Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Avast riktlinjer för leverantörer

Avast plc, tillsammans med dess dotterbolag, inklusive Avast Software s.r.o., AVG Technologies Limited, Piriform Software Limited (”CCleaner”), Privax Limited (”HideMyAss!”), och alla entreprenörer, representanter och ombud under den tid de arbetar å våra vägnar (gemensamt ”Avast”).

Dessa riktlinjer beskriver de sociala, etiska och miljömässiga standarder och förväntningar som gäller för vår leverantörskedja. I enlighet med globala bestämmelser, våra kärnvärden, Avast policy mot modernt slaveri (Modern Slavery Policy), uppförandekod och andra relaterade policyer, omfattar dessa riktlinjer de principer som vi följer och upprätthåller. I ert förhållande till oss såsom partner, leverantör, entreprenör eller annat, förväntar vi oss att dessa värden och standarder ska upprätthållas, tillsammans med lagar, regler och förordningar i de länder där ni bedriver verksamhet. Att följa riktlinjerna innebär också att ni tar ansvar för dem som ni anlitar för att fullgöra ert avtal med oss, eftersom de också utgör en del av vår leverantörskedja. Eventuella bevis på brott mot våra riktlinjer för leverantörer kan leda till uppsägning av vårt avtal.

Våra riktlinjer baseras på internationella standarder. De är skapade utifrån och använder formuleringar från flera olika källor, inklusive FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter (UNGP), grundkoden för etiska handelsinitiativ (Ethical Trading Initiative Base Code, ETI), uppförandekoden för ansvarsfullt företagande (Responsible Business Alliance Code of Conduct, RBA), riskhantering av modernt slaveri (Managing Risks Associated with Modern Slavery A Good Practice Note for the Private Sector, GPN), FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter (UDHR), ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet (ILO-deklarationen) och den australiensiska lagen mot modernt slaveri från 2018 (The Australian Government Department of Home Affairs Modern Slavery Act 2018 Draft Guidance for Reporting Entities).

Våra förväntningar

Vi förväntar oss att ni följer internationella uppförandestandarder som finns i dessa riktlinjer, våra policyer och andra viktiga internationella dokument avseende mänskliga rättigheter, inklusive UNGP, UDHR och ILO-deklarationen.
Vi förväntar oss att ni vidtar rimliga åtgärder för att kontrollera och övervaka era affärs- och distributionskedjor för att säkerställa efterlevnad av alla tillämpliga lagar och förordningar i enlighet med dessa riktlinjer.

I. Arbete

Vi värnar om anställdas mänskliga rättigheter och behandlar alla anställda med värdighet och respekt i enlighet med internationella standarder. I definitionen ”anställda” inkluderar vi de som är anställda permanent, tillfälligt, på kontrakt och de som är studerande.

Ingen diskriminering

Vi diskriminerar inte någon anställd utifrån rastillhörighet, hudfärg, ålder, kön, religion, etnicitet, handikapp, sexuell läggning, politisk tillhörighet, fackföreningsmedlemskap, nationellt ursprung eller civilstånd i våra anställnings- och arbetsrutiner såsom utbildning, kampanjer, belöningar, jobbuppdrag, löner, förmåner, regelverk, uppsägning och pensionering. Vi får inte be om ett graviditetstest eller agera diskriminerande gentemot gravida personer, förutom om det krävs enligt gällande lagar eller förordningar. Vi ber inte heller anställda eller potentiella medarbetare att genomgå medicinska tester eller hälsoundersökningar som kan användas diskriminerande, förutom när det krävs enligt tillämplig lag eller förordning eller om det är nödvändig för säkerheten på arbetsplatsen.

Inget ofrivilligt arbete

Vi tvingar inte eller hotar våra anställda att utföra sina arbetsuppgifter. Vi får inte använda någon form av arbetskraft från fängelser som är påtvingad, bunden, livegen eller exploaterande. Vi kan inte be våra anställda att lämna ut myndighetsutfärdad identifikation, pass eller arbetstillstånd, såvida det inte krävs enligt lag. Våra medarbetare har friheten att komma och gå efter eget gottfinnande och att avsluta sin anställning med rimligt varsel.

Inget barnarbete

Vi anställer inte barn. Lägsta ålder för anställning eller arbete är antingen 15 år, lägsta anställningsålder som gäller i det aktuella landet eller den ålder som gäller för att genomföra obligatorisk utbildning, beroende på vilken ålder som är högst.

