Υποστηρίζουμε προγράμματα περιήγησης, όχι δεινόσαυρους. Ενημερώστε το πρόγραμμα περιήγησης αν θέλετε να βλέπετε σωστά το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας.

Οδηγίες προμηθευτή της Avast

Η Avast plc, μαζί με τις θυγατρικές της, συμπεριλαμβανομένων των Avast Software s.r.o., AVG Technologies Limited, Piriform Software Limited («CCleaner»), Privax Limited («HideMyAss!») και οποιουσδήποτε εργολάβους, αντιπροσώπους και εκπροσώπους ενώ εργάζονται για λογαριασμό μας (συλλήβδην, «Avast»).

Αυτές οι Οδηγίες περιγράφουν τα κοινωνικά, δεοντολογικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και προσδοκίες για την αλυσίδα εφοδιασμού μας. Σύμφωνα με τους παγκόσμιους κανονισμούς, τις βασικές αξίες μας, την Πολιτική της Avast για τη Σύγχρονη δουλεία, τον Κώδικα συμπεριφοράς και άλλες σχετικές πολιτικές, αυτές οι Οδηγίες ενσωματώνουν τις αρχές που τηρούμε και προστατεύουμε. Στη συνεργασία σας με εμάς ως συνεργάτης, προμηθευτής, εργολάβος ή με άλλο τρόπο, προσδοκούμε την τήρηση αυτών των αξιών και προτύπων, μαζί με τους νόμους, τους κανόνες και τους κανονισμούς των χωρών από τις οποίες δραστηριοποιείστε. Η συμμόρφωση με τις Οδηγίες σημαίνει επίσης ότι αναλαμβάνετε την ευθύνη για οποιονδήποτε στον οποίο αναθέτετε υπεργολαβικά την εκτέλεση της συμφωνίας σας μαζί μας, καθώς και αυτοί αποτελούν μέρος της αλυσίδας εφοδιασμού μας. Οποιαδήποτε απόδειξη παραβίασης των Οδηγιών προμηθευτή μας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό της συμβατικής μας σχέσης.

Οι Κατευθυντήριες οδηγίες μας βασίζονται σε διεθνή πρότυπα, μοντελοποίηση και χρήση ορισμένων φρασεολογιών από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των Κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα (UNGP), τον Βασικό κώδικα πρωτοβουλίας δεοντολογικής εμπορίας (ETI), τον Κώδικα της συμμαχίας για την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά (RBA), τη Διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με τη σύγχρονη δουλεία - Μια σημείωση ορθής πρακτικής για τον ιδιωτικό τομέα (GPN), την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (UDHR), τη Διακήρυξη του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας για τις Θεμελιώδεις Αρχές και τα Δικαιώματα στην Εργασία (Δήλωση της ΔΟΕ) και τον Νόμο περί Σύγχρονης Δουλείας της Υπηρεσίας Εσωτερικών της Αυστραλιανής Κυβέρνησης του 2018 - Προσχέδιο Καθοδήγησης για τις Αναφέρουσες Οντότητες.

Οι προσδοκίες μας

Προσδοκούμε να συμμορφωθείτε με τα διεθνή πρότυπα συμπεριφοράς που περιλαμβάνονται σε αυτές τις Οδηγίες, τις πολιτικές μας και άλλα βασικά διεθνή έγγραφα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της Διακήρυξης UNGP, UDHR και της ΔΟΕ.
Προσδοκούμε από εσάς να λάβετε εύλογα μέτρα, για να ελέγξετε και να παρακολουθήσετε την επιχείρησή σας και τις αλυσίδες εφοδιασμού, για να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σύμφωνα με αυτές τις Οδηγίες.

I. Εργασία

Τηρούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα των εργαζομένων και αντιμετωπίζουμε κάθε εργαζόμενο με αξιοπρέπεια και σεβασμό σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Στον όρο «εργαζόμενος» συγκαταλέγονται και όσοι είναι μόνιμοι, προσωρινοί, συμβασιούχοι και φοιτητές.

