เรารองรับเบราว์เซอร์ ไม่ใช่ไดโนเสาร์ โปรดอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณหากคุณต้องการดูเนื้อหาของหน้าเว็บนี้อย่างถูกต้อง

แนวปฏิบัติของซัพพลายเออร์ Avast

บริษัท Avast plc พร้อมบริษัทในเครือของตน ซึ่งรวมถึงบริษัท Avast Software s.r.o. บริษัท AVG Technologies Limited บริษัท Piriform Software Limited (‘CCleaner’) บริษัท Privax Limited (‘HideMyAss!’) และผู้รับเหมา ผู้แทน และตัวแทนใด ๆ ในขณะที่บุคคลเหล่านั้นได้ปฏิบัติงานในนามของเรา (รวมเรียกว่า ‘Avast’)

แนวปฏิบัตินี้ได้ออกมาตรฐานทางสังคม จริยธรรม และสิ่งแวดล้อม และความคาดหวังต่อห่วงโซ่อุปทานของเรา เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับทั่วโลก ค่านิยมหลักของเรา นโยบายด้านแรงงานทาสสมัยใหม่ของ Avast จรรยาบรรณ และนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ แนวปฏิบัติเหล่านี้ห่อหุ้มหลักการที่เราปฏิบัติตามและยึดถือ ในความสัมพันธ์กับเราในฐานะหุ้นส่วน ซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมา หรืออื่น ๆ เราคาดหวังว่าค่านิยมและมาตรฐานเหล่านี้จะได้รับการยึดถือ พร้อมกับกฎหมาย กฎและระเบียบข้อบังคับของประเทศที่คุณดําเนินงานอยู่ การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติยังหมายความว่าคุณรับผิดชอบต่อบุคคลใดก็ตามที่คุณได้เข้าทำสัญญาช่วงเพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงของคุณกับเรา เนื่องจากพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของเราเช่นกัน หลักฐานใด ๆ ของการฝ่าฝืนแนวปฏิบัติของซัพพลายเออร์ของเราอาจส่งผลให้เกิดการสิ้นสุดความสัมพันธ์ทางสัญญาของพวกเรา

แนวปฏิบัติของเราเป็นไปตามมาตรฐานสากล แบบจําลอง และการใช้ภาษาจากหลายแหล่ง ซึ่งรวมถึงหลักการที่เป็นแนวปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNGP) ประมวลข้อกำหนดพื้นฐานในด้านการค้าที่มีจริยธรรม (ETI) ประมวลจริยธรรมแห่งพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ (RBA) การจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการปฏิบัติที่ดีสำหรับภาคเอกชน (GPN) ปฏิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) ปฏิญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน (ปฏิญญา ILO) และกฎหมายว่าด้วยแรงงานทาสสมัยใหม่ ปี 2561 ฉบับร่างแนวทางสําหรับหน่วยงานที่ทำรายงานของกระทรวงมหาดไทย รัฐบาลออสเตรเลีย

ความคาดหวังของเรา

เราคาดหวังให้คุณปฏิบัติตามมาตรฐานระหว่างประเทศของการดําเนินการที่พบในแนวปฏิบัติเหล่านี้ นโยบายของเรา และเอกสารด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่สําคัญอื่น ๆ ซึ่งรวมทั้ง UNGP, UDHR และปฏิญญา ILO
เราคาดหวังให้คุณดําเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อตรวจสอบและเฝ้าติดตามธุรกิจและห่วงโซ่อุปทานของคุณเพื่อรับรองว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติเหล่านี้

I. แรงงาน

เรายึดถือสิทธิมนุษยชนของผู้ปฏิบัติงานและปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงานทุกคนด้วยศักดิ์ศรีและความเคารพนับถือตามมาตรฐานระหว่างประเทศ คำว่า ‘ผู้ปฏิบัติงาน’ เรารวมถึงบุคคลผู้ที่ปฏิบัติงานถาวร ชั่วคราว ตามสัญญา และนักเรียน

