Chính sách sử dụng được chấp nhận đối với các giải pháp của chúng tôi

Phiên bản 1.1 (Sửa đổi ngày 18 tháng 5 năm 2018)

Chính sách sử dụng được chấp nhận này (“Chính sách” này) mô tả các cách sử dụng bị cấm đối với phần mềm hoặc dịch vụ, bao gồm mọi bản cập nhật (mỗi bản cập nhật được gọi là một “Giải pháp”) do Avast Software, s.r.o. hoặc các bên liên kết của Avast Software, s.r.o. được xác định tại đây  (“Nhà cung cấp”) cung cấp, cũng như mọi sách hướng dẫn sử dụng và chỉ dẫn đi kèm Giải pháp (“Tài liệu”). Các thí dụ được mô tả trong Chính sách này là không đầy đủ. Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách này bất cứ lúc nào bằng cách đăng phiên bản sửa đổi trên trang web này. Nếu bạn vi phạm Chính sách hoặc cho phép hay giúp người khác thực hiện việc đó, chúng tôi có thể tạm dừng hoặc chấm dứt cấp cho bạn quyền sử dụng bất cứ hoặc tất cả các Giải pháp của chúng tôi ngay lập tức. Các thuật ngữ viết hoa nếu không được định nghĩa khác theo Chính sách này thì sẽ mang ý nghĩa như được nêu trong Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối (“Thỏa thuận”) cho các Giải pháp hiện có tại đây.

1. Bạn không được sao chép hoặc sử dụng bất cứ Giải pháp hoặc Tài liệu nào trừ khi được sự cho phép theo Thỏa thuận.

2. Bạn sẽ không, và không được cho phép bất cứ bên thứ ba nào được:

2.1. sử dụng bất kỳ mã ủy quyền, số giấy phép, tổ hợp tên đăng nhập/mật khẩu hoặc số hay mã kích hoạt khác được cung cấp bởi Nhà cung cấp liên quan đến bất kỳ Giải pháp nào (“Mã kích hoạt”) cho hoặc đối với nhiều hơn số lượng Thiết bị được nêu rõ trong Điều kiện áp dụng;

2.2. tiết lộ bất cứ Mã kích hoạt nào cho bất kỳ bên nào ngoài Nhà cung cấp hoặc các đại diện được chỉ định của Nhà cung cấp;

2.3. trừ khi được luật cho phép rõ ràng: (i) đảo ngược kỹ thuật, tháo rời, dịch ngược, biên dịch, tái tạo, chuyển đổi hoặc trích xuất bất cứ Giải pháp nào hoặc bất kỳ phần nào của Giải pháp (bao gồm mọi đặc trưng của phần mềm độc hại và quy trình phát hiện phần mềm độc hại có liên quan); hoặc (ii) thay đổi, sửa đổi hoặc biến đổi bất cứ Giải pháp nào (bao gồm mọi đặc trưng của phần mềm độc hại và quy trình phát hiện phần mềm độc hại có liên quan);

2.4. công bố, bán lại, phân phối, phát, truyền tải, truyền đạt, chuyển nhượng, cầm cố, cho thuê, chia sẻ hoặc cấp phép lại bất cứ Giải pháp nào, trừ khi được cho phép theo thỏa thuận phân phối, thỏa thuận dành cho đại lý hoặc thỏa thuận khác giữa bạn và Nhà cung cấp hoặc thành viên khác của Nhóm Nhà cung cấp;

2.5. sử dụng bất cứ Giải pháp nào để quản lý các cơ sở của bên thứ ba hoặc cho phép bất cứ bên thứ ba nào truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Giải pháp nào về văn phòng dịch vụ, chia sẻ thời gian, dịch vụ đăng ký hoặc nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng hay cơ sở tương tự khác, trừ khi được cho phép rõ ràng theo Thỏa thuận, Điều kiện áp dụng hoặc thỏa thuận khác giữa bạn và Nhà cung cấp hoặc thành viên khác của Nhóm Nhà cung cấp;

2.6. sử dụng bất cứ Giải pháp nào để cung cấp hoặc xây dựng sản phẩm hay dịch vụ cạnh tranh với Giải pháp;