Όχι διακρίσεις

Δεν κάνουμε διακρίσεις εναντίον οποιουδήποτε εργαζομένου με βάση τη φυλή, το χρώμα, την ηλικία, το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα, την αναπηρία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την πολιτική ένταξη, την ένταξη σε σωματεία, την εθνική καταγωγή ή την οικογενειακή κατάσταση στις πρακτικές πρόσληψης και απασχόλησης, όπως εκπαίδευση, προαγωγές, ανταμοιβές, αναθέσεις εργασίας, μισθούς, παροχές, πειθαρχικά μέτρα, τερματισμός απασχόλησης και συνταξιοδότηση. Ενδέχεται να μην ζητήσουμε τεστ εγκυμοσύνης ή να κάνουμε διακρίσεις εις βάρος εγκύων εργαζομένων, εκτός εάν απαιτείται από σχετικούς νόμους ή κανονισμούς. Επίσης, δεν ζητάμε από εργαζόμενους ή πιθανούς εργαζόμενους να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις ή φυσικές εξετάσεις που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για διακρίσεις, εκτός εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή έναν κανονισμό, ή είναι απαραίτητη για την ασφάλεια στον χώρο εργασίας.

Όχι καταναγκαστική εργασία

Δεν αναγκάζουμε ούτε απειλούμε τους εργαζομένους μας, για να εκτελούν την εργασία τους. Δεν μας επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε μορφή καταναγκαστικής, δεσμευτικής, λόγω χρεών ή εκμεταλλευτικής εργασίας. Δεν μας επιτρέπεται να ζητήσουμε από τους εργαζομένους μας να παραδώσουν τα στοιχεία ταυτότητας, διαβατήρια ή άδεια εργασίας που έχουν εκδοθεί από την κυβέρνηση, εκτός εάν απαιτείται από τον νόμο. Οι εργαζόμενοί μας έχουν το ελεύθερο των κινήσεων να έρχονται και να φεύγουν, και να τερματίζουν την απασχόλησή τους με εύλογη προειδοποίηση.

Όχι παιδική εργασία

Δεν απασχολούμε παιδιά. Η ελάχιστη ηλικία για απασχόληση ή εργασία είναι 15 έτη, η ελάχιστη ηλικία για απασχόληση στη σχετική χώρα ή η ηλικία για την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στη χώρα αυτή, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο.

Εργασία από φοιτητές, ασκούμενους ή μαθητευόμενους

Παρέχουμε την κατάλληλη υποστήριξη και εκπαίδευση στους φοιτητές, τους ασκούμενούς μας και τους μαθητευόμενους εργαζόμενους, και διασφαλίζουμε ότι πληρώνονται επαρκώς σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζει η τοπική νομοθεσία ή εάν δεν έχει οριστεί, τουλάχιστον το ίδιο μισθολογικό ποσοστό με άλλους νεοπροσληφθέντες εργαζομένους που εκτελούν ισότιμα ή παρόμοια καθήκοντα.

II. Εργασιακές συνθήκες

Εκτιμούμε τους εργαζομένους μας και πιστεύουμε ότι ένα υγιές και ικανοποιημένο εργατικό δυναμικό είναι πιο παραγωγικό. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα εκτενή ωράρια δεν οδηγούν απαραίτητα σε υψηλότερη παραγωγικότητα και στην πραγματικότητα μπορεί να συμβεί το αντίστροφο.

Ώρες εργασίας

Εκτός αν υφίσταται μία εξαιρετική περίπτωση, οι ώρες εργασίας δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 60 ώρες, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών. Στους εργαζόμενούς μας πρέπει να επιτρέπεται τουλάχιστον μία ημέρα άδειας την εβδομάδα και οι ώρες εργασίας δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις μέγιστες ώρες που ορίζονται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς αυτής της χώρας. Πρέπει να προσφέρουμε στους εργαζομένους μας χρόνο διακοπών, περιόδους άδειας και αργίες σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς.

Μισθοί και παροχές

Απαιτείται να πληρώνουμε τους εργαζομένους μας με τουλάχιστον τον ελάχιστο μισθό και όλες τις υποχρεωτικές παροχές που απαιτούνται από τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Οι υπερωρίες πληρώνονται με υψηλότερο ποσοστό από το κανονικό ωρομίσθιο, σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Δεν χρησιμοποιούμε παρακρατήσεις από τους μισθούς ως πειθαρχικό μέτρο. Πληρώνουμε τους εργαζομένους μας εγκαίρως και τακτικά, παρέχοντάς τους μια μισθολογική κατάσταση που μπορούν να κατανοήσουν.

Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι

Σεβόμαστε το δικαίωμα των εργαζομένων μας να συνεταιρίζονται ελεύθερα, να σχηματίζουν και να συμμετέχουν σε οργανώσεις εργαζομένων, να αναζητούν εκπροσώπηση και να διαπραγματεύονται συλλογικά, σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς.

