Velmi zastaralé verze prohlížečů bohužel nepodporujeme. Chcete-li si obsah této webové stránky zobrazit správně, aktualizujte si prohlížeč.

PODMÍNKY PŘIJATELNÉHO POUŽÍVÁNÍ PRO NAŠE ŘEŠENÍ

Verze 1.1 (revize z 18. května 2018)

Tyto Podmínky přijatelného používání (dále jen „Podmínky“) popisují zakázaná použití softwaru nebo služeb včetně všech aktualizací (každá z nich dále jen „Řešení“) nabízených společností Avast Software, s.r.o. nebo jejími přidruženými subjekty uvedenými zde (dále jen „Dodavatel“) a všechny uživatelské příručky a pokyny poskytnuté s Řešením (dále jen „Dokumentace“). Příklady popsané v těchto Podmínkách nejsou vyčerpávající. Tyto Podmínky můžeme kdykoli změnit zveřejněním revidované verze na této webové stránce. Pokud Podmínky porušujete, či k tomu opravňujete k tomu jiné osoby nebo k tomu jiným osobám pomáháte, můžeme okamžitě pozastavit nebo zrušit Vaše používání některého nebo všech našich Řešení. Pojmy uvedené s velkým počátečním písmenem, které nejsou v těchto Podmínkách jinak definované, mají význam uvedený v Licenčním ujednání s koncovým uživatelem (dále jen „Ujednání“) pro Řešení, která jsou k dispozici zde.

 • 1. Nesmíte kopírovat ani používat žádné Řešení ani Dokumentaci, s výjimkou případů, kdy Vás k tomu opravňuje Smlouva.
 • 2. Nesmíte provádět tyto činnosti ani umožnit třetím stranám, aby prováděly tyto činnosti:
  • 2.1. použít libovolný autorizační kód, číslo licence, kombinaci uživatelského jména/[passwordu [hesla] nebo jiný aktivační kód nebo číslo dodané Dodavatelem v souvislosti s jakýmkoli Řešením (dále jen „Aktivační kód“) pro vyšší počet Zařízení než je počet zařízení uvedený v Příslušných podmínkách;
  • 2.2. zpřístupnit jakýkoli Aktivační kód jakékoli jiné straně než Dodavateli nebo určenému zástupci Dodavatele;
  • 2.3. s výjimkou případů výslovně povolených právními předpisy: (i) provádět reverzní inženýrství, rozebírání, dekompilaci, překlad, rekonstrukci, transformaci nebo extrakci jakékoliv Řešení nebo jakékoliv části Řešení (včetně jakýchkoli souvisejících signatur malwaru a běžné detekce škodlivého malwaru); nebo (ii) měnit, upravovat nebo jinak pozměňovat jakékoliv Řešení (včetně jakýchkoli souvisejících signatur malwaru a běžné detekce škodlivého malwaru);
  • 2.4. s výjimkou případů, kdy je to povoleno distribuční smlouvou, smlouvou o prodeji nebo jinou dohodou mezi vámi a Dodavatelem nebo jiným členem skupiny Dodavatelů, nesmíte publikovat, prodávat, distribuovat, vysílat, přenášet, sdělovat, převádět, slíbit, pronajmout, sdílet jakékoli Řešení nebo udělit podlicenci pro jakékoli Řešení;
  • 2.5. s výjimkou případů, kdy je to výslovně povoleno touto Smlouvou, Příslušnými podmínkami nebo jinou dohodou mezi vámi a Dodavatelem nebo jiným členem skupiny Dodavatelů, nesmíte používat jakékoli Řešení ke správě zařízení třetí strany nebo udělit přístup třetí straně nebo použít Řešení v rámci střediska služeb, služby časového sdílení, předplatného nebo poskytovatele aplikační služby nebo na jiném podobném základě;
  • 2.6. využít jakékoli Řešení k poskytnutí nebo vytvoření produktu nebo služby, které budou konkurovat Řešení;
