Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης για τις Λύσεις μας

Έκδοση 1.1 (Αναθεωρήθηκε στις 18 Μαΐου 2018)

Η παρούσα Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης (αυτή η «Πολιτική») περιγράφει τις απαγορευμένες χρήσεις λογισμικού ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ενημερώσεων (έκαστη «Λύση») που παρέχονται από την Avast Software, s.r.o. ή από συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες όπως ορίζονται εδώ («Προμηθευτής»), καθώς και τυχόν εγχειρίδια και οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τη Λύση («Έγγραφα»). Τα παραδείγματα που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική δεν είναι εξαντλητικά. Ενδέχεται να τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική οποιαδήποτε στιγμή δημοσιεύοντας μια αναθεωρημένη έκδοση σε αυτόν τον ιστότοπο. Εάν παραβιάσετε την Πολιτική, εξουσιοδοτήσετε ή βοηθήσετε άλλους να την παραβιάσουν, μπορεί να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε αμέσως τη χρήση οποιωνδήποτε ή όλων των Λύσεών μας. Οι όροι που ξεκινούν με κεφαλαίο γράμμα και δεν έχουν άλλον ορισμό στην παρούσα Πολιτική έχουν τη σημασία που τους δόθηκε στην Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (η «Σύμβαση») για τις Λύσεις που είναι διαθέσιμες εδώ.

1. Δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε ή να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε Λύση ή Έγγραφα εκτός εάν η Άδεια παρέχει σχετική εξουσιοδότηση.

2. Δεν επιτρέπεται σε εσάς και οποιοδήποτε τρίτο μέρος:

2.1. να χρησιμοποιείτε οποιονδήποτε κωδικό εξουσιοδότησης, αριθμό άδειας χρήσης, συνδυασμό ονόματος χρήστη/κωδικού πρόσβασης ή άλλον κωδικό ενεργοποίησης ή αριθμό που σας έδωσε ο Προμηθευτής σχετικά με οποιαδήποτε Λύση («Κωδικός ενεργοποίησης») σε ή για περισσότερες συσκευές από όσες ορίζονται στους Ισχύοντες όρους,

2.2. να κοινοποιείτε οποιονδήποτε Κωδικό ενεργοποίησης σε οποιοδήποτε άλλο μέρος πέραν του Προμηθευτή ή των διορισμένων αντιπροσώπων αυτού,

2.3. εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον νόμο: (i) να κάνετε ανάδρομη τεχνική έρευνα, αποσυναρμολόγηση, αντίστροφη μεταγλώττιση, μετάφραση, ανασύσταση, μετατροπή ή εξαγωγή οποιασδήποτε Λύσης ή μέρους της Λύσης (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε σχετικών με malware υπογραφών και ρουτινών ανίχνευσης malware) ή (ii) να αλλάζετε, να τροποποιείτε ή να μεταβάλλετε με άλλον τρόπο οποιαδήποτε Λύση (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε σχετικών με malware υπογραφών και ρουτινών ανίχνευσης malware),

2.4. εκτός εάν ορίζεται από μια συμφωνία διανομής, συμφωνία μεταπώλησης ή άλλη συμφωνία μεταξύ εσάς και του Προμηθευτή ή άλλου μέλους του Ομίλου προμηθευτών, να δημοσιεύετε, να μεταπωλείτε, να διανέμετε, να διαδίδετε, να μεταδίδετε, να επικοινωνείτε, να μεταφέρετε, να δεσμεύετε, να ενοικιάζετε, να μοιράζεστε ή να υπενοικιάζετε οποιαδήποτε Λύση,

2.5. εκτός εάν ορίζεται ρητά από τη Σύμβαση, τους Ισχύοντες όρους ή άλλη συμφωνία μεταξύ εσάς και του Προμηθευτή ή άλλου μέλους του Ομίλου προμηθευτών, να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε Λύση για να διαχειριστείτε τις εγκαταστάσεις ενός τρίτου μέρους ή για να χορηγήσετε σε ένα τρίτο μέρος πρόσβαση σε ή χρήση οποιασδήποτε Λύσης σε γραφείο υπηρεσιών πληροφορικής, υπηρεσία διαμοιρασμού χρόνου, υπηρεσία συνδρομής ή πάροχο υπηρεσιών εφαρμογών ή άλλο παρόμοιο καθεστώς,

2.6. να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε Λύση για να παρέχετε ή να κατασκευάζετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που ανταγωνίζεται τη Λύση,