Όχι σκληρή αντιμετώπιση και παρενόχληση

Δεν πρέπει να παρενοχλούμε τους εργαζομένους μας, ούτε να τους απειλούμε, ούτε να τους αντιμετωπίζουμε με σκληρό ή απάνθρωπο τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει σεξουαλική ή λεκτική παρενόχληση ή κακοποίηση, σωματική τιμωρία, διανοητικός ή σωματικός εξαναγκασμός των εργαζομένων.

III. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας για όλους τους εργαζόμενους. Διατηρούμε ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας, έχοντας ενσωματωμένες σωστές πρακτικές διαχείρισης υγείας και ασφάλειας σε όλες τις πτυχές της επιχείρησης.

Επαγγελματική ασφάλεια και βιομηχανική υγιεινή

Αξιολογούμε την πιθανή έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους στους χώρους εργασίας μας, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης σε επικίνδυνους χημικούς, βιολογικούς και φυσικούς παράγοντες, παρέχοντας κατάλληλους ελέγχους, ασφαλείς διαδικασίες εργασίας, προληπτική συντήρηση και προστατευτικά μέτρα για τον έλεγχο των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια.

Όποιος κι αν είναι ο κίνδυνος ασφαλείας, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής κατάλληλου εξοπλισμού ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να αρνούνται τις μη ασφαλείς συνθήκες εργασίας χωρίς φόβο αντεκδικήσεων και η διοίκηση πρέπει να διευθετεί τις ανησυχίες τους, για να καταστήσει την κατάσταση ασφαλή.

Ετοιμότητα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Φροντίζουμε για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων μας, διασφαλίζοντας ότι προβλέπουμε, εντοπίζουμε και αξιολογούμε πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ώστε να μετριάσουμε αυτούς τους κινδύνους. Διαθέτουμε κατάλληλα σχέδια έκτακτης ανάγκης και διαδικασίες αντιμετώπισης, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών εκκένωσης, εύχρηστων πρώτων βοηθειών, ασκήσεων ετοιμότητας πυρκαγιάς και επαρκών εξόδων.

Τραυματισμός και ασθένεια στην εργασία

Πρέπει να διαθέτουμε ένα κατάλληλο σύστημα για τη διαχείριση, παρακολούθηση και αναφορά τραυματισμών και ασθενειών στην εργασία, ώστε να μπορούμε να διερευνούμε τα περιστατικά και να εφαρμόζουμε διορθωτικές ενέργειες, για να διορθώσουμε ή να εξαλείψουμε τις αιτίες, να διασφαλίσουμε την κατάλληλη ιατρική περίθαλψη και να εφαρμόσουμε μια πολιτική επιστροφής στην εργασία για όσους επηρεάστηκαν.

Σωματικά απαιτητική ή επαναλαμβανόμενη εργασία

Πρέπει να εντοπίσουμε, να εκτιμήσουμε και να διαχειριστούμε την έκθεση των εργαζομένων σε σωματικά απαιτητικές και διανοητικά καταπονητικές εργασίες, όπως ανύψωση βαρέων αντικειμένων, παρατεταμένη ορθοστασία ή εξαιρετικά επαναλαμβανόμενες εργασίες.

Εγκαταστάσεις

Παρέχουμε στους εργαζομένους μας καθαρές τουαλέτες, πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό και όπου υπάρχει καντίνα, υγιεινή προετοιμασία και αποθήκευση τροφίμων. Όταν οι εργαζόμενοι ζουν σε εγκαταστάσεις που παρέχονται από την εταιρεία, αυτές οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι καθαρές και ασφαλείς, αρκετά ευρύχωρες, με κατάλληλους συναγερμούς και εξόδους πυρκαγιάς, επαρκή θέρμανση και αερισμό.

Επικοινωνία

Πρέπει να παρέχουμε στους εργαζομένους μας σχετικές πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας για όλους τους επαγγελματικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόμενοι, καθώς και κατάλληλη εκπαίδευση για τη διαχείριση των κινδύνων.

IV. Επιχειρηματική συμπεριφορά και δεοντολογία

Διατηρούμε τα υψηλότερα δεοντολογικά πρότυπα στις επιχειρηματικές συναλλαγές, για να ανταποκριθούμε στις κοινωνικές μας ευθύνες.

