Stokoude browsers ondersteunen wij niet. Werk uw browser bij als u de inhoud van deze pagina goed wilt zien.

Richtlijnen voor leveranciers van Avast

Avast plc, samen met haar dochterondernemingen, waaronder Avast Software s.r.o., AVG Technologies Limited, Piriform Software Limited (‘CCleaner’), Privax Limited (‘HideMyAss!’), en alle aannemers, vertegenwoordigers en agenten wanneer zij namens ons werken (gezamenlijk ‘Avast’).

Deze Richtlijnen zetten de sociale, ethische en milieustandaarden en -verwachtingen voor onze toeleveringsketen uiteen. In overeenstemming met de wereldwijde regelgeving, onze kernwaarden, het Beleid inzake hedendaagse slavernij, de Gedragscode en andere gerelateerde beleidslijnen van Avast, geven deze Richtlijnen een samenvatting van de principes die wij naleven en handhaven. Als onderdeel van uw samenwerking met ons als onze partner, leverancier, aannemer of anderszins verwachten wij dat deze waarden en normen worden gehandhaafd, samen met de wetten, regels en voorschriften van de landen waar u actief bent. Het naleven van de Richtlijnen betekent ook dat u verantwoordelijkheid neemt voor degenen aan wie u de activiteiten als onderdeel van uw overeenkomst met ons uitbesteed, omdat die ook deel uitmaken van onze toeleveringsketen. Elk bewijs van een schending van onze Richtlijnen voor leveranciers kan leiden tot beëindiging van onze contractuele relatie.

Onze Richtlijnen zijn gebaseerd op internationale normen, waarbij taal uit verschillende bronnen gemodelleerd en gebruikt is, waaronder de Richtlijnen van de Verenigde Naties voor het bedrijfsleven en mensenrechten (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, UNGP), de basiscode van het Initiatief inzake ethisch handelen (Ethical Trading Initiative Base Code, ETI), de Gedragscode van het samenwerkingsverband voor verantwoordelijk zakendoen (Responsible Business Alliance Code of Conduct, RBA), het Beheer van risico's geassocieerd met hedendaagse slavernij, Notitie met goede werkwijzen voor de privésector (GPN), de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM), de verklaring inzake fundamentele beginselen en rechten op het gebied van het werk van de Internationale arbeidsorganisatie (IAO-verklaring), en de Conceptrichtlijnen voor rapporterende entiteiten van het Besluit inzake hedendaagse slavernij van 2018 van het Ministerie van Binnenlandse zaken van Australië.

Onze verwachtingen

Wij verwachten dat u zich houdt aan de internationale gedragsnormen die in deze Richtlijnen, ons beleid en andere belangrijke internationale mensenrechtendocumenten beschreven staan, waaronder de UNGP, UVRM en IAO-verklaring.
Wij verwachten dat u redelijke stappen neemt om uw zakelijke activiteiten en toeleveringsketens te controleren en te beheren om ervoor te zorgen dat alle toepasselijke wetten en voorschriften worden nageleefd in overeenstemming met deze Richtlijnen.

I. Arbeid

We handhaven de mensenrechten van werknemers en behandelen elke werknemer met waardigheid en respect volgens de internationale normen. Onder ‘werknemer’ verstaan we degenen die een permanente, tijdelijke en contractuele basis hebben en student zijn.

Geen discriminatie

We discrimineren geen enkele werknemer op basis van ras, huidskleur, leeftijd, geslacht, religie, etniciteit, handicap, seksuele geaardheid, politieke overtuiging, vakbondslidmaatschap, nationale afkomst of burgerlijke staat in onze wervings- en werkpraktijken, zoals training, promoties, beloningen, opdrachten, salaris, uitkeringen, discipline, ontslag en pensionering. We mogen niet vragen om een zwangerschapstest of discrimineren tegen zwangere werknemers, behalve wanneer dit vereist wordt door de relevante wet- en regelgeving. We vragen werknemers of potentiële werknemers ook niet om medische testen of lichamelijke onderzoeken te ondergaan die gebruikt kunnen worden om te discrimineren, behalve wanneer dit vereist wordt door de toepasselijke wet- of regelgeving of wanneer dit noodzakelijk is voor de veiligheid op de werkplek.

