เรารองรับเบราว์เซอร์ ไม่ใช่ไดโนเสาร์ โปรดอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณหากคุณต้องการดูเนื้อหาของหน้าเว็บนี้อย่างถูกต้อง

นโยบายการใช้งานที่สามารถยอมรับได้สำหรับแนวทางแก้ปัญหาของเรา

ฉบับที่ 1.1 (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2018)

นโยบายการใช้งานที่สามารถยอมรับได้ฉบับนี้ (“นโยบาย” นี้) จะอธิบายถึงข้อห้ามการใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการ รวมถึงการอัปเดตใด ๆ (แต่ละรายการเรียกว่า “โซลูชัน”) ที่นำเสนอโดย Avast Software, s.r.o. หรือบริษัทในเครือที่ระบุไว้ที่นี่ (“ผู้ขาย”) และคู่มือผู้ใช้และคำแนะนำใด ๆ ที่ให้ไว้ในโซลูชัน (“เอกสารกำกับ”) ตัวอย่างที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้จะไม่ได้ละเอียดครบถ้วน เราอาจจะปรับแก้นโยบายนี้ได้ทุกเมื่อ โดยการโพสต์ฉบับที่มีการแก้ไขแล้วไว้บนเว็บไซต์นี้ หากท่านฝ่าฝืนนโยบายนี้ หรืออนุญาตหรือช่วยเหลือผู้อื่นในการกระทำการฝ่าฝืน เราอาจจะระงับหรือยกเลิกการใช้งานในโซลูชันใด ๆ หรือโซลูชันทั้งหมดของเราโดยทันที คำศัพท์เฉพาะที่ไม่ได้ให้คำจำกัดความไว้โดยนโยบายนี้ จะมีความหมายตามที่ให้ไว้ในข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ ("ข้อตกลง") สำหรับโซลูชันที่มีอยู่ที่นี่

 • 1. ท่านต้องไม่คัดลอกหรือใช้โซลูชันหรือเอกสารกำกับใด ๆ ยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตไว้โดยข้อตกลง
 • 2. ท่านต้องไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามใด ๆ:
  • 2.1 ใช้รหัสอนุญาต หมายเลขใบอนุญาต ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน หรือรหัสการเปิดใช้งานหรือหมายเลขอื่น ๆ ที่ผู้ขายมอบให้เกี่ยวเนื่องกับโซลูชันใด ๆ ("รหัสการเปิดใช้งาน") สำหรับ หรือเพื่อใช้งานกับจำนวนเครื่องของอุปกรณ์ที่มากเกินกว่าที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขที่มี
  • 2.2 เปิดเผยถึงรหัสการเปิดใช้งานใด ๆ ต่อฝ่ายใดก็ตามที่ไม่ใช่ผู้ได้รับมอบหมายหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของผู้ขาย
  • 2.3 ยกเว้นตามที่กฎหมายอนุญาตไว้อย่างชัดแจ้ง: (1) ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วน แยกองค์ประกอบ แปล ปรับโครงสร้าง เปลี่ยนแปลง หรือดึงแยกโซลูชันใด ๆ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของโซลูชัน (รวมถึงลายเซ็นมัลแวร์และรูทีนการตรวจหามัลแวร์) หรือ (2) เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับเปลี่ยนโซลูชันใด ๆ (รวมถึงลายเซ็นมัลแวร์และรูทีนการตรวจหามัลแวร์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง)
  • 2.4 เผยแพร่ ขายทอด จัดจำหน่าย แพร่สัญญาณ ถ่ายทอด สื่อสาร โอนมอบ ให้สัญญา ปล่อยเช่า แบ่งปัน หรือออกใบอนุญาตช่วงสำหรับโซลูชันใด ๆ ยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตจากข้อตกลงการจัดจำหน่าย ข้อตกลงการขายทอด หรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่มีระหว่างท่านและผู้ขาย หรือสมาชิกอื่น ๆ ของกลุ่มผู้ขาย