Επιχειρηματική ακεραιότητα

Δεν ανεχόμαστε διαφθορά, δωροδοκία, εκβιασμό και υπεξαίρεση. Διασφαλίζουμε ότι συμμορφωνόμαστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις σχετικά με αυτά τα θέματα, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Όχι συγκρούσεις συμφερόντων

Δεν πρέπει να έχουμε σύγκρουση συμφερόντων στις επιχειρηματικές μας αποφάσεις, επομένως ζητάμε από τους συνεργάτες μας και τους υποψηφίους συνεργάτες μας να μην στέλνουν προσκλήσεις και δώρα, για να εξασφαλίσουν οποιαδήποτε μορφή επιρροής. Οποιαδήποτε δώρα ή προσκλήσεις στους υπαλλήλους μας πρέπει να είναι χαμηλής οικονομικής αξίας και σύμφωνα με τα συνηθισμένα τοπικά έθιμα ή φιλοφρονήσεις.

Διαφανείς συναλλαγές

Οι επιχειρηματικές μας συναλλαγές πρέπει να είναι διαφανείς και να αντικατοπτρίζονται στα βιβλία και τα αρχεία της εταιρείας μας. Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και τις βέλτιστες πρακτικές, γνωστοποιούμε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες. Είναι απαράδεκτο να πλαστογραφείτε αρχεία ή να παρουσιάζετε εσφαλμένες συνθήκες ή πρακτικές.

Πνευματική ιδιοκτησία

Σεβόμαστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και διασφαλίζουμε ότι η μεταφορά τεχνολογίας και γνώσης γίνεται με τρόπο που προστατεύει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και τις πληροφορίες πελατών και προμηθευτών.

Ιδιωτικό απόρρητο

Δεσμευόμαστε για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών αυτών με τους οποίους συνεργαζόμαστε και τηρούμε τους νόμους και τις κανονιστικές απαιτήσεις περί προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου και των πληροφοριών όπου συλλέγονται, αποθηκεύονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία, μεταδίδονται και κοινοποιούνται προσωπικές πληροφορίες.

Δίκαιες συναλλαγές

Διατηρούμε τα πρότυπα θεμιτής επιχειρηματικότητας, διαφήμισης και ανταγωνισμού.

V. Περιβάλλον

Έχουμε δεσμευτεί να λαμβάνουμε υπόψη μας το περιβάλλον για όσα κάνουμε και να δημιουργούμε βιώσιμους χώρους εργασίας.

Υπεύθυνη διαχείριση

Στόχος μας είναι η μείωση των επιβλαβών περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω των σχεδίων, των διαδικασιών μας και της ανακύκλωσης των αποβλήτων. Αναζητούμε οικονομικά αποδοτικούς τρόπους, για να είμαστε ενεργειακά αποδοτικοί και να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η εφοδιαστική μας αλυσίδα πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που απαγορεύουν ή περιορίζουν συγκεκριμένες ουσίες, εκπομπές και ρύπανση.

Προσδιορισμός κινδύνων

Πρέπει να εντοπίζουμε και να διαχειριζόμαστε κατάλληλα ουσίες που αποτελούν περιβαλλοντικούς κινδύνους. Καθοδηγούμαστε από τους σχετικούς νόμους σχετικά με οποιεσδήποτε επικίνδυνες ή τοξικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στον χώρο εργασίας και εκπαιδεύουμε κατάλληλα τους εργαζόμενους που εκτίθενται σε αυτές.

Άδειες και εγγραφές

Εφαρμόζουμε όλες τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές άδειες και εγγραφές. Προσδοκούμε από την αλυσίδα εφοδιασμού μας να αναπτύξει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 14001 ή παρόμοιο.

VI. Ορυκτά από εμπόλεμες ζώνες

Δεν υποστηρίζουμε ή χρηματοδοτούμε άμεσα ή έμμεσα ένοπλες ομάδες που διαιωνίζουν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ή σε μια γειτονική χώρα.

Υπεύθυνη προμήθεια ορυκτών

Στο πλαίσιο των παγκόσμιων ευθυνών μας, αναμένουμε από τους προμηθευτές μας να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς για τα ορυκτά από εμπόλεμες ζώνες και να τα προμηθεύονται με υπευθυνότητα. Εάν το προμηθευόμενο προϊόν περιέχει ένα ή περισσότερα από τα «ορυκτά από εμπόλεμες ζώνες» (κασσίτερος, ταντάλιο, βολφράμιο και χρυσό ή τα μεταλλεύματά τους), ο συνεργάτης ή ο προμηθευτής πρέπει να φροντίσει, κατ’ απαίτηση, για διαφάνεια στην αλυσίδα εφοδιασμού μέχρι το χυτήριο. Επομένως, πρέπει να διατηρούμε ένα πλήρες σύνολο αρχείων για την ιχνηλάτηση της προμήθειας όλων των αγαθών και υπηρεσιών σε εμάς.

