Avastin ohjeet toimittajille

Avast plc ja sen tytäryhtiöt, mukaan lukien Avast Software s.r.o., AVG Technologies Limited, Piriform Software Limited (”CCleaner”), Privax Limited (”HideMyAss!”) ja kaikki urakoitsijat, edustajat ja agentit silloin, kun ne toimivat puolestamme (yhdessä ”Avast”).

Näissä ohjeissa kuvataan toimitusketjuamme koskevat yhteiskunnalliset, eettiset ja ympäristöä koskevat standardit ja odotukset. Yleisten määräysten, perusarvojemme, Avastin modernin orjuuden vastaisen käytännön, toimintaperiaatteiden ja muiden asiaan liittyvien käytäntöjen mukaisesti näissä ohjeissa kiteytyvät ne periaatteet, joita me noudatamme ja vaalimme. Toimiessasi kumppaninamme, toimittajanamme, urakoitsijanamme tai muuten edellytämme, että noudatat näitä arvoja ja standardeja sekä toimintamaidesi lakeja, sääntöjä ja määräyksiä. Ohjeiden noudattaminen tarkoittaa myös sitä, että olet vastuussa tahoista, joille annat alihankinnaksi kanssamme solmimasi sopimuksen täytäntöönpanon, sillä myös ne ovat osa toimitusketjuamme. Kaikki todisteet toimittajia koskevien ohjeidemme rikkomisesta voivat johtaa sopimussuhteemme päättymiseen.

Ohjeemme perustuvat kansainvälisiin standardeihin, mallinnuksiin ja sanamuotoihin useista lähteistä, joita ovat esimerkiksi Yhdistyneiden kansakuntien liike-elämän ja ihmisoikeuksien perusperiaatteet (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, UNGP), Ethical Trading Initiative Base Code (ETI), Responsible Business Alliance Code of Conduct (RBA), Managing Risks Associated with Modern Slavery A Good Practice Note for the Private Sector (GPN), Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus (Universal Declaration of Human Rights, UDHR), Kansainvälisen työjärjestön julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista (International Labour Organisation Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, ILO:n julistus) ja vuoden 2018 Modern Slavery Act -lakia koskeva Australian sisäministeriön ohjeluonnos raportoiville tahoille.

Odotuksemme

  • Odotamme, että noudatat näissä ohjeissa annettuja kansainvälisiä toimintastandardeja, käytäntöjämme ja muita kansainvälisiä ihmisoikeusasiakirjoja, kuten UNGP:tä, UDHR:ää ja ILO:n julistusta.
  • Odotamme sinun ryhtyvän kohtuullisiin toimiin tarkistaaksesi ja seurataksesi liiketoimintaasi ja toimitusketjujasi varmistaaksesi, että kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä noudatetaan näiden ohjeiden mukaisesti.

I. Henkilöstö

Kunnioitamme työntekijöiden ihmisoikeuksia ja kohtelemme jokaista työntekijää arvokkaalla ja kunnioittavalla tavalla kansainvälisten standardien mukaisesti. ”Työntekijöillä” tarkoitamme kaikkia työntekijöitä, jotka ovat vakituisia, tilapäisiä, urakoitsijoita tai opiskelijoita.

Ei syrjintää

Emme syrji ketään työntekijää työntekijän rodun, ihon värin, iän, sukupuolen, uskonnon, etnisen taustan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, poliittisen kannan, ammattiliiton jäsenyyden, kansallisen alkuperän tai siviilisäädyn perusteella työhönotto- ja työllisyyskäytännöissämme, kuten koulutuksessa, ylennyksissä, palkkioissa, työtehtävissä, palkoissa, etuuksissa, kurinpitotoimissa, irtisanomisessa ja eläkkeelle siirtymisessä. Emme saa pyytää raskaustestiä tai syrjiä raskaana olevia työntekijöitä, paitsi jos asiaa koskevat lait tai määräykset sitä edellyttävät. Emme myöskään pyydä työntekijöitä tai mahdollisia työntekijöitä osallistumaan lääkärintarkastuksiin tai fyysisiin testeihin, joita voidaan käyttää syrjintään, paitsi jos sovellettava laki tai määräys sitä edellyttää tai se on työpaikan turvallisuuden kannalta välttämätöntä.