  • 2.5 ใช้โซลูชันใด ๆ เพื่อจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกของบุคคลที่สาม หรือมอบสิทธิให้บุคคลที่สามเข้าถึงหรือใช้โซลูชันใด ๆ เกี่ยวกับสำนักงานบริการ การแบ่งใช้เวลา บริการสมัครสมาชิก หรือผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน หรือบนพื้นฐานอื่น ๆ ที่คล้ายกัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งโดยข้อตกลง เงื่อนไขที่มี หรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่มีระหว่างท่านและผู้ขาย หรือสมาชิกอื่น ๆ ของกลุ่มผู้ขาย
  • 2.6 ใช้โซลูชันใด ๆ ในการจัดหาหรือสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นการแข่งขันกับโซลูชัน
  • 2.7 ใช้หรือพยายามใช้โซลูชันใด ๆ เพื่อ: (1) ฝ่าฝืนนโยบายนี้ (2) อัปโหลด ดาวน์โหลด สตรีม ถ่ายทอด คัดลอก หรือจัดเก็บข้อมูล รายละเอียด หรือเนื้อหาใด ๆ หรือมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนในกิจกรรมใด ๆ ที่อาจจะ: (ก) ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม (ข) มีเนื้อหาสาระสำคัญที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นอันตราย คุกคามข่มขู่ เหยียดหยาม หมิ่นประมาท หรือน่ารังเกียจในทุกรูปแบบ (ค) เป็นอันตรายหรือพยายามจะทำอันตรายต่อผู้อื่น (ง) มีโอกาสที่จะสร้างหรือก่อให้เกิดการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นอันตราย ข่มขู่ เหยียดหยาม คุกคาม ล่วงละเมิด หมิ่นประมาท ให้ร้าย หยาบคาย ลามกอนาจาร ลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น จงเกลียดจงชัง หรือเหยียดเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา หรือด้านเพศ หรือเป็นที่น่ารังเกียจ (จ) ส่งเสริมหรือนำเสนอข้อมูลคำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ส่งเสริมให้เกิดอันตรายหรือความบาดเจ็บต่อร่างกายต่อกลุ่มหรือบุคคลใด ๆ หรือส่งเสริมให้เกิดการกระทำทารุณต่อสัตว์ (ฉ) ปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หรือบิดเบือนต่อบุคคลหรือนิติบุคคลเกี่ยวกับสังกัดของคุณ หรือ (ช) ช่วยเหลือในการฉ้อฉล หลอกลวง หรือโจรกรรมใด ๆ (ซ) ทำให้การปฏิบัติการเสียหาย ใช้งานไม่ได้ หรือเสื่อมคุณภาพ หรือการดำเนินการหรือพยายามดำเนินการเข้าถึง รับ ใช้ คัดลอก แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือทำลาย ทรัพย์สิน อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ บริการ เครือข่าย ข้อมูล ด้วยวิธีการใดก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการแฮ็ก การฟิชชิ่ง การตบตา การหาช่องทางเพื่อหลบเลี่ยงหรือเอาชนะไฟร์วอลล์ การปกป้องด้วยรหัสผ่าน หรือการปกป้องความปลอดภัยสำหรับข้อมูลอื่น ๆ หรือการควบคุมไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม (3) ฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น ประเทศ หรือระหว่างประเทศใด ๆ ที่มี (4) ปลอมแปลงหัวเรื่องหรือดัดแปลงตัวระบุเพื่ออำพรางแหล่งที่มาของเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งผ่านการใช้โซลูชัน (5) อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล หรือส่งโฆษณา เนื้อหาส่งเสริมการขาย “เมลขยะ” “สแปม” “จดหมายลูกโซ่’ หรือ “ธุรกิจพีระมิด” ที่ไม่ได้มีการร้องขอหรืออนุญาตไว้ หรือ (6) เก็บรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่เจ้าของข้อมูลไม่ทราบและไม่ได้แสดงความยินยอมอย่างชัดแจ้งไว้