VII. Συστήματα διαχείρισης

Δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε συστήματα διαχείρισης που μας βοηθούν να εντοπίζουμε και να μετριάζουμε τους λειτουργικούς κινδύνους, να συμμορφωνόμαστε με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς που σχετίζονται με τις λειτουργίες και τα προϊόντα μας και να παραμένουμε σε συμμόρφωση με αυτές τις Οδηγίες.

Ευθύνη διαχείρισης

Προσδιορίζουμε τα ανώτερα στελέχη και τους εκπροσώπους που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης συμμόρφωσης. Η ανώτερη διοίκηση πρέπει να ελέγχει τακτικά τα συστήματα διαχείρισης.

Νομικές απαιτήσεις

Αναγνωρίζουμε τακτικά, ενημερώνουμε και κατανοούμε τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων αυτών των Οδηγιών, ώστε να προσδιορίσουμε τους λειτουργικούς κινδύνους και να διασφαλίζουμε τη συμμόρφωση.

Δέουσα επιμέλεια για τη σύγχρονη δουλεία

Πρέπει να ασκούμε δέουσα επιμέλεια, για να ελέγχουμε εάν η αλυσίδα εφοδιασμού μας και τα στελέχη, οι υπάλληλοί της ή άλλα πρόσωπα που σχετίζονται με αυτήν δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που εμπλέκει δουλεία και εμπορία ανθρώπων.

Διεξάγοντας εύλογες διερευνήσεις, πρέπει να διασφαλίζουμε ότι οποιοσδήποτε δυνητικός συνεργάτης, προμηθευτής, εργολάβος ή άλλος, στον βαθμό που μπορούμε να γνωρίζουμε, δεν αποτελεί αντικείμενο οποιασδήποτε έρευνας, διερεύνησης ή επιβολής από οποιοδήποτε κρατικό, διοικητικό ή κανονιστικό όργανο σχετικά με οποιοδήποτε αδίκημα ή ισχυρισμό αδικήματος για δουλεία ή σε σχέση με τη δουλεία και την εμπορία ανθρώπων.

Πρέπει να εφαρμόζουμε διαδικασίες δέουσας επιμέλειας για την παρακολούθηση προμηθευτών, υπεργολάβων και άλλων συμμετεχόντων, για να διασφαλίζουμε την έλλειψη δουλείας ή εμπορίας ανθρώπων.

Αναφορά σύγχρονης δουλείας

Ο συνεργάτης μας πρέπει να μας ειδοποιήσει αμέσως μόλις ενημερωθεί για οποιαδήποτε πραγματική ή ύποπτη περίπτωση δουλείας ή εμπορίας ανθρώπων στην αλυσίδα εφοδιασμού που έχει σχέση με εμάς.

Κατόπιν αιτήματός μας, ο συνεργάτης της εφοδιαστικής αλυσίδας μας θα προετοιμάσει και θα μας παραδώσει το αργότερο πέντε μήνες μετά το τέλος κάθε έτους, δηλαδή έως τις 31 Μαΐου, μια ετήσια κατάσταση σχετικά με τη δουλεία και εμπορία ανθρώπων, που θα καθορίζει τα μέτρα που έχει λάβει για να εξασφαλίσει ότι δεν λαμβάνει χώρα δουλεία και εμπορία ανθρώπων σε καμία από τις αλυσίδες εφοδιασμού του ή σε κανένα μέρος της επιχείρησής του.

Καταγγελίες και απαγόρευση αντιποίνων

Διαθέτουμε έναν μηχανισμό αναφοράς παραπόνων, όπως μια γραμμή αναφοράς (Hotline), και διασφαλίζουμε ότι οι υπάλληλοί μας και οι υπεργολάβοι μας γνωρίζουν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την αναφορά.

Διαθέτουμε μία Πολιτική καταγγελλόντων, συμπεριλαμβανομένης μιας ρήτρας απαγόρευσης αντιποίνων για την προστασία εκείνων που τη χρησιμοποιούν και για την καταγραφή και τον χειρισμό καταγγελιών που εντοπίζουν κινδύνους για την υγεία ή την ασφάλεια κατά την εργασία, ή περιστατικά σύγχρονης δουλείας και εμπορίας ανθρώπων.

