lægeundersøgelser, der kan bruges til at diskriminere, undtagen hvis det er påkrævet ved gældende lov eller forordning eller er nødvendigt med henblik på sikkerhed på arbejdspladsen.

Intet tvangsarbejde

Vi tvinger eller truer ikke vores arbejdstagere til at udføre deres arbejde. Vi må ikke deltage i nogen form for tvangsarbejde, slavearbejde, gældstrældom eller udnyttelse af fængselsarbejdskraft. Vi må ikke bede vores arbejdstagere om at udlevere eventuel offentligt udstedt identifikation, pas eller arbejdstilladelser, medmindre det kræves ved lov. Vores arbejdstagere har bevægelsesfrihed til at komme og gå, og til at opsige deres ansættelse med rimeligt varsel.

Intet børnearbejde

Vi ansætter ikke børn. Minimumsalderen for ansættelse eller arbejde er 15 år, minimumsalderen for ansættelse i det relevante land, eller alderen for gennemførelse af obligatorisk uddannelse i det pågældende land, alt efter hvad der er højest.

Studerende, praktikanter og lærlinge

Vi yder passende støtte og træning til vores studerende, praktikanter og lærlinge og sikrer, at de modtager passende betaling i henhold til de standarder, der er fastsat af lokal lovgivning, eller hvis ikke fastsat, mindst den samme lønsats som andre arbejdstagere på begynderniveau, der udfører de samme eller lignende opgaver.

II. Arbejdsforhold

Vi værdsætter vores arbejdstagere og mener, at en sund, glad arbejdsstyrke er mere produktiv. Undersøgelser har vist, at lange arbejdstider ikke nødvendigvis resulterer i højere produktivitet, og det modsatte kan faktisk forekomme.

Arbejdstimer

Medmindre en usædvanlig situation forekommer, bør arbejdstiden ikke overstige 60 timer, inklusive overarbejde. Vores arbejdstagere skal have mindst én fridag om ugen, og arbejdstiden skal ikke overstige det maksimale antal timer, der er fastsat i henhold til gældende love og forordninger i det pågældende land. Vi skal tilbyde vores arbejdstagere ferie, orlov og helligdage i overensstemmelse med relevante love og forordninger.

Lønninger og ydelser

Vi er forpligtede til mindst at betale vores arbejdstagere mindstelønnen, samt alle obligatoriske ydelser, der kræves af relevante love og forordninger. Overarbejde skal betales til en højere sats end den almindelige timesats i overensstemmelse med relevante love og forordninger. Vi anvender ikke lønfradrag som en disciplinær foranstaltning. Vi betaler vores arbejdstagere rettidigt og regelmæssigt, og giver dem en lønseddel, der er forståelig for dem.

Foreningsfrihed

Vi respekterer vores arbejdstageres ret til foreningsfrihed, til frit at danne og slutte sig til arbejdstagerorganisationer, søge repræsentation og forhandle kollektivt i overensstemmelse med relevante love og forordninger.

Ingen hård behandling og chikane

Vi må ikke chikanere vores arbejdstagere eller true dem eller behandle dem på en hård eller umenneskelig måde. Det betyder, at der ikke må være seksuel eller verbal chikane eller misbrug, fysisk straf, mental eller fysisk tvang af arbejdstagerne.

III. Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

Vi forpligter os til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere. Vi opretholder sikre og sunde arbejdspladser ved at integrere passende praksisser til forvaltning af sundhed og sikkerhed i alle aspekter af virksomheden.

Sikkerhed på arbejdspladsen og branchehygiejne

Vi vurderer potentialet for arbejdstageres eksponering for sikkerhedsfarer på vores arbejdspladser, herunder eksponering for farlige kemikalier, biologiske og fysiske stoffer, og tilvejebringer passende kontroller, sikre arbejdsprocesser, forebyggende vedligeholdelse og beskyttelsesforanstaltninger for at kontrollere sundheds- og sikkerhedsrisici.

Uanset sikkerhedsrisikoen skal der træffes foranstaltninger, herunder forsyne arbejdstagere med passende personlige værnemidler. Arbejdstagere skal kunne afvise usikre arbejdsforhold uden frygt for repressalier, og ledelsen skal håndtere deres bekymringer for at gøre situationen sikker.

Nødberedskab

Vi passer på vores arbejdstageres sundhed og sikkerhed ved at sikre, at vi forudser, identificerer og vurderer potentielle nødsituationer for at mindske sådanne risici. Vi indfører passende nødplaner og beredskabsprocedurer, herunder evakueringsprocedurer, praktisk førstehjælpsudstyr, brandøvelser og tilstrækkelige nødudgange.

Arbejdsskader og sygdom

Vi skal have et passende system på plads til at administrere, spore og indberette arbejdsskader og sygdom, så vi kan undersøge forekomsterne og implementere afhjælpende handlinger for at korrigere eller eliminere årsagerne, sikre passende lægehjælp og indføre en politik for tilbagevenden til arbejdet for dem, der blev påvirket.

Fysisk krævende eller repetitivt arbejde

Vi skal identificere, vurdere og administrere arbejdstageres eksponering for fysisk og mentalt krævende opgaver, herunder tunge løft, langvarige stående eller højt repetitive opgaver.

