Kami menyokong pelayar, bukan dinosaur. Sila kemas kini pelayar anda jika anda ingin melihat kandungan laman web ini dengan betul.

DASAR GUNA BOLEH TERIMA UNTUK PENYELESAIAN KITA

Versi 1.1 (Semakan 18 Mei 2018)

Dasar Guna Boleh Terima ini (“Dasar”) menghuraikan penggunaan yang dilarang untuk perisian atau perkhidmatan, termasuk sebarang pengemaskinian (setiap, suatu “Penyelesaian”) yang disediakan oleh Avast Software, s.r.o. atau ahli gabungannya yang dikenal pasti di sini (“Vendor”), dan mana-mana buku panduan dan arahan yang disediakan bersama dengan Penyelesaian.(“Dokumentasi”). Contoh yang dinyatakan dalam Dasar ini adalah tidak menyeluruh. Kami boleh mengubah suai Dasar ini pada bila-bila masa dengan menyiarkan versi yang semakan pada laman web ini. Jika anda melanggar Dasar atau membenarkan atau membantu yang lain untuk berbuat demikian, kami boleh dengan serta-merta menggantung atau menamatkan penggunaan anda pada mana-mana atau semua Penyelesaian kami. Terma berhuruf besar yang sebaliknya tidak ditakrifkan oleh Dasar ini mempunyai makna yang diberi oleh Perjanjian Lesen Pengguna Akhir (“Perjanjian”) untuk Penyelesaian yang disediakan di sini.

 • 1. Anda tidak boleh menyalin atau menggunakan apa-apa Penyelesaian atau Dokumentasi kecuali dibenarkan oleh Perjanjian.
 • 2. Anda tidak boleh dan tidak membenarkan mana-mana pihak ketiga untuk:
  • 2.1 penggunaan sebarang kod kebenaran, nombor lesen, kombinasi nama pengguna/kata laluan atau kod pengaktifan lain atau nombor yang diberikan oleh Vendor berhubungan dengan apa-apa Penyelesaian (“Kod Pengaktifan”) pada, atau untuk, lebih daripada jumlah Peranti yang ditentukan oleh Syarat-syarat Berkenaan;
  • 2.2. mendedahkan apa-apa Kod Pengaktifan kepada mana-mana pihak selain daripada Vendor atau wakil yang dilantik oleh Vendor;
  • 2.3. kecuali dibenarkan dengan nyata oleh undang-undang: (i) kejuruteraan balikan, meleraikan, menyusun semula, menterjemah, membina semula, mentransformasikan atau mengeluarkan apa-apa Penyelesaian atau mana-mana bahagian Penyelesaian (termasuk apa-apa tandatangan perisian hasad yang berkaitan dan rutin pengesanan perisian hasad); atau (ii) mengubah, mengubah suai atau sebaliknya menukar apa-apa Penyelesaian (termasuk mana-mana tandatangan perisian hasad yang berkaitan dan rutin pengesanan perisian hasad);
  • 2.4. kecuali dibenarkan oleh perjanjian pengedaran, perjanjian penjual semula atau perjanjian lain antara anda dengan Vendor atau ahli lain Kumpulan Vendor, menerbitkan, menjual semula, mengedar, menyiarkan, menghantar, berkomunikasi, memindah, mencagarkan, menyewa, berkongsi atau sublesen apa-apa Penyelesaian;
  • 2.5. kecuali dibenarkan dengan nyata oleh Perjanjian, Syarat Terpakai atau perjanjian lain antara anda dan Vendor atau ahli Kumpulan Vendor yang lain, menggunakan apa-apa Penyelesaian untuk menguruskan kemudahan pihak ketiga atau membenarkan mana-mana pihak ketiga mengakses atau menggunakan apa-apa Penyelesaian pada biro perkhidmatan, perkongsian masa, perkhidmatan langganan atau penyedia perkhidmatan aplikasi atau dasar lain yang serupa;
  • 2.6. penggunaan apa-apa Penyelesaian untuk menyediakan atau membangunkan produk atau perkhidmatan yang bersaing dengan Penyelesaian;
  • 2.7. mengguna atau cuba untuk menggunakan apa-apa Penyelesaian untuk: (i) melanggar Dasar ini; (ii) memuat naik, muat turun, penstriman, menghantar, menyalin atau menyimpan apa-apa maklumat, data, atau bahan, atau terlibat atau membantu sebarang aktiviti yang boleh: (A) melanggar hak milik intelek atau hak lain mana-mana pihak ketiga, (B) mengandungi apa-apa jenis bahan yang menyalahi undang-undang, berbahaya, mengancam, keji, memfitnah atau sebaliknya tidak menyenangkan; (C) bahaya atau cuba untuk membahayakan yang lain (D) mempunyai potensi untuk menghasut atau menghasilkan tingkah laku yang menyalahi undang-undang, membahayakan mengancam, keji, mengganggu, menyakitkan, memfitnah, memfitnah secara bertulis, kasar, lucah, menceroboh privasi orang lain, atau berunsur perkauman, etnik, agama atau diskriminasi seksual atau sebaliknya sangat tidak menyenangkan; (E) mempromosi atau menyediakan maklumat arahan mengenai aktiviti haram, menggalakkan bahaya atau kecederaan fizikal terhadap mana-mana kumpulan atau individu, atau menggalakkan apa-apa tindakan kekejaman pada haiwan; (F) menyamar mana-mana individu atau entiti atau sebaliknya menyalah nyata perkaitan anda dengan seseorang individu atau entiti; atau (G) membantu sebarang penipuan, perdayaan atau pencurian, (H) merosakkan, menyahaktifkan atau menjejaskan operasi atau memperoleh atau mencuba untuk memperoleh akses yang tidak dibenarkan, menerima, mengguna, menyalin, menukar atau pemusnahan atau memusnahkan sebarang harta, Peranti, perisian, perkhidmatan, rangkaian atau data dengan apa-apa cara, termasuk penggodaman, pemancingan data, penipuan atau berusaha untuk memintasi atau menjatuhkan sebarang tembok api, perlindungan kata laluan atau perlindungan keselamatan maklumat lain dalam apa-apa bentuk; (iii) memalsukan pengepala atau sebaliknya memanipulasikan pengecam untuk menyamar asal-usul sebarang kandungan yang dihantar melalui penggunaan Penyelesaian; (v) muat naik, menyiar, e-mel atau sebaliknya penghantaran sebarang pengiklanan yang tidak diminta atau tidak dibenarkan, bahan promosi, “mel remeh,” “spam,” “surat berangkai,” atau “skim piramid”, atau (vi) mengumpul atau menyimpan data peribadi tanpa pengetahuan atau persetujuan nyata subjek data;
  • 2.8. kerosakan, menyahaktifkan atau menjejaskan operasi, atau memperoleh atau mencuba untuk memperoleh akses yang tidak dibenarkan ke mana-mana Penyelesaian atau apa-apa harta, Peranti, perisian, perkhidmatan, rangkaian atau data yang berkaitan dengan atau antara operasi dengan, Penyelesaian tersebut, atau kepada kandungan atau data yang disimpan, mengakses atau menyampaikan melalui Penyelesaian tersebut, dengan apa-apa cara, termasuk penggodaman, pemancingan data, penipuan atau memintasi atau menjatuhkan sebarang tembok api, perlindungan kata laluan atau perlindungan keselamatan maklumat lain atau apa-apa bentuk pengawalan;
  • 2.9. menguji atau menanda aras, atau mendedahkan atau menerbitkan keputusan ujian atau tanda aras, untuk mana-mana Penyelesaian tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Vendor, atau
  • 2.10. menjatuhkan atau memintas, cuba untuk menjatuhkan atau memintas, atau membenarkan atau membantu mana-mana pihak ketiga untuk menjatuhkan atau memintas pengawalan untuk menggunakan salinan mana-mana Penyelesaian.
 • 3. Percanggahan. Perjanjian mungkin termasuk sekatan yang setara atau tambahan pada penggunaan Penyelesaian. Jika dan sehingga takat Dasar ini dan Perjanjian ini bercanggah, peruntukan yang lebih ketat akan terpakai.
Tutup

Hampir selesai!

Lengkapkan pemasangan dengan mengklik fail yang anda muat turun dan mengikut arahan.

Memulakan muat turun ...
Perhatian: Jika muat turun anda tidak bermula secara automatik, sila klik di sini.
Klik fail ini untuk mula memasang Avast.