Όπου η αλυσίδα εφοδιασμού μας δεν μπορεί εύλογα να δημιουργήσει έναν μηχανισμό αναφοράς, οι υπάλληλοι της αλυσίδας εφοδιασμού και οι υπεργολάβοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Γραμμή καταγγελιών (Whistleblower Hotline) είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και είναι διαθέσιμη για επικοινωνία από οπουδήποτε στον κόσμο, μέσω του τοπικού αριθμού (που θα πρέπει να διατίθεται σε όλο το προσωπικό και τους υπεργολάβους) ή μέσω email στη διεύθυνση whistleblower@avast.com ή διαδικτυακά μέσω της γραμμής Avast Ethics & Reporting Line (μόνο στα Αγγλικά).

Έλεγχος και παρακολούθηση

Μπορούμε να ελέγχουμε την αλυσίδα εφοδιασμού μας στο πλαίσιο της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ανακοινωμένες ή αιφνιδιαστικές επιτόπιες επισκέψεις στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας από τους υπαλλήλους ή τους αντιπροσώπους μας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τρίτων ελεγκτών, για την παρακολούθηση και την επαλήθευση της συμμόρφωσης με αυτές τις Οδηγίες.

Μπορεί να ζητήσουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με την παρακολούθηση της σύγχρονης δουλείας, της εμπορίας ανθρώπων και άλλων κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: συμβάσεων εργασίας, συμβάσεων γραφείων πρόσληψης, καταγραφής μισθών, χρόνου εργασίας και επιβεβαίωσης πληρωμής.

Διερεύνηση

Όταν υποπτευόμαστε εύλογα ότι υφίσταται σύγχρονη δουλεία ή εμπορία ανθρώπων, ή άλλες παραβιάσεις στην επιχείρησή μας, ή στην αλυσίδα εφοδιασμού, διατηρούμε το δικαίωμα να διερευνήσουμε τέτοιες ανησυχίες και οι συνεργάτες της αλυσίδας εφοδιασμού μας διασφαλίζουν ότι θα παρέχουν πλήρη συνεργασία, για να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των ερευνών. Εάν είναι απαραίτητο, ενδέχεται να συνεργαστούμε με τον συνεργάτη της αλυσίδας εφοδιασμού, για να εφαρμόσουμε σχέδια διορθωτικών ενεργειών σε συνεργασία με την ανώτερη διοίκηση, για τη διευθέτηση και επίλυση οποιωνδήποτε προβλημάτων που εντοπίστηκαν.

Εκπαίδευση

Διασφαλίζουμε εκπαίδευση για τους σχετικούς υπαλλήλους, ώστε να κατανοούν τις αρχές των νόμων περί Σύγχρονης δουλείας, τους κοινωνικούς, ηθικούς και περιβαλλοντικούς νόμους, να είναι σε θέση να εντοπίζουν ύποπτες περιπτώσεις και να αποτρέπουν περιστατικά σύγχρονης δουλείας, εμπορίας ανθρώπων και άλλα ζητήματα. Προσδοκούμε από την αλυσίδα εφοδιασμού μας να διατηρεί αρχείο όλων των προσφορών που προσφέρονται και ολοκληρώνονται από τους υπαλλήλους τους και να παράγουν ένα αντίγραφο του αρχείου κατ’ απαίτηση.

Διορθωτικές ενέργειες

Δεσμευόμαστε να συνεργαζόμαστε με την αλυσίδα εφοδιασμού μας, για να εφαρμόζουμε σχέδια διορθωτικών ενεργειών για την αντιμετώπιση περιστατικών ή κινδύνων σύγχρονης δουλείας, εμπορίας ανθρώπων και άλλων ζητημάτων, όπου είναι δυνατόν. Οποιεσδήποτε σοβαρές ή συχνές παραβιάσεις των ισχυόντων νόμων, καταστατικών και κανονισμών που ισχύουν, ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα τον τερματισμό της συμβατικής σχέσης ή/και την αναφορά στις αρμόδιες αρχές.

Κλείσιμο

Σχεδόν τελειώσατε!

Για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση κάντε κλικ στο αρχείο που κατεβάσατε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Εκκίνηση λήψης…
Σημείωση: Εάν η λήψη του αρχείου δεν ξεκινήσει αυτόματα, κάντε κλικ εδώ.
Κάντε κλικ σε αυτό το αρχείο για να ξεκινήσει η εγκατάσταση του Avast.