Avast Beszállítói útmutató

Az Avast plc, a leányvállalataival együtt, beleértve a következőket: Avast Software s.r.o., AVG Technologies Limited, Piriform Software Limited („CCleaner”), Privax Limited („HideMyAss!”), és minden vállalkozó, képviselő és megbízott amíg a nevünkben járnak el (együttesen „Avast”).

A jelen Útmutató megfogalmazza az ellátási láncunkra vonatkozó társadalmi, etikai és környezetvédelmi előírásokat és elvárásokat. A globális szabályozásnak, alapvető értékeinknek, az Avast Modern rabszolgaságra vonatkozó szabályzatának, a Magatartási kódexnek és más kapcsolódó szabályzatoknak megfelelően a jelen Útmutató összefoglalja azokat az alapelveket, amelyeket betartunk és tiszteletben tartunk. A partnerként, beszállítóként, vállalkozóként vagy más módon velünk kapcsolatban állóktól azt várjuk el, hogy ezeket az értékeket és szabványokat betartsák, valamint azon országok jogszabályait, szabályait és előírásait, amelyekben Ön tevékenységet végez. Az Útmutató betartása azt is jelenti, hogy Ön vállalja a felelősséget bárkivel szemben, akivel alvállalkozói jogviszonyt létesít a velünk kötött megállapodás teljesítése érdekében, mivel ők is részei az ellátási láncunknak. A Beszállítói útmutatónk megsértésére vonatkozó bármilyen bizonyíték a szerződéses jogviszonyunk megszűnését eredményezheti.

Az Útmutatónk nemzetközi szabványokon alapul, több forrásból származó szövegeket modellezve és használva, ideértve az Egyesült Nemzetek Szervezetének üzleti és emberi jogokra vonatkozó irányadó elveit (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, UNGP), az Etikus kereskedelmi kezdeményezés alapkódexét (Ethical Trading Initiative, ETI), a Felelősségteljes üzleti szövetség magatartási kódexét (Responsible Business Alliance, RBA), a modern rabszolgasággal kapcsolatos kockázatok kezelését, a magánszektorra vonatkozó helyes gyakorlati megjegyzést (Good Practice Note, GPN), az Emberi jogok egyetemes nyilatkozatát (Universal Declaration of Human Rights, UDHR), a Nemzetközi munkaügyi szervezet nyilatkozatát a munka világára vonatkozó alapvető elvekről és jogokról (International Labour Organisation, ILO nyilatkozat), és az ausztrál kormány belügyminisztériumának a modern rabszolgaságról szóló 2018. évi törvényre vonatkozó útmutatási tervezete a jelentéstevő szervezetek számára.

Elvárásaink

  • Elvárjuk Öntől, hogy betartsa a jelen Útmutatóban, a szabályzatainkban és más kulcsfontosságú nemzetközi emberi jogi dokumentumokban - beleértve az UNGP-t, az UDHR-t és az ILO nyilatkozatát - található nemzetközi magatartási normákat.
  • Elvárjuk Öntől, hogy észszerű lépéseket tegyen az üzleti és ellátási láncok ellenőrzésére és nyomon követésére annak biztosítása érdekében, hogy az Útmutatóval összhangban betartsák az összes alkalmazandó jogszabályt és előírást.

I. Munka

Megvédjük a munkavállalók emberi jogait, és méltósággal és tisztelettel bánunk minden munkavállalóval, a nemzetközi normákkal összhangban. A „munkavállaló” kifejezés alatt az állandó, ideiglenes, szerződéses és hallgatói jogviszonyban állókat értjük.