Arbete för student, praktikant och lärling

Vi tillhandahåller lämpligt stöd och utbildning till våra studenter, praktikanter och lärlingar, och säkerställer att de betalas i enlighet med de standarder som fastställs av lokala lagar. Om sådana standarder saknas betalar vi åtminstone motsvarande ingångslön som de som utför samma eller liknande uppgifter.

II. Arbetsförhållanden

Vi värdesätter våra medarbetare och anser att en frisk och nöjd arbetsstyrka är mer produktiv. Studier har visat att långa arbetsdagar inte nödvändigtvis innebär högre produktivitet och att det faktiskt kan vara tvärtom.

Arbetstid

Arbetstiden inte överstiga 60 timmar, inklusive övertid, med undantag för extraordinära situationer. Våra anställda måste få minst en dag ledigt per vecka, och arbetstiden får inte överstiga de gränser som anges i gällande lagar och förordningar i det aktuella landet. Vi måste erbjuda våra anställda semester, ledighet och helgdagar i enlighet med relevanta lagar och förordningar.

Löner och förmåner

Vi måste erbjuda våra anställda minst den lön och de obligatoriska förmåner som fastställs i gällande lagar och förordningar. Övertid ska betalas med en högre ersättning än ordinarie timtaxa i enlighet med gällande lagar och förordningar. Vi använder inte löneavdrag som disciplinär åtgärd. Vi betalar våra anställda tidsenligt och regelbundet och ger dem en löneräkning som är begriplig och tydlig.

Föreningsfrihet

Vi respekterar våra anställdas rätt till föreningsfrihet, att fritt skapa och gå med i arbetstagarorganisationer, ta hjälp av ombud och förhandla kollektivt i enlighet med relevanta lagar och förordningar.

Ingen hård behandling eller trakasserier

Vi får inte trakassera våra anställda, inte heller hota dem eller behandla dem på ett hårt eller oanständigt sätt. Detta innebär att vi inte tillåter några sexuella eller verbala trakasserier eller missbruk, fysisk bestraffning, mentalt eller fysiskt tvång av anställda.

III. Arbetshälsa och säkerhet

Vi åtar oss att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla anställda. Vi upprätthåller säkra och hälsosamma arbetsplatser genom att ha korrekta rutiner för hälsa och säkerhet inom alla aspekter av verksamheten.

Arbetssäkerhet och arbetshygien

Vi bedömer anställdas potentiella exponering för säkerhetsrisker på våra arbetsplatser, inklusive exponering för farliga kemikalier, biologiska och fysiska medel. Vi genomför lämpliga kontroller, använder säkra arbetsprocesser, genomför förebyggande underhåll och skyddsåtgärder för att kontrollera hälso- och säkerhetsrisker.

Oavsett säkerhetsrisk måste åtgärder vidtas, inklusive att förse anställda med lämplig personlig skyddsutrustning. Anställda måste kunna vägra att arbeta under osäkra arbetsförhållanden utan rädsla för repressalier och ledningen måste beakta deras farhågor och skapa en säker situation.

Beredskap i nödsituation

Vi garanterar våra medarbetares hälsa och säkerhet genom att se till att vi förutser, identifierar och utvärderar potentiella nödsituationer och därmed begränsar eventuella risker. Vi inför lämpliga beredskapsplaner och åtgärdsförfaranden, inklusive förfaranden för utvärdering, lätt åtkomligt första hjälpen-material, brandövningar och lämpliga utgångar.

Arbetsskada och sjukdom

Vi måste ha ett lämpligt system på plats för att hantera, följa upp och rapportera arbetsskador och sjukdom så att vi kan undersöka händelserna och genomföra korrigerande åtgärder för att rätta till eller eliminera orsakerna, garantera korrekt sjukvård och ha en policy för återgång till arbetet för de som har påverkats.

Fysiskt krävande eller repetitivt arbete

Vi måste identifiera, bedöma och hantera anställdas exponering för fysiskt krävande och psykiskt påfrestande uppgifter, inklusive tunga lyft, långa tider stående eller mycket repetitiva uppgifter.

Anläggningar

Vi förser våra anställda med rena toaletter, tillgång till säkert dricksvatten och, där det finns en matsal, sanitär matberedning och förvaring. I de fall då anställda bor i bostäder som företaget erbjuder måste dessa vara rena och säkra, lämpliga i storlek och utrustade med brandlarm och nödutgångar och försedda med uppvärmning och ventilation.