Geen onvrijwillige arbeid

We dwingen of bedreigen onze werknemers niet om hun werk te doen. We mogen geen enkele vorm van gedwongen, gebonden, contract- of uitbuitende gevangenisarbeid gebruiken. We mogen onze werknemers niet vragen om door de overheid uitgegeven identificatie, paspoorten of werkvergunningen af te geven, tenzij dit wettelijk vereist is. Onze werknemers hebben de bewegingsvrijheid om te komen en te gaan, en om hun dienstverband met een redelijke kennisgeving te beëindigen.

Geen kinderarbeid

We nemen geen kinderen in dienst. De minimumleeftijd voor een dienstverband of werkzaamheden is 15 jaar, de minimale arbeidsleeftijd in het betreffende land, of de leeftijd voor voltooiing van verplichte scholing in dat land, afhankelijk van welke het hoogst ligt.

Arbeid voor student, stagiair en leerling

Wij bieden passende ondersteuning en training aan onze studenten, stagiaires en leerlingen, en zorgen ervoor dat ze gepast worden betaald volgens de normen zoals bepaald door de lokale wetgeving, of, in het geval dit hierin niet bepaald wordt, ten minste volgens hetzelfde loontarief als andere werknemers op basisniveau die dezelfde of soortgelijke taken uitvoeren.

II. Arbeidsvoorwaarden

Wij waarderen onze werknemers en geloven dat gezond en gelukkig personeel productiever is. Studies hebben aangetoond dat lange werkdagen niet noodzakelijkerwijs resulteren in hogere productiviteit, en dat het tegenovergestelde kan optreden.

Werktijden

Tenzij er zich een uitzonderlijke situatie voordoet, mogen de werktijden niet meer dan 60 uur, met inbegrip van overuren, bedragen. Onze werknemers moeten minimaal één dag per week vrij zijn, en de werktijden mogen niet meer zijn dan de maximale uren die zijn vastgesteld onder de toepasselijke wet- en regelgeving van dat land. We moeten onze werknemers vakantietijd, verlofperiodes en feestdagen bieden in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving.

Lonen en arbeidsvoorwaarden

We moeten onze werknemers ten minste het minimumloon en alle verplichte arbeidsvoorwaarden die vereist zijn door de relevante wet- en regelgeving betalen. Overuren worden betaald tegen een hoger tarief dan het normale uurtarief in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. We houden geen lonen in als disciplinaire maatregel. We betalen onze werknemers op tijd en met regelmaat, en geven hen een loonstaat die begrijpelijk voor hen is.

Vrijheid van vereniging

We respecteren het recht van onze werknemers om zich op een vrije manier te associëren, werknemersorganisaties te vormen of zich daarbij aan te sluiten, vertegenwoordiging te zoeken en gezamenlijk te onderhandelen, in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving.

Geen ruwe behandeling en intimidatie

We mogen onze werknemers niet intimideren, bedreigen of op een agressieve of onmenselijke manier met hen omgaan. Dit betekent dat er met betrekking tot werknemers geen sprake mag zijn van seksuele of verbale intimidatie of misbruik, lijfstraffen, mentale of fysieke dwang.

III. Gezondheid en veiligheid op het werk

We zetten ons in om een veilige en gezonde werkomgeving voor alle werknemers te creëren. We handhaven veilige en gezonde werkomgevingen door overal in het bedrijf de juiste praktijken op het gebied van gezondheid en veiligheid te hanteren.

Bedrijfsveiligheid en industriële hygiëne

We beoordelen het potentieel van werknemers aan de blootstelling van veiligheidsrisico's op onze werkplekken, waaronder blootstelling aan gevaarlijke chemische, biologische en fysische agentia, door te voorzien in passende controles, veilige werkprocessen, preventief onderhoud en beschermende maatregelen om gezondheids- en veiligheidsrisico's te beheersen.