ไม่เลือกปฏิบัติ

เราไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงานใด ๆ บนพื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว อายุ เพศ ศาสนา ชาติพันธุ์ ความทุพพลภาพ รสนิยมทางเพศ การเข้าร่วมทางการเมือง สมาชิกสหภาพ ชาติกำเนิด หรือสถานภาพสมรสของผู้ปฏิบัติงานในการจ้างงานและแนวทางการปฏิบัติการจ้างงานของเรา เช่น การฝึกอบรม การเลื่อนขั้น การมอบรางวัล การมอบหมายงาน ค่าจ้าง สวัสดิการ วินัย การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุ เราไม่อาจขอทดสอบการตั้งครรภ์หรือการเลือกปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงานที่ตั้งครรภ์ ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกําหนด นอกจากนี้ เรายังไม่ขอให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ปฏิบัติงานที่มีศักยภาพรับการทดสอบทางการแพทย์หรือการตรวจสอบทางกายภาพที่อาจนํามาใช้เพื่อเลือกปฏิบัติ ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดหรือจําเป็นเพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน

ไม่มีแรงงานโดยไม่สมัครใจ

เราไม่ได้บังคับหรือข่มขู่ผู้ปฏิบัติงานของเราเพื่อทํางานของตน เราไม่อาจใช้แรงงานที่ถูกบังคับ แรงงานเป็นประกัน แรงงานขัดหนี้ หรือแรงงานนักโทษที่ถูกแสวงหาประโยชน์ เราไม่อาจขอให้ผู้ปฏิบัติงานของเราส่งมอบบัตรประจําตัว หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตทํางานใด ๆ ที่ออกให้โดยรัฐบาลเว้นแต่กฎหมายกําหนด ผู้ปฏิบัติงานของเรามีอิสระในการเคลื่อนไหวเพื่อมาและไป และเพื่อยุติการจ้างงานของตนเองด้วยการบอกกล่าวตามสมควร

ไม่มีแรงงานเด็ก

เราไม่จ้างแรงงานเด็ก อายุขั้นต่ำสําหรับการจ้างงานหรือการทํางานคือ 15 ปี อายุขั้นต่ำสําหรับการจ้างงานในประเทศที่เกี่ยวข้อง หรืออายุสําหรับการสำเร็จการศึกษาภาคบังคับในประเทศนั้น แล้วแต่อายุใดจะมากกว่า

นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน และแรงงานลูกมือฝึกหัด

เราให้การสนับสนุนและการฝึกอบรมที่เหมาะสมแก่นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน และแรงงานลูกมือฝึกงานของเรา และรับรองว่าบุคคลเหล่านี้จะได้รับการจ่ายเงินอย่างเพียงพอตามมาตรฐานที่กําหนดโดยกฎหมายท้องถิ่น หรือหากไม่กําหนด อย่างน้อยอัตราค่าจ้างเช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติงานระดับเริ่มต้นอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานเท่ากันหรือคล้ายคลึงกัน

II. สภาพการทํางาน

เราให้ความสําคัญกับผู้ปฏิบัติงานของเรา และเชื่อว่าพนักงานที่มีความสุขและมีสุขภาพที่ดีนั้นทำงานอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น การศึกษาแสดงให้เห็นว่าชั่วโมงทำงานที่ยาวนานไม่จําเป็นที่จะส่งผลต่อประสิทธิผลที่มากขึ้น และในความเป็นจริง อาจเป็นไปในทางกลับกัน

ชั่วโมงการทํางาน

เว้นแต่จะมีสถานการณ์ยกเว้น ชั่วโมงการทํางานไม่ควรเกิน 60 ชั่วโมง รวมทั้งการทํางานล่วงเวลา ผู้ปฏิบัติงานของเราต้องได้รับอนุญาตให้หยุดอย่างน้อยหนึ่งวันต่อสัปดาห์ และชั่วโมงการทํางานไม่เกินชั่วโมงสูงสุดที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศนั้นได้กําหนดไว้ เราต้องให้เวลาหยุดพักผ่อน ระยะลา และวันหยุดตามเทศกาลแก่ผู้ปฏิบัติงานของเราที่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ค่าจ้างและสวัสดิการ

