เรารองรับเบราว์เซอร์ ไม่ใช่ไดโนเสาร์ โปรดอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณหากคุณต้องการดูเนื้อหาของหน้าเว็บนี้อย่างถูกต้อง

นโยบายการใช้งานที่สามารถยอมรับได้สำหรับแนวทางแก้ปัญหาของเรา

ฉบับที่ 1.1 (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2018)

นโยบายการใช้งานที่สามารถยอมรับได้ฉบับนี้ (“นโยบาย” นี้) จะอธิบายถึงข้อห้ามการใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการ รวมถึงการอัปเดตใด ๆ (แต่ละรายการเรียกว่า “โซลูชัน”) ที่นำเสนอโดย Avast Software, s.r.o. หรือบริษัทในเครือที่ระบุไว้ที่นี่ (“ผู้ขาย”) และคู่มือผู้ใช้และคำแนะนำใด ๆ ที่ให้ไว้ในโซลูชัน (“เอกสารกำกับ”) ตัวอย่างที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้จะไม่ได้ละเอียดครบถ้วน เราอาจจะปรับแก้นโยบายนี้ได้ทุกเมื่อ โดยการโพสต์ฉบับที่มีการแก้ไขแล้วไว้บนเว็บไซต์นี้ หากท่านฝ่าฝืนนโยบายนี้ หรืออนุญาตหรือช่วยเหลือผู้อื่นในการกระทำการฝ่าฝืน เราอาจจะระงับหรือยกเลิกการใช้งานในโซลูชันใด ๆ หรือโซลูชันทั้งหมดของเราโดยทันที คำศัพท์เฉพาะที่ไม่ได้ให้คำจำกัดความไว้โดยนโยบายนี้ จะมีความหมายตามที่ให้ไว้ในข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ ("ข้อตกลง") สำหรับโซลูชันที่มีอยู่ที่นี่