Wat het veiligheidsrisico ook is, er moeten maatregelen worden getroffen, waaronder het verstrekken van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen aan werknemers. Werknemers moeten zonder angst voor represailles onveilige werkomstandigheden kunnen weigeren, en het management moet hun zorgen aanpakken om de situatie veilig te maken.

Paraatheid bij noodgevallen

Wij letten op de gezondheid en veiligheid van onze werknemers door ervoor te zorgen dat we potentiële noodsituaties voorzien, identificeren en beoordelen om dergelijke risico's te beperken. We hebben passende noodplannen en responsprocedures ingesteld, waaronder evacuatieprocedures, handige benodigdheden voor eerste hulp, brandoefeningen en toereikende uitgangen.

Arbeidsongevallen en -ziekte

We moeten een goed systeem hebben om arbeidsongevallen en -ziekte te beheren, volgen en rapporteren, zodat we de voorvallen kunnen onderzoeken en corrigerende maatregelen kunnen implementeren om de oorzaken te corrigeren of te verwijderen, de juiste medische behandeling te garanderen, en een beleid voor terugkeer naar het werk voor degenen die betrokken waren te implementeren.

Fysiek veeleisende of herhaalde werkzaamheden

We moeten de blootstelling van werknemers aan fysiek veeleisende of mentaal belastende werkzaamheden, waaronder zwaar hijswerk, langdurig staan of vaak herhaalde taken, identificeren, beoordelen en beheren.

Faciliteiten

Wij bieden onze werknemers schone toiletfaciliteiten, toegang tot veilig drinkwater en waar er een kantine is, een hygiënische bereiding en bewaring van levensmiddelen. Wanneer werknemers woonachtig zijn in de door het bedrijf geleverde woonwijken, moeten deze plaatsen schoon, veilig en redelijk ruim zijn, en passende brandalarmen en uitgangen, voldoende verwarming en ventilatie hebben.

Communicatie

We moeten onze werknemers relevante gezondheids- en veiligheidsinformatie op de werkplek verstrekken voor alle beroepsrisico's waaraan de werknemers blootgesteld worden, evenals de juiste training om de risico's te beheersen.

IV. Zakelijk gedrag en ethiek

We handhaven de hoogste ethische normen bij zakelijke transacties om te voldoen aan onze sociale verantwoordelijkheden.

Zakelijke integriteit

We tolereren geen corruptie, omkoping, afpersing en verduistering. We zorgen ervoor dat we alle toepasselijke wetten en internationale verdragen naleven met betrekking tot deze zaken, waaronder de conventies van de Verenigde Naties (VN) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Geen belangenverstrengeling

Er mag geen sprake zijn van belangenverstrengeling bij onze zakelijke beslissingen, en daarom vragen we aan onze partners en potentiële partners geen uitnodigingen en geschenken te sturen om enige vorm van invloed te verkrijgen. Alle geschenken of uitnodigingen die aan onze werknemers worden gegeven moeten een lage financiële waarde hebben en in overeenstemming zijn met normale lokale zakelijke gebruiken of beleefdheden.

Transparante handel

Onze zakelijke activiteiten moeten transparant zijn, en in onze bedrijfsboekhouding en -administratie weergegeven worden. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en beste werkwijzen, maken we alle vereiste informatie bekend. Het is onaanvaardbaar om dossiers te vervalsen of een verkeerde voorstelling te geven van omstandigheden of werkwijzen.

Intellectueel eigendom

We respecteren intellectuele eigendomsrechten en zorgen ervoor dat de overdracht van technologie en kennis, evenals informatie over klanten en leveranciers, wordt uitgevoerd op een manier die intellectuele eigendomsrechten beschermt.

Privacy

Wij verbinden ons ertoe om de persoonlijke informatie van degenen met wie wij zakendoen te beschermen, en ons te houden aan de privacy- en informatiebeveiligingswetten en wettelijke vereisten wanneer persoonlijke informatie wordt verzameld, opgeslagen, verwerkt, verzonden en gedeeld.

Eerlijke handel

Wij handhaven de normen voor eerlijke handel, reclame en concurrentie.