  • 2.8 ทำให้การปฏิบัติการเสียหาย ใช้งานไม่ได้ หรือเสื่อมคุณภาพ หรือการดำเนินการหรือพยายามดำเนินการเข้าถึงโซลูชันใด ๆ หรือทรัพย์สิน อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ บริการ เครือข่าย หรือข้อมูลที่เชื่อมต่อใด ๆ หรือการปฏิบัติการระหว่างระบบของโซลูชันดังกล่าว หรือต่อเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่จัดเก็บ เข้าถึง หรือส่งมอบผ่านโซลูชันดังกล่าว ไม่ว่าด้วยช่องทางใดก็ตาม รวมถึงการแฮ็ก การฟิชชิ่ง การตบตา การหาช่องทางเพื่อหลบเลี่ยงหรือเอาชนะไฟร์วอลล์ การปกป้องด้วยรหัสผ่าน หรือการปกป้องความปลอดภัยสำหรับข้อมูลอื่น ๆ หรือการควบคุมไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม
  • 2.9 ทดสอบหรือกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน หรือเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลการทดสอบหรือการกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับโซลูชันใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ขายก่อน หรือ
  • 2.10. เอาชนะหรือหลบเลี่ยง พยายามเอาชนะหรือหลบเลี่ยง หรืออนุญาตหรือช่วยเหลือให้บุคคลที่สามใด ๆ เอาชนะหรือหลบเลี่ยงการควบคุมเกี่ยวกับการใช้สำเนาของโซลูชันใด ๆ
 • 3. ข้อขัดแย้ง ข้อตกลงนี้อาจจะมีข้อจำกัดที่คล้ายกันหรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โซลูชันโดยคุณ หากและภายใต้ขอบเขตที่นโยบายนี้และข้อตกลงมีความขัดแย้งกัน ให้ถือข้อกำหนดที่เคร่งครัดมากกว่าเป็นตัวกำกับควบคุม
ปิด

ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อดำเนินการติดตั้ง Avast ให้เสร็จสมบูรณ์

กำลังเริ่มการดาวน์โหลด...
หมายเหตุ: หากการดาวน์โหลดไม่เริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ คลิกที่นี่
1
รันตัวติดตั้ง Avast
รันตัวติดตั้ง Avast
รันตัวติดตั้ง Avast
รันตัวติดตั้ง Avast
รันตัวติดตั้ง Avast
บันทึกไฟล์ Avast
บันทึกไฟล์ Avast
บันทึกไฟล์ Avast
บันทึกไฟล์ Avast
บันทึกไฟล์ Avast
เปิดไฟล์ Avast เพื่อติดตั้ง
เปิดไฟล์ Avast เพื่อติดตั้ง
เปิดไฟล์ Avast เพื่อติดตั้ง
เปิดไฟล์ Avast เพื่อติดตั้ง
เปิดไฟล์ Avast เพื่อติดตั้ง
รันตัวติดตั้ง Avast
รันตัวติดตั้ง Avast
รันตัวติดตั้ง Avast
รันตัวติดตั้ง Avast
รันตัวติดตั้ง Avast
คลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลดที่มุมล่างซ้ายของเบราว์เซอร์
คลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลดที่มุมล่างซ้ายของเบราว์เซอร์
คลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลดที่มุมล่างซ้ายของเบราว์เซอร์
คลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลดที่มุมล่างซ้ายของเบราว์เซอร์
คลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลดที่มุมล่างซ้ายของเบราว์เซอร์
คลิก บันทึกไฟล์ เมื่อได้รับข้อความแจ้งเตือน ไปที่ ดาวน์โหลด ที่มุมบนขวาเพื่อเปิดไฟล์ติดตั้ง
เลือก บันทึกไฟล์ เมื่อได้รับข้อความแจ้งเตือน จากนั้นคลิก ตกลง
คลิก บันทึกไฟล์ เมื่อได้รับข้อความแจ้งเตือน ไปที่ ดาวน์โหลด ที่มุมบนขวาเพื่อเปิดไฟล์ติดตั้ง
คลิก บันทึกไฟล์ เมื่อได้รับข้อความแจ้งเตือน ไปที่ ดาวน์โหลด ที่มุมบนขวาเพื่อเปิดไฟล์ติดตั้ง
เลือก บันทึกไฟล์ เมื่อได้รับข้อความแจ้งเตือน จากนั้นคลิก ตกลง
ไปที่ ดาวน์โหลด ที่มุมบนขวาแล้วคลิกที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลด
ไปที่ ดาวน์โหลด ที่มุมบนขวาแล้วคลิกที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลด
ไปที่ ดาวน์โหลด ที่มุมบนขวาแล้วคลิกที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลด
ไปที่ ดาวน์โหลด ที่มุมบนขวาแล้วคลิกที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลด
ไปที่ ดาวน์โหลด ที่มุมบนขวาแล้วคลิกที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลด
ไปที่โฟลเดอร์ ดาวน์โหลด ของคุณแล้วคลิกที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลด
ไปที่โฟลเดอร์ ดาวน์โหลด ของคุณแล้วคลิกสองครั้งที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลด
ไปที่โฟลเดอร์ ดาวน์โหลด ของคุณแล้วคลิกที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลด
ไปที่โฟลเดอร์ ดาวน์โหลด ของคุณแล้วคลิกที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลด
ไปที่โฟลเดอร์ ดาวน์โหลด ของคุณแล้วคลิกสองครั้งที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลด
2
ยืนยันการติดตั้ง
ยืนยันการติดตั้ง
ยืนยันการติดตั้ง
ยืนยันการติดตั้ง
ยืนยันการติดตั้ง
ยืนยันการติดตั้ง
เปิดไฟล์ Avast เพื่อติดตั้ง
ยืนยันการติดตั้ง
ยืนยันการติดตั้ง
เปิดไฟล์ Avast เพื่อติดตั้ง
ยืนยันการติดตั้ง
ยืนยันการติดตั้ง
ยืนยันการติดตั้ง
ยืนยันการติดตั้ง
ยืนยันการติดตั้ง
ยืนยันการติดตั้ง
ยืนยันการติดตั้ง
ยืนยันการติดตั้ง
ยืนยันการติดตั้ง
ยืนยันการติดตั้ง
คลิก ใช่ ที่หน้าต่างไดอะล็อกระบบเพื่ออนุญาตให้เริ่มการติดตั้ง Avast
คลิก อนุญาต ที่หน้าต่างไดอะล็อกระบบเพื่ออนุญาตให้เริ่มการติดตั้ง Avast
คลิก ใช่ ที่หน้าต่างไดอะล็อกระบบเพื่ออนุญาตให้เริ่มการติดตั้ง Avast
คลิก ใช่ ที่หน้าต่างไดอะล็อกระบบเพื่ออนุญาตให้เริ่มการติดตั้ง Avast
คลิก อนุญาต ที่หน้าต่างไดอะล็อกระบบเพื่ออนุญาตให้เริ่มการติดตั้ง Avast
คลิก ใช่ ที่หน้าต่างไดอะล็อกระบบเพื่ออนุญาตให้เริ่มการติดตั้ง Avast
ไปที่ ดาวน์โหลด ที่มุมบนขวาเพื่อเปิดไฟล์ติดตั้งและอนุญาตให้ติดตั้ง
คลิก ใช่ ที่หน้าต่างไดอะล็อกระบบเพื่ออนุญาตให้เริ่มการติดตั้ง Avast
คลิก ใช่ ที่หน้าต่างไดอะล็อกระบบเพื่ออนุญาตให้เริ่มการติดตั้ง Avast
