Podmínky přijatelného používání pro naše řešení

Verze 1.1 (revize z 18. května 2018)

Podmínky přijatelného používání (dále jen „Podmínky“) popisují zakázaná použití softwaru nebo služeb včetně všech aktualizací (každá z nich dále jen „Řešení“) nabízených společností Avast Software, s.r.o. nebo jejími přidruženými subjekty uvedenými tady (dále jen „Dodavatel“) a všechny uživatelské příručky a pokyny poskytnuté s Řešením (dále jen „Dokumentace“). Příklady popsané v těchto Podmínkách nejsou vyčerpávající. Tyto Podmínky můžeme kdykoli změnit zveřejněním revidované verze na této webové stránce. Pokud Podmínky porušujete, či k tomu opravňujete jiné osoby nebo k tomu jiným osobám pomáháte, můžeme okamžitě pozastavit nebo zrušit Vaše používání některého nebo všech našich Řešení. Význam pojmů uvedených s velkým počátečním písmenem, které nejsou v těchto Podmínkách jinak definované, je uvedený v Licenční smlouvě s koncovým uživatelem (dále jen „Smlouva“) pro Řešení, která je k dispozici tady.

1. Nesmíte kopírovat ani používat žádné Řešení ani Dokumentaci, s výjimkou případů, kdy Vás k tomu opravňuje Smlouva.

2. Nesmíte provádět tyto činnosti ani umožnit třetím stranám, aby tyto činnosti prováděly:

2.1. používat jakýkoli autorizační kód, číslo licence, kombinace uživatelského jména / hesla nebo jiného aktivačního kódu nebo čísla, poskytnutého prodejcem v souvislosti s jakýmkoli Řešením („Aktivační kód“) na nebo pro větší počet zařízení, než je uvedeno v Příslušných podmínkách;

2.2. zpřístupnit jakýkoli Aktivační kód jakékoli jiné straně než Dodavateli nebo určenému zástupci Dodavatele;

2.3. s výjimkou případů výslovně povolených právními předpisy: (i) provádět reverzní inženýrství, rozebírání, dekompilaci, překlad, rekonstrukci, transformaci nebo extrakci jakéhokoli Řešení nebo jakékoli části Řešení (včetně jakýchkoli souvisejících signatur malwaru a běžné detekce škodlivého malwaru); nebo (ii) měnit, upravovat nebo jinak pozměňovat jakékoli Řešení (včetně jakýchkoli souvisejících signatur malwaru a běžné detekce škodlivého malwaru);

2.4. nestanoví-li distribuční smlouva, smlouva o přeprodeji nebo jiná smlouva mezi vámi a prodejcem nebo jiným členem skupiny prodejce jinak: publikovat, přeprodávat, distribuovat, vysílat, předávat, sdělovat, převádět, zastavovat, pronajímat, sdílet nebo poskytovat sublicenci na jakékoli Řešení;

2.5. s výjimkou případů, kdy je to výslovně povoleno touto Smlouvou, Příslušnými podmínkami nebo jinou smlouvou mezi vámi a Dodavatelem nebo jiným členem skupiny Dodavatelů, nesmíte používat jakékoli Řešení ke správě zařízení třetí strany nebo udělit přístup třetí straně nebo použít Řešení v rámci střediska služeb, služby časového sdílení, předplatného nebo poskytovatele aplikační služby nebo na jiném podobném základě;

2.6. využít jakékoli Řešení k poskytnutí nebo vytvoření produktu nebo služby, které budou konkurovat Řešení;

2.7. použít nebo se pokusit použít jakékoli Řešení k: (i) porušení této podnikové směrnice; (ii) nahrávání, stahování, streamování, přenášení, kopírování nebo ukládání jakýchkoli informací, dat nebo materiálů nebo zapojení se do činnosti nebo napomáhání činnosti, která může: (A) porušovat práva duševního vlastnictví nebo jiná práva jakékoli třetí strany; (B) obsahovat jakýkoli nezákonný, škodlivý, ohrožující, zneužívající, hanlivý nebo jinak nevhodný materiál; (C) škodit nebo snažit se škodit druhým; (D) mít potenciál podněcovat nebo vytvářet chování, které je protiprávní, škodlivé, ohrožující, zneužívající, obtěžující, otravné, hanlivé, urážlivé, vulgární, obscénní, zasahující do soukromí jiné osoby, ​​nenávistné nebo diskriminační z hlediska rasy, etnika, náboženství nebo pohlaví nebo jinak nežádoucí; (E) propagovat nebo poskytovat instruktážní informace o nezákonných činnostech, podporovat fyzickou újmu nebo zranění jakékoli skupiny nebo jednotlivce nebo podporovat jakékoli kruté jednání vůči zvířatům; (F) představovat vydávání se za jakoukoli osobu nebo subjekt nebo jiným způsobem zkreslovat váš vztah k osobě nebo subjektu; nebo (G) napomáhat jakémukoli podvodu, klamu nebo krádeži; (H) poškozovat, znemožnit nebo zhoršit provoz, získat nebo pokoušet se získat neoprávněný přístup, převzetí, užívání, kopírování, změny nebo zničení jakéhokoli majetku, zařízení, softwaru, služeb, sítí nebo dat, a to jakýmikoli prostředky, včetně hackování, phishingu, spoofingu nebo snahy obcházet nebo překonat brány firewall, ochranu heslem nebo jiný ochranný prostředek informací nebo opatření jakékoli povahy; (iii) porušování platných místních, vnitrostátních nebo mezinárodních právních předpisů nebo nařízení jakýmkoli způsobem; (iv) falšování hlaviček nebo jiné manipulaci s identifikátory za účelem zakrytí původu jakéhokoli obsahu přenášeného prostřednictvím Řešení; (v) odesílání, zveřejňování, zasílání e-mailem nebo jinému předávání nevyžádané nebo neoprávněné reklamy, propagačních materiálů, „nevyžádané pošty“, „spamu“, „řetězových dopisů“ nebo „pyramidových schémat“; nebo (vi) shromažďování nebo uchovávání osobních údajů bez vědomí a výslovného souhlasu subjektu údajů;

2.8. poškozovat, blokovat nebo zhoršovat fungování nebo získat nebo se pokusit získat neautorizovaný přístup k jakémukoli Řešení nebo majetku, zařízením, softwaru, službám, sítím nebo údajům, ke kterým je připojeno nebo s nimi interoperuje takové Řešení, nebo k jakémukoli obsahu nebo údajům, uloženým, zpřístupněným nebo doručeným pomocí takového Řešení jakýmkoli způsobem včetně hackování, phishingu, spoofingu nebo snahy obcházet nebo porazit brány firewall, ochranu heslem nebo jakékoli jiné metody zabezpečení nebo kontroly jakékoli povahy;

2.9. testovat či srovnávat nebo zveřejnit nebo publikovat výsledky testování nebo srovnání jakéhokoli Řešení bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele; nebo

2.10. překonávat nebo obcházet, pokoušet se překonávat nebo obcházet, případně pověřit třetí osobu nebo jí pomáhat při překonávání nebo obcházení opatření proti kopiím jakéhokoli Řešení.

3. Konflikt ustanovení. Smlouva může obsahovat podobná nebo dodatečná omezení týkající se vašeho používání Řešení. Pokud dojde k rozporu mezi Podmínkami a Ujednáním, budou platit přísnější ustanovení.