เราต้องจ่ายค่าจ้างอย่างน้อยขั้นต่ำและสวัสดิการภาคบังคับทั้งหมดแก่ผู้ปฏิบัติงานของเราตามที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้กำหนด การล่วงเวลาจะจ่ายให้ในอัตราที่สูงกว่าอัตรารายชั่วโมงปกติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เราจะไม่ใช้การหักเงินจากค่าจ้างเพื่อเป็นมาตรการทางวินัย เราจ่ายเงินแก่ผู้ปฏิบัติงานของเราในลักษณะที่เป็นเวลาและเป็นประจำโดยมอบหนังสือแจ้งค่าจ้างที่เข้าใจได้แก่พวกเขา

เสรีภาพในการสมาคม

เราเคารพสิทธิของผู้ปฏิบัติงานของเราที่จะเข้าสมาคมกันได้อย่างเสรี ในรูปแบบที่เป็นอิสระ และเข้าร่วมองค์กรแรงงาน แสวงหาการเป็นตัวแทน และต่อรองร่วมกันตามที่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีการปฏิบัติอย่างรุนแรงและการล่วงละเมิด

เราต้องไม่ล่วงละเมิดต่อผู้ปฏิบัติงานของเราและไม่ข่มขู่พวกเขาหรือจัดการกับพวกเขาในลักษณะที่รุนแรงหรือไร้มนุษยธรรม ซึ่งหมายความว่าจะต้องไม่มีการล่วงละเมิดทางเพศ หรือทางวาจา หรือการละเมิด การลงโทษทางกาย การบีบบังคับทางจิตใจหรือร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน

III. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดีสําหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคน เรารักษาสถานที่ทํางานที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดีโดยมีการจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เหมาะสมซึ่งรวมอยู่ในทุกแง่ของธุรกิจ

ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพและสุขอนามัยอุตสาหกรรม

เราประเมินศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานที่จะสัมผัสกับอันตรายด้านความปลอดภัยในที่ทํางานของเรา รวมถึงการสัมผัสกับสารเคมีที่เป็นอันตรายใด ๆ สารทางชีวภาพและทางกายภาพ ให้การควบคุมที่เหมาะสม กระบวนการทํางานที่ปลอดภัย การบํารุงรักษาเชิงป้องกัน และมาตรการป้องกันเพื่อควบคุมความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัย

ไม่ว่าความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจะเป็นเช่นใด จะต้องดําเนินมาตรการต่าง ๆ ที่รวมถึงการให้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมแก่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสามารถปฏิเสธสภาพการทํางานที่ไม่ปลอดภัยโดยปราศจากความเกรงกลัวต่อการปฏิบัติตอบโต้ และฝ่ายบริหารต้องกล่าวถึงความกังวลของตนที่จะทำให้สถานการณ์นั้นปลอดภัย

การเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน

เราดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานของเราโดยการรับรองว่าเราคาดการณ์ ระบุ และประเมินสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว เรามีแผนฉุกเฉินและขั้นตอนการตอบสนองที่เหมาะสม ซึ่งรวมทั้งขั้นตอนการอพยพ อุปกรณ์ปฐมพยาบาลที่สะดวก การซ้อมดับเพลิง และทางออกที่เพียงพอ

อาการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทำงาน

เราต้องมีระบบที่เหมาะสมในการจัดการ ติดตาม และรายงานอาการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทำงาน เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและดําเนินการเยียวยาเพื่อแก้ไขหรือกําจัดสาเหตุ รับรองการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม และมีนโยบายการกลับเข้าทํางานสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ

งานที่ต้องใช้กำลังกายหรือกระทำซ้ำ

เราต้องระบุ ประเมิน และจัดการผู้ปฏิบัติงานที่ต้องทำงานที่ต้องใช้กำลังกายและงานที่รบกวนจิตใจ ซึ่งรวมถึงการยกของหนัก ยืนเป็นเวลานาน หรืองานที่กระทำซ้ำมาก ๆ