2.7. να χρησιμοποιείτε ή να επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε Λύση: (i) για να παραβιάσετε την παρούσα Πολιτική, (ii) για να ανεβάσετε, να κάνετε λήψη, να μεταδώσετε ζωντανά, να μεταδώσετε, να αντιγράψετε ή να αποθηκεύσετε οποιαδήποτε πληροφορία, δεδομένα ή υλικά ή να αναλάβετε να κάνετε ή να βοηθήσετε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα: (Α) παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτου μέρους, (Β) περιέχει οποιοδήποτε παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, εξυβριστικό ή άλλως απαγορευτικό υλικό οποιουδήποτε είδους, (Γ) βλάπτει ή επιχειρεί να βλάψει άλλους, (Δ) έχει τη δυνατότητα να υποκινήσει ή να προκαλέσει συμπεριφορά που είναι παράνομη, επιβλαβής, απειλητική, προσβλητική, ενοχλητική, ζημιογόνα, εξυβριστική, συκοφαντική, χυδαία, άσεμνη, επεμβατική στην ιδιωτικότητα του άλλου, εχθρική, ή συμπεριφορά που εισάγει φυλετικές, εθνικές, θρησκευτικές ή σεξουαλικές διακρίσεις ή άλλως απαγορευτική, (Ε) προάγει ή παρέχει εκπαιδευτικές πληροφορίες για παράνομες δραστηριότητες, προάγει τη σωματική βλάβη ή τραυματισμό σε οποιαδήποτε ομάδα ή άτομο, ή προάγει οποιαδήποτε πράξη βαρβαρότητας σε ζώα, (ΣΤ) παριστάνει οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα ή παραποιεί τη σχέση σας με ένα άτομο ή οντότητα, ή (Ζ) βοηθά σε οποιαδήποτε απάτη, παραποίηση ή κλοπή, (Η) προκαλεί βλάβη, απενεργοποιεί ή επιδεινώνει τη λειτουργία, ή κερδίζει ή επιχειρεί να κερδίσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λήψη, χρήση, αντιγραφή, τροποποίηση ή καταστροφή σε οποιαδήποτε ιδιοκτησία, συσκευές, λογισμικό, υπηρεσίες, δίκτυα ή δεδομένα, με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της δικτυοπαραβίασης, του ηλεκτρονικού ψαρέματος, της παραποίησης δεδομένων ή αναζήτησης τρόπου παράκαμψης ή αναστολής τειχών προστασίας, Password Protection ή άλλων μέσων προστασίας ή ελέγχου ασφάλειας πληροφοριών οποιασδήποτε μορφής, (iii) για να παραβιάσετε με οποιονδήποτε τρόπο τους ισχύοντες τοπικούς, εθνικούς ή διεθνείς νόμους ή κανονισμούς, (iv) για να πλαστογραφήσετε τίτλους ή να παραποιήσετε με άλλον τρόπο αναγνωριστικά ώστε να αποκρύψετε την προέλευση οποιουδήποτε περιεχομένου μεταδίδεται μέσω της χρήσης της Λύσης, (v) για να ανεβάσετε, να δημοσιεύσετε, να αποστείλετε ηλεκτρονικά ή να μεταδώσετε άλλως οποιοδήποτε αυτόκλητο ή μη εγκεκριμένο διαφημιστικό, προωθητικό υλικό, «ανεπιθύμητη αλληλογραφία», spam, «chain letters», ή «σύστημα με τη μορφή πυραμίδας», ή (vi) για να συλλέγετε ή να αποθηκεύετε προσωπικά δεδομένα χωρίς να έχει γνώση και να έχει συναινέσει ρητά το υποκείμενο των δεδομένων,

2.8. να προκαλείτε βλάβη, να απενεργοποιείτε ή να επιδεινώνετε τη λειτουργία, ή να αποκτάτε ή να επιχειρείτε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιαδήποτε Λύση ή σε οποιαδήποτε ιδιοκτησία, συσκευές, λογισμικό, υπηρεσίες, δίκτυα ή δεδομένα που συνδέονται με ή διαλειτουργούν με τέτοιου είδους Λύση, ή σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή δεδομένα αποθηκεύονται, προσπελαύνονται ή παραδίδονται μέσω τέτοιου είδους Λύσης, με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης, του phishing, της πλαστογράφησης ή της αναζήτησης τρόπου παράκαμψης ή αναστολής τειχών προστασίας, προστασίας κωδικών πρόσβασης ή άλλων μέσων προστασίας ή ελέγχου ασφάλειας πληροφοριών οποιασδήποτε μορφής,

2.9. να δοκιμάσετε ή να ελέγχετε τις επιδόσεις ή να κοινοποιείτε ή να δημοσιεύετε αποτελέσματα δοκιμών ή ελέγχου επιδόσεων για οποιαδήποτε Λύση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Πωλητή, ή

2.10. να αναστέλλετε ή να παρακάμπτετε, να επιχειρείτε να αναστείλετε ή να παρακάμψετε, ή να εξουσιοδοτείτε ή να βοηθάτε τρίτο μέρος να αναστείλει ή να παρακάμψει ελέγχους για τη χρήση αντιγράφων οποιασδήποτε Λύσης.

3. Συγκρούσεις‭. Η Άδεια περιλαμβάνει παρόμοιους ή πρόσθετους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση μιας Λύσης. Εάν και εφόσον υπάρχει σύγκρουση αυτής της Πολιτικής και της Άδειας, υπερισχύουν οι πιο περιοριστικές διατάξεις.