V. Milieu

We zetten ons in om rekening te houden met het milieu bij alles wat we doen, en om duurzame werkplekken te creëren.

Verantwoordelijk management

We streven ernaar schadelijke milieueffecten te verminderen door middel van onze ontwerpen, processen en recycling van afval. We zoeken naar kosteneffectieve manieren om energiebesparend te zijn, en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Onze toeleveringsketen moet voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving die specifieke stoffen, uitstoot en vervuiling verbieden of beperken.

Risico's identificeren

We moeten stoffen die een risico vormen voor het milieu identificeren en beheren. Wij worden geleid door de relevante wetgeving met betrekking tot gevaarlijke of giftige stoffen die op de werkplek worden gebruikt, en zullen werknemers die eraan blootgesteld worden op de juiste manier trainen.

Vergunningen en registraties

We passen alle vereiste milieuvergunningen en -registraties toe. Wij verwachten van onze toeleveringsketen dat ze een milieubeheersysteem ontwikkelen dat voldoet aan ISO 14001 of vergelijkbaar.

VI. Conflictmineralen

Wij ondersteunen of financieren direct of indirect geen gewapende groepen die in de Democratische Republiek Congo of in een aangrenzend land ernstige mensenrechtenschendingen veroorzaken.

Verantwoordelijke inkoop van mineralen

Als onderdeel van onze wereldwijde verantwoordelijkheden verwachten wij van onze leveranciers dat ze alle toepasselijke regelgeving inzake conflictmineralen naleven en verantwoord inkopen. Als het geleverde product een of meer van de ‘conflictmineralen’ (tin, tantaal, wolfraam en goud of hun ertsen) bevat, moet de partner of leverancier op verzoek transparantie bieden over de toeleveringsketen tot aan de smelterij. Daarom moeten we een volledige verzameling van documenten bijhouden om de levering van alle goederen en diensten aan ons te kunnen traceren.

VII. Managementsystemen

Wij zetten ons in voor het implementeren van managementsystemen die ons helpen om operationele risico's te identificeren en te beperken, om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving met betrekking tot activiteiten en producten, en conform deze Richtlijnen te blijven handelen.

Verantwoordelijkheid management

We identificeren de directieleden en vertegenwoordigers die verantwoordelijk zijn voor het implementeren van de managementsystemen voor naleving. Het senior managementteam evalueert regelmatig de managementsystemen.

Wettelijke vereisten

Wij identificeren, blijven op de hoogte van en begrijpen de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de vereisten van deze Richtlijnen, om operationele risico's te bepalen en naleving te garanderen.

Gepaste zorgvuldigheid voor hedendaagse slavernij

We moeten gepaste zorgvuldigheid uitoefenen bij het controleren of onze toeleveringsketen en de functionarissen, werknemers of andere personen die hieraan verbonden zijn, niet veroordeeld zijn voor een misdrijf met betrekking tot slavernij en mensenhandel.

Door redelijke vragen te stellen, moeten we garanderen dat, voor zover ons bekend, geen enkele potentiële partner, leverancier, aannemer of anderszins het onderwerp is van een onderzoek of handhavingsprocedure door een overheids-, administratieve of regelgevende instantie met betrekking tot een overtreding of vermeende overtreding voor of in verband met slavernij en mensenhandel.

We moeten procedures voor gepaste zorgvuldigheid invoeren om leveranciers, onderaannemers en andere deelnemers te controleren om het vermijden van slavernij of mensenhandel te waarborgen.

Rapportage hedendaagse slavernij

Onze partners moeten ons zo snel mogelijk op de hoogte stellen wanneer ze zich bewust worden van daadwerkelijke of vermoedelijke slavernij of mensenhandel in hun toeleveringsketen die met ons verband houdt.

Op verzoek zullen onze partners uit de toeleveringsketen uiterlijk vijf maanden na het einde van elk jaar, dat is uiterlijk op 31 mei, een jaarlijkse verklaring met betrekking tot slavernij en mensenhandel, waarin de stappen uiteengezet worden die zijn genomen om ervoor te zorgen er geen slavernij en mensenhandel plaatsvindt binnen hun toeleveringsketens of als onderdeel van hun bedrijfsactiviteiten, opstellen en aan ons verstrekken.