A hátrányos megkülönböztetés tilalma

A munkaerő-felvételi és foglalkoztatási gyakorlatunk, például a képzés, az előléptetések, a jutalmak, munkafeladatok, bérek, juttatások, fegyelem, megszűnés és nyugdíj során nem teszünk különbséget a munkavállalók között a munkavállaló faji hovatartozása, bőrszíne, életkora, neme, vallása, etnikai hovatartozása, fogyatékossága, szexuális irányultsága, politikai nézetei, szakszervezeti tagsága, nemzeti származása vagy családi állapota alapján. Nem kérhetünk terhességi tesztet és nem különböztethetjük hátrányosan a várandós munkavállalókat, kivéve, ha azt a vonatkozó jogszabályok vagy előírások kötelezővé teszik. Emellett nem kérjük a munkavállalókat vagy a potenciális munkavállalókat orvosi tesztek vagy fizikai vizsgálatok elvégzésére, amelyek felhasználhatók a hátrányos megkülönböztetésre, kivéve, ha azt az alkalmazandó jogszabályok vagy előírások kötelezővé teszik, vagy az a munkahelyi biztonság szempontjából szükséges.

A nem önkéntesen végzett munka tilalma

Nem kényszerítjük vagy fenyegetjük munkavállalóinkat, hogy munkájukat elvégezzék. Nem használhatunk semmiféle kényszeren, kötelezettségen, szerződésen alapuló vagy kizsákmányoló börtönmunkát. Nem kérhetjük a munkavállalóinkat arra, hogy adják le nekünk a kormányzati személyazonosító igazolványaikat, útleveleiket vagy munkavállalási engedélyeiket, kivéve, ha ezt jogszabály írja elő. Munkavállalóinkat megilleti a szabad mozgás joga, valamint hogy észszerű időtartamú felmondással megszüntethessék a munkaviszonyukat.

A gyermekmunka tilalma

Nem foglalkoztatunk gyermekeket. A foglalkoztatás vagy munkavégzés alsó korhatára 15 év, az érintett országban történő foglalkoztatásra meghatározott minimális életkor, vagy az adott országban a kötelező oktatás befejezéséhez szükséges életkor, attól függően, hogy melyik a magasabb.

Hallgatói, gyakornoki és tanulói munka

Megfelelő támogatást és képzést nyújtunk hallgatói, gyakornoki és tanulói munkaerőink számára, és biztosítjuk, hogy megfelelő fizetést kapjanak a helyi jogszabályok által előírt normák szerint, vagy ha ezt nem határozzák meg, akkor legalább ugyanolyan mértékű bérezést kapjanak, mint az azonos vagy hasonló feladatokat végző más belépő szintű munkavállalók.

II. Munkakörülmények

Nagyra értékeljük dolgozóinkat és úgy gondoljuk, hogy az egészséges, boldog munkaerő termelékenyebb is. A tanulmányok kimutatták, hogy a hosszabb munkaidő nem feltétlenül eredményez magasabb termelékenységet, és valójában ennek az ellenkezője is előfordulhat.

Munkaidő

Amennyiben nem merülnek fel kivételes helyzetek, a munkaidő nem haladhatja meg a 60 órát, beleértve a túlórát is. Munkavállalóinknak hetente legalább egy szabadnapot kell biztosítani, és a munkaidő nem haladhatja meg az adott ország alkalmazandó jogszabályai és előírásai által meghatározott maximális tartamot. Munkavállalóinknak az alkalmazandó jogszabályokkal és előírásokkal összhangban szabadidőt, szünidőt és szabadságot kell biztosítanunk.

Bérek és juttatások

A munkavállalóinknak legalább az alkalmazandó jogszabályok és előírások szerinti minimálbért és az összes kötelező juttatást meg kell fizetnünk. A túlórát a szokásos óradíjnál magasabb összegben kell megfizetni, az alkalmazandó jogszabályokkal és előírásokkal összhangban. Fegyelmi intézkedésként nem alkalmazzuk a bérből való levonást. Időben és rendszeresen fizetünk munkavállalóinknak, és számukra érthető bérnyilatkozatot állítunk ki.

