Velmi zastaralé verze prohlížečů bohužel nepodporujeme. Chcete-li si obsah této webové stránky zobrazit správně, aktualizujte si prohlížeč.

Podmínky a ujednání pro účastníky průzkumu

  1. Tyto podmínky a ujednání (dále jen „Podmínky průzkumu“) upravují podmínky smlouvy, podle níž se vy (dále jen „vy“, „váš“ nebo „účastník“) a společnost Avast Software s. r. o., se sídlem na adrese Pikrtova 1737/1a, 140 00 Praha 4, Česká republika (dále jen „Avast“) a její přidružené společnosti, můžete příležitostně účastnit jakýchkoli online průzkumů týkajících se produktů Avast (dále jen „Průzkum“). Pokud je vám méně než 18 let, nemůžete se Průzkumu účastnit. Avast si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího oznámení změnit tyto Podmínky průzkumu, upravit nebo ukončit program Průzkumu.
  2. Tyto Podmínky průzkumu upravují vaše zahrnutí do databáze e-mailů společnosti Avast (případně) a účast na Průzkumu.
  3. Pro účely Průzkumu bude Avast shromažďovat zpětnou vazbu od Účastníka v souvislosti s produkty a službami společnosti Avast a jejích konkurentů. Výsledky Průzkumu může společnost Avast využít k získání podnětů ohledně vylepšení uživatelských zkušeností koncového uživatele, což může v konečném důsledku přinést prospěch širší uživatelské základně společnosti Avast. Tento Průzkum bude uskutečněn prostřednictvím internetového rozhraní.
  4. Účastník nemá nárok na jakoukoli odměnu, kompenzaci nebo náhradu, včetně případných proplacení výdajů, ani na nic jiného v souvislosti s Průzkumem, pokud to není s Účastníkem výslovně dohodnuto.
  5. V souvislosti s vaší účastí v Průzkumu a přijetím těchto Podmínek průzkumu tímto převádíte na společnost Avast veškerá práva, vlastnická práva a zájmy, které máte ke všem výsledkům a ve všech výsledcích Průzkumu.
  6. Účastník je povinen zachovávat mlčenlivost o jakýchkoli informacích poskytnutých Účastníkovi pro účely Průzkumu, buď přímo nebo prostřednictvím získání přístupu k takovým („Důvěrné informace“). Souhlasíte s tím, že nepoužijete, nezpřístupníte ani nezveřejníte žádné důvěrné informace k jinému účelu než k dokončení Průzkumu, do kterého jste se přihlásili, a k odeslání takového Průzkumu společnosti Avast. Bez ohledu na výše uvedené můžete Důvěrné informace zpřístupnit v rozsahu požadovaném příslušným soudem nebo jiným příslušným vládním orgánem nebo v souladu s platnými právními předpisy. Tato povinnost zachovávat mlčenlivost platí pro Účastníka bez jakéhokoli časového omezení. Účastník nesmí používat Důvěrné informace ke svému vlastnímu prospěchu ani k prospěchu třetích stran. Souhlasíte a berete na vědomí, že vaše porušení nebo hrozící porušení tohoto článku může mít za následek nenapravitelnou škodu pro společnost Avast, pro kterou by peněžní náhrada škody nebyla dostatečným prostředkem nápravy, a proto bude společnost Avast oprávněna požadovat soudní příkaz k vynucení ustanovení tohoto článku. SPOLEČNOST AVAST A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM ANI ŽÁDNÉ TŘETÍ STRANĚ ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, SANKČNÍ, ZVLÁŠTNÍ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY NEBO ZTRÁTY, A TO BEZ OHLEDU NA PŘÍČINU NEBO TEORII ODPOVĚDNOSTI; JAKÉKOLI NÁHRADY ŠKODY ZA ZTRÁTU OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ, ZISKU NEBO PŘÍJMŮ, ZTRÁTU SOUKROMÍ, JAKÉKOLI NEOPRÁVNĚNÉ ZPŘÍSTUPNĚNÍ NEBO ZTRÁTU (VČETNĚ POŠKOZENÍ, DEGRADACE NEBO NEDOSTUPNOSTI) JAKÝCHKOLI DAT ČI INFORMACÍ JAKÉKOLI POVAHY (BEZ OHLEDU NA TO, ZDA VÝŠE UVEDENÉ ZTRÁTY, ŠKODY, NÁKLADY NEBO VÝDAJE PŘEDSTAVUJÍ PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ ZTRÁTY ČI ŠKODY). ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI AVAST A JEJÍCH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ VŮČI VÁM NEBO JAKÉKOLI TŘETÍ STRANĚ ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU NEBO ŠKODU VZNIKLOU V DŮSLEDKU VAŠÍ ÚČASTI NA JAKÉMKOLI PRŮZKUMU ČI VE SPOJENÍ S NÍM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESÁHNE VYŠŠÍ Z TĚCHTO ČÁSTEK: (I) PĚT AMERICKÝCH DOLARŮ (5,00 USD). NIC V TĚCHTO PODMÍNKÁCH PRŮZKUMU NEOMEZUJE ANI NEVYLUČUJE ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI AVAST NEBO ÚČASTNÍKŮ ZA JAKOUKOLI ZÁLEŽITOST, KTEROU NELZE JINAK VYLOUČIT ZE ZÁKONA.
  7. Pokud budou Účastníkovi v souvislosti s Průzkumem poskytnuty jakékoli dokumenty, pokyny, disky nebo jiná média, seznamy, manuály, návody, plány, software nebo jiné materiály, předměty či záznamy informací (dále jen „Materiály“), bude Účastník povinen veškeré takové Materiály po dokončení Průzkumu vrátit společnosti Avast.
  8. Tato Smlouva se řídí právním řádem Anglie a Walesu. Veškeré spory vzešlé z této Smlouvy budou řešeny anglickými soudy majícími odpovídající místní a věcnou příslušnost.
Zavřít

Téměř hotovo…

Dokončete instalaci kliknutím na stažený soubor a postupem podle pokynů.

Spouští se stahování…
Poznámka: Pokud se stahování nespustilo automaticky, klikněte sem.
Kliknutím na tento soubor spusťte instalaci Avastu.