  • 2.7. použít nebo se pokusit použít jakékoli Řešení k: (i) porušení této podnikové směrnice; (ii) nahrávání, stahování, streamování, přenášení, kopírování nebo ukládání jakýchkoli informací, dat nebo materiálů nebo zapojení se do činnosti nebo napomáhání činnosti, která může: (A) porušovat práva duševního vlastnictví nebo jiná práva jakékoli třetí strany; (B) obsahovat jakýkoli nezákonný, škodlivý, ohrožující, zneužívající, hanlivý nebo jinak nevhodný materiál; (C) škodit nebo snažit se škodit druhým; (D) mít potenciál podněcovat nebo vytvářet chování, které je protiprávní, škodlivé, ohrožující, zneužívající, obtěžující, otravné, hanlivé, urážlivé, vulgární, obscénní, zasahující do soukromí jiné osoby, nenávistné nebo diskriminační z hlediska rasy, etnika, náboženství nebo pohlaví nebo jinak nežádoucí; (E) propagovat nebo poskytovat instruktážní informace o nezákonných činnostech, podporovat fyzickou újmu nebo zranění jakékoli skupiny nebo jednotlivce nebo podporovat jakékoli kruté jednání vůči zvířatům; (F) představovat vydávání se za jakoukoli osobu nebo subjekt nebo jiným způsobem zkreslovat váš vztah k osobě nebo subjektu; nebo (G) napomáhat jakémukoli podvodu, klamu nebo krádeži; (H) poškozovat, znemožnit nebo zhoršit provoz, získat nebo pokoušet se získat neoprávněný přístup, převzetí, užívání, kopírování, změny nebo zničení jakéhokoli majetku, zařízení, softwaru, služeb, sítí nebo dat, a to jakýmikoli prostředky, včetně hackování, phishingu, spoofingu nebo snahy obcházet nebo překonat brány firewall, ochranu heslem nebo jiný ochranný prostředek informací nebo opatření jakékoli povahy; (iii) porušování platných místních, vnitrostátních nebo mezinárodních právních předpisů nebo nařízení jakýmkoli způsobem; (iv) falšování hlaviček nebo jiné manipulaci s identifikátory za účelem zakrytí původu jakéhokoli obsahu přenášeného prostřednictvím Řešení; (v) odesílání, zveřejňování, zasílání e-mailem nebo jinému předávání nevyžádané nebo neoprávněné reklamy, propagačních materiálů, „nevyžádané pošty“, „spamu“, „řetězových dopisů“ nebo „pyramidových schémat“; nebo (vi) shromažďování nebo uchovávání osobních údajů bez vědomí a výslovného souhlasu subjektu údajů;
  • 2.8. poškozovat, znemožňovat nebo zhoršovat provoz nebo získávat nebo pokoušet se získat neoprávněný přístup k jakémukoli Řešení nebo jakémukoli jinému majetku, Zařízení, softwaru, službám, sítím nebo datům připojeným k takovým Řešením, obsahu nebo datům uloženým, přístupným nebo dodaným prostřednictvím tohoto Řešení, nebo s nimi spolupracujícím, a to jakýmkoli způsobem, včetně hackování, phishingu, spoofingu nebo snahy obcházet nebo překonat brány firewall, ochranu passwordem nebo jiný ochranný prvek informací nebo opatření jakékoli povahy;
  • 2.9. testovat či srovnávat nebo zveřejnit nebo publikovat výsledky testování nebo srovnání jakéhokoli Řešení bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele; nebo
  • 2.10. překonávat nebo obcházet, pokoušet se překonávat nebo obcházet, nebo pověřit třetí osobu nebo jí pomáhat při překonávání nebo obcházení opatření proti kopiím jakéhokoli Řešení.
 • 3. Konfliktní ustanovení. Ujednání může obsahovat podobná nebo dodatečná omezení týkající se vašeho používání Řešení. Pokud dojde k rozporu mezi Podmínkami a Ujednáním, budou platit přísnější ustanovení.