Faciliteter

Vi giver vores arbejdstagere rene toiletfaciliteter, adgang til rent drikkevand, og hvis der er en kantine, hygiejnisk madlavning og -opbevaring. Hvis arbejdstagere bor i boliger tilvejebragt af virksomheden, skal disse steder være rene og sikre, samt rummelige med passende brandalarmer og nødudgange, tilstrækkelig opvarmning og ventilation.

Kommunikation

Vi skal give vores arbejdstagere relevante sundheds- og sikkerhedsoplysninger om alle de farer på arbejdspladsen, som arbejdstagerne udsættes for, samt passende oplæring i håndtering af risiciene.

IV. Forretningsadfærd og etik

Vi opretholder de højeste etiske standarder i forretningsaktiviteter for at opfylde vores sociale ansvar.

Forretningsintegritet

Vi tolererer ikke korruption, bestikkelse, afpresning og underslæb. Vi sørger for, at vi overholder alle gældende love og internationale konventioner vedrørende disse anliggender, herunder FN og Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udviklings (OECD) konventioner.

Ingen interessekonflikt

Vi må ikke have nogen interessekonflikt i vores forretningsbeslutninger, derfor beder vi vores partnere og potentielle partnere om ikke at sende invitationer og gaver for at opnå nogen form for indflydelse. Eventuelle gaver eller invitationer til vores arbejdstagere skal være af ringe økonomisk værdi og i overensstemmelse med almindelig lokal forretningsskik eller -praksis.

Gennemsigtige forretningsaktiviteter

Vores forretningsaktiviteter bør være gennemsigtige og afspejlet i vores virksomhedsregnskaber og -optegnelser. I overensstemmelse med gældende love og bedste praksis, videregiver vi alle påkrævede oplysninger. Det er uacceptabelt at forfalske optegnelser eller give vildledende oplysninger om forhold eller praksisser.

Intellektuel ejendom

Vi respekterer intellektuelle ejendomsrettigheder og sikrer, at overførslen af teknologi og viden udføres på en måde, der beskytter intellektuelle ejendomsrettigheder samt kunde- og leverandøroplysninger.

Databeskyttelse

Vi forpligter os til at beskytte personoplysningerne om dem, som vi handler med, samt overholde databeskyttelses- og informationssikkerhedslove og forskriftsmæssige krav, hvis personoplysninger indsamles, opbevares, behandles, sendes og deles.

Fair handel

Vi opretholder standarder for fair handel, annoncering og konkurrence.

V. Miljø

Vi er forpligtede til at tage hensyn til miljøet i det, vi foretager os, og skabe bæredygtige arbejdspladser.

Ansvarlig ledelse

Vi stræber efter at reducere skadelige miljøpåvirkninger gennem vores design, processer og genbrug af affald. Vi søger efter omkostningseffektive måder til at være energibesparende og reducere drivhusgasudledninger. Vores forsyningskæde skal overholde alle gældende love og forordninger, der forbyder eller begrænser specifikke stoffer, udledninger og forurening.

Identificering af risici

Vi skal identificere og håndtere stoffer, der udgør miljømæssige risici. Vi følger de relevante love vedrørende eventuelle farlige eller giftige stoffer, der anvendes på arbejdspladsen, og tilvejebringer passende træning for arbejdstagere, der eksponeres for dem.

Tilladelser og registreringer

Vi overholder alle nødvendige miljøtilladelser og -registreringer. Vi forventer, at vores forsyningskæde udvikler et miljøstyringssystem, der overholder ISO 14001 eller lignende.

VI. Konfliktmineraler

Vi hverken støtter eller finansierer, direkte eller indirekte, væbnede grupper, der begår alvorlige krænkelser af menneskerettigheder i den Demokratiske Republik Congo eller et tilstødende land.

Ansvarligt indkøb af mineraler

Som en del af vores globale ansvar forventer vi, at vores leverandører overholder alle gældende forordninger vedrørende konfliktmineraler og køber på ansvarlig vis. Hvis det leverede produkt indeholder et eller flere “konfliktmineraler” (tin, tantal, wolfram og guld, eller deres malme), skal partneren eller leverandøren, efter anmodning herom, tilvejebringe gennemsigtighed vedrørende forsyningskæden hele vejen op til smelteværket. Derfor skal vi opretholde et komplet sæt af optegnelser for at spore leveringen af alle varer og tjenester til os.

VII. Styringssystemer

Vi forpligter os til at indføre styringssystemer, der hjælper os med at identificere og mindske driftsmæssige risici, overholde relevante love og forordninger vedrørende drift og produkter, og sørge for, at vi overholder disse retningslinjer.

Ledelsesansvar

Vi identificerer de øverste ledere og repræsentanter, der er ansvarlige for implementeringen af styringssystemerne til lovoverholdelse. Den øverste ledelse gennemgår regelmæssigt styringssystemerne.

Lovkrav

Vi identificerer regelmæssigt, holder os ajour med og forstår de gældende love og forordninger, herunder kravene i disse retningslinjer, for at vurdere driftsmæssige risici og sikre overholdelse.