สิ่งอำนวยความสะดวก

เราจัดห้องสุขาที่สะอาด การเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัย และสถานที่ที่มีโรงอาหาร การเตรียมอาหารและการเก็บรักษาที่ถูกสุขลักษณะแก่ผู้ปฏิบัติงานของเรา เมื่อผู้ปฏิบัติงานอาศัยอยู่ในที่พักอาศัยที่บริษัทจัดหาให้ สถานที่เหล่านี้จะต้องสะอาดและปลอดภัย กว้างขวางพอสมควร พร้อมด้วยสัญญาณเตือนอัคคีภัยและทางออกที่เหมาะสม มีเครื่องทําความร้อนและการระบายอากาศที่เพียงพอ

การติดต่อสื่อสาร

เราต้องให้ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทํางานที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ปฏิบัติงานของเราสําหรับอันตรายจากการทํางานทั้งหมดที่ผู้ปฏิบัติงานต้องเผชิญ รวมถึงการฝึกอบรมที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับความเสี่ยง

IV. จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ

เรายึดมั่นในมาตรฐานด้านจริยธรรมสูงสุดในการติดต่อทางธุรกิจเพื่อสนองต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของเรา

ความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ

เราจะไม่ยอมให้มีการทุจริต การติดสินบน การขู่กรรโชก และการยักยอกทรัพย์ เรารับรองว่าเราได้ปฏิบัติตามกฎหมายและอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงอนุสัญญาสหประชาชาติ (UN) และอนุสัญญาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)

ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

เราต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการตัดสินใจทางธุรกิจของเรา เราจึงขอให้คู่ค้าและคู่ค้าที่มีศักยภาพของเราไม่ส่งคําเชิญและของกำนัลเพื่อให้ได้รับอิทธิพลในรูปแบบใด ๆ ของกำนัลหรือคําเชิญใด ๆ แก่พนักงานของเราต้องมีมูลค่าทางการเงินต่ำ และเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติหรือมารยาททางธุรกิจท้องถิ่นทั่วไป

การติดต่อที่มีความโปร่งใส

การติดต่อทางธุรกิจของเราควรที่จะโปร่งใสและสะท้อนให้เห็นในหนังสือและบันทึกของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมที่บังคับใช้ เราจะเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด การปลอมแปลงบันทึกหรือบิดเบือนเงื่อนไขหรือแนวทางการปฏิบัติไม่อาจยอมรับได้

ทรัพย์สินทางปัญญา

เราเคารพในทรัพย์สินทางปัญญา และรับรองว่าการถ่ายโอนเทคโนโลยีและความรู้นั้นกระทําในลักษณะที่คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนข้อมูลลูกค้าและซัพพลายเออร์

ความเป็นส่วนตัว

เรามุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เราทําธุรกิจด้วย และปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล และข้อกําหนดด้านระเบียบข้อบังคับเมื่อเก็บรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล ส่งผ่าน และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม

เรายึดถือมาตรฐานของธุรกิจ การโฆษณา และการแข่งขันที่เป็นธรรม

V. สิ่งแวดล้อม

เรามุ่งมั่นที่จะใส่ใจถึงสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงานที่เรากระทำ และสร้างสถานที่ทํางานที่ยั่งยืน

การจัดการอย่างมีความรับผิดชอบ

เรามุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายผ่านการออกแบบ กระบวนการ และการรีไซเคิลของเสีย เรามองหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ห่วงโซ่อุปทานของเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมดที่ห้ามหรือจํากัดสารจำเพาะ การปล่อยมลพิษ และมลภาวะ

การระบุความเสี่ยง

เราต้องระบุและจัดการสารที่มีความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม เราได้รับคำแนะนําโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านสารอันตรายหรือสารพิษที่ใช้ในสถานที่ทํางาน และฝึกอบรมพนักงานที่สัมผัสกับสารเหล่านั้นอย่างเหมาะสม

ใบอนุญาตและการจดทะเบียน

เราใช้ใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อมและการจดทะเบียนที่จําเป็นทั้งหมด เราคาดหวังว่าห่วงโซ่อุปทานของเราจะพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14001 หรือที่คล้ายคลึงกัน

VI. แร่ที่มีข้อขัดแย้ง

เราไม่สนับสนุนหรือจัดหาเงินทุนแก่กลุ่มติดอาวุธโดยตรงหรือโดยอ้อมที่จะยืดเวลาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือประเทศที่อยู่ติดกัน