Zavřít

Instalaci Avastu dokončíte následujícím postupem:

Spouští se stahování…
Poznámka: Pokud se stahování nespustilo automaticky, klikněte sem.
1
Spusťte instalační program Avastu
Spusťte instalační program Avastu
Spusťte instalační program Avastu
Spusťte instalační program Avastu
Spusťte instalační program Avastu
Uložte soubor Avastu
Uložte soubor Avastu
Uložte soubor Avastu
Uložte soubor Avastu
Uložte soubor Avastu
Otevřete soubor Avastu, který chcete nainstalovat
Otevřete soubor Avastu, který chcete nainstalovat
Otevřete soubor Avastu, který chcete nainstalovat
Otevřete soubor Avastu, který chcete nainstalovat
Otevřete soubor Avastu, který chcete nainstalovat
Spusťte instalační program Avastu
Spusťte instalační program Avastu
Spusťte instalační program Avastu
Spusťte instalační program Avastu
Spusťte instalační program Avastu
V levém dolním rohu prohlížeče klikněte na stažený soubor.
V levém dolním rohu prohlížeče klikněte na stažený soubor.
V levém dolním rohu prohlížeče klikněte na stažený soubor.
V levém dolním rohu prohlížeče klikněte na stažený soubor.
V levém dolním rohu prohlížeče klikněte na stažený soubor.
Na výzvu klikněte na tlačítko Uložit soubor. V pravém horním rohu přejděte na Stažené soubory a otevřete instalační soubor.
Na výzvu zvolte možnost Uložit soubor a klikněte na tlačítko OK.
Na výzvu klikněte na tlačítko Uložit soubor. V pravém horním rohu přejděte na Stažené soubory a otevřete instalační soubor.
Na výzvu klikněte na tlačítko Uložit soubor. V pravém horním rohu přejděte na Stažené soubory a otevřete instalační soubor.
Na výzvu zvolte možnost Uložit soubor a klikněte na tlačítko OK.
V pravém horním rohu přejděte na Stažené soubory a klikněte na stažený soubor.
V pravém horním rohu přejděte na Stažené soubory a klikněte na stažený soubor.
V pravém horním rohu přejděte na Stažené soubory a klikněte na stažený soubor.
V pravém horním rohu přejděte na Stažené soubory a klikněte na stažený soubor.
V pravém horním rohu přejděte na Stažené soubory a klikněte na stažený soubor.
Přejděte do složky Stažené soubory a klikněte na stažený soubor.
Přejděte do složky Stažené soubory a dvakrát klikněte na stažený soubor.
Přejděte do složky Stažené soubory a klikněte na stažený soubor.
Přejděte do složky Stažené soubory a klikněte na stažený soubor.
Přejděte do složky Stažené soubory a dvakrát klikněte na stažený soubor.
2
Potvrďte instalaci
Potvrďte instalaci
Potvrďte instalaci
Potvrďte instalaci
Potvrďte instalaci
Potvrďte instalaci
Otevřete soubor Avastu, který chcete nainstalovat
Potvrďte instalaci
Potvrďte instalaci
Otevřete soubor Avastu, který chcete nainstalovat
Potvrďte instalaci
Potvrďte instalaci
Potvrďte instalaci
Potvrďte instalaci
Potvrďte instalaci
Potvrďte instalaci
Potvrďte instalaci
Potvrďte instalaci
Potvrďte instalaci
Potvrďte instalaci
Kliknutím na tlačítko Ano v systémovém okně schvalte spuštění instalace Avastu.
Kliknutím na tlačítko Povolit v systémovém okně schvalte spuštění instalace Avastu.
Kliknutím na tlačítko Ano v systémovém okně schvalte spuštění instalace Avastu.
Kliknutím na tlačítko Ano v systémovém okně schvalte spuštění instalace Avastu.
Kliknutím na tlačítko Povolit v systémovém okně schvalte spuštění instalace Avastu.
Kliknutím na tlačítko Ano v systémovém okně schvalte spuštění instalace Avastu.