 • 1. ท่านต้องไม่คัดลอกหรือใช้โซลูชันหรือเอกสารกำกับใด ๆ ยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตไว้โดยข้อตกลง
 • 2. ท่านต้องไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามใด ๆ:
  • 2.1 ใช้รหัสอนุญาต หมายเลขใบอนุญาต ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน หรือรหัสการเปิดใช้งานหรือหมายเลขอื่น ๆ ที่ผู้ขายมอบให้เกี่ยวเนื่องกับโซลูชันใด ๆ ("รหัสการเปิดใช้งาน") สำหรับ หรือเพื่อใช้งานกับจำนวนเครื่องของอุปกรณ์ที่มากเกินกว่าที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขที่มี
  • 2.2 เปิดเผยถึงรหัสการเปิดใช้งานใด ๆ ต่อฝ่ายใดก็ตามที่ไม่ใช่ผู้ได้รับมอบหมายหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของผู้ขาย
  • 2.3 ยกเว้นตามที่กฎหมายอนุญาตไว้อย่างชัดแจ้ง: (1) ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วน แยกองค์ประกอบ แปล ปรับโครงสร้าง เปลี่ยนแปลง หรือดึงแยกโซลูชันใด ๆ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของโซลูชัน (รวมถึงลายเซ็นมัลแวร์และรูทีนการตรวจหามัลแวร์) หรือ (2) เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับเปลี่ยนโซลูชันใด ๆ (รวมถึงลายเซ็นมัลแวร์และรูทีนการตรวจหามัลแวร์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง)
  • 2.4 เผยแพร่ ขายทอด จัดจำหน่าย แพร่สัญญาณ ถ่ายทอด สื่อสาร โอนมอบ ให้สัญญา ปล่อยเช่า แบ่งปัน หรือออกใบอนุญาตช่วงสำหรับโซลูชันใด ๆ ยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตจากข้อตกลงการจัดจำหน่าย ข้อตกลงการขายทอด หรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่มีระหว่างท่านและผู้ขาย หรือสมาชิกอื่น ๆ ของกลุ่มผู้ขาย
  • 2.5 ใช้โซลูชันใด ๆ เพื่อจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกของบุคคลที่สาม หรือมอบสิทธิให้บุคคลที่สามเข้าถึงหรือใช้โซลูชันใด ๆ เกี่ยวกับสำนักงานบริการ การแบ่งใช้เวลา บริการสมัครสมาชิก หรือผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน หรือบนพื้นฐานอื่น ๆ ที่คล้ายกัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งโดยข้อตกลง เงื่อนไขที่มี หรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่มีระหว่างท่านและผู้ขาย หรือสมาชิกอื่น ๆ ของกลุ่มผู้ขาย
  • 2.6 ใช้โซลูชันใด ๆ ในการจัดหาหรือสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นการแข่งขันกับโซลูชัน
  • 2.7 ใช้หรือพยายามใช้โซลูชันใด ๆ เพื่อ: (1) ฝ่าฝืนนโยบายนี้ (2) อัปโหลด ดาวน์โหลด สตรีม ถ่ายทอด คัดลอก หรือจัดเก็บข้อมูล รายละเอียด หรือเนื้อหาใด ๆ หรือมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนในกิจกรรมใด ๆ ที่อาจจะ: (ก) ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม (ข) มีเนื้อหาสาระสำคัญที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นอันตราย คุกคามข่มขู่ เหยียดหยาม หมิ่นประมาท หรือน่ารังเกียจในทุกรูปแบบ (ค) เป็นอันตรายหรือพยายามจะทำอันตรายต่อผู้อื่น (ง) มีโอกาสที่จะสร้างหรือก่อให้เกิดการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นอันตราย ข่มขู่ เหยียดหยาม คุกคาม ล่วงละเมิด หมิ่นประมาท ให้ร้าย หยาบคาย ลามกอนาจาร ลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น จงเกลียดจงชัง หรือเหยียดเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา หรือด้านเพศ หรือเป็นที่น่ารังเกียจ (จ) ส่งเสริมหรือนำเสนอข้อมูลคำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ส่งเสริมให้เกิดอันตรายหรือความบาดเจ็บต่อร่างกายต่อกลุ่มหรือบุคคลใด ๆ หรือส่งเสริมให้เกิดการกระทำทารุณต่อสัตว์ (ฉ) ปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หรือบิดเบือนต่อบุคคลหรือนิติบุคคลเกี่ยวกับสังกัดของคุณ หรือ (ช) ช่วยเหลือในการฉ้อฉล หลอกลวง หรือโจรกรรมใด ๆ (ซ) ทำให้การปฏิบัติการเสียหาย ใช้งานไม่ได้ หรือเสื่อมคุณภาพ หรือการดำเนินการหรือพยายามดำเนินการเข้าถึง รับ ใช้ คัดลอก แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือทำลาย ทรัพย์สิน อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ บริการ เครือข่าย ข้อมูล ด้วยวิธีการใดก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการแฮ็ก การฟิชชิ่ง การตบตา การหาช่องทางเพื่อหลบเลี่ยงหรือเอาชนะไฟร์วอลล์ การปกป้องด้วยรหัสผ่าน หรือการปกป้องความปลอดภัยสำหรับข้อมูลอื่น ๆ หรือการควบคุมไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม (3) ฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น ประเทศ หรือระหว่างประเทศใด ๆ ที่มี (4) ปลอมแปลงหัวเรื่องหรือดัดแปลงตัวระบุเพื่ออำพรางแหล่งที่มาของเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งผ่านการใช้โซลูชัน (5) อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล หรือส่งโฆษณา เนื้อหาส่งเสริมการขาย “เมลขยะ” “สแปม” “จดหมายลูกโซ่’ หรือ “ธุรกิจพีระมิด” ที่ไม่ได้มีการร้องขอหรืออนุญาตไว้ หรือ (6) เก็บรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่เจ้าของข้อมูลไม่ทราบและไม่ได้แสดงความยินยอมอย่างชัดแจ้งไว้
  • 2.8 ทำให้การปฏิบัติการเสียหาย ใช้งานไม่ได้ หรือเสื่อมคุณภาพ หรือการดำเนินการหรือพยายามดำเนินการเข้าถึงโซลูชันใด ๆ หรือทรัพย์สิน อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ บริการ เครือข่าย หรือข้อมูลที่เชื่อมต่อใด ๆ หรือการปฏิบัติการระหว่างระบบของโซลูชันดังกล่าว หรือต่อเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่จัดเก็บ เข้าถึง หรือส่งมอบผ่านโซลูชันดังกล่าว ไม่ว่าด้วยช่องทางใดก็ตาม รวมถึงการแฮ็ก การฟิชชิ่ง การตบตา การหาช่องทางเพื่อหลบเลี่ยงหรือเอาชนะไฟร์วอลล์ การปกป้องด้วยรหัสผ่าน หรือการปกป้องความปลอดภัยสำหรับข้อมูลอื่น ๆ หรือการควบคุมไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม
  • 2.9 ทดสอบหรือกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน หรือเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลการทดสอบหรือการกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับโซลูชันใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ขายก่อน หรือ
  • 2.10. เอาชนะหรือหลบเลี่ยง พยายามเอาชนะหรือหลบเลี่ยง หรืออนุญาตหรือช่วยเหลือให้บุคคลที่สามใด ๆ เอาชนะหรือหลบเลี่ยงการควบคุมเกี่ยวกับการใช้สำเนาของโซลูชันใด ๆ
 • 3. ข้อขัดแย้ง ข้อตกลงนี้อาจจะมีข้อจำกัดที่คล้ายกันหรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โซลูชันโดยคุณ หากและภายใต้ขอบเขตที่นโยบายนี้และข้อตกลงมีความขัดแย้งกัน ให้ถือข้อกำหนดที่เคร่งครัดมากกว่าเป็นตัวกำกับควบคุม
ปิด

เกือบเสร็จแล้ว!

โปรดดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์โดยคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลดแล้วดำเนินการตามคำแนะนำ

กำลังเริ่มการดาวน์โหลด...
หมายเหตุ: หากการดาวน์โหลดไม่เริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ คลิกที่นี่
คลิกไฟล์นี้เพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง Avast