Kommunikation

Vi måste erbjuda våra anställda relevant hälso- och säkerhetsinformation om arbetsplatsen och de yrkesmässiga risker de utsätts för, samt lämplig utbildning för att hantera sådana risker.

IV. Affärsetik och uppförande

Vi upprätthåller de högsta etiska standarderna för att uppfylla vårt sociala ansvar i samband med vår affärsverksamhet.

Affärsintegritet

Vi tolererar inte korruption, mutor, utpressning och förskingring. Vi säkerställer att vi följer alla tillämpliga lagar och internationella konventioner avseende dessa frågor, inklusive de från Förenta nationerna (FN) och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).

Ingen intressekonflikt

Vi får inte ha någon intressekonflikt i våra affärsbeslut, därför ber vi våra partner och potentiella partner att inte skicka inbjudningar eller gåvor som kan ge dem någon sorts inflytande. Alla gåvor eller inbjudningar till våra anställda måste ha lågt ekonomiskt värde följa gällande lokal affärssed eller bruk.

Transparenta förbindelser

Vår affärsverksamhet ska vara transparent och återspeglas i vår företagsredovisning och våra register. I enlighet med tillämpliga lagar och bästa praxis offentliggör vi all nödvändig information. Det är inte acceptabelt att förfalska handlingar eller förvränga villkor eller rutiner.

Immateriella rättigheter

Vi respekterar immateriella rättigheter och säkerställer att överföringen av teknik och kunskap görs på ett sätt som skyddar immateriella rättigheter samt kund- och leverantörsinformation.

Sekretess

Vi åtar oss att skydda personuppgifterna för de vi gör affärer med och följa sekretess- och informationssäkerhetslagar och regulatoriska krav där personuppgifter samlas in, lagras, bearbetas, överförs och delas.

God affärssed

Vi upprätthåller standarder för god affärssed, reklam och konkurrens.

V. Miljö

Vi åtar oss att ta hänsyn till miljön i vår verksamhet och att skapa hållbara arbetsplatser.

Ansvarsfull hantering

Vi strävar efter att minska skadlig miljöpåverkan genom vår design och våra processer och genom materialåtervinning. Vi letar efter kostnadseffektiva sätt att vara energieffektiva och minska utsläppen av växthusgaser. Vår leverantörskedja måste följa alla tillämpliga lagar och förordningar som förbjuder eller begränsar särskilda ämnen, utsläpp och föroreningar.

Identifiera risker

Vi måste identifiera och hantera ämnen som utgör miljörisker. Vi följer gällande lagar avseendefarliga eller giftiga ämnen som används på arbetsplatsen och utbildar de anställda som exponeras för dem.

Tillstånd och registreringskrav

Vi tillämpar alla nödvändiga miljötillstånd och registreringskrav. Vi förväntar oss att vår leverantörskedja utvecklar ett miljöhanteringssystem som uppfyller ISO 14001 eller liknande.

VI. Konfliktmineraler

Vi stödjer eller finansierar inte, varken direkt eller indirekt, väpnade grupper som ansvariga för allvarliga brott mot mänskliga rättigheter i Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder.

Ansvarsfulla inköp av mineraler

Som en del av vårt globala ansvar förväntar vi oss att våra leverantörer följer alla tillämpliga regler för konfliktmineraler och hanterar sina inköp ansvarsfullt. Om den levererade produkten innehåller en eller flera ”konfliktmineraler” (tenn, tantal, volfram och guld eller malmer därifrån), måste partnern eller leverantören tillhandahålla, på begäran, uppgifter om leverantörskedjan fram till utvinning/smältning. Därför bör vi upprätthålla en fullständig uppsättning dokument för att kunna spåra de varor och tjänster vi erhåller.

VII. Ledningssystem

Vi måste ha ledningssystem som kan hjälpa oss att identifiera och minska operativa risker, följa relevanta lagar och förordningar gällande våra verksamheter och produkter och säkerställa att vi följer ifrågavarande riktlinjer.

Ledningens ansvar

Vi identifierar de seniora chefer och de representanter som ansvarar för att implementera efterlevnadshanteringssystem. Den seniora ledningen granskar regelbundet ledningssystemen.

Rättsliga krav

Vi identifierar regelbundet tillämpliga lagar och föreskrifter och säkerställer att vi håller oss underrättade om och förstår desamma, inklusive kraven i dessa riktlinjer, för att fastställa operativa risker och säkerställa efterlevnad.