Klokkenluiden en geen vergelding

We hebben een meldingsmechanisme voor klachten, zoals een Meldpunt, en zorgen ervoor dat onze werknemers en onderaannemers zich bewust zijn van hun rechten met betrekking tot deze meldingen.

We hebben een Klokkenluidersbeleid, waaronder een clausule van geen vergelding ter bescherming van degenen die er gebruik van maken, om klachten die beroepsrisico's voor de gezondheid of veiligheid, of voorvallen van hedendaagse slavernij en mensenhandel identificeren, te melden en deze in behandeling te nemen.

Wanneer onze toeleveringsketen redelijkerwijs geen meldingsmechanisme kan leveren, moeten werknemers en onderaannemers van de toeleveringsketen bewust worden gemaakt van het feit dat ons Meldpunt voor klokkenluiders 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar is en wereldwijd kan worden bereikt. Dit kan door het lokale nummer te bellen (dat beschikbaar moet worden gesteld aan alle werknemers en onderaannemers), een e-mail te sturen naar whistleblower@avast.com of online via de Lijn voor ethiek en meldingen van Avast (alleen in het Engels).

Audit en controle

We kunnen een audit uitvoeren op onze toeleveringsketen als onderdeel van ons proces voor gepaste zorgvuldigheid. Deze audit kan bestaan uit aangekondigde of onaangekondigde bezoeken aan het bedrijf door onze werknemers of agenten, waaronder maar niet beperkt tot externe auditors, om naleving van deze Richtlijnen te controleren en verifiëren.

We kunnen toegang vragen tot informatie, waaronder maar niet beperkt tot arbeidscontracten, contracten met wervingsbureaus, loongegevens, gewerkte tijd en bevestiging van betaling, die relevant is voor het controleren van hedendaagse slavernij, mensenhandel en andere risico's.

Onderzoeken

In het geval er een redelijk vermoeden bestaat dat er hedendaagse slavernij of mensenhandel of andere inbreuken binnen ons bedrijf of de toeleveringsketen plaatsvinden of kunnen plaatsvinden, behouden wij ons het recht voor om dergelijke zorgen te onderzoeken, en onze partners uit de toeleveringsketen garanderen volledige medewerking te verlenen om ervoor te zorgen dat onderzoeken voltooid kunnen worden. Indien nodig kunnen we samenwerken met de partner uit de toeleveringsketen om corrigerende maatregelen te implementeren in samenwerking met het hoogste management om geïdentificeerde problemen aan te pakken en op te lossen.

Training

We zorgen voor training voor relevante werknemers, zodat ze begrijpen wat de principes van de wetgeving inzake hedendaagse slavernij, sociale, ethische en milieuwetten zijn, rode vlaggen kunnen herkennen en incidenten van hedendaagse slavernij, mensenhandel en andere problemen kunnen voorkomen. We verwachten van onze partners uit de toeleveringsketen dat ze een register bijhouden van alle trainingen die zijn aangeboden en voltooid door hun werknemers, en dat ze een kopie van deze registraties op verzoek beschikbaar stellen.

Corrigerende maatregelen

Wij streven ernaar om met onze toeleveringsketen samen te werken om corrigerende maatregelen te implementeren om, waar mogelijk, incidenten of risico's van hedendaagse slavernij, mensenhandel en andere problemen te verhelpen. Elke ernstige of aanhoudende schending van de toepasselijke wetten, statuten en voorschriften kan de beëindiging van de contractuele relatie en/of aangifte bij de relevante autoriteiten tot gevolg hebben.

Sluiten

Bijna klaar!

Voltooi de installatie door op het gedownloade bestand te klikken en de instructies te volgen.

Download starten...
Opmerking: Als niet automatisch met downloaden wordt begonnen, klikt u hier.
Klik op dit bestand om de installatie van Avast te starten.