2.7. sử dụng hoặc tìm cách sử dụng bất cứ Giải pháp nào để: (i) vi phạm Chính sách này; (ii) tải lên, tải xuống, truyền phát, truyền tải, sao chép hoặc lưu trữ bất cứ thông tin, dữ liệu hoặc tài liệu nào, hoặc tham gia hay hỗ trợ trong bất cứ hoạt động nào mà có thể: (A) xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bất cứ bên thứ ba nào; (B) chứa mọi tài liệu bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, phỉ báng hoặc phản cảm dưới bất cứ hình thức nào; (C) gây hại hoặc tìm cách gây hại cho người khác; (D) có khả năng kích động hoặc tạo ra hành vi bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, tra tấn, phỉ báng, bôi nhọ, tục tĩu, khiêu dâm, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, thù hận, hoặc phân biệt về chủng tộc, dân tộc, tôn giáo hay giới tính hoặc phản cảm; (E) quảng bá hoặc cung cấp thông tin hướng dẫn về các hoạt động bất hợp pháp, kích động gây thương tích hoặc tổn hại về thể chất đối với bất cứ nhóm hoặc cá nhân nào, hoặc kích động bất cứ hành vi tàn nhẫn nào đối với động vật; (F) mạo danh bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc xuyên tạc mối quan hệ của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức; hoặc (G) hỗ trợ mọi gian lận, lừa dối hoặc trộm cắp; (H) gây thiệt hại, vô hiệu hóa hoặc làm suy giảm hoạt động, hoặc giành được hay tìm cách giành được quyền truy cập, tiếp nhận, sử dụng trái phép, sao chép, thay đổi hoặc phá hủy về hoặc đối với mọi tài sản, Thiết bị, phần mềm, dịch vụ, mạng hoặc dữ liệu bằng bất cứ phương tiện nào, bao gồm hack, lừa đảo, giả mạo hoặc tìm cách phá vỡ hoặc vượt qua mọi tường lửa, bảo mật bằng mật khẩu hoặc các biện pháp kiểm soát và bảo mật thông tin khác với bất cứ tính chất nào; (iii) bằng bất cứ cách nào vi phạm mọi luật pháp hoặc quy định hiện hành của địa phương, quốc gia hay quốc tế; (iv) giả mạo các tiêu đề hoặc thao túng các số nhận dạng để che giấu nguồn gốc của bất cứ nội dung nào được truyền tải thông qua việc sử dụng Giải pháp; (v) tải lên, đăng, gửi email hoặc truyền tải mọi quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, tài liệu quảng cáo, “thư rác”, “spam”, “thư dây chuyền” hoặc “mô hình đa cấp”; hoặc (vi) thu thập hay lưu trữ dữ liệu cá nhân mà không thông báo cho và không có sự đồng ý rõ ràng của chủ thể dữ liệu;

2.8. gây thiệt hại, vô hiệu hóa hoặc làm suy giảm hoạt động, hoặc giành lấy hay tìm cách giành lấy quyền truy cập trái phép vào bất cứ Giải pháp nào hoặc vào bất kỳ tài sản, Thiết bị, phần mềm, dịch vụ, mạng hoặc dữ liệu nào được kết nối hoặc liên kết với Giải pháp đó hoặc với mọi nội dung hay dữ liệu được lưu trữ, truy cập hoặc phân phối thông qua Giải pháp đó bằng bất cứ phương tiện nào, bao gồm cả xâm nhập, lừa đảo, giả mạo hoặc tìm cách phá vỡ hay vượt qua mọi tường lửa, biện pháp bảo vệ mật khẩu hoặc các biện pháp bảo vệ hay kiểm soát bảo mật thông tin khác dưới bất kỳ hình thức nào;

2.9. thử nghiệm hay định chuẩn, hoặc tiết lộ hay công bố kết quả thử nghiệm hay định chuẩn, đối với bất cứ Giải pháp nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Nhà cung cấp; hoặc

2.10. vượt qua hoặc phá vỡ, tìm cách vượt qua hoặc phá vỡ, hoặc cho phép hay hỗ trợ bất cứ bên thứ ba nào trong việc vượt qua hoặc phá vỡ các biện pháp kiểm soát việc sử dụng các bản sao của bất cứ Giải pháp nào.

3. Mâu thuẫn. Thỏa thuận có thể bao gồm các hạn chế tương tự hoặc bổ sung về việc bạn sử dụng Giải pháp. Nếu và trong phạm vi mà Chính sách này và Thỏa thuận mâu thuẫn với nhau thì các điều khoản có mức độ hạn chế cao hơn sẽ được áp dụng.