Rettidig omhu i forbindelse med moderne slaveri

Vi skal udvise rettidig omhu ved kontrol af, at vores forsyningskæde og dens ledere, medarbejdere eller andre personer, der er forbundet med den, ikke er blevet dømt for eventuel lovovertrædelse, der involverer slaveri og menneskehandel.

Ved at stille rimelige spørgsmål skal vi sikre, at enhver potentiel partner, leverandør, kontrahent eller andet, efter dennes bedste overbevisning, ikke er genstand for eventuel undersøgelse, efterforskning eller håndhævelsesproces af eventuel statslig, administrativ eller tilsynsmæssig instans vedrørende eventuel lovovertrædelse eller påstået lovovertrædelse forbundet med slaveri og menneskehandel.

Vi skal indføre procedurer for rettidig omhu med henblik på at overvåge leverandører, underleverandører og andre deltagere for at sikre fraværet af slaveri eller menneskehandel.

Indberetning af moderne slaveri

Vores partner skal underrette os, så snart den bliver opmærksom på eventuel faktisk eller formodet slaveri eller menneskehandel i deres forsyningskæde, som har en forbindelse til os.

Efter anmodning herom, skal vores forsyningskæde-partner udarbejde og levere til os senest fem måneder efter slutningen af hvert år, dvs. inden den 31. maj, en årlig erklæring om slaveri og menneskehandel, der beskriver de foranstaltninger, som den har truffet for at sikre, at slaveri og menneskehandel ikke finder sted i nogen af dens forsyningskæder eller i nogen del af dens virksomhed.

Whistleblowing og ikke-gengældelse

Vi har implementeret en mekanisme til indberetning af klager, såsom en hotline, og sikrer, at vores medarbejdere og underleverandører er opmærksomme på deres rettigheder i forbindelse med indberetning.

Vi har en whistleblower-politik, herunder en klausul vedrørende ikke-gengældelse for at beskytte dem, der bruger den, og for at registrere og håndtere klager, der identificerer risici for sundhed eller sikkerhed på arbejdspladsen eller forekomster af moderne slaveri og menneskehandel.

Hvis vores forsyningskæde ikke med rimelighed kan etablere en indberetningsmekanisme, skal forsyningskæde-medarbejdere og underleverandører gøres opmærksomme på, at vores Whistleblower Hotline er tilgængelig 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen og kan kontaktes over hele verden ved at ringe til det lokale nummer (som skal gøres tilgængeligt for alt personale og alle underleverandører) eller via e-mail til whistleblower@avast.com eller online via Avasts etik og indberetningslinje (kun på engelsk).

Revision og overvågning

Vi kan revidere vores forsyningskæde som en del af vores proces til rettidig omhu. Dette kan omfatte annoncerede eller uanmeldte besøg på virksomhedens faciliteter af vores medarbejdere eller agenter, herunder, men ikke begrænset til, tredjepartsrevisorer for at overvåge og bekræfte overholdelse af disse retningslinjer.

Vi kan bede om adgang til oplysninger, der er relevante for overvågning af moderne slaveri, menneskehandel og andre risici, herunder, men ikke begrænset til: ansættelseskontrakter, rekrutteringsbureau-kontrakter, optegnelser over lønninger, arbejdstid og bekræftelse af betaling.

Undersøgelse

Hvis vi med rimelighed har mistanke om, at moderne slaveri eller menneskehandel eller andre overtrædelser forekommer eller kan forekomme inden for vores virksomhed eller forsyningskæde, forbeholder vi os ret til at undersøge sådanne bekymringer, og vores forsyningskæde-partner lover at samarbejde fuldt ud for at sikre, at undersøgelser kan gennemføres. Hvis nødvendigt, kan vi samarbejde med forsyningskæde-partneren om at implementere planer for korrigerende foranstaltninger i samarbejde med den øverste ledelse for at behandle og løse eventuelle identificerede problemstillinger.

Træning

Vi sikrer træning for relevante medarbejdere, så de forstår principperne i lovene om moderne slaveri, sociale, etiske og miljømæssige love, er i stand til at opdage advarselstegn og forebygge hændelser af moderne slaveri, menneskehandel og andre problemer. Vi forventer, at vores forsyningskæde fører optegnelser over al træning, der tilbydes og gennemføres af dens medarbejdere, og stiller en kopi af optegnelsen til rådighed efter anmodning herom.

Afhjælpende handlinger

Vi forpligter os til at samarbejde med vores forsyningskæde om at implementere planer for korrigerende foranstaltninger til afhjælpning af hændelser med eller risici for moderne slaveri, menneskehandel og andre problemer, hvis det er muligt. Eventuel enkelt alvorlig overtrædelse eller vedvarende overtrædelser af gældende love og forordninger kan resultere i opsigelse af kontraktforholdet og/eller indberetning til de relevante myndigheder.

Luk

Næsten færdig!

Fuldfør installationen ved at klikke på din downloadede fil nedenfor og følge instruktionerne.

Starter download ...
Bemærk! Hvis din download ikke starter automatisk, så klik her.
Klik på denne fil for at installere Avast.