Egyesülési szabadság

Tiszteletben tartjuk munkavállalóink azon jogát, hogy szabadon egyesüljenek, szabadon létrehozzanak munkavállalói szervezeteket és ezekhez csatlakozzanak, képviseletet keressenek és kollektív tárgyalásokat folytassanak az alkalmazandó jogszabályokkal és előírásokkal összhangban.

Tilos a durva bánásmód és a zaklatás

Nem zaklathatjuk munkavállalóinkat, nem fenyegethetjük és nem kezelhetjük őket durva vagy embertelen módon. Ez azt jelenti, hogy tilos a munkavállalókat szexuálisan vagy verbálisan zaklatni vagy bántalmazni, testileg fenyíteni, illetve szellemi vagy fizikai erőszaknak kitenni.

III. Munkahelyi egészségvédelem és biztonság

Elkötelezettek vagyunk egy biztonságos és egészséges munkakörnyezet megteremtése mellett, minden munkavállaló számára. Biztonságos és egészséges munkahelyeket tartunk fenn azáltal, hogy megfelelő egészségügyi és biztonsági vezetési gyakorlatokat alkalmazunk az üzleti folyamatok minden területén.

Munkahelyi biztonság és ipari higiénia

Felmérjük a munkavállalók munkahelyi biztonsági veszélyeknek való kitettségét, ideértve a veszélyes vegyi, biológiai és fizikai tényezőknek való kitettséget is, és megfelelő ellenőrzéseket, biztonságos munkafolyamatokat, megelőző karbantartást és védőintézkedéseket biztosítunk az egészségügyi és biztonsági kockázatok ellenőrzése érdekében.

Bármi legyen is a biztonsági kockázat, intézkedéseket kell végrehajtani, beleértve a munkavállalók számára megfelelő egyéni védőeszközök biztosítását is. A munkavállalóknak képeseknek kell lenniük megtorlástól való félelem nélkül visszautasítani a nem biztonságos munkakörülményeket, és a vezetés köteles foglalkozni az aggodalmaikkal a helyzet biztonságossá tétele érdekében.

Vészhelyzetre való felkészülés

Gondoskodunk munkavállalóink egészségéről és biztonságáról, azzal, hogy előre jelezzük, azonosítjuk és értékeljük a lehetséges vészhelyzeteket az ilyen kockázatok csökkentése érdekében. Megfelelő vészhelyzeti terveket és reagálási eljárásokat vezetünk be, beleértve az evakuálási eljárásokat, a gyakorlati elsősegély-ellátást, a tűzoltási gyakorlatokat és a megfelelő kijáratokat.

Munkahelyi sérülés és betegség

Megfelelő rendszerrel kell rendelkeznünk a munkahelyi balesetek és betegségek kezelésére, nyomon követésére és jelentésére, hogy kivizsgálhassuk az eseményeket és korrekciós intézkedéseket hozhassunk az okok kijavítása vagy kiküszöbölése érdekében, a megfelelő orvosi kezelés biztosítására, valamint visszatérési szabályzattal azok számára, akiket ilyen események érintettek.

Fizikailag megterhelő vagy ismétlődő munka

Meg kell határoznunk, ki kell értékelnünk és kezelnünk kell a munkavállalók fizikailag megterhelő és szellemileg leterhelő feladatoknak való kitettségét, ideértve a nehéz tárgyak emelését, a hosszan tartó állást vagy a túlzottan ismétlődő feladatokat.

Létesítmények

Munkavállalóink számára tiszta mellékhelyiségeket, biztonságos ivóvízhez való hozzáférést, és ahol van étkezde, higiénikus ételkészítési és -tárolási lehetőségeket biztosítunk. Ahol a munkavállalók a vállalat által biztosított lakóhelyiségben élnek, ezeknek a helyeknek tisztának és biztonságosnak, elfogadhatóan tágasnak kell lenniük, megfelelő tűzriasztással és kijárattal, alkalmas fűtéssel és szellőzéssel.