ไปที่ ดาวน์โหลด ที่มุมบนขวาเพื่อเปิดไฟล์ติดตั้งและอนุญาตให้ติดตั้ง
คลิก ใช่ ที่หน้าต่างไดอะล็อกระบบเพื่ออนุญาตให้เริ่มการติดตั้ง Avast
คลิก อนุญาต ที่หน้าต่างไดอะล็อกระบบเพื่ออนุญาตให้เริ่มการติดตั้ง Avast
คลิก ใช่ ที่หน้าต่างไดอะล็อกระบบเพื่ออนุญาตให้เริ่มการติดตั้ง Avast
คลิก ใช่ ที่หน้าต่างไดอะล็อกระบบเพื่ออนุญาตให้เริ่มการติดตั้ง Avast
คลิก อนุญาต ที่หน้าต่างไดอะล็อกระบบเพื่ออนุญาตให้เริ่มการติดตั้ง Avast
คลิก ใช่ ที่หน้าต่างไดอะล็อกระบบเพื่ออนุญาตให้เริ่มการติดตั้ง Avast
คลิก อนุญาต ที่หน้าต่างไดอะล็อกระบบเพื่ออนุญาตให้เริ่มการติดตั้ง Avast
คลิก ใช่ ที่หน้าต่างไดอะล็อกระบบเพื่ออนุญาตให้เริ่มการติดตั้ง Avast
คลิก ใช่ ที่หน้าต่างไดอะล็อกระบบเพื่ออนุญาตให้เริ่มการติดตั้ง Avast
คลิก อนุญาต ที่หน้าต่างไดอะล็อกระบบเพื่ออนุญาตให้เริ่มการติดตั้ง Avast
3
ปฏิบัติตามข้อแนะนำการติดตั้ง
ปฏิบัติตามข้อแนะนำการติดตั้ง
ปฏิบัติตามข้อแนะนำการติดตั้ง
ปฏิบัติตามข้อแนะนำการติดตั้ง
ปฏิบัติตามข้อแนะนำการติดตั้ง
ปฏิบัติตามข้อแนะนำการติดตั้ง
ปฏิบัติตามข้อแนะนำการติดตั้ง
ปฏิบัติตามข้อแนะนำการติดตั้ง
ปฏิบัติตามข้อแนะนำการติดตั้ง
ปฏิบัติตามข้อแนะนำการติดตั้ง
ปฏิบัติตามข้อแนะนำการติดตั้ง
ปฏิบัติตามข้อแนะนำการติดตั้ง
ปฏิบัติตามข้อแนะนำการติดตั้ง
ปฏิบัติตามข้อแนะนำการติดตั้ง
ปฏิบัติตามข้อแนะนำการติดตั้ง
ปฏิบัติตามข้อแนะนำการติดตั้ง
ปฏิบัติตามข้อแนะนำการติดตั้ง
ปฏิบัติตามข้อแนะนำการติดตั้ง
ปฏิบัติตามข้อแนะนำการติดตั้ง
ปฏิบัติตามข้อแนะนำการติดตั้ง
คลิกที่ปุ่มในหน้าต่างการติดตั้งเพื่อเริ่มการติดตั้ง
คลิกที่ปุ่มในหน้าต่างการติดตั้งเพื่อเริ่มการติดตั้ง
คลิกที่ปุ่มในหน้าต่างการติดตั้งเพื่อเริ่มการติดตั้ง
คลิกที่ปุ่มในหน้าต่างการติดตั้งเพื่อเริ่มการติดตั้ง
คลิกที่ปุ่มในหน้าต่างการติดตั้งเพื่อเริ่มการติดตั้ง
คลิกที่ปุ่มในหน้าต่างการติดตั้งเพื่อเริ่มการติดตั้ง
คลิกที่ปุ่มในหน้าต่างการติดตั้งเพื่อเริ่มการติดตั้ง
คลิกที่ปุ่มในหน้าต่างการติดตั้งเพื่อเริ่มการติดตั้ง
คลิกที่ปุ่มในหน้าต่างการติดตั้งเพื่อเริ่มการติดตั้ง
คลิกที่ปุ่มในหน้าต่างการติดตั้งเพื่อเริ่มการติดตั้ง
คลิกที่ปุ่มในหน้าต่างการติดตั้งเพื่อเริ่มการติดตั้ง
คลิกที่ปุ่มในหน้าต่างการติดตั้งเพื่อเริ่มการติดตั้ง
คลิกที่ปุ่มในหน้าต่างการติดตั้งเพื่อเริ่มการติดตั้ง
คลิกที่ปุ่มในหน้าต่างการติดตั้งเพื่อเริ่มการติดตั้ง
คลิกที่ปุ่มในหน้าต่างการติดตั้งเพื่อเริ่มการติดตั้ง
คลิกที่ปุ่มในหน้าต่างการติดตั้งเพื่อเริ่มการติดตั้ง
คลิกที่ปุ่มในหน้าต่างการติดตั้งเพื่อเริ่มการติดตั้ง
คลิกที่ปุ่มในหน้าต่างการติดตั้งเพื่อเริ่มการติดตั้ง
คลิกที่ปุ่มในหน้าต่างการติดตั้งเพื่อเริ่มการติดตั้ง
คลิกที่ปุ่มในหน้าต่างการติดตั้งเพื่อเริ่มการติดตั้ง
คลิกไฟล์นี้เพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง Avast
คลิกไฟล์นี้เพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง Avast