การจัดหาแร่อย่างรับผิดชอบ

เราคาดหวังว่าซัพพลายเออร์ของเราจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของแร่ที่มีข้อขัดแย้งที่บังคับใช้ทั้งหมดและเป็นผู้จัดหาอย่างรับผิดชอบ ในฐานะส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบสากลของเรา หากผลิตภัณฑ์ที่จัดหาให้ประกอบด้วย ‘แร่ที่มีข้อขัดแย้ง’ (ดีบุก แทนทาลัม ทังสเตน และทองคำหรือแร่ของสิ่งเหล่านี้) หนึ่งหรือหลายชนิด คู่ค้าหรือซัพพลายเออร์จะต้องให้ความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทานจนถึงโรงหลอม ตามคําร้องขอ ดังนั้น เราควรรักษาชุดบันทึกข้อมูลที่สมบูรณ์เพื่อติดตามการจัดหาสินค้าและบริการที่ให้แก่เราทั้งหมด

VII. ระบบการจัดการ

เรามุ่งมั่นที่จะวางระบบการจัดการที่ช่วยให้เราระบุและลดความเสี่ยงในการดําเนินงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานและผลิตภัณฑ์ และทำให้เราปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเหล่านี้

ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร

เรากำหนดผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนให้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามระบบการจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ผู้บริหารระดับสูงจะทบทวนระบบการจัดการอย่างสม่ำเสมอ

ข้อกำหนดทางกฎหมาย

เราระบุ รักษา และเข้าใจกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกําหนดของแนวปฏิบัติเหล่านี้เพื่อพิจารณาความเสี่ยงด้านการดําเนินงานและรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะแรงงานทาสสมัยใหม่

เราต้องใช้การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะเพื่อตรวจสอบว่าห่วงโซ่อุปทานและเจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องของเรากับสิ่งนั้นไม่ได้ถูกตัดสินว่ากระทำความผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานทาสและการค้ามนุษย์

โดยการสอบถามที่เหมาะสม เราจะต้องรับรองว่าคู่ค้า ซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมา หรือบุคคลอื่นที่มีศักยภาพใด ๆ ตามความรู้ที่ดีที่สุด ไม่ได้อยู่ภายใต้การสอบสวน การไต่สวน หรือกระบวนการบังคับใช้โดยหน่วยงานภาครัฐ ทางปกครอง หรือหน่วยงานกํากับดูแลใด ๆ เกี่ยวกับความผิดหรือข้อกล่าวหาว่ามีความผิดใดที่เกี่ยวข้องกับแรงงานทาสและการค้ามนุษย์

เราต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะเพื่อติดตามซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมาช่วง และผู้เข้าร่วมอื่น ๆ เพื่อรับรองว่าจะปราศจากแรงงานทาสและการค้ามนุษย์

การรายงานแรงงานทาสสมัยใหม่

คู่ค้าของเราต้องแจ้งให้เราทราบทันทีที่ทราบถึงแรงงานทาสหรือการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นจริงหรือต้องสงสัยในห่วงโซ่อุปทานของตนซึ่งเกี่ยวข้องกับเรา

เมื่อมีการร้องขอ คู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานของเราจะต้องเตรียมและส่งมอบหนังสือแถลงเกี่ยวกับแรงงานทาสและการค้ามนุษย์ประจำปีที่กำหนดขั้นตอนที่ตนได้ดำเนินการ เพื่อรับรองว่าแรงงานทาสและการค้ามนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานของตนหรือในส่วนใด ๆ ของธุรกิจให้เราไม่เกินห้าเดือนนับจากสิ้นปีแต่ละปี ซึ่งคือภายในวันที่ 31 พฤษภาคม

การแจ้งเบาะแสและการไม่ตอบโต้

เรามีกลไกการรายงานข้อร้องเรียน เช่น สายด่วน และรับรองว่าพนักงานและผู้รับเหมาช่วงของเราตระหนักถึงสิทธิของตนเองที่เกี่ยวข้องกับการรายงาน