Ei pakkotyötä

Emme pakota tai uhkaa työntekijöitämme tekemään työtään. Emme saa käyttää minkäänlaista pakkotyövoimaa, velkaorjuutta, palvelusväkeä tai riistoon verrattavaa vankilatyövoimaa. Emme saa pyytää työntekijöitämme luovuttamaan meille mitään valtion myöntämiä henkilötodistuksia, passeja tai työlupia, ellei laki sitä edellytä. Työntekijöillämme on oikeus tulla ja mennä vapaasti sekä irtisanoa työsuhteensa kohtuullisen irtisanomisajan puitteissa.

Ei lapsityövoimaa

Me emme palkkaa lapsia. Työsuhteen tai työnteon alaikäraja on joko 15 vuotta, työhön pääsemiseksi vaadittava vähimmäisikä kyseisessä maassa tai oppivelvollisuuden päättymisikä kyseisessä maassa, sen mukaan, mikä näistä on korkein.

Opiskelija-, harjoittelija- ja oppisopimushenkilöstö

Tarjoamme asianmukaista tukea ja koulutusta opiskelija-, harjoittelija- ja oppisopimushenkilöstöllemme ja varmistamme, että heille maksetaan riittävästi palkkaa paikallisen lainsäädännön asettamien standardien mukaisesti tai, jos standardeja ei ole asetettu, vähintään samaa palkkaa kuin muille samanlaisia tai samankaltaisia tehtäviä suorittaville lähtötason työntekijöille.

II. Työolot

Arvostamme työntekijöitämme ja uskomme, että terve ja tyytyväinen työvoima on tuottavampaa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että pitkät työpäivät eivät välttämättä johda suurempaan tuottavuuteen, vaan voivat itse asiassa johtaa päinvastaiseen.

Työaika

Lukuun ottamatta poikkeuksellisia tilanteita, työaika ei saa ylittää 60 tuntia, ylityö mukaan luettuna. Työntekijöillämme on oltava vähintään yksi vapaapäivä viikossa, eivätkä työtunnit saa ylittää kyseisen maan sovellettavien lakien ja määräysten asettamaa enimmäistyöaikaa. Meidän on tarjottava työntekijöillemme asiaa koskevien lakien ja määräysten mukaiset loma- ja vapaa-ajat.

Palkat ja etuudet

Meidän on maksettava työntekijöillemme vähintään asiaa koskevien lakien ja asetusten edellyttämä vähimmäispalkka ja kaikki pakolliset etuudet. Ylityöstä maksetaan säännöllistä tuntipalkkaa enemmän asiaa koskevien lakien ja asetusten mukaisesti. Emme käytä palkasta tehtäviä vähennyksiä kurinpidollisina toimenpiteinä. Maksamme työntekijöillemme ajallaan ja säännöllisesti sekä annamme heille palkkalaskelman, jonka he ymmärtävät.

Yhdistymisvapaus

Kunnioitamme työntekijöidemme yhdistymisvapautta, vapautta perustaa työntekijäjärjestöjä ja liittyä niihin sekä oikeutta edustukseen ja työehtosopimusneuvotteluihin.

Ei julmaa kohtelua tai häirintää

Emme saa häiritä työntekijöitämme, uhkailla heitä tai kohdella heitä julmasti tai epäinhimillisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijöiden seksuaalista tai sanallista häirintää tai hyväksikäyttöä, ruumiillista rankaisua tai henkistä tai fyysistä pakottamista ei saa esiintyä.

III. Työterveys- ja -turvallisuus

Sitoudumme luomaan turvallisen ja terveellisen työympäristön kaikille työntekijöille. Ylläpidämme turvallisia ja terveellisiä työpaikkoja sisällyttämällä asianmukaiset terveyden ja turvallisuuden hallintakäytännöt kaikkiin liiketoiminnan osa-alueisiin.

Työturvallisuus ja työhygienia

Arvioimme työntekijöiden mahdollisuuksia altistua työpaikoillamme turvallisuusriskeille, kuten vaarallisille kemiallisille, biologisille ja fyysisille tekijöille, tarjoamalla asianmukaiset valvontamenetelmät, turvalliset työprosessit, ennaltaehkäisevän huollon sekä suojatoimet terveys- ja turvallisuusriskien hallitsemiseksi.

Turvallisuusriskistä riippumatta on toteutettava toimenpiteitä, kuten annettava työntekijöille asianmukaiset henkilösuojaimet. Työntekijöiden on voitava kieltäytyä vaarallisista työoloista pelkäämättä kostotoimia, ja johdon on käsiteltävä heidän huolenaiheensa, jotta tilanteesta saadaan turvallinen.

Hätävalmiudet

Huolehdimme työntekijöidemme terveydestä ja turvallisuudesta varmistamalla, että ennakoimme, tunnistamme ja arvioimme mahdollisia hätätilanteita, jotta tällaisia riskejä voitaisiin vähentää. Otamme käyttöön asianmukaiset hätäsuunnitelmat ja toimintamenettelyt, mukaan lukien evakuointimenettelyt, helppokäyttöiset ensiaputarvikkeet, paloharjoitukset ja riittävät uloskäynnit.

Työtapaturmat ja -sairaudet

Meillä on oltava asianmukainen järjestelmä työtapaturmien ja -sairauksien hallitsemiseksi, seuraamiseksi ja niistä ilmoittamiseksi, jotta voimme tutkia niiden ilmenemistä ja ryhtyä toimenpiteisiin syiden korjaamiseksi tai poistamiseksi, asianmukaisen sairaanhoidon varmistamiseksi ja työhönpaluukäytännön käyttöönottamiseksi heitä varten, joita tällaiset tapahtumat koskivat.

Fyysisesti vaativa tai toistuva työ

Meidän on tunnistettava, arvioitava ja hallittava työntekijöiden altistumista fyysisesti vaativille ja henkisesti verottaville tehtäville, kuten raskaille nostoille, pitkittyneelle seisomiselle tai erittäin toistuville tehtäville.

Yleishyödylliset palvelut

Tarjoamme työntekijöillemme puhtaat wc-tilat, puhtaan juomaveden sekä, mikäli työpaikalla on ruokala, hygieenisen ruoan valmistuksen ja säilytyksen. Jos työntekijät asuvat yrityksen tarjoamissa asuintiloissa, näiden tilojen on oltava puhtaita, turvallisia ja kohtuullisen tilavia, ja niissä on oltava asianmukaiset palohälyttimet ja uloskäynnit sekä riittävä lämmitys ja ilmanvaihto.

Viestintä

Meidän on annettava työntekijöillemme asiaankuuluvat työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat tiedot kaikista työperäisistä vaaroista, joille työntekijät altistuvat, sekä asianmukainen koulutus riskien hallitsemiseksi.

IV. Liiketoimintatapa ja etiikka

Noudatamme liiketoiminnassamme korkeimpia eettisiä standardeja täyttääksemme yhteiskunnalliset velvoitteemme.

Liiketoiminnan rehellisyys

Emme hyväksy korruptiota, lahjontaa, kiristystä tai kavalluksia. Varmistamme, että noudatamme kaikkia näitä asioita koskevia sovellettavia lakeja ja kansainvälisiä yleissopimuksia, mukaan lukien Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) yleissopimukset.

Ei eturistiriitoja

Liiketoimintapäätöksiimme ei saa liittyä eturistiriitoja, joten pyydämme kumppaneitamme ja mahdollisia kumppaneitamme olemaan lähettämättä kutsuja ja lahjoja vaikutusvallan hankkimiseksi. Kaikkien työntekijöillemme annettujen lahjojen tai kutsujen on oltava rahalliselta arvoltaan vähäisiä ja tavanomaisten paikallisten liiketoimintatapojen tai kohteliaisuudenosoitusten mukaisia.

Läpinäkyvä liiketoiminta

Liiketoimintamme tulisi olla läpinäkyvää ja ilmetä kirjanpidostamme. Ilmoitamme kaikki tarvittavat tiedot sovellettavien lakien ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Tietojen väärentämistä tai olosuhteiden tai käytäntöjen vääristelyä ei hyväksytä.

Immateriaaliomaisuus

Kunnioitamme immateriaalioikeuksia ja varmistamme, että siirrämme teknologiaa ja osaamista tavalla, joka suojaa immateriaalioikeuksia sekä asiakkaiden ja toimittajien tietoja.

Tietosuoja

Sitoudumme suojaamaan niiden henkilöiden henkilötietoja, joiden kanssa meillä on liiketoimintaa, ja noudatamme tietosuoja- ja tietoturvalakeja ja säädännöllisiä vaatimuksia, kun henkilötietoja kerätään, säilytetään, käsitellään, siirretään ja jaetaan.

Reilu kaupankäynti

Noudatamme reilun kaupankäynnin, mainonnan ja kilpailun standardeja.

V. Ympäristö

Olemme sitoutuneet huomioimaan ympäristön liiketoiminnassamme ja luomaan kestävän kehityksen mukaisia työpaikkoja.

Vastuullinen johtaminen

Pyrimme vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksia suunnittelumme, prosessiemme ja jätteiden kierrätyksen avulla. Etsimme kustannustehokkaita tapoja olla energiatehokkaita ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Toimitusketjumme on noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä, joilla kielletään tai rajoitetaan tiettyjä aineita, päästöjä ja saasteita.

Riskien tunnistaminen

Meidän on tunnistettava ja hallittava ympäristölle vaarallisia aineita. Noudatamme työpaikalla käytettyjä vaarallisia tai myrkyllisiä aineita koskevia lakeja ja koulutamme asianmukaisesti niille altistuvat työntekijät.

Luvat ja rekisteröinnit

Käytössämme on kaikki vaaditut ympäristöluvat ja -rekisteröinnit. Odotamme toimitusketjumme kehittävän ympäristöasioiden hallintajärjestelmän, joka on ISO 14001 -standardin tai vastaavan mukainen.

VI. Konfliktimineraalit

Emme suoraan tai välillisestä tue tai rahoita aseellisia ryhmiä, jotka syyllistyvät vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin Kongon demokraattisessa tasavallassa tai sen naapurimaissa.

Mineraalien vastuullinen hankinta

Odotamme osana maailmanlaajuisia vastuitamme, että toimittajamme noudattavat kaikkia konfliktimineraaleja koskevia määräyksiä ja tekevät hankintansa vastuullisesti. Jos toimitettu tuote sisältää yhtä tai useampaa ”konfliktimineraalia” (tinaa, tantaalia, volframia tai kultaa tai niiden malmimineraaleja), kumppanin tai toimittajan on pyynnöstä osoitettava toimitusketjun läpinäkyvyys sulattajaan saakka. Tämän vuoksi meillä on oltavat täydelliset tiedot, joiden avulla voimme jäljittää kaikkien tuotteiden ja palveluksen toimituksen meille.

VII. Hallintajärjestelmät

Sitoudumme ottamaan käyttöön hallintajärjestelmiä, jotka auttavat meitä tunnistamaan ja lieventämään operatiivisia riskejä, noudattamaan toimintoja ja tuotteita koskevia lakeja ja määräyksiä sekä noudattamaan näitä ohjeita.

Johdon vastuu

Yksilöimme vaatimustenmukaisuuden hallintajärjestelmien toteuttamisesta vastuussa olevat ylemmät johtajat ja edustajat. Ylin johto tarkistaa hallintajärjestelmät säännöllisesti.

Lakisääteiset vaatimukset

Jotta voisimme määrittää operatiivisia riskejä ja varmistaa vaatimustenmukaisuuden, tunnistamme säännöllisesti sovellettavat lait ja määräykset, pysymme ajan tasalla niiden suhteen sekä varmistamme ymmärtävämme ne, näiden ohjeiden vaatimukset mukaan lukien.

Moderniin orjuuteen liittyvät tarkastukset

Meidän on noudatettava asianmukaista huolellisuutta tarkastaessamme, että toimitusketjuamme ja sen virkamiehiä, työntekijöitä tai muita siihen liittyviä henkilöitä ei ole tuomittu mistään orjuuteen tai ihmiskauppaan liittyvästä rikoksesta.

Meidän on kohtuullisten tiedusteluiden avulla varmistettava, ettei mikään valtiollinen, hallinnollinen tai säädännöllinen taho tutki mitään mahdollista kumppaniamme, toimittajaamme, urakoitsijaamme tai muuta, sen parhaan tietämyksen mukaan, mistään orjuuteen tai ihmiskauppaan liittyvästä rikoksesta tai väitetystä rikoksesta.

Meidän on otettava käyttöön tarkastusmenettelyt toimittajien, alihankkijoiden ja muiden toimitusketjun osapuolien valvomiseksi, jotta voimme varmistaa, että orjuutta tai ihmiskauppaa ei esiinny.

Modernia orjuutta koskeva raportointi

Kumppanimme on ilmoitettava meille heti, kun se saa tietää mistä tahansa tosiasiallisesta tai epäillystä orjuudesta tai ihmiskaupasta toimitusketjussaan, jolla on yhteys meihin.