Értesítések

Munkavállalóinkat releváns munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági információkkal kell ellátnunk azon foglalkozási veszélyekkel kapcsolatban, amelyeknek a munkavállalóink ki vannak téve, valamint számukra megfelelő képzést biztosítunk a kockázatok kezelése érdekében.

IV. Üzleti magatartás és etika

Üzleti ügyekben a legmagasabb etikai normákat alkalmazzuk a társadalmi felelősségvállalásunk teljesítése érdekében.

Üzleti integritás

Nem toleráljuk a korrupciót, a megvesztegetést, a zsarolást és a sikkasztást. Gondoskodunk arról, hogy betartsuk az ilyen ügyekkel kapcsolatos valamennyi alkalmazandó jogszabályt és nemzetközi egyezményt, beleértve az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetnek (OECD) az egyezményeit.

Az összeférhetetlenség tilalma

Kerülnünk kell az összeférhetetlenséget az üzleti döntéseink során, ezért arra kérjük partnereinket és lehetséges partnereinket, hogy ne küldjenek meghívókat és ajándékokat bármilyen befolyás elérésére céljából. A munkavállalóinknak adott ajándékoknak vagy meghívásoknak alacsony pénzügyi értékűeknek kell lenniük, és összhangban kell állniuk a helyi üzleti vagy udvariassági szokásokkal.

Átlátható üzletvitel

Üzleti kapcsolatainknak átláthatónak kell lenniük és azoknak tükröződniük kell vállalatunk könyveiben és nyilvántartásaiban. Az alkalmazandó jogszabályokkal és a bevált gyakorlatokkal összhangban minden szükséges információt közzéteszünk. Elfogadhatatlan a nyilvántartások hamisítása, illetve a feltételek vagy gyakorlatok téves bemutatása.

Szellemi tulajdon

Tiszteletben tartjuk a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat, és biztosítjuk, hogy a technológia és az ismeretek átadása olyan módon történjen, amely védi a szellemi tulajdonjogokat, valamint az ügyfelekkel és a beszállítókkal kapcsolatos információkat.

Adatvédelem

Elkötelezettek vagyunk azok személyes információinak védelme mellett, akikkel üzletet folytatunk, és betartjuk a magánéletre és az információbiztonságra vonatkozó jogszabályokat és szabályozási követelményeket a személyes adatok gyűjtése, tárolása, kezelése, továbbítása és megosztása során.

Tisztességes üzletvitel

Tiszteletben tartjuk a tisztességes üzletvitelre, hirdetésekre és versenyre vonatkozó előírásokat.

V. Környezet

Elkötelezettek vagyunk a környezet figyelembe vétele mellett a tevékenységünk során, és amikor fenntartható munkahelyeket teremtünk.

Felelős vezetés

Célunk a terveink, folyamataink és a hulladék újrahasznosítása során a káros környezeti hatások csökkentése. Költséghatékony módszereket keresünk az energiahatékonyság érdekében, valamint hogy csökkentsük az üvegházhatású gázok kibocsátását. Ellátási láncunknak meg kell felelnie azoknak az alkalmazandó jogszabályoknak és előírásoknak, amelyek tiltanak vagy korlátoznak bizonyos anyagokat, kibocsátásokat és szennyeződéseket.

Kockázatok azonosítása

Kötelesek vagyunk azonosítani és kezelni a környezetvédelmi kockázatot jelentő anyagokat. A munkahelyi veszélyes vagy mérgező anyagokra vonatkozó alkalmazandó jogszabályok iránymutatásait követjük, és megfelelően képezzük azokat a munkavállalókat, akik ilyeneknek ki vannak téve.

Engedélyek és regisztrációk

Alkalmazzuk az összes előírt környezetvédelmi engedélyt és regisztrációt. Elvárjuk az ellátási láncainktól, hogy olyan környezetvédelmi kezelési rendszert fejlesszenek ki, amely megfelel az ISO 14001 vagy más hasonló szabványnak.