เรามีนโยบายแจ้งเบาะแส รวมถึงข้อห้ามการตอบโต้เพื่อคุ้มครองบุคคลที่ใช้งานช่องทางนั้น และเพื่อบันทึกและจัดการข้อร้องเรียนที่ระบุถึงความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยหรือความปลอดภัย หรือเหตุการณ์แรงงานทาสสมัยใหม่และการค้ามนุษย์

ในกรณีที่ห่วงโซ่อุปทานของเราไม่สามารถสร้างกลไกการรายงานที่สมเหตุสมผล พนักงานและผู้รับเหมาช่วงในห่วงโซ่อุปทานควรทราบว่าสายด่วนแจ้งเบาะแสของเราให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์ และสามารถติดต่อได้ทั่วโลกโดยกดหมายเลขท้องถิ่น (ซึ่งควรจะมีให้บริการแก่พนักงานและผู้รับเหมาช่วงทั้งหมด) หรือทางอีเมลที่ whistleblower@avast.com หรือทางออนไลน์ผ่านทาง Avast Ethics & Reporting Line (เฉพาะฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น)

การตรวจสอบและติดตาม

เราอาจตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานของเราให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ ซึ่งอาจรวมถึงพนักงานหรือตัวแทนของเราเข้าเยี่ยมสถานที่ของบริษัทโดยแจ้งให้ทราบหรือไม่แจ้งล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ตรวจสอบบุคคลที่สามเพื่อติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเหล่านี้

เราอาจขอเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดตามแรงงานทาสสมัยใหม่ การค้ามนุษย์ และความเสี่ยงอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงสัญญาจ้างงาน สัญญาหน่วยงานจัดหางาน บันทึกค่าจ้าง เวลาทํางาน และการยืนยันการจ่ายเงิน

การสืบสวน

ในกรณีที่เราสงสัยว่าแรงงานทาสสมัยใหม่หรือการค้ามนุษย์หรือการละเมิดอื่น ๆ อาจเกิดขึ้นภายในธุรกิจหรือห่วงโซ่อุปทานของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะสืบสวนข้อกังวลดังกล่าว และคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานของเราจะรับประกันที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพื่อรับรองว่าการสืบสวนจะเสร็จสมบูรณ์ หากจําเป็น เราอาจทํางานร่วมกับคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานเพื่อดําเนินการตามแผนการแก้ไขโดยความร่วมมือกับฝ่ายบริหารระดับสูงเพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาที่พบ

การฝึกอบรม

เรารับรองว่ามีการฝึกอบรมสําหรับพนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พวกเขาเข้าใจหลักการของกฎหมายว่าด้วยแรงงานทาสสมัยใหม่ กฎหมายด้านสังคม จริยธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยสามารถระบุสัญญาณอันตราย และป้องกันเหตุการณ์แรงงานทาสสมัยใหม่ การค้ามนุษย์ และปัญหาอื่น ๆ เราคาดหวังว่าห่วงโซ่อุปทานของเราจะเก็บบันทึกการฝึกอบรมทั้งหมดที่นําเสนอและอบรมแล้วเสร็จโดยพนักงานของตน และมอบสําเนาของบันทึกที่มีอยู่ตามคําร้องขอ

การดําเนินการเยียวยา

เรามุ่งมั่นที่จะทํางานร่วมกับห่วงโซ่อุปทานของเราเพื่อดําเนินการตามแผนการแก้ไขเพื่อเยียวยาเหตุการณ์หรือความเสี่ยงของแรงงานทาสสมัยใหม่ การค้ามนุษย์ และปัญหาอื่น ๆ ที่เป็นไปได้ การละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้อย่างร้ายแรงเพียงครั้งเดียวหรือโดยต่อเนื่อง อาจส่งผลให้เกิดการยกเลิกความสัมพันธ์ทางสัญญาและ/หรือการรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปิด

เกือบเสร็จแล้ว!

โปรดดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์โดยคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลดแล้วดำเนินการตามคำแนะนำ

กำลังเริ่มการดาวน์โหลด...
หมายเหตุ: หากการดาวน์โหลดไม่เริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ คลิกที่นี่
คลิกไฟล์นี้เพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง Avast