Sinusuportahan namin ang mga browser, hindi mga dinosaur. Mangyaring i-update ang iyong browser kung gusto mong makita nang wasto ang nilalaman ng webpage na ito.

Mga Takda at Kondisyon sa Kalahok sa Pananaliksik

  1. Isinasaad ng Mga Takda at Kondisyon (tutukuyin bilang “Mga Takda sa Pananaliksik”) na ito ang mga takda sa Kasunduan kung saan ikaw, (“Ikaw, “Mo”, “Ka”, “Iyo”, o “Kalahok”) at Avast Software s.r.o., na may mga tanggapan sa Pikrtova 1737/1a, 140 00 Prague 4, Czech Republic (“Avast”) at ang Mga Kaanib nito, ay maaaring lumahok nang pana-panahon sa anumang online na pananaliksik sa produkto (“Pananaliksik”) ng Avast. Kung Ikaw ay wala pang 18 taong gulang, hindi Ka maaaring lumahok sa Pananaliksik. Inirereserba ng Avast ang karapatang palitan ang Mga Takda sa Pananaliksik na ito, baguhin o tapusin ang programa ng Pananaliksik, sa anumang oras nang walang abiso.
  2. Pinamamahalaan ng Mga Takda sa Pananaliksik na ito ang pagsama sa Iyo sa email database ng Avast (kung angkop) at paglahok sa Pananaliksik.
  3. Para sa layunin ng Pananaliksik, mangangalap ng feedback ang Avast mula sa Kalahok kaugnay ng mga produkto at serbisyo ng Avast at ng mga kakompitensya nito. Maaaring gamitin ng Avast ang mga resulta ng Pananaliksik para lumikha ng mga ideyang may kinalaman sa pagpapabuti ng karanasan ng user na sa dakong huli ay pakikinabangan ng maraming parokyano ng Avast. Isasagawa ang naturang Pananaliksik sa pamamagitan ng online interface.
  4. Ang Kalahok ay hindi tatanggap ng anumang halaga, gantimpala o kabayaran, kasama na ang para sa mga posibleng gastusin, o kung hindi man ay nauugnay sa Pananaliksik, maliban kung ito ay tuwirang sinang-ayunan ng Kalahok.
  5. Bilang konsiderasyon sa paglahok mo sa Pananaliksik at pagtanggap sa Mga Takda sa Pananaliksik na ito, itinatalaga mo sa Avast ang lahat ng karapatan, titulo at interes na taglay mo at sa lahat ng resulta ng iyong Pananaliksik.
  6. Anumang impormasyong ibinigay sa Kalahok para sa layunin ng Pananaliksik ay pananatilihing kumpidensyal ng Kalahok (“Kumpidensyal na Impormasyon”). Sumasang-ayon kang hindi gamitin, ihayag, o ilathala ang anumang Kumpidensyal na Impormasyon para sa anumang iba pang layunin bukod sa pagkumpleto sa Pananaliksik na tinanggap mo at pagsusumite ng naturang Pananaliksik sa Avast. Sa kabila ng nabanggit, maaari mong isiwalat ang Kumpidensyal na Impormasyon sa abot ng hinihiling ng korte na may karampatang hurisdiksyon o iba pang nalalapat na awtoridad ng gobyerno o ayon sa hinihiling ng nalalapat na batas. Ang tungkulin sa pagiging kumpidensyal na ito ay walang hanggang susundin ng Kalahok. Hindi dapat gamitin ng Kalahok ang Kumpidensyal na Impormasyon sa kanilang kapakinabangan o sa kapakinabangan ng mga ikatlong partido. Ikaw ay sumasang-ayon at kinikilala Mo na ang paglabag o ang bantang paglabag sa Seksyong ito ay maaaring magresulta sa hindi na maaayos pang pinsala sa Avast, kung saan ang bayad-pinsala ay hindi magiging sapat na panlunas, at samakatuwid ang Avast ay may karapatang humiling ng utos na ipatupad ang mga probisyon sa Seksyong ito. HANGGANG SA SUKDULANG ANTAS NA PINAHIHINTULUTAN NG BATAS, ANG AVAST AT ANG MGA KAANIB NITO AY HINDI KAILANMAN MAGKAKAROON NG PANANAGUTAN SA IYO O SA ANUMANG IKATLONG PARTIDO PARA SA ANUMANG HINDI DIREKTA, KINAHINATNAN, NAGKATAON, PAGPAPARUSA, NATATANGI O HALIMBAWANG PINSALA O ANUMANG KAWALAN O PAGKALUGI, NANG WALANG PAGSASAALANG-ALANG SA SANHI O TEORYA NG PANANAGUTAN; ANUMANG PINSALA PARA SA ANUMANG PAGKALUGI SA NEGOSYO, KITA O TUBO, KAWALAN NG PRIVACY, ANUMANG HINDI AWTORISADONG PAGLALAHAD O PAGKAWALA (KABILANG ANG ANUMANG PAGKASIRA, PAGKAPINSALA O KAWALAN NG KAKAYAHAN SA PAG-ACCESS) NG ANUMANG URI NG DATA O IMPORMASYON (DIREKTA MAN O HINDI DIREKTANG PAGKALUGI O PINSALA ANG ALINMAN SA MGA NABANGGIT NA PAGKALUGI, PINSALA, GASTOS O PAGKAWALA). ANG KABUUAN NG PINAGSAMA-SAMANG PANANAGUTAN NG AVAST AT NG MGA KAANIB NITO SA IYO O SA ANUMANG IKATLONG PARTIDO PARA SA LAHAT NG PAGKALUGI O PINSALANG NATAMO MULA SA O MAY KAUGNAYAN SA PAGLAHOK MO SA ANUMANG PANANALIKSIK, SA ANUMANG SITWASYON, AY HINDI DAPAT LUMAMPAS SA MAS MALAKI SA: (I) LIMANG U.S. DOLLAR (US$5.00). WALANG ANUMAN SA MGA TAKDA SA PANANALIKSIK NA ITO ANG MAGLILIMITA O MAGBUBUKOD SA ANUMANG PANANAGUTAN NG AVAST O MGA KALAHOK PARA SA ANUMANG BAGAY NA MAAARING SA IBANG PARAAN AY IBINUBUKOD NG BATAS.
  7. Kung sakaling ang anumang dokumento, tagubilin, disc o iba pang media, listahan, gabay, tulong, plano, software at iba pang materyales, item at nakarekord na impormasyon ay ibinigay sa Kalahok na may kaugnayan sa Pananaliksik (“mga Materyales”), dapat ibalik ng Kalahok sa Avast ang lahat ng naturang Materyales kapag nakumpleto na ang Pananaliksik.
  8. Ang Kasunduang ito ay pinamamahalaan ng mga batas ng England at Wales. Ang lahat ng alitang lumilitaw mula sa Kasunduang ito ay lulutasin ng mga korte ng England na may lokal na hurisdiksyon at hurisdiksyon sa usapin.
Isara

Halos tapos na!

Kumpletuhin ang pag-install sa pamamagitan ng pag-click sa na-download mong file at pagsunod sa mga tagubilin.

Sinisimulan ang pag-download...
Paalala: Kung ang iyong pag-download ay hindi awtomatikong nagsimula, mangyaring mag-click dito.
I-click ang file na ito upang simulan ang pag-install ng Avast.