Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

ANVÄNDARVILLKOR FÖR VÅRA LÖSNINGAR

Version 1.1 (ändrad den 18 maj 2018)

I dessa Användarvillkor (”Villkoren”) beskrivs förbjuden användning av programvara eller tjänster, inbegripet eventuella uppdateringar (var och en, kallad en ”Lösning”) som tillhandahålls av Avast Software, s.r.o. eller dess dotterbolag vilka identifieras här (”Säljare”), samt eventuella bruksanvisningar och instruktioner som tillhandahålls med Lösningen (“Dokumentation”). De exempel som beskrivs i dessa Villkor är inte uttömmande. Vi kan ändra dessa Villkor när som helst genom att lägga upp en reviderad version på denna webbplats. Om du bryter mot Villkoren eller ger ditt tillstånd till eller hjälper andra att göra det, kan vi omedelbart avbryta eller avsluta din användning av någon eller alla av våra Lösningar. Ord med inledande versal som inte på annat sätt definieras i dessa Villkor har de betydelser som anges i Slutanvändaravtalet (”Avtalet”) för Lösningarna, vilket finns här.

 • 1. Du får inte kopiera eller använda en Lösning eller Dokumentation på något annat sätt än de som är tillåtna enligt Avtalet.
 • 2. Du får inte, och får inte tillåta någon tredje part, att:
  • 2.1. använda någon tillståndskod, licensnummer, användarnamn/lösenordskombination eller annan aktiveringskod eller nummer som tillhandahålls av Säljaren i förbindelse med någon Lösning (”Aktiveringskod”) på, eller för, fler än det antal enheter som specificeras i de Tillämpliga villkoren
  • 2.2. lämna ut en Aktiveringskod till någon annan part än Säljaren eller Säljarens utsedda företrädare
  • 2.3. förutom vad som är uttryckligen tillåtet enligt lag: (i) återanvända, nedmontera, dekompilera, översätta, rekonstruera, transformera eller extrahera någon Lösning eller någon del av Lösningen (inbegripet eventuella relaterade signaturer för skadlig kod och detekteringsrutiner för skadlig kod) eller (ii) ändra, modifiera eller på annat sätt förändra någon Lösning (inbegripet eventuella relaterade signaturer för skadlig kod och detekteringsrutiner för skadlig kod);
  • 2.4. förutom vad som är tillåtet enligt ett distributionsavtal, återförsäljaravtal eller annat avtal mellan dig och Säljaren eller en annan medlem av Säljargruppen, publicera, återförsälja, distribuera, utsända, översända, kommunicera, överföra, pantsätta, uthyra, dela eller underlicensera någon Lösning
  • 2.5. förutom vad som är uttryckligen tillåtet enligt Avtalet, de Tillämpliga villkoren eller ett annat avtal mellan dig och Säljaren eller en annan medlem av Säljargruppen, använda någon Lösning för att hantera en tredje parts inrättningar eller ge en tredje part tillgång till eller möjlighet att använda en Lösning i egenskap av leverantör av dataservice, tidsdelningstjänster, prenumerationstjänster eller tillämpningstjänster eller annan liknande verksamhet
  • 2.6. använda någon Lösning för att leverera eller bygga en produkt eller tjänst som konkurrerar med Lösningen
  • 2.7. använda eller försöka att använda en Lösning för att: (i) bryta mot dessa Villkor; (ii) ladda upp, ladda ner, strömma, överföra, kopiera eller lagra information, data eller material eller ägna sig åt eller medverka i någon aktivitet som kan: (A) göra intrång i en tredje parts immateriella äganderätter eller andra rättigheter, (B) innehålla något olagligt, skadligt, hotande, skymfande, nedsättande eller på annat sätt anstötligt material av något slag, (C) skada eller försöka att skada andra, (D) har potentialen att framkalla eller ge upphov till beteende som är olagligt, skadligt, hotande, skymfande, störande, skadegörande, nedsättande, ärekränkande, vulgärt, obscent, kränkande för en annan persons personliga integritet, hatfullt eller diskriminerande på grund av ras, etniskt ursprung, religion eller sexuell läggning eller på annat sätt stötande, (E) främja eller tillhandahålla undervisningsmaterial om olagliga aktiviteter, främja fysisk skada eller oförrätt mot någon grupp eller enskild person eller främja djurplågeri, (F) uppträda som en person eller ett företag eller på annat sätt oriktigt framställa din anknytning till en person eller ett företag eller (G) medverka till bedrägeri, vilseledande eller stöld; (H) skada, inaktivera eller försämra funktionen hos eller få eller försöka få obehörig tillgång, mottagande, användning, kopiering, förändring eller förstörelse av eller till någon egendom, enheter, programvara, tjänster, nätverk eller data på något sätt, inbegripet genom hackande, nätfiske, spoofing eller försöka att kringgå eller överkomma brandväggar, lösenordsskydd eller andra skydds- eller kontrollåtgärder för informationssäkerhet, oavsett deras natur, (iii) på något sätt bryta mot någon tillämplig lokal, nationell eller internationell lag eller förordning, (iv) förfalska etiketter eller på annat sätt manipulera identifierare för att dölja ursprunget hos något innehåll som överförs med användning av Lösningen, (v) ladda upp, lägga upp, mejla eller på annat sätt överföra obeställd eller otillåten reklam, marknadsföring, ”skräppost”, ”spam”, ”kedjebrev” eller ”pyramidspel” eller (vi) samla in eller lagra personuppgifter utan den registrerade personens kännedom och uttryckliga samtycke
  • 2.8. skada, inaktivera eller försämra funktionen hos eller få eller försöka få obehörig tillgång till någon Lösning eller till egendom, enheter, programvara, tjänster, nätverk eller data som är ansluten till eller samverkar med, sådan Lösning eller till något innehåll eller några data som lagras, fås tillgång till eller levereras genom en sådan Lösning, på något sätt, inbegripet genom hackning, nätfiske, spoofing eller försök att kringgå eller eller överkomma brandväggar, lösenordsskydd eller andra skydds- eller kontrollåtgärder för informationssäkerhet oavsett deras natur
  • 2.9. testa eller utvärdera eller lämna ut eller publicera test- eller utvärderingsresultat för någon Lösning utan föregående skriftligt medgivande från Säljaren eller
  • 2.10. överkomma eller kringgå, försöka att överkomma eller kringgå eller tillåta eller medverka till att en tredje part överkommer eller kringgår kontroller för användningen av kopior av någon Lösning.
 • 3. Konflikter. Avtalet kan innehålla liknande eller ytterligare begränsningar av din användning av en Lösning. Om och i den utsträckning dessa Villkor och Avtalet står i konflikt med varandra, ska de restriktivare bestämmelserna gälla.
Stäng

Nästan klart!

Slutför installationen genom att klicka på den nedladdade filen och följa anvisningarna.

Initierar nedladdning …
Obs! Klicka här om nedladdningen inte påbörjades automatiskt.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast.