Tarayıcılar için destek sunuyoruz, dinozorlar için değil. Bu web sayfasının içeriğini doğru şekilde görüntülemek istiyorsanız lütfen tarayıcınızı güncelleyin.

Avast Tedarikçi Temel Kuralları

Avast Software s.r.o., AVG Technologies Limited, Piriform Software Limited (‘CCleaner’), Privax Limited (‘HideMyAss!’) Dahil olmak üzere iştirakleri ve bizim adımıza çalışırken yükleniciler, temsilciler ve acenteler ile birlikte Avast plc (birlikte ‘Avast’).

Bu Temel Kurallar tedarik zincirimiz için sosyal, etik ve çevresel standartları ve beklentileri açıklamaktadır. Küresel düzenlemeler, temel değerlerimiz, Avast Modern Kölelik Politikası, Davranış Tüzüğü ve diğer ilgili politikalar doğrultusunda bu Temel Kurallar uyduğumuz ve desteklediğimiz ilkeleri kapsamaktadır. Ortağımız, tedarikçimiz, yüklenicimiz olarak veya başka bir şekilde bizim ile olan ilişkinizde bu değerlerin ve standartların yanı sıra faaliyet gösterdiğiniz ülkelerin yasaları, kuralları ve düzenlemelerinin desteklenmesini bekliyoruz. Temel Kurallara uyulması aynı zamanda, bizim ile olan sözleşmenizi yerine getirmek için alt sözleşme yaptığınız herkes bakımından da sorumluluk aldığınız anlamına gelir çünkü onlar da tedarik zincirimizin bir parçasını oluşturmaktadır. Tedarikçi Temel Kurallarımızın ihlal edildiği hakkında herhangi bir kanıt sözleşmeye dayalı ilişkimizin sona ermesi ile sonuçlanabilir.

Temel Kurallarımız uluslararası standartlara ve modellemeye dayanmaktadır ve Birleşmiş Milletler İş ve İnsan Hakları hakkında Rehber İlkeler (UNGP), Etik Ticaret Girişimi Temel Tüzüğü (ETI), Sorumlu İş İttifakı Davranış Tüzüğü (RBA), Modern Kölelik ile İlişkili Risklerin Yönetilmesi Özel Sektör için Bir İyi Uygulama Notu (GPN), İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (UDHR), Uluslararası Çalışma Örgütü İşyerinde Temel İlkeler ve Haklar Beyannamesi (ILO Beyannamesi) ve Avustralya Hükümeti İçişleri Bakanlığı Modern Kölelik Yasası 2018 Rapor Eden Kuruluşlar için Kılavuz Taslak dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan bazı ifadeler kullanmaktadır.

Beklentilerimiz

Bu Temel Kurallardaki uluslararası davranış standartlarına, politikalarımıza ve UNGP, UDHR ve ILO Beyannamesi dahil olmak üzere diğer önemli uluslararası insan hakları belgelerine uymanızı bekliyoruz.
Bu Temel Kurallara uygun şekilde, geçerli tüm yasalara ve düzenlemelere uygunluk sağlamak için işinizi ve tedarik zincirlerinizi kontrol etmek ve gözlemlemek için makul adımlar atmanızı bekliyoruz.

I. Emek

Çalışanların insan haklarını destekliyoruz ve her çalışana uluslararası standartlara uygun şekilde onurlu ve saygılı şekilde muamele ediyoruz. ‘Çalışan’ kelimesi ile kalıcı, geçici, sözleşmeli ve öğrenci olanları dahil ediyoruz.

Ayırımcılık Yok

Çalışanın ırkı, rengi, yaşı, cinsiyeti, dini, etnik kökeni, engelliliği, cinsel yönelimi, politik bağlantıları, sendika üyeliği, ulusal kökeni veya medeni durumu temelinde eğitim, terfiler, ödüller, iş görevleri, ücretler, sosyal yardımlar, disiplin, fesih ve emeklilik gibi işe alma ve istihdam uygulamalarımızda herhangi bir çalışana karşı ayırımcılık yapmıyoruz. İlgili yasaların veya düzenlemelerin gerektirdiği durumlar dışında gebelik testi isteyemez veya gebe çalışanlara karşı ayırımcılık yapamayız. Ayrıca, geçerli yasaların veya düzenlemelerin gerektirdiği veya işyeri güvenliği için gerekli olan durumlar dışında, çalışanların veya potansiyel çalışanların ayırımcılık yapmak için kullanılabilecek tıbbi testlerden veya fiziksel muayenelerden geçmesini de istemeyiz.

Zorunlu Emek Yok

Çalışanlarımızı işlerini yapması için zorlamıyoruz veya tehdit etmiyoruz. Herhangi bir şekilde zorunlu emek, doğrudan işçilik, sözleşmeli kölelik veya sömürücü hapishane emeği kullanamayız. Yasa tarafınca gerekli tutulmadığı sürece çalışanlarımızın hükümet tarafından verilmiş kimliği, pasaportu veya çalışma iznini teslim etmesini isteyemeyiz. Çalışanlarımızın gelip gitmek ve makul bir bildirim ile istihdamlarını feshetmek için hareket özgürlüğü vardır.

Çocuk Emeği Yok

Çocukları istihdam etmiyoruz. En düşük istihdam veya çalışma yaşı; bunlardan hangisi daha büyük ise, 15, ilgili ülkedeki en düşük çalışma yaşı veya o ülkede zorunlu eğitimi tamamlama yaşı olacaktır.

Öğrenci, Stajyer ve Çırak Emeği

Öğrenci, stajyer ve çırak emeğimiz için uygun destek ve eğitim sağlıyoruz ve yerel yasanın belirlediği standartlara uygun şekilde gereği gibi ücreti almalarını sağlıyor, veya bu belirlenmemiş olduğu takdirde, eşit veya benzer görevler yapan giriş seviyesindeki başka çalışanlar ile en az aynı oranda ücret almasını sağlıyoruz.

II. Çalışma Koşulları

Çalışanlarımıza değer veriyoruz ve sağlıklı ve mutlu bir işgücünün daha üretken olduğuna inanıyoruz. Araştırmalar, uzun çalışma saatlerin mutlaka daha yüksek bir üretkenlik ile sonuçlanmadığını ve aslında bunun tersinin ortaya çıkabileceğini göstermiştir.

Çalışma Saatleri

İstisnai bir durum olmadığı sürece çalışma saatleri fazla mesai dahil 60 saati aşmamalıdır. Çalışanlarımıza haftada en az bir gün izin verilmelidir ve çalışma saatleri o ülkenin geçerli yasaları ve düzenlemeleri uyarınca belirlenen en fazla saati aşmamalıdır. İlgili yasalara ve düzenlemelere uygun şekilde çalışanlarımıza tatil zamanı, izin süreleri ve tatiller sunmalıyız.

Ücretler ve Sosyal Yardımlar

Çalışanlarımıza en az olarak ilgili yasaların ve düzenlemelerin gerektirdiği asgari ücreti ve tüm zorunlu sosyal yardımları ödemek zorundayız. Fazla mesai, ilgili yasalara ve düzenlemelere uygun olarak normal saatlik ücretten daha yüksek bir oranda ödenecektir. Bir disiplin önlemi olarak ücretlerden kesintiler yapmayı kullanmayız. Çalışanlarımıza zamanlı ve düzenli şekilde ödeme yaparız ve onlara kendilerinin anlayabileceği bir ücret bildirimi sağlarız.

Örgütlenme Özgürlüğü

Çalışanlarımızın ilgili yasalara ve düzenlemelere uygun şekilde özgürce örgütlenme, özgürce işçi örgütleri kurma ve bunlara katılma, temsilcilik oluşturma ve toplu pazarlık yapma haklarına saygı duyarız.

Sert Muamele ve Taciz Yok

Çalışanlarımızı taciz etmemeli, onları tehdit etmemeli veya sert veya insanlık dışı şekilde muamele etmemeliyiz. Bu, çalışanlara karşı cinsel veya sözlü taciz veya istismar, bedensel cezalandırma, zihinsel veya fiziksel zorlama olmaması gerektiği anlamına gelir.

III. Mesleki Sağlık ve Güvenlik

Tüm çalışanlar için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmaya bağlıyız. İşin her alanına dahil edilmiş sağlık ve güvenlik yönetimi uygulamalarına sahip olarak güvenli ve sağlıklı işyerleri muhafaza ederiz.

Mesleki Güvenlik ve Endüstriyel Hijyen

Sağlık ve güvenlik risklerini kontrol etmek için uygun kontroller, güvenli çalışma süreçleri, önleyici bakım ve koruyucu önlemler sağlayarak çalışanların işyerlerimizde tehlikeli kimyasal, biyolojik ve fiziksel etkenlere maruz kalması dahil olmak üzere güvenlik tehlikelerine maruz kalma potansiyelini değerlendiririz.

Güvenlik riski ne olursa olsun, çalışanlara uygun kişisel koruyucu ekipman sağlamak dahil olmak üzere önlemler alınmalıdır. Çalışanlar bir misilleme korkusu olmadan güvensiz çalışma koşullarını reddedebilmeli ve yönetim bu durumu güvenli hale getirmek için onların endişelerini ele almalıdır.

Acil Durumlara Hazırlıklı Olma

Bu tür riskleri azaltmak için olası acil durumları öngörmeye, belirlemeye ve değerlendirmeye dikkat ederek çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği ile ilgileniriz. Tahliye prosedürleri, kullanışlı ilk yardım malzemeleri, yangın tatbikatları ve yeterli çıkışlar dahil olmak üzere uygun acil durum planları ve müdahale prosedürleri uygulamaya koyduk.

Mesleki Yaralanma ve Hastalık

Nedenleri düzeltmek veya ortadan kaldırmak, gerekli tıbbi tedaviyi sağlamak ve etkilenen kişiler için bir işe geri dönüş politikası uygulamak için vakaları soruşturabileceğimiz ve iyileştirme önlemleri uygulayabileceğiz şekilde mesleki yaralanmayı ve hastalığı yönetmek, izlemek ve rapor etmek için uygun bir sisteme sahip olmalıyız.

Fiziksel Olarak Zor veya Tekrarlamalı Çalışma

Ağır yük kaldırma, uzun süre ayakta durma veya son derece tekrarlamalı görevler dahil olmak üzere çalışanların fiziksel olarak zor ve zihinsel bakımdan zorlayıcı görevlere maruz kalmasını belirlemeli, değerlendirmeli ve yönetmeliyiz.

Tesisler

Çalışanlarımıza temiz tuvalet tesisleri, güvenli içme suyuna erişim olanağı ve, bir kantin bulunduğu takdirde, sıhhi gıda hazırlama ve depolama olanağı sağlıyoruz. Çalışanlar şirket tarafından sağlanan yaşam alanlarında yaşadığı takdirde bu yerler uygun yangın alarmları ve çıkışları, yeterli ısıtma ve havalandırma içeren şekilde temiz ve güvenli ve makul derecede ferah olmalıdır.

İletişim

Çalışanlarımıza, çalışanların maruz kaldığı tüm mesleki tehlikeler için ilgili işyeri sağlığı ve güvenliği bilgilerini ve riskleri yönetmek için gerekli eğitimi sağlamalıyız.

IV. İş Davranışı ve Etiği

Sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmek için iş ilişkilerinde en yüksek etik standartları koruruz.

İş Dürüstlüğü

Yolsuzluk, rüşvet, gasp ve zimmet suçuna hoşgörü göstermeyiz. Birleşmiş Milletler (BM) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma (OECD) sözleşmeleri dahil olmak üzere bu konulara ilişkin geçerli tüm yasalara ve uluslararası sözleşmelere uymaya dikkat ederiz.

Çıkar Çatışması Yok

İş kararlarımızla hiç bir çıkar çatışması bulunmamalıdır ve bu yüzden ortaklarımızın ve potansiyel ortaklarımızın bir etki elde etmek için davetiyeler ve hediyeler göndermemesini istiyoruz. Çalışanlarımıza verilen herhangi bir hediye veya davet düşük mali değere sahip ve sıradan yerel iş gelenek veya nezaket kurallarına uygun olmalıdır.

Şeffaf İş İlişkileri

İş ilişkilerimiz şeffaf olmalı ve şirket defterlerimize ve kayıtlarımıza yansıtılmalıdır. Geçerli yasalara ve en iyi uygulamalara uygun şekilde gerekli tüm bilgileri açıklarız. Kayıtları tahrif etmek veya koşulları veya uygulamaları yanlış şekilde beyan etmek kabul edilemez.

Fikri Mülkiyet

Fikri mülkiyet haklarına saygı duyarız ve teknoloji ve bilgi transferinin fikri mülkiyet haklarının yanı sıra müşteri ve tedarikçi bilgilerini koruyacak şekilde yapılmasını sağlarız.

Gizlilik

İş yaptığımız kişilerin kişisel bilgilerini korumaya bağlıyız ve kişisel bilgi toplandığı, depolandığı, işlendiği, iletildiği ve paylaşıldığı zaman gizlilik ve bilgi güvenliği yasalarına ve düzenleyici gerekliliklere uyarız.

Adil İş İlişkileri

Adil şekilde iş yapma, reklamcılık ve rekabet standartlarını destekleriz.

V. Çevre

Yaptığımız her şeyde çevreyi dikkate almaya ve sürdürülebilir işyerleri yaratmaya bağlıyız.

Sorumlu yönetim

Tasarımlarımız, süreçlerimiz ve atık geri dönüşümü vasıtası ile zararlı çevresel etkileri azaltmayı amaçlıyoruz. Enerji tasarrufuna sahip olmak ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için uygun maliyete sahip yollar ararız. Tedarik zincirimiz belirli maddeleri, emisyonları ve kirliliği yasaklayan veya kısıtlayan tüm geçerli yasalara ve düzenlemelere uymak zorundadır.

Risklerin belirlenmesi

Çevre için risk olan maddeleri belirlemek ve yönetmek zorundayız. İşyerinde kullanılan her türlü tehlikeli veya zehirli maddeler ile ilgili yasalar bize yol gösterir ve bunlara maruz olan çalışanları uygun şekilde eğitiriz.

İzinler ve Tesciller

Gerekli tüm çevre izinlerini ve tescillerini uygularız. Tedarik zincirimizin ISO 14001’e veya benzerlerine uygun bir Çevre Yönetim Sistemi geliştirmesini bekliyoruz.

VI. Çatışma Konusu Madenler

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde veya bitişik bir ülkede insan haklarını ağır şekilde istismar etmeyi sürdüren silahlandırılmış gurupları doğrudan veya dolaylı şekilde desteklemeyiz veya finanse etmeyiz.

Madenlerin Sorumlu Şekilde Elde Edilmesi

Küresel sorumluluklarımızın bir parçası olarak, tedarikçilerimizin çatışma konusu madenlerle ilgili geçerli tüm düzenlemelere uymasını ve bunları sorumlu şekilde elde etmesini bekliyoruz. Tedarik edilen ürün bir veya daha fazla ‘çatışma konusu maden’ (kalay, tantal, tungsten ve altın veya bunların cevherleri) içerdiği takdirde ortak veya tedarikçi istek üzerine izabe tesisine kadar tedarik zincirinde şeffaflık sağlayacaktır. Bu nedenle, bize tüm malların ve hizmetlerin sağlanması sürecini izlemek için eksiksiz şekilde kayıtlar tutmalıyız.

VII. Yönetim Sistemleri

Faaliyet risklerini belirlememize ve azaltmamıza, faaliyetler ve ürünler ile ilgili yasalara ve düzenlemelere uymamıza ve bu Temel Kurallara uygun durumda kalmamıza yardımcı olan yönetim sistemleri uygulamaya bağlıyız.

Yönetim Sorumluluğu

Uygunluk yönetimi sistemlerinin uygulanmasından sorumlu olan üst düzey yöneticiler ve temsilciler belirleriz. Üst yönetim, yönetim sistemlerini düzenli olarak inceler.

Yasal Gereklilikler

Faaliyet risklerini belirlemek ve uyum sağlamak için bu Temel Kuralların gereklilikleri dahil olmak üzere geçerli yasaları ve düzenlemeleri düzenli şekilde belirler, izler ve anlarız.

Modern Kölelik Ayrıntılı İncelemesi

Tedarik zincirimizin ve görevlilerinin, çalışanlarının veya onun ile ilişkili olan başka kişilerin kölelik ve insan kaçakçılığı ile ilgili herhangi bir suçtan mahkum edilmemiş olduğunu kontrol etmek için ayrıntılı inceleme yapmalıyız.

Makul soruşturmalar yaparak herhangi bir potansiyel ortağın, tedarikçinin, yüklenicinin veya başka bir kişinin, kendi bilgisine göre, kölelik ve insan kaçakçılığı bakımından herhangi bir suç veya suç iddiası yüzünden veya ilişkili şekilde herhangi bir hükümet, idari veya düzenleyici kuruluş tarafından herhangi bir soruşturmaya, sorgulamaya veya yaptırım işlemine konu olmadığını kontrol etmeliyiz.

Kölelik veya insan kaçakçılığı bulunmamasını sağlamak için tedarikçileri, taşeronları ve diğer katılımcıları gözlemlemek üzere ayrıntılı inceleme prosedürleri uygulamalıyız.

Modern Köleliğin Rapor Edilmesi

Ortağımız, bizim ile bir bağlantısı olan şekilde kendi tedarik zincirinde gerçek veya kuşkulanılan bir köleliğin veya insan kaçakçılığının farkına varır varmaz bizi bilgilendirmelidir.

Tedarik zinciri ortağımız, istek üzerine, her yıl sonundan en geç beş ay sonra, yani 31 Mayıs’a kadar, kendi tedarik zincirlerinin hiçbirisinde veya işinin hiçbir bölümünde kölelik ve insan kaçakçılığı yer almamasını sağlamak için almış olduğu önlemleri belirten yıllık temelde bir kölelik ve insan kaçakçılığı beyanı hazırlayacak ve bize verecektir.

Gözcülük ve Misilleme Olmaması

Bir Yardım Hattı gibi bir şikayet rapor etme mekanizmasına sahibiz ve çalışanlarımızın ve taşeronlarımızın rapor etme ile ilgili haklarının farkında olmasını sağlıyoruz.

Bunu kullanan kişilerin korunması ve sağlık veya güvenlik bakımından mesleki riskleri veya modern kölelik ve insan kaçakçılığı olaylarını belirleyen şikayetlerin kayıt edilmesi ve ele alınması için Misilleme Yok hükmü dahil bir Gözcü Politikamız bulunmaktadır.

Tedarik zincirimizin makul bir rapor etme mekanizması kuramadığı durumlarda Gözcü Yardım Hattımızın günde 24 saat haftada 7 gün kullanılabilir olduğu ve yerel numarayı arayarak (tüm personel ve alt yükleniciler için bu kullanılabilir olmalıdır) veya whistleblower@avast.com adresinden e-posta ile veya çevrimiçi şekilde Avast Etik ve Rapor Etme Hattı (yalnızca İngilizce) vasıtası ile iletişim kurulabileceği tedarik zinciri çalışanlarına ve alt yüklenicilere belirtilmelidir.

Denetleme ve Gözlemleme

Ayrıntılı inceleme sürecimizin bir parçası olarak tedarik zincirimizi denetleyebiliriz. Bu denetleme, bu Temel Kurallara uyumu izlemek ve doğrulamak amacı ile üçüncü taraf denetçiler dahil ancak bunlar ile sınırlı olmamak üzere çalışanlarımız veya temsilcilerimiz tarafından Şirket tesislerine haberli veya habersiz yerinde ziyaretler yapılmasını içerebilir.

İstihdam sözleşmeleri, işe alma ajansı sözleşmeleri, ücret, çalışılan zaman ve ödeme teyidi kayıtları dahil ama bunlar ile sınırlı olmamak üzere modern köleliğin, insan kaçakçılığının ve diğer risklerin gözlemlenmesi ile ilgili bilgilere erişim isteyebiliriz.

Soruşturma

İş veya tedarik zincirimizde modern kölelik veya insan kaçakçılığı veya başka ihlaller meydana geldiğinden veya gelebileceğinden makul şekilde kuşku duyduğumuz zaman bu tür endişeleri soruşturma hakkını saklı tutuyoruz ve tedarik zinciri ortağımız soruşturmaların tamamlanabilmesini sağlamak için tam olarak işbirliği yapmayı garanti eder. Gerekmesi halinde, belirlenmiş tüm sorunları ele almak ve çözümlemek için üst düzey yönetim ile işbirliği içinde düzeltici önlem planları uygulamak için tedarik zinciri ortağı ile birlikte çalışabiliriz.

Eğitim

İlgili çalışanlara Modern Kölelik yasalarının, sosyal, etik ve çevresel yasaların ilkelerini anlamaları, tehlike işaretlerinin farkına varabilmeleri ve modern kölelik, insan kaçakçılığı vakalarının ve diğer sorunların önlenebilmesi için eğitim sağlıyoruz. Tedarik zincirimizin, kendi çalışanlarına sunulan ve onlar tarafından tamamlanan tüm eğitimlerin kaydını tutmasını ve talep üzerine kaydın kopyasını sağlamasını bekliyoruz.

Düzeltici önlemler

Modern kölelik, insan kaçakçılığı vakalarının veya risklerinin ve olanaklı olduğu zaman başka sorunların giderilmesi için düzeltici önlem planları uygulamak üzere tedarik zincirimiz ile birlikte çalışmaya bağlıyız. Yürürlükteki yasaların, tüzüklerin ve düzenlemelerin ciddi şekilde herhangi bir münferit ihlali veya sürekli şekilde ihlal edilmesi sözleşmeye dayalı ilişkinin sona ermesi ve/veya ilgili makamlara bildirilmesi ile sonuçlanabilir.

Kapat

Neredeyse bitti!

İndirilen dosyaya tıklayıp talimatları izleyerek yükleme işlemini tamamlayın.

İndirme başlatılıyor...
Not: İndirme işlemi otomatik olarak başlamadıysa, lütfen buraya tıklayın.
Avast yüklemesini başlatmak için bu dosyaya tıklayın.