Toimitusketjukumppanimme on pyynnöstä laadittava ja toimitettava meille viimeistään viisi kuukautta kunkin vuodenvaihteen jälkeen, eli viimeistään 31. toukokuuta, orjuutta ja ihmiskauppaa koskeva vuosittainen selvitys, jossa määritellään toimenpiteet, joihin se on ryhtynyt varmistaakseen, ettei orjuutta tai ihmiskauppaa esiinny missään sen toimitusketjuissa tai liiketoiminnan osa-alueilla.

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen ja kostotoimien kielto

Valitusten tekemiseksi meillä on käytössämme raportointimekanismi, kuten ilmoituspalvelu, ja me varmistamme, että työntekijämme ja alihankkijamme tuntevat ilmoitusten tekemiseen liittyvät oikeutensa.

Meillä on ilmoituskäytäntö, joka sisältää sen käyttäjiä suojaavan kostotoimet kieltävän lausekkeen, ja jonka avulla kirjaamme ja käsittelemme valituksia, joissa tunnistetaan terveyttä tai turvallisuutta koskevia työperäisiä riskejä tai modernin orjuuden tai ihmiskaupan ilmenemistä.

Jos toimitusketjumme ei pysty luomaan raportointimekanismia kohtuullisin keinoin, toimitusketjun työntekijöille ja alihankkijoille on ilmoitettava, että ilmoituspalvelumme on avoinna ympäri vuorokauden, seitsemän päivää viikossa ja siihen voidaan ottaa yhteyttä ympäri maailman käyttämällä paikallista puhelinnumeroa (joka on annettava kaikille työntekijöille ja aliurakoitsijoille) tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen whistleblower@avast.com tai käyttämällä Avastin etiikka- & raportointilinjaa verkossa.

Tarkastukset ja valvonta

Voimme tehdä toimitusketjuamme koskevia tarkastuksia osana tarkastusprosessiamme. Tähän voi sisältyä työntekijöidemme tai edustajiemme, mukaan lukien kolmannen osapuolen tarkastajien, ennalta ilmoitetut tai ilmoittamattomat vierailut yrityksen tiloihin sen valvomiseksi ja varmistamiseksi, että näitä ohjeita noudatetaan.

Saatamme pyytää pääsyä modernin orjuuden, ihmiskaupan ja muiden riskien valvonnan kannalta olennaisiin tietoihin, kuten työsopimuksiin, rekrytointitoimistojen sopimuksiin, palkkatietoihin, työaikoihin ja maksunvahvistuksiin.

Tutkinta

Jos perustellusti epäilemme, että liiketoiminnassamme tai toimitusketjussamme ilmenee modernia orjuutta, ihmiskauppaa tai muita rikkomuksia, pidätämme oikeuden tutkia tällaiset huolenaiheet, ja toimitusketjukumppanimme sitoutuu tekemään täydellistä yhteistyötä sen varmistamiseksi, että tutkinnat voidaan suorittaa. Tarvittaessa voimme tehdä yhteistyötä toimitusketjukumppanin kanssa korjaavien toimintasuunnitelmien toteuttamiseksi yhdessä ylimmän johdon kanssa, jotta tunnistetut ongelmat voidaan käsitellä ja ratkaista.

Koulutus

Varmistamme asiaankuuluvien työntekijöiden koulutuksen, jotta he ymmärtävät modernia orjuutta koskevien lakien sekä yhteiskunnallisia, eettisiä ja ympäristöasioita koskevien lakien periaatteet ja osaavat tunnistaa varoitusmerkkejä sekä estää modernin orjuuden, ihmiskaupan ja muiden ongelmien ilmenemisen. Odotamme toimitusketjumme pitävän kirjaa kaikesta sen työntekijöille tarjotusta ja työntekijöiden suorittamasta koulutuksesta ja toimittavan pyynnöstä kopion näistä tiedoista.

Korjaavat toimenpiteet

Sitoudumme tekemään yhteistyötä toimitusketjumme kanssa korjaavien toimintasuunnitelmien toteuttamiseksi modernin orjuuden, ihmiskaupan ja muiden ongelmien ilmenemisen tai niiden riskien poistamiseksi mahdollisuuksien mukaan. Mikä tahansa sovellettavien lakien, säädösten ja asetusten vakava tai jatkuva rikkomus voi johtaa sopimussuhteen päättymiseen ja/tai ilmoitukseen asianomaisille viranomaisille.