VI. Konfliktusövezetből származó ásványok

Sem közvetlenül, sem közvetve nem támogatjuk és nem finanszírozzuk azokat a fegyveres csoportokat, amelyek állandósítják az emberi jogok súlyos megsértését a Kongói Demokratikus Köztársaságban vagy egy azzal szomszédos országban.

Az ásványok felelős beszerzése

Globális felelősségvállalásunk részeként elvárjuk, hogy beszállítóink betartsák a konfliktusövezetből származó ásványokra vonatkozó összes alkalmazandó előírást, és felelősségteljesen folytassák a beszerzéseiket. Ha a leszállított termék egy vagy több „konfliktusos ásványt” tartalmaz (ón, tantál, volfrám és arany, vagy ezek ércei), a partner vagy beszállító kérésre köteles biztosítani az ellátási lánc átláthatóságát, egészen a beolvasztásig. Ezért teljes nyilvántartást kell vezetnünk, hogy nyomon lehessen követni a számunkra nyújtott összes árut és szolgáltatást.

VII. Vezetési rendszerek

Elkötelezettek vagyunk olyan vezetési rendszerek bevezetése mellett, amelyek segítenek azonosítani és csökkenteni a működési kockázatokat, betartani a működésre és termékekre vonatkozó alkalmazandó jogszabályokat és előírásokat, és fenntartani az összhangunkat a jelen Útmutatóval.

Vezetői felelősség

Azonosítjuk a megfelelőség-irányítási rendszerek végrehajtásáért felelős felső vezetőket és képviselőket. A felső vezetés rendszeresen felülvizsgálja a vezetési rendszereket.

Jogi követelmények

Rendszeresen azonosítjuk, figyelemmel kísérjük és értelmezzük az alkalmazandó jogszabályokat és előírásokat, ideértve a jelen Útmutató követelményeit is, az operatív kockázatok meghatározása és a megfelelés biztosítása érdekében.

Modern rabszolgaságra vonatkozó átvilágítás

Kellő gondossággal kell ellenőriznünk, hogy ellátási láncunkat és az abban részt vevő tisztségviselőket, alkalmazottakat vagy más személyeket ne vádolhassák rabszolgasággal és emberkereskedelemmel összefüggő bűncselekményekkel.

Észszerű vizsgálatokkal meg kell bizonyosodnunk arról, hogy a lehetséges partnerek, beszállítók, vállalkozók vagy más személyek a legjobb tudomásuk szerint ne álljanak kormányzati, közigazgatási vagy szabályozó szerv által folytatott nyomozás, vizsgálat vagy végrehajtási eljárás hatálya alatt, rabszolgasággal vagy emberkereskedelemmel kapcsolatos bűncselekmény vagy állítólagos bűncselekmény miatt.

Átvilágítási eljárásokat kell alkalmaznunk a beszállítók, alvállalkozók és más résztvevők nyomon követése érdekében, hogy biztosítsuk a rabszolgaságtól vagy az emberkereskedelemtől való mentességet.

Modern rabszolgaság bejelentése

Partnerünknek értesítenie kell minket, amint tudomást szerez a hozzánk kapcsolódó ellátási láncban felmerülő tényleges vagy feltételezett rabszolgaságról vagy emberkereskedelemről.

Kérésre az ellátási láncban részt vevő partnerünk minden év végétől számítva legkésőbb öt hónapon belül, azaz május 31-ig köteles elkészíteni és átadni nekünk egy éves rabszolgaságról és emberkereskedelemről szóló nyilatkozatot, amely ismerteti azokat a megtett lépéseket, amelyek kizárják az ellátási láncaiból vagy az üzleti tevékenységei bármely részéből a rabszolgaságot és az emberkereskedelmet.

Visszaélések bejelentése és a megtorlás tilalma

Sérelem-bejelentési mechanizmust alkalmazunk, például a forróvonalat, és biztosítjuk, hogy munkavállalóink és alvállalkozóink tisztában legyenek a bejelentéssel kapcsolatos jogaikkal.

Visszaélések bejelentésére vonatkozó szabályzatunk van, amely tartalmazza a megtorlás tilalmát azok védelme érdekében, akik használják ezt, valamint az egészségre vagy biztonságra fenyegetést jelentő munkahelyi kockázatok azonosítására vonatkozó panaszok, vagy modern rabszolgasággal és emberkereskedelemmel kapcsolatos incidensek rögzítése és kezelése érdekében.

Ahol az ellátási lánctól nem várható el jelentési mechanizmus létrehozása, az ellátási lánc munkavállalóit és alvállalkozóit tájékoztatni kell a visszaélések bejelentésére használható forródrót napi 24 órában, heti 7 napon való rendelkezésre állásáról, amelyet a világ minden részén el lehet érni a helyi szám tárcsázásával (amelyet az alkalmazottak és az alvállalkozók rendelkezésére kell bocsátani) vagy e-mailben a whistleblower@avast.com címen, illetve online az Avast etikai és bejelentési vonalán.

Auditálás és ellenőrzés

Az átvilágítási folyamatunk részeként ellenőrizhetjük az ellátási láncunkat. Ez magában foglalhatja alkalmazottaink vagy megbízottaink - többek között harmadik fél auditorok - bejelentett vagy be nem jelentett helyszíni látogatásait a Vállalat létesítményeiben a jelen Útmutató betartásának ellenőrzése és igazolása céljából.

Hozzáférést kérhetünk a modern rabszolgaság, az emberkereskedelem és más kockázatok ellenőrzéséhez szükséges információkhoz, korlátozás nélkül ideértve a következőket: munkaszerződések, munkaerő-toborzó ügynökségek szerződései, bérnyilvántartások, ledolgozott munkaidő és fizetések visszaigazolása.

Vizsgálat

Ha észszerűen azt feltételezzük, hogy modern rabszolgaság, emberkereskedelem vagy más jogsértés történik vagy fordulhat elő az üzletvitelben vagy az ellátási láncon belül, fenntartjuk a jogot az ilyen aggályok kivizsgálására, és ellátási lánc-partnerünk köteles garantálni, hogy teljes körűen együttműködik a vizsgálatok lefolytatása érdekében. Szükség esetén együttműködhetünk az ellátási lánc partnerrel a korrekciós intézkedési tervek végrehajtása során a felső szintű vezetőséggel együttműködve az azonosított problémák kezelése és megoldása érdekében.

Képzés

Képzést biztosítunk az érintett alkalmazottak számára, hogy megértsék a modern rabszolgaságról szóló jogszabályokat, a társadalmi, etikai és környezetvédelmi jogszabályokat, hogy képesek legyenek észlelni a figyelmeztető jeleket és megakadályozni a modern rabszolgasággal, az emberkereskedelemmel és más problémás helyzetekkel kapcsolatos incidenseket. Elvárjuk az ellátási láncainktól, hogy nyilvántartást vezessenek az alkalmazottaik számára felkínált és általuk elvégzett összes képzésről, és hogy kérésre rendelkezésre bocsássák a nyilvántartás másolatát.

Korrekciós intézkedések

Kötelesek vagyunk az ellátási láncunkkal együttműködésben korrekciós intézkedési terveket végrehajtani, a modern rabszolgasággal, az emberkereskedelemmel és egyéb problémás helyzetekkel kapcsolatos incidensek és kockázatok orvoslása érdekében, ahol az lehetséges. A hatályos jogszabályok, szabályozások és előírások bármilyen súlyos vagy tartós megsértése a szerződéses kapcsolat megszűnését és/vagy az illetékes hatóságok irányába történő bejelentést eredményezheti.