Granskning av risker för modernt slaveri

Vi måste utöva tillbörlig aktsamhet för att kontrollera att vår leverantörskedja och dess tjänstemän, anställda eller andra personer inte har dömts för något brott som involverar slaveri och människohandel.

Genom att göra rimliga förfrågningar måste vi säkerställa att potentiella partner, leverantörer, entreprenörer eller andra, så vitt de vet, inte är föremål för någon utredning, undersökning eller brottsbekämpningsförfaranden av någon statlig, administrativ eller reglerande myndighet avseende brott eller påstådd kränkning gällande slaveri eller människohandel.

Vi måste upprätta granskningsrutiner för att övervaka leverantörer, underleverantörer och andra aktörer för att säkerställa att slaveri och människohandel inte förekommer.

Rapportering om modernt slaveri

Våra partner måste meddela oss så snart de blir medvetna om faktiska eller misstänkta fall av slaveri eller människohandel i deras leverantörskedja, som har någon koppling till oss.

På begäran ska vår partner i leverantörskedjan, senast fem månader efter årsslutet, dvs. senast den 31 maj, förbereda och presentera för oss en årlig rapport som beskriver de åtgärder som har vidtagits för att säkerställa att slaveri och människohandel inte förekommer i någon av deras leverantörskedjor eller i någon del av dess verksamhet.

Uppgiftslämning och förbud mot vedergällning

Vi har en process för klagomålningsrapportering, bland annat en telefonlinje, och ser till att våra anställda och underleverantörer är medvetna om sina rättigheter i samband med rapportering.

Vi har en policy för uppgiftslämning, inklusive en klausul om förbud mot vedergällning, som skyddar uppgiftslämnaren, och en rutin för att registrera och hantera klagomål som gäller arbetsrelaterade risker för hälsa eller säkerhet eller förekomst av modernt slaveri och människohandel.

Om vår leverantörskedja inte rimligen kan upprätta någon rapporteringsprocess bör anställda och underleverantörer i leverantörskedjan informeras om att vår telefonlinje för uppgiftslämning är tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan, och kan kontaktas från hela världen genom att ringa det lokala numret (som ska göras tillgängligt för all personal och alla underleverantörer) eller via e-post till whistleblower@avast.com eller online på Avast Ethics & Reporting Line (endast på engelska).

Granskning och övervakning

Vi kan utföra kontroller av vår leverantörskedja som en del av vår granskningsprocess. Detta kan inkludera förutbestämda eller oanmälda besök av våra anställda eller ombud på företagets anläggningar, inklusive men inte begränsat till tredjepartsgranskare, för övervakning och verifiering av efterlevnad av ifrågavarande riktlinjer.

Vi kan be om tillgång till information som är relevant för att övervaka modernt slaveri, människohandel och andra risker, inklusive men inte begränsat till: anställningskontrakt, avtal med rekryteringsföretag, löneregister, arbetstid och betalningsbekräftelser.

Undersökning

Där vi rimligen misstänker att modernt slaveri eller människohandel eller något annat brott förekommer eller kan förekomma inom vår verksamhet eller vår leverantörskedja, förbehåller vi oss rätten att undersöka sådana problem och vår partner i leverantörskedjan garanterar att de kommer att samarbeta med oss till fullo för att för att medverka till en grundlig undersökning. Vid behov kan vi samarbeta med vår partner i leverantörskedjan för att genomföra avhjälpande åtgärder tillsammans med högsta ledningen för att åtgärda och lösa eventuella identifierade problem.

Utbildning

Vi erbjuder utbildning för de anställda som så behöver om principerna i lagstiftning om modernt slaveri och sociala-, etiska- och miljölagar så att de kan se varningstecken och förhindra fall av modernt slaveri, människohandel och andra problem. Vi förväntar oss att vår leverantörskedja dokumenterar all utbildning som erbjuds och genomförs av deras anställda och att dokumentationen görs tillgänglig på begäran.

Korrigerande åtgärder

Vi åtar oss att arbeta med vår leverantörskedja för att genomföra korrigerande åtgärder som kan råda bot på förekomsten av eller riskerna för modernt slaveri, människohandel eller andra problem, där så är möjligt. Alla engångs- eller upprepade brott mot tillämpliga och gällande lagar, stadgar och förordningar kan leda till uppsägning av avtalsförhållandet och/eller rapportering till relevanta myndigheter.

Stäng

Nästan klart!

Slutför installationen genom att klicka på den nedladdade filen och följa anvisningarna.

Initierar nedladdning …
Obs! Klicka här om nedladdningen inte påbörjades automatiskt.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast.