Velmi zastaralé verze prohlížečů bohužel nepodporujeme. Chcete-li si obsah této webové stránky zobrazit správně, aktualizujte si prohlížeč.

PODMÍNKY PŘIJATELNÉHO POUŽÍVÁNÍ PRO NAŠE ŘEŠENÍ

Verze 1.1 (revize z 18. května 2018)

Tyto Podmínky přijatelného používání (dále jen „Podmínky“) popisují zakázaná použití softwaru nebo služeb včetně všech aktualizací (každá z nich dále jen „Řešení“) nabízených společností Avast Software, s.r.o. nebo jejími přidruženými subjekty uvedenými zde (dále jen „Dodavatel“) a všechny uživatelské příručky a pokyny poskytnuté s Řešením (dále jen „Dokumentace“). Příklady popsané v těchto Podmínkách nejsou vyčerpávající. Tyto Podmínky můžeme kdykoli změnit zveřejněním revidované verze na této webové stránce. Pokud Podmínky porušujete, či k tomu opravňujete k tomu jiné osoby nebo k tomu jiným osobám pomáháte, můžeme okamžitě pozastavit nebo zrušit Vaše používání některého nebo všech našich Řešení. Pojmy uvedené s velkým počátečním písmenem, které nejsou v těchto Podmínkách jinak definované, mají význam uvedený v Licenčním ujednání s koncovým uživatelem (dále jen „Ujednání“) pro Řešení, která jsou k dispozici zde.

 • 1. Nesmíte kopírovat ani používat žádné Řešení ani Dokumentaci, s výjimkou případů, kdy Vás k tomu opravňuje Smlouva.
 • 2. Nesmíte provádět tyto činnosti ani umožnit třetím stranám, aby prováděly tyto činnosti:
  • 2.1. použít libovolný autorizační kód, číslo licence, kombinaci uživatelského jména/[passwordu [hesla] nebo jiný aktivační kód nebo číslo dodané Dodavatelem v souvislosti s jakýmkoli Řešením (dále jen „Aktivační kód“) pro vyšší počet Zařízení než je počet zařízení uvedený v Příslušných podmínkách;
  • 2.2. zpřístupnit jakýkoli Aktivační kód jakékoli jiné straně než Dodavateli nebo určenému zástupci Dodavatele;
  • 2.3. s výjimkou případů výslovně povolených právními předpisy: (i) provádět reverzní inženýrství, rozebírání, dekompilaci, překlad, rekonstrukci, transformaci nebo extrakci jakékoliv Řešení nebo jakékoliv části Řešení (včetně jakýchkoli souvisejících signatur malwaru a běžné detekce škodlivého malwaru); nebo (ii) měnit, upravovat nebo jinak pozměňovat jakékoliv Řešení (včetně jakýchkoli souvisejících signatur malwaru a běžné detekce škodlivého malwaru);
  • 2.4. s výjimkou případů, kdy je to povoleno distribuční smlouvou, smlouvou o prodeji nebo jinou dohodou mezi vámi a Dodavatelem nebo jiným členem skupiny Dodavatelů, nesmíte publikovat, prodávat, distribuovat, vysílat, přenášet, sdělovat, převádět, slíbit, pronajmout, sdílet jakékoli Řešení nebo udělit podlicenci pro jakékoli Řešení;
  • 2.5. s výjimkou případů, kdy je to výslovně povoleno touto Smlouvou, Příslušnými podmínkami nebo jinou dohodou mezi vámi a Dodavatelem nebo jiným členem skupiny Dodavatelů, nesmíte používat jakékoli Řešení ke správě zařízení třetí strany nebo udělit přístup třetí straně nebo použít Řešení v rámci střediska služeb, služby časového sdílení, předplatného nebo poskytovatele aplikační služby nebo na jiném podobném základě;
  • 2.6. využít jakékoli Řešení k poskytnutí nebo vytvoření produktu nebo služby, které budou konkurovat Řešení;
  • 2.7. použít nebo se pokusit použít jakékoli Řešení k: (i) porušení této podnikové směrnice; (ii) nahrávání, stahování, streamování, přenášení, kopírování nebo ukládání jakýchkoli informací, dat nebo materiálů nebo zapojení se do činnosti nebo napomáhání činnosti, která může: (A) porušovat práva duševního vlastnictví nebo jiná práva jakékoli třetí strany; (B) obsahovat jakýkoli nezákonný, škodlivý, ohrožující, zneužívající, hanlivý nebo jinak nevhodný materiál; (C) škodit nebo snažit se škodit druhým; (D) mít potenciál podněcovat nebo vytvářet chování, které je protiprávní, škodlivé, ohrožující, zneužívající, obtěžující, otravné, hanlivé, urážlivé, vulgární, obscénní, zasahující do soukromí jiné osoby, nenávistné nebo diskriminační z hlediska rasy, etnika, náboženství nebo pohlaví nebo jinak nežádoucí; (E) propagovat nebo poskytovat instruktážní informace o nezákonných činnostech, podporovat fyzickou újmu nebo zranění jakékoli skupiny nebo jednotlivce nebo podporovat jakékoli kruté jednání vůči zvířatům; (F) představovat vydávání se za jakoukoli osobu nebo subjekt nebo jiným způsobem zkreslovat váš vztah k osobě nebo subjektu; nebo (G) napomáhat jakémukoli podvodu, klamu nebo krádeži; (H) poškozovat, znemožnit nebo zhoršit provoz, získat nebo pokoušet se získat neoprávněný přístup, převzetí, užívání, kopírování, změny nebo zničení jakéhokoli majetku, zařízení, softwaru, služeb, sítí nebo dat, a to jakýmikoli prostředky, včetně hackování, phishingu, spoofingu nebo snahy obcházet nebo překonat brány firewall, ochranu heslem nebo jiný ochranný prostředek informací nebo opatření jakékoli povahy; (iii) porušování platných místních, vnitrostátních nebo mezinárodních právních předpisů nebo nařízení jakýmkoli způsobem; (iv) falšování hlaviček nebo jiné manipulaci s identifikátory za účelem zakrytí původu jakéhokoli obsahu přenášeného prostřednictvím Řešení; (v) odesílání, zveřejňování, zasílání e-mailem nebo jinému předávání nevyžádané nebo neoprávněné reklamy, propagačních materiálů, „nevyžádané pošty“, „spamu“, „řetězových dopisů“ nebo „pyramidových schémat“; nebo (vi) shromažďování nebo uchovávání osobních údajů bez vědomí a výslovného souhlasu subjektu údajů;
  • 2.8. poškozovat, znemožňovat nebo zhoršovat provoz nebo získávat nebo pokoušet se získat neoprávněný přístup k jakémukoli Řešení nebo jakémukoli jinému majetku, Zařízení, softwaru, službám, sítím nebo datům připojeným k takovým Řešením, obsahu nebo datům uloženým, přístupným nebo dodaným prostřednictvím tohoto Řešení, nebo s nimi spolupracujícím, a to jakýmkoli způsobem, včetně hackování, phishingu, spoofingu nebo snahy obcházet nebo překonat brány firewall, ochranu passwordem nebo jiný ochranný prvek informací nebo opatření jakékoli povahy;
  • 2.9. testovat či srovnávat nebo zveřejnit nebo publikovat výsledky testování nebo srovnání jakéhokoli Řešení bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele; nebo
  • 2.10. překonávat nebo obcházet, pokoušet se překonávat nebo obcházet, nebo pověřit třetí osobu nebo jí pomáhat při překonávání nebo obcházení opatření proti kopiím jakéhokoli Řešení.
 • 3. Konfliktní ustanovení. Ujednání může obsahovat podobná nebo dodatečná omezení týkající se vašeho používání Řešení. Pokud dojde k rozporu mezi Podmínkami a Ujednáním, budou platit přísnější ustanovení.
Zavřít

Téměř hotovo…

Dokončete instalaci kliknutím na stažený soubor a postupem podle pokynů.

Spouští se stahování…
Poznámka: Pokud se stahování nespustilo automaticky, klikněte sem.
Kliknutím na tento soubor spusťte instalaci Avastu.