V pravém horním rohu přejděte na Stažené soubory, otevřete instalační soubor a schvalte instalaci.
Kliknutím na tlačítko Ano v systémovém okně schvalte spuštění instalace Avastu.
Kliknutím na tlačítko Ano v systémovém okně schvalte spuštění instalace Avastu.
V pravém horním rohu přejděte na Stažené soubory, otevřete instalační soubor a schvalte instalaci.
Kliknutím na tlačítko Ano v systémovém okně schvalte spuštění instalace Avastu.
Kliknutím na tlačítko Povolit v systémovém okně schvalte spuštění instalace Avastu.
Kliknutím na tlačítko Ano v systémovém okně schvalte spuštění instalace Avastu.
Kliknutím na tlačítko Ano v systémovém okně schvalte spuštění instalace Avastu.
Kliknutím na tlačítko Povolit v systémovém okně schvalte spuštění instalace Avastu.
Kliknutím na tlačítko Ano v systémovém okně schvalte spuštění instalace Avastu.
Kliknutím na tlačítko Povolit v systémovém okně schvalte spuštění instalace Avastu.
Kliknutím na tlačítko Ano v systémovém okně schvalte spuštění instalace Avastu.
Kliknutím na tlačítko Ano v systémovém okně schvalte spuštění instalace Avastu.
Kliknutím na tlačítko Povolit v systémovém okně schvalte spuštění instalace Avastu.
3
Postupujte podle pokynů k instalaci
Postupujte podle pokynů k instalaci
Postupujte podle pokynů k instalaci
Postupujte podle pokynů k instalaci
Postupujte podle pokynů k instalaci
Postupujte podle pokynů k instalaci
Postupujte podle pokynů k instalaci
Postupujte podle pokynů k instalaci
Postupujte podle pokynů k instalaci
Postupujte podle pokynů k instalaci
Postupujte podle pokynů k instalaci
Postupujte podle pokynů k instalaci
Postupujte podle pokynů k instalaci
Postupujte podle pokynů k instalaci
Postupujte podle pokynů k instalaci
Postupujte podle pokynů k instalaci
Postupujte podle pokynů k instalaci
Postupujte podle pokynů k instalaci
Postupujte podle pokynů k instalaci
Postupujte podle pokynů k instalaci
Kliknutím na tlačítko v okně instalačního programu spusťte instalaci.
Kliknutím na tlačítko v okně instalačního programu spusťte instalaci.
Kliknutím na tlačítko v okně instalačního programu spusťte instalaci.
Kliknutím na tlačítko v okně instalačního programu spusťte instalaci.
Kliknutím na tlačítko v okně instalačního programu spusťte instalaci.
Kliknutím na tlačítko v okně instalačního programu spusťte instalaci.
Kliknutím na tlačítko v okně instalačního programu spusťte instalaci.
Kliknutím na tlačítko v okně instalačního programu spusťte instalaci.
Kliknutím na tlačítko v okně instalačního programu spusťte instalaci.
Kliknutím na tlačítko v okně instalačního programu spusťte instalaci.
Kliknutím na tlačítko v okně instalačního programu spusťte instalaci.
Kliknutím na tlačítko v okně instalačního programu spusťte instalaci.
Kliknutím na tlačítko v okně instalačního programu spusťte instalaci.
Kliknutím na tlačítko v okně instalačního programu spusťte instalaci.
Kliknutím na tlačítko v okně instalačního programu spusťte instalaci.
Kliknutím na tlačítko v okně instalačního programu spusťte instalaci.
Kliknutím na tlačítko v okně instalačního programu spusťte instalaci.
Kliknutím na tlačítko v okně instalačního programu spusťte instalaci.
Kliknutím na tlačítko v okně instalačního programu spusťte instalaci.
Kliknutím na tlačítko v okně instalačního programu spusťte instalaci.
Kliknutím na tento soubor spusťte instalaci Avastu.
Kliknutím na tento soubor spusťte instalaci Avastu